Ehdotus jätehuoltomääräykset / Kotitalouksien jätteenkeräysjärjestelmän muuttaminen / Pohjanmaan jätelautakunta dnro 11/01/06/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus jätehuoltomääräykset / Kotitalouksien jätteenkeräysjärjestelmän muuttaminen / Pohjanmaan jätelautakunta dnro 11/01/06/2014"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Ehdotus jätehuoltomääräykset / Kotitalouksien jätteenkeräysjärjestelmän muuttaminen / Pohjanmaan jätelautakunta dnro 11/01/06/ /11/01/06/2014 KH 104 Asiakirjat Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluissa asian käsittelyn ajan sekä kaupunginhallituksen kokouksessa lausuntoa annettaessa. OHEISAINEISTO 37 Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Michael Hagström p Asia Pohjanmaan jätelautakunta pyytää Kokkolan kaupungin lausuntoa eh do tuk ses ta uusiksi jätehuoltomääräyksiksi, jossa esitetään siir tymis tä kotitalousjätteen ns. 2-astiajärjestelmään. Lausunto tulee antaa mennessä. Asian valmistelu tapahtuu siten, että rakennus- ja ym pä ris tö lau ta kunta antaa asiasta lausuntonsa, jonka jälkeen kaupunginhallitus päättää Kokkolan kaupungin kannan. Taustaa Pohjanmaan jätelautakunta toimii Ekorosk toiminta-alueen jä te huolto vi ran omai se na ja päättää alueen jätehuoltomääräyksistä, jossa mää rä tään jätehuollon käytännön toteutuksesta. Ekorosk Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka hoitaa jätehuollon käytännön toteu tuk sen kuten kaatopaikat, hyötykäyttöasemat sekä ko ti ta lous jätteen käsittely/lajittelulaitoksen. Ekorosk on toiminut noin 20 vuotta ja syn ty paik ka la jit te luun perustuva jätehuolto on toiminut alueella erinomai ses ti. Kotitalousjätteen hyötykäyttöaste on erittäin korkea. Kotitalousjätteen käytännön toteutuksen osalta on ilmaantunut kaksi on gel maa joista ensimmäinen on, että lajittelulaitos ei enää toimi halu tul la tavalla ja toisaalta bio- ja energiajakeen lajittelutulos on huonom pi johtuen muun muassa teknisistä ongelmista kuten jä te pus sien rikkoontumisesta. Ongelman ratkaisemiseksi on olemassa kak si vaihtoehtoa, joista ensimmäinen on siirtyä niin sanottuun ko ti ta louk-

2 sien 2-astiajärjestelmään siihen liittyvine muutoksineen ja toinen vaih to eh to on uusia optinen lajittelulaitos siihen kuuluvine ko ko naisuuk si neen. Kotitalouksien 2-astiajärjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että syn ty paik ka la jit te lun kautta syntyneet bio- ja energiajätepussit lai tetaan erillisiin astioihin. Tästä seuraa se, että varsinaista jätepussien eril lis tä lajittelua ei enää tarvita ja ne voidaan kuljettaa jopa suoraan hyö dyn net tä väk si energia- tai biojätteen käsittely-yksiköille. Tätä vaih to eh toa on Ekorosk Oy:n hallitus esittänyt toteutettavaksi. Toisessa vaihtoehdossa on mahdollista, että optinen lajittelulaitos uu si taan siten, että jatkossa biojäte joka kerätään esimerkiksi vih reään pussiin lajitellaan lajittelulaitoksessa erikseen ja kuljetetaan biojät teen käsittelyyn ja loppujäte menee energian hyödyntämiseen. Ekorosk on laatinut erillisen selvityksen eri jät teen kä sit te ly vaih to ehdois ta sekä laatinut erillisen kuvauksen Ekoroskin nykyisestä toi minta ym pä ris tös tä ja siihen liittyvistä tekijöistä sekä mainittujen vaih to ehto jen vertailun teknisesti ja talousnäkökulmalta. Nämä erilliset sel vitys asia kir jat ovat oheisaineistona. Vaihtoehtojen vertailu Kun edellä mainittua kahta vaihtoehtoa vertaillaan keskenään voidaan yleisesti todeta, että kyse on painopistevalinnasta sekä käy tännön töiden että kustannusrakenteen osalta. Käytännössä kuitenkin voi daan olettaa, että jätteenkäsittelyn kustannukset nousevat ja viime kädessä maksaja on aina jätteen tuottaja eli tässäkin ta pauk sessa kotitaloudet. Kun tarkastellaan jätehuollon isompia tavoitteita ja trendejä, jotka ovat jätteen määrän vähentäminen, mahdolliset muutokset jä te laaduis sa sekä se, onko jätteen poltto keskeisin käsittelymenetelmä ja mi kä arvo annetaan biojätteen erilliskäsittelylle. Kummallakin vaih toeh dol la vaikutetaan molempiin yllämainittuihin isompiin trendeihin, mut ta on todennäköistä että 2-astiajärjestelmä antaisi enemmän muun tu mis mah dol li suuk sia jatkossa mikäli toimintaympäristössä tapah tuu merkittäviä muutoksia. Käytännössä tärkeä periaate on, että omat vaikutusmahdollisuudet jätteen määrään sekä sen kä sit te ly kustan nuk siin pysyisivät yllä. Oma isompi trendi näyttäisi myös ole van alati pienenevä biojätemäärä. Tähän liittyen voidaan todeta esi merkik si, että Stormossenin alueella Vaasassa on luovuttu osittain omako ti ta lo jen biojätteen keräyksestä. Kun verrataan nykyjärjestelmää 2-astiajärjestelmään voidaan tie tenkin todeta, että nykyjärjestelmällä jatkaminen on helpompaa kun tulee vähemmän muutoksia. Mikäli uusi lajittelulaitos hankitaan, ai-

3 heut taa se merkittäviä investointikustannuksia sekä myös käyt tö kustan nuk sia, jotka liittyvät muun muassa biojätepussiin. Tämän vaih toeh don haittapuolena ovat lisääntyvät investointi- ja käyt tö kus tan nukset sekä todennäköisesti biojätteen käsittelykustannukset esi mer kiksi Vaasassa ja ongelmana on, onko kyseessä lyhytaikainen yli me nokau den ratkaisu, kun verrataan sitä biojätteen käsittelymenetelmiin ja siinä oleviin trendeihin. 2-astiajärjestelmän keskeisin hyöty lienee se, että lajitellulle jätteelle tu lee vähemmän käsittelyvaiheita, jolloin laatu pysyy parempana. Jos siirrytään 2-astiajärjestelmään, liittyy siihen merkittävä määrä erilai sia käytännön ongelmia, jotka joudutaan ratkaisemaan, kuten mi kä on jatkossa energiajätteen ja biojätteen astian koko ja käy tän nön ongelmana esimerkiksi biojätteen jäätyminen talvella. 2-as tia jär jestel mäs sä kustannus- ja työmäärä on keskitetty kuljetusyrittäjille ja kotitalouksille, joskin osa paineesta suuntautuu myös Ekoroskille sekä jätelautakunnalle. Käytännössä malli aiheuttaa erilaisia käy tän nön ongelmia liittyen siihen, mikä tulisi olla jäteastioiden koko (pieni biojät teen määrä) ja toisaalta se aiheuttaisi tarvetta suurempiin ke räysjär jes tel miin esimerkiksi omakotitaloalueilla (yhteisastiat). Mer kit tä vänä hyötynä on kuitenkin, että se saattaisi edistää kiin teis tö koh tais ta biojätteen erilliskäsittelyä omakotitalokiinteistöillä. Esitetyn 2-astiajärjestelmän keskeisimmät edut ovat toisaalta toi minta var muus ja toisaalta joustavuus tulevissa muutostilanteissa. Tämä mal li pitää yllä myös kiinteistöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan toimiin taan sa ja kustannuksiin jonkin verran parempina. Käy tän nös sä suurin muutos on omakotitaloille, jolloin tyhjennyskerrat li sään ty vät riippuen valitusta järjestelmästä ja kustannusvaikutus on noin 5-15 euroa / vuosi. Toisaalta järjestelmä antaa merkittävän määrän eri laisia mahdollisuuksia vähentää kustannuksia omatoimisuudella ja yhteistyöllä. Kuljetusmäärälisäykset voidaan hoitaa alueella ole van kuljetuskaluston puitteissa. Tämän järjestelmän haitta on mer kit tä vä työmäärä ja päätösten tekeminen, joka kohdistuu kul je tus yrit tä jiin myös investointikustannuksina sekä kotitalouksiin. Mikäli optinen lajittelujärjestelmä uusitaan on se in ves toin ti kus tannuk sil taan ja mahdollisesti kokonaiskustannuksiltaan kalliimpi vaih toeh to, joka jollain aikavälillä heijastuu jätehuollon kustannuksiin. La jitte lu lai tok sen uusiminen on myös pitkäaikainen investointi, joka si too toimintamahdollisuuksia ja periaatteita ja aiheuttaa kus tan nus te ki jöitä, joihin välttämättä Ekoroskin toiminta-alueella ei voida vai kut taa (biojätteen käsittelyhinta). Vaihtoehdosta tulee myös todeta, että se saattaa olla vaivattomampi kuin järjestelmän uusiminen. Jätehuoltomääräykset / ympäristönsuojelumääräykset

4 Jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon käytännön toimintaa ja ym pä ris tön suo je lu mää räyk set lähinnä ym pä ris tön suo je lu nä kö koh taa. Jätehuoltomääräykset ja ympäristönsuojelumääräykset ovat tiet ty jen osioiden osalta päällekkäiset, joskin niiden tulkinnassa ja ta voit teis sa ei ole ristiriitaa. Tulee muistaa, että Kokkola on ainut alu een kunnista, joilla on olemassa olevat ym pä ris tön suo je lu mää räyk set. Ympäristöpalvelut Kun verrataan kahta mainittua jätteenkeräysjärjestelmää, voidaan tode ta, että niillä on jätehuollon ja siten myös ympäristönsuojelun keskeis ten tavoitteiden kannalta sama peruslähtökohta, eli syn ty paik kala jit te lu, joka on erinomainen järjestelmä jätteen hyötykäytön edis tämi sek si. Ekoroskin toiminta osoittaa, että syn ty paik ka la jit te luun perustuvaa järjestelmää tulee jatkaa. Kun verrataan kahta mainittua jätteenkeräysjärjestelmää voidaan tode ta, että erillistä ympäristövaikutusten arviointivertailua, johon kannan voisi perustaa, ei ole saatavilla. Myös hankkeen kus tan nus vai kutuk sia arvioitaessa on todennäköistä, että ylimenovaiheen jälkeen kus tan nuk set ovat samalla tasolla joskin kustannusten al ku vai heessa tapahtuva painotus on toisessa vaihtoehdossa Ekoroskilla ja toises sa vaihtoehdossa kuljetusyrityksillä / kotitalouksilla. Yleisesti voidaan todeta, että kuljetuskustannusten eroavaisuudet ovat varsin mer kit tä vät Kokkolan kaupungin alueellakin. Kun vaihtoehtoja vertaillaan keskenään, voidaan todeta, että eroavai suu det järjestelmissä hiukan pidemmällä aikavälillä ovat varsin pie net. Ympäristönsuojelun ja jätehuollon tavoitteiden saa vut ta misek si, sekä ympäristössä tapahtuvien muutosten ja toisaalta ko ti talouk sien omien vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi on esi tet ty 2-astiajärjestelmä ympäristönäkökulmat huomioiden parempi vaih toeh to. Järjestelmä on työläs ja tämän johdosta tulisi yli me no ajan olla riittävän pitkä. Ympäristöpäällikkö Käsittely Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kantanaan yllämainitun lausunnon kaupunginhallitukselle jätehuoltomääräysten osalta. Eero Klemola esitti, että rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kan ta naan kaupunginhallitukselle, että jätteenkeräyksessä jatketaan ny kyi sel lä yhden keräysastian järjestelmällä ja nykymuotoisella la jitte lu lai tok sel la. Ari Kemppainen, Raili Kultala ja Mika Siirilä kannattivat esitystä. Koska oli tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava kannatettu esi tys, oli asiasta äänestettävä. Suoritetussa kä den nos to ää nes tyk-

5 ses sä sai esittelijän esitys kolme ääntä (Ahlskog, Lokasaari, Ter monen) ja Klemolan esitys viisi ääntä (Klemola, Kemppainen, Kultala, Sii ri lä, Snellman). Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti siten esittää kantanaan kau pun gin hal li tuk sel le, että jätteenkeräyksessä jatketaan nykyisellä yh den keräysastian järjestelmällä ja nykymuotoisella la jit te lu lai tok sella. Markku Martinoff oli esteellisenä poissa (Ekoroskin hallituksen jä sen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. KH OHEISAINEISTO 104 Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää 1 pitäytyä valmistelijan esityksessä ja esittää sen lausuntonaan. Koska muutos tulee olemaan työläs toteuttaa se edellyttää riittävän pitkää ylimenokautta, jotta se hallitusti voidaan toteuttaa. 2 tarkastaa pykälän välittömästi. Käsittely Päätös Jäsen Herlevi esitti, että pitäydytään nykymuotoisessa järjestelmässä yhden keräysastian järjestelmällä ja nykymuotoisella lajittelulaitoksella. Jäsenet Haimakainen, Timonen, Cygnel, Ylitalo, Palosaari, Orjala ja Salo kannattivat esitystä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää lausuntonaan, että pitäydytään nykymuotoisessa järjestelmässä yhden keräysastian järjestelmällä ja nykymuotoisella lajittelulaitoksella.