FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 3.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :36: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto: Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 3.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 75 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 Aineiston nimi englanniksi: Finnish University Graduates of Year 2003: Career and Employment Survey 2008 Aineiston rinnakkainen nimi: Maistereiden uraseuranta 2008 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 3.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Lammi, Kaisa (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat akateeminen työvoima; korkeakouluopiskelu; pätkätyö; tutkinnon suorittaneet; työhönsijoittuminen; työllistyminen; työura; yliopistot Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: toisen ja korkea-asteen koulutus; työllisyys ja työllistyminen Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta Yliopistot seuraavat akateemisten työllistymisen laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä tekijöitä yhdenmukaisilla uraseurantakyselyillä. Kyselyiden kohteina ovat noin viisi vuotta sitten valmistuneet ylemmän sekä päättävän alemman yliopistotutkinnon suorittaneet (maistereiden uraseuranta) ja noin kaksi - kolme vuotta sitten valmistuneet tohtorit (tohtoreiden uraseuranta). Valtakunnalliset maistereiden uraseurantakyselyt alkoivat vuonna 2005 ja tohtoreiden uraseurannat vuonna Kyselyissä mukana olevien yliopistojen määrä voi vaihdella eri keruissa. Uraseurantakyselyt toteutetaan yliopistojen valtakunnallisena yhteistyönä. Seurannan toteuttaa akateemisten ura-ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa selvitettiin vuonna 2003 Suomen yliopistoista valmistuneiden työelämään sijoittumista ja työmarkkinaliikkuvuutta viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Mukana oli 16 yliopistoa, ainoastaan neljä taideyliopistoa (Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Taideteollinen korkeakoulu ja Teatterikorkeakoulu) jäivät pois seurannasta. Ensimmäisessä osiossa selvitettiin vastaajien koulutus- ja työhistoriaa esimerkiksi kysymyksillä valmistumisen jälkeisestä koulutuksesta, työssäolon ja työttömyyden määrästä sekä työnantajien määrästä. Mikäli vastaajilla oli ollut työllistymisvaikeuksia, heitä pyydettiin arvioimaan työllistymistä vaikeuttavien tekijöiden, kuten työkokemuksen tai suhdeverkostojen puutteen, työmarkkinatilanteen, sukupuolen sekä valmistumisajankohdan vaikutusta omaan työllistymiseen. Seuraavana aihepiirinä olivat tilanne valmistumishetkellä ja ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen. Näihin liittyen kysyttiin muun muassa, kuinka pitkä aika valmistumishetken ja ensimmäisessä työssä aloittamisen välillä oli sekä mikä oli ensimmäisen työsuhteen ja työtehtävien luonne. Lisäksi kysyttiin, oliko vuonna 2003 suoritettu tutkinto vaatimuksena ensimmäiseen työpaikkaan, miten hyvin yliopistossa opittuja asioita pystyttiin hyödyntämään ensimmäisessä työssä ja miten työ vastasi vaativuudeltaan koulutusta. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Vastaajien nykytilannetta selvittävässä osiossa kysyttiin vastaavia asioita nykyisestä päätyöstä. Lisäksi kysyttiin muun muassa syyskuun 2008 bruttopalkkaa lisineen, luontoisetuineen ja ylityökorvauksineen. Vastaajat saivat myös arvioida työtyytyväisyyttä mittaavia väitteitä. Viimeisessä osiossa arvioitiin yliopistokoulutuksen merkitystä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat tutkintoonsa työuransa kannalta sekä lisäksi he saivat arvioida kuinka tärkeitä erilaiset tiedot ja taidot ovat työssä ja miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti näitä työelämävalmiuksia. Tietoina ja taitoina listattiin muun muassa oman alan teoreettinen osaaminen, neuvottelutaidot, esimiestaidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot, viestintä eri kielillä sekä esiintymistaidot. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat sukupuoli, yliopisto, ikä luokiteltuna valmistuessa, koulutusala, tutkinnon laajuus ja tutkinnon taso. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen yliopistoista vuonna 2003 valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon tai päättyvän kandidaatin tutkinnon suorittaneet, poislukien Kuvataideakatemiasta, Sibelius-Akatemiasta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Teatterikorkeakoulusta valmistuneet Aineistonkeruun ajankohta: syyskuu 2008 lokakuu 2008 Kerääjät: Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake, Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 115 muuttujaa ja 6532 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaisaineisto Jokainen kyselyyn osallistunut yliopisto postitti lomakkeen suoraan valmistuneilleen ja lomakkeet palautuivat näihin yliopistoihin. Vastaukset koottiin yhdeksi tiedostoksi alkuvuodesta Lomakkeesta oli saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Paperilomakkeen sijaan oli mahdollista vastata myös verkossa. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta poistettiin arkistoinnin yhteydessä Aalto-yliopiston osuus ja kunta- ja työnantajan nimi -muuttujat. Taustamuuttujista on poistettu tunnisteellisuussyistä koulutusalaa tarkemmat tiedot, kuten opintosuunta, pääaine ja koulutusohjelma. Lisäksi kaikki vastaajan asuin- tai työpaikkaan liittyvät aluemuuttujat on poistettu, esim. kysymykset q1 ja q22. Muuttuja q20_3 on poistettu epäselvien arvojen vuoksi. Aineisto ei sisällä avomuuttujien vastauksia, joten aineisto ei sisällä esim. ammattinimikkeitä. Julkaisut Kunhan kuluu viisi vuotta - ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat (2011). Toim. Puhakka, Antero & Tuominen, Visa. Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaariverkosto. Minkkinen, Matti (2009). Työurille Tampereelta. Tampereen alueen korkeakouluista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen ja työmarkkinaliikkuvuus viisi vuotta valmistumisen jälkeen [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen yliopisto pdf [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Kunhan kuluu viisi vuotta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat (2011). Toim. Puhakka, Antero & Tuominen, Visa. Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun, lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen). 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6532 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6532 minimi 3.00 maksimi 3.00 keskiarvo 3.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6532 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [VTAPA] Vastaustapa Vastaustapa Vastannut paperilomakkeella Vastannut internetissä [Q2_1] Koulutus valmistumisen jälkeen: Työnantajan järjestämä/kustantama Oletko osallistunut koulutukseen vuonna 2003 suorittamasi tutkinnon jälkeen? Olen osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen 6

13 Q2_3_1 Ei mainittu Mainittu [Q2_2] Koulutus valmistumisen jälkeen: Työvoimakoulutus Oletko osallistunut koulutukseen vuonna 2003 suorittamasi tutkinnon jälkeen? Olen osallistunut työvoimakoulutukseen Ei mainittu Mainittu [Q2_3_1] Koulutus valmistumisen jälkeen: Ammatillinen erikoistumis-/pätevöitymiskoulutus Oletko osallistunut koulutukseen vuonna 2003 suorittamasi tutkinnon jälkeen? Olen osallistunut/suorittanut ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, pätevöitymiskoulutuksen tms. Ei mainittu Mainittu

14 2. Muuttujat [Q2_4_1] Koulutus valmistumisen jälkeen: Tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto Oletko osallistunut koulutukseen vuonna 2003 suorittamasi tutkinnon jälkeen? Olen suorittanut opintoja tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto Ei mainittu Mainittu [Q2_5_1] Koulutus valmistumisen jälkeen: Tieteelliset/taiteelliset jatko-opinnot Oletko osallistunut koulutukseen vuonna 2003 suorittamasi tutkinnon jälkeen? Olen suorittanut tieteellisiä/taiteellisia jatko-opintoja Ei mainittu Mainittu [Q2_6_1] Koulutus valmistumisen jälkeen: Muu koulutus/tutkinto Oletko osallistunut koulutukseen vuonna 2003 suorittamasi tutkinnon jälkeen? 8

15 Q4_1 Olen suorittanut muun koulutuksen tai tutkinnon Ei mainittu Mainittu [Q2_7] Koulutus valmistumisen jälkeen: Ei ole osallistunut Oletko osallistunut koulutukseen vuonna 2003 suorittamasi tutkinnon jälkeen? En ole osallistunut koulutukseen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] Töissä valmistumisen jälkeen (vuotta) Kuinka kauan yhteensä olet ollut työssä valmistumisesi jälkeen? Yhteensä (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut 9

16 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6360 minimi 0.08 maksimi 7.00 keskiarvo 4.58 keskihajonta 1.13 [Q4_2] Töissä valmistumisen jälkeen koulutusta vastaavassa työssä (vuotta) Kuinka kauan yhteensä olet ollut työssä valmistumisesi jälkeen? Yliopistollista koulutustasoani vastaavassa työssä (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6007 minimi 0.00 maksimi 7.00 keskiarvo 4.21 keskihajonta 1.51 [Q5] Kuinka monen työnantajan palveluksessa olet ollut valmistumisesi jälkeen? Kuinka monen työnantajan palveluksessa olet ollut valmistumisesi jälkeen (mukaan lukien nykyinen työnantajasi)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6436 minimi 1.00 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q7A_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo 2.29 keskihajonta 1.46 [Q6] Kuinka monessa työ-/virkasuhteessa olet ollut valmistumisesi jälkeen? Kuinka monessa erillisessä työ- tai virkasuhteessa olet ollut valmistumisesi jälkeen (jokainen määräaikainen työ- ja virkasuhde erikseen)? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 6274 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.17 keskihajonta 4.18 [Q7A_1] Toiminut yrittäjänä/ammatinharj./freelancerina Oletko valmistumisesi jälkeen Toiminut yrittäjänä/ammatinharj./freelancerina? En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q7A_2] Toiminut yrittäjänä/ammatinharj./freelancerina (vuotta) Oletko valmistumisesi jälkeen Toiminut yrittäjänä/ammatinharj./freelancerina (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 677 minimi 0.01 maksimi 6.00 keskiarvo 2.33 keskihajonta 1.83 [Q7B_1] Ollut perhevapaiden vuoksi poissa työelämästä Oletko valmistumisesi jälkeen Ollut perhevapaiden vuoksi poissa työelämästä? En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7B_2] Ollut perhevapaiden vuoksi poissa työelämästä (vuotta) Oletko valmistumisesi jälkeen 12

19 Q8_2_1 Ollut perhevapaiden vuoksi poissa työelämästä (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2166 minimi 0.01 maksimi 6.00 keskiarvo 1.33 keskihajonta 1.05 [Q8_1] Työttömyys valmistumisen jälkeen Oletko ollut työttömänä valmistumisesi jälkeen? Kyllä vai ei? En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2_1] Työttömyys valmistumisen jälkeen: Kuinka monesti? Oletko ollut työttömänä valmistumisesi jälkeen? Kuinka monta kertaa? Kuvailevat tunnusluvut 13

20 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2027 minimi 0.00 maksimi keskiarvo 1.79 keskihajonta 1.69 [Q8_2_2] Työttömyys valmistumisen jälkeen: Kuinka monta vuotta? Oletko ollut työttömänä valmistumisesi jälkeen? Kuinka monta vuotta? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2105 minimi 0.00 maksimi 6.00 keskiarvo 0.69 keskihajonta 0.83 [Q9_1] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Työkokemuksen puute Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työkokemuksen puute Ei lainkaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q9_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Puutteelliset työnhakutaidot Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Puutteelliset työnhakutaidot Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Suhdeverkostojen puute Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Suhdeverkostojen puute 15

22 2. Muuttujat Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_4] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_5] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Tutkinnon huono tunnettuus Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 16

23 Q9_6 Tutkinnon huono tunnettuus Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_6] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Alan heikko työmarkkinatilanne Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Alan heikko työmarkkinatilanne Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [Q9_7] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Alueellinen työmarkkinatilanne Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Alueellinen työmarkkinatilanne Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_8] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q9_10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_9] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Puutteellinen työelämätietous Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Puutteellinen työelämätietous Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_10] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Epätietoisuus omista tavoitteista Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Epätietoisuus omista tavoitteista 19

26 2. Muuttujat Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_11] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Epävarmuus omasta osaamisesta Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Epävarmuus omasta osaamisesta Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_12] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: En ole löytänyt itseäni kiinnostavaa työtä Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. 20

27 Q9_13 En ole löytänyt itseäni kiinnostavaa työtä Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_13] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Sukupuoli Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Sukupuoli Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q9_14] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Perheeseen tai muu elämäntilanteeseen liittyvä syy Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_15] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Valmistumisajankohta Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Valmistumisajankohta Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q10_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_16_1] Työllistymisvaikeuksien aiheuttajat: Muu Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Muu Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Melko paljon Paljon Erittäin paljon tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Tilanne valmistumishetkellä Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi valmistumishetkellä? Työssä Työtön työnhakija (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) Työskentely apurahalla Muu tilanne tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Kuinka pitkä aika oli valmistumisen ja ensimmäisen työn välillä? (vuotta) Jos et valmistumishetkelläsi ollut töissä, kuinka pitkä aika valmistumishetken jälkeen kului siihen, kun aloitit ensimmäisessä työssä? (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1861 minimi 0.02 maksimi 6.00 keskiarvo 0.59 keskihajonta 0.85 Kysymyksen jälkiteksti Seuraavat kysymykset (12 19) koskevat ensimmäistä työpaikkaasi vuonna 2003 suorittamasi tutkinnon jälkeen. Kyseinen työ on voinut alkaa jo ennen valmistumishetkeä. [Q12_1] Ensimmäisen työsuhteen luonne Mikä oli ensimmäisen työpaikkasi työsuhteen luonne? Valitse vaihtoehdoista 24

31 Q13_1 Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osa-aikatyö Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer Työllistetty/työharjoittelu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] Ensimmäisen työsuhteen luonne: Osa-aikatyö (tuntia/viikko) Mikä oli ensimmäisen työpaikkasi työsuhteen luonne? Osa-aikatyö (tuntia/viikko) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 440 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.87 [Q13_1] Ensimmäinen päätyönantaja Mikä oli ensimmäinen päätyönantajasi? Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, väh. 250 työntekijää Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, työntekijää Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 50 työntekijää (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos, ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Ensimmäisen päätyön tehtävien luonne Mikä seuraavista kuvaa parhaiten ensimmäisen päätyösi tehtävien luonnetta? Valitse yksi vaihtoehto. Tutkimus Opetus tai kasvatus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi tai koulutus Asiakastyö/potilastyö Markkinointi ja myynti Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Taiteellinen työ Lainopillinen työ Kirkollinen työ Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Muu tieto puuttuu (SYSMIS)

33 Q19 [Q17] Oliko korkeakoulututkinto vaatimuksena ensimmäiseen työpaikkaasi? Oliko vuonna 2003 suorittamasi ylempi (alempi) korkeakoulututkinto vaatimuksena ensimmäiseen työpaikkaasi? Ei Kyllä En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18] Miten hyvin pystyit hyödyntämään yliopistossa oppimiasi asioita ensimmäisessä työssäsi? Miten hyvin pystyit hyödyntämään yliopistossa oppimiasi asioita ensimmäisessä työssäsi? En ole voinut hyödyntää juuri lainkaan Hyödynsin jonkin verran/osittain Hyödynsin jatkuvasti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19] Vastasiko ensimmäinen työ vaativustasoltaan yliopistollista koulutusta? Miten hyvin ensimmäinen työsi vastasi vaativuustasoltaan yliopistollista koulutustasi? 27

34 2. Muuttujat Työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi Työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi Työ vastasi hyvin koulutustasoa Työ oli koulutukseen nähden vaativampaa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_1] Nykytilanne Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? Valitse vaihtoehdoista Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osa-aikatyö Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer Työllistetty/työharjoittelu Työtön työnhakija Työvoimakoulutus tai vastaava Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa (äitiys-/isyys-/vanhempain-/hoitovapaa) Työskentely apurahalla Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Nykytilanne: Osa-aikatyö (tuntia/viikko) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä? 28

35 Q23_1 Osa-aikatyö (tuntia/viikko) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 193 minimi 2.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 8.59 [Q21_1] Nykyinen päätyönantaja Mikä on päätyönantajasi? Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, väh. 250 työntekijää Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, työntekijää Yksityinen yritys tai valtionyhtiö, alle 50 työntekijää Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos, ammattikorkeakoulu Valtio, valtion liikelaitos Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23_1] Päätyön luonne Mikä seuraavista kuvaa parhaiten päätyötäsi tällä hetkellä? Valitse yksi vaihtoehto. 29

36 2. Muuttujat Tutkimus Opetus tai kasvatus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi tai koulutus Asiakastyö/potilastyö Markkinointi ja myynti Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät Viestintä- ja mediatyö Toimisto- ja esikuntatehtävät Taiteellinen työ Lainopillinen työ Kirkollinen työ Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25] Oliko korkeakoulututkinto vaatimuksena nykyiseen työhösi? Oliko vuonna 2003 suorittamasi ylempi (alempi) korkeakoulututkinto vaatimuksena nykyiseen työhösi? Ei Kyllä En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26] Miten hyvin voit hyödyntää yliopistossa oppimiasi asioita nykyisessä työssäsi? Miten hyvin voit hyödyntää yliopistossa oppimiasi asioita nykyisessä työssäsi? 30

37 Q28_1 En voi hyödyntää juuri lainkaan Jonkin verran/osittain Hyödynnän jatkuvasti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27] Miten hyvin nykyinen työsi vastaa vaativuustasoltaan yliopistollista koulutustasi? Miten hyvin nykyinen työsi vastaa vaativuustasoltaan yliopistollista koulutustasi? Työn vaativuustaso on koulutustasoani selvästi alhaisempi Työn vaativuustaso on koulutustasoani osittain alhaisempi Työ vastaa hyvin koulutustasoani Työ on koulutukseeni nähden vaativampaa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q28_1] Syy työn vastaanottamiseen, vaikka se ei vastaa koulutustasoa Mikäli työ ei vastaa hyvin koulutustasoasi, mikä on tärkein syy työn vastaanottamiseen? Valitse yksi vaihtoehto. Jatkan työssä, jossa olin jo ennen valmistumistani En ole saanut koulutustasoani vastaavaa työtä Työ on mielenkiintoisempaa Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat Muu koulutus on ohjannut minut nykyisiin tehtäviini En ole halunnut toimia koulutustasoani vastaavissa töissä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muu syy tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29] Bruttopalkka (e/kk) Minkä suuruinen on/oli bruttopalkkasi syyskuussa 2008 säännölliset lisät, luontoisetujen verotusarvot ja ylityökorvaukset mukaan lukien? Jos olet yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer, merkitse keskimääräisen kuukausitulosi suuruus. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5271 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q30_1] Työni on mielenkiintoista Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työni on mielenkiintoista Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q30_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_3] Työni mahdollistaa osaamiseni kehittämisen Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työni mahdollistaa osaamiseni kehittämisen Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_4] Työtehtäväni ovat monipuolisia Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työtehtäväni ovat monipuolisia 33

40 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_5] Työni on itsenäistä ja vastuullista Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työni on itsenäistä ja vastuullista Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_6] Työni tarjoaa sopivasti haasteita Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työni tarjoaa sopivasti haasteita 34

41 Q30_8 Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_7] Työni on henkisesti liian kuormittavaa Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työni on henkisesti liian kuormittavaa Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_8] Työtä on liikaa Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työtä on liikaa 35

42 2. Muuttujat Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_9] Työsuhteeni jatkuvuus epävarmaa Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Työsuhteeni jatkuvuus epävarmaa Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_10] Pystyn pitämään tasapainossa työn ja muut elämänalueet Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Pystyn pitämään tasapainossa työn ja muut elämänalueet 36

43 Q31_1 Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30_11] Olen tavoitteideni mukaisella työuralla Arvioi tyytyväisyyttäsi nykyiseen työhösi seuraavien väittämien perusteella. Ympyröi sopivin vaihtoehto. Olen tavoitteideni mukaisella työuralla Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Vastaa kysymyksiin 31 33, jos olet tällä hetkellä määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa. Muussa tapauksessa siirry suoraan kysymykseen 34. [Q31_1] Tärkein peruste työ- tai virkasuhteesi määräaikaisuuteen Mikä on tärkein peruste työ- tai virkasuhteesi määräaikaisuuteen? Valitse yksi vaihtoehto. 37

44 2. Muuttujat Työn luonne (esim. projekti- tai kausiluontoisuus) Sijaisuus Avoimen viran/toimen hoito Tehtävää ei ole haluttu vakinaistaa Työ on määräaikainen omasta aloitteestani En tiedä työni määräaikaisuuden perustetta Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q32] Kuinka pitkäksi ajaksi nykyinen määräaikainen työ- tai virkasuhteesi on solmittu? (vuotta) Kuinka pitkäksi ajaksi nykyinen määräaikainen työ- tai virkasuhteesi on solmittu? (vuotta) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1525 minimi 0.05 maksimi keskiarvo 1.34 keskihajonta 1.20 [Q33_1] Useat peräkkäiset määräaikaiset työsuhteet samalla työnantajalla Kyllä vai ei? En Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q35A_1 [Q33_2] Useat peräkkäiset määräaikaiset työsuhteet samalla työnantajalla: Lukumäärä Kyllä, lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1446 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 4.80 keskihajonta 3.86 [Q34_1] Tyytyväisyys tutkintoon työuran kannalta Miten tyytyväinen olet vuonna 2003 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? Ympyröi sopivin vaihtoehto: Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_1] Tärkeys työssä: Oman alan teoreettinen osaaminen Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Oman alan teoreettinen osaaminen 39

46 2. Muuttujat Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_2] Tärkeys työssä: Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_3] Tärkeys työssä: Tiedonhankintataidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Tiedonhankintataidot 40

47 Q35A_5 Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_4] Tärkeys työssä: Ongelmanratkaisutaidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Ongelmanratkaisutaidot Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_5] Tärkeys työssä: Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 41

48 2. Muuttujat Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_6] Tärkeys työssä: Neuvottelutaidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Neuvottelutaidot Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_7] Tärkeys työssä: Organisointi- ja koordinointitaidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Organisointi- ja koordinointitaidot 42

49 Q35A_9 Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_8] Tärkeys työssä: Esimiestaidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Esimiestaidot Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_9] Tärkeys työssä: Projektinhallintataidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Projektinhallintataidot 43

50 2. Muuttujat Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_10] Tärkeys työssä: Lainsäädännön tuntemus Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Lainsäädännön tuntemus Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_11] Tärkeys työssä: Taloussuunnittelu ja budjetointi Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Taloussuunnittelu ja budjetointi 44

51 Q35A_13 Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_12] Tärkeys työssä: Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_13] Tärkeys työssä: Tieto- ja viestintätekniikan taidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Tieto- ja viestintätekniikan taidot 45

52 2. Muuttujat Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_14] Tärkeys työssä: Viestintä suomen kielellä Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Viestintä suomen kielellä Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_15] Tärkeys työssä: Viestintä ruotsin kielellä Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Viestintä ruotsin kielellä 46

53 Q35A17_1 Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_16] Tärkeys työssä: Viestintä englannin kielellä Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Viestintä englannin kielellä Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A17_1] Tärkeys työssä: Viestintä muilla kielillä Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Viestintä muilla kielillä 47

54 2. Muuttujat Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_18] Tärkeys työssä: Esiintymistaito Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Esiintymistaito Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35A_19] Tärkeys työssä: Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 48

55 Q35B_2 Ei lainkaan merkitystä Vain vähän merkitystä Jonkin verran merkitystä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_1] Yliopisto-opiskelu kehitti: Oman alan teoreettinen osaaminen Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Oman alan teoreettinen osaaminen Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_2] Yliopisto-opiskelu kehitti: Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 49

56 2. Muuttujat Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_3] Yliopisto-opiskelu kehitti: Tiedonhankintataidot Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Tiedonhankintataidot Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_4] Yliopisto-opiskelu kehitti: Ongelmanratkaisutaidot Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Ongelmanratkaisutaidot 50

57 Q35B_6 Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_5] Yliopisto-opiskelu kehitti: Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_6] Yliopisto-opiskelu kehitti: Neuvottelutaidot Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Neuvottelutaidot 51

58 2. Muuttujat Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_7] Yliopisto-opiskelu kehitti: Organisointi- ja koordinointitaidot Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Organisointi- ja koordinointitaidot Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_8] Yliopisto-opiskelu kehitti: Esimiestaidot Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Esimiestaidot 52

59 Q35B_10 Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_9] Yliopisto-opiskelu kehitti: Projektinhallintataidot Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Projektinhallintataidot Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_10] Yliopisto-opiskelu kehitti: Lainsäädännön tuntemus Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Lainsäädännön tuntemus 53

60 2. Muuttujat Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_11] Yliopisto-opiskelu kehitti: Taloussuunnittelu ja budjetointi Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Taloussuunnittelu ja budjetointi Erittäin puutteellisesti Puutteellisesti Melko puutteellisesti Melko hyvin Hyvin Erinomaisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35B_12] Yliopisto-opiskelu kehitti: Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia? Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 54

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2676. Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2676. Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2676 Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2005 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

FSD3054. Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD3054. Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD3054 Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2009 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3054 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2009: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2014 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

FSD2352. Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2352. Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3078. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD3078. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD3078 Tohtorin tutkinnon vuosina 2008-2009 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2008-2009 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2983. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2983. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2983 Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

FSD3122. Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3122. Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3122 Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2014 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

FSD2709. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2709. Tohtorin tutkinnon vuosina suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2709 Tohtorin tutkinnon vuosina 2004-2005 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorin tutkinnon vuosina 2004-2005 suorittaneiden työelämään

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3059. Tampereen yliopistossa vuosina jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3059 Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuosina 2008-2009

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3045. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3045 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3052. Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3052 Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2012 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2351. Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2351. Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2351 Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3053. Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3053 Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2013 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3182. Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3182. Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3182 Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2015 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3051. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3051 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2779. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2779 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2917. Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2917 Tampereen yliopistosta 2011 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD3050. Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD3050 Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2010 valmistuneiden kandidaattien

Lisätiedot