VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAA- JUINEN MELU Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22789

2 Raportti 1 (17) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Yleistä Ääni Termejä Äänen havaitseminen Äänen eteneminen Säädökset Säädösten tulkinnasta Lähtötiedot Voimaloiden melupäästö Nordex N13_3 voimalat, yhteensä Voimaloiden sijainnit ja lähimmät melulta suojattavat kohteet Menetelmät menetelmät Akustiset tiedot Tulokset Matalataajuinen melu Tulosten tarkastelua Äänitaso Matalataajuiset äänet Liitteet: WindPro-ohjelmiston tulokset ja melualuekartta Kohdekortit 36 Voimaloiden meluspektrikortit 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (16) VERHONKULMAN TUULIVOIMAPUISTON MATALATAAJUINEN MELU 1 Yleistä Tässä työssä on selvitetty Marttilan ja Kosken kunnan tl alueella sijaitsevan Verhonkulman tuulivoimapuiston matalataajuisen melun vaikutuksia. Hankekehittäjä: Melualuelaskennat: 2 Ääni 2.1 Termejä Paulina Kaivo-Oja Mauno Aho Hz Hertsi (Hertz), taajuuden yksikkö, värähdystä sekunnissa, 1 khz (kilohertsi) = 1 Hz Pa Pascal, paineen yksikkö, 1 Pa=1N/m2. Ilmakehän paine on noin 1 Pa eli 1 hpa (hehtopascalia) db desibeli, tehon suhde 1-kantaisella logaritmisella asteikolla. Äänitasossa db vastaa 2 µpa (mikropascalin eli pascalin miljoonasosan) painetasoa. L Äänitaso db, ei taajuuspainotusta L A Äänitaso A-taajuuspainotettuna L AF Äänitaso A-taajuuspainotettuna ja F-aikapainotettuna L Aeq,t Keskiäänitaso (ekvivalenttiäänitaso) A-taajuuspainotettuna aikavälillä t L Aeq,7-22 Keskiäänitaso A-taajuuspainotettuna päivällä eli klo 7-22 L Aeq,22-7 Keskiäänitaso A-taajuuspainotettuna yöllä eli klo 22-7 L eq,1h Keskiäänitaso ei taajuuspainotettuna, yhden tunnin ajalta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 2 (16) Äänen havaitseminen Ihmiskorva ei toimi matalilla taajuuksilla ja äänenvoimakkuuksilla lineaarisesti. Matalat ja myös hyvin korkeat äänet aistitaan yleensä keskitaajuisia ääniä heikommin. Varhaisin tutkimus asiassa tehtiin 1933, Fletcher- Munson käyrästö, ja myöhemmin täydentävien tutkimusten perusteella laadittiin vakioäänekkyyskäyrät ISO 226 standardissa. Sen uusin versio on vuodelta 23. Sen perustana olevissa uudemmissa tutkimuksissa todettiin, että matalat äänet aistitaan pienillä äänitasoilla heikommiksi kuin aiemmin on oletettu. A-taajuuspainotus on laadittu mukaillen vanhempaa db vakioäänekkyyskäyrää. Kun verrataan A-taajuuspainotusta uusimman standardin ISO226:23 vakioäänekkyyskäyriin, havaitaan, että se noudattaa hyvin db käyrää. Taajuuspainotus on määritelty useissa ISO- ja IEC-standardeissa ja uusin versio on standardissa IEC :213. Ero vanhempiin versioihin on lähinnä täydennykset taajuusasteikon ääripäihin. Oheisessa käyrästössä on esitetty äänitasoja ilman A-taajuuspainotusta matalilla äänillä. Tumman vihreä käyrä alimpana on ihmisten keskimääräinen kuulokynnys, jota heikompia ääniä ei havaita eikä niillä ole tutkimuksissa todettu olevan muutakaan vaikutusta ihmiseen. Muut vihreät ja siniset käyrät ovat vakioäänekkyyskäyriä. Esimerkiksi db vakioäänekkyyskäyrä kuvaa eri taajuuksilla äänenvoimakkuuden, joka aistitaan yhtä voimakkaaksi kuin db ääni 1 khz taajuudella. Käyrät ovat 1 db välein, mutta lähenevät toisiaan matalilla taajuuksilla. Siten esimerkiksi ihmisen kuuloalueen alarajana yleensä pidetyn 2 Hz taajuudella heikoimman kuultavan äänen taso on liki db mutta tätä vain 2 db voimakkaampi ääni aistitaan db voimakkaammaksi. Ilmiön takia eräissä äänentoistolaitteissa on Loudness-kytkin, jonka avulla pienillä äänenvoimakkuuksilla voidaan voimistaa matalataajuisia ääniä ja musiikki saadaan kuulostamaan luonnolliselta, kun ilman kytkentää bassoäänet kuuluvat suhteessa liian heikosti. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

5 Terssin painottamaton äänitaso L db FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (16) Kuva 1: Ote vakioäänekkyyskäyristä ja Asumisterveysohjeen matalataajuisen melun ohjearvot Stm Asumisterveysohje db Kuulokynnys matalilla taajuuksilla 1 db vakioäänekkyyskäyrä 2 db vakioäänekkyyskäyrä 3 db vakioäänekkyyskäyrä db vakioäänekkyyskäyrä , Infraääniksi kutsutaan värähtelyä, jonka taajuus on alle ihmisen alimman äänenä aistiman taajuuden, 2 Hz. Ihmisten herkkyys äänelle vaihtelee yksilöittäin ja samoin infraäänien aistimisessa voi olla yli 1 db eroja. Vakioäänekkyyskäyrän perusteella ihminen havaitsee 2 Hz taajuisen äänen vasta noin db painottamattomalla äänitasolla, mikä vastaa noin,2 Pa painetasoa. Ilmakehän paine on luokkaa 1 Pa. Infraäänien vaikutuksista tehtyjä tutkimuksia on melko vähän ja niiden tulokset ovat keskenään ristiriitaisia. Ristiriitaa voi selittää, ettei tutkimuksissa ole aina edes kerrottu, millä painetasolla vaikutukset ovat ilmenneet. Olisi toisaalta myös erikoista, jos vaikutuksia olisi painetasoilla, jotka ovat alhaisempia kuin alimman kuultavan äänen pienin havaittava painetaso. Tästä päätellen voisi olettaa infraäänen turvallisen painetason olevan vähintään mainittu,2 Pa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (16) Äänen eteneminen Tuulivoimalan ääni vaimenee geometrisen vaimeneman takia 6 db etäisyyden kaksinkertaistuessa. Ilmakehän absorptio vaimentaa tämän lisäksi etenkin korkeita taajuuksia. Tämä lisävaimennus riippuu taajuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta ollen nolla matalimmilla taajuuksilla. Maaperästä ja varsinkin vedestä heijastuva ääniaalto voi taas nostaa äänitasoa. Vaikutus riippuu myös taajuudesta sekä äänilähteen korkeudesta ja voi enimmillään olla +6 db matalimmilla taajuuksilla. Vaikutus pienenee muuttuen vaimennukseksi korkeammilla taajuuksilla. Lisäksi maaston muodostamat esteet vaimentavat ääntä. Tämäkin vaikutus on äänen taajuudesta riippuvainen ja vaimennus kasvaa taajuuden kasvaessa. Kasvillisuuden ääntä vaimentava vaikutus on pieni ja laskentamalleissa se jätetään yleensä huomioimatta. Tämä on perusteltua myös siksi, että talvella puissa ei ole lehtiä ja toisaalta maanomistaja voi kaataa metsää. Tuulen suunnalla on merkitystä melun etenemiseen ja se voidaan huomioida käyttämällä erillistä sääkorjausta. Sääkorjaus alentaa laskettua melutasoa melulähteestä katsottuna tuulen yläpuolella olevissa kohteissa. Koska melualuelaskenta olettaa aina kevyttä myötätuulta melulähteestä laskentapisteeseen päin, tuulikorjaus ei nosta laskennallista melutasoa tuulen alapuolella olevissa kohteissa. Tuulivoimamelua koskevassa YM ohjeessa 2/214 ei sallita tuulikorjauksen käyttöä ISO mukaisissa melualuelaskennoissa, mutta sallitaan Nord2 mukaisissa. Jälkimmäistä käytetään vain ympäristölupavaiheessa. Ilmakehä vaikuttaa voimakkaasti äänen etenemiseen pitkillä etäisyyksillä ja siten hetkellinen äänitaso voi vaihdella paljonkin. Erityistapauksissa, kuten peilityyni ilmaa kylmempi vedenpinta äänen vaimeneminen voi jopa olla geometrista vaimennusta pienempi. Koska tämänkaltainen olosuhde esiintyy yleensä vain melko lyhytaikaisesti, ei sen vaikutus keskiäänitasoon ole merkittävä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 5 (16) Säädökset Ympäristömelun yleiset ohjearvot on määritelty Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukko 1: Yleiset melutasojen ohjearvot Ulkona (VNp 993/1992) L Aeq, klo 7-22 L Aeq, klo 22-7 Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 1) 2) 55 db db 45 db db Sisällä Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 db 3 db Opetus ja kokoontumistilat 35 db - Liike ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. 3) 4) Jos ääni on iskumaista tai kapeakaistaista, tulee laskenta- tai mittaustulokseen lisätä 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Näiden lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa Asumisterveysohjeessa: 23:1 on määritelty matalataajuisen melun ohjearvot asuinhuoneissa. Ohjearvot on annettu yhden tunnin taajuuspainottamattomina keskiäänitasoina terssikaistoille, joiden keskitaajuus on 2 2 Hz. Seuraavassa taulukossa on esitetty myös edellisistä lasketut A-taajuuspainotetut arvot. Koska ohjearvot on annettu taajuuskaistoittain, ei tulkinnassa tule erikseen huomioida äänen kapeakaistaisuutta. Terssikaista Hz , Keskiäänitaso L Zeq,1h, db, ohjearvo Edellisestä laskettu keskiäänitaso A- painotettuna L Aeq,1h, db FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (16) Ympäristöministeriön ohje 4/212 Tuulivoimarakentaminen ehdottaa asetuksessa määrättyjä tiukempia ohjearvoja tuulivoimamelulle. Ulkona L Aeq, klo 7-22 L Aeq, klo 22-7 Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet, loma-asumisalueet taajamissa 45 db db Loma-asumiseen käytettävät alueet taajamien ulkopuolella, leirintäalueet ja luonnonsuojelualueet db 35 db 1) muilla alueilla ei sovelleta ei sovelleta 1) Yöohjearvoja ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä luonnon tarkkailuun tai oleskeluun yöaikaan Ohjeen mukaan toimittaessa on yleisten melun ohjearvojen tapaan laskenta- tai mittaustulokseen lisättävä 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Lisäksi tämä on tehtävä, jos ääni on merkityksellisesti sykkivää (amplitudimoduloitua). 3.1 Säädösten tulkinnasta Selvityksen tekohetkellä voimassa olevat säädökset huomioidaan. Valmisteluvaiheessa olevien uusien säädösten huomioiminen johtaisi loputtomaan kierteeseen, jolloin aina voitaisiin vedota johonkin säädökseen valmisteluvaiheessa olevaan muutokseen, joka saattaa vielä ennen voimaan astumista muuttua. Siksi länsimaisessa oikeuskäytännössä ei ole taannehtivaa lainsäädäntöä. Tulevat säädösmuutokset voidaan huomioida siinä vaiheessa projektia, kun niiden voimaantulosta on päätös. Oikeuskäytännössä asetustasoinen Valtioneuvoston päätös 993/1992 ympäristömelun ohjearvoista on katsottu olevan vahvempi kuin Ympäristöministeriön ohjeen ehdotus tuulivoimamelun ohjearvoiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohje23:1 mukaiset matalataajuisen melun ohjearvot katsotaan koskevan vakituisten asuntojen asuinhuoneita eikä esimerkiksi kesämökkejä. Luonnonsuojelualueita tarkastellessa tulee myös huomioida suojeluperuste ja alueen käyttö. Ellei suojeluperusteissa mainita ääntä aistivia eläimiä, ei melusta voi katsoa olevan haittaa suojeltaville eliöille. Infraäänille ei ole voimassa olevia erityisiä säädöksiä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7 (16) Lähtötiedot 4.1 Voimaloiden melupäästö Voimalavalmistajan antamia takuuarvoja ei ollut käytettävissä. Siten melupäästötietoina käytettiin WindPro-ohjelmistossa olevia tietoja. Saatu aineisto ei kuitenkaan kattanut alle 63 Hz taajuuksia ja se oli ainoastaan oktaavikaistoittain. Siksi ensin laskettiin meluspektrin arvot oktaaveittain ilman A-painotusta. Tämän avulla laskettiin interpoloimalla terssiarvot siten, että kunkin oktaavin kokonaistaso pysyi samana. Edelleen laskettiin ekstrapoloimalla taajuuksien 2-63 Hz terssitasot. Ekstrapolointi voidaan tehdä, sillä painottamaton terssispektri noudattaa melko hyvin 1/f n jakaumaa, mikä on tyypillinen jaksoittaista pulssia synnyttävän lähteen aikaansaama spektri Nordex N13_3 voimalat, yhteensä 9 Tuulivoimaloiden tiedot Valmistaja Nordex Tyyppi Nordex N131_3 Sarjanumerot --- Nimellisteho, MW 3 Napakork. m 144 Roottorin halkaisija, m 131 Tornin tyyppi teräslieriö Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Keino Käytettävissä db Lapakulman säätö Pyörimisnopeus Muut L WA Noise Mode (normal) 17,9 Noise Mode 1 16,4 Noise Mode 2 Noise Mode 3 Noise Mode 4 Akustiset tiedot / Laskennan lähtötiedot Melupäästötiedot Lähde Nordex F8_245_A3_R Tyyppi Manufacturer informed L WA db 14,5 Arvioitu oktaaveittain Terssitiedot ilmoitetusta datasta Terssitietojen ekstrapoloinnissa on oletettu tason laskevan 4 db/oktaavi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (16) Ilmoitetut arvot Laskettu Oktaaveittain Tersseittäin Tersseittäin Taajuus Hz L WA db L WA db L W db 2 111, ,8 31,5 18,4 17,1 15, ,4 13,4 1 12, ,3 1 1,4 2 99,5 2 94,8 98, ,4 96,1 96,4 94, ,7 94,6 1 99,3 94, ,8 1 93, 2 98,2 92,2 2 91,5 31,8 95,8, 87, ,7 85,7 82, 1 79, ,7 1 74, Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot Kapeakaistaisuus ei Tonaalisuus ei Impulssimaisuus ei Merkityksellinen sykintä (Amplitudimodulaatio) -- Muu Ilmoitetusta melupäästöstä laskettu päästö tersseittäin ilman A-painotusta on esitetty seuraavassa kuvaajassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 9 (16) Kun kaavoitus- ja rakennuslupavaiheiden melulaskennat tehdään Ympäristöministeriön ohjeen 2/214 mukaisesti, ei mahdollista amplitudimodulaatiota erikseen tarkastella. 4.2 Voimaloiden sijainnit ja lähimmät melulta suojattavat kohteet Voimaloiden sijainnit ja lähimmät melulta suojattavat kohteet on eritelty liitteenä olevissa WindPro-ohjelmiston tulosteista. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (16) Menetelmät 5.1 menetelmät Koko äänialueen kattavan ekvivalenttiäänitason laskemiseksi on ISO standardi, jonka pohjalta on valmiita melualuekarttoja tuottavia ohjelmistoja, kuten WindPro. Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen 2/214 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, jossa annetaan ohjeet laskentaparametrien asettamiseksi, jotta standardissa olevat puutteet tuulivoiman erityiskysymyksissä tulevat käsitellyiksi ja laskentatulos on luotettava. Lisäksi siinä esitetään menettely matalataajuisen melun laskemiseksi rakennuksen ulkopuolelle. Tässä työssä on sovellettu edellä mainittuja ohjeita. Asumisterveysohjeen matalien taajuuksien ohjearvot on annettu asuinhuoneiden äänitasona kolmasosaoktaaveittain. Ympäristöministeriön ohjeessa on menetelmä äänitasojen laskemiseksi rakennuksen luona ulkona. Sisällä vallitsevan äänitason arviointi tehtiin olettamalla rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydeksi tanskalaisessa ohjeessa DSO1284:211 olevat arvot. Menetelmä sisältää oletuksen rakennusten ulkovaipan ääneneristävyydestä. Koska etenkin loma-asunnoissa on ääneneristävyydessä suuria vaihteluita, on arviointiin lisätty myös äänitason vertailu ohjearvoon rakennuksen ulkopuolella. A-painotus pienillä äänenvoimakkuuksilla liioittelee matalien äänien vaikutusta mutta suurilla äänenvoimakkuuksilla, kuten räjähdyksistä tulee, vähättelee. Tuulivoiman ympäristömelun arvioinnissa nykyisten ja ehdotettujen ohjearvojen kanssa A- painotus on käyttökelpoinen. Koska A-painotus perustuu standardiin, voidaan äänitaso taajuuksittain muuntaa painotetuksi tai painottamattomaksi tarpeen mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa annetut ohjearvot matalataajuiselle äänelle pätevät asuinhuoneissa ja on annettu ilman A-painotusta. Kuten oheisesta käyrästöstä havaitaan, on ohjearvo 2Hz taajuudella noin 15 db äänekkyystasolla, mutta Hz ja sen alle vaaditaan jo äänen kuulumattomuutta. Äänitason määrittäminen asuinhuoneessa on tarkan lopputuloksen saamiseksi tehtävä yksilöllisesti. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys riippuu rakenteista ja etenkin mahdollisista tuuletusaukoista, ikkunoista ja ovista ja niiden suhteesta seinän kokonaispinta-alaan. Lisäksi ääneneristävyys vaihtelee äänen taajuuden mukaan. Asuinhuoneen äänitasoon vaikuttaa lisäksi huoneen tilavuus, äänelle altistuvan seinän pinta-ala sekä huoneen sisustuksen absorptio. Nämäkin vaihtelevat taajuuden mukaan. Siten tässä käytetty vaimennuksen arvo on keskimääräinen ja yksittäistapauksissa todellinen arvo voi vaihdella tästä. Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio Mallinnusmenetelmä Windpro nov 213, FCG Matalataajuisen melun laskentataulukko ISO matalataajuisen melun laskenta YM ohjeen 2/214 mukaisesti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 11 (16) Akustiset tiedot Akustiset tiedot / Laskennan lähtötiedot parametri arvo selite korkeus m 4 ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa ruutu m n/a ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa Kosteus RH % Lämpötila C 15 Maastomallin lähde ja tarkkuus Lähde MML MTK ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa Vaakaresoluutio MTK peruskartta ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa Pystyresolutio 1m ei käytössä matalataajuisen melun laskennassa Maa- ja vesialueen absorption ja heijastusten huomioiminen, käytetyt kertoimet malli ISO Vesialueet ei ole Maa-alueet,4 suota ja peltoa Ilmakehän stabiilisuus Neutraali Sääolosuhteiden huomiointi Tuulensuunta % m/s N ( ) NE (45 ) E ( ) SE (135 ) S (1 ) SW (225 ) W (2 ) NW (315 ) Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Säteilykulma Vapaa avaruus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 12 (16) Tulokset Melualuelaskennan tulokset on esitetty liitteenä olevissa WindProlaskentaohjelmiston tulosteissa. 6.1 Matalataajuinen melu Lineaariset melutasot rakennusten ulkopuolella Terssin keskitaajuus Painottamaton äänitaso ulkona db Hz Kohde , A Asuinrakennus (Leppämäentie 8), ,4 45,8 44,2 42,4,6 38,8 36,3 33,3 32 B Asuinrakennus (Leppämäentie 457) 49,8 48,3 46,7 45,1 43,5 41,7 39, ,6 32,5 31,1 C Asuinrakennus (Tuomolantie 1), ,5 45,9 44,2 42,4,7 38,8 36,4 33,4 32,1 D Asuinrakennus (Tuomolantie 452),4 48,8 47,3 45, ,2,5 38,6 36,2 33,2 31,9 E Asuinrakennus (Kujanpääntie 271) 49 47,4 45,8 44,3 42,6,8 39,1 37,2 34,7 31,6 3,2 F Asuinrakennus (Kujanpääntie 251c) 49,4 47,9 46,3 44,7 43,1 41,3 39,5 37,7 35,2 32,2 3,8 G Asuinrakennus (Verhontie 251a) 48,7 47,1 45, ,3,5 38,8 36,9 34,4 31,3 3 H Asuinrakennus (Verhontie 262) 47,8 46,2 44,7 43,1 41,4 39,6 37,8 35,9 33,4 3,3 28,9 I Asuinrakennus (Verhontie 237) 48 46,4 44,9 43,3 41,6 39,8 38,1 36,1 33,6 3,5 29,1 J Asuinrakennus (Verhontie 24) 46,8 45,2 43,7 42,1,4 38,6 36,8 34,8 32,3 29,1 27,6 K Asuinrakennus (Verhontie 27) 46, ,5 41,9,2 38,3 36,6 34,6 32,1 28,9 27,4 L Asuinrakennus (Seljäntie 345) 45,1 43,5 42,4 38,7 36, ,4 27,1 25,5 M Lomarakennus (Hevonlinnanjärvi) 47,2 45,6 44,1 42,5, ,2 35,3 32,7 29,6 28,1 N Lomarakennus (Huovintie) 49 47,4 45,9 44,3 42,6,8 39,1 37,2 34,7 31,6 3,3 O Asuinrakennus (Huovintie 392),8 49,2 47,7 46,1 44,5 42, ,1 36,7 33,7 32,4 P Lomarakennus (Huovintie 431) 49,9 48,4 46,8 45,2 43,6 41,8,1 38,2 35,7 32,7 31,4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 13 (16) Lineaariset melutasot rakennusten ulkopuolella Terssin keskitaajuus Painottamaton äänitaso ulkona db Hz Kohde , Q Asuinrakennus (Huovintie 486) 49,8 48,2 46,6 45,1 43,4 41,6 39, ,5 32,5 31,2 R Lomarakennus (Isokangas) 47, ,4 42,9 41,2 39,4 37,6 35,7 33,1 3 28,5 S Lomarakennus (Alho) 51,4 49,8 48,3 46, ,3 41,5 39,7 37,3 34,3 33 T Asuinrakennus - EI ASUTTU (Murtolantie, Takamaa 1) 52,4,8 49,3 47,7 46,1 44,3 42,6,7 38,3 35,4 34,2 U Asuinrakennus (Murtolantie1) 49,2 47,7 46,1 44,6 42,9 41,1 39,3 37, ,9 3,5 V Asuinrakennus (Murtolantie 21) 49,5 47,9 46,4 44,8 43,1 41,3 39,6 37,7 35,2 32,2 3,9 W Asuinrakennus (Leppämäentie 785) 49,5 47,9 46,4 44,8 43,1 41,3 39,6 37,7 35,2 32,2 3,8 X Asuinrakennus (Purolantie 36) 49,7 48,1 46, ,4 41,6 39, ,5 32,5 31,2 Y Asuinrakennus - EI ASUTTU (Purolantie 58) 48,5 46,9 45,3 43,7 41,9,2 38,3 35,8 32,9 31,6 Z Asuinrakennus (Purolantie ) 48,6 47,1 45,5 43,9 42,3,5 38,7 36,8 34,3 31,3 29,9 AA Asuinrakennus (Jokkiintie 251) 48,6 47,1 45,5 43,9 42,3,5 38,7 36,8 34,3 31,3 29,9 AB Asuinrakennus (Jokkiintie 235) 46,8 45,2 43,6 42,4 38,5 36,8 34,8 32,3 29,1 27,6 AC Asuinrakennus (Jokkiintie 28) 46 44,4 42,8 41,2 39,5 37,7 35, ,4 28,2 26,6 AD Asuinrakennus (Paltanpääntie 623) 47,5 45,9 44,3 42,8 41,1 39,3 37,5 35,6 33,1 3 28,6 AE Asuinrakennus (Paltanpääntie 614a) 49 47,4 45,9 44,3 42,6,8 39,1 37,2 34,8 31,7 3,4 AF Lomarakennus (Kyröntie 337,Kaurastenra hka) 48,7 47,1 45, ,3,5 38,8 36,9 34,4 31,4 3,1 AG Asuinrakennus (Kyröntie 45, ,4,8 39,2 37,3 35,5 33,5 3,9 27,7 26,1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 14 (16) Lineaariset melutasot rakennusten ulkopuolella Terssin keskitaajuus Painottamaton äänitaso ulkona db Hz Kohde , ) Seuraavassa taulukossa on esitetty kunkin rakennuksen luona ulkona olevan äänekkäimmän terssin äänitaso verrattuna Asumisterveysohjeen mukaiseen asuinhuoneen ohjearvoon, oletusääneneristävyyden mukaan siitä laskettu äänitaso sisällä verrattuna ohjearvoon sekä lopuksi oletusääneneristävyyden mukaan laskettu äänitaso verrattuna keskimääräiseen kuulokynnykseen. Miinusmerkkiset arvot tarkoittavat, että äänitaso on ohjearvoa alempi tai kuulokynnyksen alapuolella. Kuulokynnyksen alapuolella olevaa ääntä ei yleensä havaita. Sekä ääneneristävyyteen että kuulokynnykseen sisältyy yksilöllisiä eroja ja siten tulokset ovat suuntaa-antavia. Taulukko 2: Äänekkäimpien terssien tasot verrattuna Stm Asumisterveysohjeen ohjearvoihin sisällä ja kuulokynnykseen Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Kuuluvuus sisällä L Rakennus eq,1h - ohjearvo Hz ohjearvo Hz eq,1h - kuulo- L eq,1h - L kynnys sisällä sisällä Hz A Asuinrakennus (Leppämäentie 8),8 1-12,8-3,7 2 B Asuinrakennus (Leppämäentie 457), 1-13,5-4,6 2 C Asuinrakennus (Tuomolantie 1),8 1-12,8-3,6 2 D Asuinrakennus (Tuomolantie 452),6 1-13, -3,9 2 E Asuinrakennus (Kujanpääntie 271) -,8 1-14,4-5,5 2 F Asuinrakennus (Kujanpääntie 251c) -,3 1-13,9-4,9 2 G Asuinrakennus (Verhontie 251a) -1,1 1-14,7-5,8 2 H Asuinrakennus (Verhontie 262) -2,1 1-15,6-6,9 2 I Asuinrakennus (Verhontie 237) -1,9 1-15,4-6,6 2 J Asuinrakennus (Verhontie 24) -3,2 1-16,6-8,1 2 K Asuinrakennus (Verhontie 27) -3,4 1-16,8-8,3 2 L Asuinrakennus (Seljäntie 345) -5, -18,3-1,2 2 M Lomarakennus (Hevonlinnanjärvi) -2,7 1-16,2-7,6 2 N Lomarakennus (Huovintie) -,8 1-14,4-5,4 2 O Asuinrakennus (Huovintie 392) 1,1 1-12,5-3,3 2 P Lomarakennus (Huovintie,2 1-13,4-4,3 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 15 (16) Äänitaso ulkona Äänitaso sisällä Kuuluvuus sisällä L Rakennus eq,1h - ohjearvo Hz ohjearvo Hz eq,1h - kuulo- L eq,1h - L kynnys sisällä sisällä Hz 431) Q Asuinrakennus (Huovintie 486), 1-13,6-4,5 2 R Lomarakennus (Isokangas) -2,3 1-15,8-7,2 2 S Lomarakennus (Alho) 1,7 1-12, -2,7 2 T Asuinrakennus - EI ASUTTU (Murtolantie, Takamaa 1) 2,7 1-1,9-1,6 2 U Asuinrakennus (Murtolantie1) -,6 1-14,1-5,2 2 V Asuinrakennus (Murtolantie 21) -,3 1-13,9-4,8 2 W Asuinrakennus (Leppämäentie 785) -,3 1-13,9-4,9 2 X Asuinrakennus (Purolantie 36), 1-13,6-4,5 2 Y Asuinrakennus - EI ASUTTU (Purolantie 58),3 1-13,3-4,2 2 Z Asuinrakennus (Purolantie ) -1,2 1-14,7-5,8 2 AA Asuinrakennus (Jokkiintie 251) -1,2 1-14,7-5,8 2 AB Asuinrakennus (Jokkiintie 235) -3,2 1-16,6-8,1 2 AC Asuinrakennus (Jokkiintie 28) -4, 1-17,5-9,1 2 AD Asuinrakennus (Paltanpääntie 623) -2,4 1-15,9-7,2 2 AE Asuinrakennus (Paltanpääntie 614a) -,8 1-14,4-5,3 2 AF Lomarakennus (Kyröntie 337,Kaurastenrahka) -1,1 1-14,7-5,7 2 AG Asuinrakennus (Kyröntie 337) -4,5 1-17,8-9,6 2 AH Asuinrakennus (Paltanpääntie 2) -4,1 1-17,5-9,3 2 AI Lomarakennus (Vähäkangas) 6,5 1-7,3 2,5 2 AJ Lomarakennus (Haapaniemi) -,6 1-14,1-5,1 2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 16 (16) Tulosten tarkastelua 7.1 Äänitaso Melualuelaskennan mukaan äänitaso ulkona alittaa kaikissa kohteissa db paitsi mallinnuskohteessa AI. Suurin äänitaso on lomarakennuksen AI (Vähäkangas) luona: 41,9 db. 7.2 Matalataajuiset äänet Suurin laskettu äänitaso ulkona on noin 7 db ohjearvoa korkeampi taajuudella 1 Hz Lomarakennus Vähäkankaassa (AI). Suurin äänitaso sisällä oletusääneneristävyyden mukaan laskettuna on Lomarakennus Vähäkankaassa (AI) 7 db alle ohjearvon taajuudella Hz. Koska ääneneristävyydessä on suuria eroja matalimmilla taajuuksilla, ei ohjearvon alittuminen kaikissa olosuhteissa ole täysin varmaa, vaikkakin todennäköistä. Keskimääräiseen kuulokynnykseen verrattuna kuuluu voimakkaimmin Lomarakennus Vähäkankaassa (AI) 2Hz taajuus, noin 3 db yli keskimääräisen kuulokynnyksen. Kaikissa muissa tarkastelluissa rakennuksissa tilanne on selvästi parempi ja ohjearvon ylittyminen asuinhuoneissa on hyvin epätodennäköistä. Yksityiskohtaiset tulokset ovat rakennuksittain tarkasteltavissa liitteenä olevissa WindPro-ohjelman tulosteissa ja matalataajuisten äänien kohdekorteissa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Laatinut: Mauno Aho projektipäällikkö, insinööri FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 9, 1 Helsinki Puh. 1, fax 1 9 1, Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

19 Terssin emissio L WA, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy A-painotettu melupäästö Nordex N131_ , Taajuuspainottamattomis ta oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lwa Valmistajan ilmoittama oktaavitaso Päästögraafit

20 Terssin emissiolw, db FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Painottamaton melupäästö Nordex N131_ , Taajuuspainottamattomista oktaavitasoista lineaarisesti inter/ekstrapoloitu Lw Taajuuspainottamaton oktaavitaso laskettuna valmistajan ilmoittamasta A-taajuuspainotetusta oktaavitasosta Päästögraafit

21 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Asuinrakennus (Leppämäentie 8), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

22 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AA Asuinrakennus (Jokkiintie 251), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

23 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AB Asuinrakennus (Jokkiintie 235), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

24 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AC Asuinrakennus (Jokkiintie 28), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

25 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AD Asuinrakennus (Paltanpääntie 623), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

26 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AE Asuinrakennus (Paltanpääntie 614a), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

27 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AF Lomarakennus (Kyröntie 337,Kaurastenrahka), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

28 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AG Asuinrakennus (Kyröntie 337), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

29 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AH Asuinrakennus (Paltanpääntie 2), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

30 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AI Lomarakennus (Vähäkangas), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

31 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, AJ Lomarakennus (Haapaniemi), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

32 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, B Asuinrakennus (Leppämäentie 457), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

33 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, C Asuinrakennus (Tuomolantie 1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

34 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, D Asuinrakennus (Tuomolantie 452), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

35 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, E Asuinrakennus (Kujanpääntie 271), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

36 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Asuinrakennus (Kujanpääntie 251c), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

37 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Asuinrakennus (Verhontie 251a), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

38 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus (Verhontie 262), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

39 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, I Asuinrakennus (Verhontie 237), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

40 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, J Asuinrakennus (Verhontie 24), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

41 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, K Asuinrakennus (Verhontie 27), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

42 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, L Asuinrakennus (Seljäntie 345), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

43 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, M Lomarakennus (Hevonlinnanjärvi), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

44 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, N Lomarakennus (Huovintie), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

45 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, O Asuinrakennus (Huovintie 392), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

46 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, P Lomarakennus (Huovintie 431), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

47 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Q Asuinrakennus (Huovintie 486), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

48 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, R Lomarakennus (Isokangas), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

49 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, S Lomarakennus (Alho), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

50 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, T Asuinrakennus - EI ASUTTU (Murtolantie, Takamaa 1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

51 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, U Asuinrakennus (Murtolantie1), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

52 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, V Asuinrakennus (Murtolantie 21), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

53 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, W Asuinrakennus (Leppämäentie 785), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

54 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, X Asuinrakennus (Purolantie 36), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

55 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Y Asuinrakennus - EI ASUTTU (Purolantie 58), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

56 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, Z Asuinrakennus (Purolantie ), ääneneristävyys DSO1284 mukaan , Nordex N131_3 3 MW, 144 m, 9 on tehty ohjeen YM 2/214 1: C % RH.

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy

HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset. 25.10.2011 Projektinumero: 302786. WSP Finland Oy HAMINAN ENERGIA OY: Summan tuulivoimaloiden ympäristömelumittaukset 25.10.2011 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 1 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä

Lisätiedot

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus

Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus 15.8.2013/KN Kannanotto: Raahen Someronkankaan tuulivoimapuisto, Raahen Itäisten tuulivoimaloiden YVA-selostus Sisällys: 1. Yleistä Raahen Itäisistä tuulivoimapuistoista 2. Työllistävä vaikutus 3. Meluhaitat

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus

Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus Veli-Matti Yli-Kätkä Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 18.9.2013.

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset LIITE 7 Pöyry Finland Oy Päiväys 29.11.2013 Sivu 1 (14) Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010 33 24239 carlo.dinapoli@poyry.com Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ari.saarinen@ymparisto.fi 15.11.2013 Lausunnon antajat: Lausunnon aihe: Viitteenne: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Talonrakentamisen akustiikka

Talonrakentamisen akustiikka Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos. Tutkimusraportti 137 Tampere University of Technology. Institute of Structural Engineering. Research Report 137 Mikko Kylliäinen Talonrakentamisen

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2094 1 Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu 18 21600 Parainen Turku 13.9.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö 445 442 1 59, Kuparikatu, Parainen

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

OSA III MELU JA SEN HALLINTA LUONNOS 2014-02 05. 10. Ampumaratamelu

OSA III MELU JA SEN HALLINTA LUONNOS 2014-02 05. 10. Ampumaratamelu OSA III MELU JA SEN HALLINTA LUONNOS 2014-02 05 10. Ampumaratamelu Ampuminen tuottaa melua. Melulla tarkoitetaan ääntä joka on kuulijalleen vahingollista (esimerkiksi kuulovaurio) tai haitallista (esimerkiksi

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Kansallisten tunnuslukujen (LAeq, keskiäänitasot) mukaan lasketut melutasot TAMPEREEN KAUPUNKI LIIKENNEVIRASTO WSP FINLAND OY TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

Lisätiedot

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Pekka Taina PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu. Olli Oksa. Palvelinsalien työympäristömelun selvitys

Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu. Olli Oksa. Palvelinsalien työympäristömelun selvitys Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Olli Oksa Palvelinsalien työympäristömelun selvitys Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 20.11.2012

Lisätiedot

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy Wienerberger Oy Finnsementti Oy RT Valmisbetonivaliokunta

Lisätiedot