TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2260(INI) Mietintöluonnos Andreas Schwab (PE v01)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTUKSET 129-159. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2260(INI) 6.12.2012. Mietintöluonnos Andreas Schwab (PE497.937v01)"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta /2260(INI) TARKISTUKSET Mietintöluonnos Andreas Schwab (PE v01) suosituksista komissiolle sisämarkkinoiden hallinnoinnista (2012/2260(INI)) AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_NonLegReport PE v /18 AM\ doc

3 129 Andreas Schwab, Toine Manders, Sergio Gaetano Cofferati, Matteo Salvini Johdanto-osan 3 a viite (uusi) ottaa huomioon 28. marraskuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Vuotuinen kasvuselvitys 2013" (COM(2012)0750) ja komission kertomuksen "Sisämarkkinoiden yhdentymistilanne 2013 Osallistuminen vuotuiseen kasvuselvitykseen 2013" (COM(2012)0752), 130 Johdanto-osan 9 a viite (uusi) ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2011 annetun komission valkoisen kirjan "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää" (COM(2011)0144), 131 Konstantinos Poupakis Johdanto-osan F a kappale (uusi) AM\ doc 3/18 PE v01-00

4 F a. katsoo, että kuten kuluttajamarkkinoiden tulostaulujen ja neljää vapautta koskeva sisämarkkinoiden yhdentymisen tarkastelu osoitti, yhdentymisprosessin ansiosta lisääntynyt kilpailu on tehokas kannustin, jolla edistetään halvempien ja laadukkaampien tuotteiden aiempaa suuremman valikoiman tarjoamista eurooppalaisille kuluttajille; 132 Toine Manders Johdanto-osan R a kappale (uusi) R a. katsoo, että SOLVIT-verkoston potentiaalia ongelmanratkaisuvälineenä ei käytetä riittävästi kansallisella tasolla; katsoo, että SOLVIT-verkostosta olisi kannustettava tiedottamaan intensiivisemmin unionin kansalaisille, jotta sen potentiaalia voidaan hyödyntää paremmin ylittämättä kuitenkaan nykyistä talousarviota; 133 Emma McClarkin Johdanto-osan T a kappale (uusi) PE v /18 AM\ doc

5 T a. katsoo, että sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamiseksi olisi sovellettava nollatoleranssia niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät noudata asianmukaisesti sisämarkkinoiden sääntöjä; 134 Emma McClarkin Johdanto-osan AA kappale AA. toteaa, että komissio ehdottaa sen toimien kohdistamista erityisiin avainaloihin ja välineisiin; katsoo kuitenkin, että on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota välineiden ja toimien rajalliseen määrään, jotta parannetaan konkreettisesti sisämarkkinasääntöjen soveltamista; katsoo, että digitaaliset sisämarkkinat, energia-ala ja julkiset hankinnat kuuluvat tärkeimpiin avainaloihin; toteaa, että näitä avainaloja ja välineitä olisi tarkistettava vuosittain, jotta jäsenvaltioiden tilannetta ja unionin toimielimien ja erityisesti tieteelliseen arviointiin perustuen määriteltyjen, sisämarkkinoiden kannalta taloudellisesti tärkeiden alojen välisiä päätöksentekoprosesseja ilmennetään ja että ne otetaan huomioon asianmukaisesti; AA. toteaa, että komissio ehdottaa sen toimien kohdistamista erityisiin avainaloihin ja välineisiin; katsoo kuitenkin, että on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota välineiden ja toimien rajalliseen määrään, jotta parannetaan konkreettisesti sisämarkkinasääntöjen soveltamista; katsoo, että digitaaliset sisämarkkinat, palveluala, energia-ala ja julkiset hankinnat kuuluvat kasvun kannalta tärkeimpiin avainaloihin; toteaa, että näitä avainaloja ja välineitä olisi tarkistettava vuosittain, jotta jäsenvaltioiden tilannetta ja unionin toimielimien ja erityisesti tieteelliseen arviointiin perustuen määriteltyjen, sisämarkkinoiden kannalta taloudellisesti tärkeiden alojen välisiä päätöksentekoprosesseja ilmennetään ja että ne otetaan huomioon asianmukaisesti; AM\ doc 5/18 PE v01-00

6 135 Alaotsikko 5 a kohta (uusi) Yhtenäinen Euroopan liikennealue 136 Johdanto-osan AA a kappale (uusi) AA a. katsoo, että moitteettomasti toimivia ja täysin valmiita sisämarkkinoita ei ole mahdollista toteuttaa ilman yhteistä, yhteensopivaa ja tehokasta Euroopan laajuista liikennejärjestelmää, sillä se on ratkaisevan tärkeä tavaroiden, ihmisten ja palvelujen sujuvan liikkumisen eli sisämarkkinoiden keskeisten perusvapauksien kannalta; 137 Johdanto-osan AA b kappale (uusi) AA b. toteaa, että yhtenäisen Euroopan liikennealueen pitäisi helpottaa PE v /18 AM\ doc

7 kansalaisten ja rahdin liikkumista, vähentää kustannuksia ja parantaa Euroopan liikenteen kestävyyttä toteuttamalla yhteentoimivat ja kestävät Euroopan laajuiset liikenneverkot ja poistamalla kaikki jäljellä olevat esteet liikennemuotojen ja kansallisten järjestelmien väliltä ja helpottamalla samalla monikansallisten ja multimodaalisten operaattorien syntyä alalle; 138 Johdanto-osan AA c kappale (uusi) AA c. toteaa, että sen varmistamiseksi, että yhtenäinen Euroopan liikennealue tuottaa yrityksien ja kansalaisten kannalta konkreettisia tuloksia, sen tilan arvioimisesta olisi tehtävä keskeinen osa EU-ohjausjakson vuotuista sykliä, jota olisi käytettävä foorumina poliittisen ohjauksen antamiseksi, jäsenvaltioiden ja unionin edistymisen raportoimiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi sekä korjaavien toimien määrittämiseksi; 139 Johdanto-osan AA d kappale (uusi) AM\ doc 7/18 PE v01-00

8 AA d. katsoo, että on toteutettava rautatiepalvelujen todelliset sisämarkkinat avaamalla kotimaiset rautatieliikenteen markkinat kilpailulle ja myöntämällä kaikille unionissa toimiluvan saaneille rautatieyrityksille oikeus tehdä tarjouksia julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyissä, mutta toteaa, että samalla on taattava rautatieliikenteen palvelujen laatu ja julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen; 140 Johdanto-osan AA e kappale (uusi) AA e. toteaa, että esteetöntä eurooppalaista meriliikennealuetta olisi kehitettävä edelleen vapaan meriliikenteen "siniseksi vyöhykkeeksi" Euroopassa ja sen ympärillä ja että olisi luotava asianmukaiset puitteet, joilla optimoidaan sisävesiliikenteen sisämarkkinoiden toiminta; toteaa, että siksi on tärkeää poistaa esteet, jotka estävät sisävesiliikenteen käytön lisäämisen, ja yksinkertaistettava unionin satamien välillä liikennöivien alusten muodollisuuksia poistamalla rajoitteet, jotka asettavat unionin sisäisen liikennöinnin heikompaan asemaan verrattuna muihin liikennemuotoihin; PE v /18 AM\ doc

9 141 Johdanto-osan AA f kappale (uusi) AA f. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi nopeutettava yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanoa, jotta voidaan parantaa lentoliikenteen turvallisuutta, kapasiteettia, tehokkuutta ja ympäristövaikutusta, ottamalla käyttöön tuleva ilmaliikenteen hallintajärjestelmä (SESAR) ja toiminnalliset ilmatilan lohkot sovitussa aikataulussa; 142 Johdanto-osan AA g kappale (uusi) AA g. toteaa, että on tarkasteltava maanteiden tavaraliikenteen markkinatilannetta ja muun muassa tienkäyttömaksujen, sosiaali- ja turvallisuuslainsäädännön sekä lainsäädännön täytäntöönpanon ja saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä lähentämisen tasoa jäsenvaltioissa, jotta voidaan edistää tieliikenteen markkinoiden avaamista, varsinkin poistamalla jäljellä olevat kabotaasiliikennettä koskevat rajoitukset; AM\ doc 9/18 PE v01-00

10 143 Johdanto-osan AA h kappale (uusi) AA h. toteaa, että on tärkeää laatia yhtenäinen tulkinta matkustajien oikeuksia koskevasta unionin lainsäädännöstä ja parantaa sen noudattamisen yhdenmukaista ja tehokasta valvontaa, jotta varmistetaan alan toimijoille tasavertaiset toimintaolosuhteet ja yhteiseurooppalainen suojataso kansalaisten oikeuksille; 144 Toine Manders Johdanto-osan AB a kappale (uusi) AB a. toteaa, että keskitettyjen asiointipisteiden toiminnassa on suuria jäsenvaltioiden välisiä eroja; katsoo, että keskitettyjen asiointipisteiden käyttäjäystävällisyyttä, niiden antamien tietojen tarkkuutta ja selkeyttä sekä kielten saatavuutta ja sähköisiä menettelyjä olisi parannettava kaikissa jäsenvaltioissa kustannustehokkaalla tavalla ylittämättä kuitenkaan nykyistä talousarviota; PE v /18 AM\ doc

11 145 Konstantinos Poupakis Johdanto-osan AD a kappale (uusi) AD a. katsoo, että maakohtaisilla suosituksilla olisi samanaikaisesti tarjottava jäsenvaltioille käytännönläheisempiä ratkaisuja sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi siten, että luodaan vahvempi julkinen tuki ja poliittinen sitoumus, joilla kannustetaan sisämarkkinoiden toteuttamiseen; 146 Andreas Schwab, Toine Manders, Sergio Gaetano Cofferati, Matteo Salvini, Konstantinos Poupakis, Emma McClarkin Johdanto-osan AD a kappale (uusi) AD a. toteaa, että vuotuinen kasvuselvitys 2013 käynnisti kolmannen EU-ohjausjakson ja siihen sisältyy nyt ensimmäistä kertaa vuotuinen kertomus sisämarkkinoiden yhdentymisestä; katsoo, että aiempaa suurempi keskittyminen sisämarkkinoihin EU-ohjausjakson yhteydessä on välttämätöntä, jotta sisämarkkinoiden kasvua ja työllisyyttä edistävää potentiaalia voidaan hyödyntää paremmin Euroopassa ja jotta kansalaiset ja yritykset voivat hyötyä siitä täysimääräisesti; AM\ doc 11/18 PE v01-00

12 147 Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt Johdanto-osan AD a kappale (uusi) AD a. toteaa, että vuoden 2013 kertomuksessa sisämarkkinoiden yhdentymisestä ei kuitenkaan esitetä uusia näkemyksiä jäsenvaltioiden tilanteesta eikä tarjota riittävän laajoja päätelmiä sisämarkkinoiden luomasta konkreettisesta kasvupotentiaalista; katsoo, että yhdentymiskertomuksessa valittujen painopistealojen olisi perustuttava kattaviin tietoihin; 148 Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Konstantinos Poupakis, Emma McClarkin Johdanto-osan AD b kappale (uusi) AD b. toteaa, että vuoden 2013 kertomuksessa sisämarkkinoiden yhdentymisestä ei kuitenkaan esitetä uusia näkemyksiä jäsenvaltioiden tilanteesta eikä tarjota riittävän laajoja päätelmiä konkreettisesta kasvupotentiaalista; katsoo, että yhdentymiskertomuksessa valittujen painopistealojen olisi perustuttava kattaviin tietoihin; PE v /18 AM\ doc

13 149 Andreas Schwab, Toine Manders, Sergio Gaetano Cofferati, Matteo Salvini, Konstantinos Poupakis Johdanto-osan AD c kappale (uusi) AD c. katsoo, että tulevissa sisämarkkinoiden yhdentymistä koskevissa kertomuksissa olisi siksi todettava selvemmin sisämarkkinoiden puutteet ja tarjottava enemmän konkreettisia neuvoja mahdollisista ratkaisuista ja odotetuista hyödyistä, jotta jäsenvaltiot voivat reagoida niihin tarkoituksenmukaisesti; 150 Andreas Schwab, Toine Manders, Sergio Gaetano Cofferati, Konstantinos Poupakis Johdanto-osan AD d kappale (uusi) AD d. toteaa, että tämän vuoden kertomuksessa korostetaan erityisesti palvelualan merkitystä ja kehotetaan muun muassa noudattamaan täysimääräisesti palveludirektiiviä; toteaa, että kehotus on perusteltu mutta vain pakottava, jos siihen ei liitetä tukitoimenpiteitä ja tiukkoja toimenpiteitä, jotka koskevat direktiivin moitteetonta tulkintaa ja saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä; AM\ doc 13/18 PE v01-00

14 151 Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt Johdanto-osan AD d kappale (uusi) AD d. vahvistaa komission toteamuksen, jonka mukaan työntekijöiden liikkuvuus Euroopassa on yhä liian vähäistä ja tarvitaan vahvempia toimia, jotta voidaan poistaa kaikki esteet ja varmistaa kaikkien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja olot; 152 Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini Johdanto-osan AD e kappale (uusi) AD e. toteaa, että kertomuksessa luetellaan joitakin painopistealoja energia- ja liikennemarkkinoilla ja että useat näistä painopistealoista viittaavat investointien ja kilpailun puutteeseen tietyillä aloilla; toteaa, että tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voidaan perustella erityiset toimenpiteet ja jäsenvaltioita koskevat kehotukset; 153 Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt PE v /18 AM\ doc

15 Johdanto-osan AD b kappale (uusi) AD b. toteaa, että kertomuksessa luetellaan joitakin painopistealoja energia- ja liikennemarkkinoilla ja että useat näistä painopistealoista viittaavat kansallisten ja eurooppalaisten investointien ja kilpailun puutteeseen tietyillä aloilla; 154 Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt Johdanto-osan AD e kappale (uusi) AD e. toteaa, että maksuviivästysdirektiivi on tärkeä väline, jolla voidaan vähentää julkishallinnon suurta velkaa monille yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille, ja toteaa, että se olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä nopeasti ja asianmukaisesti, jotta voidaan vähentää maksukyvyttömyystilanteiden määrää; 155 Andreas Schwab, Toine Manders, Sergio Gaetano Cofferati, Matteo Salvini, Konstantinos Poupakis, Emma McClarkin Johdanto-osan AD f kappale (uusi) AD f. toteaa, että myös digitaalitaloutta pidetään painopistealana; toteaa, että AM\ doc 15/18 PE v01-00

16 tämän talousalan kehityksen kannalta on tärkeää saattaa kuluttajanoikeusdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panna se täytäntöön oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti; 156 Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt Johdanto-osan AD g kappale (uusi) AD g. toteaa, että sisämarkkinoiden tukemiseksi tarvitaan lisää innovatiivisia toimia, jotka perustuvat sosiaaliseen markkinatalouteen; toteaa, että vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 esitettiin mielenkiintoinen ehdotus kuluttajien maksukyvyttömyysjärjestelmän käyttöönotosta, ja katsoo, että tätä ehdotusta olisi tarkasteltava tarkemmin, sillä tämänkaltaiset toimenpiteet voivat olla tärkeässä asemassa kuluttajansuojan ja finanssialan mahdollisten järjestelmäriskien estämisen kannalta; 157 Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini Johdanto-osan AD g kappale (uusi) AD g. toteaa, että sisämarkkinoiden tukemiseksi tarvitaan lisää innovatiivisia toimia, jotka perustuvat sosiaaliseen PE v /18 AM\ doc

17 markkinatalouteen; toteaa, että vuotuisessa kasvuselvityksessä 2013 esitettiin mielenkiintoinen ehdotus kuluttajien maksukyvyttömyysjärjestelmän käyttöönotosta, ja katsoo, että tätä ehdotusta olisi tarkasteltava tarkemmin, jotta voidaan selvittää sen toteuttamiskelpoisuus ja hyödyllisyys; 158 Konstantinos Poupakis Johdanto-osan AE a kappale (uusi) AE a. katsoo, että kuten vuotuisessa kertomuksessa sisämarkkinoiden yhdentymisestä todetaan, jäsenvaltioiden olisi keskityttävä energiamarkkinoilla siihen, että hintasääntelystä luovutaan asteittain, ja varmistettava samalla tehokas kilpailu ja parannettava heikossa asemassa olevien kuluttajien suojelua; toteaa, että tämä menettely antaa oikeanlaiset hintasignaalit, joita riittävien investointien turvaaminen ja energiatehokkuuden parantaminen edellyttävät, ja kuluttajat saisivat tämän ansiosta pidemmällä aikavälillä enemmän valinnanvaraa ja hyötyisivät kohtuullisista markkinahinnoista; 159 Liite suositus 7 3 luetelmakohta c a kohta (uusi) AM\ doc 17/18 PE v01-00

18 c a) sen edistymisen säännöllinen raportointi, seuranta ja arviointi, jota jäsenvaltiot saavuttavat yhtenäisen Euroopan liikennealueen perustamiseen tähtäävän lainsäädännön ja poliittisten aloitteiden täytäntöönpanossa ja soveltamisessa, muun muassa jäsenvaltioiden kansallisten toimintasuunnitelmien toimittaminen, komission tekemä arviointi ja maakohtaisten suositusten laatiminen PE v /18 AM\ doc

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 275 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Suomen vuoden 2015 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14)

KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) 15.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 366/75 KERTOMUS Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (2011/C 366/14) JOHDANTO

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot