Arvio äänitasoista Mikonkeitaan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevien asuinrakennusten sisällä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvio äänitasoista Mikonkeitaan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevien asuinrakennusten sisällä"

Transkriptio

1 Liite 6 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Arvio äänitasoista Mikonkeitaan tuulivoimapuiston läheisyydessä olevien asuinrakennusten sisällä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P1

2 Raportti 1 (16) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 MELUMALLINNUKSEN TAVOITTEET LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Melun arviointimenetelmät Taajuuspainotus Keskiäänitaso Äänen eteneminen Melumallinnus ISO Suhde muihin laskentamenetelmiin Arvio asuinhuoneiden melutasoista Lähtötiedot SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET MELUMALLINNUSTEN TULOKSET Mikonkeidas yksin Yhteisvaikutus Mikonkeidas ja EPV Metsälä Yhteisvaikutus Mikonkeidas, EPV Metsälä sekä Uttermossa EPÄVARMUUSARVIO JOHTOPÄÄTÖS Liite 1 Mallinnustulokset sisälle FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 2 (16) MELUMALLINNUKSEN TAVOITTEET Tässä työssä arvioidaan Kristiinankaupungin ja Isojoen kuntien alueille suunnitteilla olevan Mikonkeitaan tuulivoimahankkeen aiheuttamia äänitasoja asuinrakennusten sisällä. Lisäksi on arvioitu yhteisvaikutukset lähiseudun muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Hankkeen aiemmissa vaiheissa on laadittu meluselvitys sekä matalataajuisen melun arviointi. Keväällä 15 voimaan tullut Asumisterveysasetus 545/15 sisältää velvoittavat toimenpiderajat matalataajuisen melun lisäksi myös asuinhuoneisiin kantautuvalle melulle. Erikseen on vielä säädetty alempi toimenpideraja taustamelusta selvästi erottuvalle ja mahdollisesti unihäiriöitä aiheuttavalle äänelle. Toimenpiderajojen velvoittavuus koskee kaikkia melulähteitä. Tuulivoimaloiden aiheuttamia meluvaikutuksia on arvioitu käyttäen Ympäristöministeriön ohjeen 2/14 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaista menettelyä matalataajuisen melun osalta ja koko äänialueen osalta yksinkertaistettua ISO laskentamallia. Tuloksia on verrattu pääosin samoilla lähtötiedoilla (Uttermossan hanketta lukuun ottamatta) WindPRO-ohjelmalla tehtyihin laskentoihin, joiden tulokset on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 4 Melu ja varjostusmallinnukset FCG P Arvioinnin on laatinut insinööri Mauno Aho FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (16) LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 2.1 Melun arviointimenetelmät Taulukko 1. Käytetyt mallinnusparametrit ISO laskelmissa sekä melulle altistuvat kohteet AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT korkeus ISO : 4, m Suhteellinen kosteus ruudun koko [m m] ei käytössä, laskettu pisteisiin Lämpötila 7 % Muu, mikä ja miksi: ISO : 15 C Maastomallin lähde ja tarkkuus Maastomallin lähde: MML maastotietokanta Vaakaresoluutio:1, m Pystyresoluutio:,5 m Maan- ja vedenpinnan absorption ja heijastuksen huomioiminen, käytetyt kertoimet ISO ,4 HUOM Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali, (): Neutraali Muu, mikä ja miksi: Sääolosuhteiden huomiointi; laskennassa käytetty tuulen suunnat ja nopeus Tuulen suunta: -3 Tuulennopeus: 8 m/s (ref. 1 m) Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus: kyllä Muu, mikä, miksi: Taajuuspainotus Keskiäänitaso Ihmisen kuuloaisti ei ole äänen taajuuksien suhteen tasainen. Matalat taajuudet aistitaan heikompina kuin korkeat. Ero kasvaa äänitason laskiessa alle db mutta vähenee tätä voimakkaammilla tasoilla. Äänitasomittarien standardissa IEC61672 on määritelty A-taajuuspainotus ja se noudattaa melko tarkasti db vakioäänekkyyskäyrää. Siten A-taajuuspainotus on yleisin melun haitallisuuden arvioinnissa. Hyvin korkeilla äänitasoilla, noin db alkaen, käytetään usein C- taajuuspainotusta, koska se näillä tasoilla kuvaa paremmin aistimusta. Melun haitallisuuden arvioinnissa käytetään useimmissa säädöksissä mittalukuna keskiäänitasoa eli ekvivalenttista äänitasoa. Keskiäänitaso lasketaan yleensä käyttäen A-taajuuspainotusta. Keskiäänitaso lasketaan aina tietylle aikajaksolle, esimerkiksi päiväajalle Suomessa klo 7-22 (L Aeq, 7-22 ) tai yhdelle tunnille (L Aeq, 1h ). Keskiäänitaso lasketaan äänenpaineen energiakeskiarvona ilmoitetulle ajanjaksolle. Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (16) Äänen eteneminen Perusyhtälö äänitason laskennalle tiettyyn paikkaan on: L ft (DW) = L W + D C A div A atm A gr A bar A misc Missä L W äänilähteen äänitehotaso [db re 1pW] ilmoitettuna taajuuskaistoittain D C äänilähteen suuntaavuus tiettyyn suuntaan [db], ympärisäteilevällä lähteellä. A div = [1lg ( S S )] db [lg ( d d ) + 11] db geometrinen vaimennus missä S pallon, jonka keskipiste on äänilähde ja jonka pinta kulkee laskentapisteen kautta, pinta-ala m 2 S referenssipinta-ala 1m 2 d d laskentapisteen etäisyys äänilähteestä, m referenssietäisyys 1m A atm ilmakehän absorptio, taajuudesta, kosteudesta, lämpötilasta ja paineesta riippuva A gr maavaikutus, pinnan ominaisuuksista ja taajuudesta riippuva [- 6dB. db] A bar maaston muotojen, rakennusten ja muiden esteiden vaimennus, taajuudesta riippuva [ db db] A misc muut tekijät Heijastukset huomioidaan lisäämällä peililähde ja sille heijastuspinnan mukainen vaimennus. Kaikissa laskentamenetelmissä äänitaso lasketaan ensin kustakin äänilähteestä erikseen taajuuskaistoittain ja kaikkien eri äänilähteiden sekä niiden mahdollisten heijastusten yhteisvaikutus lasketaan summaamalla: n L XT (DW) = 1lg ( ( m 1,1(L ft (ij)+x f (j)) j=1 )) db missä i=1 X, X f käytetty taajuuspainotus (yleisimmin A) ja taajuuskaistakohtainen painotuskerroin db T i, n j, m aikajakso äänilähteen numero ja kokonaismäärä taajuuskaista ja kaistojen määrä, voi olla terssi- tai oktaavikaista Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 5 (16) Melumallinnus ISO Standardissa määritellään edellisessä kappaleessa esitettyyn perusyhtälöön laskentamenettelyt eri vaimennustekijöille. Ympäristöministeriön ohje 2/14 Tuulivoimaloiden melun Mallintaminen määrittelee ISO standardin mukaiseen laskentaan normaalista poikkeavat laskentaparametrit, joilla tulos saadaan paremmin vastaamaan tuulivoimaloiden melun erityispiirteitä, kuten melulähteen korkeutta ja pitkiä etäisyyksiä. Tuulivoimalan melupäästö ilmoitetaan tuulen nopeudella 8 m/s mitattuna 1 m korkeudella. Jos voimalan ja vastaanottopisteen välillä on yli m korkeuseroja, lisätään voimalan melupäästöön 2 db. Maakertoimena käytetään kuivalla maalla arvoa G=,4 ja avovesialueilla ja alle m rannasta G=, ilman lämpötilana 15 C, ilmanpaineena 11,325 kpa sekä ilman suhteellisena kosteutena 7 %. Vastaanottopisteen korkeutena käytetään 4 m maanpinnasta. Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mallinnettu kohdekohtaisesti laskemalla standardin mukaisesti. Maaston vaikutus äänen vaimenemiseen on mallista poiketen yksinkertaistettu jättäen maastoesteistä johtuva äänen lisävaimennus pois. Myös maakertoimen osalta arviota on yksinkertaistettu. Ympäristöministeriön ohjeen 2/14 mukaisen arvon G=,4 vaikutus on matalataajuisen melun, Hz Hz, osalta käytetty ohjeen mukaisia numeroarvoja, taajuudella 2 Hz -1dB, Hz -1,4 db ja tätä korkeammilla taajuuksilla arvoa -1,8 db. Koska standardin mukaisessa laskentakaavassa kyse on vaimennuksesta, negatiivinen etumerkki luvuissa tarkoittaa äänen vahvistumista. -alueella ei voimaloiden ja ympäröivän maaston välillä ollut yli m korkeuseroja, joten tästä johtuvaa korotusta voimaloiden melupäästöihin ei tehty. on tehty korkeudelle 4 m maapinnan tasosta. Kaupalliset laskentaohjelmistot eivät ilmoita laskentatuloksia taajuuskaistoittain, joka on tarpeellinen tieto rakennuksen sisällä vallitsevan äänitason arvioimiseksi. Tästä syystä äänitason laskenta oli suoritettava pistekohtaisesti erikseen. Maaston tarkka huomioiminen olisi monimutkaistanut laskentaa erittäin paljon. Yksinkertaistetun laskentamenettelyn aikaansaamaa virhettä voidaan arvioida vertaamalla laskentatuloksia maaston huomioivalla ohjelmistolla laskettuun. Koska ainoa äänitasoa edes teoreettisella tasolla mahdollisesti korottava tekijä, maakerroin, on arvioitu matalilla taajuuksilla ohjeen mukaisin kiintein arvoin ja korkeilla taajuuksilla käyttäen korkeinta teoreettista arvoa, on tästä johtuva virhe aina positiivinen. Maaston muotojen huomioimatta jättäminen aikaansaa myös positiivisen virheen. Siten yksinkertaistetulla menettelyllä laskettu äänitaso ei voi olla ohjeen mukaista ja standardin mukaista alempi. Standardin mukaan laskettu äänitaso kuvaa myötätuuliolosuhdetta tai inversiotilannetta, jolloin äänen eteneminen on voimakkainta. Koska todelliset sääolosuhteet eivät aina ole äänen etenemiselle suotuisat, on äänitaso usein laskettua alemmalla tasolla. Toisaalta standardi ei huomioi lyhytaikaisia vaihteluja ja siten äänitaso voi hetkellisesti olla laskettua korkeampi Suhde muihin laskentamenetelmiin Standardi ISO on yksinkertaisuutensa vuoksi ollut pitkään yleisin käytetty laskentamenetelmä ja monet muutkin menetelmät perustuvat vähintään osittain siihen. Tuulivoimaloiden melun arvioinnissa käytetään ympäristölupien selvityksissä NORD laskentamallia, jossa maanpinnan sekä sään aiheuttamat lisävaimennukset huomioidaan tarkemmin. Liikennemelun laskentaan on kehitetty yleiseurooppalainen Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (16) EU-CNOSSOS-laskentamalli. Lisäksi on yksittäisissä tutkimuksissa kehitetty sääolot paremmin huomioivia pitkien etäisyyksien laskentamalleja, kuten ATMOSAKU Arvio asuinhuoneiden melutasoista Asuinhuoneille on voimassa Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukainen yöaikainen db ohjearvo keskiäänitasolle L Aeq, Asumisterveysasetuksessa 545/15 on sama toimenpideraja ja lisäksi toimenpideraja 25 db yöaikaiselle taustamelusta selvästi erottuvalle ja mahdollisesti unihäiriötä aiheuttavalle melulle yhden tunnin keskiäänitasona L Aeq,1h. Suomessa oletetaan yleisesti rakennusten asuinhuoneiden melutason olevan vähintään db ulkona vallitsevaa melutasoa alempi. Peruste tähän on Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melun ohjearvoissa, jossa ohjearvo sisälle on sekä päivällä että yöllä db ulkona vallitsevaa alempi. Tämä olettamus on kuitenkin tehty liikennemelun taajuussisällön perusteella. Koska tuulivoimalan melu saattaa sisältää tätä enemmän matalataajuista ääntä, asiaa tulee tutkia tarkemmin. Rakennuksen ulkovaipan äänieristävyys on taajuudesta riippuvainen. Rakenteelle ilmoitettu äänieristysluku ei suoraan kerro ulko- ja sisä-äänitason erotusta, vaan siihen vaikuttavat huoneen tilavuus ja jälkikaiunta-aika sekä ääntä läpäisevän osan pinta-ala. Siten yksityiskohtaista arviota rakennus- ja huonekohtaisesti ei kyetä tekemään ilman tarkkoja tietoja kunkin huoneen mitoista ja jälkikaiunta-aikaan vaikuttavasta sisustuksesta, vaikka juuri kyseisen rakennuksen rakenneosien ääneneristävyys olisikin tiedossa. Yleensä nämä selvitykset vaativat myös akustisia mittauksia jokaisessa kohteessa. Tämän johdosta arviointi asuinhuoneiden melutasoista tehtiin olettamalla äänitason aleneman matalilla taajuuksilla Hz Hz olevan tanskalaisen ohjeen DSO1284 mukainen ja tätä korkeammilla taajuuksilla noudattavan ISO 717 R W 25 db käyrää. Taulukko 2: Äänitason alenema ulkoa sisälle db DSO1284 arvot Taajuus, Hz L u -L s, db 6,6 8,4 1,8 11, ,6 19,7 21,2,2 21,2 21,2 Rw 25 db käyrän arvot Taajuus, Hz L u -L s, db Rakennusten äänieristävyydelle ei ole annettu tietoja yli 31 Hz taajuuksille. Koska massalain mukaisesti äänieristävyys paranee taajuuden kasvaessa eikä noin korkeilla taajuuksilla enää esiinny merkittävästi ääneneristävyyttä alentavia koinsidenssejä, voidaan olettaa äänitasoeron pysyvän taulukon 31 Hz arvon mukaisena myös korkeammilla taajuuksilla. Koska myös tuulivoimalamelun emissio on korkeilla taajuuksilla vähäisempi ja ilman absorptio vielä vaimentaa niitä merkittävästi, ei taulukon arvoja korkeammilla taajuuksilla ole käytännössä lainkaan merkitystä äänitasoon ulkona tai sisällä. Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7 (16) Lähtötiedot Mikonkeitaan hankkeen eteläosan referenssivoimalana on käytetty Vestaksen V126 voimalaa ja pohjoisosan referenssivoimalana Nordexin N117 voimalaa. Metsälän tuulivoimaloiden osalta mallinnukset on tehty myönnetyn rakennusluvan rakennuslupa-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti. Uttermossan hankkeen osalta on käytetty osayleiskaavaehdotuksen liitteessä 6b ( ) esitettyjä tietoja. Mallinnuksissa eri hankkeiden osalta käytetyt äänenpainetasot on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 3 Taulukko 6). Taulukko 3. Mallinnusohjelma ja tuulivoimaloiden äänitehotasot sekä melun erityispiirteet, Mikonkeidas pohjoinen 7 MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO ISO mukainen laskenta immissiopisteisiin TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Tyyppi: N117_ Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3 MW Napakorkeus:1,6 m Roottorin halkaisija:117 Tornin tyyppi: teräslieriö Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä: Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level Level 4 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso: AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin Doc F8_244_A7_EN R Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(lin) unweighted 19,8 1,9 93, , ,7 2 99,8 92,5 91,5 17,2 99, ,2 2 96,3 17, ,9 16,7 96,1,3 1 1, ,1 6 95,9 6 86,2 99,7 13,8 96,5 81,2 97,3 1 14,6 1 96,3 1 72,6 87,2 12, ,6 16 db(a) 1 11,4 1 95,3 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (16) Taulukko 4: Tuulivoimaloiden tiedot, Mikonkeidas eteläinen, MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO ISO mukainen laskenta immissiopisteisiin TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Vestas Tyyppi: V126 Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3,3 MW Napakorkeus:137 Roottorin halkaisija:126 Tornin tyyppi: teräslieriö Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä: Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level 1 Level 7 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso: 15,5 11,5 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin 1/3 Octaves V MW Noise Mode Hub Height 137 m Doc. no.: , Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(lin) - unweighted 112,9 1, 94, , ,2 2 1,6 92,7 91,9 17,4 99,7 31,1 2 96,5 15,8 98,6 89,9 11,4 16,1 1,1 85,8 1 13, ,1 6 1,1 6 79,5 1,5 14,2 99,3 72, 94,8 1 14,2 1 98,8 1,6 14, ,2 1 39,4 17,5dB(A) 1 1,7 1 95,9 1 47,5 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 9 (16) Taulukko 5: Voimaloiden tiedot, Metsälä, 34 MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO ISO mukainen laskenta immissiopisteisiin TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Siemens Tyyppi: SWT3_ Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3 MW Napakorkeus:141 Roottorin halkaisija:117 Tornin tyyppi: teräslieriö Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä: Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Level 1 Level 2 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso: 17,9 16,4 db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin EWEN OEN-DES TLS , terssipäästöt on arvioitu oktaavitietojen perusteella. Oktaaveittain [Hz], db(a) 1/3-oktaaveittain [Hz], db(lin) - unweighted 113,5 13,2 92, , ,2 2 12,5 89,9 93,3 11,8 11, 31 87,6 2 98,7 19,5 99,5 85,3 99,6,2 98,,6 1 99, ,8 6 96,8 6 75,9 98,2 16,1 95,6 71,1 91,1 1 15,4 1 94,4 74,8 14, ,7 15,5 db(a) 1 13,9 1 93, Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (16) Taulukko 6: Vomaloiden tiedot, Uttermossa, 8 MALLINNUSOHJELMAN TIEDOT Mallinnusohjelma ja versio: Mallinnusmenetelmä: ISO ISO mukainen laskenta immissiopisteisiin TUULIVOIMALAN (TUULIVOIMALOIDEN TIEDOT) Tuulivoimalan valmistaja: Nordex Tyyppi: N131- Sarjanumero/t:- Nimellisteho: 3 MW Napakorkeus:144 Roottorin halkaisija:131 Tornin tyyppi: teräslieriö Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muu, mikä: Kyllä - db Kyllä - db Noise mode säätö: Mode1-Mode 7 Ei Ei Noise mode, lähtömelutaso: 14, 1, db(a) AKUSTISET TIEDOT/LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Melupäästötiedot perustuvat dokumenttiin F8-246_A R /3-oktaaveittain [Hz], db(a) Oktaaveittain [Hz], db(a) 57,9 88,6 92, , 25 63,4 2 89,6 92,3, 66,5 91, ,9 2 94,8 71,6,7 91,5 96,4 74,9 91,4 89,4 1 99, ,4 6 92,5 6 84,6 98,2 79,9 94,2 78,6 95, ,8 1 68,6 85,7 84, ,7 14,5 db(a) 1 86,7 1 94,8 Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, Mikä: +2 db lisäys (maapinnan korkeus >m) kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 11 (16) SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET Asumisterveysasetuksessa 545/15 annetaan toimenpiderajat melulle rakennuksissa. Taulukko 7: Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat Huoneisto Asuinhuoneistot, palvelutalot, vanhainkodit, lasten päivähoitopaikat ja vastaavat tilat Kokoontumis- ja opetushuoneistot Työhuoneistot (asiakkaiden kannalta) huonetila Päiväajan keskiäänitaso LAeq (klo 7 22) Yöajan keskiäänitaso LAeq (klo 22 7) asuinhuoneet ja oleskelutilat 35 db db muut tilat ja keittiö db db huonetila, jossa edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta selvän ilman 35 db - äänenvahvistuslaitteiden käyttöä muut kokoontumistilat db - asiakkaiden vastaanottotilat ja toimistohuoneet 45 db - Yllä olevat toimenpiderajat koskevat myös asuntoon teknisten laitteiden aiheuttamaa melua. Jos melu on iskumaista eli impulssimaista, lisätään keskiäänitasoon 5 db tai 1 db ennen toimenpiderajaan vertaamista. Vastaavasti, jos melu on kapeakaistaista, lisätään 3 db tai 6 db. Korjaukset tehdään vain sille ajalle, jolloin melussa esiintyy altistuvassa kohteessa impulssimaisuutta tai kapeakaistaisuutta. Yöaikainen (klo 22-7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona L Aeq,1h (klo 22-7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 12 (16) MELUMALLINNUSTEN TULOKSET 4.1 Mikonkeidas yksin Menetelmässä yksinkertaistettiin maakerrointa ja maaston vaikutusta standardiin perustuvaan menettelyyn verrattuna ja laskentatulokset olivat rakennusten ulkopuolella,1 db,2 db WindPro-ohjelmalla standardin mukaisesti laskettuja korkeampia. Ero on käytännössä merkityksetön ja koska se on menettelyn vuoksi aina positiivinen, ei tämä yksinkertaistus sisällä riskejä melun aliarvioimisesta. Äänitasot alkuperäisen meluselvityksen mukaan identifioituihin kohteisiin ulkona ja sisällä on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 8). Ulkomelutasosta on esitetty vertailun vuoksi myös WindPro-mallinnuksen mukaiset äänitasot. Taulukko 8: Äänitasot ulkona ja sisällä, Mikonkeidas Rakennus Äänitaso ulkona db Äänitaso ulkona db (WindPro) Äänitaso Sisällä db A Lomarakennus (Tönijärvi) 37, B Lomarakennus (Tönijärvi) 38,4 38,2 16 C Lomarakennus (Tönijärvi) 38,6 38,4 16 D Asuinrakennus (Rantamäki) 32,6 32,4 11 E Lomarakennus (Stora Sandjärv) 27,6 27,4 7 F Lomarakennus (Stora Sandjärv) 28,8 28,6 8 G Lomarakennus (Stora Sandjärv) 29,9 29,7 9 H Lomarakennus (Stora Sandjärv),4,2 1 I Lomarakennus (Stora Sandjärv) 31,,8 1 J Asuinrakennus (Sandvik) 32,6 32,5 11 K Lomarakennus (Kaakkoolammi) 32,5 32,3 11 L Lomarakennus (Kaakkoolammi) 32,8 32,6 12 M Lomarakennus (Kaakkoolammi) 32,8 32,6 11 N Asuinrakennus (Gransten) 34, O Asuinrakennus (Bergvik) 34,7 34,6 13 P Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 31,1,9 1 Q Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 31,7 31,6 1 R Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 33, S Asuinrakennus (Kallioniemi) 38,5 38,4 16 T Asuinrakennus (Kivistö) 38,5 38,4 16 U Asuinrakennus (Peltomaa) 38,6 38,5 16 V Asuinrakennus (Vaarainkorpi) 37,5 37,4 15 W Asuinrakennus (Korpela) 38,1 37,9 16 X Asuinrakennus (Korkiaharju) 37,9 37,7 15 Y Asuinrakennus (Kontola) 38,4 38,3 16 Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 13 (16) Yhteisvaikutus Mikonkeidas ja EPV Metsälä Menetelmässä yksinkertaistettiin maakerrointa standardiin perustuvaan menettelyyn verrattuna ja laskentatulokset olivat rakennusten ulkopuolella,1 db,9 db WindPro-ohjelmalla standardin mukaisesti laskettuja korkeampia, poikkeuksena kaksi lähintä kohdetta (A ja B), joissa yksinkertaistettu menettely antoi 1,5 ja 3,4 db suuremman tuloksen. Ero on menettelyn vuoksi aina positiivinen, joten tämä yksinkertaistus ei sisällä riskejä melun aliarvioimisesta. Äänitasot WindPro- mallinnuksen mukaan identifioituihin kohteisiin ulkona ja sisällä on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 9). Ulkomelutasosta on esitetty vertailun vuoksi myös WindPro-mallinnuksen mukaiset äänitasot. Taulukko 9: Äänitasot ulkona ja sisällä, Yhteisvaikutus Mikonkeidas ja EPV Metsälä Rakennus Äänitaso ulkona db Äänitaso ulkona db (WindPro) Äänitaso Sisällä db A Lomarakennus (Tönijärvi) 42,4 39 B Lomarakennus (Tönijärvi) 41, 39,5 19 C Lomarakennus (Tönijärvi),1 39,4 D Asuinrakennus (Rantamäki),9 19 E Lomarakennus (Stora Sandjärv) 39,6 39,3 19 F Lomarakennus (Stora Sandjärv) 39, 38,6 G Lomarakennus (Stora Sandjärv) 37,1 38,7 17 H Lomarakennus (Stora Sandjärv) 36,5 36,1 16 I Lomarakennus (Stora Sandjärv) 36,1 35,7 16 J Asuinrakennus (Sandvik) 35,9 35,5 15 K Lomarakennus (Kaakkoolammi) 35,2 34,8 15 L Lomarakennus (Kaakkoolammi) 35,1 34,7 15 M Lomarakennus (Kaakkoolammi) 34,9 34,5 14 N Asuinrakennus (Gransten) 36, O Asuinrakennus (Bergvik) 36,7 36,5 16 P Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 35,9 35,6 16 Q Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 36, R Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 37,7 37,4 17 S Asuinrakennus (Kallioniemi) 39, T Asuinrakennus (Kivistö) 38,9 38,8 17 U Asuinrakennus (Peltomaa) 38,8 38,7 16 V Asuinrakennus (Vaarainkorpi) 37,8 37,6 16 W Asuinrakennus (Korpela) 38,5 38,2 16 X Asuinrakennus (Korkiaharju) 38, Y Asuinrakennus (Kontola) 38,8 38,5 17 Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 14 (16) Yhteisvaikutus Mikonkeidas, EPV Metsälä sekä Uttermossa Menetelmässä yksinkertaistettiin maakerrointa standardiin perustuvaan menettelyyn verrattuna, laskentatulokset olivat rakennusten D-Y ulkopuolella,1 db,2 db WindPro-ohjelmalla standardin mukaisesti laskettuja korkeampia. Rakennuksissa A-D laskentatulokset olivat WindPro-mallinnukseen verrattuna,1,7 db matalampia. Ero on käytännössä merkityksetön. Uttermossan hankealuetta lähimpien kohteiden A-D negatiivinen ero johtuu siitä, että WindPro-laskennassa on Uttermossan osalta käytetty eri melupäästötietoja kuin tässä sisämelun mallinnuksessa. WindPro-laskentaa tehtäessä on Uttermossan melupäästötietoina käytetty WindPro-ohjelman omia melupäästötietoja Nordexin N131 voimalalle koska mallinnusta tehtäessä ei Uttermossan kaava-asiakirjoissa tarkempia melupäästötietoja ollut ilmoitettu. Myöhemmin Uttermossan kaava-asiakirjoja on päivitetty äänitehotason A-painotetuilla 1/3 oktaavitiedoilla, joita on käytetty tässä sisämelun arvioinnissa. Äänitasot WindPro- mallinnuksen mukaan identifioituihin kohteisiin ulkona ja sisällä on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 1). Ulkomelutasosta on esitetty vertailun vuoksi myös WindPro-mallinnuksen mukaiset äänitasot. Taulukko 1: Äänitasot ulkona ja sisällä, Yhteisvaikutus Mikonkeidas, EPV Metsälä sekä Uttermossa Rakennus Äänitaso Ulkona db Äänitaso ulkona db, (WindPro) Äänitaso Sisällä db A Lomarakennus (Tönijärvi) 42,4 43,1 B Lomarakennus (Tönijärvi) 41, 14,4 19 C Lomarakennus (Tönijärvi),1,2 D Asuinrakennus (Rantamäki),9 41,1 19 E Lomarakennus (Stora Sandjärv) 39,6 39,5 19 F Lomarakennus (Stora Sandjärv) 39, 38,9 G Lomarakennus (Stora Sandjärv) 37, H Lomarakennus (Stora Sandjärv) 36,5 36,4 16 I Lomarakennus (Stora Sandjärv) 36, J Asuinrakennus (Sandvik) 35,9 35,8 15 K Lomarakennus (Kaakkoolammi) 35,2 35,2 15 L Lomarakennus (Kaakkoolammi) 35,1 35,1 15 M Lomarakennus (Kaakkoolammi) 34,9 34,9 14 N Asuinrakennus (Gransten) 36,3 36,2 15 O Asuinrakennus (Bergvik) 36,7 36,6 16 P Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 35,9 35,7 16 Q Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 36,3 36,1 16 R Lomarakennus (Lilla Sandjärv) 37,7 37,5 17 S Asuinrakennus (Kallioniemi) 39,2 39,1 17 T Asuinrakennus (Kivistö) 38,9 38,8 17 U Asuinrakennus (Peltomaa) 38,8 38,7 16 V Asuinrakennus (Vaarainkorpi) 37,8 37,7 16 W Asuinrakennus (Korpela) 38,5 38,4 16 X Asuinrakennus (Korkiaharju) 38,4 38,4 16 Y Asuinrakennus (Kontola) 38,8 38,7 17 Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 15 (16) EPÄVARMUUSARVIO Tuulivoimalan valmistaja on ilmoittanut mittauksiin ja laskentaan perustuen arvion tuulivoimalan melutasoista. Valmistaja ei anna ilmoittamilleen arvoille takuuta. Arvot ovat ns decleared values. Laskennassa oletettiin ilmoitetun arvon sisältävän IEC11 mukaisen varmuuden. Melun mallinnusmenetelmä antaa kuvan pitkän ajan ekvivalenttiäänitasosta. Pitkillä etäisyyksillä äänen kulkeutumisessa voi olla suuriakin hetkellisiä poikkeamia. Esimerkiksi Ruotsin Dragalidenin tuulivoimapuistossa vuoden kestäneessä melumittauksessa havaittiin hetkellisen äänitason voivan 95% luottamusvälillä olla enintään 5 db ekvivalenttiäänitasoa korkeampi. Etäisyyden kasvaessa äänitaso voi myös olla merkittävästi tätä alhaisempi. Koska äänitason ohjearvot on yöajalle annettu kello 22-7 ekvivalenttiäänitasona, on luonnollista, että äänitaso voi sen aikana hetkellisesti olla korkeampikin ohjearvon silti ylittymättä. Siten mallinnustulokseen ei Ympäristöministeriön ohjeen 2/14 mukaisesti tehdä erillistä epävarmuusarviota. Rakennuksen ulkopuolelle laskettu A-taajuuspainotettu ekvivalenttiäänitaso määräytyy käytännössä 1 Hz ja sitä matalammista taajuuksista. Tästä sisälle laskettu äänitaso määräytyy käytännössä 12 Hz ja sitä matalammista taajuuksista. Asumisterveysasetuksessa toimenpiderajat on annettu yhden tunnin ekvivalenttiäänitasoille, joten pahimmassa tapauksessa edellä mainittu lyhytaikainen äänitason vaihtelu voi teoriassa nostaa yhden tunnin ekvivalenttiäänitasoa. Rakennusten ulkovaipan äänieristys voi yksittäistapauksessa olla arvioitua heikompi ja huonemoodeista johtuva resonanssi voi pahimmassa tapauksessa jopa hieman vahvistaa ulkoa tulevaa ääntä tietyllä taajuudella. Suomessa on tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua sisätiloissa mitattu vähän, mutta esimerkiksi Tuulivoimaloiden melun mallinnus- ja mittausohjeiden valmistelun yhteydessä Olhavan tuulivoimapuistossa suoritetun mittauksen mukaan kohteena olleen hirsirakennuksen ääneneristävyys oli matalilla taajuuksilla pääosin DSO1284 tasoa parempi, ainoina poikkeuksina 63 Hz ja Hz taajuudet, joilla äänitason alenema oli noin 3 4 db tätä pienempi. Jos oletusääneneristävyys korvataan näillä arvoilla, nousee äänitaso lähimmässä kohteessa alle 1 db. Toisaalta taas tässä kohteessa Hz taajuudella äänitason alenema mitattiin olevan noin 17 db, kun DSO1284 mukainen ja tässä arviossa käytetty arvo on 11,4 db ja Möller&Pedersenin tutkimuksen 12 huonoin 1% persentiili oli db. Siten suurin epävarmuus arviossa on matalilla taajuuksilla. Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 16 (16) JOHTOPÄÄTÖS Käytetyllä menetelmällä ja huomioiden kaikkien alueelle suunniteltujen tuulivoimahankkeiden, eli Mikonkeitaan eteläisen sekä pohjoisen lisäksi EPV Metsälä ja Uttermossa, rakennusten sisälle arvioitu ekvivalenttiäänitaso oli korkeimmillaan kohteessa A Lomarakennus Tönijärvi db. Muissa kohteissa äänitaso oli tätä alempi. Voimalavalmistajien antamien tietojen mukaan yksikään tässä tarkasteltu voimala ei päästä kapeakaista tai iskumaista ääntä, joten tuloksiin ei tehdä näistä johtuvia korotuksia. Amplitudimodulaatiota ei Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti kaavoitusvaiheessa tarkastella. Myöskään nykyisissä säädöksissä sille ei ole olemassa sanktioita. Asumisterveysasetuksen yleinen toimenpideraja asuinhuoneiden yöaikaiselle melulle db ei ylity yhdessäkään kohteessa. Myöskään nukkumistiloja koskeva selvästi taustamelusta erottuvan melun toimenpideraja ei ylity. Jos oletetaan melun hetkellisen vaihtelun voivan teoriassa korottaa yhden tunnin ekvivalenttiäänitasoa 5 db, on rakennuksessa A olemassa mahdollisuus, että äänitaso voi joskus olla ylittää Asumisterveysasetuksen taustamelusta selvästi erottuvan melun toimenpiderajan 25 db tasolla. Yksittäisen terssin oletettua selvästi heikompi äänieristys voi nostaa äänitasoa vähän, mutta merkitys voi olla suurempi tarkastellessa matalataajuista melua. Todennäköisyys, että yhden tunnin ekvivalenttiäänitaso sisällä ylittäisi missään asuinrakennuksessa 25 db, on pieni. Todennäköisyys, että yöajan ekvivalenttiäänitaso missään asuinrakennuksessa ylittäisi db, on merkityksetön. Jos tarkastellaan vain Mikonkeitaan ja EPV Metsälän hankkeita, on korkein äänitaso samassa kohteessa db ja muissa tätä alempi. On hyvin epätodennäköistä, että melu ylittäisi yhden tunnin 25 db keskiäänitasoa tässä kohteessa. Jos tarkastellaan yksin Mikonkeitaan hanketta, on keskiäänitaso kaikissa rakennuksissa 16 db tai tätä alempi ja toimenpiderajojen ylittyminen on hyvin epätodennäköistä. Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että riski toimenpiderajojen ylittymiseen syntyy yhteisvaikutuksesta ja tuolloinkin muiden hankkeiden osuus yhteenlasketusta melutasoista on määräävä näissä kohteissa. Esitetyt yhteisvaikutusarviot on tehty naapurihankkeiden kaavadokumenttien mukaisesti. Tässä selvityksessä ei ole huomioitu muissa hankkeissa mahdollisesti käytettäviä voimaloiden melupäästön rajoittamistoimia. Jos näitä käytetään, pienenee myös riski yhteisvaikutuksen osalta merkittävästi. Mainittakoon vielä, että Metsälän hankkeessa on käytetty Siemensin turbiinilla (lähtömelutaso 17,9), mutta on julkistettu että hankkeeseen on tehty hankintasopimus Vestas V136 turbiineista, joiden lähtömelutaso on selkeästi alhaisempi, 15,5 db. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Laatinut: Mauno Aho Projektipäällikkö, insinööri Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 17 (16) Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Liite 1 Liite 1: Melun leviämismallinnuksen tulokset sisälle Arvio äänitasoista sisällä_1112.docx

20 Terssin emissio L WA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Nordex N117_ Valmistajan ilmoittamasta taajuuspainottamattomas ta terssitasosta laskettu A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsmPäästögraafit

21 Terssin emissiote rs sin emissio LWA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V MW Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsmPäästögraafit

22 Terssin emissiolw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Nordex N117_ Valmistajan ilmoittama taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsmPäästögraafit

23 Terssin emissiote r ssin emissiolw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V MW Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsmPäästögraafit

24 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 37,1 db 14,8 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

25 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,4 db 15,9 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

26 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, C Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,6 db 16,2 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

27 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Rantamäki), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 32,6 db 11,4 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

28 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 27,6 db 7,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

29 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 28,8 db 8,4 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

30 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 29,9 db 9,3 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

31 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, H Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH.,4 db 9,6 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

32 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 31, db 1, db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

33 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, J Asuinrakennus (Sandvik), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 32,6 db 11,2 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

34 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 32,5 db 11,3 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

35 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 32,8 db 11,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

36 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, M Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 32,8 db 11,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

37 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, N Asuinrakennus (Gransten), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 34,1 db 12,3 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

38 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, O Asuinrakennus (Bergvik), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 34,7 db 12,8 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

39 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, P Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 31,1 db 1, db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

40 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, Q Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 31,7 db 1,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

41 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, R Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 33,2 db 11,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

42 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, S Asuinrakennus (Kallioniemi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,5 db 15,7 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

43 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, T Asuinrakennus (Kivistö), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,5 db 15,7 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

44 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, U Asuinrakennus (Peltomaa), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,6 db 15,9 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

45 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, V Asuinrakennus (Vaarainkorpi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 37,5 db 14,9 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

46 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, W Asuinrakennus (Korpela), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,1 db 15,6 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

47 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, X Asuinrakennus (Korkiaharju), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 37,9 db 15,4 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

48 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, Y Asuinrakennus (Kontola), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,4 db 15,8 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas.xlsm

49 Terssin emissio L WA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Nordex N117_ Valmistajan ilmoittamasta taajuuspainottamattomas ta terssitasosta laskettu A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm Päästögraafit

50 Terssin emissiote rs sin emissioterssin emissio LWA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Siemens SWT3_ Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm Päästögraafit

51 Terssin emissiote rs sin emissio LWA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V MW Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm Päästögraafit

52 Terssin emissiolw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Nordex N117_ Valmistajan ilmoittama taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm Päästögraafit

53 Terssin emissiote r ssin emissioterssin emissiolw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Siemens SWT3_ Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm Päästögraafit

54 Terssin emissiote r ssin emissiolw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V MW Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm Päästögraafit

55 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 39,2 db 17,6 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

56 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 39,7 db 17,9 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

57 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, C Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 39,6 db 17,8 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

58 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Rantamäki), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH.,2 db,9 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

59 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 39,5 db,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

60 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,8 db 17,9 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

61 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 36,9 db 16,4 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

62 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, H Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 36,3 db 15,9 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

63 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 35,9 db 15,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

64 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, J Asuinrakennus (Sandvik), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 35,8 db 15,2 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

65 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 35, db 14,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

66 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 34,9 db 14,3 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

67 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, M Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 34,8 db 14,2 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

68 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, N Asuinrakennus (Gransten), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 36,2 db 15,3 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

69 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, O Asuinrakennus (Bergvik), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 36,7 db 15,7 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

70 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, P Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 35,8 db 15,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

71 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, Q Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 36,3 db 15,8 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

72 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, R Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 37,6 db 16,7 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

73 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, S Asuinrakennus (Kallioniemi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 39,2 db 16,9 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

74 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, T Asuinrakennus (Kivistö), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,9 db 16,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

75 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, U Asuinrakennus (Peltomaa), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,8 db 16,3 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

76 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, V Asuinrakennus (Vaarainkorpi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 37,8 db 15,5 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

77 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, W Asuinrakennus (Korpela), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,4 db 16,2 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

78 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, X Asuinrakennus (Korkiaharju), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,1 db 16, db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

79 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, Y Asuinrakennus (Kontola), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 1 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. 38,7 db 16,4 db C:\Users\akumah\Documents\_Project_Temp\P1Mikonkeidas_Sisämelu\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas-Metsälä.xlsm

80 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Nordex N117_ Terssin emissio L WA, db Valmistajan ilmoittamasta taajuuspainottamattomas ta terssitasosta laskettu A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Nordex N117_ Terssin emissiolw, db Valmistajan ilmoittama taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm Päästögraafit

81 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Nordex N131_ Terssin emissiote rs sin emissioterssin emissioterssin emissio LWA, db Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Nordex N131_ Terssin emissiote r ssin emissioterssin emissioterssin emissiolw, db Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm Päästögraafit

82 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Siemens SWT3_ Terssin emissiote rs sin emissioterssin emissio LWA, db Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Siemens SWT3_ Terssin emissiote r ssin emissioterssin emissiolw, db Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm Päästögraafit

83 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Vestas V MW Terssin emissiote rs sin emissio LWA, db Valmistajan ilmoittama A-taajuuspainotettu terssitaso Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm Päästögraafit FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Vestas V MW Terssin emissiote r ssin emissiolw, db Valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta terssitasosta laskettu taajuuspainottamaton terssitaso Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm Päästögraafit

84 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, A Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, B Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

85 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, C Lomarakennus (Tönijärvi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Rantamäki), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

86 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, E Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

87 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, G Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, H Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

88 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, I Lomarakennus (Stora Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, J Asuinrakennus (Sandvik), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

89 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, K Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, L Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

90 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, M Lomarakennus (Kaakkoolammi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, N Asuinrakennus (Gransten), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

91 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, O Asuinrakennus (Bergvik), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, P Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

92 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, Q Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, R Lomarakennus (Lilla Sandjärv), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

93 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, S Asuinrakennus (Kallioniemi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, T Asuinrakennus (Kivistö), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

94 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, U Asuinrakennus (Peltomaa), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, V Asuinrakennus (Vaarainkorpi), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

95 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, W Asuinrakennus (Korpela), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, X Asuinrakennus (Korkiaharju), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

96 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Äänitasot ulkona ja sisällä, Y Asuinrakennus (Kontola), ääneneristävyys DSO 1284, Rw25 mukaan Stm Asumisterveysasetus 545/15 Nordex N117_ 3 MW, 141 m, 7 Siemens SWT3_ 3 MW, 155 m, 34 Nordex N131_ 3 MW, 144 m, 8 on tehty ohjeen YM 2/14 1: C 7% RH. Q:\Vaa\P1\P1_UPM_Mikonkeidas_Wind\Työaineisto\PreFeasiblity\WindPro\Decibel\Sisämelu\Sisämeluarvio_Mikonkeidas- Metsälä-Uttermossa.xlsm

97

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimahanke

Mikonkeitaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U J T EK N IIK K OTSOTUULI OY Mikonkeitaan tuulivoimahanke FCG SUUNNITTELU J TEKNIIKK OY P20181 1 22) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Sisällysluettelo 1 varjostusmallinnuksen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

LÅGFREKVENT BULLER, BULLERSPEKTRALKORT (1/14)

LÅGFREKVENT BULLER, BULLERSPEKTRALKORT (1/14) FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 5.9.14 LÅGFREKVENT BULLER, BULLERSPEKTRALKORT (1/14) 1 A-painotettu melupäästö Vestas V126 Terssin emissio L WA, db 1 25 31,5 63 125 1 2 315 6 12 1 31 6 Taajuuspainottamattomis

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Mikonkeitaan ja muiden tuulivoima-alueiden melun yhteisvaikutukset

Kristiinankaupungin Mikonkeitaan ja muiden tuulivoima-alueiden melun yhteisvaikutukset SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UPM-KYMMENE OYJ Kristiinankaupungin Mikonkeitaan ja muiden tuulivoima-alueiden melun yhteisvaikutukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20181 Raportti Mauno Aho Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus

Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus Meluntorjuntapäivät 2015 Mauno Aho Tuulivoimaloiden melun mallinnus ja mittaus Mallinnus Ympäristöhallinon ohjeen 2/2014 mukaisesti

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.5.14 P16589 Raportti V2 1 (18)

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OTSOTUUI OY Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OY P20181 Raportti 1 (6) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Säädökset... 1 2 ähtötiedot...

Lisätiedot

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu

Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Kristiinankaupungin ja Isojoen tuulivoima-alueiden matalataajuinen melu Raportti V3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.12.214 P16589 Raportti V3 1 (19)

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Tuulivoimapuiston matalataajuinen melu

Tuulivoimapuiston matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALAN KORTEKALLION TUULIVOMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Tuulivoimapuiston matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.6.215 P242 Raportti 1 (16)

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.11.14 P2161 Raportti 1 (16) Mauno Aho 4.11.14 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Isojoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.5.2017 P32719 Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

V126 x 9 x HH ,3 db(a)

V126 x 9 x HH ,3 db(a) LIITE 5 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Melumallinnus 27.1.2015 V126 x 9 x HH137 108,3 dba) FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Lisätiedot

NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS

NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS Vastaanottaja Varsinais-Suomen Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1.9.2015 Viite 1510020759 002 NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULIVOIMAHANKE MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU

KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19943 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

Sysmän tuulivoimapuiston matalataajuinen melu

Sysmän tuulivoimapuiston matalataajuinen melu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 FINLAND OY Sysmän tuulivoimapuiston matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (15) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Kaukasenneva_Meluselvitys_J R151207-4CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAJUINEN ME- LU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19943 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Ääni...

Lisätiedot

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET Vastaanottaja Megatuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.3.2014 Viite 1510011471 HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET HONKAMÄEN TUULIVOIMAHANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014, täyd. 18.9.2014 Viite EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy KORPI-MATIN

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu

Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA O2 FINLAND OY Tuulivoimaloiden matalataajuinen melu Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaava, Liite 6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.1.14 P22789P1 Verhonkulman tuulivoimaosayleiska

Lisätiedot

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 30.9.2015

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016, tark. 13.10.2016 (lisätty parametritaulukko) Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU

TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 FINLAND OY TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON JUINEN MELU MATALATAA- Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Raportti 1 (14) Mauno Aho Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Portin tuulivoimapuiston meluselvitys, sijoitussuunnitelma L1.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd SAd Portin tuulivoimapuiston meluselvitys, sijoitussuunnitelma L1. Page 1 of 19 Portin tuulipuisto_meluselvitys_jr16 1208- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 22.12.2016

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOI-MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU

VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.1.214 P22789 Raportti 1 (17) Mauno Aho 2.1.214 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu. Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho

Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu. Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho Tuulivoimaloiden näkyminen ja melu Sysmän Rekolanmäen tuulivoima-alue, Sysmä 11.3.2015 Mauno Aho Näkyvyysarvioinneista FCG tekemä havainnekuva ja toteutunut, kumpi on kumpi? 12.3.2015 Page 2 Ei-toivottu

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Portin_tuulipuisto_Meluselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.10.2015 YKo

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 29.9.2014 Laatija

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 22 Langmossa_Meluselvitys_CK1 70606-4SA Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-06-08 CGr

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3.

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS

SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS TUULIWATTI OY SIMON LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUS Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.6.2017 P27979 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 12.6.2017 Sisällys

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys. Page 1 of 20 Hankilanneva_Meluselvitys_JR 170207-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Hankilanneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 8.2.2017

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Kopsa_III_Meluselvitys_JR160 111- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 2.2.2016 YKo

Lisätiedot

HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS

HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS Vastaanottaja PROKON Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2015 Viite 1510004680 003 HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULIVOIMAHANKE,

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OY. Oltavan meluselvitys. Raportti

TAALERITEHDAS OY. Oltavan meluselvitys. Raportti TAALERITEHDAS OY Oltavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..14 P22877P2 Raportti 1 (12) P22877P2 Matti Manninen 24..14 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ääni... 2 2.1 Termejä...

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO

IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHKAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2017 P26344 Melu- ja varjostusmallinnukset Salmeskari Elina 31.5.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.9.2017 Viite 1510030635 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.4.21 1148-P28363 Melu- ja varjostusmallinnukset Vadbäck Hans 21.4.21 Sisällys 1 MELU- JA VARJOSTUSMALLINNUKSEN

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.11.2015 Viite 1510014630 004 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev03 16.6.2015 CGr JRd Tuulivoimapuisto Tuppuraneva,

meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev03 16.6.2015 CGr JRd Tuulivoimapuisto Tuppuraneva, Page 1 of 20 Tuppuraneva_Meluselvitys- CGYK150616- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Tuppuraneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev03 16.6.2015

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.11.2016 Viite 1510014630 008 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS MELUMALLINNUS 1 Päivämäärä 22.11.2016

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2016 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.. P359 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnukset

Lisätiedot

ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS

ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.10.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 25.4.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.5.2017 Viite 1510017114 PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS PESOLAN TUULIVOIMA-HANKE, SOINI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev3.2 13.10.2016

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev3.2 13.10.2016

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 21 Hankilanneva_Meluselvitys- YKJR150601- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Hankilanneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 01.06.2015

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS Vastaanottaja wpd Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2014 Viite 1510012267 MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 20 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 26.3.2015 CGr YKo JRd TBo Tuulivoimapuisto

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Mastokangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Mastokangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 23 Mastokangas_Meluselvitys_C G160301- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Mastokangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 4.3.2016

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS Vastaanottaja Tuulisaimaa Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.10.2014 Viite 1510015613 KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS KAUKKORVEN TUULIVOIMALAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys. Page 1 of 21 CG141202-Rev1- Hankilanneva- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Hankilanneva Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.12.2014 CGr TBo Hankilannevan

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Viiatti. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Viiatti. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Viiatti_Meluselvitys-JR160115-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Viiatti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 22.1.2016 YKo

Lisätiedot

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Prokon Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.5.2015 Viite 1510002089-013 MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 7.5.2015

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus

Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus Riikka Arffman wpd Finland 11.8.2016

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Merituuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.3.2015 Viite 82127026 SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä 9.3.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 29 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki

Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lakiakankaan tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki Melu- ja varjostusmallinnukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.2.2015 P16589

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Melumallinnusvertailu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA. Melumallinnusvertailu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 22 Maaninka_melumallinnusvert ailu_jr161028ck Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO MAANINKA Melumallinnusvertailu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS Vastaanottaja Leppäkosken Energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.6.2015 Viite 1510017788 001 KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Melumallinnukset 27 x RD1 x HH1 Yhteiset melumallinnukset Leipiön voimaloiden kanssa (G128 + V126) FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013 Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus Sivu 1 (6) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 1.1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 2012 2 1.2 Tuulivoimamelun mallinnusohjeet 2013 2

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston meluselvitys. Page 1 of 21 Hankilanneva_Meluselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Hankilanneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.12.2014

Lisätiedot

RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Lagerwey Development Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2014 Viite 1510011291 RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS RIUTANKALLION TUULIVOIMAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev02 27.1.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston meluselvitys.

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev02 27.1.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston meluselvitys. Page 1 of 20 Ketunperä-Meluselvitys- CG150126-3- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO KETUNPERÄ Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 27.1.2015 CGr

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot