KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus 1O Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus 1O863424. Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009"

Transkriptio

1 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO Y-tunnus Omistusosuudet: 1O Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhojto- ja peruspalvelukuntayhtyma 100 % TILINPAATOS 2009

2 SISALLYSLuETrEL0 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Liitetiedot 5 TiIinpatOksen allekirjoitus 6 TiIinpäatosmerkint 6 Kytetyt kirjanpitokirjat 7 Kytetyt tositelajit 7

3 Kiinteistö Oy H-seitsikon omi staa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoi Pohjanmaan keskussairaalari asuntoalueen kiinteistöjä ja myohemmin omistamaan ja rakennuttamaan muita sairaalan tarvitsemia rakennuksia. to- ja peruspalvelukuntayhtyma. Yhtiö on aloittanut toiminnan Yhtiö on alun penn perustettu omistarnaan ja hoitamaan Keski Oi.OL TOIMINTAKERTOMUS Ilallinto - Yhtiökokoukset - Yhtiön osakekirjat - Osakkeet - Perustiedot - KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO halhituksen varsinaiset jäsenet: Suvi Huhtala Mats Brandt Toni Rukkila Marjatta Petijävuori puheenjohtaja varsinainen yhtiokokous ja Yhtiön alkuperaiset osakekirjat 7kpl jaettuna osakkeisiin no:t on luovut tettu Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymalle. koko osakekannan omistaa Keski-Pohjanmaan erikoissairaan hoito- ja peruspalvelukuntayhtyma. Osakkeita on yhteensa 500 kpl ni -osakepaaoma ,82e. mehhisarvoltaan e/ kpl yhtion - huoneistoala - huoneistoala -huoneistoja 48 kpl - valmistumisvuodet - kerrostaloja kpl (as.) 2175 m2 (kehva) 1 480m2 -huoneistoala (logist.) 3780m2 on vielä solmimatta. - vuokrataso - vuonna asunoissa vuonna 2009 oh 6,19-6,3 5euroa / m2 / kk -uusimman v.2010 alussa kayttöonotettavan Logistiikkakeskuksen vuokrasopimu 2010 jatketaan samalla vuokratasolla. - kiinteistökohteita: 8 kpl y-tunnus

4 - tilintarkastaj Eija 1-leikkilä Anneli Virkkala Seija Tapio at: Seija Bexar tilintarkastajana Asko Vanhatupa JHTT Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, pailvastuullisena 1.2. Palvelupisteet - Ostopalvelut - Henkilökunta - lut hoidetaan omistaj akuntayhtyman hallinnon osoitteesta Mariankatu Kiinteistö Oy H-seitsikon isännöinti-, taloushallinto- ja vuokrauspalve - huoltopalvelut onjarjestänyt omistajakuntayhtymän tekninen huolto, - jätehuoltopalvelut talousjäte, - loka-ajo, - Lassila & Tikanoja Oyj Erkki Reinikka Oy : - jätehuolto on hoidettu konsemin kanssa yhdessa. siivouspalvelut ISS Palvelut Oy Johanna Ojanpera vuokraus Riitta Rakkolainen vuokraus Aino Eskola laskutus Jukka Kamula valvoja Pirkko Kivelä vuokraus, palkat Seija Luhtio kirjanpito Toni Rukkila valvoja Kimmo Pulkkinen valvoja Eero Korpi valvoja - toimistohenkiiökunta(sivutoiminen): toimitusjohtaja Jukka Mäkelä Sari Aho Seija Tapio Mats Brandt, varapuheenjohtaja Anneli Virkkala Toni Rukkila Eija Heikkilä varsinaiset varalle Hannu Pikkarainen, puheenjohtaja Seija Luhtio Haflitukseen alkaen valittiin vieri - varatilintarkastajat: Oy Audiator Ab/ Sirkka Vainio ja Jan Kangas Seija Luhtio - hal lituksen henkilökohtaiset varaj äsenet:

5 tokorjaukset ja satunnaiset rikkoutumiset: - suurimmat 1,46 euroa / m2 1,60 euroa / m Vuosikorjaukset toimistosihteeri. Kirjanpidon on hoitanut kuntayhtyman taloustoimisto. korjauskohteet olivat huoneistojen asumisaikaiset - ja muut ken. - Kokkolan kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt hankkeen. jonka toteutu edellyttaneet hankkeen lainoihle vuokralaiseksi tulevan Kokkolan kau pungin takausta. Em. syystä neuvottelut hankkeen toteuttajasta ovat kes essa Kokkolaan sairaalan laheisyyteen on tarkoitus rakentaa paihdehuol ion palvelukeskus. Perusturvalautakunta esittää, että Kiinteistö Oy H seitsikko toimisi hankkeen rakennuttajana. Yhtiö ja kuntayhtyma ovat Uudisrakentaminen - Kiinteistoyhtiö H-seitsikko toteutti omistajakuntayhtymalle vuokratta ton toirnistosihteeri. Hankkeen vaivontaa tekivät sivutoimisesti kuntayh tymän teknisen huollon tyontekijat. Laajennusvaiheen loppukustannukia van materiaalisten palvelujen kiinteiston, ns.logistiikkakeskuksen raken seivitys oh vielä tekemättä, Kustannukset ovat vuoden 2009 tiiinpiatok sessä viela keskeneräisissä hankinnoissa. ei ollut vielä kertomushetkellä laskettu. Hankkeen taloudellinen loppu jennusvaiheen päaurakoitsijana toimi Rakennusliike A. Salonen Oy ja nuttamisen. Kohde sijaitsee sairaalan F- ja G-siipiin kytkettyna laajen nussiipena.rakennus on valmistumassa vuoden 2010 alussa nun, että vuokralainen otti rakennuksen vaiheittain kayttoon v.2010 alusta. Laa rakennuttajatehtävät on hoitanut yhtion toimitusjohtaja ja taloustoimis Logistiikkakeskuksen rakennushanke Vahinkokorjaukset - ei ollut H3:n pientä viemärivuotoa lukuunottamatta palo- tai vuotovahinkoja vuonna Asuntokohteissa Maria-Katariinan talon ulkopuolisen viemäröinnin kuvaus ja korjaus. -Peruskorjaamattoman H3-rakennuksen viemärivuodon korjaus - isoimmat vuosikorjaukset vuonna 2009: Yhtiön vuokrauspalvelun hoitaa kuntayhtyman hankintatoimiston 1.3.

6 Peruskorjaushankkeet Kulutusseuranta - kohdekohtaiset den selvittämiseksi on tilattu tutkimukset ja korjaussuositukset Suomen Vuodelle 2010 yhtiollä ei ole asuinkiinteistöihin kohdistuvia peruskorja ushankkeita. Maria Katariinan talossa on koettu sisailmaongelmia, joi Sisäilman Mittauspalvelulta. Tutkimuksen tuloksena saatetaan joutua pi kaisiin investointeihin lähinnä vanhan I-17-rakeimuksen ilmastoinnin pa rantamiseksi. kulutustiedot tämän toirnintakertomuksen Iiitteenä tubs ci edellyta toimenpiteitä. Tilikauden tubs - hallitus esittaa että yhtiokokous vahvistaa tilikauden tuloksen. Oe,joka tymän kävtäniön mukaisesti. - yhtion vakuutusmeklarina toimii AON Finland Oy:n omistajakuntayh set Ef Vahinkovakuutusyhtio Oy Vakuutukset - kiinteistokohteiden ornaisuusvakuutukset, sekä yhtion vastuuvakuutuk e. ten lainojen kokonaismäärä oh e ja lyhytaikaisten velukuntayhtymalta, Nordealta ja KuntarahoitusOyj :ltä. Nordean ja Kun - Yhtiöllä on lainaa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspal tarahoitus Oyj :n lainoille on omistajakuntayhtyman takaus. Pitkäaikais Lainat -muita taloutta kuvaavia vertailutietoja on liitteenä olevissa tilinpaatos asiakirjoissa. - maksamattornia vuokria ci kirjattu luottotappioksi v. 2009: 5%:n vuokran nousu. Nousu johtui toiminnan vakiinnuttua edellisenä - Vuokraustason nousussa on laskettu pois vuoden aikana toteutettu vuonna tapahtuneiden kuntayhtyman tilaj arj estelyi den j älkeen. - vuokrausaste: 93 % 85 % Tunnuslukuja Vuokrakertyma asuinrakennuksissa 1.4.

7 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO 2 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat Vuokrat MariaKatariina Kayttokorvaukset Liikevaihto yhteensi Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Henkill5stökulut yhteensli Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot yhteensa Muut kulut Hallinto ja toimistopalvelut Siivous Llimmitys ja vesi Sihko Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistovero Korjaukset Muut hoitokulut Luottotappiot Yhteensä LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Korkokulut VOITTO ENNEN TILINPAATOSSIIRT( Tilinpäãtossiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos v v Muutos % , , , , , , , , , ,74 211,09 378, , , , ,91 18,9 25,9 26, , ,94-1, , ,94 83, ,75-30, , ,11-16, , ,19 31, , ,33-55, , ,94-12, , ,25 111, , ,82 19, , ,90-8, , ,74 0,00 0, , ,03-1, , ,65 73, , ,78-8, , ,10 48, , ,32 68, , ,33 84, , ,33 84,8 TILIKAUDEN VOITTO 0,00 0,00

8 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut saamiset ,80 Sijoitukset ,84 PYSYVAT VASTAAVAT Aineettomat hyodykkeet Aineelliset hyodykkeet Rakennukset Keskeneräiset hankinnat , , , , , ,84 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO Vastaavaa Tase 2009 Tase 2008 VASTATTAVAA YHTEENSA 16021, , , , , , , , , , , , ,00 Osakepaaoma Vararahasto POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAIJKSET Vapaaehtoiset varaukset ,57 Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat ,09 Sidottu OMA PAAOMA 0,59 Vapaa VIERAS PAAOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lainat rahoituslaitoksilta Siirtovelat ,00 Edellisen tilikauden voitto 0, , , , , , ,82 Vastattavaa VASTAAVAA YHTEENSA , , ,15 Rahat ja pankkisaamiset , , ,05 Muut saam iset , ,86 tiinp2oo9-h7.xis 3

9 4 KIINTEISTO OY H-SEITSIKKO RAHOITUSLASKELMA Liiketoimiiman rahavirta Myynnista saadut maksut Korkotuotot Maksut Iiiketoiminnankuluista Maksetut korot Liiketoiminnan rahavirta , , , , , , , , , ,27 Investointien rahavirta Investoinnit , ,26 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkaaikaisten Jainojen lisaykset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos , , , , , , , , , , , ,69 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa , , , , , ,69

10 TASEEN LIITETIEDOT v v Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintahintaan vähennettyna poistoilla. Kehitysvamahuollon palvelukeskus Keskeneräiset rakennukset El poistoja Poistoaika Asuinrakermukset Suunnitelman mukaiset poistot 4% poisto menojiiannpoksestii TILINPAATOKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Poistoperusteet Kiiyttoomaisuuden arvostus TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT pitkaaikaiset lainat , ,00 Yli viiden vuoden jälkeen erääntyvät Keski-Pohjanrnaan esh-ja pp.ky Kuntarahoitus yvk 13052/08 Kuntarahoitus yvk Pitkäaikainen yhtensa , ,00 Nordea Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikainen VIERAS PAAOMA Sidottu oma paaoma Oma paäoma yhteensa Tilikauden ylijaltma Edellisen tilikauden ylijaama Osakepäaoma Vararahasto OMA PAAOMA Kokkolan energia kaukolampoliittyma Muut saamiset Keskeneriiset hankinnat Rakennukset Kokkolan energia kaukoliimpoliittyma Kehva palvelukeskus 1.1. Suunnitelman muk poisto 30 v / 12 kk poisto Laajennus, logistiikkakeskus Poistot 4% Lisaykset Rakennukset , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,36 0,00 0, , ,82 0,59 0, , ,95 Yhteensä Rahoitusomaisuus yhteensa , , , ,05 *Vuoden 2008 taseessa kohdassa osakkeetja osuudet Rahat ja pankkisaamiset ,47 I ,19 Saamiset Keski-Pohjanmaan esh- ja pp.ky:itä AIv-saamiset Saamiset muilta Saam iset RAHOITUSOMAISUUS , ,86 343,64 453, , , ,80 * 13872, , , , , , , , , , ,78 0,00 0,00 Rakennukset PYSYVAT VASTAAVAT Asuinrakennukset , ,46 Kiinteistö Oy H-seitsikko 5

11 Kuntarahoitus yvk 13052/08 Lyhytaikainen yhteensi Asuintalovaraus 2006 Asuintalovaraus 2007 Nordea Keski-Pohjanmaan esh- ja pp.ky Asuintalovaraus 2005 Vapaaehtoiset varaukset VARAUKSET Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Kuntarahoitus yvk , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 6 Asko Vanhatupa, JHTT Seija Bexar, tilintarkastaja Kokkola Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänäär annettu tilintarkastuskertomus. Tilinpäatosmerkinta: Sari Aho Mats Brandt Hallitus Eija Heikkilä Seija Luhtio Kokkola TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUS AVL 33 % mukainen Kehva palvelukeskuksen rakennuskustannuksista VASTUUUT Yhteensa vahennetty ALV, yht ,65, palautusvastuu saakka , , ,09 Asuintalovaraus 2008 Asuintalovaraus , ,33 Lyhtyaikainen

12 7 KAYTETYT K1RJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pääkirja Tilinpaatoskirja KAYTOSSA OLE VAT TOSITELAJIT 1 Pankkitositteet 29 Ostolaskujen maksutositteet 40 WorkFlow ostolaskut 60 Myyntireskontralaskut 70 Suoritukset myyntilaskuihin

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Laurantis Pharma -konserni (Laurantis tai Yhtiö) ja Hermo

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot