VALTION PAINATUSKESKUS VALTION AR KI STO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTION PAINATUSKESKUS VALTION AR KI STO"

Transkriptio

1 VALTION PAINATUSKESKUS VALTION AR KI STO HELSINKI

2 Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osa 6 Annettu Helsingissä marraskuun 1 päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu syyskuun 1 päivänä 1989 sekä marraskuun I päivänä 1989 Valtionarkisto vahvistaa 20 päivänä helmikuuta annetun arkistolain ( 184/ 8 1) 19 :n nojalla seuraavan päätöksen muihin kunnallisiin toimintoihin liittyvien asiakirjojen hävittämisestä. Valt ionarkist on hoitaja Veikko Lit zen A rk ist oneuvos pirk ko Rastas Ulkoasu: Petteri Kivekäs ISBN Valtion painatuskeskus Helsinki 1989

3 Sisällys 1 MUIHIN KUNNALLISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT Asuntohallinto Asuntojen tuotanto ja perusparannus Asuntojen käyttö Muut asuntohallinnon tehtävät 1.2 Kuluttaja-asiat 1.3 Kunnallinen alkoholitarkastus 1.4 Kunnallinen puhelinlaitostoiminta Verkostojen suunnittelu ja toteutus Keskuksia koskevat asiat Laitteet ja niiden markkinointi Laskutus- ja perintäasiakirjat 1.5 Kunnanasiamiehen asiakirjat 1.6 Kunnan oma metsätalous 1.7 Loma- ja lomitusasiat Lomituspalvelut Pienyrittäjien vuosiiomaraha 1.8 Maataloutta koskevat asiat Yleiset maatalouspoliittiset asiat Tukiasiat Kunnan oma maatalous 1.9 Majoituslautakunnan käsittelemät asiat 1.10 Oikeusapuasiat 1.11 Palo- ja pelastustoimi 1.12 Pysäköinnin valvonta 1.13 Raittiustoimi 1.14 Seutukaavoitus 1.15 Valtiolliset ja kunnalliset vaalit 1.16 Väestönsuojelu ja valmiussuunnittelu 1.17 Ympäristönsuojelu I Luonnonsuojelu Vesiensuojelu Ilmansuojelu Melunforjunta Muu ympäristönsuojelu

4 2 MUIHIN KUNNALLISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT, JOITA EI ENÄÄ KERRY 2.1 Ammattientarkastus Asutustoiminta 2.3 Huoneenvuokrien säännöstely Liikeyrityslaskenta-asiat 2.5 Työ-, työllistämis-, työvoima- ja työnvälitysasiat Työtupa-asiat 2.7 Ulosottoasiat 2.8 Verotusasiat

5

6 1.1 ASUNTOHALLINTO Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähimmäissäil yt ysai ka Asuntojen tuotanto ja perusparannus 1) 1 Asuntopolitiikan suunnitteluun liitty- Mm. perusparannusohjelma, Säilytetään pysyvästi vät erit yisselvit ykset mus t alaisväest ön ja suunnitelmat asunto-ohjelma 2 Kunnan myöntämien Mm. seuraavat Laina-aika + 2 v; hyvaltion asuntolaino- lainalajit: osake- lätyt ja peruutetut jen sekä niiden siirto- lainat, omakoti- lainahakemukset 2 jen pidennysten ja lainat, erityis- vuotta, hylkäämiskoron alennusten se- asuntolainat, päätökset 5 vuotta kä lykkäysten asiakirjat : - hakemukset lii t tei- neen - myöntämisoikeuspäätökset - myöntämisoikeuden seurantakortisto - lainapäätösten t oisteet - muiden päätösten t ois tee t omaksilunastamislainat, perusparannuslainat, peruskorjaus- ja laajennus lainat, lisälainat 3 Asuntolainakirjanpi- Esim. korkotodistuk- 5 v don seuranta-asiakir- set, rakennusvaihej at todistusten jäljennö k- set, lainojen muutospäiväkirj at, viiväst yskorkolistat Huom. Muiden kuin viranhaltijapäätösten osalta ks. Yleishallinto, päätöksenteko kohdat 3,4 4 Asuntohallituksen Mm. vuokratalo- Laina-aika + 2 v; kun myöntämien lainojen lainat, perusparan- lainaan liittyy rakenasiakirjat nuslainat, vuokra- nuksen käyttöä ja - hakemukset liittei- talon peruskorjaus- luovutusta koskeva neen lainat, lämmityslai- rajoitus, rajoitusaika - etuoikeusjärjestys toslainat sekä asunto- + 2 v 1) Ks. myös sopimusasiat ja muut oikeustoimet. 7

7 Asiakirjan Asiakirjan tiet osisält ö Vähimmäissäilytysaika - hankekohtaiset osakeyhtiön hyväksylausunnot ja niiden minen lainoitettavaktarkistukset si (henkilökohtainen - päätösjäljennökset arava, rakennusaikainen arava) Asuntojen käyttö Vuokralaisten valinnan hyväksymishakemukset liitteineen ja kirjeenvai htoineen Vuokralaisten valintaa koskevat asiakirjat Vuokrasuhteen jatkumiseen ja päättymiseen liittyvät asiakirjat Kunnan tekemien, vuokratalojen käyttöä koskevien poikkeuslupapäätösten asiakirjat Vuokratalojen valvontaan liittyvät asiakirjat Luettelot kunnan omistamista ja vuokralleo t tamista asuinhuoneistoista Koskee kunnan hyväksyntää vuokratalonomistajien suorittamalle asukasvalinnalle Koskee asukasvalintaa kunnan omistamiin tai vuokraamiin asuinhuoneistoihin Mm. vuokrantarkistushakemu kset / -ilmoitukset liit teineen sekä vuokratalojen asukasvalintoja koskevat vuosi-ilmoitukset uotta päätöksen lainvoimaisuudes t a; hylätyt hakemukset 5 vuotta uotta päätöksen lainvoimaisuudest a; hylätyt hakemukset 5 vuotta Poikkeusluvan kestoaika + 3 v 5 v + 2 v; mikäli tiedot eivät säily muissa asiakirjoissa, pysyvästi 8

8 Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähimmäissäilytysai ka 7 Aravalainoitet tujen omistusasuntojen ja vuokratalojen sekä vastaavien valvontaan liittyvät asiakirjat - vuokrauslupahakemukset - lunastustarjoukset - luovut ust arjoukset - luovutuksen saajan nimeämis- ja lunast amis päätökset Rajoitusaika + 5 v 8 9 Oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen valvonta-asiakirjat Aravalainan sijaan myönnettävien korkotukilainojen asiakirjat Sisältää hakemukset, päätökset ja muut asiakirjat Korkotuen maksuaika + 5 v Rajoitusaika + 5 v Muut asuntohallinnon tehtävät*) 1 2 Valtion varoista asunto-olojen muuhun kohentamiseen liittyvän tuen asiakirjat Kunnan omista varoista myönnetyn tuen asiakirjat Mm. asuntojen korj ausavust u kset (en t. energia-avus tukset), työvoimaviranomaisten jakamat eläkeläisten omien asuntojen ko rj ausavust ukse t uotta; kuitenkin lainoja koskevat asiakirjat laina-aika + 2 v 1) Asumistukea koskevien asiakirjojen osalta ks. Sosiaalihuollon ja holhoustoimen asiakirjat, sosiaalihuolto, sosiaaliavustukset. 9

9 1.2 KULUTTAJA-ASIAT Asiakirjan Asiakirjan tiet osisältö Vähimmäksäil yt ysaika 1 Kuluttajaneuvontaan liittyvät asia- ja asiakasrekisterit Rekisteritiedon voimassaoloaika + 2 v 2 Valitusasiakirjat Mm. asiakas- uotta ratkaisusta muistiinpanot, kirjeenvaih to lii tteineen, kulut t aj avali t uslau t a- kunnan pöytäkirjan otteet 3 Näyttelyiden, koulu- Mm. puheet, esitel- Keskeiset säilytetään tuspäivien, yleisötilai- mät, luentotekstit, pysyvästi muut hävisuuksien asiakirjat kalvot, videofilmit tetään kun ei enää tarvita 10

10 1.3 KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTUS Asiakirjan Asiakirjan t ietosisäitö Vä hirnrnäissäilytysaika Tarkastuspöytäkirjat Lausunnot tarkastuskäynneis t ä Keskioluen anniskelu- ja vähittäismyynnin tarkastusilmoitukset Läänin hallituksen päätökset oikeudesta harjoittaa majoitusja/ tai ravitsemisliikettä + 2v A nnis keluluvat + 2v Anniskelu- ja keskiol ut lu pare kis te ri t + 2v Anniskelua ja alkohoiintarkastusta koskeva kirjeenvaihto Alkon kanssa Mm. lausuntopyynnöt ja lausunnot 11

11 1.4 KUNNALLINEN PUH ELIN LAITOSTOI M INTA Asiakirjan Asiakirjan tietosisäl tö Vähimmäissäilyiysaika Verkostojen suunnittelu ja toteutus 1 Suunnitelmat Koskevat tiedonsiirtoverkkoja sekä tele- ja datalaitteistoja - yleisluonteiset Säilytetään pysyvästi suunnitelmat -toteutukseen ja Esim. kytkentäsuun- Ao. rakennelman tai ylläpitoon nitelmat ja numeroliittyvät suunitelmat suunnitelmat laitteiston käyttöaika 2 Reitti- ja kulku- Koskevat tiedon- kaaviot siirtoverkkoja +2 v 3 Piirustukset ja kaaviot 4 Kartat - verkostokartat - muut kartat 5 Johtoverkon paikallis t amis tositteet 6 Jakomokuvat Pysyvästi säilytetään loppuvuoden tilanteesta otetut kopiot nollaan päättyviltä vuosilta, muut voimassaoioaika + 2 v; otos voidaan säilyttää paperiasiakirjoina tai mikrofdmeillä 7 Kaapeli-jajohto- Esim. kaapelikortit ja rekisteri t vuokrajohtotiedostot + 2 v 12

12 Asiakirjan 8 Kaapeli televisiover k- ko- ja dataliittymisasiakirjat - lii t t y mis tilau kse t liittymissopimukset / tilausvahvistukset Asiakirjan tietosisältö Vä hi m mäissäilytysai ka v. Niiltä ajanjaksoilta, joilta puuttuvat tilaajarekisterit, säilytetään liit ty missopimukset/ tilausvahvistukset kuten re kisterit iedot ao. ajanjaksolta 9 Asennusasiakijat Esim. asennus- ja työsuunnitelmat, Piirustukset ja kytkentäkuvat voimaasennus- ja työmääräykset, työn aloitussaoloaika + 2 v, muut uotta luvat, asennus- ja työselost u kset sekä piirustukset ja kytkentäkuvat 10 Maadoituspöytäkirjat 11 Puhelinlinjakatselmuspöytäkirjat 12 Liikenteen seurantaasiakirjat - vikapöytäkirjat ja -päiväkirjat - muut asiakirjat 13 Lupa- ja sopimusasiakirjat - maakaapelilaskuluvat ja risteily- (risteämis)sopimu kse t / -luvat - risteilylupakirjeenvaihto - maston pystyttämisluvat 2v + 1ov 13

13 Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vä h im m äissäil yt ysai ka - mastojen vuokrasopimukset ulkopuolisille - johtovuokra- ja yhteiskäyttöpylvässopimukset + 1ov Keskuksia koskevat asiat 1 Keskusten rakennetta koskevat asiakirjat 2 Keskuspiirustukset 3 Työmaakokousten pöytäkirj at 4 Taajuusmääräykset 5 DX-seurantakokousten pöytäkirjat 6 Mi t t auspöytäkirjat 7 Hyvyyskokeilutulokset Ovat keskusten talonrakennuspiirustuksia Kutakin keskuslaitteistotyyppiä koskevat keskeiset asiakirjat säilytetään pysyvästi; muut keskusten käyttöaika + 2 v + 2 v 15 vuotta, kuitenkin vähintään takuuaika; jos keskus puretaan aikaisemmin, voimassaoloaika + 2 v + 2v 2 vuotta loppuselvityksestä Mm. aktiivisten + yhteyksien mittaus- 2 v pöytäkirjat I V 14

14 Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähimmäissäilytysai ka Laitteet ja niiden markkinointi 1 Tilaajare kis terit Tilaaj akort i t, tilaajavaihdekortit ja vastaavat; koskee + ; kuitenkin puhelimen osalta vuopuhelinta, telexiä, datalaitteita ja delta 1950 ja sitä edeltävältä ajalta ja vastaavia telexin osalta vuodelta 1960 ja sitä edeltävältä ajalta olevat rekisterit säilytetään pysyvästi; kunkin uuden datalaitetyypin (esim. telefax ja videotex) osalta 2 ensimmäisen vuoden tilaaj atied ot säilytetään pysyvästi. Ks. myös kohta hhelinluettelot 3 Alaliittymätiedostot 4 Puhelinvastaaj akortit 5 Datalaitekortit 6 Dataverkkokuvat 7 Datatiedosto-haarukointiasiaki rj at 8 Dat at iedos t o-aseverk koasiakirj at 9 Datamittauspöytäkirjat Koskee myös muita vastaavia luetteloita Oman toimialueen luettelot säilytetään pysyvästi, muut hävitetään kun ei enää tarvita Voimasaoloaika 2v 15

15 Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähi mmäissäiiytysaika 10 Radiopuhelinasiakirjat Takuutodistukset voimassaoloaika +, muut 2 v II Laitesuunnit telupiirustukset Keskeiset säilytetään pysyvästi, muut voimassaoloaika + 2 v 12 Telelaitteiden korjausasiakirjat Esim. laite- ja huoltokortit Laskutus- ja perintäasiakirjat 1 2 Tilaajalaskijoiden filmit Muut sykäystiedot Mm. sykäysfilmit 3v lv 3 4 Häiriö- ja katkaisuilmoitukset sekä vastaavat Asiakassuhdeasiakirjat Esim. tilaussuhteen muutosasiakirjat, irtisanomkasiakirjat, asiakasvalitukset (häi rintäselvit y kse t) lv +. Ks. myös kohta Luetteloilmoitukset ja muut ilmoitukset Y ksityisomaisuuden vahingoit tamiseen liittyvät asiakirjat Paljastuspalkkioasiakirjat Koskee sekä luetteloettä ns. keltaisten sivujen tietoja Mm. vahinkojen ja haittojen korvaushakemukset ja -päätökset Koskevat ilkivallan ilmiannosta maksettavia rahapalk kioi t a 2v 16

16 1.5 KUNNANASIAMIEHEN ASIAKIRJAT Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähimmffissäilytysaika 1 Toimenpide p äivä- kirjat 2 Saapuneet kirjeet ja Valitusviran- 6v lausuntopyynnöt omaisten päätökset 3 Lähetettyjen asia- Sis. mm. esitykset ja kirjojen t ois tee t ehdotukset, lausun- 6 v not, vastineet ja valitukset 17

17 1.6 KUNNAN OMA METSÄTALOUS Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähimmäissäiiytysaika 1 Puutavaran myyntiin Mm. metsänliittyvät asiakirjat hakkuu-/ hankintasopimukset, mittausja luovutustodistukset ja vastaavat sekä luovutusten seurantaluettelot ja pinotavaran mittauskirjat 2 Laskutusluettelot 3 Metsävahinkoihin liittyvät asiakirjat 4 Metsätaloussuunnitelma-asiakirjat 5 Puutavarakirjanpitokortit 6 Puuston arviointiin liittyvät asiakirjat Sellaiset asiakirjat, jotka eivät liity vakuutusasioihin Mm. metsälö koht aiset suunnitelmat, seuranta- ja päivitysluettelot, metsäsuunnitelmaan liittyvä kirjeenvaihto ja karttaaineisto 2 vuotta sopimusehtojen täytyttyä, tositeluonteiset asiakirjat kuitenkin uotta 2 vuotta, jos ovat tositeaineistoa uotta Keskeiset säilytetään pysyvästi, muut hävitetään kun ei enää tarvita 18

18 1.7 LOMA- JA LOMITUSASIAT Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähimmäissäilytysaika Lomituspalvelut 1 M aat alous y rit t äj ien vuosilomahakemukset 2 3 Sijaisapu p yy nnö t Viikkovapaahakemukset S V sv 4 Maksullista lomittaja-apua koskevat asiakirjat 5 Vuosiloma-, viikkovapaa- ja sijaisavun sekä maksullisen iomi t t aja-avun seuranta-asiakirjat 5 vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä 6 Sijaisapuun ja viikkovapaaseen liittyvät tuloselvitykset 7 Sopimukset yhteisön lomittajan käytöstä 2 vuotta sopimuksen päättymisestä II Lomit t ajarengassopi- Maatalousyrittäjien mukset väiisiä Lomituspalvelumaksujen perinnän seuranta-asiakirjat Ohjeet lomit tajille Kotieläinten määriä koskevat ilmoitukset 2 vuotta sopimuksen päättymisestä Hävitetään kun lasku on maksettu tai saatava poistettu Hävitetään kun ei enää tarvita Hävitetään kun ei enää tarvita 19

19 Asia- Asiakirjan tietosisältö Vä him mäiskirjan säil yt ysaika Pienyrittäjien vuosilomarsha 1 Pienyrittäjien vuosilomahakemukset 2 Pienyrittäjien tuloselvi t y kse t 3 Pienyrittäjien lomaselvitykset 20

20 1.8 MAATALOUTTA KOSKEVAT ASIAT Asiakirjan Asiakirjan tiet osisäl tö Vä h i mmäissäilytysaika Yleiset maatalouspoliittiset asiat 1 Tilarekisteri ja muut Vanhentuneet tiedot tiloja koskevat hävitetään kun ei t ied 0s t o t enää tarvita 2 Maksulykkäyksiä Mm. maksulykkäys- 2 vuotta siitä, kun koskevat asiakirjat hakemukset ja laina on kokonaan -sopimukset, saami- maksettu sen siirtosopimukset, maksulykkäys- ja vapaavuosirekisterit Va kuu t usl ue t t elo t R aj oi t us t en alaisten tilojen rekisterit Asut uslainare kis t e r i t M aansaant i- hakemusluettelot Puunmyyntiluettelot Metsityshakemukset Valtion maankäyttötoimintaan liittyvä kirjeenvaihto Asu tuslaina-asioihin liittyvä kirjeenvaihto Ve 1 ka ki rj a t 2 vuotta siitä, kun laina on kokonaan maksettu 5 vuotta rajoitusten päättymisestä 2 vuotta siitä, kun laina on maksettu takaisin 2v 2 vuotta rajoituksen päättymisestä 5 vuotta päätöksen voimaan tulosta Palautetaan velalliselle kun laina on loppuun maksettu 21

21 Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vä hi mmäissäilytysaika Pellonraivaushakemukset ja -sopimukset liitteineen Tuotannonmuutoshakemukset ja -sopimu kse t liit teineen Kauppaki jajäljennökset valtion yksityisille myymästä maasta Maat ilalain mukaiset laina-asiaki jat 16 Sukupolvenvaihdos-, luopumiseläke- ja luopumis korvaus hakemusj äljennökset sekä lausunnot Mm. hakemus- ja lausuntojäljennökset, päätösilmoi tukset ja päät ösilmoit usrekisteri 5 vuotta sopimuskauden päättymisestä 5 vuotta sopimuskauden päättymisestä Hävitetään kun ei enää tarvita Hävitetään kun ei enää tarvita Hävitetään kun ei enää tarvita Tukiasiat 1 Vahingon korvau ksia Mm. pint a-alalisät, Säilytetään pysyvästi ja maatalouden tuke- lehmäavustus, misasioita koskevat kotivoin hinnanalenluettelot nuskorvaus, satovahinkokorvaus, hukkakaurakorvaus, muut maataloustuotannon tukemiseksi annettavien avustusten luettelot 22

22 Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähimmäissäilytysaika 2 Vahingonkorvaushakemukset ja maataloustuotannon tukemiseksi annettavien avustusten hakemukset liitteineen sekä niihin liittyvät valitukset Mm. pinta-alalisät, le hmäavus t us, kotivoin hinnanalennuskorvaus, satovahinkokorvaus, hukkakaurakorvaus, muut maataioustuotannon tukemiseksi annet t avat avustukset 5 v Kunnan oma maatalous 1 Maatalouden kehit- Säilytetään pysyvästi t ämisohjelmat 2 Kartat ja piirustukset Mm. viljelyä ja lai- Merkittävät säilyte- duntamista koskevat kartat tään pysyvästi; muut hävitetään kun ei tavita 23

2.1 AMMATTIENTARKASTUS 1920-1 973. Säilytetään pysyvästi. Ammattientarkastuspäiväkirjat. Säilytetään pysyvästi. työ- ja toimipaikkakortistoja

2.1 AMMATTIENTARKASTUS 1920-1 973. Säilytetään pysyvästi. Ammattientarkastuspäiväkirjat. Säilytetään pysyvästi. työ- ja toimipaikkakortistoja 2.1 AMMATTIENTARKASTUS 1920-1 973 Asia- Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö Vähimmäiskirjan ja sen tarkoitus säiiytysaika Ammattientarkastuspäiväkirjat Työ- ja toimipaikkakortistot Tarkastettavien

Lisätiedot

Kzlnndllinen liiketoiminta

Kzlnndllinen liiketoiminta Kzlnndllinen liiketoiminta VUODELTA 1920 JA SEN JÄLKEISELTÄ AJALTA OLEVIEN ASIAKIRJOJEN VÄ H I M MÄISSÄ I LY TY s AJ AT YLEIS-. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAIAAT ILMENEVÄT TAMÄN

Lisätiedot

Mm. pää-, rakenne-, M m. tarjouspyynnöt,

Mm. pää-, rakenne-, M m. tarjouspyynnöt, I.5 KUNNAN TALONRAKENNUS l) Asiakirjan Asiakirjan nimi Asiakirjan tietosisältö ja sen tarkoitus Vähimmäissäilytysaika 1 Rakennuslupaasia ki rj a t 2 Tarkepiirustukset 3 M u u t piirustukset 4 U rakkasopimukset

Lisätiedot

1 Majoitussuunnitelmat. 2 Majoitusrekistent. 2 vuotta sopimuskauden. 5 Sotilasmajoituskuittien 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT

1 Majoitussuunnitelmat. 2 Majoitusrekistent. 2 vuotta sopimuskauden. 5 Sotilasmajoituskuittien 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT Asiakirjan Vähimmäissäiiytysaika 1 Majoitussuunnitelmat 2 Majoitusrekistent 3 Majoituskatselmuspöytäkirj at 4 Majoitussopimukset 5 Sotilasmajoituskuittien j äljennökset

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS VALTIONARKISTO HELSINKI

VALTION PAINATUSKESKUS VALTIONARKISTO HELSINKI VALTION PAINATUSKESKUS VALTIONARKISTO HELSINKI Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä, osa 5 Annettu Helsingissä syyskuun 1 päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu huhtikuun 13 päivänä

Lisätiedot

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Asuntotoimi 7. Helsinki 2002 ISBN 978-952-213-475-2 (pdf)

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Asuntotoimi 7. Helsinki 2002 ISBN 978-952-213-475-2 (pdf) Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat Määräykset ja suositukset Asuntotoimi 7 Helsinki 2002 ISBN 978-952-213-475-2 (pdf) KUNNALLISTEN ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAT Määräykset ja suositukset 7. ASUNTOTOIMI

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

1986 vp. - HE n:o 188

1986 vp. - HE n:o 188 1986 vp. - HE n:o 188 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on lyhentää aravaomistusasuntojen käyttö- ja luovutusrajoitusten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Lisätietoja: 4/2003 Ari Laine 16.4.2003 Valtion asuntorahastosta maksetut avustukset 2002 Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 Kh 5.11.2007 203, liite 3 MAANKÄYTTÖPALVELUN SUORITTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1. TYÖAIKAVELOITUS KOULUTUS / TEHTÄVÄ korkeakoulututkinto 60.00 /h insinööri 48,50 /h teknikko 43,00 /h kartoittajat, sihteerit

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIO NAR KI STO \ 3 Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä Annettu Helsingissä kesäkuun 8 päivänä 1989 Säilvtysajat vahvistettu helmikuun 3 päivänä

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

Asiakirjan tietosisältö ja sen tarkoitus

Asiakirjan tietosisältö ja sen tarkoitus 2.1 TALOUSSUUNNITTELU Asiakirjan Asiakirjan nimi 1 Talousarvioasiakirjat - ehdotus talousarvioksi - hyväksytty talousarvio - muut asiakirjat 2 Rahoituksen ja maksuvalmiuden suunnitteluasiakirjat - maksuvalmius-/

Lisätiedot

2. Ehdotetut muutokset

2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, ar a- varajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja as u- misoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin HENKILÖREKISTERISELOSTE Rekisterin nimi: Rekisterinpitäjä: Vuokra-asuntohakemusrekisteri Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Osoite: PL 125 42701 Keuruu Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Vastuuhenkilö,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA ARKISTOLUETTELO Sivu 1(94) Arkistotunnus Asiakirjasarja Säilytysmuoto/ Tietoväline Ajanjakso Kuvaus Ca Teknisen lautakunnan pöytäkirjat Paperi 1932 2002 Sidokset sisältävät luettelon kokouksissa käsitellyistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tilastotietoja vuosilta 2009 2011 yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista (SGEI)

Tilastotietoja vuosilta 2009 2011 yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista (SGEI) LIITE 2 Tilastotietoja vuosilta 2009 2011 yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista (SGEI) Komission päätös (842/2005) Suomi 12/01/2012 2 art. 1 kohdan a alakohta Korvaukset julkisista

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

a v a r a 3008.2011 La us un t op yy nt ö hakemukseen aravarajoitusasiassa

a v a r a 3008.2011 La us un t op yy nt ö hakemukseen aravarajoitusasiassa 1/2 a v a r a LAUSUNT OPYYNT Ö 28.8.2013 Lappeenrannan kaupunki Asuntotoimi Risto Kantola PL 38 53101 LAPPEENRANTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi 3008.2011 La us un t op yy nt ö hakemukseen aravarajoitusasiassa

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

tunnustamista ja hyväksymistä asiakirjat, haastehakemus isyyden selvittämistä koskevassa

tunnustamista ja hyväksymistä asiakirjat, haastehakemus isyyden selvittämistä koskevassa 1.8 ISYYDEN SELVITTÄMINEN Asiakirjan Asiakirjan tietosisältö Vähimmäissäilytysaika 1 Isyyden selvittämis- Esim. isyyden selvittä- 100 vuotta lapsen asiakirjat mkasiapöytäkirjat, äi- syntymästä din/ isän/

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 65/2006 vp Hallituksen esitys valtion tuella rahoitettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnan sekä omistusasuntolainojen tuen myöntämisen perusteita koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 18.12.2013 AL/22595/07.01.01.03.01/2013 1(5) ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN EDELTÄJÄORGANISAATIOIDEN ERÄIDEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Aluehallintoviranomaisten arkistokokoelmien seulonta-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8 26 3. Asuntotuotantokomitea Rakennusohjelmasta valmistui v:n 1968 aikana asuinhuoneistoja asuttavaan kuntoon 77 ja v:n 1969 aikana 132 asuinhuoneistoa. Lisäksi kertomusvuoden aikana valmistui asuttavaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA Verohallitus PL 325 00052 VERO Kirjeenne 8.10.2010 Kansallisarkistolle VEROHALLINNON VEROVUOSIEN 2006-2009 YHTEISÖJEN JA YHTEISETUUKSIEN TULOVEROTUKSEN JULKISTEN TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyri t- täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 15 Kehittämistoimikunta 30.11.2016 AIKA 30.11.2016 klo 18:00-19:05 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Korkeampi tuki - Yrittäjätulo 25 000 Nuoren viljelijän aloitustuki - Tuki yht. 70 000, avustus 35 000, korkotuki + varainsiirtoverovapaus 35 000 - Lainaa enintään 230 000 Alempi tuki - Yrittäjätulo 15

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Rahoitus

VALTIOKONTTORI Rahoitus VALTIOKONTTORI Rahoitus 15.8.2011 VUOSIMAKSUT JA KOROT 1.3.2012 LUKIEN JA KIINTEÄEHTOINEN LAINA (vuokra- ja asumisoikeuslainoitus) sekä vanhojen kiinteäehtoisten korko 1.4.2012 lukien. Suluissa kursiivilla

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTI 0 N AR KI STO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTI 0 N AR KI STO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTI 0 N AR KI STO Valtionarkiston päätös kunnaiiisten asiakitjojen hävittämisestä Annettu HeLringkä toukokuun 29 päivänä 1989 Silytysajat vahvistettu helmikuun 3 päivänä

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET. Luovuttaja: Helsingin kaupunki Luovutuksensaaja:

APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET. Luovuttaja: Helsingin kaupunki Luovutuksensaaja: 1 APPORTTISOPIMUS OSAPUOLET KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET Luovuttaja: Helsingin kaupunki 0201256-6 Luovutuksensaaja: Helsingin kaupungin asunnot Oy 2379058-6 Viipurinkatu 2 00510 Helsinki Kaupunginvaltuusto [xx.xx.2015],

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin tuleva tontti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin tuleva tontti 13.03.2017 Sivu 1 / 1 484/2017 10.00.02 30 Kerrostalotontin varaaminen Niittykummusta Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle, korttelin 15020 tuleva tontti Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1191. Valtioneuvoston asetus. valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista

SISÄLLYS. N:o 1191. Valtioneuvoston asetus. valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1191 1198 SISÄLLYS N:o Sivu 1191 Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Omistusasuntolainojen valtiontakaukset

Omistusasuntolainojen valtiontakaukset Valtiokonttori OHJE 1 (6) Omistusasuntolainojen valtiontakaukset 1 Omistusasuntolainat Omistusasuntolainojen valtiontakauksia ja takauskorvauksen maksua sääntelee laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta

Lisätiedot