Kaakkois-Suomen tiepiiri Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

2

3 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Tiehallinto Kouvola 2007

4 Kannen kuva: Autonkuljetusrekkoja Vaalimaan rekkaparkissa Pohjakartat: Genimap Oy lupa L4356, Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 ESIPUHE Kaakkois-Suomen tiepiiri on teettänyt tämän esiselvityksen Sito Oy:llä. Työtä on johtanut Kaakkois-Suomen tiepiirissä rajanylityspaikkojen liikennejärjestelyistä vastaava projektipäällikkö Hannu Heinikainen. Tienpidon asiantuntija insinööri Juha Laamanen tiepiiristä on myös osallistunut työhön. Työn aloituskokoukseen osallistuivat seuraavat henkilöt: Hannu Heinikainen Kaakkois-Suomen tiepiiri Ossi Värri Itäinen tullipiiri Leo Talvala Nuijamaan tulli Petri Kukkonen Nuijamaan tulli Harri Malmen Rajavartiosto, Lappeenrannan rajavartioalue Jouni Lauren Rajavartiosto Nuijamaan rajatarkastusasema Janne Määttänen Rajavartiosto, Nuijamaan rajatarkastusasema Pasi Leimi Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi Reino Pusa Sito Oy Heikki Haila Sito Oy Työn aikana on lisäksi oltu yhteydessä Lappeenrannan kaupungilta seuraavien henkilöiden kanssa: tekninen avustaja Sirkku Asikainen, ympäristötarkastaja Minna Korttinen, kaavasuunnittelija Riitta Puurtinen, kaavoitusavustaja Raija Ryhänen, kartastopalvelut mittausteknikko Raimo Suomela ja suunnittelurakennusmestari Unto Äijö. Selvitys on tehty Sito Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat dipl.ins. Reino Pusa, dipl.ins. Heikki Haila, dipl.ins. Elina Sala ja FM, geologi Maija Aittola Kouvolassa maaliskuussa 2007 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

6

7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Lähtökohdat Valtatien 13 nykytilanne ja sen rekkaliikenteen aiheuttamat ongelmat 6 2 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 7 3 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa 9 4 YHTEENVETO JA SUOSITUS Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Suositus 11 5 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT Pysäköintitapa Alueen alustavat järjestelyluonnokset Jonotusjärjestelmä 12 6 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET 13 7 JATKOTOIMENPITEET 13 8 LIITTEET Yleiskartta 1: Sijoitusvaihtoehto A, Lyytikkälä 1: Sijoitusvaihtoehto B, Jysinmäki 1: Sijoitusvaihtoehto C, Nuijamaa 1: Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti jonossa 6. Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti vinopaikoilla 7. Nuijamaan osayleiskaava

8 6 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Lähtökohdat Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä esitti joulukuussa 2006 julkaisemassa raportissaan Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suomen ja Venäjän rajalla useita toimenpiteitä rekkaliikenteen jonojen hallinnan tehostamiseksi. Eräs keskeinen toimenpide on 500 rekan odotusalueen rakentaminen Nuijamaan rajanylityspaikan läheisyyteen. Tiehallinto sai liikenne- ja viestintäministeriöltä tehtäväksi valmistella odotusalueen toteuttamista siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön syksyn 2008 aikana. Tämä esiselvitys käsittelee kaukopysäköinnin järjestämisestä noin 500 rekka-autolle Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Esiselvityksessä selvitetään Nuijamaan rajanylityspaikkaan liittyvän etäparkkipaikan sijoitusvaihtoehtoja ja niiden toiminnallisia edellytyksiä, rakennettavuutta ja alustavia kustannuksia. Kaukopysäköintialueen sijainnille oli selvityksen alussa neljä vaihtoehtoa, joista valittiin kolme vaihtoehtoa tarkempaan tarkasteluun. Pysäköintialueen tie- ja rakennussuunnitelman laadinnasta on tehty ilmoitus Julkiset hankinnat lehdessä ja valitun kohteen tie- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää huhtikuun loppuun mennessä. Esiselvitys on tehty samanaikaisesti Vaalimaan kaukopysäköintialueen selvityksen kanssa ja niissä on käytetty samoja periaateratkaisuja, jotka ovat myös tämän selvityksen liitekuvina. Vaalimaan kaukopysäköintiselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. 1.2 Valtatien 13 nykytilanne ja sen rekkaliikenteen aiheuttamat ongelmat Valtatie 13 on osa keskisen Suomen poikittaista tieyhteyttä Kokkolasta, Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle. Tarkasteltava tieosuus kulkee Saimaan kanavan tuntumassa ja sen pohjoispäähän on muodostunut jatkuvasti kasvavia logistiikkaterminaaleja. Yhteysväli on EU:n liikennepolitiikassa katsottu strategisesti merkittäväksi ja se onkin osa TENteiden verkkoa. Yhteysväli välittää pääosin Suomen (vt 6) ja Venäjän välistä liikennettä. Valtatien 13 liikennemäärä vaihtelee Lappeenrannan puoleisen pään autoa/vrk Nuijamaan autoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on %. Nuijamaan raja-asema on Suomen toiseksi vilkkain tieyhteys Venäjälle. Rajan ylitti vuonna 2006 keskimäärin autoa/vrk. Nuijamaalla liikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti uuden raja-aseman ja liikennejärjestelyiden myötä. Valtatiellä 13 kulkee paljon kansainvälistä liikennettä ja tavarakuljetuksia. Tie on yksi Suomen tärkeimmistä maayhteyksistä Venäjälle. Tieosuudella ei ole kapasiteetista johtuvia sujuvuusongelmia. Palvelutaso- ja sujuvuusongelmia

9 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 7 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET kuitenkin syntyy, kun rajan ylittävä liikenne ruuhkautuu. Nuijamaan rajanylityspaikalle muodostuvat rekkajonot aiheuttavat ongelmia muulle liikenteelle sekä haittoja tien varren ympäristölle ja asutukselle. Etenkin nykyisen tien kapeus muodostaa rekkajonojen aikana kohtaavassa liikenteessä liikenneturvallisuusriskin, koska ajoradalle ei mahdu kolmea ajoneuvoa rinnakkain. Kesän ja syksyn 2006 aikana rekkajonot ovat pidentyneet ja yleistyneet. Rekkajonot olivat loppuvuonna 2006 pisimmillään liki 30 km pituisia ulottuen valtatielle 6 saakka. 2 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Esiselvityksen aloituskokouksessa ja asian tiimoilta käydyissä keskusteluissa on hankkeesta esitettäville kohteille asetettu seuraavia tavoitteita: Alueen sijainti ja koko ta- Liikenteelliset voitteet Riittävän iso, noin 500 autopaikkaa Lähellä nykyistä valtatietä Edullinen maaperä ja topografia Kunnallistekniikka lähellä Sijaitsee valtatien eteläpuolella, ei valtatien risteävää ajoa Mahdollisuus käyttää pysäköintialueena vielä tilanteessa, jossa valtatie on parannettu jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi tai tieksi, jossa on jatkuva rekkakaista. Alueen tasauksessa otetaan huomioon rekkojen liikkeellelähtö etenkin liukkaalla Käyttöaika Alueen suunnittelussa varaudutaan pitkään käyttöaikaan Tulevaisuudessa mahdollista ottaa muuhun käyttötarkoitukseen Liikenteenohjaus ja vuoronumerojärjestelmä Maankäytön tavoitteet Yksinkertainen, ei vaadi kallista laajamittaista telematiikkajärjestelmää Miehittämätön Maankäytön kannalta mahdollisimman hyvä sijoitus Riittävä etäisyys ja luontainen maastonmuotojen ja puuston muodostama suoja, jotta autojen tyhjäkäynnistä ja melusta ei aiheudu asutukselle kohtuutonta haittaa. Mahdollisuus ottaa alue muuhun käyttöön myöhemmin (yhteiskuntataloudellinen näkökulma) Lieveilmiöiden hallinta Ympäristö Pohja- ja pintavedet suojataan Rekkojen runsas määrä lisää riskiä, että vesien mukana ympäristöön pääsee ongelmajätteitä (polttonestetankkien vuotaminen, öljyvuodot); öljynerotuskaivojen tarpeellisuus ja purkuvesistö Kentän kuivatus pääsääntöisesti avo-ojilla Alueelle varataan imeytysainevarastot Purkukohtien sadevesikaivot varustetaan tarvittaessa suluin

10 8 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Rajavartioston, Tullin ja pelastusviranomaisten tavoitteet Järjestyksenpito ja valvonta helppoja Alueen tulee olla aidattu Muun ajoneuvojen ajo alueelle kielletty Alueen sisällä tulee olla reittejä, joita pitkin pelastus- ja valvontaviranomaiset voivat liikkua esteettä Hätätilanteessa jokainen ajoneuvo on pystyttävä saavuttamaan pelastusajoneuvolla Alueen palvelut Sosiaalitilat, joissa pesu- ja WC-tilat Toimisto, jossa viestintäyhteydet, Tiehallinnon infopiste (sää, keli) Taukotupa, missä keittomahdollisuus Ulkotiloja, joilla pöytä-penkkiyhdistelmiä Kaupallisia palveluja alueelle ei tulla järjestämään. Jätehuolto Alue on tarkoitus ottaa haltuun maantielain mukaisesti valtatien tiealueena. 3 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Tässä työssä on tutkittu alustavasti neljää keskusteluissa esillä ollutta kaukopysäköinnin sijaintivaihtoehtoa Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa, rajanylityspaikan läheisyydessä Vaihtoehto D, Karhusmäki Karhusmäen vaihtoehdosta luovuttiin jo alkutarkastelujen perusteella, koska vaihtoehdon läheisyydessä sijaitsee asutusta. Vaihtoehtojen A, B ja C, ks liite 1, käyttökelpoisuutta lähipysäköintialueiksi on tutkittu peruskarttojen, kaavakarttojen ja geologisten karttojen perusteella. Lisäksi on työkokouksessa ja tämän jälkeen käydyissä puhelinja sähköpostikeskusteluissa on perusteellisesti keskusteltu alueiden soveltuvuudesta. Kokouksessa olivat edustettuina esipuheessa mainitut tahot. Jäljempänä on kuvattu eri alueiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta kaukopysäköintialueeksi. Kaupunki ei omista maata minkään vaihtoehdon kohdalla. 3.1 Vaihtoehto A, Lyytikkälä Etäisyys raja-asemalta noin 5 kilometriä Alueen koko on noin 18 hehtaaria Mahdollistaa reilun 500 ajoneuvon pysäköinnin Alue ei ole maastollisesti otollisin tasaisen kentän toteuttamiseen: o alue sijaitsee entisellä maa-ainesten (hiekka- ja sora) ottoalueella, jolloin suunnitellulla alueella on korkeuseroja, jotka joudutaan tasaamaan. o Alueella sijaitsee paljon luonnollisia korkeuseroja, joiden tasoittamiseen vaaditaan louhintaa

11 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 9 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT o Noin puolet suunnitellusta alueesta vaatii massanvaihtoa. Rikkonainen maapinta lisää pohjaveden pilaantumisriskiä onnettomuus- ja vuototilanteissa Alue on kaavoittamaton Alueella ei ole tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Asutusta alueen läheisyydessä Alueen läheisyydessä ei ole vesi- ja viemäriverkostoa, joten niiden rakentamisesta koituu huomattavia lisäkustannuksia Sisäänajo etäpysäköintialueelle tulee rakentaa valtatieltä, ulosajo voidaan toteuttaa Metsäkansolantie -nimisen yksityistien kautta Edellyttää yksityistien muuttamista yleiseksi tieksi näiltä osin. 3.2 Vaihtoehto B, Jysinmäki Etäisyys raja-asemalta noin 2 kilometriä Alueen koko on 18 hehtaaria Mahdollistaa noin 470 ajoneuvon pysäköinnin Alue sijaitsee kovalla maalla (moreenia); pieni alue suoperäistä, joka vaatii massanvaihtoa Alue luonnostaan tasainen, ei korkeuseroja Maasto mahdollistaa alueen laajentamisen itään päin. Lännessä maaperä on pehmeikköä. Vaihtoehto on maasto- ja pohjaolosuhteiltaan paras tarkastelluista vaihtoehdoista Alue on kaavoittamaton Alueen läheisyydessä on asutusta Hiihtoreitti vieressä Valtatielle rakennettava liittymät sisään - ja ulosajoa varten Liitettävissä nykyiseen liikenteen ohjaukseen. Kohde sijaitsee mäellä, joten pakokaasut tuulettuvat Ei tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta vaihtoehtoon on mahdollisuus järjestää vesihuolto huomattavin lisäkustannuksin. 3.3 Vaihtoehto C, Nuijamaa Alue sijaitsee Nuijamaan rajanylityspaikan tuntumassa nykyisen rekkojen pysäköintialueen kohdalla Alueen koko on 17 hehtaaria Mahdollistaa noin 440 ajoneuvon pysäköinnin Suunniteltavalla alueella on paljon korkeuseroja (noin 10 m) Alue sijaitsee puoliksi moreenimaalla ja puoliksi maa-aines on silttiä, joten toteutus vaatii massanvaihtoa noin 1-2 metrin syvyydeltä Alue on toiseksi paras vaihtoehto maasto- ja pohjaolosuhteiltaan Pintavesien poisjohtamisen kannalta on vaihtoehto C karttatarkastelun perusteella suositeltavin Osayleiskaavan mukainen Maankäytön kannalta paras vaihtoehto Liikenteenohjaus liitettävissä nykyiseen vuoronumerojärjestelmään tai valo-ohjauksella

12 10 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta YHTEENVETO JA SUOSITUS Kuljettajan ei tarvitse siirtää autoa odotusalueelta toiselle kuten muissa vaihtoehdoissa Laaksossa, pakokaasut saattavat jäädä leijumaan alueelle pakkassäällä Ei tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Vaihtoehdon yhteyteen on rakentumassa palveluja Vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta suositeltavin vaihto-ehto Viranomaistoiminnot lähellä Aluetta helpompi valvoa rajanylityspaikan läheisyyden takia, lieveilmiöitä vähemmän 4 YHTEENVETO JA SUOSITUS 4.1 Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Alueen ja koko sijainti Liikenteelliset tavoitteet Käyttöaika Maankäytön tavoitteet Ympäristö Rajavartioston, Tullin ja pelastusviranomaisten tavoitteet Alueen palvelut Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa Sopiva Sopiva Edullisin sijainti, koko rajoitettu Ei suunniteltua maankäyttöä Vaatimaton (tavoite)taso Toteutuvat, soveltuvuus tien parantamisen jälkeen epävarma Uusiokäyttö epävarma Toteutuvat, soveltuvuus tien parantamisen jälkeen epävarma Uusiokäyttö epävarma Liikenteenohjaus ja vuoronumerojärjestelmä Rajanylityspaikasta erillinen järjestelmä Rajanylityspaikasta erillinen järjestelmä Suunniteltu metsätalousalueeksi Helppo ottaa muuhun käyttöön myöhemmin Voidaan kytkeä rajanylityspaikan vuoronumerojärjestelmään esim. liikennevaloohjauksella Soveltuu hyvin olevaan ja suunniteltuun maankäyttöön Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu hyvin nykyiseen toimintaan liittyvänä Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu heikoiten Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu varauksin Vaatimaton (tavoite)taso Toteutuvat, soveltuu parhaiten myös tien parannuksen jälkeen Vaatimaton (tavoite)taso. Läheisyyteen on rakentumassa palveluja

13 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 11 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 4.2 Suositus Jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan vaihtoehto C Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Alue on maaperäolosuhteiltaan toiseksi paras vaihtoehto tutkituista. Aluetta on helppo valvoa raja-aseman läheisyyden takia ja lieveilmiöitä odotetaan ilmenevän muita vaihtoehtoja vähemmän. Vaihtoehto C on vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta suositeltavin. Jonon purkutilanteet aiheuttavat häiriöitä muulle valtatieliikenteelle vaihtoehdossa A. Vaihtoehdossa B rekat ohjautuvat raskaan liikenteen odotuskaistalle. Vaihtoehdossa C jono purkautuu sisäistä tietä, vanhaa Rapattilan tietä, pitkin suoraan rajaasemalle. Vaihtoehto C muodostaa tulevaisuudessa kiinteän osan Nuijamaan rajanylityspaikkaa ja sen muunneltavuus on muita vaihtoehtoja parempi. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen johtoryhmä esittää epävirallisessa kannanotossaan etäparkin sijoittamista nykyisen alueen yhteyteen vaihtoehdon C mukaisesti. Myös Tullin ja Rajavartioston kanta kallistuu vaihtoehdon C kannalle valvonnallisten näkökohtien perusteella. 5 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 5.1 Pysäköintitapa Pysäköinti voidaan järjestää joko pitkittäispysäköintinä tai vinopysäköintinä. Molemmat vaihtoehdot ovat toiminnallisesti hyviä. Liitteissä 5 ja 6 on esitetty pysäköinnin periaatekaaviot. Pysäköintialue jaetaan poikkisuunnassa lohkoihin ja välialueisiin. Välialueet toimivat lumitiloina ja pintavesien keräilyalueina. Välialueen leveydeksi on otettu vajaa puolet asfaltoidun alueen leveydestä. Välialuetta voidaan käyttää hyväksi myös taloudellisen tasauksen aikaansaamiseksi ja niukkaan istuttamiseen. Vinopysäköinnissä pyritään tasaamaan asfaltoitu alue siten, että harja on keskellä. Tällä järjestelyllä helpotetaan autojen liikkeellelähtöä. 500 rekka-auton pysäköinnin aluetarve ilmenee oheisesta taulukosta. Lopullista aluetarvetta määrittäessä tulee lisäksi ottaa huomioon sisäiset tiet ja palvelualueiden vaatimat tilat. Pitkittäispysäköintiä 4 riviä Pitkittäispysäköintiä 6 riviä Vinopysäköintiä 2 riviä Pysäköintilohkon leveys 32 m 48 m 69 m Pysäköintilohkon + välialueen (13/20m) leveys 45 m 68 m 104 m Pysäköintilohkojen yhteenlaskettu pituus 3,8 km 2,5 km 1,4 km Asfaltoitu pinta-ala yhteensä 12 ha 12 ha 10 ha Alue yhteensä (ei sisällä alueen sisäisiä teitä eikä palvelu-alueita) 17 ha 17 ha 15 ha

14 12 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 5.2 Alueen alustavat järjestelyluonnokset Pysäköinnin ja palvelutoimintojen sijoittamisessa on useita mahdollisuuksia. Keskeinen periaate on liitännäisalueeksi otettavan alueen tehokas hyväksikäyttö. Vaihtoehdon C osalta liitteessä 4 on alustavasti luonnosteltu alueen käyttöä. Pysäköintialueeksi suunnitellun alueen pohjoispuolella on kortteli, joka on käynnissä olevassa asemakaavatyössä määritelty liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten alueeksi (KTT-alue). 5.3 Jonotusjärjestelmä Jonotusjärjestelmä pyritään integroimaan tullin vuorojärjestelmään, jolloin saavutetaan edullinen ja yksiselitteisiä ohjauskäskyjä välittävä kokonaisuus. Yksinkertaisimmillaan jonotusjärjestelmässä yksittäinen rekka-auto ohjataan liikennevaloilla tietylle pysäköintialueen lohkolle, jotka täytetään järjestyksessä. Pysäköidyt rekka-autot ohjataan pysäköintialueelta tarkastukseen lohkoittain liikennevaloilla. Sisään- ja ulosajolaskurien avulla ilmoitetaan jonottavien autojen määrä valvontahuoneeseen. Jonotusjärjestelmää tulee tarkastella tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.

15 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 13 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET 6 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET Kustannusarviossa on käytetty lähtökohtana neljässä rivissä olevaa rekkajonoa. Rekkajonon muodostaman alueen leveys on 32 metriä ja niiden välissä 13 metrin viherkaista. Alueen pinta-ala on noin 17 ha. Kustannusarviossa on käytetty Rapalin hankeosahinnastoa, jota on tarkasteltu myös Nuijamaan rajanylityspaikan toteutuneisiin kokonaiskustannuksiin. Rapalin hinnat ovat työmaakustannuksia, ne eivät sisällä rakennuttamis- eivätkä suunnittelupalveluja. Vaihtoehdon C alustavat rakennuskustannukset on arvioitu liitteen 4 mukaisilla järjestelyillä. Alustava kustannusarvio on esitetty alla olevassa taulukossa. Työ/suorite Määrä yksikköhinta Kustannus M M /yksikkö Pysäköintialue (asfaltti) 12 ha 0,63 7,6 Viheralue 6 ha 0,10 0,6 Tiet 3 km 0,5 1,5 Aluevalaistus 20 ha 0,06 1,2 Palvelurakennus, 1 0,5 0,5 vessat Palvelualueet, ulkoalueet 0,4 ha 0,8 0,3 Liikenteenohjaus, 1 1,5 1,5 telematiikka Yhteensä ilman alv 13,2 Suunnittelu + rakennuttaminen 1,3 10 % Lunastus 20 ha 0,02 0,4 Yhteensä ilman alv 14,9 Yhteensä, alv 22 % 18,2 7 JATKOTOIMENPITEET Kaakkois-Suomen tiepiiri lähettää selvityksen Tullihallitukselle, Rajavartiolaitoksen Esikunnalle, Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, Etelä-Karjalan Liitolle ja Lappeenrannan kaupungille lausunnolle. Esiselvityksessä valitun kohteen tie- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää kevään 2007 kuluessa. Tiehallinto on saanut Liikenne- ja viestintäministeriöltä tehtäväksi valmistella odotusalueen toteuttamista siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön syksyn 2008 aikana.

16 14 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET 8 LIITTEET 1. Yleiskartta 1: Sijoitusvaihtoehto A, Lyytikkälä 1: Sijoitusvaihtoehto B, Jysinmäki 1: Sijoitusvaihtoehto C, Nuijamaa 1: Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti jonossa 6. Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti vinopaikoilla 7. Nuijamaan osayleiskaava

17 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 1. YLEISKARTTA 1: Liite 1/7

18 Liite 2/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 2. SIJOITUSVAIHTOEHTO A, LYYTIKKÄLÄ 1: 2 500

19 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 3/7 LIITTEET LIITE 3. SIJOITUSVAIHTOEHTO B, JYSINMÄKI 1: 2 500

20 Liite 4/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 4. SIJOITUSVAIHTOEHTO C, NUIJAMAA 1: 2 500

21 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 5/7 LIITTEET LIITE 5. PYSÄKÖINNIN JÄRJESTELYPERIAATTEITA, PYSÄKÖINTI JONOSSA 1: 1 000

22 Liite 6/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 6. PYSÄKÖINNIN JÄRJESTELYPERIAATTEITA, PYSÄKÖINTI VINOPAIKOILLA 1:1000

23 LIITE 7. NUIJAMAAN OSAYLEISKAAVA Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 7/7 LIITTEET

24

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 2 Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 Pohjakartta AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7051/07 3 TIIVISTELMÄ Helsingin seudun lentokenttäselvitys

Lisätiedot

Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys

Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys RAPORTTEJA 31 2013 Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys ELINA VÄISTÖ NOORA SALONEN KAISA MÄKINEN RAPORTTEJA 31 2013 RAJALIIKENTEEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN ESISELVITYS Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala

Raportteja 45 2015. Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Raportteja 45 2015 Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma sito oy Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola Valkeala Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma

Valtatien 3 parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano. Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevaraussuunnitelma Valtatien parantaminen Parkanon kohdalla, Parkano Aluevarausssuunnitelma Tiehallinto Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Lähtökohdat Valtatie

Lisätiedot

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma

Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula. Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä, (Hyrylän itäinen ohikulkutie), Tuusula Yleissuunnitelma Maantien 145 rakentaminen välillä Mäyräkorpi Kirkonkylä (Hyrylän itäinen ohikulkutie),

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

TAMMELAN TUPASUON ALUEEN LIIKENNESELVITYS

TAMMELAN TUPASUON ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 TAMMELAN TUPASUON ALUEEN LIIKENNESELVITYS LUONNOS 15.9.2008 Tammelan kunta Sito Oy 2 (2) TAMMELAN TUPASUON LIIKENNESELVITYS ALKUSANAT Tämä liikenneselvitys liittyy Tammelan kunnassa sijaitsevan

Lisätiedot

Valtatie 4 välillä Haurukylä - Haaransilta, toimenpideselvitys

Valtatie 4 välillä Haurukylä - Haaransilta, toimenpideselvitys Valtatie 4 välillä Haurukylä - Haaransilta, toimenpideselvitys Valtatie 4 välillä Haurukylä - Haaransilta, toimenpideselvitys TIEHALLINTO Oulu 2 Kannen kuva: Ala-Temmeksen kulttuurimaisema, Pentti Kela,

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Tampereen Rantaväylä (valtatie 12) välillä Santalahti Naistenlahti. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tampereen Rantaväylä (valtatie 12) välillä Santalahti Naistenlahti. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tampereen Rantaväylä (valtatie 12) välillä Santalahti Naistenlahti Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tampereen kaupunki Pirkanmaan ELY-keskus 2010 Tampereen

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Alustava yleissuunnitelma 2009

Raide-Jokeri. Alustava yleissuunnitelma 2009 Raide-Jokeri Alustava yleissuunnitelma 200 2 Ideointia Raide-Jokerin Turvesuon pysäkin ympäristöksi. Havainnekuva Ilona Mansikan diplomityöstä TKK Arkkitehtiosastolle 2003. Kuva Ilona Mansikka, mallinnos

Lisätiedot

Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma

Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti Naistenlahti Yleissuunnitelma Tampere Tampereen kaupunki Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010 Valtatie 12 (Tampereen Rantaväylä)

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiehallinto Tampere

Lisätiedot

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla

Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 Valtatien 10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla Lähtökohtien tarkistus 14.11.2011 Sito Oy Helsinki 2011 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ilmakuvaan rajattuna. 26.5.2008 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Moottori- ja ampumaradat - esiselvitys sijoittumisesta Kouvolan seudun aluerakenteessa

Moottori- ja ampumaradat - esiselvitys sijoittumisesta Kouvolan seudun aluerakenteessa Moottori- ja ampumaradat - esiselvitys sijoittumisesta Kouvolan seudun aluerakenteessa Hankesuunnitelman esiselvitys 29.11.2005 Kouvolan seudun kuntayhtymä/ Maankäyttö Päivitys: 31.12.2008 1. Johdanto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ITÄ-SUOMEN LOGISTIIKKA-ALUE JA YHDISTETTYJEN KULJETUSTEN TERMINAALI, MATKUS 01.04.2013

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot