1 Majoitussuunnitelmat. 2 Majoitusrekistent. 2 vuotta sopimuskauden. 5 Sotilasmajoituskuittien 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Majoitussuunnitelmat. 2 Majoitusrekistent. 2 vuotta sopimuskauden. 5 Sotilasmajoituskuittien 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT"

Transkriptio

1 1.9 MAJOITUSLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT Asiakirjan Vähimmäissäiiytysaika 1 Majoitussuunnitelmat 2 Majoitusrekistent 3 Majoituskatselmuspöytäkirj at 4 Majoitussopimukset 5 Sotilasmajoituskuittien j äljennökset 6 Työvelvollisia koskeva työvoiman ilmoitt autumisrekis ten 7 Hevosten ja ajoneuvojen rekisterit Re kis teri tied on voimassaoloaika + 5 v Hävitetään kun seuraava katselmus on suoritettu ja pöytäkirja siitä laadittu 2 vuotta sopimuskauden päättymisestä Rekistentiedon voimassaoloaika + 5 v Re kis terit iedon voimassaoloaika + 5 v 24

2 1.1 0 OIKEUSAPUASIAT Asiakirjan Asiakirjan tie tosisält ö Vähimmäissäilytysaika 1 Asiakaspäiväkirjat Toimivat asiakkaan 15 v ja asian rekistennä 2 Muut oikeusapu- Sisältää mm. oikeus- 15 vuotta; rekisterirekis tent apukortit tiedot, jotka toimivat otanta-asiaki jojen hakemistoina, säilytetään pysyvästi 3 Oikeusapuaktit 4 Asiakaskirjanpitoaineisto 15 vuotta jutun päättymisestä; pysyvästi säilytetään aktit, jotka on avattu vuonna 1950 ja sitä aiemmin sekä nollaan päättyvinä vuosina; oikeuden pöytäkirjanotteet ja tili hävitetään kun ei enää tarvita 5 vuotta viimeisestä merkinnästä 25

3 1.1 1 PALO- JA PELASTUSTOIMI Asiakiqan Vähimmäissäiiyiysaika Palo- ja pelastustoimen kehittämissuunnitelmat Palo- ja pelastustoimen toimintasuunnitelmat Palo- ja pelastustoimen toimintakertomukset Palo- ja pelastustehtävien toimintaselos teet Palo- ja pelastustcimen hät äilmoit u kse t ja häl yt ysnauhoittee t Palolaitoksen päiväkirjat Hälytyskeskuspäiväkirjat Sairaanku'jetuspäiväkirjat Koesoit to kortit Sammutus- ja pelas- Suunnitelmakausi tustoiminta, ÖIjyntor- + 5 v j unta, metsäpalot, poikkeusolo t jne. Koskevat yksittäisiä tehtäviä uotta; kuitenkin nollaan ja viiteen päättyvien vuosien selosteet säilytetään pysyvästi Hätäilmoitukset uotta, nauhoitteet 1 vuosi uotta, kuitenkin nollaan päättyviltä vuosilta säilytetään pysyvästi 5 vuotta, kuitenkin nollaan päättyviltä vuosilta säilytetään pysyvästi 5v 2v 26

4 Asiakirjan Asiakirjan t ietosisäl t ö Vähimmäissäilytysaika 10 Tarkastus-ja katsel- Palo- ja hormitarkasmuspöytäkirjat t u kset sekä kaluston ja laitteiden varastointitarkastukset ja vastaavat 11 Palotarkastuskortit 12 Hälytys keskussopimukset 13 Sopimuspalokuntien kanssa tehdyt sopimukset 14 Sivutoimisen miehistön kanssa tehdyt sopimukset 15 Palavia nesteitä, räjähdysaineita, myrkkyjäja muuta paloturvallisuutta koskevien lausuntojen toisteet 16 Palo- ja pelastushenkilöstön toimintaohjeet - valtion viranomaisilta saapuneet ohjeet - kunnan omat ohjeet Hävitetään sen jälkeen kun 5 vuotta on kulunut uudesta tarkastuksesta ja vastaava pöytäkirja valmistunut tai kun tarkastuskohde on poistettu käytöstä 5v 5 vuotta sopimuskauden päättymisestä 5 vuotta sopimuskauden päättymisestä; kuitenkin 50 vuotta, jos sopimuksiin sisältyy eläkkeen määräytymiseen liittyviä tietoja 2 vuotta sopimuskauden päättymisestä; kuitenkin 50 vuotta, jos sopimuksiin sisältyy eläkkeen määräytymiseen liittyviä tietoja 5 vuotta ao. toiminnon päättymisestä Voimassaoloaika Voimassaoloaika 27

5 Asiakirjan Vähimmäissäilytysaika Lup a-asiakirj at Automaattisia paloilmoitus- ja sammutuslaitoksia koskevat Palavien nesteiden varastointi, valmistus ja niiden tekniset käyttölaitokset, räjähdysaineiden ja myrkkyjen valmistus ja varastointi, kokoontumishuoneet, radiopuhelimet ja vastaavat 5 vuotta lupakauden päättymisestä tai luvanvaraisen toiminnan loppumisesta; hylättyjä lupahakemuksia koskevat 5 vuotta 1 vuosi ao. laitoksen tai järjestelmän käytöstä poistamisesta 19 Nuohous ta koskevat - nuohouskortisto - muut 5v Hävitetään kun ei enää tarvita Palo postiluettelot Osoite- ja kohdekortit Henkilö kuntaluettelot ja -kortistot 23 Henkilövarausluettelot ja -kortistot Päätoiminen ja sivutoiminen henkilökunta, sopimuspalokuntien jäsenet Käytöstä pois te t u t luettelot hävitetään Käytöstä poistettuja tiet oj a sisältävät kortit hävitetään Käytöstä poistetut luettelot ja kortit hävitetään 5 vuoden kuluttua; kuitenkin eläkkeen määräytymiseen vaikuttavia tietoja sisältävät luettelot ja kortit säilytetään 50 vuotta Käytöstä pois te tut luettelot ja kortit hävitetään 28

6 Asiakirjan Asiakirjan tiet osisält ö Vähimmäissäil yt ysai ka 24 Palo- ja pelastuskaluston tarkastusta ja koestus ta koskevat Hävitetään sen jäikeen kun seuraava tarkastus tai koestus on suoritettu ja ao. laadittu Harjoitus-, kilpailuja kurssitoimintaa koskevat Palolaitokselle saapuneet laitosten, majoitusliikkeiden, tavaratalojen yms. pelastussuunnitelmat Läänin ja yhteistoiminta-alueen kuntien pelastussuunnitelmat Käytöstä pois te t u t suunnitelmat hävitetään Käytöstä poistetut suunnitelmat hävitetään 29

7 1.1 2 PYSÄKÖINNIN VALVONTA Asiakirjan VähiRUIläissäilytysaika Pysäköinninvalvontaan liittyvät diaant 5v Pysäköintivirheiden tarkastuskortit Sisältää maksutietoja Pysäköinninvalvojille luovutettujen tarkastuskorttien jakolistat 2v Ajoneuvojen siirtopäätöskortit 2v Tiedoksiannot maksumääräyksistä 5v 7 Pysäköintivirhemaksuista esitettyjä vastalauseita koskevat Ajoneuvojen siirtokorvauksia koskevat Mm. vastalauseet, pysäköinninvalvojan päätökset, lääninhallitukselta saapuneet päätökset Mm. pysäköinninvalvojan päätökset, lääninhallitukselta saapuneet päätökset sv 2v Ajoneuvojen siirtokehotusten ja siirtotilausten toisteet 2v Pysäköinninvalvojan lääninhallitukselle antamien lausuntojen t oistee t SV 10 Saapuneet ilmoitukset siirrettyjen ajoneuvojen luovut u ksist a 2v 30

8 1.1 3 RAIlTIUSTOIMI Asia- Asiakijan nimi Vähimmäiskirjan säiiytysaika 1 Luettelot ja rekistent raittiustoimintaa harjoittavista järjestöistä 2 Raittiuskiipakijoit usten tulosluettelot 3 Seminaarien sekä koulutus- ja valistustilaisuuksien 4 Näyttelyasiakijat 5 Leirien ja kerhojen Mm. ohjelmat, osallistujaluettelot ja raittiustunnit kouluissa Rekisteritiedon voimassaoloaika + 2 v Mm. suunnittelu- Merkittävien näytte, luettelot ja lyiden esitteet ja luetesi t tee t telot säilytetään pysyvästi, muut hävitetään kun ei enää tarvita Mm. valmistelu- Keskeiset säilytetään, ohjelmat, pysyvästi, muut häviosano tt aj aluet telot, tetään kun ei enää esitteet ja valokuvat tarvita 31

9 1.1 4 SEUTUKAAVOITUS Asiakirjan Vähimmäissäiiytysaika 1 Vahvistetut seutukaava- - seutukaavakartat - selostukset säilytetään pysyvästi 2 Seutukaavoitusta Julkaistut ja julkaise- Säiiytetään pysyvästi koskevat suunnitel- mattomat; sis. myös mat, selvitykset ja seutusuunnitelmat vastaavat (kokonaissuunni telmat) ja seutukaavoitusta koskevat toteutt amissuunni telmat 3 Aluelautakuntien pöytäkirjat 4 Annettujen lausuntojen rekisterikartasto 5 Seutukaavojen valmistelua varten hankittu kartt a-aineis t o Hävitetään kun ei enää tarvita 32

10 1.1 5 VALTIOLLISET JA KUNNALLISET VAALIT Asiakirjan Asiakijan nimi Vähimmäissäilyiysaika 1 Vaaliiuet teloasiakirj at - vaaliluettelot - vaaleissa käytetyt vaaliluetteloiden hakemisto kortis to t - vaaliluetteloiden pohj aluet telot, j oista ei ole laadittu vaalilue t teloi ta - pohjaluetteloihin liittyvät hakemistokortistot ja ilmoituskortit, joita ei ole käytetty vaaleissa 2 Keskusvaalilau takunnan pöytäkirjat 3 Keskusvaalilau takunnan pöytäkirjojen liit teet - huomioon ottamatta jätetyt ennakkoäänestykset lähe tekijeineen, lähetekuorineen ja vaalikuorineen Hävitetään kun uudet vaaiit on toimitettu 2v 2v Hävitetään seuraavien vaalien jälkeen polttamda kunnan keskusvaalilautakunnan toimesta kahden viranhaltijan valvonnassa. Hävittämistoimenpi tees t ä laadi t t a- vassa selvityksessä on mainittava, milloin ja millä tavoin hävittäminen on toimeenpantu; selvityksen allekirjoittavat hävittämistä valvoneet viranhaltijat 33

11 Asiakirjan Asiakirjan tiet osisält Ö Vähimmäissäilytysaika - muut liitteet 4 vaalilautakuntien pöytäkirjat 5 6 Vaalilautakuntien pöytäkirjojen liitteet Kuulutukset 2 vuotta vaalien lainvoimaisuudesta II Kirjeiden toisteet - diarioidut ja diarioimattomat kirjeet - läheteluonteiset kirjeet Lähetettyjen tilastojen toisteet Saapuneet diarioidut ja diarioimattomat kirjeet Vaalien yhteydessä kes kusvaalilautakunnalle palautuneet ilmoituskortit Oikaisuvaatimukset vaaliluet teloon 2v Hävitetään kun ei enää tarvita Hävitetään kun vaalien tulos on saavuttanut lainvoiman Hävitetään kun vaalien tulos on saavuttanut lainvoiman 12 Oikaisuvaatimusta koskevien ilmoitusten toisteet Hävitetään kun vaalien tulos on saavuttanut lainvoiman 34

12 Asiakirjan Vähimmäissäilytysaika 13 Hakemukset puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta liitteineen 14 Hakemukset valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta liitteineen 15 Ilmoitukset varaehdokkaista 16 Ilmoitukset valitsijayhdistysten y h teislistasta 17 Ilmoitukset vaaliliitoista 18 Valtakirjat hakemuksen, ilmoituksen tai oikaisun tekemiseksi 19 Kunnallisvaalien äänes t ysliput Liitteenä: ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä, ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, puolueen vaaliasiamiehen valtuutus sekä puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus Liitteenä: valitsijayhdis ty ksen perust amisasiakirja, ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi sekä valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus Hävitetään kun seuraavat vaalit on toimitettu 35

13 Asiakirjan Vähimmäissäilytysaika 20 Ennakkoäänestyksiin Kunnallisvaalien liittyvät osalta vaalitoimikuntien ja vaalitoimitsijoiden ennakolta äänestäneistä pitämä luettelo, lähetekirjeet sekä vaali- ja lähetekuoret; valtiollisten vaalien osalta lähetekirjeet ja lähetekuoret - ko tiäänes tyksiin Kunnallisvaalien liittyvät osalta lähetekirjeet sekä vaali-ja lähetekuoret; valtiollisten vaalien osalta lähetekirjeet ja lähetekuoret - luettelot suoritetuista kotiäänestyksistä Hävitetään kun vaalien tulos on saavuttanut lainvoiman Hävitetään kun vaalien tulos on saavuttanut lainvoiman \ 36

14 1.1 6 VÄESTÖNSUOJELU JA VALMIUSSUUNNITTELU Asiakirjan jascn tarkoitus Vähimmäissäilytysaika Koko kuntaa koskevat väestönsuojelu- ja valmiussuunnitelmat Kriisien hallinnan ja väestönsuojelun toimeenpanosuunnitelmat Yksittäisten kohteiden väestönsuojelun toimeenpanosuunnitelmat Väestönsuojien piirustu kset 5 Väestönsuojeluun liittyvät kartat 6 Väestönsuojiin ja suojeluun liittyvien lausuntojen toisteet 7 Väestönsuojelua koskevat toimintaohjeet 8 Väestönsuojien ja väes tönsuojelukaluston ja -laitteiden tarkastuspöytäkirjat Mm. virastot, laitokset, toimipaikat 9 Väestönsuojarekisteri Voi olla kortisto, luettelo tai atktiedosto Käytöstä poistetut suunnitelmat hävitetään Keskeisten väestönsuojien pürustu kset säilytetään pysyvästi, muut hävitetään suojien käytöstä poistamisen jälkeen Käytöstä poistetut kartat hävitetään Rutiininomaise t lausunnot 2 vuotta, muut säilytetään pysyvästi Voimassaoloaika Hävitetään sen jäikeen kun uusi tarkastus on tehty ja uusi pöytäkirja on laadittu tai tarkastuskohde on poistettu käytöstä Käytöstä poistetut tiedot hävitetään 37

15 Asia- Vähi mmäiskirjan säilytysaika Muut väestönsuojelua koskevat määräys-, sijoitus-, varaus-, materiaali-, majoitus-, evakuoint i-, johto-, koulutusja henkilökortit ja 1 ue t telo t H ajoitus-, kilpailuja kurssitoimintaa koskevat Käytöstä poistetut kortit ja luettelot hävitetään Väestönsuojelun toi- Mm. väestönsuojelu- meenpanoon liittyvät muut ilmoitukset, toimintapäiväkirjat ja kuitit viestit, ajomääräykse t yms. 38

16 1.1 7 YMPÄRISTÖNSUOJELU Asiakirjan Vähim&- säilytysaika 1 A7.1 Luonnonsuojelu*) Luonnonsuojelusuunnitelmat ja niiden pohja-aineisto Luonnonsuojelukohtei ttaiset Maiseman ja rakennetun ympäristön suojelua koskevat suunnitelmat ja tutkimukset Maiseman ja rakennetun ympäristön suojeluun liittyvät kohde ko ht aiset Luonnon virkistyskäyttöä sekä maastoja venelikennettä koskevat suunnitelmat ja tutkimukset Mm. soidensuojeluja lintuvesisuojelusuunnitelmat Koskee mm. suojelualueita, luonnonmuistomerkkejä, kasveja ja eläimiä; sis. esim. hakemukset, lausunnot ja päätökset Koskee mm. kulttuurihistoriallisia rakennuksia, muinaismuist omerk kejä, ainestenottoa, teitä ja muita liikenneväyliä; sis. mm. hakemukset, lausunnot ja päätökset Suunnitelmat säilytetään pysyvästi; pohja-aineisto hävitetään kun ei enää tarvita uotta suojelun päättymisestä Säilytetään pysyväs 1 l) Ks. myös sivistystoimen, muut kulttuuri- ja vapaaaikatoimintojen. 39

17 Asiakirjan Asiakirjan tiet osisäl t ö Vähimmäissäilytysai ka Luonnon virkistys- Koskee mm. ulkoilu- uotta virkistyskäyttöön sekä maas- reittejä, leirintäaluei- käytön tai Wenteen to- ja veneliikentee- ta, retkeily- ja virkis- päättymisestä seen liittyvät kohdekohtaiset tysalueita, jokamiehenoikeuksia, luontopolkuja sekä maastoja vesiliikenteen rajoittamista; sis. mm. hakemukset, lausunnot ja päätökset Luonnonsuojelure- Koskee myös maise- kistent man ja rakennetun ympäristön suojelua ja luonnon virkistyskäyttöä 1 J7.2 Vesiensuojelu') Vesistöjen yleisluonteista tarkkailua ja tutkimusta koskevat Keskeiset säilytetään pysyvästi, muut kunnan harkinnan mukaan, kuitenkin vähintään 20 vuotta Vedenhan kin ta- Mm. hakemu kset, Voimassaoloaika lausunnot, katsel- +5v musasiakijat, päätökset ja suunnitelmaj äijennökset Ojit uksia, maiden kuivatusta ja perkausta koskevat 1) Ks. myös Teknisen hallinnon, maa- ja vesirakennus sekä vesija viemärilaitostoiminta ja Terveydenhuollon, ympänstöterveydenhuoito. 40

18 Asiakirjan Vähimmäissäilytysaika 4 Jäteveden johtamista ja viemäröintiä koskevat asiaki rj at 5 Valvontaan liittyvät 6 Tutkimuslupia koskevat 1 J7.3 Ilmansuojelu Mm. hakemukset, iausunno t, katselmus sekä kuulutusten ja päätösten jäljennökset Mm. määräykset, kehotukset, ilmoitukset, lausunnot, tarkastuspöytäkirjat ja raportit Mm. hakemukset, asianomaisen kuulemis, lausunnot ja katselmuspöytäkirjat Voimassaoloaika +5v Keskeiset 20 vuotta, muut uotta 1 Ilmansuojelusuunnitelmat ja -tutkimuk- set 2 Ilmansuojeluhank- Mm. ilmansuojeluil- uotta saastuttakei ttaiset moitukset, kuulutuk- vien vaikutusten se t, muistutukset, päättymisestä lausunnot ja päätökset 3 Ilmansuojelun valvonta- - yleisluonteiset Keskeiset säilytetään pysyvästi, muut kunnan harkinnan mukaan, kuitenkin vähintään 20 vuotta - hankekohtaiset Mm. ilmoitukset, tar- Keskeiset 20 vuotta, kastus- ja valvonta- muut uotta pöytäkirjat sekä huomautukset 4 Päästökartat 41

19 Asiakirjan Vähi mmäissäil yt ysai ka Meluntojunta 1 Meluntorjuntasuun- nitelmat ja melututkimukset 2 Meluntorjuntahank- Mm. ilmoitukset, tar- uotta meluhaittokeittaiset kastuspöytäkirjat, jen päättymisestä lausunnot ja päätökset 3 Meluntorjuntaan liit- Mm. ilmoitukset, tar- tyvät valvonta- 1 A7.5 Muu ympäristönsuojelu 1 Jätehuoltoa koskevien lausuntojen toisteet kastus- ja valvontapöytäkirjat ja vastaavat 2 Puunkaatolupa 2v 3 Torj unta-aineiden käyttöä koskevat ilmoitukset 20 v 4 Vesakontorjunta - lentolevitystä kos- kevat maa- ja metsätalousminis teriön päätökset liitteineen - ilmoitukset maasta käsin tapahtuvasta levityksestä Etteineen - levityksiä koskevat Koskee kunnan suo- 5 v seurant a-asiaki rj at ritt amia levit y ksiä, ks. myös teknisen hallinnon, jätehuolto ja kaatopaikat 42

20 Asiakirjan Vähimmäissäil ytysai ka 5 Romuajoneuvo Esim. siirtokehotukset, selvitykset, rekis- 2 vuotta; kuitenkin päätökset ja tositeteristä poistoilmoi- luonteiset asiakijat tukset ja päätökset uotta 4 43