VAMMAISHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMAISHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 VAMMAISHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ Liite HANKEKUVAUS Hankkeen lähtökohdat: Pohjois-Satakunta on seitsemän kunnan seutukunta, jonka asukasluku on noin Alue käsittää pieniä maaseutumaisia kuntia, missä erityispalvelut ovat pääasiallisesti etäällä ja palveluiden tarve on vaihtelevaa. Seutukunta kuuluu väestötappioalueisiin ja kuntien taloudellinen asema on ollut varsin tiukka. Nämä seikat tuovat haasteita tulevaisuuden palvelujärjestelmien kehittämiselle ja osaamisen ylläpitämiselle. Vammaishuollon ja kehitysvammahuollon lainsäädännön yhdistämistä valmistellaan vuoteen 2009 mennessä. Kuntien tulee tulevaisuudessa panostaa vammaishuollon tehostamiseen palvelukysynnän kasvaessa ja kustannusten lisääntyessä. Kankaanpään seudun vammaishuollon kehittämishankkeen tehtävä on tuottaa vammaishuollon erityisosaamista sisältävä palvelujärjestelmä ja erityisesti lähipalveluita yhteistyössä, lisätä eri toimijoiden erityisosaamista seudulla, luoda vammaispalvelun seudullinen työpari järjestelmä, luoda tehokkaat ja joustavat palveluketjut, laatia toimintaohjeita eri palvelukokonaisuuksiin. Pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä, palveluohjauksen aloittamisessa ja varhaisten palveluiden lisäämisessä (palveluohjaus, vanhemmuuden tuki ja avopalvelut) sekä ehkäisevässä työssä. Kehittämistyöllä turvataan lähipalveluiden saatavuus ja palvelutaso. Seudullisuus antaa mahdollisuuden kuntien osaamisen verkostoitumiseen ja mahdolliseen erikoistumiseen. Kankaanpään kaupunki on v kehittänyt vammaishuollon työprosesseja, hakemuslomakkeita ja toimintaohjeita (liite Vammaishuollon toimintamallin vakiinnuttaminen). Kehittämistyötä tulee jatkaa ja levittää koko seutukunnalle hyviä käytäntöjä. Kankaanpään seudulla on vahvistettu vammaispoliittinen ohjelma v , avopalvelustrategia vanhustenhuollossa ja Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma v. 2003, joissa käsitellään vanhusten ja vammaisten palvelujen kehittämistä. V on valmistunut Vanhusten ja vammaisten asumispalveluja koskeva tarveselvitys. Kuntien nykyiset palvelut on kartoitettu kehittämistyön pohjaksi. (asiakirjat liitteenä) Osa selvityksistä koskee jo osittain seutukuntaa. Laadituissa selvityksissä on kartoitettu kehitettäviä palveluita. Resurssien vähäisyydestä johtuen on tarkoituksenmukaista tehdä kehittämisessä yhteistyötä koko alueella. Pienissä kunnissa palvelutarve on vaihtelevaa ja asiantuntemusta tarvitaan harvakseltaan, mistä syystä vammaishuollon osaaminen ei pysy välttämättä ajan tasalla. Seudullinen osaamisen verkosto ja työparityöskentely luo mahdollisuudet osaamisen ylläpitämiseen. Myös muiden toimijoiden kanssa tulee käynnistää vuoropuhelu vammaispalvelujen tarvepohjasta, tavoitetilasta ja työnjaosta.

2 Hankkeessa mukana olevat kunnat: Hankkeen hallinnoijana ja valtionavustuksen hakijana toimii Kankaanpään kaupunki. Mukana ovat myös lähikunnat: Honkajoki, Jämijärvi ja Karvia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: Vammaispalvelun asiakkaat, terveydenhuollon kuntayhtymät, Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Kankaanpään kuntoutuskeskus, A-koti, seurakunnat, Kehitysvammaisten tukiyhdistys ry, Tukiranka ry, Kaseva, Valtti-hanke, eri oppilaitokset, vammaisneuvostot ja Pikassos Oy (verkosto, tiedonvälitys, koulutus). Hankkeen yleistavoitteet: Hankkeen tavoitteena on yhdistää Kankaanpään seudun vammaishuollon työntekijät yhteiseen kehittymisprosessiin hankkeeseen palkattavan työntekijän eli projektipäällikön johdolla. Vammaishuollon palveluihin kuuluu kehitysvammahuollon palvelut (laitoshoito, asumispalvelut, perhehoito, erityispalvelut ja työtoiminta), joita pääasiassa tuottaa seudulle Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä (keskuspaikka Ulvila) sekä muut vammaispalvelut (vammaispalvelulaki ja asetus; asumispalvelut, asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet, kuljetuspalvelu, tulkkipalvelu, henkilökohtainen avustaja palvelu, päivittäisessä toiminnassa tarvittavat välineet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus, vaatekustannukset, erityisravinto ja omaishoidon tuki). Vammaishuollon palvelut ovat hyvinkin erilaisia ja järjestämistavat vaihtelevat. Palveluiden myöntämiskriteereihin ei ole yhtenäistä käytäntöä ja oikeuskäytäntökin vaihtelee. Hankkeen tavoitteena on luoda näin sekavaan palvelujärjestelmään yhtenäinen näkemys ja tavoitetila, mikä lähtee asiakkaan palvelun tarpeen arvioinnista tarkoituksenmukaisen mallin mukaan. Hankkeessa kehitetään käytännön toimintamallit seudullisesti yhtenäisiksi (esim. tarvearvio, palveluohjaus, palvelukohtaiset tuotekuvaukset, lomakkeisto ja toimintaohjeet). Hanke hyödyntää atk-järjestelmiä (mm. Effica-ohjelmisto, suunnittelun apuväline, tiedon tuotanto, tilastointi, seurantajärjestelmä). Työntekijöiden osaamisen kehittämisen tavoitteena on lisätä havainnointia, arviointitaitoja, vuorovaikutustaitoja ja tavoitteen asettamistaitoja (ohjaus, koulutus, konsultaatio, tietopankki). Hankkeen toteutustapa, tulokset ja aikataulu: 1. Vammaishuollon palvelujärjestelmän luominen Perusosaamisen lähtökohtana on vammaishuollon palvelujen mallintaminen ja tarpeeseen vastaaminen. Selkeä kuva työprosesseista luo yhtenäisen menettelyn palvelujen tuottamiseen asiakkaalle, kuntien sisällä ja myös ulkopuolisille toimijoille. Asiakkaan palvelutarpeen arviointiin kehitetään lomake, jossa käydään läpi oleelliset tekijät palvelun myöntämiselle. Eri vammaishuollon palveluille laaditaan kuvaukset (palvelukuvaus ja prosessikuvaus), mitä voidaan hyödyntää mm. kilpailuttamisessa ja laadun arvioinnissa. Kuvaukset tehdään hankkeen alussa v Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa aloitetaan hankkeen alussa ja kartoitetaan eri toimijoiden palvelut ja toiveet saumattomalle palveluketjulle. Ohjausryhmään kutsutaan asiantuntijoita tarpeen mukaan. Kuvausten jälkeen luodaan toimintaohjeet ja laaditaan yhtenäinen dokumentointijärjestelmä (sähköinen).

3 Samanaikaisesti tarkentuu tehokas ja joustava palvelujärjestelmä. Kuntien tarpeet kartoitetaan hankkeen alussa ja yhteiset palvelut luodaan sen pohjalta. Palveluiden järjestäminen toteutetaan esim. toimijoiden välisin ostopalvelusopimuksin. Hanke luo yhteistyömallin myös kunnan eri hallintokuntien välille (sosiaali-, terveys-, opetustoimi) ja seudullisten eri toimijoiden välille (yksityiset toimijat, yhdistykset ja kuntayhtymät). Kuntien yhteistyön lisääminen mm. seuraavissa erityispalveluissa: Henkilökohtaisten avustajien resurssipankki, koulutus (oppilaitokset), tehtäväkuva, palvelun laatu, työntekijöiden saatavuuden turvaaminen, työnohjaus, verkostotyö, työnantajan roolin mallintaminen ja opastus. Omaishoitajien lomitus, kuntoutus ja vertaisryhmätapaamiset Seudullinen vammaisten asuminen Seudullinen työ- ja päivätoiminta sisällön uudistaminen ja palveluiden eriyttäminen, palvelutarpeen kuvaus palvelun kehittäminen ja resursointi (laatu ja määrä), lainsäädännön päällekkäisyydet, subjektiivinen oikeus vai harkinta, palvelu tavoitelähtöiseksi (työ/palkka vai virike/sosiaalista toimintaa vai perheen tuki), palvelun tuottamisen erilaiset mallit eri toimijavaihtoehdot Kuljetuspalvelun seudullinen palvelujärjestelmä Tulkkipankki, tiedottaminen, palvelun toimintaohjeet Apuvälinerekisteri Kankaanpään seudun kunnat eivät ole mukana AATUhankkeessa (Sairaanhoitopiirin apuvälinekeskus) seudullinen kehitysvammahuollon kuntoutusohjaaja vammaishuollon seudullinen palveluohjaaja seudullinen erityisliikunta Kestää koko projektiajan. 2. Palveluohjausmallin luominen Hankkeen keskeisiä näkökulmia ovat asiakaslähtöisyys (palvelut tuotetaan lähellä ja palveluohjauksen malli luodaan). Palveluohjaus käsittää eri toimijoiden tuottaminen palveluiden tiedottamisen. Hankkeessa kuullaan ja konsultoidaan asiakkaita. Palvelun tuotekuvaukset lähtee asiakkaan tarpeen määrittelystä (ikä, dg, avun tarve) ja laatu. Tavoitteena on myös asiakkaan tasapuolinen kohtelu. Laaditaan palveluohjauksen tehtäväkuvaus (asiakaspalvelu, ohjaus, yhteistyön tekijä, edunvalvonta ja työmenetelmät). Ohjausta tukee palveluesitteet, tietopankki ja tiedottaminen. Asiakkaan tarpeen arviointi ja omatoimisen suoriutumisen malli on lähtökohtana palveluohjaukselle. Palvelun alkaminen on oleellinen ajankohta antaa asiakkaalle ohjausta, tukea ja luoda asiakaslähtöinen palveluketju. Palvelusuunnitelma tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin kullakin osapuolella on tieto tulevasta. Sovitaan seudulle yhteistyömalli muiden toimijoiden kanssa mm. : Terveydenhuolto: lastenneuvolan rooli, ensitieto paketti, vanhempien kuntoutus, perheen tuki, palvelutarpeen ennustaminen. Erityishuollon konsultaatio ja palvelut. Muut toimijat tukevat palvelujärjestelmää (mm. Klubitalo, Valtti-hanke, seurakunnat, Kela ja Työvoimatoimisto)

4 Palveluohjaus lähtee myös työntekijöiden osaamisen ja rohkeuden lisäämisestä, mitä tuottaa mm. perehdytys, koulutus, verkostotyö, konsultaation turvaaminen, tiedon saatavuus, osaamisen jakaminen ja työnohjaus. Yhteistoiminnallinen oppiminen on hankkeen toimintatapa. Varhaiseen havainnointiin järjestetään koulutusta. Palveluohjaukseen vaikuttaa myös muiden toimijoiden tuottamat palvelut ja roolit: Selkiinnytetään koko yhteiskunnan eli valtion, kunnan, Kelan rooleja palveluiden tuottamisessa. Asiakkaan oma ja lähiverkoston rooli palvelutarpeessa arvioidaan jo tarvekartoituksessa. Kolmannen sektorin rooli selvitetään hankkeen aikana seudullisten toimijoiden kanssa. Palvelun järjestämisen vastuun selkiinnyttäminen ja saumaton yhteistyö paikallisesti poistaa mahdolliset päällekkäisyydet. Kunnan eri hallintokuntien palvelut, jotka vaikuttavat vammaishuollon palveluiden toteutumiseen: Päivähoito erityispäivähoito, tiedon siirto kouluille, lastensuojelun tukimuoto Opetustoimi kouluavustajien tehtävä, oppilashuolto, erityisopetus, kuraattoripalvelut Liikuntatoimi - erityisliikunta, nuorisotoimi ja raittiustyö Tekninen toimi - ympäristön rakentaminen asiantuntemuksen kuuleminen Kestää koko projektiajan. 3. Erityisosaamisen lisääminen Koulutus sisältää havainnoin, arviointitaitojen, vuorovaikutustaitojen ja tavoitteellisen vammaishuollon erityistaitojen kehittämistä. Koulutus painottuu vuosille 2007 ja Koulutuksen avulla luodaan vahva perusosaaminen ja lisätään myös erityisosaamista esim. työntekijöiden erikoistumisella oman valinnan mukaan. Koulutus sisältää eri vammaryhmien asiantuntemuksen sisältöjä. Koulutukseen osallistuvat vammaishuollon työntekijät ja muut yhteistyötahot teeman mukaan. Koulutustarve kartoitetaan hankkeen alussa kyselyllä, missä kartoitetaan myös seudun nykytilan osaaminen. Seudulle luodaan verkostoyhteistyön malli mm. säännöllisten työntekijöiden tapaamisten ja työparityöskentelyn kautta. Koko hankeaika toteutetaan tapaamisia ja malli jää pysyväksi seutukunnalle. Työolojen kehittämiseen ja turvallisuuteen kiinnitetään myös huomiota. Koulutus toteutetaan yhdessä perusosaamisen koulutuksen kanssa. Konsultointiin kartoitetaan valtakunnallinen osaaminen ja luodaan tietopankki (sähköinen esim. intranet), mitä kukin työntekijä voi arkityössään hyödyntää tarpeensa mukaan. Henkilökunnan konsultaation mahdollisuuksien lisääminen (esim. SEHP ja mm. Kankaanpään perheneuvolan kiertävä erityislastentarhanopettaja, Kankaanpään mielenterveystoimisto (Mielellään hanke kehittää lasten ja nuorten psykososiaalinen palveluketjukuvauksen, seudulle on laadittu Mielenterveystyön strategia) Erityisosaaminen mallinnetaan kuten peruspalvelut. Kehitetään moniongelmaisten palvelukokonaisuus, mikä yhteen sovitetaan, nimetään vastuuhenkilö, turvataan tiedonsiirto. Luodaan seudulle tiimi-verkostotyön malli. Kehitetään seudullisen kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmän toimintaa myös palveluohjauksen roolissa.

5 4. Seudullisen vammaispoliittisen strategian valmistelu Valmistaudutaan lainsäädäntöuudistukseen ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin kehittämällä seudullinen vammaishuollon palvelujärjestelmä toimivaksi. Seudullinen ohjelma kuvaa kuntien yhteistä tahtotilaa. Hankkeen aikana valmistellaan seudullista vammaispoliittista strategiaa (astuu voimaan lukien), mikä liitetään myöhemmin valmisteltavaan hyvinvointipoliittiseen ohjelmaan. Projektipäällikkö toimii koollekutsujana ja sihteerinä. Lisäksi hankkeen aikana: Tuotetaan materiaalia kuvauksista, esitteitä, lomakkeita, tilastoja ja sähköinen tietopankki. Mallinnetaan asiakastyön päätöksentekomenettely: palvelusuunnitelma, EHO, palvelupäätökset, seurantajärjestelmä. Kankaanpäässä palkataan lukien perheneuvolaan kiertävä erityislastentarhanopettaja (seudun kunnat ostavat jo nyt perheneuvolan palveluita). Lasten päivähoidossa on aloitettu v vuotiaille varhainen havainnointi Nokian Kehu mallin mukaan. Tämän seurauksena tulee kehittää palveluohjausta, kuntoutuspalveluita, vanhemmuuden tukea ja vaikuttavuuden seurantaa. Vammaishuollon palveluasumisen asuntolan rakentaminen on vireillä ja toteutuminen ajoittuisi vuodelle Samaan kiinteistöön voidaan sijoitta vammaishuollon päivä- ja työtoiminta, mitä voivat naapurikunnat ostaa tarpeensa mukaan. Kankaanpään seudulla on meneillään myös muita hankkeita mm. VoiTas hanke (Ikäinstituutti), Satakunnan erityishuoltopiirin ky / Aune ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ky / Mielellään. Hankkeen aikana hyödynnetään muita kehittämishankkeita ja ohjelmia sekä kehitetään rakenteita ja tavoitteena on saada seutukunnan palvelujärjestelmä kuntoon vammaispoliittisen strategian voimaan astuessa. Hankerahoituksen perustelut: Hankkeeseen palkattavan työntekijän /projektipäällikkö : palkkaus-, toimisto-, matka- ja muut toiminta kulut, koulutuskustannukset sisältyvät valtionosuusrahoitukseen (75 %). Kuntien omarahoitusosuus on 25 %, mikä jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaisesti (tilanne ). Koelaskelma Väestö Honkajoki , , , ,47 Jämijärvi , , , ,33 Kankaanpää , , , ,53 Karvia , , , ,66 Yhteensä ,00

KUNTOUTUMISPALVELUJEN TULOSALUE VAMMAISPALVELUT. Kehitysvammapalvelujen kehittämistavoitteet vuosille 2010-2016

KUNTOUTUMISPALVELUJEN TULOSALUE VAMMAISPALVELUT. Kehitysvammapalvelujen kehittämistavoitteet vuosille 2010-2016 KUNTOUTUMISPALVELUJEN TULOSALUE VAMMAISPALVELUT Kehitysvammapalvelujen kehittämistavoitteet vuosille 2010-2016 Birgitta Huurre Kaisa Kiiski 21.4.2010 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...3 2. KEHITTÄMISTAVOITTEIDEN

Lisätiedot

KOKO ELÄMÄ KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. HANKESUUNNITELMA Versio 0.6

KOKO ELÄMÄ KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. HANKESUUNNITELMA Versio 0.6 1 KOKO ELÄMÄ KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen HANKESUUNNITELMA Versio 0.6 Päiväys: 19.9.2013 HANKESUUNNITELMA 2 (20) Sisällys Sisällys 1 Johdanto...3 1.1

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 18.6.2015 91 2 Tiivistelmä Suunnitelman tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne, koska hyvinvointi ja terveys vaikuttavat ratkaisevammin

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen ja palvelujen turvaaminen/ Alueellinen suunnitelma vuosille 2012 2020

Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen ja palvelujen turvaaminen/ Alueellinen suunnitelma vuosille 2012 2020 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen ja palvelujen turvaaminen/ Alueellinen suunnitelma vuosille 2012 2020 Päivitetty 17.08.2015 2 (14) Sisällys

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI JÄRVENPÄÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2007-2015 Diakoniaammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Jaana Lindberg Malla Willberg 1 SISÄLLYS...1 1. JOHDANTO...2 2. OHJELMAN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 SISÄLLYS 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 1 1.1 Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE

ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE 15.10.2006 Seutukehittäjä Ritva Seppälä SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valtakunnallisia kehityslinjauksia seutuyhteistyöstä 1.2 Seutukehittäjä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Loppuraportti 1.9.2012 31.10.2013 Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, 2012-2013 Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä 16.12.2013 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Loppuraportti 1.5.2010 31.10.2012

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Loppuraportti 1.5.2010 31.10.2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Loppuraportti 1.5.2010 31.10.2012 24.11.2012 Tuija Anttila Sisällys 1. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 4 Vammaispalveluhankkeen tausta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016

PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 PIRKKALAN KUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Ajattele ensin tavallisesti ja sitten erityisesti SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TYÖRYHMÄ KOKOONPANO JA TOIMINTA 4 3. PIRKKALAN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PERHEKESKUS ERHO Arviointitutkimus vaativahoitoisten lasten palvelumallista Tampereella

PERHEKESKUS ERHO Arviointitutkimus vaativahoitoisten lasten palvelumallista Tampereella TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PERHEKESKUS ERHO Arviointitutkimus vaativahoitoisten lasten palvelumallista Tampereella Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro Gradu - tutkielma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot