Kaakkois-Suomen tiepiiri Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

2

3 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Tiehallinto Kouvola 2007

4 Kannen kuva: Autonkuljetusrekkoja Vaalimaan rekkaparkissa Pohjakartat: Genimap Oy lupa L4356, Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 ESIPUHE Kaakkois-Suomen tiepiiri on teettänyt tämän esiselvityksen Sito Oy:llä. Työtä on johtanut Kaakkois-Suomen tiepiirissä rajanylityspaikkojen liikennejärjestelyistä vastaava projektipäällikkö Hannu Heinikainen. Tienpidon asiantuntija insinööri Juha Laamanen tiepiiristä on myös osallistunut työhön. Työn aloituskokoukseen osallistuivat seuraavat henkilöt: Hannu Heinikainen Kaakkois-Suomen tiepiiri Ossi Värri Itäinen tullipiiri Leo Talvala Nuijamaan tulli Petri Kukkonen Nuijamaan tulli Harri Malmen Rajavartiosto, Lappeenrannan rajavartioalue Jouni Lauren Rajavartiosto Nuijamaan rajatarkastusasema Janne Määttänen Rajavartiosto, Nuijamaan rajatarkastusasema Pasi Leimi Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi Reino Pusa Sito Oy Heikki Haila Sito Oy Työn aikana on lisäksi oltu yhteydessä Lappeenrannan kaupungilta seuraavien henkilöiden kanssa: tekninen avustaja Sirkku Asikainen, ympäristötarkastaja Minna Korttinen, kaavasuunnittelija Riitta Puurtinen, kaavoitusavustaja Raija Ryhänen, kartastopalvelut mittausteknikko Raimo Suomela ja suunnittelurakennusmestari Unto Äijö. Selvitys on tehty Sito Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat dipl.ins. Reino Pusa, dipl.ins. Heikki Haila, dipl.ins. Elina Sala ja FM, geologi Maija Aittola Kouvolassa maaliskuussa 2007 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

6

7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Lähtökohdat Valtatien 13 nykytilanne ja sen rekkaliikenteen aiheuttamat ongelmat 6 2 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 7 3 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa 9 4 YHTEENVETO JA SUOSITUS Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Suositus 11 5 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT Pysäköintitapa Alueen alustavat järjestelyluonnokset Jonotusjärjestelmä 12 6 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET 13 7 JATKOTOIMENPITEET 13 8 LIITTEET Yleiskartta 1: Sijoitusvaihtoehto A, Lyytikkälä 1: Sijoitusvaihtoehto B, Jysinmäki 1: Sijoitusvaihtoehto C, Nuijamaa 1: Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti jonossa 6. Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti vinopaikoilla 7. Nuijamaan osayleiskaava

8 6 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Lähtökohdat Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä esitti joulukuussa 2006 julkaisemassa raportissaan Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suomen ja Venäjän rajalla useita toimenpiteitä rekkaliikenteen jonojen hallinnan tehostamiseksi. Eräs keskeinen toimenpide on 500 rekan odotusalueen rakentaminen Nuijamaan rajanylityspaikan läheisyyteen. Tiehallinto sai liikenne- ja viestintäministeriöltä tehtäväksi valmistella odotusalueen toteuttamista siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön syksyn 2008 aikana. Tämä esiselvitys käsittelee kaukopysäköinnin järjestämisestä noin 500 rekka-autolle Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Esiselvityksessä selvitetään Nuijamaan rajanylityspaikkaan liittyvän etäparkkipaikan sijoitusvaihtoehtoja ja niiden toiminnallisia edellytyksiä, rakennettavuutta ja alustavia kustannuksia. Kaukopysäköintialueen sijainnille oli selvityksen alussa neljä vaihtoehtoa, joista valittiin kolme vaihtoehtoa tarkempaan tarkasteluun. Pysäköintialueen tie- ja rakennussuunnitelman laadinnasta on tehty ilmoitus Julkiset hankinnat lehdessä ja valitun kohteen tie- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää huhtikuun loppuun mennessä. Esiselvitys on tehty samanaikaisesti Vaalimaan kaukopysäköintialueen selvityksen kanssa ja niissä on käytetty samoja periaateratkaisuja, jotka ovat myös tämän selvityksen liitekuvina. Vaalimaan kaukopysäköintiselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. 1.2 Valtatien 13 nykytilanne ja sen rekkaliikenteen aiheuttamat ongelmat Valtatie 13 on osa keskisen Suomen poikittaista tieyhteyttä Kokkolasta, Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle. Tarkasteltava tieosuus kulkee Saimaan kanavan tuntumassa ja sen pohjoispäähän on muodostunut jatkuvasti kasvavia logistiikkaterminaaleja. Yhteysväli on EU:n liikennepolitiikassa katsottu strategisesti merkittäväksi ja se onkin osa TENteiden verkkoa. Yhteysväli välittää pääosin Suomen (vt 6) ja Venäjän välistä liikennettä. Valtatien 13 liikennemäärä vaihtelee Lappeenrannan puoleisen pään autoa/vrk Nuijamaan autoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on %. Nuijamaan raja-asema on Suomen toiseksi vilkkain tieyhteys Venäjälle. Rajan ylitti vuonna 2006 keskimäärin autoa/vrk. Nuijamaalla liikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti uuden raja-aseman ja liikennejärjestelyiden myötä. Valtatiellä 13 kulkee paljon kansainvälistä liikennettä ja tavarakuljetuksia. Tie on yksi Suomen tärkeimmistä maayhteyksistä Venäjälle. Tieosuudella ei ole kapasiteetista johtuvia sujuvuusongelmia. Palvelutaso- ja sujuvuusongelmia

9 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 7 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET kuitenkin syntyy, kun rajan ylittävä liikenne ruuhkautuu. Nuijamaan rajanylityspaikalle muodostuvat rekkajonot aiheuttavat ongelmia muulle liikenteelle sekä haittoja tien varren ympäristölle ja asutukselle. Etenkin nykyisen tien kapeus muodostaa rekkajonojen aikana kohtaavassa liikenteessä liikenneturvallisuusriskin, koska ajoradalle ei mahdu kolmea ajoneuvoa rinnakkain. Kesän ja syksyn 2006 aikana rekkajonot ovat pidentyneet ja yleistyneet. Rekkajonot olivat loppuvuonna 2006 pisimmillään liki 30 km pituisia ulottuen valtatielle 6 saakka. 2 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Esiselvityksen aloituskokouksessa ja asian tiimoilta käydyissä keskusteluissa on hankkeesta esitettäville kohteille asetettu seuraavia tavoitteita: Alueen sijainti ja koko ta- Liikenteelliset voitteet Riittävän iso, noin 500 autopaikkaa Lähellä nykyistä valtatietä Edullinen maaperä ja topografia Kunnallistekniikka lähellä Sijaitsee valtatien eteläpuolella, ei valtatien risteävää ajoa Mahdollisuus käyttää pysäköintialueena vielä tilanteessa, jossa valtatie on parannettu jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi tai tieksi, jossa on jatkuva rekkakaista. Alueen tasauksessa otetaan huomioon rekkojen liikkeellelähtö etenkin liukkaalla Käyttöaika Alueen suunnittelussa varaudutaan pitkään käyttöaikaan Tulevaisuudessa mahdollista ottaa muuhun käyttötarkoitukseen Liikenteenohjaus ja vuoronumerojärjestelmä Maankäytön tavoitteet Yksinkertainen, ei vaadi kallista laajamittaista telematiikkajärjestelmää Miehittämätön Maankäytön kannalta mahdollisimman hyvä sijoitus Riittävä etäisyys ja luontainen maastonmuotojen ja puuston muodostama suoja, jotta autojen tyhjäkäynnistä ja melusta ei aiheudu asutukselle kohtuutonta haittaa. Mahdollisuus ottaa alue muuhun käyttöön myöhemmin (yhteiskuntataloudellinen näkökulma) Lieveilmiöiden hallinta Ympäristö Pohja- ja pintavedet suojataan Rekkojen runsas määrä lisää riskiä, että vesien mukana ympäristöön pääsee ongelmajätteitä (polttonestetankkien vuotaminen, öljyvuodot); öljynerotuskaivojen tarpeellisuus ja purkuvesistö Kentän kuivatus pääsääntöisesti avo-ojilla Alueelle varataan imeytysainevarastot Purkukohtien sadevesikaivot varustetaan tarvittaessa suluin

10 8 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Rajavartioston, Tullin ja pelastusviranomaisten tavoitteet Järjestyksenpito ja valvonta helppoja Alueen tulee olla aidattu Muun ajoneuvojen ajo alueelle kielletty Alueen sisällä tulee olla reittejä, joita pitkin pelastus- ja valvontaviranomaiset voivat liikkua esteettä Hätätilanteessa jokainen ajoneuvo on pystyttävä saavuttamaan pelastusajoneuvolla Alueen palvelut Sosiaalitilat, joissa pesu- ja WC-tilat Toimisto, jossa viestintäyhteydet, Tiehallinnon infopiste (sää, keli) Taukotupa, missä keittomahdollisuus Ulkotiloja, joilla pöytä-penkkiyhdistelmiä Kaupallisia palveluja alueelle ei tulla järjestämään. Jätehuolto Alue on tarkoitus ottaa haltuun maantielain mukaisesti valtatien tiealueena. 3 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Tässä työssä on tutkittu alustavasti neljää keskusteluissa esillä ollutta kaukopysäköinnin sijaintivaihtoehtoa Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa, rajanylityspaikan läheisyydessä Vaihtoehto D, Karhusmäki Karhusmäen vaihtoehdosta luovuttiin jo alkutarkastelujen perusteella, koska vaihtoehdon läheisyydessä sijaitsee asutusta. Vaihtoehtojen A, B ja C, ks liite 1, käyttökelpoisuutta lähipysäköintialueiksi on tutkittu peruskarttojen, kaavakarttojen ja geologisten karttojen perusteella. Lisäksi on työkokouksessa ja tämän jälkeen käydyissä puhelinja sähköpostikeskusteluissa on perusteellisesti keskusteltu alueiden soveltuvuudesta. Kokouksessa olivat edustettuina esipuheessa mainitut tahot. Jäljempänä on kuvattu eri alueiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta kaukopysäköintialueeksi. Kaupunki ei omista maata minkään vaihtoehdon kohdalla. 3.1 Vaihtoehto A, Lyytikkälä Etäisyys raja-asemalta noin 5 kilometriä Alueen koko on noin 18 hehtaaria Mahdollistaa reilun 500 ajoneuvon pysäköinnin Alue ei ole maastollisesti otollisin tasaisen kentän toteuttamiseen: o alue sijaitsee entisellä maa-ainesten (hiekka- ja sora) ottoalueella, jolloin suunnitellulla alueella on korkeuseroja, jotka joudutaan tasaamaan. o Alueella sijaitsee paljon luonnollisia korkeuseroja, joiden tasoittamiseen vaaditaan louhintaa

11 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 9 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT o Noin puolet suunnitellusta alueesta vaatii massanvaihtoa. Rikkonainen maapinta lisää pohjaveden pilaantumisriskiä onnettomuus- ja vuototilanteissa Alue on kaavoittamaton Alueella ei ole tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Asutusta alueen läheisyydessä Alueen läheisyydessä ei ole vesi- ja viemäriverkostoa, joten niiden rakentamisesta koituu huomattavia lisäkustannuksia Sisäänajo etäpysäköintialueelle tulee rakentaa valtatieltä, ulosajo voidaan toteuttaa Metsäkansolantie -nimisen yksityistien kautta Edellyttää yksityistien muuttamista yleiseksi tieksi näiltä osin. 3.2 Vaihtoehto B, Jysinmäki Etäisyys raja-asemalta noin 2 kilometriä Alueen koko on 18 hehtaaria Mahdollistaa noin 470 ajoneuvon pysäköinnin Alue sijaitsee kovalla maalla (moreenia); pieni alue suoperäistä, joka vaatii massanvaihtoa Alue luonnostaan tasainen, ei korkeuseroja Maasto mahdollistaa alueen laajentamisen itään päin. Lännessä maaperä on pehmeikköä. Vaihtoehto on maasto- ja pohjaolosuhteiltaan paras tarkastelluista vaihtoehdoista Alue on kaavoittamaton Alueen läheisyydessä on asutusta Hiihtoreitti vieressä Valtatielle rakennettava liittymät sisään - ja ulosajoa varten Liitettävissä nykyiseen liikenteen ohjaukseen. Kohde sijaitsee mäellä, joten pakokaasut tuulettuvat Ei tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta vaihtoehtoon on mahdollisuus järjestää vesihuolto huomattavin lisäkustannuksin. 3.3 Vaihtoehto C, Nuijamaa Alue sijaitsee Nuijamaan rajanylityspaikan tuntumassa nykyisen rekkojen pysäköintialueen kohdalla Alueen koko on 17 hehtaaria Mahdollistaa noin 440 ajoneuvon pysäköinnin Suunniteltavalla alueella on paljon korkeuseroja (noin 10 m) Alue sijaitsee puoliksi moreenimaalla ja puoliksi maa-aines on silttiä, joten toteutus vaatii massanvaihtoa noin 1-2 metrin syvyydeltä Alue on toiseksi paras vaihtoehto maasto- ja pohjaolosuhteiltaan Pintavesien poisjohtamisen kannalta on vaihtoehto C karttatarkastelun perusteella suositeltavin Osayleiskaavan mukainen Maankäytön kannalta paras vaihtoehto Liikenteenohjaus liitettävissä nykyiseen vuoronumerojärjestelmään tai valo-ohjauksella

12 10 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta YHTEENVETO JA SUOSITUS Kuljettajan ei tarvitse siirtää autoa odotusalueelta toiselle kuten muissa vaihtoehdoissa Laaksossa, pakokaasut saattavat jäädä leijumaan alueelle pakkassäällä Ei tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Vaihtoehdon yhteyteen on rakentumassa palveluja Vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta suositeltavin vaihto-ehto Viranomaistoiminnot lähellä Aluetta helpompi valvoa rajanylityspaikan läheisyyden takia, lieveilmiöitä vähemmän 4 YHTEENVETO JA SUOSITUS 4.1 Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Alueen ja koko sijainti Liikenteelliset tavoitteet Käyttöaika Maankäytön tavoitteet Ympäristö Rajavartioston, Tullin ja pelastusviranomaisten tavoitteet Alueen palvelut Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa Sopiva Sopiva Edullisin sijainti, koko rajoitettu Ei suunniteltua maankäyttöä Vaatimaton (tavoite)taso Toteutuvat, soveltuvuus tien parantamisen jälkeen epävarma Uusiokäyttö epävarma Toteutuvat, soveltuvuus tien parantamisen jälkeen epävarma Uusiokäyttö epävarma Liikenteenohjaus ja vuoronumerojärjestelmä Rajanylityspaikasta erillinen järjestelmä Rajanylityspaikasta erillinen järjestelmä Suunniteltu metsätalousalueeksi Helppo ottaa muuhun käyttöön myöhemmin Voidaan kytkeä rajanylityspaikan vuoronumerojärjestelmään esim. liikennevaloohjauksella Soveltuu hyvin olevaan ja suunniteltuun maankäyttöön Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu hyvin nykyiseen toimintaan liittyvänä Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu heikoiten Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu varauksin Vaatimaton (tavoite)taso Toteutuvat, soveltuu parhaiten myös tien parannuksen jälkeen Vaatimaton (tavoite)taso. Läheisyyteen on rakentumassa palveluja

13 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 11 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 4.2 Suositus Jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan vaihtoehto C Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Alue on maaperäolosuhteiltaan toiseksi paras vaihtoehto tutkituista. Aluetta on helppo valvoa raja-aseman läheisyyden takia ja lieveilmiöitä odotetaan ilmenevän muita vaihtoehtoja vähemmän. Vaihtoehto C on vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta suositeltavin. Jonon purkutilanteet aiheuttavat häiriöitä muulle valtatieliikenteelle vaihtoehdossa A. Vaihtoehdossa B rekat ohjautuvat raskaan liikenteen odotuskaistalle. Vaihtoehdossa C jono purkautuu sisäistä tietä, vanhaa Rapattilan tietä, pitkin suoraan rajaasemalle. Vaihtoehto C muodostaa tulevaisuudessa kiinteän osan Nuijamaan rajanylityspaikkaa ja sen muunneltavuus on muita vaihtoehtoja parempi. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen johtoryhmä esittää epävirallisessa kannanotossaan etäparkin sijoittamista nykyisen alueen yhteyteen vaihtoehdon C mukaisesti. Myös Tullin ja Rajavartioston kanta kallistuu vaihtoehdon C kannalle valvonnallisten näkökohtien perusteella. 5 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 5.1 Pysäköintitapa Pysäköinti voidaan järjestää joko pitkittäispysäköintinä tai vinopysäköintinä. Molemmat vaihtoehdot ovat toiminnallisesti hyviä. Liitteissä 5 ja 6 on esitetty pysäköinnin periaatekaaviot. Pysäköintialue jaetaan poikkisuunnassa lohkoihin ja välialueisiin. Välialueet toimivat lumitiloina ja pintavesien keräilyalueina. Välialueen leveydeksi on otettu vajaa puolet asfaltoidun alueen leveydestä. Välialuetta voidaan käyttää hyväksi myös taloudellisen tasauksen aikaansaamiseksi ja niukkaan istuttamiseen. Vinopysäköinnissä pyritään tasaamaan asfaltoitu alue siten, että harja on keskellä. Tällä järjestelyllä helpotetaan autojen liikkeellelähtöä. 500 rekka-auton pysäköinnin aluetarve ilmenee oheisesta taulukosta. Lopullista aluetarvetta määrittäessä tulee lisäksi ottaa huomioon sisäiset tiet ja palvelualueiden vaatimat tilat. Pitkittäispysäköintiä 4 riviä Pitkittäispysäköintiä 6 riviä Vinopysäköintiä 2 riviä Pysäköintilohkon leveys 32 m 48 m 69 m Pysäköintilohkon + välialueen (13/20m) leveys 45 m 68 m 104 m Pysäköintilohkojen yhteenlaskettu pituus 3,8 km 2,5 km 1,4 km Asfaltoitu pinta-ala yhteensä 12 ha 12 ha 10 ha Alue yhteensä (ei sisällä alueen sisäisiä teitä eikä palvelu-alueita) 17 ha 17 ha 15 ha

14 12 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 5.2 Alueen alustavat järjestelyluonnokset Pysäköinnin ja palvelutoimintojen sijoittamisessa on useita mahdollisuuksia. Keskeinen periaate on liitännäisalueeksi otettavan alueen tehokas hyväksikäyttö. Vaihtoehdon C osalta liitteessä 4 on alustavasti luonnosteltu alueen käyttöä. Pysäköintialueeksi suunnitellun alueen pohjoispuolella on kortteli, joka on käynnissä olevassa asemakaavatyössä määritelty liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten alueeksi (KTT-alue). 5.3 Jonotusjärjestelmä Jonotusjärjestelmä pyritään integroimaan tullin vuorojärjestelmään, jolloin saavutetaan edullinen ja yksiselitteisiä ohjauskäskyjä välittävä kokonaisuus. Yksinkertaisimmillaan jonotusjärjestelmässä yksittäinen rekka-auto ohjataan liikennevaloilla tietylle pysäköintialueen lohkolle, jotka täytetään järjestyksessä. Pysäköidyt rekka-autot ohjataan pysäköintialueelta tarkastukseen lohkoittain liikennevaloilla. Sisään- ja ulosajolaskurien avulla ilmoitetaan jonottavien autojen määrä valvontahuoneeseen. Jonotusjärjestelmää tulee tarkastella tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.

15 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 13 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET 6 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET Kustannusarviossa on käytetty lähtökohtana neljässä rivissä olevaa rekkajonoa. Rekkajonon muodostaman alueen leveys on 32 metriä ja niiden välissä 13 metrin viherkaista. Alueen pinta-ala on noin 17 ha. Kustannusarviossa on käytetty Rapalin hankeosahinnastoa, jota on tarkasteltu myös Nuijamaan rajanylityspaikan toteutuneisiin kokonaiskustannuksiin. Rapalin hinnat ovat työmaakustannuksia, ne eivät sisällä rakennuttamis- eivätkä suunnittelupalveluja. Vaihtoehdon C alustavat rakennuskustannukset on arvioitu liitteen 4 mukaisilla järjestelyillä. Alustava kustannusarvio on esitetty alla olevassa taulukossa. Työ/suorite Määrä yksikköhinta Kustannus M M /yksikkö Pysäköintialue (asfaltti) 12 ha 0,63 7,6 Viheralue 6 ha 0,10 0,6 Tiet 3 km 0,5 1,5 Aluevalaistus 20 ha 0,06 1,2 Palvelurakennus, 1 0,5 0,5 vessat Palvelualueet, ulkoalueet 0,4 ha 0,8 0,3 Liikenteenohjaus, 1 1,5 1,5 telematiikka Yhteensä ilman alv 13,2 Suunnittelu + rakennuttaminen 1,3 10 % Lunastus 20 ha 0,02 0,4 Yhteensä ilman alv 14,9 Yhteensä, alv 22 % 18,2 7 JATKOTOIMENPITEET Kaakkois-Suomen tiepiiri lähettää selvityksen Tullihallitukselle, Rajavartiolaitoksen Esikunnalle, Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, Etelä-Karjalan Liitolle ja Lappeenrannan kaupungille lausunnolle. Esiselvityksessä valitun kohteen tie- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää kevään 2007 kuluessa. Tiehallinto on saanut Liikenne- ja viestintäministeriöltä tehtäväksi valmistella odotusalueen toteuttamista siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön syksyn 2008 aikana.

16 14 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET 8 LIITTEET 1. Yleiskartta 1: Sijoitusvaihtoehto A, Lyytikkälä 1: Sijoitusvaihtoehto B, Jysinmäki 1: Sijoitusvaihtoehto C, Nuijamaa 1: Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti jonossa 6. Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti vinopaikoilla 7. Nuijamaan osayleiskaava

17 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 1. YLEISKARTTA 1: Liite 1/7

18 Liite 2/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 2. SIJOITUSVAIHTOEHTO A, LYYTIKKÄLÄ 1: 2 500

19 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 3/7 LIITTEET LIITE 3. SIJOITUSVAIHTOEHTO B, JYSINMÄKI 1: 2 500

20 Liite 4/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 4. SIJOITUSVAIHTOEHTO C, NUIJAMAA 1: 2 500

21 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 5/7 LIITTEET LIITE 5. PYSÄKÖINNIN JÄRJESTELYPERIAATTEITA, PYSÄKÖINTI JONOSSA 1: 1 000

22 Liite 6/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 6. PYSÄKÖINNIN JÄRJESTELYPERIAATTEITA, PYSÄKÖINTI VINOPAIKOILLA 1:1000

23 LIITE 7. NUIJAMAAN OSAYLEISKAAVA Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 7/7 LIITTEET

24

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen Muistio 1 (7) 23.11.2016 Mikko Romu Puh. 0207 917 215 Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu Lähtökohdat ja tavoitteet Tässä muistiossa vertaillaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo 25.5.2016 1 (5) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Etelä-Karjalan liitto 2015. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen, Itämeren tietoliikennekaapeli Lisätiedot: Juha Parantainen, Juha.Parantainen@lvm.fi Itämeren tietoliikennekaapeli YHTEENVETO Nykyisin Suomen yhteydet ulkomaille kulkevat yhtä reittiä Ruotsin ja Tanskan

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V LIITE 2

TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V LIITE 2 TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V. 2011 LIITE 2 Tiekunnan/tien nimi Tien sijainti Esitetään erillisellä karttaliitteellä, jos tie ei ole edellisenä vuonna saanut kaupungin avustusta. Tiekunta

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella.

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella. Hiidenmäen rakennettavuusselvitys asemakaavoitusta varten 19.10.2011 Kohde Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia.

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia. KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Puh. 050 538 4957 TIEAVUSTUSHAKEMUS TIEKUNNAN NIMI: AVUSTUSTA HAETAAN VUODELLE 2011 Kunnossapitoon *Perusparannukseen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Inarin kunta, Piiskuntie 2, Ivalo puh (016) , faksi (016)

Inarin kunta, Piiskuntie 2, Ivalo puh (016) , faksi (016) Miksi ja miten Paatsjoentie pysäytettiin Seminaari 8.10.2011 Skogfoss/Svanvik Reijo Timperi kunnanjohtaja Tieyhteyden tausta Tieyhteys katkesi Petsamon menetykseen Heti sodan jälkeen yritettiin tieyhteyttä

Lisätiedot

TIEYKSIKÖINTI. Teuvo Taura 1.3.2016

TIEYKSIKÖINTI. Teuvo Taura 1.3.2016 TIEYKSIKÖINTI Teuvo Taura 1.3.2016 Tieyksiköinnin perusteet Jokainen tieosakas on velvollinen osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie kullekin tuottaa. Tieyksiköt

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44061 T2 31.5.2016 ALUSTAVA KAUKLAHTI BASSENRAITTI KORTTELI 44061 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA ILMANLAADUN HAASTEET - Sijainti kahden vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa - paljon busseja (myös seutu-), ei raskaan liikenteen rajoituksia LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 ja 2035 MANNERHEIMINTIE Oikeuslääketieteellinen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Tieluokitukset Kuva osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä,

Tieluokitukset Kuva osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä, 10.13.1.2 Tieluokitukset Kuva 10-13-4 osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä, Kolarin pohjoispuolella Äkäsjokisuuhun saakka leveys

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti 26-174-1 Ensimmäinen tarjoustenjättöaika 13.5-14.6.2013 1 TONTTIEN SIJAINTI Sampo 3 alue sijaitsee n. 6,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta lounaaseen.

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot