Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut 14.12.2015"

Transkriptio

1 1 Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä/perustelut Toimivalta Toimivalta määräytyy perustuslain 80 :n 1 momentin, valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 :n 1 momentin 3 kohdan ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 :n 2 momentin, 11 :n 3 momentin, 12 :n 3 ja 5 momentin, 13 :n 2 momentin, 15 :n 4 momentin ja 31 :n 2 momentin mukaan. 2. Nykytila ja ehdotetut muutokset Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusehdoista on aiemmin säädetty laeilla ja asetuksilla, viimeksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetulla lailla (272/2005) ja sen nojalla annetulla asetuksella (608/2005). Lakia on sovellettu yleislakina kunnan ja kuntayhtymän sosiaalihuollon henkilöstöltä vaadittaviin kelpoisuuksiin. Lisäksi lakia on sovellettu yksityiseen sosiaalihuoltoon. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (817/2015) säädetään sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki on tarkoitus kumota 1 päivänä maaliskuuta 2016 lukien sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain tullessa voimaan. Lain kumoutuessa kumoutuisi samalla myös valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin tarkemmin muun muassa nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeestä ja ammattiin johtavasta koulutuksesta, ulkomailla tutkintonsa suorittaneelta henkilöltä korvaavana toimenpiteenä edellytettävästä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta sekä hakemuksen liitteistä. Asetukseen sisältyisi myös säännökset sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Vastaavaa sääntelyä ei ole aikaisemmin ollut sosiaalihuollossa. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen hyväksymisen osalta sosiaalihuollon ammattihenkilölain voimaantulo merkitsee muutosta nykyiseen käytäntöön sikäli, että tähän saakka toimivaltainen viranomainen on ollut Opetushallitus mutta lain voimaantulon myötä tehtävä siirtyy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Sosiaalityöntekijäksi tai sosiaaliohjaajaksi toisessa EU- tai ETA - maassa pätevöitynyt EU- tai ETA -valtion kansalainen on voinut hakea Opetushallitukselta päätöstä ammattipätevyyden tunnustamisesta. Opetushallitus on edellyttänyt sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamista, jos koulutus tai ammattitehtävien sisältö eroaa olennaisesti sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän koulutuksesta tai ammattitehtävien sisällöstä. Jatkossa toimivaltainen viranomainen on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, joka noudattaa päätöksenteossaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja nyt ehdotettavan asetuksen ohella lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015), joka tulee voimaan , ja sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta. EU- tai ETA -alueen ulkopuolisessa valtiossa pätevöityneen osalta Opetushallitus on tukeutunut päätöksenteossaan korkeakouluilta pyytämiinsä lausuntoihin, joissa otetaan kantaa opintojen vastaavuuteen sekä tarvittaviin täydentäviin opintoihin. Opetushallitus on ulkomailla suoritettujen kor-

2 2 keakoulututkintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (531/1986) nojalla rinnastaessaan ulkomaisia opintoja Suomessa sosiaalityöntekijältä edellyttänyt täydentävinä opintoina yhdestä kolmeen opintojaksoa koskien sosiaali- ja perheoikeutta, sosiaalialan palvelujärjestelmää ja sosiaalityön tutkimusta. Opintojaksot ovat vastanneet ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia sovellettaessa edellytettyjä aihealueita. Tavallisimmin lisävaatimuksena on kuitenkin edellytetty ainoastaan sosiaali- ja perheoikeuden opintojaksoa. Samaisen lain nojalla sosiaaliohjaajan kelpoisuutta koskevia hakemuksia ratkaistessaan Opetushallitus on toiminut suomalaisen ammattikorkeakoulun antaman vastaavuuslausunnon perusteella. Jatkossa päätöksenteko myös EU- ETA -alueen ulkopuolisissa valtioissa koulutuksen saaneiden ja EU-ETA -alueen ulkopuolisten valtioiden kansalaisten osalta tapahtuu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa noudattaen olemassa olevia käytäntöjä. 3. Esityksen vaikutukset Esitykseen sisältyvä nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeen määrittely rajaisi mahdollisuuden ammattinimikkeen käyttöoikeuteen niihin henkilöihin, jotka ovat suorittaneet nimikesuojan edellytyksenä olevan koulutuksen. Koska sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 32 :ään sisältyy kuitenkin siirtymäsäännös aiempien koulutuksien tuottamista kelpoisuuksista, nimikesuojan piirin ehdotetaan lähihoitajan nimikettä sekä lähihoitajan tutkintoa edeltäneen kouluasteisen tutkinnon nimikkeitä; kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikesuojan ja rekisteröinnin ulottuminen lähihoitajiin toisi muutoksen kyseiselle ammattiryhmälle. Jatkossa tähän ammattiryhmään kuuluvat henkilöt olisivat rekisteröinnin ja valvonnan kannalta yhtenäisessä asemassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aiemmin nimikesuojaa ja rekisteröintiä on voinut hakea vain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain nojalla. Nyt myös sosiaalihuollossa toimivat lähihoitajat saisivat nimikesuojan alalle, jolla toimivat. Ulkomailla tutkintonsa suorittanutta henkilöä koskevien korvaavien toimenpiteiden, sopeutumisajan ja kelpoisuuskokeen, tarkempi määrittely ei hakijan näkökulmasta merkittävästi muuttaisi menettelyä nykyisestä. Opiskelijan mahdollisuus toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävissä päättyisi, kun opintojen aloituksesta olisi kulunut yli kymmenen vuotta. Oikeus tilapäiseen toimimiseen ammattihenkilön tehtävissä rajoittuisi käytännössä nykytilaan verrattuna ja vastaisi terveydenhuollossa voimassa olevaa rajausta. Muutos todennäköisesti kannustaisi tällä hetkellä työelämässä olevia opiskelijoita viimeistelemään opintonsa, minkä johdosta pätevän työvoiman saatavuus helpottuisi. 4. Asian valmistelu Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston edustajia. 5. Yksityiskohtaiset perustelut 1 Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimike ja ammattiin johtava koulutus. Pykälässä määriteltäisiin sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeet. Sosiaalihuollossa nimikesuojattuja ammattihenkilön ammattinimikkeitä olisivat lähihoitaja, joka on myös terveydenhuollossa terveydenhuollon

3 3 ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 1 :n nojalla nimikesuojattu ammattinimike, sekä lähihoitajan tutkintoa edeltäneen kouluasteisen tutkinnon suorittaneet kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 32 :n 4 momentin siirtymäsäännöksen mukaan lain voimaan tullessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö täyttää myös uudessa laissa säädetyt ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden rekisteröinnille asetetut koulutusvaatimukset. Siten siirtymäsäännös turvaa myös aikaisemman kouluasteisen tutkinnon suorittaneille henkilöille oikeuden tulla hakemuksesta rekisteröidyksi nimikesuojattuna ammattihenkilönä. Kelpoisuuslain 8 :n mukaan lähihoitajan tehtäviin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaalija terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintonimike. Muun vastaavan tutkinnon on vastattava laajuudeltaan ja osin sisällöltään lähihoitajan tutkintoa. Tutkinnot kuten viittomakielisen ohjauksen perustutkinto tai lapsi- ja perhetyön perustutkinto eivät ole tuottaneet laajasti kelpoisuutta lähihoitajan tehtäviin vaan tutkinnon soveltuvuus sosiaalihuollon tehtäviin on arvioitu tapauskohtaisesti tehtävän vaatimusten mukaan. Muun tutkinnon ei näin ollen voida katsoa siirtymäsäännöksen nojalla oikeuttavan rekisteröintiin nimikesuojattuna ammattihenkilönä. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 16 :n siirtymäsäännöksellä on turvattu aiemman koulutusjärjestelmän mukaisten tutkintojen tuottama kelpoisuus. Lähihoitajan tutkintoa edelsivät aikaisemmat kouluasteiset tutkinnot. Tällaisia tutkintoja olivat sosiaalihuollon puolella kodinhoitaja, kehitysvammaistenhoitaja ja päivähoitaja, jonka koulutus antoi kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen tehtävissä päivähoidossa. Lähihoitaja -nimikkeen ohella käytetään edelleen myös vanhoja tutkintonimikkeitä ammattinimikkeinä sosiaalihuollon tehtävissä. Vastaavasti kuin kouluasteisen tutkinnon suorittaneet ovat olleet kelpoisia lähihoitajan tehtäviin, myös soveltuvan lähihoitajatutkinnon suorittaneet ovat olleet kelpoisia tehtäviin, joissa ammattinimikkeinä on käytetty vanhoja kouluasteisia tutkintonimikkeitä. Näin ollen nimikesuojauksen piiriin tulisivat lähihoitajan tutkinnon suorittaneiden ohella lähihoitajan tutkintoa edeltäneiden kehitysvammaistenhoitajan ja kodinhoitajan tutkinnon suorittaneet. Päivähoitajan nimikesuojaus sosiaalihuollon ammattihenkilönä ei ole perusteltua päivähoidon siirryttyä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Vastaavalla tavalla on turvattu terveydenhuollon kouluasteisen tutkinnon suorittaneille koulutusjärjestelmän muuttuessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (1338/2007) voimaantulosäännöksellä oikeus käyttää ammattinimikettään. Ennen mahdollista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisterien yhdistämistä sosiaalihuollon ammattihenkilönä toimiva lähihoitaja tulee rekisteröidyksi kahteen rekisteriin. 2 Sopeutumisaika. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ulkomailla tutkinnon suorittaneelle henkilölle mahdollisesti määrättävästä sopeutumisajasta. Mikäli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräämään, sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 10 :ssä tarkoitettuun ehdolliseen ammatinharjoittamisoikeutta tai ammattinimikkeen käyttöoikeutta koskevaan päätökseen sisältyy sopeutumisaika, päätökseen sovelletaan mitä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään sopeutumisajasta. Ammattihenkilölain 10 koskee ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden myön-

4 4 tämistä EU- tai ETA -valtion kansalaiselle, joka on hankkinut koulutuksensa muussa EU- tai ETAvaltiossa kuin Suomessa. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisen toisessa jäsenvaltiossa hankkimaan ammattipätevyyden tunnustamiseen. Lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta sovelletaan myös ammattipätevyyden tunnustamiseen, joka perustuu sellaiseen toisen jäsenvaltion tunnustamaan unionin ulkopuolella jäsenvaltion kansalaiselle myönnettyyn muodollista pätevyyttä osoittavaan asiakirjaan, jonka haltijalla on asiakirjan tunnustaneesta valtiosta kolmen vuoden kokemus kyseisestä ammatista. Korvaavia toimenpiteitä on nykyisin edellytetty ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain nojalla esimerkiksi tilanteissa, joissa hakijan koulutukseen on sisältynyt olennaisesti vähemmän tutkimuksellisia valmiuksia antavia opintoja kuin suomalaiseen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden antavaan tutkintoon, hakijan koulutuksesta on puuttunut suomalaiseen sosiaalilainsäädäntöön perehdyttävät opinnot tai hakijan koulutus on asiakastyöhön valmiuksia antavien opintojen osalta suppeampi tai kapea-alaisempi kuin suomalainen sosiaalityöntekijän koulutus. Sosiaaliohjaajan ammattipätevyyttä tunnustettaessa korvaavien toimenpiteiden perusteena on ollut se, että hakijan koulutuksesta on puuttunut suomalaiseen sosiaaliturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmään perehdyttävät opinnot, koulutuksen antamat valmiudet asiakastyöhön taikka hakijan tutkinnon ammatillinen sisältö on ollut suppeampi tai kapea-alaisempi kuin suomalaisen sosiaaliohjaajan tehtäviin pätevöittävä koulutus. Tällaisista tutkintojen tunnustamisista säädetään jatkossa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 10 :ssä. Pykäläehdotuksen 1 momentissa viitattaisiin ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen, jotka sisältävät säännökset korvaavana toimenpiteenä asetettavasta sopeutumisajasta (ja kelpoisuuskokeesta). Hakijalle voidaan määrätä enintään kolme vuotta kestävä sopeutumisaika, jos hakijan koulutuksen sisältö on olennaisesti erilainen kuin vastaavan kansallisen koulutuksen sisältö. Ammattipätevyyslain 3 :n 5 kohdan mukaisesti sopeutumisajalla tarkoitetaan säännellyn ammatin harjoittamista Suomessa kyseisen ammatin pätevän harjoittajan valvonnassa. Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta (xx/xxxx) sisältää tarkemmat säännökset sopeutumisajasta. Kun korvaavana toimenpiteenä asetettu sopeutumisaika on suoritettu hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen tekee lopullisen tunnustamispäätöksen. Pykäläehdotuksen 2 momentti koskee muita kuin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain piiriin kuuluvia tilanteita, joissa hakija on suorittanut tutkintonsa ulkomailla. Mikäli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto asettaa ehdollisessa tunnustamispäätöksessä hakijalle sopeutumisajan, lupa- ja valvontavirasto määrää sopeutumisajan pituuden sekä tehtävät, joissa hakijan on toimittava sopeutumisaikana. Päätöksessä määritellään myös ohjaajana/valvojana toimivan henkilön pätevyys. Sopeutumisajan tehtävien tarkoituksena on osoittaa, kuinka henkilö hallitsee kyseessä olevan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä vaadittavia keskeisiä osa-alueita ja samalla laajentaa henkilön osaamista ja asiantuntemusta vastaamaan Suomessa tutkintonsa suorittaneen ammattihenkilön osaamista. Sopeutumisajan pituuden määrittelyyn vaikuttavat muun muassa hakijan suorittaman koulutuksen kesto, laajuus tai sisältö suhteessa kansallisesti edellytettyihin tutkintoihin. Sopeutumisajan pituuteen vaikuttaa myös se, onko hakijan suorittama koulutus sisältänyt mahdollisesti Suomessa suoritetussa tutkinnossa edellytettyä harjoittelua. Sopeutumisaikaan voi vaikuttaa myös se, miten hakijan mahdollisen aiemman ammattikokemuksen voidaan katsoa korvaavan edellä mainittuja eroja. Sopeutumisajan kesto on ollut Opetushallituksen antamissa päätöksissä sosiaalityöntekijän kohdalla yhdestä kolmeen vuotta ja sosiaaliohjaajan kohdalla vuodesta kahteen vuotta. Sosiaa-

5 5 liohjaajan kohdalla korvaavaa toimenpidettä ei ole edellytetty, jos hakijalla on ollut sopeutumisaikaa vastaava Suomessa sosiaaliohjaajan tehtävässä hankittu työkokemus. Sopeutumisaikana henkilöllä olisi ohjaaja/valvoja. Tarkoituksenmukaista olisi, että henkilö työskentelisi toisen sosiaalihuollon ammattihenkilön ohjauksessa ja valvonnassa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voisi määritellä tarkemmin ohjaajalta vaadittavan koulutuksen, osaamisen ja kokemuksen. Pykälän 3 momentin nojalla sopeutumisaikana olisi noudatettava lupa- ja valvontaviraston asettamia ehtoja. Ehdot voisivat koskea esimerkiksi hakijalta edellytettävää kielitaitoa. Sopeutumisaikaan voi sisältyä täydennyskoulutusta, joka toteutetaan työnantajan täydennyskoulutuksena tai tavanomaisesti työssä oppimisena. Lisäksi asetuksen 9 :ssä tarkoitettu toimiminen tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön ammatissa voitaisiin lukea hyväksi sopeutumisajan suorittamisessa. Hakijan tulisi itse järjestää itselleen sopeutumisajan työpaikka. 3 Sopeutumisajalle määrätyn ohjaajan/valvojan velvollisuudet. Sopeutumisajalle määrätyn ohjaajan/valvojan tehtävistä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain piiriin kuuluvissa tilanteissa säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Ohjaajan/valvojan tehtävänä olisi seurata, ohjata ja valvoa sekä samalla kokonaisvaltaisesti arvioida hakijan osaamista. Mahdollisten epäkohtien ilmetessä ohjaajan tulisi puuttua niihin. Ohjaajan tulisi antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle lausunto hakijan kyvystä ja taidosta harjoittaa ammattiaan sopeutumisajan päätyttyä. Lausunnossa tulisi mainita, jos joitain olennaisia eroja tai puuttuvia aihealueita ei olisi saatu suoritettua hyväksytysti. 4 Kelpoisuuskoe. Pykälässä säädettäisiin kelpoisuuskokeesta, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto voisi määrätä hakijalle ehdollisessa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä. Kelpoisuuskoe ja sopeutumisaika olisivat toisilleen vaihtoehtoisia korvaavia toimenpiteitä. Pykäläehdotuksen 1 momentissa säädettäisiin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain piiriin kuuluvien hakijoiden osalta kelpoisuuskokeesta viittaamalla ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen. Kelpoisuuskokeella mitattaisiin hakijan ammatillista tietämystä ja kykyä harjoittaa kyseessä olevaa ammattitoimintaa suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Kelpoisuuskoe voisi sisältää teoriaosuuden lisäksi mahdollisen käytännön osion. Sosiaalityön kelpoisuuskokeeseen tulisi sisältyä sosiaalilainsäädäntöön ja sosiaalialan palvelujärjestelmään liittyviä kokonaisuuksia. Sosiaaliohjaajan kelpoisuuskoe koostuu suomalaisen hyvinvointijärjestelmän perusteiden ja sosiaalialan palvelujärjestelmän, sosiaalialan asiakastyön ja jonkin sosiaalialan osa-alueen aihealueista. Lupa- ja valvontavirasto määräisi ehdollisessa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä kokeen pääasiallisen sisällön. Kelpoisuuskoe on järjestetty korkeakoulussa tai oppilaitoksessa, jolla on lainsäädäntöön perustuva toimivalta antaa tutkintoon johtavaa koulutusta alalla, jota hakemus koskee. 5 Rajaus opiskelijan toimimiseen tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön ammatissa. Opiskelijan toimiminen tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä rajattaisiin pykälässä samalla tavalla kuin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3 e :ssä on rajattu. Opiskelijoilla ei olisi oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

6 6 6 Ulkomailla tutkinnon suorittaneen tilapäinen toimiminen laillistetun ammattihenkilön ammatissa. Pykälässä säädettäisiin ulkomailla tutkinnon suorittaneen henkilön oikeudesta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön ammatissa. Kyse on korvaavia toimenpiteitä täsmentävästä informatiivisluonteisesta sääntelystä. Työnantaja voisi siten palkata sopeutumisajalla olevan henkilön ammattihenkilön tehtäviin säännöksessä esitetyin rajauksin. 7 Hakemuksen liitteet. Pykälässä säädettäisiin liitteistä, joita ulkomailla koulutuksensa hankkineen henkilön tulisi liittää ammatinharjoittamisoikeuden saamista laillistettuna ammattihenkilönä toimimiseen taikka nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeen käyttämistä koskevaan hakemukseensa. Säännös noudattaa soveltuvin osin vastaavaa säännöstä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa Hakemukseen tulisi liittää pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan hakijan henkilöllisyyden ja kansalaisuuden osoittavat asiakirjat sekä muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat tai koulutuksesta annettu asiakirja, joka antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan asianomaista ammattia. Hakijan henkilöllisyyden todentamisesta on tärkeätä varmistua, jotta ammatinharjoittamisoikeus tai oikeus käyttää ammattinimikettä myönnetään oikealle, säädetyt tutkintovaatimukset suorittaneelle hakijalle. sekä muodollista pätevyyttä tai koulutuksen suorittamista osoittava asiakirja. Kansalaisuuden osoittavalla asiakirjalla on merkitystä lähinnä sen suhteen, mitä ammattihenkilölain tai ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain säännöksiä häneen sovelletaan. Pykäläehdotuksen 2 momentin mukaan hakijan tulisi toimittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä sellaiset koulutukseen liittyvät tiedot, joiden avulla lupa- ja valvontavirasto pystyy määrittämään mahdolliset olennaiset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen verrattuna. Asialla on merkitystä arvioitaessa sitä, tulisiko hakijalle määrätä korvaavia toimenpiteitä. Jos hakijalle on ehdollisessa päätöksessä määrätty korvaavana toimenpiteenä kelpoisuuskoe, hakijan tulisi esittää todistus kokeen suorittamisesta siinä vaiheessa kun hän hakee lopullista ammatinharjoittamisoikeutta. Pykäläehdotuksen 5 momentti koskee asiakirjajäljennösten esittämistä. Jos asiakirja esitetään jäljennöksenä, EU- tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa koulutuksen saaneen hakijan tulisi toimittaa asiakirjasta Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Kun kyse on ammattihenkilölain 10 :ssä säädetyistä tilanteista (EU- tai ETA -valtion kansalaisen muussa EU- tai ETA -maassa kuin Suomessa suorittama koulutus) Valvira voi vaatia hakijalta ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain nojalla oikeaksi todistettua jäljennöstä vain, jos jäljennösten aitoudesta on perusteltua epäilystä eikä asiasta muutoin saada varmuutta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voisi poiketa pykälässä esitetyistä asiakirjavaatimuksista, jos hakija on kansainvälistä suojelua saava henkikö ja jos hakijan kansalaisuus, henkilöllisyys ja koulutus ovat luotettavasti selvitettävissä muulla tavalla. Ehdotettu säännös perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan direktiiviin 2011/95/EU vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saavaksi henkilöksi, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle. Jäsenvaltioiden on pyrittävä helpottamaan sitä, että kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä, jotka eivät pysty hankkimaan asiakirjoihin perustuvia todisteita pätevyydestään, on täysimääräinen pääsy asianmukaisiin järjestelmiin heidän aiemman koulutuksensa arvioimiseksi ja hyväksymiseksi ja todistusten antamiseksi. Myös muissa kuin kansainvälisen suojelun tilanteissa voi erityisistä syistä olla perusteltua joustaa asiakirjavaatimuksista.

7 7 8 Neuvottelukunnan kokoonpano. Pykälässä säädettäisiin sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan kokoonpanosta ja toimintamuodoista. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 31 :n mukaan valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita sosiaalihuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta, ammattitoiminnasta ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Pykäläehdotuksen 1 momentissa säädettäisiin neuvottelukunnan kokoonpanosta. Jäsenten tulisi edustaa sosiaalihuollon viranomaisia, julkista ja yksityistä palvelujärjestelmää, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa, opetus- ja työvoimaviranomaisia sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta vastaavia yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja oppilaitoksia. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa neuvottelukunnan jäsen jouduttaisiin vaihtamaan kesken toimikauden. Pykälän 3 ja 4 momentissa säädettäisiin neuvottelukunnan toimintamuodoista. Pykälän 3 momentin nojalla neuvottelukunta voisi asettaa jaostoja. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin etujärjestöjen ja asiantuntijoiden kuulemisesta. 9 Neuvottelukunnan tehtävät. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi neuvottelukunnan tehtävistä. Asetuksella ehdotetaan täydennettäväksi neuvottelukunnan ammattihenkilölain 31 :ssä neuvottelukunnalle säädettyjä tehtäviä. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi momentin 1 kohdan mukaan seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamis- ja koulutustarpeita sekä edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitaidon ja koulutuksen kehittymistä. Momentin 2 kohdassa säädettäisiin neuvottelukunnan tehtäväksi seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistarvetta sekä edistää tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostumista. Momentin 3 kohdan nojalla neuvottelukunnan tulisi seurata ja edistää sosiaalihuollon keskinäistä ja viranomaisten välistä sekä asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen kehittämistä. Momentin 4 kohdassa säädettäisiin mahdollisuudesta neuvottelukunnan asettamispäätöksessä määrätä neuvottelukunnalle myös muita tehtäviä. Säännös ehdotetaan otettavan asetukseen jotta neuvottelukunnalle voitaisiin osoittaa myös kulloiseenkin aikaan ja vireillä oleviin uudistuksiin ja kehittämistarpeisiin liittyviä tehtäviä. 10 Voimaantulo. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti 1 päivänä maaliskuuta 2016 voimaan tulevan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain kanssa.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 817/2015 Laki. sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 817/2015 Laki. sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 817/2015 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 REKISTERÖINTI JA VALVONTA Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki Lakia sovelletaan julkista tehtävää hoitavan yhteisön yksityisen

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.5.2016 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ulkomailla suoritettu tutkinto Olen suorittanut tutkinnon ulkomailla. Kelpaako se Suomessa? Kuka tekee päätöksen? Vastaus näihin kysymyksiin

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

direktiivi on tarkoitus sisällyttää ETA-sopimukseen.

direktiivi on tarkoitus sisällyttää ETA-sopimukseen. 1994 vp - HE 70 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

HE 248/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 248/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 248/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virlmkelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA (YEK) KOSKEVAT OHJEET 1.8.2015 alkaen 1 Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Akateeminen ja ammatillinen tunnustaminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 9.10.2013 Maarit Mikkonen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitys liittyy ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin

Lisätiedot

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti. Jussi Holmalahti Johtaja Valvira

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti. Jussi Holmalahti Johtaja Valvira Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti Jussi Holmalahti Johtaja Valvira Miksi rekisteröidään? Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015. 262/2015 Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015. 262/2015 Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 262/2015 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 Ulkomailla hankittujen tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustaminen hoitoalalla Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

hankkiman ammattipätevyyden tunnustamiseen.

hankkiman ammattipätevyyden tunnustamiseen. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2007 vp Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ammattipätevyyden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

HE 46/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

HE 46/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA 2005/36/EY TIIVISTELMÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN OSALTA Ylitarkastaja Pia Setälä Lakimies Kirsi Jyrälä Terveydenhuollon

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. ammattipätevyyden tunnustamisesta. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: ammattipätevyyden tunnustamisesta 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta?

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Liisa Tiittula 18.8.2017 Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen infotilaisuus Näkökulmia Yhteiskunnallinen tilanne tulkkauksen kasvanut tarve

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti ja valvonta

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti ja valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti ja valvonta Mikkeli 3.6.2016 Riitta Husso, LM Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakunnan päätöksestä tuomiokapitulille

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta ja tutkinnon järjestäjät. Soila Nordström

Yhteistyöllä laatua. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta ja tutkinnon järjestäjät. Soila Nordström Yhteistyöllä laatua Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta ja tutkinnon järjestäjät Soila Nordström 23.4.2012 Johdatusta ajankohtaisiin kysymyksiin Tutkintotoimikunnan toimiala ja tilastoja Terveydenhuollon

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

1992 vp - HE :n muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE :n muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1992 vp - HE 196 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain sekä eläinlääkintähuoltolain 3 ja 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Muutoksia lääkäreiden laillistamisessa ja jatkokoulutuksessa

Muutoksia lääkäreiden laillistamisessa ja jatkokoulutuksessa Muutoksia lääkäreiden laillistamisessa ja jatkokoulutuksessa Jouni Lohi DIAT: Eija Ruottinen, Oulun YO nimi ja pvm Kaksoislaillistuksen poistuminen Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain

Lisätiedot

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu?

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Miten tähän on tultu? Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Esityksen

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla:

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla: 1 of 8 28/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1994» 28.6.1994/564 28.6.1994/564 Seurattu SDK 239/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa MÄÄRÄYS 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika: 15.1.2018 alkaen toistaiseksi Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 531/2017, 60 Kumoaa

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 xx.xx.20xx LUONNOS EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELINTARVIKEVALVONNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YLEISPERUSTELUT Nykytila Tarkastuseläinlääkärin

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AMMATTIPÄTEVYYDEN TUNNUSTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND Opetus-ja kulttuuriministeriö KTPO/Kty Hallitusneuvos Maiju Tuominen Dnro 45/2014 23.1.2015 1(4) kirjaamo (a) m inedu.fi Lausuntopyyntönne: OKM/59/010/2014,13.10.2014

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot