SISÄLTÖ. 1. Taustaa Tunnustamislainsäädäntö Tunnustamispäätöksen edellytykset... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 1. Taustaa Tunnustamislainsäädäntö Tunnustamispäätöksen edellytykset... 3"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ 1. Taustaa Tunnustamislainsäädäntö Tunnustamispäätöksen edellytykset Tilastotietoa tähänastisista kelpoisuuspäätöksistä Opettajien kelpoisuuskoetyöryhmän tehtävät Opettajien kelpoisuuskoetyöryhmän linjaukset Päätöksen sisältö ja kelpoisuuskoe/sopeutumisaika lisävaatimuksen sisältö Luokanopettajat... 7 Päätöksen sanamuoto... 7 Sopeutumisajan pituus... 7 Kelpoisuuskokeen aihealueet Erityisopettajat... 8 Päätöksen sanamuoto... 8 Sopeutumisajan pituus... 9 Kelpoisuuskokeen aihealueet Aineenopettajat Päätöksen sanamuoto Sopeutumisajan pituus Kelpoisuuskokeen aihealueet Kelpoisuuskokeen suorittaminen Sopeutumisajan suorittaminen Kelpoisuuskokeeseen osallistumista ja sopeutumisaikaa koskevat ohjeet Opetushallituksen päätöksen saaneille Liite 1: Opetushallituksen päätöksen liitteenä lähetettävä ohje

2 2 1. TAUSTAA 1.1 Tunnustamislainsäädäntö Opettajan ammatti on Suomessa säännelty. Jos ulkomailla tutkintonsa suorittanut haluaa kelpoisuuden tehtävään, hänen on saatava Opetushallitukselta päätös tutkintonsa tunnustamisesta. Jos tunnustamispäätöksen hakija on EU/ETA maan kansalainen, joka on suorittanut tutkintonsa jossakin muussa EU/ETA maassa kuin Suomessa, päätös tehdään noudattaen Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annettua lakia (1597/1992, vastedes EU laki) ja vastaavaa asetusta (520/1997). Näillä säädöksillä on Suomessa pantu toimeen Euroopan yhteisöjen yleisen tunnustamisjärjestelmän direktiivit. Direktiivien peruslähtökohta on, että henkilö, joka on oikeutettu harjoittamaan ammattia jäsenvaltiossa, josta hän on peräisin, on oikeutettu saamaan tutkintotodistuksensa tunnustetuksi ryhtyessään harjoittamaan samaa ammattia toisessa jäsenmaassa. Jos koulutuksen kestossa tai koulutuksen tai tehtävien sisällössä on olennaisia eroja, hakijalle voidaan em. säädösten mukaan asettaa lisävaatimuksia. Hakijalta voidaan vaatia työ tai ammattikokemusta, jos hänen koulutuksensa on vähintään vuoden lyhyempi kuin Suomessa vaadittava koulutus tai harjoittelu. Jos koulutus tai tehtävät eroavat olennaisesti suomalaisista, hakijalta voidaan vaatia enintään kolme vuotta kestävä sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe. Sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe ovat hakijalle valinnaisia. Lisäopintoja ei voida vaatia. EU lain 6 :n mukaan Kelpoisuuden tai ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi 2 :ssä tarkoitettuun virkaan, tehtävään tai ammattiin voidaan vaatia, että hakija suorittaa enintään kolme vuotta kestävän sopeutumisajan taikka kelpoisuuskokeen, jos Suomessa virkaan, tehtävään tai ammattiin valmentava koulutus eroaa olennaisesti siitä koulutuksesta, joka ilmenee tutkintotodistuksesta tai sen kanssa vastaavaksi määritellystä koulutuksesta annetusta asiakirjasta, tai jos viran, tehtävän tai ammatin tehtävät Suomessa eroavat olennaisesti tehtävistä siinä ammatissa, jonka harjoittaja hakija on tai johon hän on valmistunut. (579/1994) Sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe ovat hakijalle valinnaisia. Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta ei voida vaatia, jos hakijan työ tai ammattikokemus tai muu kuin tutkintotodistuksesta tai sen kanssa vastaavaksi määritellystä asiakirjasta ilmenevä koulutus korvaa 1 momentissa tarkoitetun eroavuuden tai jos hakijalta vaaditaan 5 :ssä säädetty työ tai ammattikokemus. (940/2002) Kelpoisuuskokeen tai sopeutumisajan käyttäminen lisävaatimuksena perustuu olennaisiin eroihin koulutuksen tai ammattitehtävien sisällössä. Tutkintojen tunnustamista säätelevän direktiivin soveltamisohjeen mukaan olennaisena erona ei voida pitää sitä, ettei hakijan koulutukseen ole sisältynyt tulomaan koulutusjärjestelmän, lainsäädännön, opetussuunnitelmien tai pedagogisten käytäntöjen tuntemusta.

3 3 1.2 Tunnustamispäätöksen edellytykset 1.3 Tilastotietoa tähänastisista kelpoisuuspäätöksistä EU asetuksen 4 :ssä säädetään kelpoisuuskokeesta seuraavasti: Tutkintojen tunnustamislain 6 :ssä tarkoitetussa kelpoisuuskokeessa selvitetään, onko hakijalla virassa, tehtävässä tai ammatissa tarvittavat tiedot, ja arvioidaan tällä perusteella hakijan kyky toimia virassa tai tehtävässä taikka harjoittaa ammattia. Hakemukseen annettavassa päätöksessä määrätään kokeen pääasiallinen sisältö ja kokeen toimeenpanija. Kokeen sisällön määräämistä varten laaditaan luettelo aiheista, jotka sisältyvät Suomessa virkaan, tehtävään tai ammattiin vaadittavaan koulutukseen mutta jotka eivät ole sisältyneet hakijan koulutukseen. Kokeen tulee sisältää luettelossa olevia aiheita, joiden tuntemista pidetään olennaisen tärkeänä virassa, tehtävässä tai ammatissa toimimisen kannalta. Koe suoritetaan joko suomen tai ruotsin kielellä, jollei virassa tai tehtävässä edellytetä muun kielen käyttämistä. EU asetuksen 3 :ssä säädetään sopeutumisajasta seuraavasti: Tutkintojen tunnustamislain 6 :ssä tarkoitettuna sopeutumisaikana hakija on määräajaksi nimitettynä virkamiehenä tai hoitaa tehtävää taikka harjoittaa ammattia ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sopeutumisaikaan voi sisältyä myös täydennyskoulutusta. Hakemukseen annettavassa päätöksessä määrätään sopeutumisajan pituus sekä ne virkasuhteet ja tehtävät, joissa sopeutumisaika voidaan suorittaa, tai se pätevyys, joka valvojana toimivalta ammatinharjoittajalta vaaditaan. Virkaan nimittämisen, tehtävän hoitamisen taikka ammatinharjoittamisen edellyttämä kyky ja taito on osoitettava työnantajan tai valvojana toimivan ammatinharjoittajan sopeutumisajasta antamalla todistuksella. Tutkinnon tunnustamispäätöstä tehtäessä Opetushallituksessa tarkistetaan, että hakijalla on vähintään kolmivuotinen ko. maan viralliseen tutkintojärjestelmään kuuluva korkeakoulututkinto, joka on suoritettu kyseisen maan viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa korkeakoulussa. Kun tehdään päätöstä tiettyyn, nimeltä mainittuun tutkintoon tai ammattiin, tarkistetaan, että tehtävät ovat niin samanlaisia, että voidaan katsoa kyseessä olevan sama ammatti. Tämän jälkeen tarkistetaan, onko koulutuspituuden tai koulutuksen ja työtehtävien erojen perusteella tarpeen asettaa lisävaatimuksia. Opetushallitus voi EU lain nojalla antaa päätöksen opettajan kelpoisuudesta henkilölle, joka on EU/ETA maassa tai Sveitsissä täysin kelpoinen opettaja. Kelpoisuus voidaan antaa niihin Suomessa opetettaviin aineisiin ja sille koulutustasolle, jotka hakijan opettajanpätevyys lähtömaassa kattaa. Opetushallituksessa on tehty noin 700 päätöstä, jotka antavat ulkomailla opettajakoulutuksen suorittaneille joko täyden opettajakelpoisuuden tai osan opettajakelpoisuudesta. Näistä noin 200 eli kolmannes on EU lain mukaisia ja noin 500 eli kaksi kolmannesta ulkomaanopintolain (UO laki; koskee muuta kuin EU/ETA aluetta) mukaisia päätöksiä. Opettajakelpoisuutta hakeneiden määrä on suurempi kuin 700, sillä osalle

4 4 opettajakelpoisuutta hakeneista on voitu antaa vain päätös, jossa todetaan minkä tason tehtäviin ulkomailla suoritettu tutkinto tuottaa kelpoisuuden Suomessa (ns. tasopäätös). Eri opettajaryhmät Koko aineenopettajan kelpoisuuden joko suoraan tai päätöksessä määrättyjen lisävaatimusten jälkeen on saanut noin 500 hakijaa. Osa aineenopettajan kelpoisuudesta on myönnetty 66:lle (tällöin päätöksessä todetaan esimerkiksi vain pedagoginen kelpoisuus tai vain opetettava aine). Seuraavaksi eniten on luokanopettajia (vajaat 80) ja esiopettajia (vajaat 40). Erityisopettajan kelpoisuuden on saanut runsaat 20 opettajaa. Opetushallituksen tilastosta ei saa tietoa siitä, kuinka moni on hakenut päätöstä saadakseen kelpoisuuden ammatillisten opintojen opettajaksi tai vapaan sivistystyön opettajaksi. Virkaan nimittäjä tekee päätöksen tutkinnon soveltuvuudesta ja tarkistaa ammatillisten opintojen opettajan kohdalla työkokemusvaatimuksen täyttymisen. Opetushallituksen tehtäväksi jää ainoastaan todeta tutkinnon taso ja mahdollinen pedagoginen kelpoisuus. Päätöksiä joissa todetaan tutkinnon taso ja pedagogiset opinnot on kaikkiaan 22. Nämä ovat enimmäkseen musiikin alan opettajille annettuja päätöksiä. Muutama hakija on hakemuksessaan ilmoittanut hakeutuvansa ammatillisten opintojen opettajaksi. Koska heillä ei ole ollut opettajan pedagogisia opintoja, he ovat saaneet pelkän tasopäätöksen voidakseen hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin Suomessa. Ulkomaanopintolain mukaiset päätökset UO lain mukaisista päätöksistä suurin osa (385 päätöstä) koskee aineenopettajan kelpoisuutta. Näistä suurin osa, lähes kaksi kolmannesta koskee entisen Neuvostoliiton alueella suoritettuja tutkintoja. 42 hakijaa on saanut päätöksen vain osasta aineenopettajankelpoisuutta. Tällöin päätöksessä todetaan esim. tutkinnon taso ja opetettava aine, tutkinnon taso ja pedagogiset opinnot tai pelkästään opetettava aine. Loput ovat luokanopettajan (28), esiopettajan (19) ja erityisopettajan (16) kelpoisuuden tuottaneita päätöksiä. UO lain mukaisissa päätöksissä asetetaan käytännössä aina lisävaatimus, jossa määritellään opinnot, jotka hakijan tulee Suomessa suorittaa saadakseen kelpoisuuden. Aineenopettajilta edellytetään aina täydentävinä opintoina Suomessa yhden lukukauden opetusharjoittelu ja siihen liittyvät opinnot (yhteensä 10 opintoviikkoa). Luokan, esi ja erityisopettajilta edellytetään vaihtelevia opintoja yliopiston lausunnon mukaisesti. Usein esiintyviä tapauksia varten (entisessä Neuvostoliitossa ja Venäjällä suoritetut erityisopettajan ja esiopettajan tutkinnot) on tehty yhdessä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanssa ns. linjapäätökset, joiden mukaan edellytetään 10 opintoviikon täydentävät opinnot.

5 5 EU lain mukaiset päätökset Yli puolet EU lain mukaisista opettajapäätöksistä koskee aineenopettajan koko kelpoisuutta (113). Suurin osa hakemuksista on tullut Ruotsista (39), Saksasta (20) ja Iso Britanniasta (16). Osa aineenopetuksen kelpoisuudesta on myönnetty 24:lle. Näistä valtaosa on päätöksiä, jotka sisältävät tutkinnon tason ja aineopintojen laajuuden. Hakijoilla on ollut ylemmän korkeakoulututkinnon tasoinen tutkinto, mutta he eivät ole olleet pedagogisesti päteviä lähtömaassa. He ovat tarvinneet Opetushallituksen päätöksen hakeutuakseen Suomessa opettajan pedagogisiin opintoihin. Luokanopettajakelpoisuus on myönnetty 45 hakijalle, joista lähes puolet (21) on suorittanut tutkintonsa Iso Britanniassa. Esiopetuksen kelpoisuus on myönnetty 17 hakijalle, joista lähes kaikki ovat suorittaneet koulutuksensa Ruotsissa. Erityisopetuksen kelpoisuuden on saanut 6 henkilöä. EU lain mukaisissa luokanopettajia koskevissa päätöksissä kolmasosassa tapauksista ei asetettu lisävaatimuksia ja kahdessa kolmasosassa vaadittiin lyhyemmän koulutuspituuden perusteella työkokemusta. Aineenopettajien kohdalla suhde oli päinvastainen. Tämä johtuu siitä, että luokanopettajapäätöksen saaneista puolet tulee Iso Britanniasta, jossa opettajankoulutus on kestoltaan lyhyempi kuin Suomessa. Aineenopettajien kohdalla taas tällaista pituuseroa ei useinkaan ole. Puolet heistä tulee Ruotsista ja Saksasta, joissa aineenopettajan koulutus on yhtä pitkä kuin Suomessa. 2. OPETTAJIEN KELPOISUUSKOETYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT Opetushallitus asetti työryhmän suunnittelemaan sopeutumisajan ja kelpoisuuskokeen soveltamista EU/ETA alueella hankitun ammattipätevyyden tunnustamisessa. Asettamiskirjeessä työryhmän tehtävä määritellään seuraavasti: Opettajien kelpoisuuskoetyöryhmän tehtävänä on sopia kelpoisuuskokeen ja sopeutumisajan käyttöönoton yleisperiaatteista. Työryhmän tulee esittää yleislinjaus siitä, millaisissa tilanteissa säännönmukaisesti käytettäisiin sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta, sopia kelpoisuuskokeiden sisällöstä ja siitä, missä kelpoisuuskokeita järjestetään. Työryhmän tehtävänä on myös selvittää sopeutumisaikaan mahdollisesti sisällytettävää täydennyskoulutusta.. Työryhmä voi tarvittaessa perustaa erillisen ryhmän tai määräaikaisen projektin suunnittelemaan kelpoisuuskokeen käytännön toimeenpanoa ja valmistelemaan luetteloa aihealueista, jotka sisällytettäisiin kyseessä olevilta opettajilta vaadittavaan kelpoisuuskokeeseen. 3. OPETTAJIEN KELPOISUUSKOETYÖRYHMÄN LINJAUKSET Työryhmän käsityksen mukaan kelpoisuuskokeen ja sopeutumisajan käyttämistä voidaan harkita kaikkien opettajaryhmien kohdalla. Opetushallituksen ja opettajien kelpoisuuskoetyöryhmän käsityksen mukaan koulutus tai tehtävä eroaa olennaisesti esimerkiksi silloin,

6 6 jos luokanopettajan kelpoisuutta hakee sellainen henkilö, joka on saanut lähtömaassa kelpoisuuden opettaa vain luokilla 1 3 tai luokilla 1 4 jos erityisopettajan kelpoisuutta hakee henkilö, jolla on lähtömaassa kelpoisuus antaa erityisopetusta mutta jonka opintojen erikoisala on kapea, esim. puhehäiriöisten opetus jos aineenopettajan kelpoisuutta hakee opettaja, joka saa kotimaassaan opettaa kaikkia aineita perusopetuksen luokkia 1 9 vastaavalla tasolla mutta jonka koulutukseen sisältyvät opetettavan aineen opinnot ovat olennaisesti suppeammat kuin Suomessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot (esim. tanskalainen opettaja, joka on koulutuksensa aikana erikoistunut neljään aineeseen ja saanut kelpoisuuden opettaa kaikkia aineita luokilla 1 10). Luvuissa 3.1 ja 3.2 esitetään kelpoisuuskoetyöryhmän yleiset linjaukset kelpoisuuskoe/sopeutumisaika lisävaatimuksen sisällöstä ja lisävaatimuksen suorittamiseen liittyvistä käytännön kysymyksistä. Kelpoisuuskoetyöryhmän esityksen mukaisesti Opetushallitus on asettanut alatyöryhmän, joka määrittelee tarkemmin kelpoisuuskokeen toteuttamiseen liittyviä yksityiskohtia: kelpoisuuskokeen sisältöä, laajuutta, järjestämistapoja ja ajankohtia. Työryhmän jäseniksi on kutsuttu seuraavat opettajankoulutusyksiköiden edustajat: yliopistonlehtori Reijo Byman, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta, luokanopettajankoulutus (varajäsen yliopistonlehtori Mirja Talib) yliopistonlehtori Risto Hotulainen, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta (erityispedagogiikka) professori Eira Korpinen, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta (opettajankoulutuslaitos) yliopettaja Hannu Kotila, HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu (varajäsen yliopettaja Marja Leena Iivonen) lehtori Matti Kuorelahti, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta (erityispedagogiikka) yliopistonlehtori Jarkko Lampiselkä (kemian ja fysiikan didaktiikka) Alatyöryhmä aloitti työnsä helmikuussa 2005 ja saa sen päätökseen kevään 2005 aikana. 3.1 Päätöksen sisältö ja kelpoisuuskoe/sopeutumisaika lisävaatimuksen sisältö Opetushallituksen päätöksessä määritellään, millaiseen opettajantehtävään ulkomaiset opinnot antavat kelpoisuuden sen jälkeen, kun hakija on suorittanut päätöksessä edellytettävät lisävaatimukset. Kelpoisuuskokeen osalta päätöksessä eritellään vaadittavat aihealueet sekä se, missä kelpoisuuskokeen voi suorittaa. Sopeutumisajan osalta määritellään vaadittavan sopeutumisajan kesto sekä se, missä tehtävässä sopeutumisajan voi suorittaa. Päätöksessä määritellään useimmiten myös se, minkä tasoiseen tehtävään ulkomainen korkeakoulututkinto antaa yleisen virkakelpoisuuden. Yleisen virkakelpoisuuden osalta päätöksessä ei aseteta lisävaatimuksia.

7 7 Kelpoisuuskoetyöryhmä määritteli seuraavassa esitetyt periaatteet kelpoisuuskoe/sopeutumisaika lisävaatimuksen sisällöksi luokanopettajille, erityisopettajille ja aineenopettajille Luokanopettajat Päätöksen sanamuoto tutkintotodistus tuottaa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on alempi/ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi todistus tuottaa kelpoisuuden antaa perusopetuksessa luokanopetusta sen jälkeen, kun hakija on x.x jälkeen suorittanut joko vuoden / kahden vuoden / kolmen vuoden pituisen sopeutumisajan luokanopettajan tehtävässä tai kelpoisuuskokeen, jonka aihealueet ovat 1. opettajuutta tutkimassa / 2. suomalainen koulu / 3. opetusnäyte. 2 Sopeutumisaikana hakija hoitaa luokanopettajan tehtävää Suomessa määräajaksi nimitettynä virkamiehenä tai hoitaa tehtävää taikka harjoittaa ammattia ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sopeutumisaikaan voi sisältyä myös täydennyskoulutusta. Sopeutumisajan voi suorittaa useammassa jaksossa. Sopeutumisajan tai siihen kuuluvien jaksojen suorittamisesta ja arvioinnista on oltava työnantajan edustajan antama todistus. Hakija voi suorittaa kelpoisuuskokeen Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tai Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Sopeutumisajan pituus Sopeutumisajan pituus on 1 2 vuotta riippuen siitä, kuinka suuret erot hakijan koulutuksen tai ammattitehtävien sisällössä on verrattuna luokanopettajan koulutukseen tai tehtäviin Suomessa. Kolmivuotinen sopeutumisaika määrätään vain poikkeustapauksessa, jos hakijan koulutuksen tai ammattitehtävien sisällössä verrattuna luokanopettajan koulutukseen tai tehtäviin Suomessa on huomattavia eroja. Kelpoisuuskokeen aihealueet Sopeutumisajan pituutta määriteltäessä otetaan huomioon hakijan Suomessa luokanopettajan tehtävässä hankkima työkokemus. Sopeutumisaikaa ei voida määrätä, jos hakija on työskennellyt Suomessa luokanopettajana sopeutumisaikaa vastaavan ajan. Sopeutumisaika tulee kokonaisuudessaan suorittaa Opetushallituksen päätöksen antamispäivän jälkeen. Opetushallitus määrää kelpoisuuskokeen sisällöksi kaikki tai osan seuraavista aihealueista: 1. Opettajuutta tutkimassa Sisältö: Opiskelija tutustuu tiedekunnan osoittaman kirjallisuuden perusteella opettajuuden ja koulun muutokseen 2000 luvun Suomessa. Opiskelija perehtyy opettamisen ja oppimisen viimeaikaisiin tutkimuksiin. 1 päätöksen päivämäärä 2 Opetushallituksen harkinnan mukaan yksi, kaksi tai kolme aihealuetta.

8 8 Suoritustapa: Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja. 2. Suomalainen koulu Sisältö: Opiskelija muodostaa itselleen tiedekunnan osoittaman materiaalin (esim. kirjat, artikkelit, www sivut) perusteella käsityksen tulevasta toimintaympäristöstään opetustoimessa ja siellä vallitsevista normeista. Suoritustapa: Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja. 3. Opetusnäyte Sisältö: Opetuksen seuraaminen, oman opetuksen suunnittelu ja opetus. Opetussuunnitelman analysoiminen. Suoritustapa: Opetuksen seuraaminen ja opetusnäytteen antaminen. Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja tarkemmin. Kelpoisuuskokeen suorittamiseksi kaikki opettajat laativat portfolion osaamisestaan ja suorituksistaan. Aihealuetta 2 ei määrätä, jos hakijalla on Suomessa hankittu vähintään vuoden työkokemus luokanopettajan tehtävässä. Kelpoisuuskokeen sisältöä pohtiva alatyöryhmä on alustavasti arvioinut, että kelpoisuuskokeen kaikkien aihealueiden suorittaminen voisi työmäärältään vastata noin viiden opintoviikon laajuisia opintoja. Kelpoisuuskokeen laajuutta opintoviikkoina ei kuitenkaan määritellä päätöksessä Erityisopettajat Päätöksen sanamuoto Tutkintotodistus tuottaa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on alempi/ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintotodistus tuottaa kelpoisuuden antaa perusopetuslain (628/1998) 17 :ssä / 17 :n 1 momentissa tarkoitettua erityisopetusta sen jälkeen, kun hakija on x.x jälkeen suorittanut joko / kahden vuoden pituisen sopeutumisajan erityisopettajan tehtävässä tai kelpoisuuskokeen, jonka aihealueet ovat 1. erityisopettajuutta tutkimassa / 2. suomalainen koulu / 3. opetusnäyte. 4 Sopeutumisaikana hakija hoitaa erityisopettajan tehtävää Suomessa määräajaksi nimitettynä virkamiehenä tai hoitaa tehtävää taikka harjoittaa ammattia ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sopeutumisaikaan voi sisältyä myös täydennyskoulutusta. Sopeutumisajan voi suorittaa useammassa jaksossa. Sopeutumisajan tai siihen kuuluvien jaksojen suorittamisesta ja arvioinnista on oltava työnantajan edustajan antama todistus. Hakija voi suorittaa kelpoisuuskokeen Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tai Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. 3 päätöksen päivämäärä 4 Opetushallituksen harkinnan mukaan yksi, kaksi tai kolme aihealuetta.

9 9 Sopeutumisajan pituus Sopeutumisajan pituus on 1 2 vuotta riippuen siitä, kuinka suuret erot hakijan koulutuksen tai ammattitehtävien sisällössä on verrattuna erityisopettajan koulutukseen tai tehtäviin Suomessa. Kolmivuotinen sopeutumisaika määrätään vain poikkeustapauksessa, jos hakijan koulutuksen tai ammattitehtävien sisällössä verrattuna erityisopettajan koulutukseen tai tehtäviin Suomessa on huomattavia eroja. Sopeutumisajan pituutta määriteltäessä otetaan huomioon hakijan Suomessa erityisopettajana hankkima työkokemus. Sopeutumisaikaa ei voida määrätä, jos hakija on työskennellyt Suomessa erityisopettajana sopeutumisaikaa vastaavan ajan. Sopeutumisaika tulee kokonaisuudessaan suorittaa Opetushallituksen päätöksen antamispäivän jälkeen. Kelpoisuuskokeen aihealueet Opetushallitus määrää kelpoisuuskokeen sisällöksi kaikki tai osan seuraavista aihealueista: 1. (Erityis)opettajuutta tutkimassa Sisältö: Opiskelija tutustuu tiedekunnan osoittaman kirjallisuuden perusteella erityispedagogiikkaan 2000 luvun Suomessa. Suoritustapa: Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja. 2. Suomalainen koulu Tavoite ja sisältö: Opiskelija muodostaa itselleen tiedekunnan osoittaman materiaalin (esim. kirjat, artikkelit, www sivut) perusteella käsityksen tulevasta toimintaympäristöstään opetustoimessa ja siellä vallitsevista normeista. Suoritustapa: Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja. 3. Opetusnäyte Tavoite ja sisältö: Opetuksen seuraaminen, oman opetuksen suunnittelu ja opetus. Opetussuunnitelman analysoiminen. Suoritustapa: Opetuksen seuraaminen, opetusnäytteen antaminen. Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja tarkemmin. Kelpoisuuskokeen suorittamiseksi kaikki opettajat laativat portfolion osaamisestaan ja suorituksistaan. Aihealuetta 2 ei määrätä, jos hakijalla on Suomessa hankittu vähintään vuoden työkokemus luokanopettajan tehtävässä. Kelpoisuuskokeen sisältöä pohtiva alatyöryhmä on alustavasti arvioinut, että kelpoisuuskokeen kaikkien aihealueiden suorittaminen voisi työmäärältään vastata noin viiden opintoviikon laajuisia opintoja. Kelpoisuuskokeen laajuutta opintoviikkoina ei kuitenkaan määritellä päätöksessä.

10 Aineenopettajat Päätöksen sanamuoto Tutkintotodistus tuottaa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on alempi/ylempi korkeakoulututkinto. Sen jälkeen, kun hakija on x.x jälkeen suorittanut joko / kahden vuoden pituisen sopeutumisajan oppiaineen x aineenopettajana tai kelpoisuuskokeen aihealueina 1. opettajuutta tutkimassa / 2. suomalainen koulu / 3. opetusnäyte 6, todistus tuottaa lisäksi kelpoisuuden antaa aineenopetusta, jonka kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajan koulutukseen kuuluvat X:n opetettavan aineen opinnot (vähintään 35/55 opintoviikkoa) ja opettajan pedagogiset opinnot (vähintään 35 opintoviikkoa). Sopeutumisaikana hakija toimii Suomessa x aineen aineenopettajana perusopetuksessa tai lukiossa määräajaksi nimitettynä virkamiehenä tai hoitaa tehtävää taikka harjoittaa ammattia ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sopeutumisaikaan voi sisältyä myös täydennyskoulutusta. Sopeutumisajan voi suorittaa useammassa jaksossa. Sopeutumisajan tai siihen kuuluvien jaksojen suorittamisesta ja arvioinnista on oltava työnantajan edustajan antama todistus. Hakija voi suorittaa kelpoisuuskokeen Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tai Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa / HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 7. Sopeutumisajan pituus Sopeutumisajan pituus on 1 2 vuotta riippuen siitä, kuinka suuret erot hakijan koulutuksen tai ammattitehtävien sisällössä on verrattuna aineenopettajan koulutukseen tai tehtäviin Suomessa. Kolmivuotinen sopeutumisaika määrätään vain poikkeustapauksessa, jos hakijan koulutuksen tai ammattitehtävien sisällössä verrattuna aineenopettajan koulutukseen tai tehtäviin Suomessa on huomattavia eroja. Sopeutumisajan pituutta määriteltäessä otetaan huomioon hakijan Suomessa aineenopettajana hankkima työkokemus. Sopeutumisaikaa ei voida määrätä, jos hakija on työskennellyt Suomessa aineenopettajana sopeutumisaikaa vastaavan ajan. Sopeutumisaika tulee kokonaisuudessaan suorittaa Opetushallituksen päätöksen antamispäivän jälkeen. Kelpoisuuskokeen aihealueet Opetushallitus määrää kelpoisuuskokeen sisällöksi kaikki tai osan seuraavista aihealueista: 1. Opettajuutta tutkimassa Sisältö: Opiskelija tutustuu tiedekunnan osoittaman kirjallisuuden perusteella aineenopetuksen pedagogiikkaan 2000 luvun Suomessa. Suoritustapa: Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja. 5 päätöksen päivämäärä 6 Opetushallituksen harkinnan mukaan yksi, kaksi tai kolme aihealuetta. 7 Opetushallitus merkitsee kelpoisuuskokeen suorituspaikaksi yliopiston tiedekunnan tai HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun sen mukaan, onko hakija suuntautunut aineenopetukseen yleissivistävässä koulutuksessa vai ammatillisten opintojen tai yhteisten opintojen opetukseen ammatillisessa koulutuksessa (ks. 3.2).

11 11 2. Suomalainen koulu Tavoite ja sisältö: Opiskelija muodostaa itselleen tiedekunnan osoittaman materiaalin (esim. kirjat, artikkelit, www sivut) perusteella käsityksen tulevasta toimintaympäristöstään opetustoimessa ja siellä vallitsevista normeista. Suoritustapa: Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja. 3. Opetusnäyte Tavoite ja sisältö: Opetuksen seuraaminen, oman opetuksen suunnittelu ja opetus. Opetussuunnitelman analysoiminen. Suoritustapa: Opetuksen seuraaminen, opetusnäytteen antaminen. Alatyöryhmä pohtii suoritustapoja tarkemmin. 3.2 Kelpoisuuskokeen suorittaminen Kelpoisuuskokeen suorittamiseksi kaikki opettajat laativat portfolion osaamisestaan ja suorituksistaan. Aihealuetta 2 ei määrätä, jos hakijalla on Suomessa hankittu vähintään vuoden työkokemus luokanopettajan tehtävässä. Kelpoisuuskokeen sisältöä pohtiva alatyöryhmä on alustavasti arvioinut, että kelpoisuuskokeen kaikkien aihealueiden suorittaminen voisi työmäärältään vastata noin viiden opintoviikon laajuisia opintoja. Kelpoisuuskokeen laajuutta opintoviikkoina ei kuitenkaan määritellä päätöksessä. Yleissivistävän koulutukseen aineenopetukseen suuntautunut hakija voi suorittaa kelpoisuuskokeen ainakin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tai Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Ammatillisen koulutuksen ammatillisten opintojen tai yhteisten opintojen opetukseen suuntautunut hakija voi suorittaa kelpoisuuskokeen ainakin HELIA Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Opetushallituksen päätöksessä täsmennetään, missä opettajankoulutusyksikössä hakija voi suorittaa kelpoisuuskokeen. Kelpoisuuskoetyöryhmän esityksen mukaan korkeakoulut järjestävät kelpoisuuskokeen kaksi kertaa vuodessa (kevät ja syyslukukaudella) kaikille sitä tarvitseville. Mahdollisuuksien mukaan kokeita voidaan järjestää myös useammin. Kokeen järjestäjien harkittavaksi jää se, tulisiko kokeet järjestää yhtä aikaa. Kelpoisuuskokeeseen tulee ilmoittautua etukäteen. Kaikilla kelpoisuuskokeeseen osallistuvilla tulee olla Opetushallituksen päätös. Korkeakoulujen verkkosivuilla tiedotetaan kokeen järjestämisajankohdista, ilmoittautumiskäytännöistä sekä aihealueiden sisällöistä. Korkeakoulu antaa kelpoisuuskokeen suorittamisesta todistuksen, jossa tulee olla viittaus tutkintojen tunnustamista koskevaan lainsäädäntöön sekä Opetushallituksen antamaan tunnustamispäätökseen. Korkeakoulu voi periä kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta sekä kelpoisuuskokeesta annettavasta todistuksesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisen maksun. Opetusministeriön yliopistojen eräistä suoritteista

12 Sopeutumisajan suorittaminen perittävistä maksuista antaman asetuksen (1252/2004) mukaan Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen (520/1997) 4 ja 5 :ssä tarkoitettuun kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta yliopisto perii 34 euroa ja kokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta 17 euroa. Sopeutumisaikana hakija on määräajaksi nimitettynä virkamiehenä tai hoitaa tehtävää ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sopeutumisaikaan voi sisältyä myös täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutukseen osallistuminen jätetään hakijan itsensä harkittavaksi. Sopeutumisajan suorittamisesta ja arvioinnista on oltava työnantajan edustajan antama todistus. Koska sopeutumisajan voi suorittaa useampana jaksona, voi työnantajan edustajan todistuksia olla useita. 4. KELPOISUUSKOKEESEEN OSALLISTUMISTA JA SOPEUTUMISAIKAA KOSKEVAT OHJEET OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN SAANEILLE Jos hakijalle määrätään päätöksessä kelpoisuuskoe/sopeutumisaika lisävaatimus, Opetushallitus liittää päätökseen ohjeen (ks. liite 1), jossa annetaan lisätietoa käytännön menettelystä. Ohjeen tarkoituksena on vähentää korkeakouluihin ja Opetushallitukseen tulevia tiedusteluja. Ohjetta päivitetään sen mukaan kun korkeakouluista saadaan lisätietoja kelpoisuuskokeen järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä. Kelpoisuuskokeen toteuttamista valmisteleva työryhmä on kevään 2005 aikana työstänyt ohjeistusta kelpoisuuskokeen suorittajalle. Ohjeistus sisältää aihealueittain tiedot kelpoisuuskokeen suoritustavoista ja lähdekirjallisuudesta, jonka avulla kelpoisuuskokeeseen valmistaudutaan. Ohjeistus on tarkoitus liittää Opetushallituksen päätökseen, ja sen saa myös kelpoisuuskokeen järjestävästä korkeakoulusta.

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

ULKOMAILLA HANKITUN OPETTAJAKELPOISUUDEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA HANKITUN OPETTAJAKELPOISUUDEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA HANKITUN OPETTAJAKELPOISUUDEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:2 ULKOMAILLA HANKITUN OPETTAJAKELPOISUUDEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:2 Opetushallitus Oppaat

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Akateeminen ja ammatillinen tunnustaminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

HE 248/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 248/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 248/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virlmkelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

direktiivi on tarkoitus sisällyttää ETA-sopimukseen.

direktiivi on tarkoitus sisällyttää ETA-sopimukseen. 1994 vp - HE 70 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ulkomailla suoritettu tutkinto Olen suorittanut tutkinnon ulkomailla. Kelpaako se Suomessa? Kuka tekee päätöksen? Vastaus näihin kysymyksiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ISBN 978-952-13-4474-9

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 187 Oikaisuvaatimus virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-008988 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015 1 Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy perustuslain 80 :n 1 momentin, valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 :n 1 momentin

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämiskeskus. Palmenia

Koulutus- ja kehittämiskeskus. Palmenia Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 2 3 Sisällys 3 Kolme pääreittiä opettajaksi 4 Keskeisiä opettajuuteen liittyviä käsitteitä 5 Opettajan kelpoisuus 6 Yliopistossa ja avoimessa yliopistossa suoritettujen

Lisätiedot

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

hankkiman ammattipätevyyden tunnustamiseen.

hankkiman ammattipätevyyden tunnustamiseen. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2007 vp Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ammattipätevyyden

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 57 Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä HEL 2017-007095 T 01 01 01 01 Päätös päätti hylätä Stadin ammattiopiston ja

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta?

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Liisa Tiittula 18.8.2017 Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen infotilaisuus Näkökulmia Yhteiskunnallinen tilanne tulkkauksen kasvanut tarve

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2017-003189 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (5) 3 Oikaisuvaatimus englannin ja espanjan kielen lehtorin virkaan ottamisesta HEL 2017-004372 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Opetuslautakunta POL/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2017-003319 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta.

Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta. 2015 OPETTAJIEN KELPOISUUSKOKEEN SUORITTAMINEN Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta. Opetushallituksen päätöksessä määritellään, mitkä kolmesta aihealueesta

Lisätiedot

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA

LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA 1 TEHTÄVIEN TÄYTTÖSUUNNITELMA LEHTORIN TEHTÄVÄT TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA Toistaiseksi täytettävät tehtävät Yläkoulu ja lukio Historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja Kuvataiteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta.

Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta. 7/2009 OPETTAJIEN KELPOISUUSKOKEEN SUORITTAMINEN Opettajien kelpoisuuskoe koostuu kolmesta aihealueesta, portfoliosta ja palautetilaisuudesta. Opetushallituksen päätöksessä määritellään, mitkä kolmesta

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

1992 vp - HE 254 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 254 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 254 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta ja laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998 N:o 986 990. Asetus. N:o 986. opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998 N:o 986 990. Asetus. N:o 986. opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998 N:o 986 990 SISÄLLYS N:o Sivu 986 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista... 2641 987 Asetus koulutuksen ja yliopistoissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan opintosuunnasta valmistunut kasvatustieteen kandidaatti on pätevä lastentarhanopettaja Myös esikoulun osalta Esi- ja alkuopetuksen sivuaine ei

Lisätiedot

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Puheenvuoron sisältö Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön kelpoisuusehdot

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

Lisätiedot Tuija Huikuri, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: tuija.huikuri(a)hel.fi. Otteen liitteet

Lisätiedot Tuija Huikuri, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: tuija.huikuri(a)hel.fi. Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 13 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen haettavaksi julistamatta. HEL 2014-006970 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti täyttää

Lisätiedot