ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-12"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) LENTOASEMAN KENTTÄALUEEN TILAPÄISJÄRJESTELYT Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (281/95) 51 :n ja ilmailuasetuksen (118/96) 1 :n nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Liitteen 14 (Annex 14, Volume I) normeihin (Standard) ja suosituksiin (Recommendation) sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) käsikirjan Airport Services Manual, Part 6, lukuun 3. Ilmailumääräystä laadittaessa on käytetty hyväksi Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n asiakirjaa AC 150/5370-2C (Operational Safety on Airports During Construction). Tämä ilmailumääräys tulee voimaan , paitsi että luku 1 tulee voimaan Tällä ilmailumääräyksellä kumotaan ilmailuhallituksen kirje 1420/40/ liitteineen (Ohjeet käytöstä suljettujen ilmaliikennealueiden merkitsemisestä sekä työskentelystä kiitoalueilla, ns. tilapäiset esteet). SISÄLLYS Sivu 1 Yleistä Suunnittelu ja tiedottaminen Työskentely kiitoalueella Esteet ILS Merkinnät ja merkit Valot YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä ilmailumääräys koskee lentoasemia. Huomautus. - Lentoasema on lentopaikka, jossa ilmaliikennepalvelu on pysyvästi järjestetty. Muista lentopaikoista säädetään ilmailumääräyksissä AGA M1-1 ja AGA M Tämä ilmailumääräys kohdistuu lentoaseman ja lentoaseman pitäjän toimintaan eikä tällä ilmailumääräyksellä rajoiteta tai säännellä ilma-aluksen miehistön tai lentotoiminnan harjoittajan toimintaa Tässä ilmailumääräyksessä määritellään menettelytavat, joita on noudatettava silloin, kun lentoaseman kiitotie, rullaustie tai asemataso kokonaan tai osittain joudutaan sulkemaan liikenteeltä rakennustyön, rakenteellisen vaurion, laitevian, lento-onnettomuuden tai muun syyn vuoksi. Tätä ilmailumääräystä sovelletaan myös silloin, kun tilapäinen este tai toiminta lentoasemalla tai sen ympäristössä aiheuttaa lentotoiminnan rajoituksia. Tätä ilmailumääräystä ei sovelleta lumesta tai liukkaudesta johtuviin liikennerajoituksiin. Ajoneuvojen, työkoneiden ja ihmisten liikkumisessa turva-aidan sisäpuolella noudatetaan ilmailumääräystä AGA M3-8, ellei tässä ilmailumääräyksessä sallita muunlaista menettelyä Lentoaseman pitäjän on huolehdittava siitä, että teetettäessä työtä urakoitsijalla tai muulla ulkopuolisella tämä ilmailumääräys ja lentoaseman liikennesäännöt saatetaan tämän tietoon kokonaisuudessaan tai tarvittavilta osin kirjallisesti ennen työn aloittamista siten, että urakoitsija voi ottaa ne työsuunnitelmissaan huomioon. 1.2 Määritelmät AIP - Ilmailukäsikirja (Aeronautical Information Publication). Kyseisen valtion ilmailuviranomaisen valvonnassa tai toimesta laadittu julkaisu, joka sisältää pysyväisluonteista ilmailua koskevaa informaatiota, joka on olennaista ilmaliikenteelle. AIP:n lisäys. - (AIP Supplement - AIP SUP). - AIP:n sisältämään informaatioon tehdyt väliaikaiset muutokset, jotka julkaistaan erityissivuina. AIRAC. - (Aeronautical Information Regulation and Control) Tiettyihin, yleisiin voimaantulopäivämääriin perustuva järjestelmä, jonka tarkoituksena on tiedottaa ennakolta asiaintilasta, joka edellyttää merkittäviä muutoksia lentotoiminnan menettelytapoihin. NOTAM. - (Notice to Airmen) Tiedotus, joka sisältää sellaisia ilmailun laitteiden perustamista, kuntoa tai muutoksia, samoin kuin ilmailun palveluja, menetelmiä tai vaaratilanteita koskevia tietoja, joiden ILL /01

2 2/6 AGA M3-12, tunteminen ajoissa on oleellista lentotoiminnan kanssa tekemisissä olevalle henkilöstölle. Huomautus. - Tässä ilmailumääräyksessä esiintyvien käsitteiden määritelmiä on myös ilmailumääräyksissä AGA M3-1 ja OPS M Poikkeamat ja siirtymäsäännökset Ilmailulaitoksen lentoturvallisuushallinto voi perustellusta hakemuksesta antaa luvan poiketa tästä ilmailumääräyksestä Lentoaseman pitäjän on huolehdittava siitä, että mennessä a) poikkeamat tästä ilmailumääräyksestä inventoidaan b) ne poikkeamat, jotka voidaan korjata välittömästi, korjataan c) niiden poikkeamien osalta, joita ei ole korjattu, tehdään lentoturvallisuushallinnolle hakemus luvan saamiseksi kyseiseen poikkeamaan joko toistaiseksi tai määräajaksi. 2 SUUNNITTELU JA TIEDOTTAMI- NEN 2.1 Tilapäisjärjestelyihin liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat Rakennustyötä ja muita lentoaseman kenttäalueen tilapäisjärjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee hankkeen johdon yhteistoiminnassa eri osapuolten kanssa huolehtia siitä, että seuraavat näkökohdat otetaan huomioon siten, kuin lentoturvallisuuden vuoksi on tarpeellista: 1) Ilmaliikenteen toimintamenetelmiin tulevien poikkeamien minimointi. 2) Kunkin osapuolen vastuuhenkilöt ja heidän tavoitettavuutensa. 3) Tiedon kulku ja valtuudet tehdä toimintasuunnitelmiin lentoturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. 4) Menettelyt ilmailutiedotuspalvelun julkaisujen laadinnan, ajanmukaisuuden ja kumoamisen suhteen. 5) Työn jakautuminen eri vaiheisiin ja työaikataulut. 6) Radionavigointilaitteiden sulkeminen ja/tai suojaaminen. 7) Kynnyksen siirtäminen tai kiitotien lyhentäminen ja siitä johtuvat valojen ja merkintöjen muutokset. 8) Ilma-aluksilta suljetut rullausreitit, alueet ja alueita koskevat rajoitukset ja näistä johtuvat valojen ja merkintöjen muutokset. 9) Työmaa-alueella rullaavien ilma-alusten opastuksen järjestäminen. 10) Pelastusajoneuvojen ajoreittien selkeys. 11) Rakennusnostureiden, työkoneiden ja työmaaajoneuvojen korkeusrajoitukset, päivämerkinnät ja estevalot. 12) Työmaa-alueen rajojen osoittaminen merkein ja valoin. Työmaa-alueen nimi tai tunnus. 13) Muutokset ajoneuvoliikenteen valvontamenetelmiin. 14) Työntekijöiden kulku työmaalle. 15) Kulunvalvonta turva-aidan työmaaporteilla. 16) Henkilöstön ja liikkuvan kaluston tunnistamiskeinot. 17) Tarvittavat muutokset turvatoimiin. 18) Työmaatoimistojen sijainti. 19) LVIS-liityntöjen sijainti. 20) Asfalttiaseman ja muiden työkoneasemien sijoitus. 21) Työkoneiden ja rakennusmateriaalien säilytys. 22) Lentoaseman voimansyöttökaapelien ja ilmailun viestikaapelien sijainti. 23) Materiaalien kuljetusreitit. 24) Alueiden puhtaanapidon vastuutus ja ajoitus. 25) Jätteiden käsittely. 26) Yhteistoiminta kunnossapidon kanssa lumenpoistossa ja liukkaudentorjunnassa. 27) Pölyn, savun ja melun aiheuttamien haittojen ehkäisy. 28) Räjäytystöiden ohjeet ja valvonta. 2.2 AIRAC-järjestelmän noudattaminen Huomautus. - AIRAC-järjestelmää on selostettu Suomen ilmailukäsikirjan (AIP) osassa GEN 1. AI- RAC-menettelyä edellyttävät muutokset on lueteltu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Liitteen 15 (Annex 15) luvussa 6 ja liitteessä 3. Ilma-alusten ohjaajat saavat tietonsa lentoaseman kenttäalueen tilapäisistäkin rajoituksista sellaisesta ohjaamodokumentaatiosta, jonka kansainväliset reittikäsikirjoja, ilmailukarttoja ja lennonhallintajärjestelmien tiedostoja valmistavat yritykset toimittavat. Jotta tämä maailmanlaajuinen järjestelmä voisi toimia häiriöttä ja ilmaliikenteen turvallisuutta vaaran-

3 AGA M3-12, /6 tamatta, on kaikista rakennushankkeista aiheutuvista, operatiivisesti merkittävistä tilapäisjärjestelyistä tiedotettava ilmailutiedotuspalvelun kautta AIRACjärjestelmän mukaisesti. Näin ollen on lopulliset tiedot tilapäisjärjestelyistä, esteitä koskevat tiedot mukaan lukien, oltava ilmailutiedotuspalvelun käytössä tapauksesta riippuen 6-10 viikkoa ennen järjestelyjen voimaantuloa. On myös otettava huomioon estetarkasteluihin kuluva aika. Jos käytännössä järjestettävissä tilapäisjärjestelyt on yleensä aloitettava ja myös lopetettava AIRAC-päivänä Lentoaseman pitäjän tulee huolehtia siitä, että tilapäisjärjestelyjä ei aloiteta ilman AIRAC-menettelyä muuten kuin tapauksissa, joita ei voida ennalta tietää, kuten onnettomuus- ja vauriotilanteet. Lentoaseman pitäjän tulee huolehtia myös siitä, että tilapäisjärjestelyt toteutetaan tiedotetulla tavalla huolimatta esimerkiksi siitä, että siitä poikkeaminen aiheuttaisi vähemmän haittaa ilmaliikenteelle Estevarakorkeus OCA/H on tarkistettava jokaista työvaihetta varten erikseen. Jos työt vaikuttavat lentomenetelmiin, on julkaistava IAC-kartta kutakin työvaihetta varten. Tilapäisjärjestelyjä koskevat NOTAMit ja AIP:n lisäykset on laadittava siten, että kustakin työvaiheesta on erikseen täydellinen kuvaus. Siinä tulee esittää tilapäisjärjestelyjen valot, merkit ja merkinnät, laskennalliset kiitotiepituudet, työmaa-alueella liikkuvien koneiden ja muiden esteiden suurimmat korkeudet sekä lentoturvallisuushallinnon mahdollisesti määräämät korotetut operointiminimit. 2.3 Päällystystöiden jaksotus Kiitotie on yleensä suljettava uudelleenpäällystystyön ajaksi kokonaan. Jos tästä kuitenkin aiheutuisi kohtuutonta haittaa liikenteelle, voidaan kiitotie päällystää osissa. Tällöin noudatetaan töiden jaksotuksessa ilmailumääräyksen AGA M3-9 kohtaa 4. 3 TYÖSKENTELY KIITOALUEELLA JA MUUALLA KENTTÄALUEELLA Huomautus. - Luvun 3 määräyskohdissa sallitaan tietyin edellytyksin työskentely lähempänä kiitotietä kuin odotuspaikat sijaitsevat. Tämä edellyttää, että työstä ilmoitetaan asianmukaisesti ilmailutiedotuspalvelun kautta ja sen menettelytapoja noudattaen. (Ks. myös Airport Services Manual, Part 6, luku 3.) 3.1 Ei-mittarikiitotiet ja ei-tarkkuuslähestymiskiitotiet Kiitoalue jaetaan kiitotien reunasta alkaen kolmeen vyöhykkeeseen, I, II ja III, seuraavasti: Vyöhyke I alkaa kiitotien reunasta ja ulottuu kiitotien reunasta 23 m etäisyydelle. Mikään työkone tai ajoneuvo ei saa olla tällä vyöhykkeellä, kun kiitotie on käytössä. Liikkumiskyvyttömän ilmaaluksen ollessa tällä vyöhykkeellä kiitotie tulee sulkea. Työalue voi olla tällä vyöhykkeellä vain yhdellä puolen kiitotietä kerrallaan. Esteiden tai kaivantojen pinta-ala ei saa ylittää 9 m 2. Kapeiden kaivantojen, kuten kaapeliojien pinta-ala voi poikkeuksellisesti olla enintään 28 m 2. Esteiden korkeuden tulee olla sellainen, että esteet eivät vaaranna kiitotiellä olevan lentokoneen turvallisuutta, ja joka tapauksessa enintään 1 m. Kaikki materiaalikasat, jotka saattaisivat vaurioittaa ilma-alusta tai sen moottoreita, tulee poistaa. Ojat ja muut kaivannot tulee täyttää ja tiivistää heti, kun se on mahdollista Vyöhyke II ulottuu vyöhykkeen I ulkoreunasta - 75 metrin päähän kiitotien keskilinjasta, kun kiitotien koodinumero on 3 tai 4-40 metrin päähän kiitotien keskilinjasta, kun kiitotien koodinumero on 1 tai 2 Kun kiitotie on kuiva ja puhdas lumesta ja jäästä ja sivutuulikomponentti on enintään 15 solmua kiitotien koodinumeron ollessa 4 ja enintään 10 solmua kiitotien koodinumeron ollessa 2 tai 3, on työskentely sallittua seuraavin rajoituksin: a) Näkösääolosuhteet 1) Työalueen koko on rajoittamaton. Kiitotien suuntaisten kaivantojen ja maavallien pituus on kuitenkin pidettävä mahdollisimman pienenä. Maavallien korkeus ei saa ylittää 2 m. 2) Kaikkien työkoneiden tulee olla siirrettäviä ja normaaleja korkeusrajoituksia tulee noudattaa. 3) Kiitotietä voidaan käyttää, vaikka tällä vyöhykkeellä on liikkumiskyvytön ilmaalus. b) Mittarisääolosuhteet 1) Työalueen koko on rajoittamaton. Kiitotien suuntaisten kaivantojen ja maavallien pituus on kuitenkin pidettävä mahdollisimman pienenä. Maavallien korkeus ei saa ylittää 2 m. 2) Kaikkien työkoneiden tulee olla siirrettäviä ja normaaleja korkeusrajoituksia tulee noudattaa.

4 4/6 AGA M3-12, ) Jos tällä vyöhykkeellä on liikkumiskyvytön ilma-alus, on kiitotie suljettava Vyöhyke III ulottuu vyöhykkeen II ulkoreunasta 150 m etäisyydelle kiitotien keskilinjasta, kun kiitotien koodinumero on 3 tai 4 ja 75 m etäisyydelle kiitotien keskilinjasta, kun koodinumero on 1 tai 2. Tätä vyöhykettä koskevat rajoitukset ainoastaan, kun kyseessä on ei-tarkkuuslähestymiskiitotie ja näkyvyys on huono tai pilvikorkeus on matala. Työskentely tällä vyöhykkeellä on sallittua mikäli varmistetaan, että työkoneet, ajoneuvot, maakasat tms. eivät aiheuta häiriötä radionavigointilaitteiden toimintaan Työskenneltäessä kiitoalueen päässä työt on järjestettävä yhteistoiminnassa lennonjohdon kanssa niin, että kiitoalueella a) lähestymisen aikana ennen kynnystä ja kiitotien loppupäästä eteenpäin ja b) lentoonlähdön aikana kiitotien loppupäästä eteenpäin ei ole työkoneita tai muita tilapäisiä esteitä lähempänä keskilinjaa kuin kohdan mukaisen vyöhykkeen I ulkoreunan jatke eikä kohdan mukaisen vyöhykkeen II jatkeella muuten kuin kohdassa mainituilla edellytyksillä. Kun kyseessä on ei-tarkkuuslähestymiskiitotie ja näkyvyys on huono tai pilvikorkeus on matala, on varmistettava, että työkoneet, ajoneuvot, maakasat tms. eivät aiheuta häiriötä radionavigointilaitteiden toimintaan. Kiitotien päähän tai kynnykseen liittyviä määräyksiä sovelletaan myös, kun kyseessä on lyhennetyn kiitotien pää tai siirretty kynnys Kohtien ja määräyksillä ei poisteta velvollisuutta pyytää lennonjohdolta lupa mennä työmaa-alueelle, joka sijaitsee osittain tai kokonaan lähempänä kiitotietä kuin odotuspaikka. Jos lennonjohto antaa toistaiseksi voimassa olevan luvan kulkea työmaa-alueelle, niin työrupeaman päättyminen on ilmoitettava lennonjohdolle ja uutta työrupeamaa varten on pyydettävä uusi lupa. 3.2 Tarkkuuslähestymiskiitotiet Tarkkuuslähestymiskiitotien kiitoalueella alle 60 m päässä kiitotien keskilinjasta tai keskilinjan jatkeesta ei saa olla työkoneita, kun kiitotietä käytetään tarkkuuslähestymisiin tai lentoonlähtöihin. Kohdissa ja mainitut kaivantoja ja maakasoja koskevat rajoitukset sekä kohdassa mainitut rajoitukset koskevat myös tarkkuuslähestymiskiitoteitä. Lisäksi on otettava huomioon radionavigointilaitteiden kriittisiä alueita koskevat lentoasemakohtaiset määräykset Tarkkuuslähestymiskategorian I kiitotiet Kun kiitotietä käytetään tarkkuuslähestymisiin, ei esteettömällä alueella (OFZ) saa olla henkilöitä, työkoneita tai ajoneuvoja Tarkkuuslähestymiskategoriain II ja III kiitotiet Kun kiitotietä käytetään kategoriain II tai III tarkkuuslähestymisiin, ei esteettömällä alueella (OFZ) saa olla henkilöitä, työkoneita tai ajoneuvoja. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmien voimassa ollessa kiitoalueella tai muilla kyseisen lentoaseman määräyksissä tarkemmin rajatuilla alueilla ei saa olla henkilöitä muuten kuin ilmaliikenteen turvallisuuden ja jatkumisen ylläpidon kannalta on ehdottoman välttämätöntä. Lisäksi on otettava huomioon radionavigointilaitteiden herkkyysalueita koskevat lentoasemakohtaiset määräykset. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmien voimassa ollessa ei kaivutöitä saa suorittaa turva-aidan sisäpuolisella alueella eikä turva-aidan ulkopuolellakaan siellä, missä voi sijaita lennonvarmistuksen kannalta tärkeitä voimansyöttö- tai viestikaapeleita. 3.3 Rullaustiet ja asematasot Kaivutyöt ja avokaivannot eivät saa ulottua rullausteillä ja asematasoilla sekä näiden reunojen ulkopuolella niin lähelle ilma-alusten käytössä olevaa aluetta, että kaivanto voi sortua tai että maa-aineskasat tai moottoreihin tai potkurivirtauksiin imeytyvät maa-ainekset voivat aiheuttaa vaurioita ilma-alukselle. 4 ESTEET 4.1 Esterajoituspintojen tilapäisestä ylittämisestä ja esteiden merkitsemisestä on määräyksiä ilmailumääräyksessä AGA M ILS 5.1 Jos ILS:n kriittisillä alueilla on työkoneita, esteitä tai kaivantoja, jotka voivat vaikuttaa signaaliin niin, että se ei enää täytä vaatimuksia, on ILS:n kyseisen komponentin oltava poissa päältä. 5.2 Milloin kynnys on siirretty, on kyseisen kiitotien ILS liukupolku pidettävä poissa päältä.

5 6 MERKINNÄT JA MERKIT 6.1 Suljettujen alueiden merkinnöistä on ohjeita ilmailumääräyksessä AGA M3-7, kohdassa Suljetun alueen pintamerkinnän sijasta voidaan tilapäisesti suljetulla kiitotiellä käyttää a) lentoturvallisuushallinnon hyväksymää suljetun alueen merkintöjen muotoista valojärjestelmää, joka koostuu suurtehovaloista tai/ja suurtehoisista vilkkuvaloista, jotka välähtävät samanaikaisesti; tai b) muuta lentoturvallisuushallinnon hyväksymää tapaa. Ellei kyseessä ole siirretty kynnys, kynnysmerkintä voidaan tehdä käyttämällä maalin sijasta muuta sopivaa materiaalia, joka ei aiheuta vaaraa ilma-aluksille. Peitettäessä merkintöjä on käytettävä materiaaleja, jotka eivät aiheuta vaaraa käytössä olevalla kenttäalueella liikkuville ilma-aluksille. 6.3 Siirretyn kynnyksen merkintä tulee tehdä ilmailumääräyksen AGA M3-7 kohdan mukaisesti. Jos tilapäisen kynnysmerkinnän poistaminen on vaikeaa, voidaan kynnysmerkinnän sijasta käyttää kiitotien kynnyksen tunnistusvaloja ja/tai kiitotien kynnysvaloja ja/tai kynnyksen sivuorsivaloja. Näiden valojen tulee olla suurtehoisia, jos suurtehovalot soveltuvat lentotoiminnan kannalta käytettäväksi kyseisessä tapauksessa. Kiitotien keskilinjamerkinnät on maalattava, jos mahdollista, ennenkuin kiitotie otetaan käyttöön. Kiitotien tunnus-, tähtäyspiste- ja kosketuskohtaalueen merkinnät ja pysyvät kynnysmerkinnät sekä reunaviivat on maalattava joko ennen kuin kiitotie otetaan pysyvästi käyttöön tai sen jälkeen heti, kun sääolosuhteet sallivat ja asfalttipäällysteen pinnassa oleva sideaine on kuivunut riittävästi. 6.4 Työmaa-alue on määriteltävä siten, että kohdan 4 ja ilmailumääräyksen AGA M3-6 vaatimukset täyttyvät käytössä olevan kiitotien osalta. Jos ilmailumääräyksen AGA M3-5 vaatimukset käytössä olevien rullausteiden suoja-alueiden osalta eivät täyty, on rullaustien käyttöä tarvittaessa rajoitettava. Työmaaalue ja kulkutiet sinne on merkittävä siten, että työmaalla liikkuvat eivät tule vahingossa sen ulkopuolelle. Yöaikaan rajat on varustettava tarvittaessa asianmukaisin valoin. 6.5 Avoimet kaivannot ja materiaalikasat on merkittävä käyttökelvotonta aluetta osoittavin merkein tai lipuin. Yöllä ja huonossa näkyvyydessä avoimet kaivannot ja materiaalikasat on varustettava käyttökelvottoman alueen valoin tai estevaloin sen mukaan, kumpi vaihtoehto on asianmukainen. AGA M3-12, /6 7 VALOT 7.1 Kiitotien reunavalot saavat olla toiminnassa ainoastaan käytössä olevalla kiitotien osalla. Valojen on oltava toiminnassa myös päivällä. 7.2 Siirretty kynnys on varustettava suurtehoisilla kynnysvaloilla. Ellei tämä ole mahdollista tai jos kiitotien reunavalot ovat pientehoiset, kynnys on varustettava pientehoisilla kynnysvaloilla ja suurtehoisilla kiitotien kynnyksen tunnistusvaloilla (AGA M3-7 kohta 4.8). Valojen on oltava toiminnassa myös päivällä. Myös normaalilla paikallaan oleva kynnys on varustettava suurtehoisilla kynnysvaloilla tai suurtehoisilla kiitotien kynnyksen tunnistusvaloilla siihen saakka, kunnes kynnys on varustettu ilmailumääräyksen AGA M3-7 mukaisilla kynnyksen merkinnöillä. Jos kiitotien reunavalot ovat pientehoiset, kynnys on varustettava pientehoisilla kynnysvaloilla ja suurtehoisilla kiitotien kynnyksen tunnistusvaloilla (AGA M3-7, kohta 4.8). Valojen on oltava toiminnassa myös päivällä. 7.3 Kiitotien reunavalojen on ennen siirrettyä kynnystä näytettävä punaista lähestymistä suorittavan ilma-aluksen suuntaan. (AGA M3-7 kohta a). 7.4 Käytettävän kiitotieosuuden päässä on oltava kiitotien päätevalot myös silloin, kun kiitotietä on tilapäisesti lyhennetty. (AGA M3-7 kohta 4.11). 7.5 Milloin siirrettyä kynnystä edeltää suljettu kiitotien osuus, ei kyseisen suunnan lähestymisvalojärjestelmää saa käyttää. 7.6 Kosketuskohtavalot saavat olla toiminnassa ainoastaan käytössä olevalla kiitotien osalla. Milloin kynnys on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan, ei kyseisen suunnan kosketuskohtavalojärjestelmää saa käyttää. 7.7 Milloin kynnys on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan, ei kyseisen suunnan liukukulmavalojärjestelmää saa käyttää, vaan kiitotie on varustettava tilapäisellä PAPI-järjestelmällä siirretyn kynnyksen sijaintia vastaavasti. (AGA M3-7 kohta 4.5). Tilapäinen PAPI-järjestelmä voidaan kuitenkin jättää asentamatta, jos lentotoiminnan määrä ja laatu tilapäisjärjestelyjen aikana sekä ilmailumääräyksen AGA M3-7 kohta huomioonottaen voidaan katsoa, että asentaminen ei ole lentotoiminnan turvallisuuden kannalta välttämätöntä. 7.8 Milloin kiitotiellä on keskilinjavalot ja kiitotietä on lyhennetty, keskilinjavalot saavat olla toiminnassa ainoastaan käytössä olevalla kiitotien osalla. Jos kiitotietä lyhennetään tilapäisesti ja keskilinjavalojen värien muuttaminen ilmailumääräyksen AGA M3-7 kohdan mukaiseksi ei ole käytännössä

6 6/6 AGA M3-12, järjestettävissä, ei valoja ole syytä tämän vuoksi pitää poissa toiminnasta. 7.9 Milloin kiitotien reunavalot näyttävät kiitotien loppuosuudella keltaista valoa ja kiitotietä lyhennetään, on valojen väri kummassakin päässä tarkistettava ilmailumääräyksen AGA M3-7 kohdan b) mukaiseksi. LOPPU 7.10 Milloin kiitotie, rullaustie tai asemataso tai sellaisen osa on tilapäisesti käyttökelvoton rullaukseen tai muuten suljettu rullaavilta ilma-aluksilta, on yöllä käytettävä käyttökelvottoman alueen valoja (AGA M3-7 kohta 7).

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-6 Muutos 1 31.5. 2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOESTERAJOITUKSET JA LENTOESTEIDEN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-9 Muutos 1 4.6.2001 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN KUNNOSSAPITO JA KENTTÄALUEEN TARKAS- TUKSET

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-8 muutos 2 8.1.2003 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN LIIKENTEEN OHJAUS JA VALVONTA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU

KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU 1 (25) Antopäivä: 3.6.2012 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-7 muutos 2 21.8.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN VISUAALISET MAALAITTEET Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-11 Muutos 1 18.10.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tämä

Lisätiedot

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D3/2007L Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella 24.1.2007 MTL589 Antonov Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAA-ALUEILLA SIJAITSEVIEN VALVOMATTOMIEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN, PITÄMINEN, PALVELUT JA VARUSTUS

LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAA-ALUEILLA SIJAITSEVIEN VALVOMATTOMIEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN, PITÄMINEN, PALVELUT JA VARUSTUS 1 (23) Antopäivä: 3.6.2013 Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009), ottaen huomioon Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-5 muutos 6 14.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi SÄÄMINIMIMÄÄRÄYKSET MUUTA KUIN JAR-OPS VAATIMUSTEN

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-4 muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOASEMAA KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN ILMAILU-

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2 16.10.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTERIKENTÄN VISUAALISET MAALAITTEET JA PELAS- TUSTOIMINNAN

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 10.11.2016 SIM-To-Lnt-020 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille

Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille Keskiviikko 2.10.2013 klo 9.30-15.00 Trafin auditorio, Kumpulantie 11, Helsinki Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Infotilaisuus lentopaikkojen pitäjille 09.30

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-3 muutos 1 18.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10)

SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-010 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 muutos 1 22.6.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTEREILLE TARKOITETTUJEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 uutos 1 5.11.1976 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAA- JA METSÄTALOUDEN LENTOPAIKAT 1 YLEISTÄ 1.1 Tää

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Lentoestelupa Lentoestelupa Ilmailulaki 64/2014 158 Lentoesteet Mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA

YLEISET MÄÄRÄYKSET LENTOASEMAN PIDOSTA Antopäivä: 3.6.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 5.6.2013 Voimassa: toistaiseksi Määräys 1 (13) Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 Tutkintaselostus D6/2007L Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 OH-EBE ja OH-LXM EMB145 ja A320 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D1/2009L Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella 5.12.2008 OH-HMZ, Robinson R 22 RG-9, L36, L-90 TP Redigo Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-1 muutos 2 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi AGA M3-SARJAN ILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSIT-

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1)

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-009 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 MIL

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10)

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKAN LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA (MIL AGA M3-10) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-010 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASLENTOPAIKAN

Lisätiedot

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

LENTOASEMAN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Antopäivä: 3.6.202 Voimaantulopäivä: 5.6.203 Voimassa: toistaiseksi Määräys (0) Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (94/2009) 9 luvun nojalla. Se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-1 21.1.1985 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAALENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996. Tutkintaselostus No: C14/1996 L

LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996. Tutkintaselostus No: C14/1996 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 Helsinki Puh. 09-18251, telefax 09-18257811 LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996 Tutkintaselostus No: C14/1996

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Numero: 2/A/LTK/2014 Versio: 2.0 Sivuja: 35 Julkisuusaste: Julkinen Julkaisu pvm: 10.01.2014 Voimassaolo alkaa & päättyy: 1.10.2014-10.7.2017 Tila: Voimassa Ohjekategoria:

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11)

TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 09.02.2015 SIM-To-Tu-011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 TUKIKOHTIEN PELASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M3-11) Tämä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2)

SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-005 1.12.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

MIKKELIN LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 10.04.13

MIKKELIN LENTOASEMAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 10.04.13 I. JOHDANTO Mikkelin lentoaseman Toimintakäsikirja (LTK - MI) sisältää lentoturvallisuuden kannalta tarpeellisia, lentoasemaa koskevia toimintaohjeita tai viittaukset asianomaiseen viiteaineistoon. Kaikkea

Lisätiedot

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin

Laserkeilausaineiston hyödynt. dyntäminen Finavian tarpeisiin Laserkeilausaineiston hyödynt dyntäminen Finavian tarpeisiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausseminaari 10.10.2008 Finavia / Jussi Kivelä ICAO:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen Siviili-ilmailujärjestö

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Etukäteen saatuja kysymyksiä

Etukäteen saatuja kysymyksiä Etukäteen saatuja kysymyksiä Vantaa 1.4.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laajennettu omistajahuolto Tästä käytetty epävirallista termiä Miukun lista Kyseistä huoltajaa koskeva määräyskohta

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

Henri Airava. Lennonopettaja vuodesta Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE. (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti

Henri Airava. Lennonopettaja vuodesta Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE. (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti Henri Airava Lennonopettaja vuodesta 1988 Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 5-6.11.2012 Ilma-aluksen

Lisätiedot

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 17.11.2015 Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat ei ylipäätään pitäisi tapahtua

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1. Määräyksen tarkoitus ja tavoite Ilmailulain (1194/2009)

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2)

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-005 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASLENTOPAIKKOJEN

Lisätiedot

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirja Numero: 2/A/LTK/2014 Versio: 2.0 Sivuja: 35 Julkisuusaste: Julkinen Julkaisu pvm: 10.01.2014 Voimassaolo alkaa & päättyy: 1.10.2014-10.7.2017 Tila: Voimassa Ohjekategoria:

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

Rullauksessa sattunut tapaus Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Rullauksessa sattunut tapaus Helsinki-Vantaan lentoasemalla Tutkintaselostus C 2/1998 L Rullauksessa sattunut tapaus Helsinki-Vantaan lentoasemalla 7.1.1998 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M1-2 15.8.1986 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEILLE TARKOITETTUJEN MAALENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT

Lisätiedot

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET Tuomas Gröndahl Lennonvalmistelu pähkinänkuoressa säätarkastelu Onko lento sään puolesta mahdollista toteuttaa? Täyttyvätkö viranomaisen asettamat suunnitteluminimit? Täyttyvätkö

Lisätiedot

7 Ilmaliikennepalvelu

7 Ilmaliikennepalvelu sivu 329 7 Ilmaliikennepalvelu 7.A Lentotoiminta 7.A.0.1 TOIMINTA VALVOMATTO- MALTA LENTOPAIKALTA Valvomattomat lentopaikat voidaan jakaa kahteen ryhmään: sellaisiin, joilla on lentopaikan lentotiedotuspalvelua

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi Määräysluonnos 1 (1) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: 13.11.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain xx/2014 11 :n nojalla. Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Lentoturvallisuuden asiantuntija

Lentoturvallisuuden asiantuntija Lentoturvallisuuden asiantuntija LENTOTURVALLISUUSHALLINTO I L M A I L U L A I T O S palveluksessanne Organisaatio Liikenne- ja viestintäministeriö Ilmailulaitos Lentoturvallisuushallinto Ylijohtaja Kehittämistiimi

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma. Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8. Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60

Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma. Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8. Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60 Kaavamuutosvaiheen Työmaan ympäristösuunnitelma Vanhatulli 16 tontit 3,4,5,7 ja 8 Kirkkokatu 49,53, Isokatu 54,56,58-60 06.02.2012 2 1. YLEISTÄ Tämä työmaan ympäristösuunnitelma on tehty osaksi Vanhatulli

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoaseman lähestymisalueella

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoaseman lähestymisalueella Tutkintaselostus C 8a/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoaseman lähestymisalueella 4.4.1997 SWW 2082, MD-83 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/ Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/20.6.2000 LUOTSAUSOHJEET S Merenkulkulaitos on 14.6.2000 antanut luotsauslain (90/1998) 14 :nja luotsausasetuksen (92/1998) 10 :n nojalla uudet luotsausohjeet. Ohjeet

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997 Tutkintaselostus C 8/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella 28.3.1997 SWW 2081, MD-83 FIN 3659, MD-80 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot