Kuolanniemen kaatopaikan sulkeminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuolanniemen kaatopaikan sulkeminen"

Transkriptio

1 9M Sotkamon kunta Kuolanniemen kaatopaikan sulkeminen Rakentamissuunnitelma TYÖSELOSTUS

2 Sisältö MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ Työkohteen esitiedot Sijainti ja nykytila Tutkimukset ja selvitykset Pohjasuhteet suunnittelualueella Työn suorittamisen yleisperiaatteet Rakennustyössä tehtävät toimenpiteet Työn laajuus Työjärjestys Työmaaliikenne, sähkön ja veden hankinta Maa-ainesten hankinta Suunnitelmat ja toteutus Valvonta ja tarkkailu Laadunvalvonta, yleistä Kaatopaikan pintarakenteen rakentamisen laadunvalvonta Materiaalien laadunvalvonta Kaivantojen tiivistämistyön valvonta Penkereiden tiiviyden valvonta Työnaikaiset mittaukset Katselmukset OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät rakenteet Suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Poistettavat penkereet ja jätetäyttö POHJARAKENTEET Suojaukset ja eristykset Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset Pohjavedensuojaukset Bentoniittimattorakenteet Kuivatusrakenteet Suotovesisalaojat Salaojan kaivot Avo-ojat ja uomat Puhtaiden pintavesien keräilyojat Sivu- ja niskaojat Rummut Muoviputkirummut KALLION TIIVISTYS- JA LUJITUSRAKENTEET 10

3 16100 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT Maaleikkaukset, jätepenkereen leikkaukset Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT Penkereet Maapenkereet ja - täytöt, jätetäytöt Kaivantojen täytöt Asennusalusta Alkutäytöt Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET KAATOPAIKAN PINTAKERROKSET Esipeittokerros Esipeittokerros Suodatinkankaat Kaasunkeräyskerros Tiivistys- ja välikerrokset Tiivistyskerros bentoniittimatolla Tiivistyskerros moreenilla Kuivatuskerros Päällysteet ja pintarakenteet Pinta- ja kasvukerros Hapetuskerros KASVILLISUUSRAKENTEET Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhoukset VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Jätevesiviemärit Jätevesiviemäriputket 17

4 Liiteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Pintarakenteen laatusuunnitelma Kustannusarvio Määrä- ja yksikköhintaluettelo Piirustukset ja piirustusliitteet Sijaintikartta 1: M208036/1 Nykytilannekartta 1:1000 9M208036/2 Jätetäytön poikkileikkaukset 1-1, 2-2 ja 3-3 9M408036/ 3A,3Bja3C Sulkemistoimenpiteet 1:1000 9M408036/4 Kaasunkäsittelyalue 9M408036/5 Jäteluiskan tyyppipoikkileikkaus 9M408036/6 Täyttöalueen muotoilu 1:1000 9M408036/7

5 Sotkamon kunta 9M KUOLANNNIEMEN VANHAN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Rakentamissuunnitelma TYÖSELOSTUS MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ Työkohteen esitiedot Sijainti ja nykytila Sotkamon kaatopaikka sijaitsee Kuolanniemellä, noin 4 km Sotkamon keskustaajamasta lounaaseen. Maanteitse kaatopaikalle on matkaa noin 10 km. Kaatopaikka ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä lähistöllä ole pohjavedenottamoita tai yksityisiä kaivoja. Lähimpään asuinrakennukseen on matkaa noin 0,4 km. Kaatopaikan ympäristö on kaavoittamatonta metsätalousmaata. Suunnittelualueen sijainti on esitetty piirustuksessa 9M408036/1. Sotkamon Kuolanniemen kaatopaikalla on jätteiden vastaanotto lopetettu vuoden 2003 lopussa. Kaatopaikkaa on sen jälkeen muotoiltu ja esipeitetty. Alueelle on läjitetty maaaineksia pintarakennetta varten. Suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon kaatopaikkakaasun hyödyntämistä Sotkamon MTT:n kiinteistön lämmityksessä. Kaatopaikkakaasun koepumppauksissa todettiin, että kaasun käsittely polttamalla tulee liian kalliiksi, eikä kaasua muodostu jätetäytössä riittävästi. Tutkimusten yhteydessä kaatopaikan täyttöalueelle on asennettu kuusi kaasunkeräyskaivoa. Kuolanniemen kaatopaikka on otettu käyttöön 1960-luvun alkupuolella. Se on ns. tavanomaisen jätteen kaatopaikka, jossa on otettu vastaan ja käsitelty asumisessa, maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa syntyneitä jätteitä. Kaatopaikalla on ollut myös jäteöljyn vastaanotto- ja käsittelyalue sekä ongelmajätteiden vastaanottopiste. Jäteöljyn vastaanottoalue on käytöstä poistamisen jälkeen tutkittu. Öljypitoisuudet jätetäytössä olivat alle ympäristöluvassa (Kainuun ympäristökeskus Dnro 1296Y , ) esitetyn raja-arvon (0,2 %). Varsinaisen jätetäyttöalueen länsipuolella (n. 200 m) sijaitsee puhdistamolietteen kompostointialue, jossa toiminta on lopetettu.. Kaatopaikkatoiminnot ilmenevät karttaliitteestä 9M408036/2. Kaatopaikalla on kunnan toimesta tehty kartoitus ja mittaus kesällä Tulosten mukaan varsinaisen täyttöalueen pinta-ala on noin 3,5 ha. Jätetäyttö ulottuu ylimmillään tasolle +167,50 (N60), ja on paksuimmillaan noin 15 m. Alueelle on läjitetty jätteitä arviolta m 3. Kaatopaikka-alueella muodostuvat pintavalumavedet johdetaan pintakallistuksilla kaatopaikan länsipuolella oleviin tasausaltaisiin, joista vedet ohjataan ojastoon. Kaatopaikan ympäristössä on lisäksi neljä pohjavesipinnan tarkkailuputkea.

6 Kaatopaikkarakenteiden ja tarkkailuputkien sijainti on esitetty suunnitelmapiirustuksissa Tutkimukset ja selvitykset Suljettavalla kaatopaikalla ei ole tehty erillisiä pohjatutkimuksia sulkemissuunnitelman mukaisia töitä varten. Tämän suunnitelma lähtöaineistoina on käytetty mm. Kainuun kaatopaikkojen perustilaselvitystä sekä aikaisemmin laadittua Kuolanniemen kaatopaikan sulkemissuunnitelmaa (PSV- Maa ja Vesi Oy / / P00365). Kuolanniemen kaatopaikalla tehtiin kesällä 2008 kaatopaikkakaasun hyötykäytön esiselvitys (loppuraportti / Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto) tavoitteena määrittää jätetäytön hajoamistila. arvioida ja mitata nykyistä kaasuntuottoa sekä tulevaisuudessa hyödynnettävissä olevaa metaanipotentiaalia, Hankkeen taustalla oli MTT:n esiselvitys hyödyntää kaasun metaanienergiasisältöä MTT:n Sotkamon kiinteistön lämmityksessä öljyn ohessa. Kaatopaikkakaasun muodostumista selvitettiin koepumppauksin Pumppauksista laadittiin erillinen raportti (Ramboll Finland Oy / ). Raportissa todettiin, että kaatopaikkakaasun metaanipitoisuudet olivat alhaisia ja metaanin hyödyntäminen tulisi suhteellisen kalliiksi. Kaatopaikka-alue on kartoitettu ja pintavaaittu vuonna Pohjasuhteet suunnittelualueella Kaatopaikka sijaitsee kallioharjanteen länsireunalla. Alueen maaperä koostuu pääosin silttisestä hiekkamoreenista ja silttimoreenista (K-arvo suuruusluokkaa m/s). Paikoitellen moreenin päältä tavataan ohut kerros hienoa hiekkaa ja silttiä. Pohjavesi on alueella yleisemmin noin 1-2 metrin syvyydellä maanpinnasta, ja sen virtaussuunta on lounaaseen. Pintavesien päävirtaus suuntautuu sekä etelään että länteen kohti Pahkopuroa. Pahkopuro laskee Kiantajärveen noin 3 km päässä kaatopaikasta. Pintavesivirtausta tapahtuu jossain määrin myös pohjoiseen Työn suorittamisen yleisperiaatteet Kaatopaikan sulkeminen toteutetaan laaditun tämän sulkemissuunnitelman ja ympäristölupapäätösten (Dnro KAI-2006-Y ja Dnro 1296Y ) mukaisesti vaiheistettuna siten, että täyttöalue on peitetty ja viimeistelty vuoden 2011 loppuun mennessä. Rakennustöiden ensimmäinen vaihe ajoittuu kesäkaudelle Ennen kaatopaikan varsinaisiin sulkemistoimenpiteisiin ryhtymistä (jätetäytön muotoilu, tiivistäminen, peittäminen.) varmistutaan siitä, ettei haittaeläimistä (rotista) aiheudu ongelmaa ympäristölle. Jätteenkäsittelyalueen roskaantunut ympäristö siivotaan ja jätteet sijoitetaan jätetäyttöön ja hyötyjätteet toimitetaan käsittelykohteeseensa.

7 Jätetäyttö tiivistetään tarvittavilta osin ennen pintakerrosten rakentamista ja muotoillaan siten, että luiskien kaltevuudet ovat vähintään 1:20, mikä on tarpeen sade- ja sulamisvesien johtamiseksi pois jätetäytön pinnalta. Pengerluiskien kaltevuuden tulee olla 1:4 tai loivempi. Paikallisesti luiska voidaan tehdä kaltevuuteen 1:3. Muotoillun jätetäytön pinnalle tehdään esipeittokerros ja tiivis pintarakenne. Pintarakenne estää sade- ja sulamisvesien imeytymisen jätetäyttöön sekä kaatopaikasta jätteen hajoamisen seurauksena vapautuvien ilmakehälle haitallisten kaasujen pääsyn hallitsemattomasti ilmakehään. Esipeittokerrokseen rakennetaan kaasunkeräyskanavat ja lakialueelle yksi kaasukaivo sekä hapettava pintakerros kaasun käsittelyä varten. Kaatopaikan länsipuolella oleva lähin tasausallas syvennetään. Täyttöalueen kuivatusta tehostetaan rakentamalla länsipuolelle täyttöluiskan juureen tiiviin pintakerroksen alle salaoja, johon kertyneet vedet johdetaan tasausaltaaseen. Pintarakenteen päältä kertyvät puhtaat sade- ja sulamisvedet johdetaan ympäristön ojiin tasausaltaan eteläpuolelta Rakennustyössä tehtävät toimenpiteet Työn laajuus Rakennustöihin kuuluvat yleispiirteisesti lueteltuna seuraavat tehtävät: työalueiden, oja- ja putkilinjojen paikoilleen mittaus, merkitseminen kasvillisuuden (puut, pensaat, juurakot) raivaus ja kuljetus rakennuttajan osoittamaan paikkaan tarvittavat rakenteiden suojaukset ja rakenteiden siirrot suotovesien (salaojat) keräily- ja purkujärjestelmien rakentaminen kuivanapitopumppauksineen puhtaiden pintavesien keräily- ja purkujärjestelmien (ympärysojat) rakentaminen kaasunkeräyskanavien ja kaasunjakokaivojen (1 kpl) rakentaminen jätetäytön muotoilemien ja tiivistäminen pintakerrosten rakentaminen tarkemittausten suorittaminen ja materiaalimenekkien kirjaaminen suunnitelman mukaisesti koko työn ajan urakoitsijan laadunvalvonta mittauksineen, laboratoriotutkimuksineen työselostuksen mukaisesti Työjärjestys Työjärjestelyjä ja toteutusaikataulua suunniteltaessa on otettava huomioon, että työ on tarkoitus toteuttaa kahtena peräkkäisenä vuonna siten, että kaatopaikka on peitetty ja maisemoitu vuoden 2011 loppuun mennessä. Ensimmäisenä muotoillaan ja rakennetaan pintakerrokset. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kaasunkeräys- ja käsittelyjärjestelmä. Samanaikaisesti muotoillaan jätetäyttöä, rakennetaan pintakerroksia, reunasalaojaa ja ympärysojia, sekä kaasunkeräys- ja käsittelyrakenteita siten, että suoto- ja valumavedet sekä kaasu voidaan kunkin vaiheen alueelta johtaa eteenpäin. Vaiheittainen toteutus mahdollistaa tarvittavien materiaalien keräämisen alueelle.

8 Kunakin vuonna rakennettavan pintarakenteen toteutumiseen vaikuttaa mm. maaainesten saatavuus. Esim. peittokerroksesta voidaan kahtena ensimmäisenä vuotena tehdä puolet kerrospaksuudesta, jolloin lopputäyttö ja kasvukerros tehdään koko alueelle viimeisenä vuotena. Rakennuttaja voi myös pilkkoa sulkemistyöt useampaan urakkakokonaisuuteen ja tehdä osan töistä itse. Pintarakenteessa on mahdollista käyttää myös muita materiaaleja kuin suunnitelmissa on esitetty edellyttäen että ne ovat ko. rakenteeseen soveltuvia ja täyttävä Valtioneuvoston päätöksessä 861/1997 ja sen muutoksessa 1049/1999 esitetyt vaatimukset. Urakoitsijan on tällöin erikseen hyväksytettävä esittämänsä ratkaisu ympäristöviranomaisella Työmaaliikenne, sähkön ja veden hankinta Työmaaliikenne ja materiaalikuljetus työmaalle tapahtuvat ensisijaisesti nykyisen kaatopaikkatien kautta. Vettä ja sähköä (pääsulake 25 A) on saatavissa jätteenkäsittelyalueelta rakennuttajan osoittamasta paikasta. Väliaikaisten vesi- ja viemärilinjojen sekä sähkölinjojen rakentamisesta vastaa tarvittaessa urakoitsija Maa-ainesten hankinta Urakoitsija vastaa maa-aineshankinnoista itse Suunnitelmat ja toteutus Maarakennustöiden toteutuksessa noudatetaan soveltuvin osin seuraavia normeja ja ohjeita: InfraRYL 2006,osa1 Kaatopaikkojen tiivisterakenne, ympäristöopas nro 36 (SYKE1998) Pohjarakennusohjeet, RIL Rakennusmääräyskokoelma, RakM B3, Pohjarakenteet Voimassa olevat lait, asetukset ja määräykset Työn valvojan työn aikana antamat ohjeet Materiaalitoimittajien antamat materiaalia, varastointia ja asennustöitä koskevat ohjeet ja määräykset Rakentamista varten on laadittu tämä työselostus, joka sisältää laadunvalvontaohjeen ja toteutuspiirustukset. Kaikki tarvittavat tehtävät asiakirjoissa määritellyn valmiin lopputuotteen muodostamiseksi kuuluvat urakoitsijalle, ellei muuta ole erikseen esitetty rakennuttajan toteutettavaksi tai suoritettavaksi eri urakkana. Seuraavista maarakennustyöhön sisältyvistä osatehtävistä ei näissä suunnitelmaasiakirjoissa ole esitetty kaikilta osin yksityiskohtaisia suunnitelmia: työturvallisuussuunnitelma työmaan liikennejärjestelyt, tarvittavat varoitus- ja liikennemerkit sekä aitaukset olevien rakenteiden suojaukset ja poistamiset kaivu- ja täyttötöiden yksityiskohtainen työjärjestys välivarastoinnit mittausjärjestelmä ja merkitseminen maastoon tilapäiset työmaatiet yms. työn suorittamisen vaatimat alustat

9 työnaikainen kunnossapito väliaikaisten sähkö- vesi- ja viemärilinjojen toteutus jälkisiivoukset Edellä kerrotut tehtävät kuuluvat urakoitsijalle ja niiden toteutusperiaatteet ja yksityiskohtaiset suunnitelmat on esitettävä tarvittaessa rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Mikäli urakoitsija havaitsee urakkalaskennan aikana tai toteutusvaiheessa esitettyihin tietoihin nähden sellaisia poikkeamia, epäkohtia tai virheellisyyksiä, jotka voivat vaikuttaa suunniteltuihin ratkaisuihin, on niistä välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle mahdollista suunnitelmien tarkistamista varten Valvonta ja tarkkailu Laadunvalvonta, yleistä Kaikkien valvonta- ja tarkkailutehtävien suorittaminen rakennuttajan valvojan hyväksymällä tavalla kuuluu urakkaan, ellei joitakin tehtäviä ole erikseen esitetty rakennuttajan suoritettavaksi. Tässä kohdassa esitetyt valvonta- ja tarkkailumääräykset ovat voimassa, ellei myöhemmin työselityksen eri osanimikkeissä ole esitetty poikkeavaa tarkennusta Kaatopaikan pintarakenteen rakentamisen laadunvalvonta Kaatopaikan pintarakenteen toteuttamisen laadunvarmistusta varten on laadittu laadunvalvontaohje, joiden pohjalta urakoitsija laatii oman laatusuunnitelmansa sekä toteuttaa oman työnsä laadunvarmistuksen. Ohjeistuksen piiriin kuuluvat esipeittokerros, tiivistyskerros, kuivatuskerros, mahdolliset suojakerrokset sekä pintamaakerros sekä tarkemittaukset. Laadunvalvontaohje on työselostuksen liitteenä. Rakennuttaja asettaa ns. ulkopuolisen riippumattoman laadunvalvojan tekemään erillistä laadunvalvontatyötä rinnakkaismittauksin ja tarkastamaan että urakoitsija tekee työnsä suunnitelmien ja lupaehtojen mukaisesti. Riippumaton laadunvalvoja on suorassa sopimussuhteessa rakennuttajaan, ja kokoaa lopuksi kaikki työn aikana tehtyjen kokeiden ja mittausten tulokset laaturaporttiin, joka yhdessä urakoitsijan laatiman loppuraportin kanssa toimitetaan ympäristöviranomaiselle sekä rakennuttajalle Materiaalien laadunvalvonta Työssä käytetään vain SFS-standardoituja laatuvaatimukset täyttäviä kaivoja, putkia, putken osia ja laitteita. Tarvikkeiden kuljetuksessa, varastoinnissa ja käsittelyssä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita ja yleistä työselostusta. Tarvikkeiden saavuttua työmaalle ne tulee tarkastaa ja vioittuneet tarvikkeet poistaa työmaalta. Materiaalien rakeisuus on hyväksytettävä rakennuttajan valvojalla ennen materiaalin tuontia käyttökohteeseen. Materiaalien laatu varmistetaan lisämäärityksin, mikäli niissä havaitaan työn aikana selviä poikkeavuuksia.

10 00640 Kaivantojen tiivistämistyön valvonta Kaivantojen täyttöjen tiiviyttä valvotaan työtapamenetelmällä ja määrittämällä tiiviysaste (parannettu Proctorkoe) ja tiiviyssuhde mittauksin Infra Ryl 2006 kohtien ja mukaisesti Penkereiden tiiviyden valvonta Penkereiden tiiviyttä valvotaan sekä kokeellisesti että työtapatarkkailuna, joka sisältää kerrospaksuuksien ja pengermateriaalin laadunvalvonnan. Kelpoisuuden toteaminen tehdään Infra Ryl 2006 kohdan ja mukaan Työnaikaiset mittaukset Salaojien, viemäreiden ja kaivojen sijainti (X,Y, Z) todetaan työn aikana tehtävien rakennuttajan hyväksymien tarkemittausten avulla. Tarkemittaukset tehdään johtolinjoilla taitepisteistä, tarkastuskaivojen ja -putkien kohdilta sekä noin 20 m välein putkilinjojen yläpinnasta. Tiivisterakenneurakoitsija laatii mittaussuunnitelman rakenteen kelpoisuuden toteamiseksi. Suunnitelmakartoille ja pituusleikkauksiin merkitään toteutettujen rakenteiden sijainnit ja sijainnin poikkeamat suunnitelmaan verrattuna. Tarkepiirustukset ja koordinaattitiedot toimitetaan sähköisessä muodossa rakennuttajalle ja pyydettäessä myös ulkopuoliselle laadunvalvojalle. Tarkemittausten suorittajan on oltava rakennuttajan ja yhteistyöosapuolten hyväksymä. Mittaustiedot, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla aina ajan tasalla pidettävään kelpoisuuskirjaan Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus, jossa todetaan työalueen laajuus, kapseleiden ja suojattavien rakenteiden (kaasukaivot, tarkkailuputket) sijainti sekä sovitaan kuivatusojan ja purkuojien ja kaatopaikkatiealitusrummun sijainti. Työnaikaisissa tarkistuksissa todetaan, että rakentaminen on tapahtunut suunnitelmanmukaisesti, materiaalit ja kerrospaksuudet ovat vaatimusten mukaisia, että laadunvarmistustoimenpiteet on tehty hyväksyttävästi ja rakenteet täyttävät asetetut vedenjohtavuus- tiiviys- ym. vaatimukset. Loppukatselmuksessa todetaan täyttääkö työ sille asetetut vaatimukset OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettava kasvillisuus Varsinaisella kaatopaikka-alueella ei ole puuvartista kasvillisuutta. Ohut pintamaakerros on ruohottunut vanhimman jätetäytön osalla. Kuivatusojien sekä salaojan kohdalta rai-

11 vataan tarvittaessa puut, pensaat ja juurakot. Materiaali sijoitetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan kaatopaikka-alueella Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat ja siirrettävät rakenteet Ei ole Suojattavat rakenteet Jätetäytön päälle on asennettu 6 kaasunkeräyskaivoa. Kaasukaivojen sijainti on esitetty suunnitelmassa. Rakennetut kaasukaivot yhdistetään jätetäytön pintaan rakennettaviin kaasunkeräyskanaviin Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Pintavesiojien ja salaojien kohdalta poistetaan pintamaat ja turvekerrokset. Maaainekset sijoitetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan kaatopaikka-alueella ja käytetään työn lopussa soveltuvin osin kasvukerrokseen. Täyttöalueella olevia ohuita pintamaakerroksia, jotka jäävät muotoilutäytön alle ei tarvitse poistaa Poistettavat penkereet ja jätetäyttö Kaivutöissä on otettava huomioon, ettei jätetäytön paksuutta suunnitellun pintarakenteen reunaosissa ole mitattu. Jätepenkka voi ulottua kartoitetun luiskajuuren ulkopuolelle. Jos työn aikana todetaan, että jätetäyttö ulottuu suunnitellun ympärysojan ulkopuolella, tehdään alueella tarvittaessa massanvaihto. Jäte poistetaan ja kaivettu alue tasataan tai täytetään ympäröivän maanpinnan kivennäismailla. Poistettu jäte siirretään vanhan jätetäytön päälle ja käytetään muotoilutäyttöihin POHJARAKENTEET Suojaukset ja eristykset Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset Salaojavesien purkuviemäri eristetään ympärysojan kohdalla. Lämpöeriste asennetaan putken alkutäytön päälle ja varustetaan eristeen yläpuolella vähintään 100 mm paksulla suojahiekkakerroksella. Eristys tehdään noin 6,0 m matkalla vähintään 0,6 m putkilinjan molemmille puolille. Putkijohdon lämpöeristeenä käytetään 50 mm polystyreenisolumuovilevyä, jonka kuivairtotiheys on vähintään 35 kg/m3 ja puristuslujuus vähintään 300 kpa. Käytettävän tuotteen tulee olla tyyppihyväksytty maahan asennettavaksi.

12 Suunnitelmien mukaan muita lämpöeristettäviä putkiosuuksia tai rumpuja ei ole. Mikäli työn aikana suunnitelmista joudutaan poikkeamaan siten, että putkijohdon lämpöeristys tulee tarpeelliseksi asentaa, eristetään putkijohdot 50 mm paksulla eristelevyllä asennussyvyyden asettamien vaatimusten mukaisesti Pohjavedensuojaukset Bentoniittimattorakenteet Kaatopaikan vesitiiviin pintakerroksen tekeminen on selostettu kohdassa Pintatiiviste ulotetaan pintarakenteen reunoilla sijaitsevan puhtaiden pintavesien keräilyojan reunaan. Maton asennus, limitys ja tarvittaessa saumojen lisätiivistys bentoniittijauheella tehdään maton toimittajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli kuivatuskerroksena käytetään soraa tai mursketta, bentoniittimaton päälle tehdään suojakerros maton toimittajan vaatimusten mukaisella hiekalla Kuivatusrakenteet Työnaikainen kuivatus on esitetty kohdassa Suotovesisalaojat Kaatopaikan suljettavan osan luiskan juureen asennettavina salaojaputkina käytetään SN8-luokan salaojaputkia M110/100 soveltuvin liitosyhtein. Salaojien kelpoisuus todetaan toimituserittäin putkien merkintöjen ja toimitusasiakirjojen perusteella. Salaojalinjan päällä on oltava jäätymisen estävä peitekerros ennen pakkaskautta Salaojien asentaminen Salaojaputkia asennetaan suljettavan alueen reunaluiskan juureen suunnitellun tiiviin pintarakenteen alapuolelle. Salaojalinjan sijaintia joudutaan mahdollisesti muuttamaan työn aikana, koska jätetäytön tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Salaoja linjan minimi pituuskaltevuus on 0,005 %. Suotovesien keräykseen tarkoitetun salaojaputken asennusalustasta (luonnonmaa tai muotoilutäyttö) on poistettava mahdolliset kivet, joiden raekoko on yli 10 % putken nimellismitasta. Tasauskerros tehdään salaojasoralla 100 mm kerroksena. Salaojaputken alapuolelta ensisijaisesto poistetaan jätekerros. Jos salaojaputken alle jää jätettä, tehdään tasauskerros 150 mm paksuna. Kerros tiivistetään vähintään 90 % tiiveysasteeseen. Salaojaputki suojataan suunnitelman mukaisesti sivulta 200 mm ympärystäytöllä, joka putken yläpuolella ulotetaan tiivistyskerroksen alapintaan saakka. Tasauskerroksen ja ympärystäytön materiaalina käytetään Infra Ryl 2006 kuvan KT 18320:K1 vaatimukset täyttävää karkeaa hiekkaa tai seulottua soraa tai sepeliä (sepeliä # 8-16 mm). Kaivannon pohjaa ja seinämiä vasten asennetaan suodatinkangas, käyttöluokka N3. Salaojien lopullinen sijainti vaakasuunnassa (X, Y) ja sekä korkeusasema (Z) todetaan työn aikana tehtävin tarkemittauksin.

13 14320 Salaojan kaivot Suotovesisalaojalinjoille asennetaan tasa- tai kourupohjalla varustetut muoviset tarkastuskaivot suunnitelmapiirustuksissa esitettyihin kohtiin jätetäytön itä- ja eteläreunaan Kaivot varustetaan nousuputkella ja kannen yläpäät jätetään noin 0,5 m lopullisen pintarakenteen yläpuolelle ja varustetaan RST suojakansilla. Kaivojen materiaalit on esitetty kohdassa Salaojan tarkastuskaivojen ja -putkien asentaminen Kaivojen alustäyttö tehdään hiekalla tai soralla ja tiivistetään 90 % tiiviysasteeseen. Alus- ja ympärystäyttö tehdään salaojan ympärystäytön yläpinnan tasolle (tiivistyskerroksen alapintaan) saakka hiekasta suunnitelmapiirustuksien mukaisesti. Kaivon läpivienti tiivistyskerroksesta tehdään huolellisesti tiivistäen ja käyttäen bentoniittimattokaulusta. Salaojat huuhdellaan ennen käyttöönottoa. Kaivojen tiiviys tarkistetaan silmämääräisesti. Salaojien tarkastuskaivojen lopullinen sijainti vaakasuunnassa (X, Y) ja sekä korkeusasema (Z) todetaan työn aikana tehtävin tarkemittauksin Avo-ojat ja uomat Puhtaiden pintavesien keräilyojat Jätetäyttöalueenvalmiin pintarakenteen päältä kertyvät puhtaat sade- ja sulamisvedet keräillään täyttöpenkereen juurille sijoittuvilla avo-ojilla. Ojien pohjan leveyden on oltava vähintään 0,3 m ja luiskakaltevuuden enintään 1:2. Ojien pituuskaltevuus on vähintään 0,3. Luiskat ja pohja verhoillaan kohdan mukaisesti vähintään 0,20 mm paksuisella murskekerroksella # mm. Verhoilu tiivistetään kaivulaitteen kauhalla Sivu- ja niskaojat Kaatopaikka alueen itä- ja pohjoisosalla kallion pinta on hyvin lähellä nykyistä maanpinna tasoa. Kaatopaikan ympärysojan rakentaminen tuolle alueella voi olla mahdotonta ilman kallion rammerointia. Kaatopaikan tulotien reunaojat syvennetään ja vedet ohjataan suunnitelman mukaisesti kaatopaikan ympärysojaan. Kuivatusojan sijainti ja korkeusasema on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Ojan tarkka sijainti selvitetään työn aikana, koska jätetäytön laajuus ei ole tiedossa. Täyttöalueen ympärysojan vedet ohjataan itäpuolelle olevaan tasausaltaaseen.purkuojan sijainti ja korkeusasema katsotaan maastossa ennen sulkemistöihin ryhtymistä. Tasausallas syvennetään tasoon +151,00. Ojat kaivetaan vähintään 0,3 % kaltevuuteen. Ojan pohjan leveys on vähintään 0,30 m ja luiskien kaltevuus <1:2. Kaivumaat käytetään kaatopaikan muotoilutäyttöihin tai soveltuvin osin ympärysojan pengertäyttöihin.

14 14340 Rummut Muoviputkirummut Kaatopaikan itäpuolelle ympärysojan ja nykyisen kaatopaikkatien kohdalle rakennetaan tarvittaessa rumpu T8 -luokan muoviputkella. Suunnitelmassa on esitetty ainoastaan kaatopaikan länsipuolelle rakennettavat rummut 1 ja 2. Rumpujen sijainti ja korkeusasema katsotaan maastossa ennen sulkemistöiden aloittamista. Rakentaminen tehdään Infra Ryl 2006 kohdan mukaisesti KALLION TIIVISTYS- JA LUJITUSRAKENTEET Ei ole MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT Maaleikkaukset, jätepenkereen leikkaukset Täyttöalueen reuna-alueelta poistetaan pintamaat (turve) kohdan mukaisesti. Täyttöalueelta leikataan massoja noin 5000 m3ktr, jotka levitetään ja muotoillaan jäteätön päälle. Alueen pinta tasataan ja tiivistetään ennen pintarakenteiden tekoa. Mikäli jätetäyttöalueen reunoilla havaitaan ohutta jätekerrosta, siirretään nämä täytöt keskemmäs jätetäyttöä. Reunaluiska tehdään kaltevuuteen 1:3 tai loivempi. Lakialueen minimiluiskakaltevuutena käytetään 1:20 tai jyrkempi. Leikattu materiaali läjitetään täyttöalueelle, jossa se käytetään muotoilutäyttöihin kohdan mukaisesti. Leikatut alueet tasataan esipeittokerroksella kohdan 2110 mukaisesti. Muotoillun jätetäytön pinnan korkeus on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Mikäli työn aikana joudutaan suorittamaan suunnitelmista poiketen massanvaihtoa/muotoilua, tulee nämä alueet mitata (GPS) ennen ja jälkeen massanvaihdon. Leikattu pinta mitataan esipeittokerroksen teon jälkeen 10 x 10 m 2 ruudukkoon Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot Viemärikaivannon pohjan minimileveys on 1,0 m. Suotovesisalaojan kaivannon pohjan minimileveys on 0,50 m. Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannot tehdään työsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot" sekä VTT:n Geoteknisen laboratorion tiedonantoa n:o 29 sekä InfraRyl 2006 kohdan ohjeita noudattaen niin, että työturvallisuutta ei vaaranneta. Kaivanto on pidettävä kuivana niin, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asianmukaisesti suorittaa ja materiaalit tiivistää vaadittuun tiiviyteen. Kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kaivannon seinämien sortumista, eivätkä valu kaivantoon. Ylijäämämassat, joita ei voi käyttää rakenteisiin tai kaivantojen lopputäyttöön sijoitetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Työnaikainen kuivanapito hoidetaan yleensä kaivannoista pumppaamalla.

15 17000 KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT Ei ole PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT Penkereet Maapenkereet ja - täytöt, jätetäytöt Täyttöalueella tehdään muotoilutäyttöjä leikatulla jätteellä (n m 3 ktr). Täyttöpenkereiden pinta muotoillaan suunnitelmapiirustusten mukaisesti kaltevuuteen 1:3 1:20. Ympärysojan ulkoreunaan rakennetaan alueen länsiosassa tarvittaessa penger riittävän ojasyvyyden aikaansaamiseksi. Penkereisiin käytettävä maa-aines ei saa sisältää kiviä tai lohkareita, joiden läpimitta on suurempi kuin 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. Jätetäytöt tiivistetään kaatopaikkapyörillä varustetulla kaatopaikkakoneella, jonka massan tulisi olla vähintään 25 t. Yliajokerojen määrä niillä alueilla, joilla jätetäytön paksuus ylittää kaksi metriä on oltava vähintään kuusi, muualla riittää neljä ajokertaa. Pinnan tasaisuus todetaan silmämääräisesti. Maapenkereet rakennetaan kerroksittain tiivistäen. Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus riippuu tiivistettävän materiaalin laadusta ja tiivistyskalustosta. Kerrospaksuus ei saa ylittää 0,50 m. Pinta muotoillaan ja tasoitetaan niin, ettei pinnalle jää vettä kerääviä painanteita. Kerrospengerryksessä jokainen kerros tiivistetään 90 % tiiviysasteeseen ennen seuraavan kerroksen rakentamista. Tiivistyskoneiden ohjeellinen jyräyskertamäärä eri kerrospaksuuksilla on esitetty InfraRyl 2006 kuvassa 18118:T3. Pengerrysten tiiviyttä tarkkaillaan kokeellisesti (InfraRyl 2006 taulukko 18110:T5) sekä työmenetelmätarkkailuna, johon liittyy jyräyskertojen, kerrospaksuuksien ja pengermateriaalien laadunvalvonta. Ojapenkereiden mitat tarkastetaan maastossa 20 m välein mittaamalla poikkileikkauksen taitepisteet. Jätepenkereiden pinta mitataan esipeittokerroksen teon jälkeen 20 x 20 m2 ruudukkoon Kaivantojen täytöt Asennusalusta Asennusalustojen materiaalit, yleistä Putkikaivannon pohjalle tehdään putken seinämän ulkopinnasta mitattuna 150 mm paksuinen asennusalusta kivettömyyden varmistamiseksi. Salaojalinjoilla asennusalusta tehdään salaojasorasta tai sepelistä # 8-16 mm, jonka paksuus on vähintään 0,10 m ja

16 pohjamaata vasten asennetaan suodatinkangas käyttöluokka N3. Jos kaivannon pohjan taso jää vanhan jätetäytön sisään, käytetään 0,15 m asennusalustaa. Luonnonmaa-aineksen suurin sallittu raekoko on 10 % putken nimellismitasta. Mikäli kaivannon pohjamaa on asennusalustan materiaaliksi soveltuvaa, voidaan viemäri asentaa suoraan pohjamaan varaan. Rakennuttajan edustajan on hyväksyttävä asennusalustaan käytettävä materiaali. Jos soveliasta maamateriaalia ei saada kaivumaista, käytetään asennusalustamateriaalina vaatimukset täyttävää hiekkaa tai soraa, tai mursketta (kun DN >100 mm), jonka suurin sallittu raekoko on 16 mm Asennusalustojen kelpoisuuden osoittaminen Alkutäytöt Alustan taso ja tasaisuus varmistetaan ennen putken asennusta. Epätasaisuudeksi sallitaan enintään ±15 mm 3 m matkalla. Asennusalustan tiiviysvaatimus on keskimäärin vähintään 90 % ja tiiviyssuhde keskimäärin enintään 2,8 (kannettava pudotuspainolaite). Tiiviyttä tarkkaillaan työtapatarkkailuna ja mittauksin Infra Ryl 2006 kohdan mukaan Alkutäyttöjen materiaalit, yleistä Putkikaivantojen alkutäyttömateriaalina käytetään moreenia, hiekkaa, soraa tai mursketta, joka täyttää asennusalustan vaatimukset Salaojien ympärystäytöt, yleistä Salaojien alus- ja ympärystäyttönä pintatiivisteen alapuolisissa rakenteissa käytetään karkeaa hiekkaa, salaojasoraa, kohdan mukaisesti tai sepeliä # 8-16 mm Alkutäyttöjen tekeminen, yleistä Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan huolellisesti putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensimmäinen täyttökerros tehdään enintään putken puolivälin korkeuteen. Täytekerroksen tulee olla putkien molemmilla puolilla täytön eri vaiheessa likimain samalla korkeudella. Alkutäyttö ulotetaan vähintään 0,30 m putken laen yläpuolelle. Täytön tiivistäminen tehdään koneellisesti vasta kun putken laen päällä on vähintään 0,30 m:n paksuinen täyttökerros. Alkutäyttökerros tiivistetään vähintään 95 % tiiviysasteeseen. Päällysrakennekerrosten tiivistäminen raskaalla kalustolla ja työmaaliikenne sallitaan kun täytön pinta on vähintään 0,50 mm putken laen yläpuolella. Kaivanto pidetään kuivana koko asennustyön ajan Alkutäytön kelpoisuuden osoittaminen

17 18330 Lopputäytöt Alkutäytön tiiviysvaatimus on vähintään 95 % ja tiiviyssuhde enintään 2,8 (kannettava pudotuspainolaite). Tiiviyttä tarkkaillaan työtapatarkkailuna ja mittauksin Infra Ryl 2006 kohdan mukaan Lopputäyttöjen materiaalit, yleistä Lopputäyttöön käytetään kaivumaita, muualta tuotuja maa-aineksia tai rakennuttajan työkohteeseen toimittamaa maa-ainesta. Suurin sallittu kivikoko on sama 2/3 -osa kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. Salaojien lopputäyttömateriaalina käytetään salaojasoraa tai vastaavaa tiivistyskerroksen alapintaan saakka Lopputäyttöjen tekeminen, yleistä Lopputäyttö tehdään tarkastuskaivojen kohdalla vähintään 0,40 m etäisyydelle niiden ulkopinnasta kivettömällä materiaalilla. Lopputäyttö tiivistetään ympäröivän leikkausluiskan tiiviyteen siten, etteivät putket ja kaivot vahingoitu Lopputäytön kelpoisuuden osoittaminen Tiiviyttä tarkkaillaan työtapamenetelmällä ja pengerosuuksilla kohdan mukaisesti PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET KAATOPAIKAN PINTAKERROKSET Pintarakennekerrokset tehdään muotoillun jätetäytön päälle varsinaiselle täyttöalueelle. Rakennettava pinta-ala on noin 3,52 ha laskettuna ympärysojien sisäluiskaan saakka Esipeittokerros Esipeittokerros Esipeittokerros rakennetaan tiivistetyn ja muotoillun jätepenkereen päälle. Sillä varmistetaan pintakerrosten alustan tasaisuus ja oikea kaltevuus. Esipeittokerrokseen voidaan käyttää mm. ylijäämämaita tai esim. tuhkaa, joka soveltuu läjitettäväksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Esipeittokerroksen paksuus on vähintään 0,20 m ja viettokaltevuus jätetäytön ulkoreunoja kohti vähintään 5 %. Kerros tiivistetään kaivinkoneen kauhalla tampaten sekä tarvittaessa pinta jyrätään. Tiiviyttä tarkkaillaan työtapatarkkailuna. Jos tiivistyskerros tehdään bentoniittimatolla, tehdään esipeittokerros maton toimittajan vaatimusten mukaisesti. Kerroksen pinta mitataan 20x20 m2 ruudukkoon.

18 21120 Suodatinkankaat Suodatinkangas asennetaan kuivatuskerroksen (sora, murske) päälle sekä tarvittaessa muuallekin erottamaan maa-aineksia toisistaan. Suodatinkankaana käytetään kaikkialla luokan N3 -kangasta. Asentaminen tehdään Ryl 2006 kohdan mukaisesti Kaasunkeräyskerros Kaasunkeräyskerroksen tehtävänä on johtaa jätetäytössä muodostunut kaasu hallitusti jätetäytön pintaan ja edelleen kaasunkäsittelyalueelle. Täyttöalueelle rakennetaan suodatinkankaalla ympäröidyt louhekanavat suunnitelmapiirustusten mukaisesti tulevan tiivistyskerroksen alle. Suodatinkankaan käyttöluokka N3. Kanavat rakennetaan salaojaputkilla M110-SN8, jotka lakialueella liitetään kaasukeräyskaivoon. Kaasunkeräyskaivoina käytetään alaosastaan viirutettuja 400 PEH-muovikaivoja, jotka ulotetaan noin metri pintarakenteen yläpuolelle ja varustetaan kaasutiiviillä ja lukittavalla RST-kannella. Kaasunkeräyskanavien ja kaivojen sijainti sekä kanavien tyyppipoikkileikkaus on esitetty suunnitelmapiirustuksissa Tiivistys- ja välikerrokset Tiivistyskerroksen tehtävänä on muodostaa vettä huonosti läpäisevä kerros jätetäytön päälle. Tiivistyskerros tehdään kaatopaikkakäyttöön soveltuvasta bentoniittimatosta, jonka vedenläpäisevyysarvo on luokkaa 2 x m/s, esim. Bentomat tai Bentofix.. Maton alusta tasataan ja päälle levitetään valmistajan vaatimukset täyttävä suojakerros (Hk tai suojageotekstiili). Vaihtoehtoisena tiivistysmateriaalina voidaan käyttää moreenia, jonka vedenläpäisevyys on enintään 1x10-8 m/s. Maa-aineksen tulee olla mahdollisimman kivetöntä. Suurimmat yli 100 mm halkaisijaltaan olevat kivet on maa-aineksesta poistettava. Tiivistysmateriaaliksi soveltuvat myös siltti ja savi tai maabentoniitti, jossa runkoaineena on käytetty moreenia tai hiekkaa. Tiivistyskerros voidaan tehdä myös teollisuuden sivutuotteista, esim tuhkan, kuitulietteen ja luonnon maa-aineksen seoksista. Mikäli urakoitsija haluaa rakentaa tiivistyskerroksen muusta kuin bentoniittimatosta tai moreenista on materiaali hyväksytettävä rakennuttajalla etukäteen ja rakenteen tiiviys osoitettava tarvittaessa koerakenteesta tehtävin ennakkokokein Tiivistyskerros bentoniittimatolla Bentoniittimatto levitetään suoraan tasatun esipeittokerroksen päälle. Bentoniittimattona käytetään kaatopaikkakäyttöön testattua ja hyväksyttyä mattoa. Käytettävässä matossa on oltava bentoniittia vähintään 3,5 kg/m². Asennus tehdään maton toimittajan antamien asennus- ja työtapaohjeiden mukaisesti. Mattoa ei saa levittää sateella ja suojaus on teh-

19 tävä levitystä seuraten maton yläpuolisella kuivatuskerroksella tai hiekkakerroksella, jos kuivatuskerrosmateriaali ei täytä suojakerroksen vaatimuksia (kohta 21240). Rakentamistyön aikainen laadunvarmistus on esitetty liitteessä Tiivistyskerros moreenilla Moreenitiivistys rakennetaan vähintään kahtena kerroksena. Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus riippuu tiivistettävän materiaalin laadusta ja tiivistyskalustosta. Pinta muotoillaan ja tasoitetaan niin, ettei sille jää vettä kerääviä painanteita. Valmiin tiivistyskerroksen paksuuden on oltava vähintään 0,50 m. Kerrospengerryksessä jokainen kerros tiivistetään 90 % tiiviysasteeseen ennen seuraavan kerroksen rakentamista. Tiivistyskoneiden ohjeellinen jyräyskertamäärä eri kerrospaksuuksilla on esitetty InfraRyl 2006 kuvassa 18118:T3. Rakentamistyön aikainen laadunvarmistus on esitetty liitteessä 1. Mikäli työnaikaisessa laadunvalvonnassa havaitaan sellaista vaatimustason alittumista, että tiiviysvaatimukset eivät täyty, tulee urakoitsijan kustannuksellaan korjata rakenne vaatimuksia vastaavaksi Urakoitsijan tulee huomioida, että eri aikoina rakennetut tiivistyskerrokset (vaiheittainen rakentaminen) tulee liittää toisiinsa siten, että kerros jatkuu katkeamattomana ja suunnitelman mukaisena liitoskohdan yli. Kuivatuskerros ja peittokerroksesta vähintään puolet kerrospaksuudesta tehdään välittömästi tiivistyskerroksen rakentamista seuraavana. Toteutusjärjestys riippuu mm maaainesten saatavuudesta. Urakoitsija esittää toteutusjärjestyksen omassa työaikataulussaan, joka annetaan rakennuttajalle ennen töiden aloittamista Kuivatuskerros Kuivatuskerroksen tarkoituksena on johtaa kasvukerroksen läpi suotautuva vesi pois rakenteesta. Lakialueella asennetaan salaojat, joiden avulla jätetäytöstä kertyvä kaasu johdetaan pinnan hapetuskerrokseen. Salaojat liitetään kaasunjakokaivoihin. Kuivatuskerros rakennetaan suunnitelman mukaisesti suoraan yhteyteen alueen reunoille rakennettuihin puhtaiden pintavesien keräysojiin. Jos kuivatuskerros rakennetaan murskeella/soralla, kuivatuskerroksen pinnalle asennetaan suodatinkangas, käyttöluokka N3. Kuivatuskerrokseen voidaan käyttää salaojamattoa, karkeaa hiekkaa, soraa tai mursketta. Kerroksen vedenläpäisevyysominaisuuksien tulee vastata 0,30 m kerrosta, minkä vedenläpäisevyys on K 1x10-4 m/s. Salaojamatto levitetään mattotoimittajan ohjeiden mukaan tiivistyskerroksen päälle. Mineraalinen kuivatuskerros levitetään kasvattamalla kokonaisena kerroksena varoen vahingoittamasta alapuolista kerrosrakennetta. Kerros tiivistetään levityskalustolla polkemalla. Kerros voidaan tehdä myös rengasrouheesta, lasi-, tiili tai betonimurskeesta.

20 Jos rakennetun tiivistyskerroksen päälle rakennetaan kuivatuskerros muulla kuin karkealla hiekalla tai soralla (maksimi raekoko # 32 mm), on bentoniittimattoa tiivistysrakenteena käytettäessä matto suojattava vähintään 0,10 m vahvuisella hiekkakerroksella tai geotekstiilillä, jonka painoluokka on >1200 g/m². Bentoniittimaton päällä saa liikkua vasta kun kuivatuskerros on levitetty. Liikennöimisessä noudatetaan maton valmistajan antamia suojakerrospaksuuksia. Bentoniittimaton asentamisessa ja suojakerroksen ominaisuuksissa tulee noudattaa mattotoimittajan ohjeita. Kuivatuskerrokseen mahdollisesti käytettävien kierrätysmateriaalien on täytettävä pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Mikäli urakoitsija haluaa rakentaa kuivatuskerroksen kierrätysmateriaalista, on materiaali ja hyväksytettävä rakennuttajalla etukäteen. Kuivatuskerrokseen asennetaan lakialueella kaasujakokaivosta lähtevät salaojaputket M110-SN8. Putket asennetaan kerroksen keskelle lakialueen keskelle loivasti nouseviksi. Kaasujakoputkien asennetaan yhteensä 96 m. Kuivatuskerroksen rakentamistyön aikainen laadunvarmistus on esitetty liitteessä Päällysteet ja pintarakenteet Pinta- ja kasvukerros Pintakerroksen tarkoituksena on suojata alapuolisia rakennekerroksia ja toimia kasvualustana alueen maisemoitumiselle. Pinta- ja kasvukerroksen paksuus on 0,5 m ja se rakennetaan kaksiosaisena. Alaosan paksuus on noin 0,40 m, ja se rakennetaan ylijäämämaista ja kivennäismaista. Yläosan paksuus on noin 0,10 m ja se rakennetaan valmiista lietekompostista, jossa voi olla sekoitettuna turvetta tai haketta. Kerrokseen voidaan käyttää myös pintahumusta ja humuspitoisia kivennäismaita. Rakennuttajalla on varastoituna alueella kompostoitua lietettä. Pintakerros rakennetaan kahtena kerroksen levityskalustolla polkemalla Hapetuskerros Täyttöalueen lakialueella korvataan osa pinta- ja kasvukerroksesta hapetuskerroksella kaatopaikkakaasun hapettamiseksi. Kerros tehdään kompostista, johon on sekoitettu kolmannes (tilavuudesta) epäorgaanista ainetta esim. hiekkaa. Orgaanisen aineksen tulee olla biohajonnutta tai maatunutta, jottei materiaalin hajoaminen haittaisi metaanin hapettumista. Tarkoitukseen soveltuvat mm. kompostoitu puhdistamoliete, puuhakekomposti, jätevesilietteen ja hakkeen tai muun materiaalin seos. Kompostiseoksen tulisi olla huokoista. Hapettavaan kerrokseen voidaan sekoittaa mm. alueelta poistettua pintamaata. Hapetuskerros tehdään paikan päällä esim. karhimalla pintaan ajetut kerrokset sekaisin. Rakennettavan hapetuskerroksen pinta-ala täyttöalueelle on noin 1500 m 2, kerrosvahvuus on 1,0 m.

21 23000 KASVILLISUUSRAKENTEET Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot Kasvukerrokseen kylvetään nurmikko, esim. Tiehallinnon vakiosiemenseos 0,5 1 kg/aari. Luiskiin 1 kg/aari. Kylvös tiivistetään verkkojyrällä siten, että siemenet peittyvät kevyesti REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset Molskotti-, sepeli-, murske- ja soraverhoukset Puhtaiden pintavesien keräysojat suojataan suunnitelman mukaisesti 0,20 m paksulla kerroksella mursketta # Kerros muotoillaan ja tiivistetään kaivulaitteen kauhalla. Tasausaltaan luiska salaojavesien purkuviemärin pään kohdalla suojataan vastaavalla tavalla. Kerroksen alle levitetään suodatinkangas, käyttöluokka N VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Jätevesiviemärit Salaojavesien johtamiseksi tasausaltaaseen rakennetaan purkuviemäri tarkastuskaivolta nro Jätevesiviemäriputket Salaojan purkuputkena käytetään voimassa olevien standardien mukaista 200 mm muoviputkea (PE, PP) muhviliitoksin, putken lujuusluokka SN8. Viettoputkien avoimeen päähän asennetaan pieneläinverkot Muoviset tarkastus- ja jätevesikaivot Viemärin tarkastuskaivoina käytetään täyskorkeita PEH- muovikaivoja M400/315 varustettuna teräskannella. Viemäriputken liitos kaivoon tehdään tehdasvalmisteiseen yhteeseen. Jos putkiliitos joudutaan tekemään rakennuspaikalla, käytetään jälkiliitossatulaa tai muuta luotettavaksi tunnettua liitostapaa. Kaivon kansi jätetään noin 0,5m valmiin pinna yläpuolelle Jätevesiviemärin rakentaminen Jätevesiviemäriputken asentaminen, yleistä Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Ennen asentamista tarkastetaan, että putkikaivanto ja asennusalusta ovat suunnitelman mukaiset. Put-

22 kia ei saa asentaa jäätyneelle alustalle. Asennuksen aikana tarkastetaan, että putket ja tarvikkeet ovat virheettömiä. vioittuneet putket poistetaan välittömästi asennuspaikalta. Putket asennetaan siten, että ne koko pituudeltaan tukeutuvat asennusalustaan. Muhveja ja laippoja varten kaivetaan kolot alustaan siten, että putket eivät joudu kannatukselle muhvien tai laippojen kohdilla. Asennustyön aikana on putkien päissä pidettävä tehtaalla asennettu suoja paikallaan liitoksen tekoon asti. Putket voidaan perustaa suoraan kivettömän maan varaan. Tällöin kaivannon pohja tasataan niin, että putket voidaan asentaa ja tiivistää tasaisesti oikeaan asemaansa. Kaivutyö ulotetaan putken asennustasoon ja tehdään huolellisesti välttäen liikakaivua ja siten, että asennusalustasta tulee riittävän tasainen. Liitosten kohdilla kaivetaan tarvittavat syvennykset muhveja ja asennustyötä varten. Purkuviemärin eristäminen on esitetty kohdassa Kaivantojen kuivanapito hoidetaan tarvittaessa kaivannosta pumppaamalla. Viemärilinjojen sijainti ja korkeustasot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa Tarkastuskaivojen ja putkien asentaminen Muovisten tarkastuskaivojen ja putkien asentaminen Kaivot perustetaan kuten niihin liittyvät putket. Kaivojen tiiviys tarkistetaan silmämääräisesti. Kaivojen sijainti on esitetty suunnitelmapiirustuksessa Jätevesiviemärin kelpoisuuden osoittaminen Jätevesiviemärin sijainti todetaan työn aikana tehtävien tarkemittausten avulla. Sallitut mittapoikkeamat on esitetty Infra Ryl kohdassa Viemärille ei tarvitse tehdä tiiveyskoetta. Oulussa Pöyry Environment Oy Ins. AMK Tero Tuhkala ympäristötekniikka

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20937 i STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA-ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI 18.8.2016

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6)

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI

PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI Proense Talotekniikka/ath TYÖSELOSTUS 31.3.2017 1 / 8 PALVELUKESKUS HENRIKINHOVI SADEVESIJÄRJESTELMÄ SALAOJAJÄRJESTELMÄN TARKISTUS JA PUULAUS MAANRAKENNUS,-ASENNUSTÖIDEN TYÖSELOSTUS REV. TEHNYT PÄIVÄYS

Lisätiedot

11410 Poistettavat pintamaat

11410 Poistettavat pintamaat InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 11410 Poistettavat pintamaat Määrämittausohje 1141. 11410.1 Poistettavien pintamaiden materiaalit Alueelta raivattavan materiaalin suhteen toimitaan suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010 TORNION KAUPUNKI PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Ohje Tässä luvussa käsitellään pohjavedenpinnan yläpuolella olevan kaivannon kuivanapitoa.

Ohje Tässä luvussa käsitellään pohjavedenpinnan yläpuolella olevan kaivannon kuivanapitoa. 1 Tässä luvussa käsitellään rakennuskaivannon kuivanapitoa pumppaamalla suoraan kaivannosta tai pohjavedenpintaa alentamalla. Muilla menetelmillä toteutettava kuivanapito tehdään erillisen suunnitelman

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789 Ramboll Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE Rakennussuunnitelma 119789 16.4.2008 12.1.2010 Urmasrinne Hirvensalmen kunta SISÄLLYSLUETTELO 10000 YHTEISET TYÖT... 3 10100 Yleistä...

Lisätiedot

Maalle pengerretyt louhepenkereet

Maalle pengerretyt louhepenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 181121 Maalle pengerretyt louhepenkereet Määrämittausohje 1811. 181121.1 Maalle pengerretyn louhepenkereen materiaalit Louhetäyttö rakennetaan sekarakeisesta louheesta,

Lisätiedot

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS i Sisältö 00000 MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 1 00100 Työkohteen esitiedot 1 00110 Rakennuttajat ja suunnittelija (yhteystiedot) 1

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Valtatien 7 meluntorjunnan parantaminen välillä Karhula- Rantahaka Meluesteen 423 koerakentamiskohde

Valtatien 7 meluntorjunnan parantaminen välillä Karhula- Rantahaka Meluesteen 423 koerakentamiskohde Rakennussuunnitelma Tienrakennustöiden työkohtainen työselitys R 1/ 1 Kaakkois-Suomen ELY- keskus 26.9.2011 26.9.2011 1 (9) SISÄLTÖ RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 Rakennushankkeen kuvaus... 2 Suunnittelijat,

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma

Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma VIHDIN KUNTA Ratapuiston kenttä, tekonurmen vaihtosuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32065 Työselostus 1 (6) Linkola Kalle Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennuskohde

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

14341 Sivu- ja niskaojat

14341 Sivu- ja niskaojat InfraRYL, Päivitys 21.11.2017 / SHV 1 14341 Sivu- ja niskaojat Määrämittausohje 1434. 14341.1 Sivu- ja niskaojien materiaalit 14341.2 Sivu- ja niskaojien alusta 14341.3 Sivu- ja niskaojien tekeminen 14341.3.1

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

18116 Esikuormituspenkereet

18116 Esikuormituspenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 18116 Esikuormituspenkereet Tässä luvussa käsitellään esikonsolidoitava maapohja ja esikuormituspenger. Menetelmiä sovelletaan hienorakeisten maakerrosten tiivistämisessä.

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

Virtain kaupunki Keskuskeittiö. Sairaalankatu VIRRAT POHJARAKENNEOHJE

Virtain kaupunki Keskuskeittiö. Sairaalankatu VIRRAT POHJARAKENNEOHJE Virtain kaupunki Keskuskeittiö Sairaalankatu 1 34800 VIRRAT POHJARAKENNEOHJE 5.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1. TOIMEKSIANTO JA TUTKIMUSKOHDE... 3 1.2. TEHDYT TUTKIMUKSET...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA FCG Finnish Consulting Group Oy Euran kunta NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työselostus 324-P18276 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselostus I 324-P18276 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELIJAT...

Lisätiedot

Myllyojan kosteikon ja Hylönojan laskeutusaltaan rakennussuunnitelma

Myllyojan kosteikon ja Hylönojan laskeutusaltaan rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Myllyojan kosteikon ja Hylönojan laskeutusaltaan rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6) Puustinen

Lisätiedot

Sinkityt profiloidut Teräsputket

Sinkityt profiloidut Teräsputket Teräsputket Sinkityt profiloidut Teräsputket MATERIAALIT Teräsputkien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä G, AZ185 tai G1000, kun sisähalkaisija on pienempi kuin 2000. Suureilla halkaisijoilla,

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko. www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko Saunakaivo 300 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä.

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä. NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Yksikköhintaluettelo P14142 21.5.2012 Urakoitsija Osoite Käsittelijä Puhelin Telefaksi

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO POHJARAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELI- TYS

KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO POHJARAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELI- TYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510009861 003 KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO POHJARAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELI- TYS Päivämäärä

Lisätiedot

Stormbox hulevesien imeytys / viivy-

Stormbox hulevesien imeytys / viivy- Asennusohje Stormbox - hulevesien viivytys / imeytysjärjestelmä Stormbox hulevesien imeytys / viivy- Stormbox yksikön asennusohjeet Asenna STORMBOX hulevesikasetit näitä asennusohjeita, kuntakohtaisia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Työkohtainen työselostus Vitomittaus Oy 9.3.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITTELIJA... 2 3. NYKYTILANNE... 2 4. KATSELMUKSET...

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot