Onko taiteilijalla perusoikeuksia?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko taiteilijalla perusoikeuksia?"

Transkriptio

1 Mikko Puumalainen Onko taiteilijalla perusoikeuksia? 1. Oikeuskanslerin toiminnasta - kantelut - tutustumiset ja tarkastukset - valtioneuvoston valvonta - perus- ja ihmisoikeudet - ei eduskunnan valvontaa, eikä tuomioistuimille kuuluvaa työtä, vaan hyvän hallinnon menettelyn valvontaa 2. Mitä perusoikeudet ovat - oikeuksia, joille on annettu tavallista suurempi merkitys sekä joiden pysyvyys on erityisesti haluttu turvata ja joiden toteutuminen on yksilön ja yhteiskunnan kannalta perustavanlaatuista - osa näistä oikeuksista on esiintynyt vanhoissa ja keskeisissä asiakirjoissa Magna Charta, Ranskan vallankumouksen ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, Yhdysvaltain perustuslaissa ym. - toiset perustuvat laajaan yhteisymmärrykseen siitä, mitkä ovat tärkeitä oikeuksia ja niistä on sitten kansainvälisesti sovittu joko yleisissä tai temaattisissa sopimusjärjestelmissä - tämä tekee perusoikeuksista dynaamisen ja evolutiivisen järjestelmän 3. Miten perus- ja ihmisoikeudet eroavat toisistaan - sisällöllisesti varsin vähän: ihmisoikeuksista on sovittu kansainvälisesti; perusoikeudet on alueellinen ja kansallinen ihmisoikeuksien järjestelmä, jossa on voitu antaa ihmisoikeussopimuksia parempaa suojaa joko sisällöllisesti - toimeenpanossa suuremmat eroavaisuudet: perusoikeuksia pannaan täytäntöön kansallisessa tai alueellisessa oikeusjärjestyksessä ja niihin voidaan esimerkiksi tuomioistuimissa suoraan vedota; ihmisoikeuksia toimeenpanevat kansainväliset valvontaelimet ja asian sinne saattaminen on oma prosessinsa

2 4. Kenelle ne kuuluvat - kaikille - perus- ja ihmisoikeuksille on olennaista on universaalisuus eli yleismaailmallisuus, pysyvyys ja luovuttamattomuus: eli niistä ei voi myöskään luopua - ennen perusoikeusuudistusta v Suomessa perustavaa laatua olevat oikeudet kuuluivat monilta osin vain Suomen kansalaisille, nyt kaikille tai niin kuin perustuslaki puhuu jokaiselle 5. Ketä ne sitovat - ennen kaikkea valtiota ja sen edustajia eli koko julkista valtaa; valtiota, kuntia ja julkisia tehtäviä hoitavia ja sitä kautta ne toki välillisesti saavat vaikutuksia myös yksityisten välillä 6. Miten ne pannaan toimeen - kaksi näkökulmaa: passiivinen eli puuttumattomuus sekä aktiivinen eli edistämis- ja turvaamisvelvoite - vanhastaan ajateltiin, että perusoikeudet toteutuvat niin, että julkinen valta ei puutu ihmisten vapauspiiriin: esimerkiksi kokoontumis- tai sananvapauden käyttöön, liikkumisvapauteen, henkilökohtaiseen vapauteen ylipäänsä - modernimpi ajatus on se, että julkisella vallalla on vastuu siitä, että perusoikeudet todella jokaisen kohdalla toteutuvat ja perusoikeudet kattavat kaikki keskeiset elämänalueet - Suomen perusoikeusjärjestelmässä julkiselle vallalle onkin asetettu aktiivinen turvaamisvelvoite: Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. (Pl 22 ) - tämä pannaan täytäntöön ensiksikin säätämällä perusoikeuksien täytäntöönpanosta tarkempaa lainsäädäntöä: - esimerkiksi toimeentulolaki panee suoraan täytäntöön perusoikeutta välittömään huolenpitoon; se on sen lain varsinainen tavoite - samaa toteuttaa kansanterveyslaki, jossa on säädetty oikeudesta saada välitöntä sairaanhoitoa; mutta tältä osin meiltä puuttuu vielä esimerkiksi vanhuspalvelulaki, joka säätäisi velvollisuudesta järjestää vanhusten saamasta hoivasta - toisella tavalla perusoikeudet näkyvät lainsäädännön laatuvaatimuksena: esimerkiksi voidaan säätää joku laki, jossa täytyy ottaa huomioon perusoikeuksien vaatimukset - toisekseen perusoikeuksia pannaan täytäntöön osoittamalla talousarviossa lainsäädännön toimeenpanoon resursseja; vaikka laissa olisikin asianmukaiset säännökset, perusoikeudet voivat jäädä toteutumatta, jos resursseja ei ole. Analyysiä budjettipäätösten perusoikeusvaikutuksista ei meillä valitettavasti juurikaan tehdä.

3 - luomalla valvontajärjestelmä, jossa voidaan perusoikeuksien toteutumista valvoa: tämä tapahtuu mm. tuomioistuimissa ja laillisuusvalvonnassa (OKA ja EOA). - tuomioistuimet soveltavat sekä perustuslakia, että kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja voivat ääritilanteissa jopa ohittaa kansallisen lain, jos se on näiden kanssa ristiriidassa 7. Mitä perusoikeuksia on - eri sukupolvet; esimerkiksi kansalais- ja poliittisia oikeuksia sekä työ- ja sosiaalioikeuksia koskevat: lähinnä pedagoginen merkitys, eroja sopimusjärjestelmissä - eri perusoikeusjärjestelmiä: - kansallinen: Suomen perustuslaissa olevat perusoikeudet - Euroopan Unionin järjestelmä, esimerkiksi perusoikeuskirja, jotka liittyvät unionin omaan toimintaan - alueellinen: Euroopan ihmisoikeusyleissopimus 8. Mitä perusoikeuksia taiteilijalla on - jako yleisiin ja erityisiin - yleiset: - oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (7 ) - rikosoikeudellinen laillisuusperiaate (8 ) - liikkumisvapaus (9 ) - yksityiselämän suoja (10 ) - uskonnon ja omantunnon vapaus (11 ) - vaali- ja osallistumisoikeudet (14 ) - vastuu ympäristöstä (20 ) - erityiset: - yhdenvertaisuus: ensiksikin ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja toisekseen ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (6 ) - olennaista on samanlainen kohtelu samanlaisissa tilanteissa esimerkiksi ammatista riippumatta sekä erilainen kohtelu erilaisissa tilanteissa sekä tilanteiden ja aseman vertailukelpoisuus

4 - syrjintää on siis kohdella eri tavalla samassa tilanteessa olevia ihmisiä sekä samalla lailla eri tilanteessa olevia ihmisiä - sananvapaus ja julkisuus (12 ): sananvapaus kuuluu jokaiselle, ei vain toimittajille eikä sen käyttö ole sidottu tekniseen alustaan - kokoontumis- ja yhdistymisvapaus (13 ) - omaisuuden suoja: tekijänoikeudet kuuluvat perustuslain turvaamaan omaisuuden suojaan (15 ) - sivistykselliset oikeudet: taiteen.vapaus on turvattu. (16 ): selvästihän tämä tarkoittaa puuttumattomuutta taiteen tekemisen sisältöön joskin muut perusoikeudet huomioiden. Tämän perusteella voidaan kyllä argumentoida julkiselle vallalle velvollisuus kuulla taiteilijoita kaavailtaessa taiteen vapauteen liittyviä toimenpiteitä. - sen sijaan avoimempaa on, voidaanko siitä johtaa velvoitteita julkiselle rahoittaa taiteen tekemistä, kun siinä puhutaan vapaudesta eikä taiteesta itsestään.. Toisaalta voidaan väittää, että ilman rahoitusta ei voi vapaasti tehdä taidetta. Kiinnostavaa olisi katsoa, miten tieteen ja ylimmän opetuksen kohdalla tätä pykälää on käytetty. - samassa pykälässä on säädetty oikeudesta yhtäläisin mahdollisuuksin saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa myös muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä; tämänkin soveltuvuutta taiteen opetukseen kannattaisi peilata muuhun opetukseen nähden - oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (17 ): saamelais-, romani tai maahanmuuttajataustaiselle taiteilijalle tällä voi olla merkitystä, joskin ymmärrän, että kuvataiteissa rajanveto voi olla vaikeaa; pitäisi myös ratkaista, onko tarkoitus tukea taidetta vai taitelijaa - oikeus työhön ja elinkeinovapaus (18 ): työn tekemiseen liittyviä rajoitteita osana työttömyysturvaa tulisi tarkastella vertaamalla sitä muihin ammattiryhmiin; löytyykö vertailukohdetta, vai onko taiteilija erityistapaus - oikeus välttämättömään huolenpitoon ja sosiaaliturvaan (19 ): pääosin pantu täytäntöön toimeentulolailla sekä sosiaali- ja terveydenhoitoa koskevalla lainsäädännöllä. Taiteilijoiden asema yrittäjinä voi joskus johtaa siihen, ettei perusoikeus välittömään huolenpitoon toteudu. Näin silloin, jos oletetaan tiettyä yrittäjätuloa, jota ei kuitenkaan kartu, tai se karttuu ennakoimattomasti tai pitkän ajan jälkeen. - oikeusturva ja oikeus hyvään hallintoon (21 ): taiteilija on varsin usein hallinnon asiakas. Taitelijalla on oikeus saada hallinnossa asioidessaan hyvää hallintoa; esimerkiksi neuvontaa, viranomaisen on selvitettävä asioita oma-aloitteisesti, päätökset on perusteltava jne. Tämän soveltuvuutta esimerkiksi apurahahallintoon kannattaisi miettiä. Julkisen vallan tekemä apurahapäätös on kuitenkin hallinnossa tehtävä ratkaisu. Hallintolain 45 :n 2 momentissa tosin säädetään, ettei päätöstä tarvitse perustella, jos se tarkoittaa hakijan ominaisuuden arviointiin perustuvan edun myöntämistä. - perusoikeuksien keskinäinen punninta ja rajoittaminen - perusoikeuksia voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa: rajoitusten tulee olla välttämättömiä ja täsmällisiä

5 - yhdet perusoikeudet myös rajoittavat toisia; esimerkiksi yksityisyyden suoja rajoittaa sananvapautta: tällöin eri perusoikeuksia täytyy punnita keskenään 9. Toteutuvatko taiteilijain perusoikeudet - yleiset siten kuin ne muillakin toteutuvat: äänestämään pääsee, jutun saa tuomioistuimessa vireille, poliisi voi puuttua vapauteen vain lain nojalla jne. - taiteilijaa voi olla kuitenkin yhteiskunnallisena toimijana vaikea tyypitellä; taitelijat eivät tietenkään ole mikään yhtenäinen ryhmä - erityisissä taiteilijan erikoinen asema ei työntekijänä, muttei yrittäjänäkään voi aiheuttaa ongelmia, - jos taiteilija on olosuhteiltaan ja asemaltaan omintakeinen, mihin häntä pitäisi verrata, kun esimerkiksi sosiaali- ja eläke-etuuksien järjestämisestä on kyse - taiteen vapaus siten kuin se on esimerkiksi sananvapautena on turvattu, on myös klassinen rajankäyntiongelma - taiteilijan kaupallista potentiaalia moni hyödyntäisi: saako taiteilija vapaasti kuitenkin päättää ja mihin häntä halutaan ohjata - toisaalta tämä voi edesauttaa taitelijan yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämistä edes kapeasti - suurista taloudellisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä sovitaan usein työmarkkinapolitiikassa: taiteilijat eivät tässä varmaankaan ole keskiössä; tämä pätee yhä enemmän yhä useampiin ryhmiin, jotka eivät työskentele tyypillisissä töissä -etuja täytyy valvoa ja siinä mielessä hienoa, että näin moni on saapunut paikalle - perusoikeudet ovat yksi oman aseman rakennuspuista ja perusoikeuksien turvaaminen tarjoaa yhden keinon oman aseman edistämiseksi, mutta sellaisenaan rajallisen 10. Mitä, jos perusoikeudet eivät tunnu toteutuvan - tiedustele ja ota selvää: asialliseen kysymykseen kuuluu saada hallinnosta asiallinen vastaus - kantele, jos sinua ei kohdella oikein tai menettelyt eivät ole asiallisia tai ne viipyvät kohtuuttomasti - jos haet jotain etuutta tai oikeutta, pyydä päätös - käytä muutoksenhakua eli valita, jos olet tyytymätön päätökseen - järjestäydy ja vaikuta poliitikkoihin ja virkamiehiin - käy kansalaiskeskustelua, kehitä perusoikeuksiin kiinnittyviä argumentteja ja vetoa niihin

YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja

YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja Henrik Gustafsson SISÄLLYS ESIPUHE 3 1 IHMISOIKEUDET 4 1.1 Mitä ihmisoikeudet ovat? 4 1.2 Mikä on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus? 4

Lisätiedot

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 205 Luku 2: Perusoikeudet

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 205 Luku 2: Perusoikeudet LIITTEET Liitteiksi on koottu eräitä lakeja ja lainkohtia, joita on käsitelty tässä kirjassa laajemmin. Informaatio-oikeutta sivuavia säädöksiä on sata jos lukee mukaan kaikki ne säädökset, joissa on jokin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Avuttomuus lainsäädännössä

Avuttomuus lainsäädännössä S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 4 / 2 0 0 8 Avuttomuus lainsäädännössä Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti I Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kirjaston arki

Lainsäädäntö ja kirjaston arki Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Opetus-

Lisätiedot

Mitä ihmisoikeudet ovat?

Mitä ihmisoikeudet ovat? Mitä ihmisoikeudet ovat? 1 Artikkeli on alun perin julkaistu selvityksessä Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa (Ihmisoikeuskeskus 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014 ISBN: 978-952-7117-03-3 (nidottu) ISBN:

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN

TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN 1.3.2010 Dnro 2998/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja TAIDEMUSEON VALOKUVAUSKIELLON TULISI PERUSTUA LAKIIN 1 KANTELU Kantelija pyysi eduskunnan

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot

24.4.2009 Dnro 21/4/07

24.4.2009 Dnro 21/4/07 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES 24.4.2009 Dnro 21/4/07 Pekka Huppunen Kilpinokankatu 3 A 2 38200 VAMMALA Viite: Sähköpostiviestinne 3.1.2007 VASTAUS 1 KANTELUT Tämä on yhteinen vastaus kahdeksaan seurakuntalehtien

Lisätiedot

LIITE. Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä

LIITE. Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä LIITE Ihmisoikeusliiton lausuntoon koskien kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa: Ehdotus temaattisista tavoitteista ja toimenpiteistä 1. JOHDANTO - 2-2. IHMISOIKEUSKASVATUS JA -KOULUTUS - 4-3. OIKEUSTURVA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 0 Asiakkaiden aseman ja oikeuksien tarkastelua Akaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungeissa sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Urjalan kunnissa Loippo,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Uskonnon harjoittaminen kouluissa KANTELU

Uskonnon harjoittaminen kouluissa KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.03.2014 Dnro OKV/230/1/2013 1/10 ASIA Uskonnon harjoittaminen kouluissa KANTELU Kantelija on 8.2.2013 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan,

Lisätiedot

LAUSUNTO. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Sosiaali- ja terveysministeriö

LAUSUNTO. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Sosiaali- ja terveysministeriö Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Sosiaali- ja terveysministeriö Toimitus: sähköpostitse ja tapaamisessa STM kanssa 16.6.2015 LAUSUNTO 1. VIITE Lausuntopyyntö,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS

HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS Ahti Saarenpää: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus 299 Ahti Saarenpää HENKILÖ- JA PERSOONALLISUUSOIKEUS 1. Oikeusjärjestyksen tavoitteet Oikeusjärjestys säädösten ja säännösten ja niiden soveltamiskäytäntöjen

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja arvonlisäverolain 38 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi varhaiskasvatuslaki. Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

k 4/2013 vp eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta

k 4/2013 vp eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta k 4/2013 vp eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2012 toimintakertomus 2012 eduskunnalle Eduskunnalle Oikeusasiamies antaa joka vuodelta eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön

Lisätiedot

Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa

Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Pilvi Kalliomaa Lex Nokia perusoikeuksien puristuksessa Sisällönanalyysi Helsingin Sanomissa käydystä keskustelusta 2006 2011 Valtio-oppi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2013 Dnro OKV/741/1/2011 1/14 ASIA Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito KANTELU Asianajaja A on osoittanut 16.6.2011 oikeuskanslerille kantelun koskien turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Ohje 2/2013 1 (7) Dnro 1732/05.00.00.01/2013 15.3.2013

Ohje 2/2013 1 (7) Dnro 1732/05.00.00.01/2013 15.3.2013 Ohje 2/2013 1 (7) Kunnat, kuntayhtymät ja kuntien yhteistoiminta-alueet Yksityiset vammais- ja kehitysvammahuollon sekä mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautista palvelua tarjoavat yksiköt Sosiaalihuollon

Lisätiedot

KULTTUURITOIMINNAN EDISTÄMINEN HOITOLAITOKSISSA

KULTTUURITOIMINNAN EDISTÄMINEN HOITOLAITOKSISSA Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission KULTTUURITOIMINNAN EDISTÄMINEN HOITOLAITOKSISSA Selvitystyö säädöksistä ja määräyksistä, joilla on oikeudellista merkitystä hoitolaitosten asukkaiden arjessa

Lisätiedot

OUTO LINTU OPISKELIJANA JA PERHEELLISENÄ

OUTO LINTU OPISKELIJANA JA PERHEELLISENÄ OUTO LINTU OPISKELIJANA JA PERHEELLISENÄ Perheellisen korkeakouluopiskelijan ja hänen perheensä ongelmia toimeentuloturvassa Eino Nissinen Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot