NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Varsinais-Suomen Energia Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULI- VOIMAHANKE MELUSELVITYS

2 NORDANÅ-LÖVBÖLE TUULIVOIMAHANKE MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Ville Virtanen, Arttu Ruhanen Janne Ristolainen Melumallinnus tuulivoimahankkeen rakennuslupia varten Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2015 aineistoa. _ Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F

3 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1 2. MELUN OHJEARVOT Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista Asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat asuntojen sisätiloissa 2 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT Tuulivoimalatiedot Sibelco Nordic Oy Ab:n louhoksen toimintojen tiedot Melulaskenta Maastomalli 3 4. TULOKSET ja johtopäätökset Tuulivoimamelun mallinnustulokset Louhoksen mallinnustulokset Yhteismallinnuksen tulokset Häiritsevyyskorjaukset Pienitaajuinen melu Tuulivoiman melutasot verrattuna VnA 1107/2015 ulkomelun ohjearvoihin Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Tulosten vertailu kaavoitusvaiheen selvitykseen Alueen tuuliolosuhteet ja niiden vaikutukset meluun 8 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Nordanå-Lövböle meluvyöhykekartta, standard operational mode Nordanå-Lövböle meluvyöhykekartta, melua vaimennettu toimintaasetuksilla Sibelco Nordic Oy Ab louhoksen meluvyöhykekartta Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston ja Sibelco Nordic Oy Ab louhoksen yhteismallinnuksen meluvyöhykekartta Tuulivoimalaitosten mallinnustietolomake Tuulivoimalaitosten koordinaatit Kiviainestoiminnan melupäästötiedot

4 1. YLEISTÄ Varsinais-Suomen Energia Oy suunnittelee tuulivoimalaitosten rakentamista Kemiönsaareen Nordanå-Lövbölen alueelle. Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää suunniteltujen tuulivoimalaitosten aiheuttamat meluvaikutukset rakennuslupia varten. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla rakennuslupavaiheen laskentaparametreilla. Meluvyöhykkeiden ja immissiopisteiden mallinnuksessa on käytetty ISO laskentamallia. Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti erillislaskentana. Hankkeen tässä vaiheessa toteutettavaa laitosmallia ei ole vielä valittu. Meluselvityksessä käytettiin lähtötietoina yhden toteutukseen harkitun voimalaitosvaihtoehdon (Nordex N117/3000) tietoja. Varsinais- Suomen Energia Oy:n mukaan hankkeeseen valittava laitos tulee olemaan melun osalta vastaava tai hiljaisempi kuin tässä tutkittu laitos. Työ on tehty Varsinais-Suomen Energia Oy:n toimeksiannosta. Meluselvityksen laadinnasta on vastannut projektipäällikkö ins.(amk) Arttu Ruhanen. Melumallinnuksen ja raportoinnin on tehnyt suunnittelija ins.(amk) Ville Virtanen. 2. MELUN OHJEARVOT 2.1 Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 (voimaantulopäivä ) on annettu tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot. Ohjearvot on annettu absoluuttisina lukuarvoina, joissa ei huomioida taustamelua. Asetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennusalan mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa. Tuulivoimalan toiminnasta aiheutuvan melupäästön takuuarvon perusteella määritelty laskennallinen melutaso ja valvonnan yhteydessä mitattu melutason eivät saa ulkona ylittää melulle altistuvalla alueella melun A-taajuuspainotetun keskiäänitason (ekvivalenttitason L Aeq ) ohjearvoja taulukossa 1 esitetyn mukaisesti. Taulukko 1. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvot Ulkomelutason L Aeq päivällä klo 7-22 Ulkomelutason L Aeq yöllä klo 22-7 Pysyvä asutus 45 db 40 db Loma-asutus 45 db 40 db Hoitolaitokset 45 db 40 db Oppilaitokset 45 db - Virkistysalueet 45 db - Leirintäalueet 45 db 40 db Kansallispuistot 40 db 40 db Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä tällaista toimintaa harjoitettaessa huomioon otettavista sisämelutasoista säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

5 Valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen tehdään 5 db lisäys, mikäli tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista altistuvalla alueella. 2.2 Asumisterveysasetuksen melutason toimenpiderajat asuntojen sisätiloissa Sosiaali- ja terveysministeriön annetussa asetuksessa 545/2015 (voimaantulopäivä ) on annettu toimenpiderajoja asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisämelulle (ns. asumisterveysasetus). Asetus korvaa aiemmin käytössä olleen asumisterveysohjeen (STM oppaita 2003:1). Asuinhuoneistojen asuinhuoneisiin (paitsi keittiö ja muut tilat) toimenpiderajoiksi on annettu päiväajan keskiäänitasolle L Aeq db ja yöajan keskiäänitasolle L Aeq db. Selvästi taustamelusta erottuvalle melulle, joka voi aiheuttaa unihäiriötä, on toimenpiderajana nukkumiseen käytettävissä tiloissa yöaikaan (klo 22-7) yhden tunnin keskiäänitaso L Aeq,1h 25 db. Lisäksi on huomioitava melun erityisominaisuudet eli mahdolliset kapeakaistaisuus- ja impulssimaisuuskorjaukset. Asetus sisältää toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle, jotka on annettu taajuuspainottamattomina tunnin keskiäänitasoina L eq,1h. Taulukko 2. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun toimenpiderajat terssikaistoittain (Asumisterveysasetus). Päiväaikana sallitaan 5 db suurempia arvoja. Kaista / Hz L eq, 1h / db , Valtioneuvoston asetuksessa velvoitetaan noudattamaan sisätilojen melun osalta Asumisterveysasetuksessa annettuja sisätilojen melun toimenpiderajoja. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeen (4/2012) mukaisesti ulkomelun ohjearvoilla pyritään varmistamaan sisämelun osalta suunnitteluohjearvojen täyttyminen. Asumisterveysasetus ei tuo muutoksia mallinnusmenettelyihin tai -tarpeisiin, jotka tehdään YM:n ohjeistuksen mukaisesti. 3. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT 3.1 Tuulivoimalatiedot Tuulivoimaloiden sijoittelu perustuu toimitettuun suunnitelmaan (Terhi Koskela/Ramboll) ja koordinaatit on esitetty liitteessä 6. Tuulivoimalaitosten napakorkeus on 146,5 m maanpinnan yläpuolella. Mallinnuksessa käytettiin Nordex N117/3000 laitosmallia. Varsinais-Suomen Energia Oy:n toimittamasta meludokumentista käy ilmi melupäästötiedot terssikaistoittain tuulennopeuksilta 3-12 m/s (10 m korkeudella) eri melumoodeille. (Nordex: Technical Report, Third octave sound power levels, Nordex N117/3000 Operational Modes: F008_244_A17_EN, Revision 01, ) Mallinnus tehtiin standardimoodilla sekä tilanteessa, jossa osassa tuulivoimaloita käytetään vaimennusmoodeja. Käytetyt kokonaisäänitehotasot vastaavat melupäästöarvoja tuulen nopeuden ollessa 8 m/s 10 metrin korkeudella. Tuulivoimaloiden tarkemmat melutiedot on esitetty liitteen 5 mallinnustietolomakkeessa. Melupäästön terssispektritietojen (standard mode, mode 2 ja mode 7) mukaan tuulivoimalan melu ei ole kapeakaistaista. 3.2 Sibelco Nordic Oy Ab:n louhoksen toimintojen tiedot Louhoksen melua aiheuttavia toimintoja ovat poraus, esi- ja jälkimurskaus sekä kaksi pyöräkuormaajaa. Louhoksen aiheuttamat melutasot mallinnettiin käyttäen Sibelco Nordic Oy Ab:n toimittamia laitteistojen äänitehotasotietoja (WSP Finland Oy, Nordanå-Lövböle tuulivoimahankkeen meluselvitys, päivätty ). Louhoksella on toimintaa noin 4 kk ajan vuodessa. Louhoksella ei ole melua aiheuttavaa toimintaa yöaikana (22-7). Mallinnuksessa huomioitujen laitteiden äänitehotasot (L WA ) oktaavikaistoittain on esitetty liitteessä 7.

6 3.3 Melulaskenta Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Meluvyöhyke- ja reseptoripistelaskennat on tehty SoundPlan 7.3 melulaskentaohjelmalla mallinnusohjeistuksen mukaista ISO laskentamallia käyttäen. SoundPlan -ohjelmistosta saa lisätietoa internet-sivustolta ISO mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida varioida, vaan laskentamallissa on oletuksena lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Malli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskentapisteiden välisille alueille. Meluvyöhykelaskennan lisäksi tehtiin reseptoripistelaskenta yhdeksään tuulivoimaloita lähinnä olevaan pisteeseen, josta käy ilmi tarkat kaikkien voimaloiden yhteiset keskiäänitasot (L Aeq ) kyseisten rakennusten kohdalla. Pientaajuisen melun tarkastelu tehtiin YM:n ohjeessa 2/2014 esitetyn mukaisesti. Melupäästötietona käytettiin tilaajan toimittamia 1/3-oktaavikaistatietoja laitoksen äänitehotasolle taajuusvälille Hz. Taajuuspainottamattomien terssikaistakohtaisten ulkomelutason laskenta tehtiin 13 reseptoripisteeseen, jotka ovat samoja, kuin WSP:n tekemässä meluselvityksessä. Reseptoripisteet on nimetty vastaavasti WSP:n raportin kanssa. Rakennusten sisälle aiheutuvia pientaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetelmässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. Raportissa esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia. lo6 lo5 as4 lo10 lo7 lo9 lo11 as9 as8 lo3 as1 as10 lo1 Kuva 1. Reseptoripisteiden (keltainen ympyrä) sijainnit 3.4 Maastomalli Maastomallin laadinnassa on käytetty Maanmittauslaitoksen alueen tarkinta numeerista karttaaineistoa, jossa korkeuskäyrät ovat 2,5 m välein. Maastomalli on päivitetty Maanmittauslaitoksen toimesta Meluvyöhykkeiden laskennassa ei huomioitu rakennusten aiheuttamia heijastuksia. Maastomallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta (mm. puustoa). Puuston vaikutuksesta tuulivoimamelun etenemiseen tai huomioimiseksi mallinnuksessa ei ole vielä luotettavaa tutkittua tietoa tai käytäntöä. Ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut).

7 Hankealueella tuulivoimalan perustusten ja kolmen kilometrin etäisyydellä laitoksista sijaitsevien altistuvien kohteiden välinen maanpinnan korkeusero on alle 60 metriä. 4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Melukuviin on merkitty asuin- ja lomarakennukset värikoodein tilaajan toimittaman aineiston perusteella, joka pohjautuu kunnan aineistoihin kesäkuulta 2014 ja jota on täydennetty Maanmittauslaitoksen aineistolla. Meluvyöhykkeet ovat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulivoimalaitokset tuottavat suurimman mahdollisen melupäästön koko päivä- tai yöajan. Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee päiväja yöaikana ja todellinen päivä- tai yöajan äänitaso tuulivoimaloiden ympärillä vaihtelee sen mukaisesti. Myös tuulen suunta vaikuttaa melun leviämiseen ja mallinnus on tehty myötätuuliolosuhteen vallitessa kaikkiin ilmansuuntiin. 4.1 Tuulivoimamelun mallinnustulokset Laskennalliset tuulivoimamelun meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteissä 1-2. Äänitehotason 106 db mallinnuksessa (Liite 1) 16 asuinrakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Yhtään asuinrakennusta ei ole 45 db ylittävällä meluvyöhykkeellä. Yhdenkään loma-asunnon kohdalla melutaso ei ylitä 40 db:ä. Optimoidun tilanteen mallinnuksessa (Liite 2) yhtään asuin- tai lomarakennusta ei sijoitu db meluvyöhykkeelle. Taulukossa 3 on esitetty mallinnetut melutasot kuvassa 1 esitetyissä reseptoripisteissä. A = Tuulivoimalaitokset (29 kpl) L WA 106,0 db. B = Tuulivoimalaitokset (29 kpl) optimointi. Taulukko 3. Keskiäänitasot reseptoripisteissä A Tunnus L Aeq, db L Aeq, db As1 43,4 39,9 As4 41,3 39,9 As8 40,5 39,9 As9 40,3 39,8 As10 40,6 37,4 Lo1 39,3 37,7 Lo3 38,9 35,9 Lo5 38,8 38,0 Lo6 37,9 37,4 Lo7 36,9 35,6 Lo9 37,2 37,1 Lo10 36,6 35,5 Lo11 39,2 38,8 B 4.2 Louhoksen mallinnustulokset Laskennalliset louhoksen meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteessä 3. 5 asuinrakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Yhtään asuinrakennusta ei ole 45 db ylittävällä meluvyöhykkeellä. Yksi lomarakennus sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Kolme lomarakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. C = Sibelco Nordic Oy Ab:n louhoksen melulähteet, niiden äänitehotasot (L WA, db) ja toimintaajat (h): Pyöräkuormaajat 2kpl (110 db, 8 h) Poravaunu (124 db, 6 h) Esimurskain (118 db, 8 h) Jälkimurskain (121 db, 8 h) Taulukossa 4 on esitetty mallinnetut melutasot kuvassa 1 esitetyissä reseptoripisteissä.

8 Taulukko 4. Keskiäänitasot reseptoripisteessä, louhinta Tunnus L Aeq, db As1 26,2 As4 38,8 As8 17,1 As9 12,2 As10 24,9 Lo1 25,1 Lo3 21,2 Lo5 20,7 Lo6 17,5 Lo7 41,9 Lo9 7,8 Lo10 45,6 Lo11 12,1 C 4.3 Yhteismallinnuksen tulokset Laskennalliset yhteismallinnuksen meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteessä asuinrakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Yhtään asuinrakennusta ei ole 45 db ylittävällä meluvyöhykkeellä. Yksi lomarakennus sijoittuu 45 db meluvyöhykkeelle. Kaksi lomarakennusta sijoittuu db meluvyöhykkeelle. Suurin yhteismelutaso on laskettu reseptoripisteeseen Lo10. Ko. pisteessä, samoin kuin pisteessä Lo7, suurin osa melusta aiheutuu mallinnuksen mukaan Sibelco Oy:n louhinnasta. Näissä pisteissä tuulivoimalaitosten aiheuttama melutaso on lähes 10 db alhaisempi kuin louhinnan aiheuttama melutaso. D = Tuulivoimalaitosten (29 kpl) L WA 106,0 db ja louhoksen yhteismallinnus. Taulukossa 5 on esitetty mallinnetut melutasot kuvassa 1 esitetyissä reseptoripisteissä. Taulukko 5. Keskiäänitasot reseptoripisteessä yhteismallinnus D Tunnus L Aeq, db As1 43,5 As4 43,2 As8 40,6 As9 40,3 As10 40,7 Lo1 39,5 Lo3 39,0 Lo5 38,9 Lo6 38,0 Lo7 43,1 Lo9 37,2 Lo10 46,1 Lo11 39,2 4.4 Häiritsevyyskorjaukset Valtioneuvoston asetuksessa 1107/2015 tuulivoimaloiden ulkomelutasoista ei mallinnusvaiheessa edellytetä korjauksia tai kannanottoa mahdollisesta impulssimaisuudesta tai kapeakaistaisuudesta. Mahdollinen häiritsevyyskorjaus tehdään valvonnan yhteydessä tehtävään mittaustulokseen. Asetus ei sisällä korjausta merkityksellisestä sykinnästä (amplitudimodulaatio), koska sen määrittämiseen ei ole standardisoitua menetelmää. Käytössä olleiden melupäästötietojen mukaan tutkittu voimalaitos ei aiheuta kapeakaistaista melua.

9 4.5 Pienitaajuinen melu Suunniteltujen voimalaitosten aiheuttamaa pienitaajuista melua tarkasteltiin 8 loma-asunnon kohdalla ja 5 vakituisen asuintalon kohdalla. Taajuuspainottamattomat melutasot on esitetty kuvissa 2-5. Pienitaajuinen melu, asuinrakennukset L eq, db , Taajuuskaista, Hz As1, Ulkomelu As1, Sisämelu As4, Ulkomelu As4, Sisämelu As8, Ulkomelu As8, Sisämelu As9, Ulkomelu As9, Sisämelu As10, Ulkomelu As10, Sisämelu Asumisterveysasetus, sisämelu Kuva 2. Pienitaajuisen melun laskentatulokset asuinrakennusten luona Pienitaajuinen melu, asuinrakennukset L eq, db , Taajuuskaista, Hz As1, Ulkomelu As1, Sisämelu As4, Ulkomelu As4, Sisämelu As8, Ulkomelu As8, Sisämelu As9, Ulkomelu As9, Sisämelu As10, Ulkomelu As10, Sisämelu Asumisterveysasetus, sisämelu Kuva 3. Pienitaajuisen melun laskentatulokset asuinrakennusten luona, kun osassa tuulivoimalaitoksia käytetty vaimennusmoodeja

10 L eq, db Pienitaajuinen melu, loma-asunnot , Taajuuskaista, Hz Lo1, Ulkomelu Lo1, Sisämelu Lo3, Ulkomelu Lo3, Sisämelu Lo5, Ulkomelu Lo5, Sisämelu Lo6, Ulkomelu Lo6, Sisämelu Lo7, Ulkomelu Lo7, Sisämelu Lo9, Ulkomelu Lo9, Sisämelu Lo10, Ulkomelu Lo10, Sisämelu Lo11, Ulkomelu Lo11, Sisämelu Asumisterveysasetus, sisämelu Kuva 4. Pienitaajuisen melun laskentatulokset loma-asuntojen luona L eq, db Pienitaajuinen melu, loma-asunnot , Taajuuskaista, Hz Lo1, Ulkomelu Lo1, Sisämelu Lo3, Ulkomelu Lo3, Sisämelu Lo5, Ulkomelu Lo5, Sisämelu Lo6, Ulkomelu Lo6, Sisämelu Lo7, Ulkomelu Lo7, Sisämelu Lo9, Ulkomelu Lo9, Sisämelu Lo10, Ulkomelu Lo10, Sisämelu Lo11, Ulkomelu Lo11, Sisämelu Asumisterveysasetus, sisämelu Kuva 5. Pienitaajuisen melun laskentatulokset loma-asuntojen luona, kun osassa tuulivoimalaitoksia käytetty vaimennusmoodeja DSO menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot (äänitasoero L) kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käytettyjä rakenteita. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittaa terssikohtaiset melutasot ohjearvot jokaisessa reseptoripisteessä. Tulokset osoittavat, että ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pientaajuisen melun ohjearvojen alle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pienitaajuinen melu alittaa ohjearvot myös kauempana tuulivoimaloita, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa. 4.6 Tuulivoiman melutasot verrattuna VnA 1107/2015 ulkomelun ohjearvoihin YM:n mallinnusohjeen (2/2014) mukaan ohjearvovertailussa ei huomioida epävarmuutta, kun laskenta tehdään ohjeessa mainituilla parametreja ja käyttäen valmistajan takaamia melupäästöarvoja (declared value tai warranted level). Tällöin melupäästön takuuarvoon on sisällytetty koko laskennan epävarmuus. Tässä mallinnuksessa on käytetty valmistajan takaamaa arvoa.

11 Äänitehotason 106 db mallinnuksessa (Liite 1) päiväajan ohjearvo 45 db ei ylity loma-asuntojen eikä vakituisten asuintalojen osalta. Asuinrakennuksia jää 16 kpl yöajan ohjearvon 40 db ylittävälle melualueelle. Lomarakennusten kohdalla ei ylitetä yöajan ohjearvoa. Optimointimallinnuksessa (Liite 2) päiväajan ohjearvo 45 db ei ylity loma-asuntojen tai vakituisten asuintalojen osalta. Melutaso ei myöskään ylitä yöajan ohjearvoa 40 db yhdenkään lomaasunnon tai asuinrakennuksen osalta. Valtioneuvoston asetuksessa velvoitetaan noudattamaan sisätilojen melun osalta Asumisterveysasetuksessa annettuja sisätilojen melun toimenpiderajoja. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeen (4/2012) mukaisesti ulkomelun ohjearvoilla pyritään varmistamaan sisämelun osalta suunnitteluohjearvojen täyttyminen. 4.7 Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Tilanteessa, jossa on mallinnettu vain Sibelco Nordic Oy Ab:n louhos, ylittyy VNp 993/1992 mukainen päiväajan ohjearvo 45 db yhden loma-rakennuksen osalta. Yöajan ohjearvo 40 db ylittyy kahden lomarakennuksen osalta. Tuulivoimamelulle on annettu erilliset ulkomelutason ohjearvot, joissa ei huomioida taustamelua. Yleisesti yhteismelutasoista voidaan kuitenkin sanoa, että yhteismallinnuksen tilanteessa, jossa on otettu huomioon louhos ja tuulivoimalat, ylittyy päiväajan ohjearvo 45 db yhden lomarakennuksen osalta. Yöajan ohjearvo 40 db ylittyy neljän lomarakennuksen osalta. 4.8 Tulosten vertailu kaavoitusvaiheen selvitykseen Verrattaessa nyt mallinnettuja tuloksia kaavoitusvaiheessa tehtyyn melumallinnukseen (WSP Finland Oy, Nordanå-Lövböle tuulivoimahankkeen meluselvitys, päivätty ), ovat melutasot ympäristön alistustuvissa kohteissa samaa tasoa noin ±0,5 db tarkkuudella. 4.9 Alueen tuuliolosuhteet ja niiden vaikutukset meluun Tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Meluntuotto ei kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea yleensä noin 7-11 m/s (10 m korkeudella) tuulennopeudella. Hiljaisemmalla tuulennopeudella voimalaitoksen äänitehotaso saattaa olla merkittävästi maksimiarvoa hiljaisempi. Tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja hetkittäinen äänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Mallinnuksen tulokset vastaavat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on koko päivä- tai yöajan erittäin voimakasta. Todellinen päivä- ja yöajan keskiäänitaso laitosten ympärillä riippuu tarkastelujakson tuulisuudesta ja mallinnuksen mukaiset melutasot edustavatkin lähelle äänekkäintä mahdollista tilannetta. Kuva 6. Tuuliruusu Suomen Tuuliatlaksesta Koska alueen vallitseva tuulensuunta on lounaan-luoteen suunnasta, toteutuu mallinnuksen mukainen melutaso todennäköisemmin hankealueen koillis-kaakkoispuolella.

12 Lahdessa 1. päivänä syyskuuta 2015 RAMBOLL FINLAND OY Janne Ristolainen Projektipäällikkö Arttu Ruhanen Suunnittelija

13

14

15

16

17 LIITE 5, 1/5 Laatija: Arttu Ruhanen, Ramboll Finland Oy Päivämäärä: Hankevastaava: Hankealue: Varsinais-Suomen Energia Oy Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuisto Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio: SoundPlan 7.3 Laskennan lähtötiedot Laskentaverkko Mallinnusmenetelmä: ISO Laskentakorkeus: Laskentaruudukon koko: 4 metriä 20*20 metriä Sääolosuhteet Suhteellinen kosteus: Lämpötila: 70 % 15 C Maastomalli Maastomallin lähde: Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: Maanmittauslaitoksen maastotietokanta - 2,5 m Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä voimaloista) Kyllä Ei Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: - Maan- ja vedenpinnan absorptio ja heijastukset, käytetyt kertoimet Vesialueet 0 akustisesti kova pinta Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu Tuulivoimaloiden perustiedot Tuulivoimalan valmistaja: Tyyppi: Sarjanumero: Nordex N117/ Nimellisteho: Napakorkeus: Roottorin halkaisija: 3,0MW 146,5 m 117 m Tornin tyyppi: Putkitorni Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö: Pyörimisnopeus: Muu, mikä: Kyllä Kyllä Ei Ei

18 LIITE 5, 2/5 Akustiset tiedot Melupäästötiedot (tuulennopeus ilmoitettu referenssikorkeudella 10 m maanpinnasta) Standardimoodi Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 106,0 db Mode 2 Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 105,0 db Mode 7 Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 101,5 db Takuuarvo Takuuarvo Takuuarvo Aänitehotaso terssikaistoittain (A-painotettu): Standard 80 L WA, db , Taajuus, Hz 120 Mode L WA, db , Taajuus, Hz

19 LIITE 5, 3/ Mode L WA, db , Taajuus, Hz Melun erityspiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, mikä Kyllä Ei Ei ilmoitettu Kyllä Ei Ei ilmoitettu Kyllä Ei Ei ilmoitettu

20 LIITE 5, 4/5 Pienitaajuisen melun laskenta Lineaariset melutasot (L Leq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella Pienitaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284 sovellettuna) Normaalimoodi As1 As4 As8 As9 As10 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Lo1 Lo3 Lo5 Lo6 Lo7 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Lo9 Lo10 Lo11 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db ,

21 LIITE 5, 5/5 Meluvaimennettu (osa voimalaitoksista normaalimoodilla, osa vaimennusmoodilla 2 ja osa vaimennusmoodilla 7) As1 As4 As8 As9 As10 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Lo1 Lo3 Lo5 Lo6 Lo7 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db L Leq, db , Lo9 Lo10 Lo11 Hz L Leq, db L Leq, db L Leq, db ,

22 Liite 6 Tuulivoimalaitosten koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Tunnus X Y Z N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Taulukossa esitetyissä tuulivoimalaitosten koordinaateissa Z-koordinaatti kertoo maaston korkeuden metreissä merenpinnan yläpuolella tuulivoimalan sijaintipaikalla.

23 Liite 7 Sibelco Nordic Oy Ab:n louhoksen melupäästötiedot (L WA) oktaavikaistoittain Laite 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Pyöräkuormaaja 78,0 88,0 95,0 100,5 103,0 106,0 103,0 99,0 94,0 110,2 Poravaunu 61,0 76,0 90,0 103,0 114,0 116,0 120,0 119,0 113,0 124,3 Esimurskain 73,0 91,0 102,0 107,0 111,0 113,0 111,0 105,0 99,0 117,5 Jälkimurskain 37,6 65,8 84,9 100,4 110,8 116,0 117,2 113,0 101,9 121,0 L WA (db)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN MELUSELVITYS

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

Lisätiedot

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS Vastaanottaja Tuulisaimaa Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.10.2014 Viite 1510015613 KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS KAUKKORVEN TUULIVOIMALAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

Lisätiedot

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS

MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Prokon Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.5.2015 Viite 1510002089-013 MUTKALAMMEN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 7.5.2015

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014, täyd. 18.9.2014 Viite EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy KORPI-MATIN

Lisätiedot

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Merituuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.3.2015 Viite 82127026 SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS SIIPYYN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä 9.3.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Lagerwey Development Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2014 Viite 1510011564 MUSTAISNEVAN TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS MUSTAISNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS Vastaanottaja wpd Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2014 Viite 1510012267 MAASELÄNKANKAAN TUULI- VOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO, OULAINEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 29.9.2014 Laatija

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2016 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS

HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS Vastaanottaja PROKON Wind Energy Finland Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2015 Viite 1510004680 003 HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULI- VOIMAHANKE, NÄRPIÖ MELUMALLINNUS HEDET-BJÖRKLIDENIN TUULIVOIMAHANKE,

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.11.2015 Viite 1510014630 004 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI

Lisätiedot

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3.

MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 23.3. Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOI- MAPUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOI-MAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Olofsgård Energi Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.11.2014 Viite 1510001016-003 OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTO, KEMIÖNSAARI

Lisätiedot

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOIMA- HANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS

Vastaanottaja ABO Wind Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Viite ILLEVAARAN TUULIVOIMA- HANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.11.2018 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOIMA- HANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE, HYRYNSALMI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Lagerwey Development Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2014 Viite 1510011291 RIUTANKALLION TUULIVOI- MAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS RIUTANKALLION TUULIVOIMAPUISTO, KAUHAJOKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.9.2017 Viite 1510030635 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.1.2015 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS Päivämäärä 27.1.2015

Lisätiedot

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET Vastaanottaja Megatuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.3.2014 Viite 1510011471 HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET HONKAMÄEN TUULIVOIMAHANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS. Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS. Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.10.2015 Viite 1510015514-010 SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS SIIKAJOEN

Lisätiedot

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS

OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.5.2014 Viite 1510001016-003 OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA- PUISTO, KEMIÖNSAARI MELUMALLINNUS OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTO, KEMIÖNSAARI

Lisätiedot

ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS

ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.10.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOIMA- PUISTO, PUNKALAIDUN MELUMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAPUISTO, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.10.2015 Viite 1510017114 PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS PESOLAN TUULIVOIMA-HANKE, SOINI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.11.2017 Viite 1510017196 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI MELUMALLINNUS TUULIVOIMAPUISTO, UTAJÄRVI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.11.2016 Viite 1510014630 008 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS MELUMALLINNUS 1 Päivämäärä 22.11.2016

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 15.6.

MELUMALLINNUS PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 15.6. Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.6.2018 Viite 1510017196-009 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTO, UTA- JÄRVI MELUMALLINNUS TUULIVOIMAPUISTO, UTAJÄRVI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.5.2017 Viite 1510017114 PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS PESOLAN TUULIVOIMA-HANKE, SOINI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KONTTISUON TUULIVOIMA- PUISTO, SOINI MELUMALLINNUS

KONTTISUON TUULIVOIMA- PUISTO, SOINI MELUMALLINNUS Vastaanottaja UPM Wind Holdings Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.2.2015 Viite 1510011135 KONTTISUON TUULIVOIMA- PUISTO, SOINI MELUMALLINNUS KONTTISUON TUULIVOIMAPUISTO, SOINI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS

SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asakirjayyppi Raportti Paivämäär 30.1.2015 Viite 1510013961 0 SAPPION TUULIVOIMA PUISTO, ÄHTÄRI MELUMALLINNUS 0 RAMBc5LL MELUMALLINNUS Päivämäärä 7.1.2015 Laatija Arttu

Lisätiedot

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS Vastaanottaja Leppäkosken Energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.6.2015 Viite 1510017788 001 KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMA- PUISTO, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN ME- LUMALLINNUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMA- PUISTO, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN ME- LUMALLINNUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.7.2016 Viite 1510027013 TORVENKYLÄN TUULIVOIMA- PUISTO, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN ME- LUMALLINNUS TORVENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTO,

Lisätiedot

RAAHEN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA TUULIVOIMALOIDEN MELUMAL- LINNUS

RAAHEN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA TUULIVOIMALOIDEN MELUMAL- LINNUS evastaanottaja Raahen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 20.12.2017 Viite 1510030498-004 RAAHEN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA TUULIVOIMALOIDEN MELUMAL- LINNUS RAAHEN ETELÄISEN RANTA-ALUEEN

Lisätiedot

GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.11.2013 Viite 82139678-01 GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS GUMBÖLEBERGET TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, OSA 1, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, OSA 1, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 6.10.2017 Viite 1510014630 008 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, OSA 1, SIIKAJOKI MELUMALLINNUS MELUMALLINNUS 1 Päivämäärä 6.10.2017

Lisätiedot

KOKKOKANKAAN TUULIVOI- MAPUISTO, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN ME- LUMALLINNUS

KOKKOKANKAAN TUULIVOI- MAPUISTO, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN ME- LUMALLINNUS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.7.2016 Viite 1510027013 KOKKOKANKAAN TUULIVOI- MAPUISTO, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN ME- LUMALLINNUS KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO,

Lisätiedot

KORKEAMAAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS

KORKEAMAAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS Vastaanottaja SABA Tuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.4.2015 Viite 1510004049 KORKEAMAAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI MELUMALLINNUS KORKEAMAAN TUULIVOIMAHANKE, SOINI MELUMALLINNUS Päivämäärä 15.4.2015

Lisätiedot

LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI MELUMALLINNUS

LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.2.2015 Viite 1510006584 LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI MELUMALLINNUS LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus

Luvia Eurajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 spoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Luvia urajoki Lemlahden Tuulipuiston kaavaehdotusvaiheen melumallinnus wpd Finland Tero lo

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUULI- PUISTO, PORI MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUULI- PUISTO, PORI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUULI- PUISTO, PORI MELUMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

RIBÄCKENIN TUULIVOIMA- PUISTO MELUMALLINNUS

RIBÄCKENIN TUULIVOIMA- PUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja OX2 Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.1.2018 Viite 1510039106-002 RIBÄCKENIN TUULIVOIMA- PUISTO MELUMALLINNUS RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä 31.1.2018 Laatija Arttu

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN

SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016, tark. 13.10.2016 (lisätty parametritaulukko) Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN YHTEISVAIKUTUKSET MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

PESOLAN - KORKEANMAAN TUULI- VOIMAPUISTO, SOINI MELUMALLINNUS

PESOLAN - KORKEANMAAN TUULI- VOIMAPUISTO, SOINI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.9.2014 Viite 1510005264 PESOLAN - KORKEANMAAN TUULI- VOIMAPUISTO, SOINI MELUMALLINNUS PESOLAN - KORKEANMAAN TUULIVOIMAPUISTO,

Lisätiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot

BILAGA 3E (1/11) Laadittu pvm. Projektinumero. Projektin nimi Asiakas Yhteyshenkilö. Mallinnusohjelman tiedot Matalataajuisen melun laskenta Raportin ja raportoijan tiedot Raportin laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Projektipäällikkö Tarkastaja / Hyväksytty pvm Laatija Mauno Aho Laadittu pvm BILAGA 3E (1/11)

Lisätiedot

UTTERMOSSAN TUULI- VOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

UTTERMOSSAN TUULI- VOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto - Vindkraftspark Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 6.5.2014 Viite 82134425-08 UTTERMOSSAN TUULI- VOIMAPUISTO MELUMALLINNUS UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTO

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS Vastaanottaja Voimamylly Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 82142159 HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYS Päivämäärä 17.6.2014

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy

Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys. 25.4.2014 Projektinumero: 305945. WSP Finland Oy Gräsbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 25.4.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

SARVAKANKAAN TUULIVOIMA- PUISTO, RAAHE MELUMALLINNUS

SARVAKANKAAN TUULIVOIMA- PUISTO, RAAHE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Tuuliwatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.7.2014 Viite 16X198686-002 SARVAKANKAAN TUULIVOIMA- PUISTO, RAAHE MELUMALLINNUS SARVAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO, RAAHE MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

HANKOSAAREN TUULIVOIMA- HANKE, UUSIKAUPUNKI MELUMALLINNUS

HANKOSAAREN TUULIVOIMA- HANKE, UUSIKAUPUNKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Empower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.2.2014 Viite 1510009311 HANKOSAAREN TUULIVOIMA- HANKE, UUSIKAUPUNKI MELUMALLINNUS HANKOSAAREN TUULIVOIMAHANKE, UUSIKAUPUNKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

KINNASHARJUN - PASKOONHARJUN TUULIVOIMAPUISTO, TEUVA MELUMALLINNUS

KINNASHARJUN - PASKOONHARJUN TUULIVOIMAPUISTO, TEUVA MELUMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 82124442 KINNASHARJUN - PASKOONHARJUN TUULIVOIMAPUISTO, TEUVA MELUMALLINNUS KINNASHARJUN - PASKOONHARJUN TUULIVOIMAPUISTO,

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

PURNUVUOREN TUULI- VOIMAHANKE, HARTOLA MELUMALLINNUS

PURNUVUOREN TUULI- VOIMAHANKE, HARTOLA MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Hartola Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.3.2012 Viite 82139678-02 PURNUVUOREN TUULI- VOIMAHANKE, HARTOLA MELUMALLINNUS PURNUVUOREN TUULIVOIMAHANKE, HARTOLA MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO MELUSELVITYKSEN PÄIVI- TYS, KAAVA 1

KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO MELUSELVITYKSEN PÄIVI- TYS, KAAVA 1 Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.8.2013 Viite 82141474 KIIMASSUON TUULIVOIMA- PUISTO MELUSELVITYKSEN PÄIVI- TYS, KAAVA 1 KIIMASSUON TUULIVOIMAPUISTO MELUSELVITYKSEN

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 24 Parhalahti_Meluselvitys_JR15 1211-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 11.12.2015

Lisätiedot

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Raportti 1/5 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Melun ohjearvot... 3

Lisätiedot

PUSKAKORVENKALLION TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS

PUSKAKORVENKALLION TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Puskakorven Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.11.2018 Viite 1529105 PUSKAKORVENKALLION TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS PUSKAKORVENKALLION TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS

EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS Vastaanottaja Eikan Pub Oy Eino Lehtinen Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2017 Viite 1510035737 EIKAN PUB, JÄRVENPÄÄ RAVINTOLAMELUN MITTAUS RAVINTOLAMELUN MITTAUS Päivämäärä 18.8.2017 Laatija

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Kaukasenneva_Meluselvitys_J R151207-4CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

PURNUVUOREN TUULI- VOIMAHANKE, HARTOLA MELUMALLINNUS

PURNUVUOREN TUULI- VOIMAHANKE, HARTOLA MELUMALLINNUS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 3 Vastaanottaja Ilmatar Hartola Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.7.2013 Viite 82139678-02 PURNUVUOREN TUULI- VOIMAHANKE, HARTOLA MELUMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE MELUMALLINNUS

TUULIVOIMAHANKE, RAAHE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Raahen Tuulivoima Consulting Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.12.2013 Viite 1510009971 TUULIVOIMAHANKE, RAAHE MELUMALLINNUS TUULIVOIMAHANKE, RAAHE MELUMALLINNUS Päivämäärä 13.12.2013

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUULI- PUISTO, PORI MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUULI- PUISTO, PORI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.2.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUULI- PUISTO, PORI MELUMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO. Suolakangas. Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 18 Suolakangas_Meluselvitys- YKCG151002- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Suolakangas Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev02 30.9.2015

Lisätiedot

Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Nordanå-Lövbölen tuulivoimalahankkeen meluselvitys 17.6.2014 Projektinumero: 305945 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus

Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Karhunnevankankaan tuulipuiston Nord2000-melumallinnus Riikka Arffman wpd Finland 11.8.2016

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Ketunperän meluselvitys

Ketunperän meluselvitys Page 1 of 14 Ketunperä_Meluselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

NIEMENRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLIVIESKA MELUSELVITYS

NIEMENRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLIVIESKA MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 27.8.2012 Viite 82142434 NIEMENRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLIVIESKA MELUSELVITYS NIEMENRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, YLIVIESKA MELUSELVITYS

Lisätiedot

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 19 Portin_tuulipuisto_Meluselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Meluselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.10.2015 YKo

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen Page 1 of 9 Rajamaenkyla-Pienitaajuinen melu- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Rajamäenkylä Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 10.02.2015

Lisätiedot

LIITE 17. Pesolan-Korkeanmaan tuulivoimahankkeen meluselvitys

LIITE 17. Pesolan-Korkeanmaan tuulivoimahankkeen meluselvitys LIITE 17 Pesolan-Korkeanmaan tuulivoimahankkeen meluselvitys Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.8.2014 Viite 1510005264 PESOLAN - KORKEANMAAN TUULI-

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalan tavoiteseminaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen ympäristöön

Lisätiedot

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013 Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus Sivu 1 (6) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 1.1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 2012 2 1.2 Tuulivoimamelun mallinnusohjeet 2013 2

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Lempäälän kunta Jussi Kurikka-Oja 16.4.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Lempäälän kunnan Pajalantien ja Hulikankulman asemakaava-alueiden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus

Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Katri Backman wpd Finland Oy 25.10.2017 Johdanto Wpd

Lisätiedot