Mm. pää-, rakenne-, M m. tarjouspyynnöt,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mm. pää-, rakenne-, M m. tarjouspyynnöt,"

Transkriptio

1 I.5 KUNNAN TALONRAKENNUS l) Asiakirjan Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö ja sen tarkoitus Vähimmäissäilytysaika 1 Rakennuslupaasia ki rj a t 2 Tarkepiirustukset 3 M u u t piirustukset 4 U rakkasopimukset ja niihin liittyvät asiakirjat 5 Rakentamisen aikaise t asia k i rj at Lupahakemusten t oisteet, päätökset, piirustukset Mm. pää-, rakenne-, lvi-, sähkö-, kone-, maalaus-, louhinta-, salaoja- ja deta'jipiirustukset sekä sisustus- ja istutuspiirustukset S uunni t t e 1 u un 1 ii t t y- vät M m. tarjouspyynnöt, tarjoukset, urakkaohjelmat, rakennustapaselostukset, t yöselitykset, kustannusarviot ja vastaavat Mm. työmaakokousten pöytäkirjat, työrnaapäiväkirjat, vastaanotto- ja tarkastuspöytäkirjat, takuuasiakirjat, käyttöluvat ja vastaavat uotta; ks. myös rakennusvalvonta Pääpiirustukset säilytetään, muut hävitetään kun rakennus on purettu Hylätyt tarjoukset uotta, muut hävitetään kun rakennus on purettu 15 vuotta rakennuksen vastaanottamisesta 1) Talonrakennuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä uudisrakennushankkeiden, perusparannusten ja -korjausten hanke- ja esisuunnittelua, varsinaista teknistä suunnittelua, rakentamista ja tonttitöitä. Talonrakennuksen piiriin luetaan mm. talot, liikennerakennukset, (esim. asemat ja terminaalit), vesi- ja viemärilaitostoimintaan liittyvät rakennukset (esim. käsitteiyiaitokset, pumppaamot ja vesitornit) ja energiahuoitoon liittyvät rakennukset (esim. voimalaitokset, lämpö kes ku kset, muun t amot ), väest önsuojat ja varastot. 23

2 Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vä h immäiskirjan ja sen tarkoitus säilytysai ka II Pii r us t us re k is t eri Rak nn isrekisteri Rakennustoimikunnan pöytäkirjat Rakentamista koskeva kirjeenvaihto Suunnittelukilpailuasia k i rj at Taidesuunnitelmat 12 Tyyppirakennuspiirust ukset Voi olla muodoltaan kortisto, luettelo tai at k-t iedosto Sisältävät perust iet oja rakennuksesta; voi olla muodoltaan kortisto, luettelo tai atk-tiedosto Takaukset, muut pankkiasiat, projektikohtainen kirjeenvaihto Kilpailuehdotukset, osanottaj aluet telot, palkintoluettelot ja vastaavat Pysyvästi säilytetään pääpiirustusten rekisteri t ied o t, rnu u t rekisteri t ied o t hävitetään kun ei enää taxvita Pysyvästi säilytett ä- vät rekisteri t ied ot säilytetään paperiasiakirjoina tai mikrofilmeillä yhtä kauan kuin vastaavat piirustukset S äi 1 yte t ään 15 vuotta rakennuksen vastaanott amisesta Palkitut, lunastetut ja erityismaininnan saaneet ehdotukset sekä osanottaja- ja palkintoluettelot säilytetään, muut asiakirjat hävitetään kun ei 24

3 Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vähimmäiskirjan ja sen tarkoitus säil yt ysai ka 13 Suunnittelusopimukset 2 vuotta sopimussit oumus ten päät tymisestä; jos kuitenkaan eläkkeiden määräyt y miseen vaikuttavia ja vastaavia tietoja ei ole saatavissa muista asiakirjoista, 50 vuotta 25

4 1.6 MAA- JA VESIRAKENNUS 1) Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vä himmäiskirjan ja sen tarkoitus säilytysaika 1 Katupiirust u kset Sis. myös rakennuskaava- ja muut tiet sekä yleiset alueet, jotka kunta rakentaa 2 Muut Sis. myös rakennuskad u ns u u nni t t el uasia- k aava- j a muut tiet kirjat sekä yleiset alueet, jotka kunta rakentaa 3 Kaukolämpö-, kaasu-, viemäri- ja vesijohtopiirust u kset ja -suun ni te 1 m at 4 Vesijohto- ja viemäri- Verkostot verkosto kartat uotta korvaavien piirustusten valmistumisesta tai kadun käytöstä poistamisesta asiakirjat h ävi tetään kun ei enää tarvita piirustukset ja suunnitelmat hävitetään kun ei enää tarvita Pysyvästi säilytetään loppuvuoden tilanteesta otetut kopiot nollaan päättyviltä vuosilta, muut hävitetään kun ei Otos säilytetään paperiasiakirjoina tai mikrofilmeillä 1) Maa- ja vesirakennuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä katu-ja yms. liikenneväylien, ratojen, vesi väylien, satamien, lento kenttien, puistojen, t orien, urheilu kent t ien, u 1 koilualueiden, vesija viemäriverkostojen ja maakaapeleiden hanke- ja detaljisuunnittelua ja rakentamista sekä tällaisten ulkopuoiisten töiden valvontaa ja rakennuttamista. Maa- ja vesirakennukseen kuuluvat myös hankekohtaiset maaperätutkimus- ja mittaustehtävät sekä talonrakennushankkeiden yhteydessä rakennettavat katualueet, yleiset viemärit jne. 26

5 Asiakirjan Asiakirjan nimi 5 Siltapiirustukset ja -suunnitelmat Asia kirjan tietosisältö ja sen tarkoitus 6 U r a k k a-as i a k i rj at Mm. tarjouspyynnöt, tarjoukset, urakkasopimukset, työselitykset, työmaakokousten pöytäkirjat, työmaapäivä k i rj a t 7 Maa- ja vesirakennuksen rakenteiden tarkepiirustu kset 8 Piirust usre kisteri Voi olla muodoltaan kortisto, luettelo, atktiedosto Vä himmäissäiiytysaika Pääpiirustukset säilytet ään, purettujen siltojen muut piirustukset ja suunnitelmat hävitetään kun ei. Kui t e n k i n merkit t ä- vien siltahankkeiden vaihtoehtoratkaisujen pääpiirustukset säilytetään Urakkasopimukset, t arj ouspyyn nöt ja hyväksytyt tarjoukset 30 vuotta, työselitykset hävitetään kun ei, työmaakokousten pöytäkirjat ja työmaapäiväkirjat 10 vuotta kohteen valmistumisesta ja hylätyt tarjoukset 10 vuotta hrettujen rakenteiden piirustukset hävitetään Pysyvästi säilytettäviä piirustuksia koskevat rekisteritiedot säilytetään, muut rekisteritiedot hävitetään kun ei enää tarvita Pysyvästi säil ytet tävät re kisteritiedo t säilytetään paperi as ia k i rj o i n a tai mikrofilmeillä 27

6 Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tiet osisält ö Vähimmäiskirjan n ro ja sen tarkoitus säilyt ysaika Katurekisteri Vesijohto- ja viemärirekisteri Katujen ja rakennuskaavateiden haltuun o t t o as i a ki rj a t - päätökset - haltuunottosopimukset - katselmusasiakirjat ja vastaavat Maa- ja vesirakennukseen liittyvät tutkimukset ja selvitykset Paalutus- ja betonoint i p ö y t ä k i rj a t Suunnittelua koskevat yleisluonteiset valmisteluasiakirjat Perustiedot kad uis t a ja teistä Mm. maaperätutkimukset, soratutkimukset, rakennettavuusselvitykset, perustamistapaselvitykset ja vastaavat rekisteri tiedot hävitetään kun ei enää tarvita rekisteritiedot hävitetään kun ei enää tarvita Hävitetään kun on kulunut uotta korvauksia koskevien päätösten lainvoimaisuudesta Keskeiset tutkimukset ja selvitykset säilytetään, muut hävitetään kun ei Purettujen rakenteiden pöytäkirjat hävi te t ään Suunittelutyön poh- jaksi kerätyt asiakirjat ja muut aineistot 28

7 Asiakirjan Asiakirjan nimi 15 Maa- ja vesirakennusta koskevat lausunnot ja vastaavat 16 Annettujen korkeuksien päiväkirjat Asiakirjan t ietosisältö ja sen tarkoitus Vähimmäissäilytysai ka ; mikäli vastaavat tiedot löytyvät muista kunnassa säilytettävist ä asiakirjoista, hävitetään kun ei 5v 29

8 1.7 LIIKENNESUUNNITTELU JA -TURVALLISUUS SEKÄ MUUT LIIKENNEASIAT Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vä h i m mäiskirjan ja sen tarkoitus säilyt ysai ka Liikenteen yleissuunnitelmat Liike nneväy lien yleissuunnitelmat Terminaalien yleissuunnitelmat Liikenteen ohjausasia k i rj at Pysäköintiasiakirjat 6 Lii kennet urvallisuusasia k i rj a t - liikenneturvallisuussuunnitelmat - liikenneopetusta ja -valistusta koskevat asiakirjat - saapuneet liikenneturvallisuusraportit - tieliikennevahinkoilmoitukset - lausuntojen toisteet Mm. kuntasuunnitelman sektorisuunnitelmat, yleis kaavan liikennesuunnitelmat, liikenneverkkosuunnitelmat, asemakaavalliset liikennesuunnitelmat, liikenneuudist ussuunnitelmat Mm. pysäköintitilaja j ou kkoliikenneterminaalisuunnitelmat Mm. liikennevalo-, liikennemerkki- ja tiemerkintäsuunnitelmat Mm. pysäköintimittarisuunnitelmat yms. asiakirjat ; mikäli kuitenkin suunnitelmat sisältyvät muihin kunnassa säilytettäviin asiakirjoihin, hävitetään kun ei enää tarvita suun n i t e 1 m a-asi a- kirjat hävitetään kun ei tiedot hävitetään kun ei Keskeiset asiakirjat säilytetään, muut 20 vuotta Keskeiset lausunnot säilytetään, muut 5 vuotta 30

9 Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan t ietosisält Ö Vä h i mmäiskirjan ja sen tarkoitus säilyt ysai ka 7 Jouk koliikennesuunni t el mat 8 Muut joukkoliikenneasiakirjat - aikataulu asi a k i rj at - joukkoliikennesopimukset - liikennelupia koskevat asiakirjat 9 Tietoliikenneas i a k i rj at - tietoliikennesuunnitelmat - muut asiakirjat Mm. reitti- ja linjasto- suunnitelmat 2 vuotta sopimuskauden päättymisestä 5 vuotta ao. lupakauden päättymisestä 31

10 1.8 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTOIMINTA Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisäitö Vä himmäiskirjan ja sen tarkoitus säilytysaika Li i t t ymisso pimu kset oheisaineist oineen Jo h tojen sijoitusyms. sopimukset Rekisteri kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtoasennus ten t y önj o h t a- jista Kiinteistöjen vesi- ja viemäröintipiirustu k- set Laskutus- ja vesimitta r ias i a k i rj a t - maksettuja jätevesimaksuja koskevat asiakirjat - maksettuja vesimaksuja koskevat asiakirjat - maksamattomia ja poistettuja maksuja koskevat asiakirjat - muut asiakirjat Työ las k u t usnsia ki rj at Kiinteistöön ja maaalaan liittyvät sopimukset Kartastot Oheisaineistoon voi- 2 vuotta sopimusvat kuulua mm. liitty- suhteen päättymimis hakemu kset sestä Mm. mittareiden luentakortit Mm. kantoluettelot, työmääräy kset 2 vuotta sopimuskauden päättymisestä tiedot hävitetään kun ei 2 vuotta rakennuksen purkamisesta 6v 2 v Kuvaavat mm. lähtö- arvot iet oj a. Ks. myös maa-ja vesi rakennus 32

11 Asiakirjan Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö ja sen tarkoitus Vä h im mäissäiiyt ysai ka 9 Annetut lausunnot 10 Viranomaisille vesi- ja viemäriiai t 0s toiminnoista lähetettyjen asiakirjojen t ois tee t Keskeiset säilytetään, muut hävitetään kun ei 30 v II Käyttöpäiväkirjat ja niiden perusteella laadit ut vuotta ly hyempien jaksojen tilastot 12 Luvat 5 vuotta lupaehtojen voimassaolon päättymisestä 33

12 7.9 YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPITO Asiakirjan Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö ja sen tarkoitus Vähimmäissäilytysai ka 1 Kunnossapidon katu- Perustiedot kaduista, rekisteri (katukortit) teistä ja yleisistä alu- eista 2 Kunnossapidon suunnitelmapiirustu kset 3 Kunnossapitourakkaasiakirjat 4 Kunnossapitotyösuunnitelmat ja töiden kustannusarviot ; kuitenkin tarkepiirustukset säilytetään 5 vuotta suunnitelmakauden päättymisestä 34

13 1.1 0 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO JA HOITO Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vähimmäiskirjan ja sen tarkoitus säilytysaika Rakennuskiinteistöre- Perustiedot rakenk is teri nuksesta ja tontista, usein kortistomuodossa Huoneistorekisteri Perustiedot huoneist osta, usein ko rt ist o- muodossa Rakennuskiinteistöjen Mm. polttoaineet, vekulutuskortit si, sähkö Siivouskortit S iivousmit oit usasiakirjat Talonkirjat 7 Kunnan omistamien vuokratalojen kustannuslas kelmat 8 Kiinteistöosakeyhtiöiden kunnossapitoa ja hoitoa koskevat asiakirjat Mm. pinta-alakortit sekä puhdistusaineiden ja työvälineiden seurantakortit Ajan tasalla olevat t ied o t säilytetään, käytöstä poistetut tiedot hävitetään kun ei Ajan tasalla olevat tiedot säilytetään, käytöstä poistetut tiedot hävitetään kun ei 5v 5v talo nkirj at hävitetään kun ei enää tarvita 35

14 1.1 1 JÄTEHUOLTO JA KAATOPAIKAT Asia- Asiakirjan nimi Asia kirjan tiet osisält ö Vähi mmäiskirjan ja sen tarkoitus säii yt ysai k a 1 Kunnan jätehuoltosuunnitelmat 2 Kiinteistöjen jätehuoltosuunnitelmat Hakemukset kiinteistön jättämiseksi järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle Kiinteistöjen jätehuolt oa, kaato pai k koj a j a roskaamista koskevat valvonta-asiakirjat - jätehuoltoviranomaisen jätehuoltolain nojalla antamat päätökset - valvontakäyntipö ytäkirj at - hakemukset 5 Jät teenkäsittely luvat 6 Jätehuoltomaksupäätökset 7 Jätehuollon kiinteist ö ko ht aiset t iedost ot Mm. jätehuoltokortit Hävitetään 5 vuoden kuluttua siitä, kun suunnitelmakausi on päättynyt Vastaavan päätöksen voimassaoloaika; hylätyt hakemukset 2 vuotta S äii yte t ään Tärkeät säilytetään, muut 5 vuotta 5 vuotta päätöksestä uotta lupakauden päättymisestä 5 vuotta tiedon käytöstä poistamisesta 36

15 Asia- Asiakirjan nimi Asia kirjan t ietosisältö Vä h i m mäiskirjan ja sen tarkoitus säilyt ysai ka 8 Kaatopaikkojen ja muiden vastaavien jätteiden käsittelypaikkojen asia ki rj a t - perustamkasiakirjat - käyt tösuunnitelmat - kaatopaikkapäiväkirjat S äii ytet ään 37

16 1.1 2 PUISTO- JA PUUTARHA-ASIAT Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vähimmäiskirjan ja sen tarkoitus säilytysaika 1 Istutus- ja viljelysuunnitelmat 2 Puistoalue- ja leikkiken ttärekisteri 3 Puistonhoito-ja puu- Mm. taimisto-, lan- 5 v tarhatyöhön liittyvät asiakirjat noite-, nurmikko-, ruohonleikkuu- ja kastelu-, leikkiväline-, puistonpenkki- ja roskalaatikkoasiakijat suunnitelmat hävitetään kun ei enää tarvita tiedot hävitetään kun ei 38

17 1.1 3 TIEASIAT Asiakirjan Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö ja sen tarkoitus Vahimmäissäilytysaika 1 Y ksityisteiden rakent amissuunnitelmat Hävitetään kun tie on poistettu käytöstä; toteutumattomat suunnitelmat 5 vuotta 2 Toimitus- yms. pöytäkirjat Tiedoksi saapuneita asiakirjoja 3 Y ksityisteiden kunnossapitosopimukset ja vastaavat asiakirjat 2 vuotta sopimuskauden päättymisestä 4 Y ksityisteiden avustuksia koskevat asiakirjat Kunnan ja valtion avustukset; myös katselmusasiakirjat 5 Tiekartat kartat hävitetään kun ei 6 Yksityistieluettelot ja -kortistot kortistot ja luettelot hävitetään kun ei 7 Tiehoitokuntien jäsen- ym. luettelot ja kortistot kortistot ja luettelot hävitetään kun ei Yleisten teiden lakkauttamista koskevat asiakirjat Y ksityisteiden muuttamista paikallisteiksi koskevat asiakirjat Pai kallistiekorvauksia koskevat asiakirjat Tiedoksi tulleita asiakirjoja Rakentaminen ja kunnossapito enää t arvit a 39

18 Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vähimmäiskirjan ja sen tarkoitus säilyt ysai ka 1 i Yleisten teiden yleisj a r ake n nuss uu n ni telmat 12 Yleisten teiden tienpi- Rakentaminen, pa- tosuunnitelmat rantaminen, kunnos- sapito 40

19 1.1 4 TEKNISEN HALLINNON ASIAKIRJAT, JOITA EI ENÄÄ KERRY Asia- Asiakirjan nimi Asia kirjan tiet osisäl tö Väh i m rnäiskirjan ja sen tarkoitus säilytysaika Rakennustarvikkeiden säännöstely Rakennustarvikkeiden jakoluettelot Rakennustyölupien t o is tee t Rakennustarvikkeiden ostolupien toisteet Rakennustyölupa- ja tarvikeanomu kset niihin liittyvine piirust uksineen Ra kennustar k kailukortit Voidaan hävittää Voidaan hävittää Voidaan hävittää Voidaan hävittää Voidaan hävittää 41

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIO NAR KI STO \ 3 Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä Annettu Helsingissä kesäkuun 8 päivänä 1989 Säilvtysajat vahvistettu helmikuun 3 päivänä

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS VALTION AR KI STO

VALTION PAINATUSKESKUS VALTION AR KI STO VALTION PAINATUSKESKUS VALTION AR KI STO HELSINKI Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osa 6 Annettu Helsingissä marraskuun 1 päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu syyskuun

Lisätiedot

1 Majoitussuunnitelmat. 2 Majoitusrekistent. 2 vuotta sopimuskauden. 5 Sotilasmajoituskuittien 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT

1 Majoitussuunnitelmat. 2 Majoitusrekistent. 2 vuotta sopimuskauden. 5 Sotilasmajoituskuittien 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT Asiakirjan Vähimmäissäiiytysaika 1 Majoitussuunnitelmat 2 Majoitusrekistent 3 Majoituskatselmuspöytäkirj at 4 Majoitussopimukset 5 Sotilasmajoituskuittien j äljennökset

Lisätiedot

2.1 AMMATTIENTARKASTUS 1920-1 973. Säilytetään pysyvästi. Ammattientarkastuspäiväkirjat. Säilytetään pysyvästi. työ- ja toimipaikkakortistoja

2.1 AMMATTIENTARKASTUS 1920-1 973. Säilytetään pysyvästi. Ammattientarkastuspäiväkirjat. Säilytetään pysyvästi. työ- ja toimipaikkakortistoja 2.1 AMMATTIENTARKASTUS 1920-1 973 Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vähimmäiskirjan ja sen tarkoitus säiiytysaika Ammattientarkastuspäiväkirjat Työ- ja toimipaikkakortistot Tarkastettavien

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO 00.01 TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 00.01.00 Perustamissopimukset

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 21.01.2015 klo 13:00-15:40 Paikka Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 458

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 458 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 458 Kunnanhallitus 10.08.2015 AIKA 10.08.2015 klo 17:00-19:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 Ympäristölautakunta 24 17.03.2009 Ympäristölautakunta 82 20.12.2011 Ympäristölautakunta 14 21.02.2012 Ympäristölautakunta 37 15.05.2012 Ympäristölautakunta 83 27.11.2012 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 11/2014 470 Tekninen lautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 25.09.2013 kello 17:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: PORI Kaupunginhallitus Dno YMPA 230"vj 10.01.00/2014 Nakki!an kunnan Saap. y Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: : _.-- Kortislo: c 7 G f 2 Porin kaupu nginh allit us py ytää lausu ntoann

Lisätiedot

Raakaveden ottoon liittyvät luvat ja asiakirjat (mm. pohjavedenotto, vesistöstä vedenottooikeus)

Raakaveden ottoon liittyvät luvat ja asiakirjat (mm. pohjavedenotto, vesistöstä vedenottooikeus) Liite 2 PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT KUNNALLISET VESI- HUOLLON, JÄTEHUOLLON, ENERGIAHUOLLON, SA- TAMATOIMINNAN JA ALUSPALVELUJEN SEKÄ PELAS- TUSTOIMEN ASIAKIRJAT Vesihuolto Toiminnan järjestäminen Raakaveden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 17:00-19:20 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 401 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh. 040 521 5503 tilakeskuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120 Tekninen lautakunta Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Tiedoksi saatettavat asiat 122 45 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot