Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Aika klo 14:00-15:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 14:00-15:47 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 14:00-15:47 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 14:00-15:47 kh:n II varapj. Heino Marko 14:00-15:47 jäsen Huvinen Kimmo 14:00-15:47 jäsen Jaakkola Ilkka 14:00-15:47 jäsen Timonen Kirsi 14:00-15:47 jäsen Virtanen Timo 14:00-15:47 jäsen Lehtimäki Kirsi 14:00-15:47 Koposen varajäsen Teittinen Jussi 14:00-15:47 esittelijä Louko Reijo 14:00-15:47 pöytäkirjanpitäjä Muu Seppälä Juuso 14:00-15:47 kv:n puheenjohtaja Turunen Risto 14:00-15:47 kv:n I varapj. Mäkilä Heikki 14:00-14:55 elinkeinojohtaja, asiantuntija :t 188, 189 Poissa Koponen Sanna jäsen Niemi Petteri kv:n II varapj. Malin Sinikka pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Karppinen ja Kirsi Timonen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Reijo Louko varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Sanna Karppinen Kirsi Timonen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 187 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Katsaus elinkeinopalveluiden hankkeisiin Lahti Region Oy:n kansainvälisen markkinoinnin hanke Tonttien ja hinnoittelu Vierumäki - Urheiluopisto - Konnivesi osayleiskaavan laatimisen aloittaminen ja seurantaryhmän perustaminen 192 Heilin piharakennus - määrärahan käyttötarkoituksen muutos vuoden 2015 talousarvioon ja investointiosaan Nuorisotakuun toteutuminen Heinolassa tammi-toukokuussa Muutokset sivistystoimen johtosääntöön alkaen Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Talousarviolainan ottaminen Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Päijät-Hämeen sosiaalija 26 terveydenhuollon kuntayhtymän esityksestä erityisvastuualueen vaihtamiseksi 198 Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä Hämeen kauppakamarin kuntahaaste julkisen sektorin toiminnan tehostamiseksi ja pienentämiseksi Varavaltuutettujen määrän täydentäminen Talousarvion toteuma toukokuulta Toimeenpanomääräysten antaminen kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemistä päätöksistä Kokouskutsuja Saapuneet asiakirjat Päätöksiä ja tiedoksiantoja 38

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle / E Väänäsen, P Mussalon ja M Sepän valitukseen Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksistä koskien kaupunginvaltuuston päätöstä / Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muuttaminen 41 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 187 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitys lis tan ja lisälistan tämän kokouksen asioiden kä sit te ly jär jes tyk seksi. Todettiin, että va. kaupunginjohtaja on käyttänyt otto-oikeuttaan li sälis tal la olevaan teknisen lautakunnan päätökseen "Seli tys korkeimmalle hallinto-oikeudelle / E Väänäsen, P Mussalon ja M Sepän valitukseen Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksistä koskien kaupunginvaltuuston päätöstä / Ve si huol to lai tok sen toiminta-alueen muuttaminen". Merkittiin, että pöydälle oli jaettu täydennetty päätösehdotus asiaan "Ta lous ar vio lai nan ottaminen".

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Katsaus elinkeinopalveluiden hankkeisiin 388/ /2012 Khal 188 Valmistelija: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä, puh , Hanketoiminta on Heinolan elinkeinopalveluiden yksi keskeinen element ti. Elinkeinoelämään liittyvään kehittämistoimintaan saadaan mer kit tä vää taloudellista lisäresurssia kuntarahan avulla. Pienempiä sel vi tyk siä ja hankkeita voidaan tehdä myös ilman ulkopuolista rahaa. Tämän vuoden hankkeet koostuvat jo päättyneistä hankkeista, hank keis ta joihin on jo myönnetty rahoitus, ja hankkeista joihin rahoi tus ta aiotaan hakea. Päättyneistä hankkeista merkittävin on Heinola Resort, josta odo tetaan vielä maksatusta. Vierumäen kanssa yhteistyössä toteutettiin pie ni muo toi nen Liikunta ja hyvinvointiliiketoiminnan kehittämisen uu det ratkaisut -hanke. Kylätoiminnan kehittämistarpeiden osalta on ol tu mukana Avoimet Kylät -tapahtumassa. Päijät-Hämeen maakuntaliitto on tehnyt juuri myönteisen päätöksen kah des ta merkittävästä EAKR-hankkeesta, jotka liittyvät bio- ja clean tech-aloil le. Näiden tukirahat ensi vuoden loppuun mennessä ovat yhteensä euroa. Loppuvuoden aikana on tarkoitus toteuttaa seuraavia matkailua edis tä viä hankkeita: - seutukaupunkihanke, tuki MAKERA-rahoitukseen perustuva hanke, Lisäksi ollaan tutkimassa mahdollisuuksia hyödyntää Central Baltic -ra hoi tus ta, ja LAMKin kanssa on vireillä hanke digitalisaation hyödyn tä mi ses tä matkailussa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä sel vityk sen tiedoksi. Elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä antoi selvityksen elinkeinopalveluiden hankkeisiin.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Lahti Region Oy:n kansainvälisen markkinoinnin hanke 4617/ /2015 Khal 189 Valmistelija: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä, puh , Lahti Region Oy on valmistelemassa matkailuun liittyvää kan sain välis tä markkinointi- ja tuotekehityshanketta. Lahti Regionin toiveena on saada aikaan koko maakunnan kattava mittava hanke. Hankkeen avulla pyritään nostamaan Päijät-Hämettä mat kan jär jestä jien tietoisuuteen, kehittämään tuotetarjontaa, tehostamaan myyntiä ja markkinointia ja kehittämään sekä perinteisiä että sähköisiä kana via, joiden avulla kasvutavoitteisiin voitaisiin päästä. Yhtenä merkit tä vä nä kehittämiskohteena olisi maakunnallinen matkailusivusto. Hankkeen päätoteuttaja olisi Lahti Region, joka vastaisi hankkeen hal lin noin nis ta, kilpailutuksesta, sopimuksista ja vastaavista teh tä vistä. Yhteistyötahoina toimisivat mm. Visit Finland, LAMK, Juotavan hy vä Etelä-Päijänne ry ja alueen matkailuyritykset. Vierumäki on matkailullisesti koko Päi jät-hä meen tärkein kohde ja alu een vetovoimatekijä, minkä vuok si Heinolan mukanaoloa hankkees sa pidetään sekä Lahti Regionissa että Heinolan kaupungissa tär keä nä. Siksi Heinolan kaupunkia on pyydetty mukaan hankkeen ra hoit ta jak si. Heinolan kaupungin lähtökohdat hanketta ajatellen ovat seu raa vat: - Heinolan kaupunki suhtautuu hyvin myönteisesti maakunnalliseen mat kai lu elin kei no toi min taa hyödyttävään yhteistyöhön. Sitä pidetään ta voi tel ta va na ja tarpeellisena, mikäli se on sisällöltään ja ta voit teiltaan konkreettista ja heinolalaisten yritysten kannalta kus tan nus teho kas ta ja edistää merkittävästi liiketoiminnan kasvua ja kan nat tavuut ta. - Heinolan kaupunki tarkastelee hanketta yksinomaan yhteisenä kehit tä mis hank kee na, eikä siihen kytkeydy millään tavalla kysymys Hei no lan muunlaisesta mukanaolosta maakunnallisessa mat kai lu toimin nas sa. Näin ollen lähtökohtana on hankkeen tarkastelu yk sinomaan hankkeena. On myös tärkeää, että hanke on nimenomaan maa kun nal li nen, ts. että käytännössä kaikki kunnat olisivat siinä muka na. - Heinolan valmius kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin to teut ta miseen on uusien henkilöre surs sien, kehittämishankkeiden, teknisten alus to jen, koordinoinnin ja yri tys yh teis työn myötä selvästi pa ran tu nut ja luonut edellytykset tehdä tuloksellista mark ki noin tia. Kan sain vä listy mis han ke nähdään tätä täydentävänä, erillistä re sur soin tia vaa ti vana asiana sen sijaan, että hanke tulisi millään lailla vaih to eh dok si ny kyi sil le suunnitelmille. Käytännössä tämä merkitsee sitä, et tä kaupun gin ra hal li nen panostus voi olla maltillista ja osapuilleen sa man-

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus ko kois ta kuin muidenkin mukana olevien kuntien panostukset ky seiseen hankkeeseen asukasta kohti. - Heinola on vastikään saanut päätökseen varsin laajan mat kai luhank keen (Heinola Resort), jonka yksi keskeinen, aktiivisessa käytös sä oleva tulos on Heinola Resort-matkailusivusto. Heinolan nä kökul mas ta ei olisi tarkoituksenmukaista rahankäyttöä panostaa ko konaan uuden, toi min nal li suuk sil taan vastaavan sivuston ke hit tä miseen, vaan jo ke hi te tyn ja toimivan alustan tehokkaaseen hyö dyn tämi seen ja jat ko ke hit tä mi seen. Heinola on valmis neuvottelemaan Re sort-alus tan hyö dyn tä mi ses tä maakunnallisesti, ja sen jat ko ke hityk ses tä. Tältä pohjalta Heinolan kaupungin on tarkoituksenmukaista vastata Lah ti Regionin eh do tuk seen, että: - Heinolan kaupunki lähtee hankkeeseen mukaan suuruusluokaltaan sa man ko koi sel la kuntarahalla asukasta kohti kuin muutkin maa kunnal li sen hankkeen piirissä olevat kunnat. - Heinolan kaupunki saa edustajansa hankkeen ohjausryhmään. - Heinola Resort -verkkopalvelun teknisen alustan käytöstä neu vo tellaan ensisijaisena tek ni se nä alustana, mikäli hankkeen tavoitteisiin si säl ly te tään alustan to teu tus. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että Heinolan kau pun ki lähtee hankkeeseen mukaan, mikäli: - hankkeesta tulee selkeästi maakunnallinen, ja kuntarahoitus jaetaan mukanaolevien kuntien kesken tasapuolisesti asukasluvun mukaan, - Heinolan kaupunki saa edustajansa hankkeen ohjausryhmään, - Heinola Resort -verkkopalvelun teknisen alustan käytöstä neu vo tellaan ensisijaisena tek ni se nä alustana, mikäli hankkeen tavoitteisiin si säl ly te tään alustan to teu tus. Elinkeinojohtaja valtuutetaan neuvottelemaan hankkeen tar kem masta sisällöstä, kustannuksista ja rahoituksesta edellä mainitulta pohjal ta. Kaupunginhallitus tekee hankkeeseen osallistumisesta lo pul lisen päätöksen jatkovalmistelun pohjalta. Elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä oli kokouksessa läsnä asiantuntijana. Tiedoksianto: Kopio elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Tonttien ja hinnoittelu 4568/ /2015 Khal 190 Valmistelija: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen, puh , Heinolan asuntosäätiö on purkautunut ja purkautumisen jälkeen on kau pun ki luovuttanut haltuunsa tulleet rakennukset osoitteissa Marja tie 1 ja Marjatie 3 apporttiomaisuuden luovutuskirjalla Hei no lan vuokra-asunnot Oy:lle. Kyseiset tontit (rak.oik k-m²) ja (rak.oik k-m²) jäivät kaupun gin omistukseen. Kyseiset tontit tulee hinnoitella. Teknisen toimen johtosäännön päätös val ta tau lu kon mukaan kaupunginhallitus päättää ra ken ta mat tomien kiinteistöjen hinnoittelusta. Hinnoittelun pohjaksi on laskettu Mus tik ka haan alueelta 17 kau pungin vuokraaman kerrostalotontin las ken nal li nen myyntihinta ( /k-m²) si ten, että vuosivuokra on pää omi tet tu 5 %:n mukaan. Näin lasketun myyn ti hin nan minimi olisi 26,25 /k-m² ja maksimi 50,86 /k-m² keski ar von ollessa 40,86 /k-m² ja mediaanin 41,39 /k-m². Kaupungin keskusta-alueella käypä markkinahinta asuin ker ros ta loton til le on toteutuneen kaupan perusteella noin 200 /k-m². Tom molan länsiosassa hintataso on toteutuneiden kauppojen perusteella noin 65 /k-m². Ottaen huomioon Mustikkahaan etäisyyden keskustan palveluista (va jaa 2 km) ja vesistöistä tulisi hintatason olla alempi kuin Tom molan alueella. Valmistelija esittää, että tonttien ja myyntihinta määräytyy 55 /k-m² mukaisesti eli myynti hin ta olisi tontin 10 osalta ja tontin 4 osalta Esityslistan liitteenä 1 on karttaliite tonttien sijainnista. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että tontin myyntihinta on ja tontin myynti hin ta on Tontit luovutetaan joko kiinteistökaupalla tai vuok raa mal la vuosivuokran ollessa elinkustannusindeksiin sidottuna 5 % tontin myyntihinnasta. Varjajäsen Kirsi Lehtimäki ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 :n 1 mom. 5) kohdan mukaisesti ja poistui kokouksesta asian kä sit te lyn ajaksi.

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Tiedoksianto: Koneote teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen Kopio kiinteistösihteeri Tiina Lehtinen

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vierumäki - Urheiluopisto - Konnivesi osayleiskaavan laatimisen aloittaminen ja seurantaryhmän perustaminen 4551/ /2015 Tekla Valmistelija: va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen, puh , Vierumäki Urheiluopisto Konnivesi osayleiskaavan vireille tu le minen ja alustavat tavoitteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh tä vil le asettaminen. Kaava-alue ja hankkeen yleiskuvaus Vuoden 2014 kaavoitusohjelman mukaisesti ollaan aloittamassa osa yleis kaa van laatimista Vierumäen kyläalueen ja Urheiluopiston se kä Konniveden väliselle alueelle. Suunnittelualue käsittää Vie rumäen ja Urheiluopiston taajamamaiset alueet sekä niihin välittömästi ra joit tu vat alueet sekä Konniveden ja Urheiluopiston välistä aluetta. Suun nit te lu alu een pinta-ala on noin 65 k-m² ja sillä asuu 739 ih mistä. Rakennuksia alueella on kpl, joista lomarakennuksia 161 kpl ja edellisten lisäksi joukko majoitusrakennuksia. Työpaikkoja suun nit te lu alu eel la on noin kpl. Alustava kaava-aluerajaus osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen yleis piir teinen aluevarausyleiskaava, jossa linjataan alueen maankäyttöä vuotta eteenpäin. Yleiskaavan suunnittelualueella on voi massa yksityiskohtaisia aluevarausyleiskaavoja Vierumäen, Ur hei lu opiston ja Konniveden rannan alueella. Yleiskaava tullaan näiltä osin laa ti maan ehdotusvaiheessa vastaavalla tarkkuudella tai yleis kaavas ta irrotetaan tarvittavilta osin voimassa olevien yleiskaavojen kaa va muu tos alu eet erillisiksi kaavamuutoksiksi. Kaa va luon nos vaihees sa koko suunnittelualueen maankäyttö tullaan esittämään samal la tarkkuudella ja mittakaavalla. Yleiskaava ohjaa ase ma kaa vojen laatimista. Taustaa ja lähtökohdat Vierumäen kylän ja urheiluopiston alueet ovat erityisesti kaupungin elin kei no- ja osaltaan myös asumisen näkökulmasta potentiaalisia aluei ta. Kaupunki on elinkeinostrategiassaan sekä strategisessa yleis kaa vas sa linjannut matkailu- ja liikunta- ja hyvinvointipalvelut se kä rakennus- ja puuteollisuuden kehittämiskärjikseen. Vierumäen ky läl le kohdistuu asunto- ja pientalotonttikysyntää ja toisaalta Kon nive si - urheiluopisto välisellä alueella on matkailu- ja vir kis tys nä kö kulmas ta potentiaalia. Yleiskaavassa tullaan selvittämään eri maan-

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus käyt tö muo to jen tarvetta ja sijoittumista alueella sekä näiden välisiä yh teyk siä. Tavoitteet Vierumäen kylällä, urheiluopiston alueelle ja Konniveden ja opiston vä li sel lä alueella on eri toimijoilla omia itse kunkin omista läh tö kohdis ta laadittuja kehittämissuunnitelmia ja -tavoitteita. Kaupungin tavoit tei ta on linjattu strategisessa yleiskaavassa (2014), missä ta voitteet liittyvät kaupungin kokonaiskehitykseen ja toisaalta eri osa-aluei den tasapainoiseen kehittämiseen. Urheiluopisto ja UPM ovat tutkineet ja esittäneet omia kehityssuunnitelmia Matkailun master pla nis sa (2013). Edellisten lisäksi Vierumäen kylällä on mm. teol lisuu del la omia tavoitteita. Osapuolten näkemyksistä ja osa ta voit teista johdetaan yleiskaavan tavoitteet. Kaavatyön alkuvaiheessa läh detään liikkeelle alustavilla tavoitteilla, jotka tarkentuvat yleis kaa valuon nok seen mennessä yleiskaavan varsinaisiksi tavoitteiksi. Ta voittei ta ja yleiskaavaluonnoksen suuntaviivoja hahmotellaan kaa voi tuksen alkuvaiheessa tehtävän kehityskuvatyön avulla. Liitteenä yleiskaavan alustavat tavoitteet. Vireilletulo ja vuorovaikutus Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suun ni tellus ta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Il moitta mi nen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kan nalta sopivalla tavalla (MRL 63 2.mom). Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osal lis tu mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten ar vioin nis ta (MRL 63 1.mom.). Osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telmaa päivitetään kaavoituksen edetessä. Liitteenä yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Seurantaryhmä ja hallintokuntien yhteistyö Yleiskaavan merkittävyydestä johtuen on syytä perustaa kaa voi tuksen ajaksi seurantaryhmä, jotta kaavoituksen kulusta ja siinä teh tävis tä linjauksista saadaan teknisen lautakunnan ohella tietoiseksi riittä vän kattava joukko päättäjiä. Seurantaryhmään on tar koi tuk senmu kais ta koota edustus eri poliittisista ryhmistä ja kaupungin joh dosta. Viranhaltijoista ryhmään tulisi nimetä kaupunginjohtaja. Kaa voitus ta ohjaa johtosäännön nojalla tekninen lautakunta, joten sen tulisi esit tää oman edustuksensa seurantaryhmään. Seurantaryhmä on syy tä kutsua koolle kaavoituksen ja suunnittelun taitekohdissa tar-

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus peen mukaan 3-5 kertaa.seurantaryhmän nimeää kau pun gin hal litus. Edellisen lisäksi kaupungin sisäisen tiedonkulun varmistamiseksi sekä ao. hallintokuntien osallistamiseksi perustetaan erillinen työ ryhmä. Työryhmään tulisi nimetä edustajat ainakin keskushallinnosta (ke hit tä mi ses tä vastaava), ympäristötoimesta, kuntatekniikasta, ve sihuol los ta, elinkeinotoimesta ja matkailupalveluista sekä lii kun ta toimes ta. Työryhmän perustaa varsinaisen suunnittelutyön käyn nis tämis vai hees sa kaavoituspäällikön esityksestä kaupunginjohtaja. Esityslistan liitteenä 3 - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - alustavat tavoitteet Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le yleiskaavan laatimisen aloittamista, kaavan vi reil le tulosta kuuluttamista (MRL 63.2) ja osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel man nähtäville asettamista sekä esityslistan liitteen mu kaisten alustavien tavoitteiden hyväksymistä. Merkitään tiedoksi liitteenä ole va kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus perustaa noin 3-5 hen ki lön seurantaryhmän kaavoituksen ajaksi sekä esittää kau pun gin hal li tuk sel le teknisen lautakunnan edustajaksi Kristiina Mat ti lan seu ran ta ryh mään. Pöytäkirjan liitteenä 3 alustavat tavoitteet. Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio kaavoituspäällikkö Khal 191 Heinolan kaupungin teknisen toimen johtosäännön mukaan yleiskaa van laatimisen tai muuttamisen aloittamisesta päättää kau pungin hal li tus. Esityslistan liitteenä 2 - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - alustavat tavoitteet Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) että Vierumäki - Urheiluopisto - Konnivesi osayleiskaavan laati mi nen aloitetaan,

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus ) hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaiset alustavat ta voit teet osayleis kaa val le, 3) merkitä tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa tek ni sen toimen maankäyttö- ja kaavoitusosaston teh tä väk si pi tää se nähtävillä ja ajan tasalla kaa va eh do tuk sen val mis tumi seen saakka, 4) antaa teknisen toimen maankäyttöosaston kaavoitusyksikön teh tä väk si ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta MRL 63.2 edel lyt tä mäl lä tavalla ja 5) asettaa kaavoituksen ajaksi teknisen lautakunnan esi tyk sen mu kai ses ti seurantaryhmän, johon nimeää Kristiina Mat ti lan, va. kaupunginjohtaja Jussi Teittisen ja kolme muu ta jäsentä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin seu ran ta ryhmän muiksi jäseniksi Ilkka Jaakkola, Risto Turunen ja Timo Vir tanen. Pöytäkirjan liitteenä 1 alustavat ta voit teet osa yleis kaa val le. Tiedoksianto: Kopio tekninen toimi

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Heilin piharakennus - määrärahan käyttötarkoituksen muutos vuoden 2015 talousarvioon ja investointiosaan 3534/ /2014 Tekla Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , Kauppakatu 6:n piharakennuksen saneerauksen määräraha vuo delle 2015 on ,00. Saneeraus oli alun perin ajateltu jaettavaksi kah del le vuodelle , mutta suunnittelun viivästymisen johdos ta töitä ei saatu aloitettua vuoden 2014 puolella. Näin ollen sen vuo den määräraha jäi käyttämättä, eikä 2015 määräraha riitä työn teet tä mi seen valmiiksi. Tämän vuoden määrärahalla on saatu tehtyä pur ku työt, vesikatteen uusiminen, julkisivuverhoilun uusiminen ja osit tai nen korjaus, ikkunoiden uusiminen ja osittainen korjaus sekä ra ken nuk sen salaojitus ja ympärystän maa- ja vihertyöt. Työt ovat vii meis te lyä vaille valmiit. Jotta sisäpuoliset työt saataisiin tehtyä ja rakennus otettua käyttöön tar vi taan vielä n euron lisämääräraha.sisäpuoliset työt käsit tä vät kaikki rakennustekniset työt sekä kaikki lämpö-, vesi-, vie märi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automatiikkatyöt. Myllyojan koulu/päiväkotihankkeelle on tämän vuoden talousarvioon va rat tu euron määräraha. Kouluhanketta ei ole saatu vielä liik keel le johtuen siitä, että Hämeen ELY-keskuksen päätöksestä, jos sa puollettiin rakentamista Aholantien tontille, on tehty valitus Hämeen lin nan hallinto-oikeudelle eikä päätöstä sieltä ole vielä tullut. Kaup pa ka tu 6:n piharakennukseen tarvittava määräraha voitaisiin siir tää tästä Myllyojan koulun määrärahasta. Mikäli päätös hal linto-oi keu des ta tulee kesän aikana, niin Myllyojan koulun suunnittelun käyn nis tä mi seen jäisi vielä euroa, joka riittäisi lop pu vuo deksi. Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muu tokset: Talo-osaston rakennukset: Ta 2015 Muutos Ta+muutos Heilin piharakennus Koulurakennukset: Ta 2015 Muutos Ta+muutos Myllyojan koulu/pk

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Khal 192 Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on määräraha 'Ta loosas ton rakennukset' Siitä on kirjanpidon mu kaan mennessä käytetty (19,6 %). Samoin investointiosassa on määräraha 'Koulurakennukset' , josta tähän mennessä on käytetty kirjanpidon mu kaan (1,2 %). Kaupunginhallitus on hyväksynyt em. määrärahojen käyt tö suun ni telman , ja tehnyt siihen muutoksia pää tök sel lään Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se hyväksyy vuoden 2015 talous ar vion investointiosan tek ni sen lautakunnan in ves toin teihin 'Talo-osas ton rakennukset' ja 'Koulurakennukset' seu raa vat muu tok set: Investointiosa, tekninen lautakunta Talo-osaston rakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA + muutos, Menot Tulot Netto Investointiosa, tekninen lautakunta Koulurakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA+muutos, Menot Tulot Netto ja 2) edellyttäen, että kau pun ginval tuus to hyväksyy edellä tehdyn esityk sen, muuttaa hyväksymäänsä teknisen lau ta kunnan ta lous ar vion investointiosan käyttösuunnitelmaa seu raa vas ti: TALO-OSASTON RAKENNUKSET m t 0 alv kp aikataulu kom menot, tulot, Vanha paloasema, han kes PM P / Heilin piharakennus RR P / muutos/lisäys RR P / Kaupungintalon ik ku noi den uu si mi nen RR P /

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupungintalon va ra voi mako neet Siemens kiinteistöautom. uu dis ta mi nen AB P / AB /2015 kohteen muk KOULURAKENNUKSET m t 0 alv kp aikataulu kom menot, tulot, Tommola-talo au rin kosuoj.. JN P / Kirkonkylän koulun yhd.uuni AB P / Kkn koulun pihan sa neeraus JN P / ja liikuntapaikat Jyrängön koulun kun to tutk.. RR P / Niemelä-talon ulko-ovien uu PM P / Myllyojan koulu/päiväkoti PM p muutos/vähennys Vierumäen koulu, muu tostyö, PM p / paikk päiväk JN Nuorisoparlamentin aloitteet mu p /2015 kohteen kaan Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Nuorisotakuun toteutuminen Heinolassa tammi-toukokuussa / /2013 Sivla Valmistelija: Va. nuorisopalvelujohtaja Paula Tuominen, puh , Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan , että nuo ri so ta kuun toteutumisesta Heinolassa annetaan si vis tys lau ta kunnal le selvitys 2 kertaa vuodessa; kesäkuussa ja vuoden lopussa. Esityslistan liitteenä 1 oleva viides nuorisotakuuselvitys on val mis teltu mo ni alai se na yhteistyönä, johon ovat osallistuneet kaikki Nuor ten työ ren kaa seen kuuluvat tahot; TE-toimisto, sosiaali- ja ter veys pal velui den edus ta jat, opinto-ohjaajat ja oppilashuollon edustajat pe ruskou lus ta, lu kios ta ja Salpauksesta, Jyränkölä, Heinolan etsivä nuo riso työ sekä nuo ri so pal ve lui den ja työpajatoiminnan edustajat. Nyt laaditusta selvityksestä halutaan nostaa esiin erityisesti seu raavat asiat: 1) Tilasto alle 25-vuotiaista työttömistä Heinolassa Huhtikuu Maaliskuu 2015 Huhtikuu Alle 25-vuotiaat työt tömät Heinolassa Koko Häme ) TE-toimiston, sosiaalitoimen, työllisyyspalveluiden tuottajien (työpa jat, Jyränkölä ym.) sekä etsivän nuorisotyön yhteistyön ja nuor ten pal ve lui hin ohjautuvuuden haasteet 3) Nuorten työpajatoiminnan riittävyyden turvaaminen.työpajalla on päät ty mäs sä joulukuussa 2015 kaksi perintörahalla ja kaksi op pi sopi muk sel la tehtyä ohjaajan (työ -ja yksilövalmentaja) työsuhdetta. Va. nuorisopalvelujohtaja Paula Tuominen on kokouksessa asian kä sit te lyn aikana. Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää 1) merkitä nuorisotakuuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kau pun gin hal li tuk sel le tiedoksi, 2) perustaa työryhmän, joka pohtii keinoja ohjautuvuuden pa ran tami seen työllisyyspalveluiden pariin ja

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus ) että, nuorten työpajapalvelut säilyvät tämänvuotisella ta sol la va kinais ten työsuhteiden turvin. Jäsenet Ladva ja Röytiö saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana. Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio nuorisopalvelut Khal 193 Esityslistan liitteenä 3 Nuorisotakuuselvitys tammi-toukokuulta 2015 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä nuo riso ta kuu sel vi tyk sen tiedoksi. Tiedoksianto: Kopio nuorisopalvelut

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Muutokset sivistystoimen johtosääntöön alkaen 327/00.00/2012 Sivla Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh , Perusopetuslakia (1040/2014) muutettiin siten, että esi opetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on alkaen osallistuttava op pi vel vol li suu den al ka mis ta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esi ope tuk seen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimin taan. Pykälässä (perusopetuslaki 35 ) säädetään oppilaan velvol li suu des ta. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, jollei hä nel le ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Muina kuin kunnan päättäminä loma-aikoina esiopetuksen pois sa oloi hin tar vi taan jatkossa lupa. Poissaolojen suhteen tilanne on eri vuorohoidossa. Vuorohoidossa on ta voit tee na järjestää esiopetus lapsen edun mukaisesti päivien pi tuus jne. huomioiden ja vanhempien kanssa neuvotellen (miten ko. lap sen kohdalla saavutetaan esiopetuksen tavoitteet). Var hais kasva tus joh ta jien seudullisessa verkostotapaamisessa on so vit tu seuraavia linjauksia esiopetukseen: - alle kahden viikon poissaolosta riittää ilmoitus esiopetuspaikkaan - yli kahden viikon poissaolo sovittava esiopetuspaikan kanssa - esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta keskustellaan pois sa olojen yhteydessä - vaikka päivähoidon osalta on sovittu säännöllisiä poissaoloja (ns. e-päi viä), esiopetukseen tulisi lähtökohtaisesti osallistua - ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon osalta pyritään huolehtimaan esiope tuk sen tavoitteiden saavuttamisesta Sivistystoimen johtosäännössä ei ole määritetty, kuka tämän pois saolo lu van esiopetukseen myöntää, eikä valtuutusta, kuka päättää esiope tuk sen oppilaan opiskelun järjestämisestä erityisissä ope tus järjes te lyis sä. Siksi varhaiskasvatuspalvelut esittävät muutosta si vis tystoi men johtosäännön päätösvaltataulukkoon. Esityslistan liitteenä 2 muutosesitys alkaen sivistystoimen joh to sään nön päätösvaltataulukkoon (päätösvaltataulukossa muutok set punaisella värillä) Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää 1) hyväksyä muutosesitykset sivistystoimen johtosäännön pää tösval ta tau luk koon ja

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus ) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä sivistystoimen johtosäännön päätösvaltataulukko muutetaan esi tyk sen mukaisesti tu le maan voimaan lukien. Jatkokäsittely: Khal 194 Jatkokäsittely: kaupunginhallitus Esityslistan liitteenä 4 muutosesitys alkaen si vis tys toi men joh to sään nön päätösvaltataulukkoon (pää tös val ta tau lu kos sa muutok set punaisella värillä) Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että sivistystoimen johtosäännön pää tös val ta tauluk ko muutetaan esityksen mukaisesti tulemaan voi maan lu kien. kaupunginvaltuusto

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet 4473/ /2015 Khal 195 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Esityslistan liitteenä 5 ovat ohjeet vuoden 2016 ta lous ar vio-eh do tuksen ja vuoteen 2019 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaan. Suomen talous on ollut taantumassa kolme vuotta eikä elpymisestä ole selviä merkkejä. Vuoden 2016 verotulot ja valtionosuudet jäävät tuo reim man ennusteen mukaan kuluvan vuoden tasolle ja pie nemmik si kuin vuonna Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa kaikis sa toiminnoissa on päästävä kustannussäästöihin ja toimintaa uudis tet ta va ja tehostettava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit on rajattava suunnitelmakaudella terveen talouden edellyttämälle tasolle poistojen suuruisiksi eli kes kimää rin enintään 6 M :oon. Investointihankkeet on perusteltava ja kus tan nus ar vioi den luotettavuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Myös maksutuottojen ajantasaisuudesta on huolehdittava. Kau pungil la ei ole varaa olla puuttumatta asiakasmaksujen tasoon pää tu loläh tei den, vero- ja valtionosuustulojen, supistuessa. Talousarvion laadintakehys muodostuu tulosalueittain määritellyistä net to me no jen enimmäismääristä, joka on valmisteltu kau pun gin johta jan johtoryhmässä vuodelle 2016 asetetun tavoitteellisen tu los laskel man pohjalta. Tuloslaskelma perustuu Heinolan voimassa oleville kun nal lis- ja kiinteistöveroprosenteille sekä käy tet tä vis sä oleville vero- ja valtionosuusennusteille. Heikoista ta lous nä ky mis tä johtuen aiem mis ta ylijäämäisiksi asetetuista tu los ta voit teis ta on jouduttu tin kimään. Kehyksen mukainen tuloslaskelmaennuste on tasapaino- eli nol la tu los. Koko ta lous suun ni tel makau den ( ) tulee kui tenkin kuntalainlain mu kaan olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Nettomenokehys on sitova tulosaluetasolla. Tulosalueiden vuotta 2016 koskevat TA-esitykset tulee laatia siten, että käyttötalouden net to me not eivät ylitä kehyksessä tulosalueittain annettuja eu ro määriä. Ohjeissa korostetaan mitattavien sitovien toiminnallisten tavoitteiden aset ta mi sen tärkeyttä ja annetaan malli toiminnallisten tietojen ja tavoit tei den esittämiseen. Malli sisältää tuotteistamista ja yk sik kö hin tojen laskentaa koskevan osion. Lisäksi hankkeista laaditaan tau lukko muo toi set kuvaukset.

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Tuloalueilta edellytetään erillisten henkilöstösuunnitelmien laadintaa. Hen ki lös tö suun ni tel mien ja esitettävien palkkamenojen tulee vastata toi si aan. Määräaika lautakuntien esitysten jättämiselle on Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mu kai set talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja vahvis taa niihin sisältyvän tulosaluekohtaisen nettomenokehyksen suun taa antavana. Ohjeen sivun 10 laadintakehys vuoden 2016 talous ar viol le on sitova siten, että tilikauden tulokseksi muodostuu +-0. Pöytäkirjan liitteenä 2 ohjeet vuoden 2016 ta lous ar vio-eh do tuk sen ja vuo teen 2019 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaan. Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Talousarviolainan ottaminen 4599/ /2015 Khal 196 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Kaupungin vuoden 2015 talousarviossa on merkitty otettavaksi uusia lainoja 22,0 milj. euroa ja lyhennettäväksi vanhoja lainoja 16,539 milj. euroa. Nettolainanotoksi on merkitty 5,461 milj. euroa, joka on myös talousarvion sitova erä. Viideltä rahoituslaitokselta on pyydetty lainatarjouksia 20 milj. euron vaih tu va kor koi ses ta euribor-lainasta ja kiinteäkorkoisesta lainasta. Lai na-ajak si on annettu seitsemän ja kymmenen vuotta ja laina on mää ri tel ty tasalyhenteiseksi. Kaikki tarjouspyynnön saaneet ovat jättä neet tarjouksen, joista laadittu yhteenvetopöytäkirja on esi tys lis tan liitteenä 6. Kaupungin lainanottotarpeen ollessa tulevalla suunnitelmakaudella merkittävä ja lainakorkojen ollessa poikkeuksellisen alhai sel la tasolla, tarkoituksena on ollut hakea suhteellisen pit kä aikais ta ja kiinteäkorkoista rahoitusta. Vaikka tarjouspyynnössä on pyy det ty tarjousta vaihtuvakorkoisesta euribor-lainasta, tar koi tuk sena on ollut suojata tällainen laina kiinteäkorkoiseksi erillisellä ko ronvaih to so pi muk sel la. Lainatarjousten yhteenvetopöytäkirjassa on merkille pantavaa, että kaik ki mainitut korkomarginaalit eivät ole voimassa koko laina-aikaa, vaan tarjoaja varaa oikeuden hinnoitella marginaali uudelleen 3:n tai 5:n vuoden kuluttua. Halvimmat tarjouspyynnön mukaiset ja ver tai lukel poi set vaihtuvakorkoiset tarjoukset ovat Danske Bankilla ja Kunta ra hoi tuk sel la: lainat 1) ja 3) (7 v.) ja 5) (10 v.). Halvimmat kiin teäkor koi set tarjoukset ovat Päijät-Hämeen Osuuspankilla: lainat 15) (7 v.) ja 16) (10 v.). Tarjousten jättöpäivänä 8.6. saadun indikaation mukaan 7 v.- eu ribor lai nan koronvaihto kiinteäksi koroksi toisi kaupungin mak set tavak si kokonaiskoroksi 0,972 %. Vastaava 10 v.- euriborlainan kiin teä kor ko kus tan nus oli 1,334 %. Pöytäkirjassa eriteltyjen kiin teä kor koisten lainojen 15) ja 16) korkoindikaatiot olivat 0,061 ja 0,154 pro sentti yk sik köä edellä mainittuja pienemmät. Tässä tilanteessa lai na vaihto eh dot 15) ja 16) vaikuttavat houkuttelevimmilta. Koska annetut kiinteät korkoindikaatiot perustuvat klo vallinneeseen markkinatilanteeseen, on tarpeen pyytää lai navaih to eh dois ta 15) ja 16) uudet kokouspäivälle lasketut in di katii vi set korot. Myös koronvaihtosopimuksen kustannuksista on tar koituk sen mu kais ta pyytää uusi indikaatio.

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tietoonsa klo mukaiset uudet korkoindikaatiot ja niiden perusteella päivitetyn lainavertailun ja 2. hyväksyä otettavaksi Päijät-Hämeen Osuuspankin tarjoaman 20 M :n, 10 vuo den pituisen, kiinteäkorkoisen ja tasalyhenteisen lainan. Lainan in di ka tii vi nen korko on 1,15 %. Tiedoksianto: Virallinen ote tarjouksen jättäneet Kopio talouspalvelut

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esityksestä erityisvastuualueen vaihtamiseksi 1805/ /2012 Sotela Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , talouspäällikkö Paavo Posti, puh Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeellään, joka on päivätty pyytänyt Heinolan kaupungin lausuntoa otsikkoasiasta. Kirjeessä mainittu Päi jät-hä meen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yh ty män valtuuston päättämä hakemus siirtymisestä Hel sin gin yli opis tol li sen sairaalan erityisvastuualueelle on perustunut laa jaan ana lyy si- ja ver tai lu ai neis toon, joka on nähtävillä lau ta kunnan ko kouk ses sa. Muita uusia sel vi tyk siä ei asiasta ole tehty ennen ministeriön uutta lau sun to pyyn töä. Toisaalta annettaessa lausuntoa valtakunnallisesta So te-jär jes tä mislais ta ja siihen liittyvistä sote-alueista Heinolan kaupunginvaltuusto puol si Heinolan kuulumista TAYS- vetoiseen ( län tinen) so te-alu ee seen. Annettava päätösesitys perustuu näin ollen nykyiseen asioiden valmis te lu ti lan tee seen. Esityslistan liitteenä 1 ministeriön kirje. Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Heinolan kaupunki lausuu sosi aa li- ja terveysministeriölle pyynnön johdosta seu raavaa: Heinolan kaupunki yhtyy edelleen Päi jät-hä meen sosiaali- ja ter veyden huol lon kuntayhtymän yh ty mä val tuu ston nä ke mykseen, jolla Päijät-Häme hakeutuu Hel sin gin yliopistollisen sairaalan eri tyis vas tuu alu eel le. Toisaalta val ta kun nal li sen Sote-selvityksen pää tök set ja ratkaisut ovat vielä kes ken, joten olisi järkevää, että myös erityisvastuualue rat kais tai siin vasta Päijät-Hämeen alueen So te-ko ko nais rat kai sun yhteydessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu raa van lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön lau sun to pyyntöön sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun esityksen pohjalta:

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Valtakunnallisen Sote-selvityksen päätökset ja ratkaisut ovat vielä kes ken, joten on järkevää, että myös erityisvastuualue ratkaistaan vas ta Päijät-Hämeen Sote-kokonaisratkaisun yhteydessä. Jatkokäsittely: Khal 197 kaupunginhallitus Esityslistan liitteenä 7 ministeriön kirje Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää vastata so siaa li- ja terveysministeriön lau sun to pyyn töön seuraavasti: Valtakunnallisen Sote-selvityksen päätökset ja ratkaisut ovat vie lä kes ken, joten on järkevää, että myös erityisvastuualue rat kais taan vas ta Päijät-Hämeen Sote-kokonaisratkaisun yh tey des sä. Tiedoksianto: Koneote sosiaali- ja terveysministeriö

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä 4556/ /2015 Khal 198 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain ( ) 10 :n mukaan Kan san elä ke lai tok sen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jot ka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kun nan halli tuk sia. Tämän mukaisesti Kansaneläkelaitos pyytää kunnan lausun toa Kelan organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yh dis ty mi ses tä ja kunnan kuulumisesta suunnitelmien mukaiseen uu teen vakuutuspiiriin. Päijät-Häme kuuluu uuteen muodostettavaan Ete läi seen vakuutuspiiriin. Lausunto tai ilmoitus, ettei lausuttavaa ole, tulee toimittaa vii meistään mennessä. Lopullinen yhdistämisesitys saatetaan Ke lan hallituksen käsittelyyn kesän 2015 aikana. Asiaa on valmisteltu yhdessä sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykäsen kans sa. Esityslistan liitteenä 8 Kansaneläkelaitoksen lausuntopyyntö Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää todeta lau sunto naan Kansaneläkelaitokselle, että vakuutuspiirien yhdistäminen on pe rus tel tua hallinnon tehostamisen kannalta, mutta palveluiden saata vuut ta myös pienemmillä paikkakunnilla ei uudistuksella saa vaaran taa. Heinolan kaltaiselle seutukaupungille ja sen elinvoiman säilyt tä mi sel le on tärkeätä, että julkishallinnon palvelut ovat myös täällä kan sa lais ten saavutettavissa matkustamatta isompiin keskuksiin. Eri tyi sen tärkeätä on lähipalveluiden säilyttäminen pe rus toi meen tulo tu en siirtyessä Kelan palveluksi lukien. Tiedoksianto: Koneote Kansaneläkelaitos

29 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Hämeen kauppakamarin kuntahaaste julkisen sektorin toiminnan tehostamiseksi ja pienentämiseksi 4536/ /2015 Khal 199 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Hämeen kauppakamarin hallitus on päättänyt haastaa alueemme kau pun git toiminnan tehostamisen ja julkisen sektorin pie nen tä misen talkoisiin. Julkisen sektorin toimintaan vaikuttavia päätöksiä tehdään paljon paikallisella tasolla. Alueellisella julkishallinnolla on merkit tä vä rooli yritysten toimintaympäristön kehittämisessä ja toi min taedel ly tys ten luomisessa. Haaste 1. Kunnalliseen päätöksentekoon luodaan toimintatapa ja kulttuuri, jos sa luottamushenkilöiden rooli on määrittää kunnan tavoitteet ja suun ta vii vat päätöksenteolle; käytännön päätöksien teko on vas tuutet tu ja luovutettu kunnan viranhaltijoille. Haaste 2. Kunnan päätöksentekoon asetetaan riittävän tiukat tavoiteaikataulut ja toimintakulttuuria muokataan konkreettisesti niin, että päätöksiä voi daan tehdä nykyistä ripeämmin. Haaste 3. Alueellisella tasolla sekä kunnat että useat valtion organisaatiot arvioi vat ja tekevät päätöksiä, joilla on vaikutusta elinkeinotoimintaan. Eri tahojen päätökset ovat joissakin tapauksissa ristiriitaisia ja joh tavat jopa keskinäisiin valituksiin. Kuntien on edistettävä sitä, että ris tirii tai suu det vähenevät ja yhteistyö kuntien ja valtion organisaatioiden kes ken on sujuvampaa ja nopeampaa. 9 kuukauden kuluttua ( ) Hämeen kauppakamari pyytää sel vi tyk sen siitä, mitä kunnassa tehtiin, miten seurattiin ja millaisiin tu lok siin on päästy kolmen ehdotuksen osalta. Lautakunnat ovat käsitelleet haastetta kokouksissaan. Esityslistan liitteenä 9 - Hämeen kauppakamarin kuntahaaste - liikunta- ja kulttuurilautakunnan käsittely asiaan - sivistyslautakunnan käsittely asiaan - sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittely asiaan - teknisen lautakunnan käsittely asiaan Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että otamme eh do tuk sen ne huomioon päätöksenteossamme soveltuvilta osin.

30 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Tiedoksianto: Koneote Hämeen kauppakamari Kopio tulosaluejohtajat

31 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Varavaltuutettujen määrän täydentäminen 4612/ /2015 Kesla Kuntalain 11 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: "Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä va litse mat ta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuiten kin vähintään kaksi.yhteislistan ulkopuolella olleen va lit si ja yh distyk sen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu heen joh taja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian omaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen va ra val tuu te tun." Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: "Valtuutetuille va li taan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 :ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaak si, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston pu heen joh tajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mu kai ses ti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyksi tässä py kä lässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä va jaaksi." Kuluvalla valtuustokaudella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kut su nut keskusvaalilautakunnan ilmoittamia va raval tuu tet tu ja varsinaisiksi valtuutetuiksi toimestaan vapautettujen ja kuol lei den valtuutettujen sijaan seuraavasti: -Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., 3 ensimmäistä va ra valtuu tet tua, - Kansallinen Kokoomus r.p., 3 ensimmäistä varavaltuutettua, - Parempi Heinola yhteislista sitoutumattomat, 1. varavaltuutettu, - Perussuomalaiset r.p., 1. varavaltuutettu, Lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt eron Suomen Kris til lis demo kraa tit r.p:n yhdelle varavaltuutetulle. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juuso Seppälä on pyy tä nyt, että keskusvaalilautakunta täydentää varavaltuutettujen edel lä kerrotulla tavalla vajaaksi jäänyttä määrää.

32 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Esityslistan liitteenä (jaettiin kokouksessa) ovat vaalitulosraportit, joiden perusteella keskusvaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen Vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä seuraavien val tuus to ehdok kai den tämän hetken vaalikelpoisuus Heinolan kau pun gin valtuus toon on tarkistettu väestötietojärjestelmästä Kan sal linen Kokoomus rp:n ehdokas Minttu Lavemäen on todettu vuonna 2014 menettäneen vaalikelpoisuutensa Heinolan kau pun gin val tuustoon, sillä hänen kotipaikkansa on tuolloin ollut Sysmä. Pe rus suoma lai set rp:n ehdokas Kössi Kyösti Ranta on samoin välillä muut tanut Heinolasta pois, hänen Heinolaan muuttopäivänsä on Mui den kohdalla ei havaittu estettä varavaltuutetuksi määräämiselle. Pa rem pi Heinola yhteislistan ehdokkaan Riikka Kojon sukunimi on ny kyi sin Rovio. Asianhallintapäällikkö (EV): Keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 :n nojalla uusia varavaltuutettuja kaupunginvaltuustoon jäljellä ole vak si toimikaudeksi seuraavasti: -Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.: 10. varavaltuutettu Pentti Helenius, suunnittelija, eläkeläinen 11. varavaltuutettu Tuula Ljungkvist, nuoriso-ohjaaja 12. varavaltuutettu Päivi Jokinen, myyjä - Kansallinen Kokoomus r.p: 8. varavaltuutettu Kari Leino, apulaisrehtori 9. varavaltuutettu Eeva Sovasto, erikoissairaanhoitaja, osastonhoitaja 10. varavaltuutettu Ismo Turve, opettaja, FM - Parempi Heinola yhteislista sitoutumattomat: 9. varavaltuutettu Riikka Rovio, palveluneuvoja - Perussuomalaiset r.p: 4. varavaltuutettu Tuula Kerijoki, sairaala-apulainen, eläkkeellä - Suomen Kristillisdemokraatit r.p: 3. varavaltuutettu Raimo Karmitz, evankelista Keskusvaalilautakunta antaa valtuustolle luettelon nyt määrätyistä va ra val tuu te tuis ta ja tiedottaa siitä sillä tavalla kuin kunnan il moi tukset kun nassa saatetaan tiedoksi. Eeva Sovasto ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 :n 1 mom. 1) koh dan mukaisesti ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajak si.

33 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Tiedoksianto: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja valitut valtuustoryhmien puheenjohtajat palkanlaskenta Khal 200 Jatkokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus esittää, että kau pungin val tuus to merkitsee tiedoksi edellä olevan luettelon kes kus vaa lilau ta kun nan määräämistä uusista va ra val tuu te tuis ta. kaupunginvaltuusto

34 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteuma toukokuulta / /2014 Khal 201 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Esityslistan liitteenä 10 on kaupunginhallituksen tehtäväalueen toteu ma ra por toin ti toukokuulta. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä ta lousar vion toteumatilanteen tiedokseen.

35 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Toimeenpanomääräysten antaminen kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemistä päätöksistä 240/ /2012 Khal 202 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet koskivat teknisen toimen tulos alu een tehtäviä: - Parempi Heinola, Ville-Matti Kuusela ym; Heinolan kaupungin tontti myyn ti ulkoistettava; kaupungin tonttien myynnistä vastaa teknisen toi men johtosäännön mukaan tulosaluejohtaja, ja markkinointiin on va rau dut tu teknisen lautakunnan '502 Maankäyttö ja mittaustoimi' -mää rä ra has sa. - Seppo Hokkanen ym; Liikuntapaikkojen työntekijöiden toi mi ni mikkei den muuttaminen liikuntapaikkojen hoitaja ja lii kun ta paik ka mes tari -nimikkeiksi; tehtävänimikkeistä päättää hallintosäännön mukaan tu los alue joh ta ja tai henkilöstöjohtaja, kelpoisuusehdoista tehtävän täyt tä vä viranomainen. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää todeta kaupun gin val tuus ton kokouksessa tehdyt päätökset lail li sessa järjestyksessä syntyneiksi ja kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuu lu neik si sekä päättää panna ne täytäntöön. Kaupunginhallitus toteaa, että tehdyt valtuustoaloitteet on lähetetty tie dok si tekniselle toimelle. Aloitteiden sisältämät asiat eivät edellytä kau pun gin hal li tuk sen tai -valtuuston toimenpiteitä.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06. Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

Tulosaluejohtajia ja henkilöstöjohtajaa voidaan kuulla tarvittaessa asian tun ti joi na.

Tulosaluejohtajia ja henkilöstöjohtajaa voidaan kuulla tarvittaessa asian tun ti joi na. Kaupunginhallitus 290 29.10.2015 Kaupunginvaltuusto 76 16.11.2015 76 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 4473/02.02.00/2015 Khal 290 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.08.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Seppälä Juuso 17:00-18:20 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot