Kaakkois-Suomen tiepiiri Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

2

3 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Tiehallinto Kouvola 2007

4 Kannen kuva: Autonkuljetusrekkoja Vaalimaan rekkaparkissa Pohjakartat: Genimap Oy lupa L4356, Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 ESIPUHE Kaakkois-Suomen tiepiiri on teettänyt tämän esiselvityksen Sito Oy:llä. Työtä on johtanut Kaakkois-Suomen tiepiirissä rajanylityspaikkojen liikennejärjestelyistä vastaava projektipäällikkö Hannu Heinikainen. Tienpidon asiantuntija insinööri Juha Laamanen tiepiiristä on myös osallistunut työhön. Työn aloituskokoukseen osallistuivat seuraavat henkilöt: Hannu Heinikainen Kaakkois-Suomen tiepiiri Ossi Värri Itäinen tullipiiri Leo Talvala Nuijamaan tulli Petri Kukkonen Nuijamaan tulli Harri Malmen Rajavartiosto, Lappeenrannan rajavartioalue Jouni Lauren Rajavartiosto Nuijamaan rajatarkastusasema Janne Määttänen Rajavartiosto, Nuijamaan rajatarkastusasema Pasi Leimi Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi Reino Pusa Sito Oy Heikki Haila Sito Oy Työn aikana on lisäksi oltu yhteydessä Lappeenrannan kaupungilta seuraavien henkilöiden kanssa: tekninen avustaja Sirkku Asikainen, ympäristötarkastaja Minna Korttinen, kaavasuunnittelija Riitta Puurtinen, kaavoitusavustaja Raija Ryhänen, kartastopalvelut mittausteknikko Raimo Suomela ja suunnittelurakennusmestari Unto Äijö. Selvitys on tehty Sito Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat dipl.ins. Reino Pusa, dipl.ins. Heikki Haila, dipl.ins. Elina Sala ja FM, geologi Maija Aittola Kouvolassa maaliskuussa 2007 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

6

7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Lähtökohdat Valtatien 13 nykytilanne ja sen rekkaliikenteen aiheuttamat ongelmat 6 2 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 7 3 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa 9 4 YHTEENVETO JA SUOSITUS Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Suositus 11 5 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT Pysäköintitapa Alueen alustavat järjestelyluonnokset Jonotusjärjestelmä 12 6 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET 13 7 JATKOTOIMENPITEET 13 8 LIITTEET Yleiskartta 1: Sijoitusvaihtoehto A, Lyytikkälä 1: Sijoitusvaihtoehto B, Jysinmäki 1: Sijoitusvaihtoehto C, Nuijamaa 1: Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti jonossa 6. Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti vinopaikoilla 7. Nuijamaan osayleiskaava

8 6 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Lähtökohdat Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä esitti joulukuussa 2006 julkaisemassa raportissaan Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suomen ja Venäjän rajalla useita toimenpiteitä rekkaliikenteen jonojen hallinnan tehostamiseksi. Eräs keskeinen toimenpide on 500 rekan odotusalueen rakentaminen Nuijamaan rajanylityspaikan läheisyyteen. Tiehallinto sai liikenne- ja viestintäministeriöltä tehtäväksi valmistella odotusalueen toteuttamista siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön syksyn 2008 aikana. Tämä esiselvitys käsittelee kaukopysäköinnin järjestämisestä noin 500 rekka-autolle Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Esiselvityksessä selvitetään Nuijamaan rajanylityspaikkaan liittyvän etäparkkipaikan sijoitusvaihtoehtoja ja niiden toiminnallisia edellytyksiä, rakennettavuutta ja alustavia kustannuksia. Kaukopysäköintialueen sijainnille oli selvityksen alussa neljä vaihtoehtoa, joista valittiin kolme vaihtoehtoa tarkempaan tarkasteluun. Pysäköintialueen tie- ja rakennussuunnitelman laadinnasta on tehty ilmoitus Julkiset hankinnat lehdessä ja valitun kohteen tie- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää huhtikuun loppuun mennessä. Esiselvitys on tehty samanaikaisesti Vaalimaan kaukopysäköintialueen selvityksen kanssa ja niissä on käytetty samoja periaateratkaisuja, jotka ovat myös tämän selvityksen liitekuvina. Vaalimaan kaukopysäköintiselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. 1.2 Valtatien 13 nykytilanne ja sen rekkaliikenteen aiheuttamat ongelmat Valtatie 13 on osa keskisen Suomen poikittaista tieyhteyttä Kokkolasta, Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle. Tarkasteltava tieosuus kulkee Saimaan kanavan tuntumassa ja sen pohjoispäähän on muodostunut jatkuvasti kasvavia logistiikkaterminaaleja. Yhteysväli on EU:n liikennepolitiikassa katsottu strategisesti merkittäväksi ja se onkin osa TENteiden verkkoa. Yhteysväli välittää pääosin Suomen (vt 6) ja Venäjän välistä liikennettä. Valtatien 13 liikennemäärä vaihtelee Lappeenrannan puoleisen pään autoa/vrk Nuijamaan autoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on %. Nuijamaan raja-asema on Suomen toiseksi vilkkain tieyhteys Venäjälle. Rajan ylitti vuonna 2006 keskimäärin autoa/vrk. Nuijamaalla liikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti uuden raja-aseman ja liikennejärjestelyiden myötä. Valtatiellä 13 kulkee paljon kansainvälistä liikennettä ja tavarakuljetuksia. Tie on yksi Suomen tärkeimmistä maayhteyksistä Venäjälle. Tieosuudella ei ole kapasiteetista johtuvia sujuvuusongelmia. Palvelutaso- ja sujuvuusongelmia

9 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 7 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET kuitenkin syntyy, kun rajan ylittävä liikenne ruuhkautuu. Nuijamaan rajanylityspaikalle muodostuvat rekkajonot aiheuttavat ongelmia muulle liikenteelle sekä haittoja tien varren ympäristölle ja asutukselle. Etenkin nykyisen tien kapeus muodostaa rekkajonojen aikana kohtaavassa liikenteessä liikenneturvallisuusriskin, koska ajoradalle ei mahdu kolmea ajoneuvoa rinnakkain. Kesän ja syksyn 2006 aikana rekkajonot ovat pidentyneet ja yleistyneet. Rekkajonot olivat loppuvuonna 2006 pisimmillään liki 30 km pituisia ulottuen valtatielle 6 saakka. 2 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Esiselvityksen aloituskokouksessa ja asian tiimoilta käydyissä keskusteluissa on hankkeesta esitettäville kohteille asetettu seuraavia tavoitteita: Alueen sijainti ja koko ta- Liikenteelliset voitteet Riittävän iso, noin 500 autopaikkaa Lähellä nykyistä valtatietä Edullinen maaperä ja topografia Kunnallistekniikka lähellä Sijaitsee valtatien eteläpuolella, ei valtatien risteävää ajoa Mahdollisuus käyttää pysäköintialueena vielä tilanteessa, jossa valtatie on parannettu jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi tai tieksi, jossa on jatkuva rekkakaista. Alueen tasauksessa otetaan huomioon rekkojen liikkeellelähtö etenkin liukkaalla Käyttöaika Alueen suunnittelussa varaudutaan pitkään käyttöaikaan Tulevaisuudessa mahdollista ottaa muuhun käyttötarkoitukseen Liikenteenohjaus ja vuoronumerojärjestelmä Maankäytön tavoitteet Yksinkertainen, ei vaadi kallista laajamittaista telematiikkajärjestelmää Miehittämätön Maankäytön kannalta mahdollisimman hyvä sijoitus Riittävä etäisyys ja luontainen maastonmuotojen ja puuston muodostama suoja, jotta autojen tyhjäkäynnistä ja melusta ei aiheudu asutukselle kohtuutonta haittaa. Mahdollisuus ottaa alue muuhun käyttöön myöhemmin (yhteiskuntataloudellinen näkökulma) Lieveilmiöiden hallinta Ympäristö Pohja- ja pintavedet suojataan Rekkojen runsas määrä lisää riskiä, että vesien mukana ympäristöön pääsee ongelmajätteitä (polttonestetankkien vuotaminen, öljyvuodot); öljynerotuskaivojen tarpeellisuus ja purkuvesistö Kentän kuivatus pääsääntöisesti avo-ojilla Alueelle varataan imeytysainevarastot Purkukohtien sadevesikaivot varustetaan tarvittaessa suluin

10 8 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Rajavartioston, Tullin ja pelastusviranomaisten tavoitteet Järjestyksenpito ja valvonta helppoja Alueen tulee olla aidattu Muun ajoneuvojen ajo alueelle kielletty Alueen sisällä tulee olla reittejä, joita pitkin pelastus- ja valvontaviranomaiset voivat liikkua esteettä Hätätilanteessa jokainen ajoneuvo on pystyttävä saavuttamaan pelastusajoneuvolla Alueen palvelut Sosiaalitilat, joissa pesu- ja WC-tilat Toimisto, jossa viestintäyhteydet, Tiehallinnon infopiste (sää, keli) Taukotupa, missä keittomahdollisuus Ulkotiloja, joilla pöytä-penkkiyhdistelmiä Kaupallisia palveluja alueelle ei tulla järjestämään. Jätehuolto Alue on tarkoitus ottaa haltuun maantielain mukaisesti valtatien tiealueena. 3 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Tässä työssä on tutkittu alustavasti neljää keskusteluissa esillä ollutta kaukopysäköinnin sijaintivaihtoehtoa Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa, rajanylityspaikan läheisyydessä Vaihtoehto D, Karhusmäki Karhusmäen vaihtoehdosta luovuttiin jo alkutarkastelujen perusteella, koska vaihtoehdon läheisyydessä sijaitsee asutusta. Vaihtoehtojen A, B ja C, ks liite 1, käyttökelpoisuutta lähipysäköintialueiksi on tutkittu peruskarttojen, kaavakarttojen ja geologisten karttojen perusteella. Lisäksi on työkokouksessa ja tämän jälkeen käydyissä puhelinja sähköpostikeskusteluissa on perusteellisesti keskusteltu alueiden soveltuvuudesta. Kokouksessa olivat edustettuina esipuheessa mainitut tahot. Jäljempänä on kuvattu eri alueiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta kaukopysäköintialueeksi. Kaupunki ei omista maata minkään vaihtoehdon kohdalla. 3.1 Vaihtoehto A, Lyytikkälä Etäisyys raja-asemalta noin 5 kilometriä Alueen koko on noin 18 hehtaaria Mahdollistaa reilun 500 ajoneuvon pysäköinnin Alue ei ole maastollisesti otollisin tasaisen kentän toteuttamiseen: o alue sijaitsee entisellä maa-ainesten (hiekka- ja sora) ottoalueella, jolloin suunnitellulla alueella on korkeuseroja, jotka joudutaan tasaamaan. o Alueella sijaitsee paljon luonnollisia korkeuseroja, joiden tasoittamiseen vaaditaan louhintaa

11 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 9 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT o Noin puolet suunnitellusta alueesta vaatii massanvaihtoa. Rikkonainen maapinta lisää pohjaveden pilaantumisriskiä onnettomuus- ja vuototilanteissa Alue on kaavoittamaton Alueella ei ole tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Asutusta alueen läheisyydessä Alueen läheisyydessä ei ole vesi- ja viemäriverkostoa, joten niiden rakentamisesta koituu huomattavia lisäkustannuksia Sisäänajo etäpysäköintialueelle tulee rakentaa valtatieltä, ulosajo voidaan toteuttaa Metsäkansolantie -nimisen yksityistien kautta Edellyttää yksityistien muuttamista yleiseksi tieksi näiltä osin. 3.2 Vaihtoehto B, Jysinmäki Etäisyys raja-asemalta noin 2 kilometriä Alueen koko on 18 hehtaaria Mahdollistaa noin 470 ajoneuvon pysäköinnin Alue sijaitsee kovalla maalla (moreenia); pieni alue suoperäistä, joka vaatii massanvaihtoa Alue luonnostaan tasainen, ei korkeuseroja Maasto mahdollistaa alueen laajentamisen itään päin. Lännessä maaperä on pehmeikköä. Vaihtoehto on maasto- ja pohjaolosuhteiltaan paras tarkastelluista vaihtoehdoista Alue on kaavoittamaton Alueen läheisyydessä on asutusta Hiihtoreitti vieressä Valtatielle rakennettava liittymät sisään - ja ulosajoa varten Liitettävissä nykyiseen liikenteen ohjaukseen. Kohde sijaitsee mäellä, joten pakokaasut tuulettuvat Ei tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta vaihtoehtoon on mahdollisuus järjestää vesihuolto huomattavin lisäkustannuksin. 3.3 Vaihtoehto C, Nuijamaa Alue sijaitsee Nuijamaan rajanylityspaikan tuntumassa nykyisen rekkojen pysäköintialueen kohdalla Alueen koko on 17 hehtaaria Mahdollistaa noin 440 ajoneuvon pysäköinnin Suunniteltavalla alueella on paljon korkeuseroja (noin 10 m) Alue sijaitsee puoliksi moreenimaalla ja puoliksi maa-aines on silttiä, joten toteutus vaatii massanvaihtoa noin 1-2 metrin syvyydeltä Alue on toiseksi paras vaihtoehto maasto- ja pohjaolosuhteiltaan Pintavesien poisjohtamisen kannalta on vaihtoehto C karttatarkastelun perusteella suositeltavin Osayleiskaavan mukainen Maankäytön kannalta paras vaihtoehto Liikenteenohjaus liitettävissä nykyiseen vuoronumerojärjestelmään tai valo-ohjauksella

12 10 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta YHTEENVETO JA SUOSITUS Kuljettajan ei tarvitse siirtää autoa odotusalueelta toiselle kuten muissa vaihtoehdoissa Laaksossa, pakokaasut saattavat jäädä leijumaan alueelle pakkassäällä Ei tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Vaihtoehdon yhteyteen on rakentumassa palveluja Vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta suositeltavin vaihto-ehto Viranomaistoiminnot lähellä Aluetta helpompi valvoa rajanylityspaikan läheisyyden takia, lieveilmiöitä vähemmän 4 YHTEENVETO JA SUOSITUS 4.1 Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Alueen ja koko sijainti Liikenteelliset tavoitteet Käyttöaika Maankäytön tavoitteet Ympäristö Rajavartioston, Tullin ja pelastusviranomaisten tavoitteet Alueen palvelut Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa Sopiva Sopiva Edullisin sijainti, koko rajoitettu Ei suunniteltua maankäyttöä Vaatimaton (tavoite)taso Toteutuvat, soveltuvuus tien parantamisen jälkeen epävarma Uusiokäyttö epävarma Toteutuvat, soveltuvuus tien parantamisen jälkeen epävarma Uusiokäyttö epävarma Liikenteenohjaus ja vuoronumerojärjestelmä Rajanylityspaikasta erillinen järjestelmä Rajanylityspaikasta erillinen järjestelmä Suunniteltu metsätalousalueeksi Helppo ottaa muuhun käyttöön myöhemmin Voidaan kytkeä rajanylityspaikan vuoronumerojärjestelmään esim. liikennevaloohjauksella Soveltuu hyvin olevaan ja suunniteltuun maankäyttöön Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu hyvin nykyiseen toimintaan liittyvänä Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu heikoiten Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu varauksin Vaatimaton (tavoite)taso Toteutuvat, soveltuu parhaiten myös tien parannuksen jälkeen Vaatimaton (tavoite)taso. Läheisyyteen on rakentumassa palveluja

13 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 11 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 4.2 Suositus Jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan vaihtoehto C Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Alue on maaperäolosuhteiltaan toiseksi paras vaihtoehto tutkituista. Aluetta on helppo valvoa raja-aseman läheisyyden takia ja lieveilmiöitä odotetaan ilmenevän muita vaihtoehtoja vähemmän. Vaihtoehto C on vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta suositeltavin. Jonon purkutilanteet aiheuttavat häiriöitä muulle valtatieliikenteelle vaihtoehdossa A. Vaihtoehdossa B rekat ohjautuvat raskaan liikenteen odotuskaistalle. Vaihtoehdossa C jono purkautuu sisäistä tietä, vanhaa Rapattilan tietä, pitkin suoraan rajaasemalle. Vaihtoehto C muodostaa tulevaisuudessa kiinteän osan Nuijamaan rajanylityspaikkaa ja sen muunneltavuus on muita vaihtoehtoja parempi. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen johtoryhmä esittää epävirallisessa kannanotossaan etäparkin sijoittamista nykyisen alueen yhteyteen vaihtoehdon C mukaisesti. Myös Tullin ja Rajavartioston kanta kallistuu vaihtoehdon C kannalle valvonnallisten näkökohtien perusteella. 5 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 5.1 Pysäköintitapa Pysäköinti voidaan järjestää joko pitkittäispysäköintinä tai vinopysäköintinä. Molemmat vaihtoehdot ovat toiminnallisesti hyviä. Liitteissä 5 ja 6 on esitetty pysäköinnin periaatekaaviot. Pysäköintialue jaetaan poikkisuunnassa lohkoihin ja välialueisiin. Välialueet toimivat lumitiloina ja pintavesien keräilyalueina. Välialueen leveydeksi on otettu vajaa puolet asfaltoidun alueen leveydestä. Välialuetta voidaan käyttää hyväksi myös taloudellisen tasauksen aikaansaamiseksi ja niukkaan istuttamiseen. Vinopysäköinnissä pyritään tasaamaan asfaltoitu alue siten, että harja on keskellä. Tällä järjestelyllä helpotetaan autojen liikkeellelähtöä. 500 rekka-auton pysäköinnin aluetarve ilmenee oheisesta taulukosta. Lopullista aluetarvetta määrittäessä tulee lisäksi ottaa huomioon sisäiset tiet ja palvelualueiden vaatimat tilat. Pitkittäispysäköintiä 4 riviä Pitkittäispysäköintiä 6 riviä Vinopysäköintiä 2 riviä Pysäköintilohkon leveys 32 m 48 m 69 m Pysäköintilohkon + välialueen (13/20m) leveys 45 m 68 m 104 m Pysäköintilohkojen yhteenlaskettu pituus 3,8 km 2,5 km 1,4 km Asfaltoitu pinta-ala yhteensä 12 ha 12 ha 10 ha Alue yhteensä (ei sisällä alueen sisäisiä teitä eikä palvelu-alueita) 17 ha 17 ha 15 ha

14 12 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 5.2 Alueen alustavat järjestelyluonnokset Pysäköinnin ja palvelutoimintojen sijoittamisessa on useita mahdollisuuksia. Keskeinen periaate on liitännäisalueeksi otettavan alueen tehokas hyväksikäyttö. Vaihtoehdon C osalta liitteessä 4 on alustavasti luonnosteltu alueen käyttöä. Pysäköintialueeksi suunnitellun alueen pohjoispuolella on kortteli, joka on käynnissä olevassa asemakaavatyössä määritelty liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten alueeksi (KTT-alue). 5.3 Jonotusjärjestelmä Jonotusjärjestelmä pyritään integroimaan tullin vuorojärjestelmään, jolloin saavutetaan edullinen ja yksiselitteisiä ohjauskäskyjä välittävä kokonaisuus. Yksinkertaisimmillaan jonotusjärjestelmässä yksittäinen rekka-auto ohjataan liikennevaloilla tietylle pysäköintialueen lohkolle, jotka täytetään järjestyksessä. Pysäköidyt rekka-autot ohjataan pysäköintialueelta tarkastukseen lohkoittain liikennevaloilla. Sisään- ja ulosajolaskurien avulla ilmoitetaan jonottavien autojen määrä valvontahuoneeseen. Jonotusjärjestelmää tulee tarkastella tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.

15 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 13 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET 6 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET Kustannusarviossa on käytetty lähtökohtana neljässä rivissä olevaa rekkajonoa. Rekkajonon muodostaman alueen leveys on 32 metriä ja niiden välissä 13 metrin viherkaista. Alueen pinta-ala on noin 17 ha. Kustannusarviossa on käytetty Rapalin hankeosahinnastoa, jota on tarkasteltu myös Nuijamaan rajanylityspaikan toteutuneisiin kokonaiskustannuksiin. Rapalin hinnat ovat työmaakustannuksia, ne eivät sisällä rakennuttamis- eivätkä suunnittelupalveluja. Vaihtoehdon C alustavat rakennuskustannukset on arvioitu liitteen 4 mukaisilla järjestelyillä. Alustava kustannusarvio on esitetty alla olevassa taulukossa. Työ/suorite Määrä yksikköhinta Kustannus M M /yksikkö Pysäköintialue (asfaltti) 12 ha 0,63 7,6 Viheralue 6 ha 0,10 0,6 Tiet 3 km 0,5 1,5 Aluevalaistus 20 ha 0,06 1,2 Palvelurakennus, 1 0,5 0,5 vessat Palvelualueet, ulkoalueet 0,4 ha 0,8 0,3 Liikenteenohjaus, 1 1,5 1,5 telematiikka Yhteensä ilman alv 13,2 Suunnittelu + rakennuttaminen 1,3 10 % Lunastus 20 ha 0,02 0,4 Yhteensä ilman alv 14,9 Yhteensä, alv 22 % 18,2 7 JATKOTOIMENPITEET Kaakkois-Suomen tiepiiri lähettää selvityksen Tullihallitukselle, Rajavartiolaitoksen Esikunnalle, Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, Etelä-Karjalan Liitolle ja Lappeenrannan kaupungille lausunnolle. Esiselvityksessä valitun kohteen tie- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää kevään 2007 kuluessa. Tiehallinto on saanut Liikenne- ja viestintäministeriöltä tehtäväksi valmistella odotusalueen toteuttamista siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön syksyn 2008 aikana.

16 14 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET 8 LIITTEET 1. Yleiskartta 1: Sijoitusvaihtoehto A, Lyytikkälä 1: Sijoitusvaihtoehto B, Jysinmäki 1: Sijoitusvaihtoehto C, Nuijamaa 1: Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti jonossa 6. Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti vinopaikoilla 7. Nuijamaan osayleiskaava

17 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 1. YLEISKARTTA 1: Liite 1/7

18 Liite 2/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 2. SIJOITUSVAIHTOEHTO A, LYYTIKKÄLÄ 1: 2 500

19 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 3/7 LIITTEET LIITE 3. SIJOITUSVAIHTOEHTO B, JYSINMÄKI 1: 2 500

20 Liite 4/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 4. SIJOITUSVAIHTOEHTO C, NUIJAMAA 1: 2 500

21 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 5/7 LIITTEET LIITE 5. PYSÄKÖINNIN JÄRJESTELYPERIAATTEITA, PYSÄKÖINTI JONOSSA 1: 1 000

22 Liite 6/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 6. PYSÄKÖINNIN JÄRJESTELYPERIAATTEITA, PYSÄKÖINTI VINOPAIKOILLA 1:1000

23 LIITE 7. NUIJAMAAN OSAYLEISKAAVA Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 7/7 LIITTEET

24

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo 25.5.2016 1 (5) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Etelä-Karjalan liitto 2015. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Tiehallinto Jyväskylä

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

VAATIMUKSET: Hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava ja kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä ehdotus korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksen.

VAATIMUKSET: Hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava ja kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä ehdotus korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutoksen. Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 5 (1/5) KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: Valitus Hämeenlinnan Hallinto-oikeuden 5.6.2015 antamasta päätöksestä 15/0220/2 diaarinumerot 00896/15/4103 koskien

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus A4 Valtatie 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Tiesuunnitelmaselostus Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2009 2(11) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 14 Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Nykytilanne... 1 2.1 Tiedot ylijäämämaista... 1 2.2

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä MegaHub Hämeenlinna Liikenneyhteydet E12 (Valtatie 3) Vuosaari 110 km Helsinki 95 km Valtatie 10 Turku 145

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä MegaHub Riihimäki Hämeenlinnantie Kinturintie Liikenneyhteydet E12 (Valtatie 3) Vuosaari 77 km Helsinki

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone.

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone. 4/2010 35 Tekninen lautakunta Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45 Kunnanvirasto II, kokoushuone Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Niskala Sonja Buuri

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry VAALIMAA. Seminaari 12.12.2007

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry VAALIMAA. Seminaari 12.12.2007 KEHÄ III UUSI VAALIMAA Seminaari 12.12.2007 Ajo- ja lepoaikoja määm äärittävä säädös s voimaan 1.10.1976 Nykyisin tienvarsilla olevat levähdysalueet on suunniteltu ja toteutettu pääp ääasiassa 1970-luvulla,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI-LAPPEENRANTA PERUSPARANNUS Valtatien 6 parannushankkeessa Taavetti Kärjenkylä- osuus parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat Hoidon ja ylläpidon alueurakat Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen Viiteaineistomoniste 31.1.2011 1. InfraYL 21120 Suodatinkankaat 2. InfraYL 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 3. akenteilla

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Mitä nyt ehdotetaan? 22.10.2007 1 Ohjelma Esitys: Malmi luontoharrastajan näkökulmasta Taustaa Sijainti ja Tapanila-Seuran kannanotot Uusin esitys MLY:n ehdotus Keskustelua

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot