Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp. Kokki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp. Kokki"

Transkriptio

1 Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 180 osp Kokki Hyväksytty johtokunnassa

2 Sisällys HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAn perustutkinto... 2 Johdanto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN perustutkinnon muodostuminen Bovallius-ammattiopiston toimipaikoissa... 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAn perustutkinto 180 osp Oppimisympäristö ja opetusvälineet Opetusmenetelmät Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Erityisopetuksen tutkintokohtainen toteuttaminen Koulutuksen toteutus HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAn perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi, kokin osaamisala Pakolliset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Lounasruokien valmistus Annosruokien valmistus HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Valinnaiset tutkinnon osat Kahvilapalvelut, 15 osp Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot Pikaruokapalvelut Tilaus-ja juhlaruokien valmistus Vapaasti valittavat tutkinnon osat Asiakastilojen viihtyisyys ja puhtaanapito, 10 osp Sivu 1

3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Johdanto Bovallius-ammattiopistossa voidaan suorittaa Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että tätä koulukohtaista opetussuunnitelmaa käytetään valtakunnallisen opetussuunnitelman rinnalla. Opetussuunnitelma sisältää ammatillisten tutkinnon osien valtakunnalliset arviointikriteerit sekä koulukohtaiset mukautetut arviointikriteerit. Opetussuunnitelma on kokonaisuus, joka sisältää yhteisen osan sekä tutkintokohtaisen osan. Koulukohtainen opetussuunnitelma on tehty jokapäiväiseksi työkaluksi, jonka tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua, tasaisuutta ja helpottaa opetuksen vuosittaista suunnittelua. Bovallius-ammattioppilaitoksen vapaasti valittavaan tutkinnon osaan on suunniteltu oppilaitoskohtaisia opintokokonaisuuksia, jotka ottavat huomioon alueelliset tarpeet. Opetussuunnitelma on opiskelijan työkalu, joka mahdollistaa opiskelijan omat valinnat. Opiskelija pystyy asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan niiden saavuttamista. Opetussuunnitelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman selkeäksi ja helppolukuiseksi. Tämän opetussuunnitelman avulla pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman kattavasti opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon suorittaneella kokilla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alansa eri työtehtäviin. Opiskelija voi valmistumisensa jälkeen työllistyä esimerkiksi erilaisiin majoitus- ja ravitsemispalveluja tarjoaviin yrityksiin, lounas- ja annosruokia valmistaviin yrityksiin sekä kahviloihin, pikaruokaa tarjoaviin työpaikkoihin sekä palvelu- ja jakelukeittiön työtehtäviin. Lisäksi opiskelijat saavat opetusta ja ohjausta ruoan ja asiakastilojen viihtyisyyden yhteen sovittamisesta ja tilaisuuden teemojen mukaisesta tilojen koristelusta sekä tilojen puhtaanapidosta. Opintoja tukevat yhteiset tutkinnon osat, joita opintoihin on sisällytetty yhteensä 35:n osaamispisteen verran. Bovallius-ammattiopistossa tuetaan opiskelijoiden kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Opiskelijoille tarjoutuu myös erilaisten harrastusten kautta mahdollisuus kehittää itseään monipuolisesti niin tiedollisesti kuin taidollisestikin. Opiskelijoita tuetaan elinikäiseen oppimiseen. Sivu 2

4 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN BOVALLIUS-AMMATTIOPISTON TOIMIPAI- KOISSA Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto sisältää kolme osaamisalaa: asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija), hotellipalvelun osaamisalan (vastaanottovirkailija) ja kokin osaamisalan (kokki). Bovallius-ammattiopistossa koulutetaan kokkeja. Kokin ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat pakollisista tutkinnon osista, joita ovat: Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen (30 osp), Lounasruokien valmistus (40 ops) ja Annosruokien valmistus (20 osp). Valinnaiset tutkinnon osat vaihtelevat alueittain: Kahvilapalvelut (15 osp), Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot (15 osp), Pikaruokapalvelut (15 osp ja Tilaus- ja juhlaruokien valmistus (15 osp). Vapaasti valittavat tutkinnon osat vaihetlevat alueittain: esim. Asiakastilojen viihtyisyys ja puhtaanapito (10 osp) ja Työelämäyhteistyö(?) ( 10 osp). Monipuolinen tarjonta mahdollistaa opiskelijan edellytyksistä ja mahdollisuuksista räätälöidyt opinpolut ja työllistymismahdollisuuksien huomioon ottamisen opintoja suunniteltaessa. Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, ja 4 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. Sivu 3

5 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 180 OSP Kokin osaamisala, kokki Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa perustutkinnossa 2 Ammatilliset tutkinnon osat osp Pakolliset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp 2.4 Kokin osaamisalan, kokki, pakolliset tutkinnon osat Lounasruokien valmistus, 40 osp Annosruokien valmistus, 20 osp 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat Kahvilapalvelut, 15 osp Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 15 osp (Pieksämäki) Pikaruokapalvelut, 15 osp Tilaus- ja juhlatarjoilu, 20 osp (Turku) 3 Yhteiset tutkinnon osat (toimipaikoilla voi olla toteutuksessa eroja) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli, 8 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 osp Vieraat kielet, 2 osp 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka, 4 osp Fysiikka ja kemia, 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, 3 osp 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot, 1 osp Työelämätaidot, 4 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, 2 osp Sivu 4

6 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Taide ja kulttuuri, 2 osp Psykologia, 3 osp Ympäristöosaaminen, 2 osp 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnonosia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Asiakastilojen viihtyisyys ja puhtaanapito, 10 osp 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa Työelämäyhteistyö, 10 osp 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 1.1 Oppimisympäristö ja opetusvälineet Oppimisympäristönä toimivat oppilaitoksen keittiö, kabinettitilat ja opetuskeittiö sekä erilaiset alan työhön tutustumispaikat ja työssäoppimispaikat. Opetuksessa hyödynnetään eri oppimisympäristöjen koneita, laitteita ja välineitä. Työssäoppimispaikat tarjoavat oppilaitoksen lisäksi opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet tutustua ja oppia käyttämään työssään erilaisia koneita, laitteita ja välineitä sekä mahdollistavat työskentelyn erilaisissa keittiö- ja asiakastiloissa sekä erilaisiin teemoihin liittyvissä tilaisuuksissa. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Työssäoppiminen tapahtuu aidoissa työympäristöissä opiskelupaikkakunnalla että opiskelijan kotipaikkakunnalla. Työssäoppimispaikan valintaa vaikuttavat opiskelijan kiinnostuksen kohteet sekä hänen yksilölliset vahvuutensa ja tuen tarve. Aluekohtaisesti opiskelijat voivat tutustuvat ensimmäisen syyslukukauden aikana johonkin alan työpaikkaan, jotta heille kehittyisi näkemys alasta ja sen työtehtävistä. Opiskelijoiden ensimmäinen työssäoppimisjakso ajoittuu yleensä ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudelle ja työssäoppimispaikka sijaitsee joko kotikunnassa tai opiskelupaikkakunnalla. Opiskelun aikana tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin. Tutustumiskäyntien tarkoituksena on tutustua mahdollisimman laajasti Hotelli-, ravintola- ja catering-alan erilaisiin työympäristöihin, alan työtehtäviin sekä erilaisiin ruokakulttuureihin. Opinnot sisältävät myös alan messuilla, näyttelyissä ja tapahtumissa käyntejä; ne vahvistavat opiskelijoiden tietämystä ja tuntemusta alasta ja alan trendeistä. Sivu 5

7 1.1 Opetusmenetelmät Bovallius-ammattiopiston Hotelli-, ravintola- ja catering-alan kokkiopinnoissa painottuvat työvaltaiset opetusmenetelmät, joita tukevat alan teoreettiset opinnot. Opiskelija siirtää saamaansa teoreettista tietoa käytännön työtehtäviin sekä oppilaitoksessa että työssäoppimispaikoissa. Opiskelijoiden oppimista tuetaan opettajan ja ohjaajan toimesta ja oppiminen tapahtuu pienryhmätyöskentelynä vuorovaikutuksessa toisten kanssa, jolloin usein toteutuvat sekä vertaisoppiminen että yhteistoiminnallinen oppiminen. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan alan työtehtäviä aidoissa tilanteissa, kun he työskentelevät yhdessä alan ammattilaisten kanssa esim. ammattiopiston ruokalan keittiöllä sekä työssäoppimispaikoilla. Tämä mahdollistaa mallioppimisen ja oivaltamalla oppimisen. Kokemuksellisessa oppimisessa oppijan aiemmat tiedot, kokemukset ja arviot omista kokemuksista ovat pohjana uuden tiedon oppimiselle ja opiskelijan kasvua ja itseohjautuvuutta tuetaan opintojen aikana. Alaan liittyvät työssäoppimisjaksot ja eri työssäoppimispaikoissa erilaiset työskentelytavat ja -menetelmät laajentavat opiskelijoiden näkemystä alan työtehtävien suorittamisesta ja tavoista päästä samaan lopputulokseen erilaisten työtapojen ja menetelmien kautta. Opiskelijoiden opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa ja verkko-opetusta. Erityisesti kotipaikkakunnilla tapahtuvien työssäoppimisjaksojen aikana ohjauksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Toiminannan ohjauksen menetelmät ovat apuna valmistusprosessia opiskeltaessa ja työvaiheesta toiseen siirtymisessä. 1.2 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuu Bovallius-ammattiopiston yhteisten ohjeistusten. Ryhmänvastuuopettaja tekee osaamisen tunnistamisen ja/tai tunnustamisen yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Selvitys tehdään aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista. Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen toteutetaan usein ns. opiskelijan lähtötason kartoituksena. Tässä kartoituksessa selvitetään matemaattista, kielellistä osaamista sekä visuaalista hahmotuskykyä. Lähtötason kartoittamisen pääasiallinen tarkoitus on selvittää opiskelijan valmiudet selviytyä suoritettavasta tutkinnosta. Jos opiskelija on ollut tutustumis- tai koulutuskokeilujaksolla, on hänen osaamistaan jo arvioitu. Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettaja selvittää opiskelijoille tutkinnon osan tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset tarkasti, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä, onko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista, jolloin hänellä on oltava riittävästi todisteita (dokumentteja) osaamisestaan. Sivu 6

8 Opiskelijan aikaisemmin muualla suoritettuja opintoja tai työssä hankittua osaamista, jotka vastaavat Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita, tunnustetaan perustutkintoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan tai vain osia tutkinnon osasta. Näitä muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voivat olla esimerkiksi ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, muut erilliset peruskoulun jälkeiset koulutukset ja kurssit, ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalais- ja työväenopistossa sekä työssä ja ohjatussa harrastustoiminnassa hankittu todennettu osaaminen. Jos muualla suoritetuista opinnoista tai muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, järjestää ryhmän vastuuopettaja tai yhteisten aineiden opettaja arvioinnin ja arvioi osaamisen suoritettavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien pohjalta. Tarvittaessa ryhmän vastuuopettaja tai alan ammatinopettaja järjestää tutkinnon osasta ammattiosaamisen näytön, jonka avulla opiskelija voi todentaa osaamisensa. 1.3 Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arvioinnin tehtävänä on motivoida, ohjata ja kannustaa opiskelijaa opintojen aikana. Oppimisen arviointi on oleellinen osa opiskelijan oppimisprosessia ja se jatkuu koko opiskelun ajan. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitäisi oppia, jotta päästään niihin opiskelutavoitteisiin, jotka opiskelijalla on. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esiin opiskelijan vahvuudet. Osaamistavoitteet on määritelty perustutkinnon perusteissa ja henkilökohtaisten tavoitteiden osalta opiskelijan HOJKS:ssa. Oppimisen arviointi on pääosin suullista, keskustelujen kautta tapahtuvaa tai kirjallista ja siinä ei välttämättä käytetä numeroarviointia eikä se vaikuta varsinaiseen arvosanaan. Mikäli opiskelija ei kykene saavuttamaan tutkinnon perusteissa asetettuja (T1) tavoitteita, voidaan hänen opintojaan helpottaa mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia siinä määrin kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Mukauttamiseen liittyy aina tukitoimenpiteitä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista saavuttaa tutkinnon tavoitteet. Tukitoimenpiteitä ovat esimerkiksi: opiskelijan oman oppimistyylin hyödyntäminen (visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen) oppimisympäristöjen muokkaaminen opiskelijan oppimista tukeviksi selkeä ja yksilöllinen oppimismateriaali ( kuvat, kuvasymboolit) selkeäkielisyys, erilaiset kommunikointitavat (tukiviittomat, viitottu puhe) kommunikoinnin apuvälineet Sivu 7

9 TVT:n hyödyntäminen opinnoissa opintojen valitseminen opiskelijan vahvuuksien mukaan rutiinien harjoittelu, työn kautta oppiminen ajan antaminen opetusjärjestelyt (pienryhmä, samanaikaisopetus, tukiopetus, erityisopetus) ohjaajien ja muiden tukihenkilöiden hyödyntäminen työssä ja työpaikoilla oppiminen monipuolisten arviointimenetelmien käyttö arviointikeskustelut, oppimiskansioiden käyttö ja itsearviointi. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn osaamiseen. Jos tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita on mukautettu, opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Opiskelijan osaamista arvioidaan sen jälkeen, kun hänellä on ensin ollut mahdollisuus opetella tutkinnon perusteiden mukaiset asiat ja saavuttaa vaadittava ammattitaito. Erityisopetuksessa otetaan huomioon opiskelijan erityisyys osaamisen ilmaisemisessa ja tuetaan osaamisen näyttämistä tarvittaessa samalla tavalla kuin opiskelun aikana. OSAAMISEN ARVIOINNIN PERUSTEELLA ANNETAAN TUTKINNON OSIEN, AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN, JA YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN OSA-ALUEIDEN OPINTOSUORITUSTEN ARVOSA- NAT. K3 Kiitettävä. H2 Hyvä. T1 Tyydyttävä. K3 M) Kiitettävä, mukautettu. H2 M) Hyvä, mukautettu. T1 M) Tyydyttävä, mukautettu. 1.4 Erityisopetuksen tutkintokohtainen toteuttaminen Hotelli-, ravintola ja catering-alan kokkiopiskelijoita tuetaan ottaen huomioon heidän yksilölliset vahvuutensa sekä tuen tarpeensa yksilöllisiä opinpolkuja suunniteltaessa. Opetus pohjautuu monipuolisten opetus- ja ohjausmenetelmien käyttöön ja erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan oppimista tukevaan oppimateriaaliin. Opettaja, ohjaaja, työhönvalmentaja ja opiskelija yhdessä toimien hankkivat opiskelijoille hänen oppimistaan, tavoitteitaan ja taitojaan tukevia työssäoppimispaikkoja. Opettajan työparina työskentelee usein ohjaaja. Ohjaajan tehtävänä on toimia opettajan rinnalla ja tukea opiskelijoita sekä ohjata heidän ammatillista kehittymistään. Opettajan ja ohjaajan tehtävänä on myös tukea opiskelijan kokonaisvaltaista kasvua aikuisuuteen ja arkielämän hallintaan yh- Sivu 8

10 dessä muun oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opiskelijoille järjestetään säännöllisesti mahdollisuus keskustella ryhmänvastuuopettajan kanssa opintojen etenemisestä. Opiskelija saa ryhmänvastuuopettajalta ja ohjaajalta kannustavaa ja kehittävää, opintoja edistymistä tukevaa palautetta. Yksilöllisesti opinnoille asetettuja tavoitteita tarkistetaan tarvittaessa. Erityisopetus perustuu siihen, että opiskelijoiden oppimisen esteitä pyritään poistamaan mahdollisimman paljon, tai ainakin niiden vaikutusta pyritään vähentämään. Bovallius-ammattiopistossa toimii monialainen opiskelijahuollon työryhmä (opinto-ohjaaja, opintoneuvoja, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, työhönvalmentaja), jotka tukevat opiskelijan henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Työhönvalmentajien merkitys yhdessä ryhmänvastuuopettajan kanssa on erityisen suuri henkilökohtaisen siirtymävaiheen suunnitelmaa tehtäessä, kun opiskelija siirtyy opinnoista työelämään. 1.5 Koulutuksen toteutus ja arviointi Opiskelija suorittaa opintoja tutkinnon osa kerrallaan, joista laajemmat kokonaisuudet jaetaan kahdelle lukukaudella ja suppeammat kokonaisuudet yhdelle lukukaudelle. Toteutus ilmenee tutkintokohtaisesta toteuttamissuunnitelmasta, joka laaditaan yksilöllisesti. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja toteutetaan ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan osaaminen ja niissä arvioidaan kaikki ammatilliset tutkinnon osat. Tarvittaessa näyttöä voidaan täydentää oppilaitoksessa tai muussa paikassa. Ammattiosaamisen näyttö voi olla yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan tai osasta tutkinnon osaa. Alueellisesti on tarkoitus kokeilla opiskelijoiden lyhyttä tutustumisjaksoa työelämään ennen varsinaisten työssäoppimisjaksojen alkua. Tämän jakson tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija valitsemalleen alalle ja sen työtehtäviin sekä työelämän pelisääntöihin. Työssäoppimisjaksot toteutetaan ensimmäisenä lukuvuonna usein oppilaitoksen sijaintipaikkakunnalla, mutta jos opiskelija itse haluaa ja hänelle löytyy tarkoitukseen sopiva työssäoppimispaikka kotipaikkakunnaltaan, hän voi suorittaa sen siellä. Työssäoppimisjaksoilla opiskelija oppii alan ammattitaitoa ja erilaisia työskentelytapoja. Opiskelijasta tehdään työssäoppimispaikan kanssa sopimus, josta ilmenevät eri sopimusosapuolten yhteystiedot, ajankohta ja kesto, työjärjestelyt sekä muut sopimuksen ehdot. Erityisopiskelijan työssäoppimisjaksolle siirtyminen vaatii paljon valmistelua, suunnittelua ja järjestelyä. Mukautetuin tavoittein opiskelevan opiskelijan ammattiosaamisen näytöt arvioidaan mukautetuin kriteerein ja arvosanan lisäksi annetaan sanallinen arviointi näyttötodistukseen opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisennäyttöjen toimielin hyväksyy tutkinto-kohtaiset suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelija saa tutkintotodistuksen, vaikka osa Sivu 9

11 tutkinnon osista olisi mukautettu tai hänet olisi vapautettu opinnoista (Laki 630/ 1998, 21 ). Opiskelija voi saada todistuksen suoritetuista opinnoista tai tutkinnon osista. Sivu 10

12 2 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUK- SET JA OSAAMISEN ARVIOINTI, KOKIN OSAAMISALA 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä palvelee asiakkaita myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoitusliikkeen huoneita toimii astiahuollon tehtävissä puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja työtiloja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. Sivu 11

13 Osaamisen arviointi ARVIOININ KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Hyvä H2 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Työvuorossa toimiminen tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan työparin avustuksella tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan tuettuna tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan ohjattuna tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan noudattaa työparin avustuksella työaikoja noudattaa tuettuna työaikoja noudattaa ohjattuna työaikoja noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista toimii avustettuna työparin kanssa työvuoronsa tehtävissä suunnittelee ja aikatauluttaa tuettuna ja ohjattuna työvuoronsa yksilöllisesti suunniteltuja työtehtäviä suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjattuna suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjattuna suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä ohjeen mukaan suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa tehtäviä omatoimisesti toimintaohjeen kunnostaa työparin avustamana asiakas- ja työtiloja kunnostaa ohjattuna ja tuettuna työparin kanssa asiakas- ja työtiloja kunnostaa ohjattuna työparin kanssa asiakas- ja työtiloja kunnostaa toisen apuna asiakas- ja työtiloja sovitulla tavalla kunnostaa ohjeen mukaan asiakas- ja työtiloja kunnostaa itsenäisesti ohjeen mukaan asiakas- ja työtiloja asiakkaiden käyttöön Sivu 12

14 Asiakaspalvelussa ja ruoanvalmistuksessa toimiminen toimii työparin jatkuvassa ohjauksessa tavanomaisissa palvelutilanteissa toimii tuettuna ja ohjattuna työparin kanssa tavanomaisissa palvelutilanteissa ja uskaltaa kommunikoida asiakkaiden kanssa tuettuna ja ohjattuna toimii ohjattuna tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja uskaltaa kommunikoida asiakkaiden kanssa toimii tavanomaisissa palvelutilanteissa ja uskaltaa kommunikoida asiakkaiden kanssa toimii ystävällisesti palvelutilanteissa toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa osallistuu avustamana esivalmistelutöihin ja tavallisimpien ruokien valmistamiseen yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä osallistuu tuettuna esivalmistelutöihin ja tavallisimpien ruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä osallistuu ohjattuna esivalmistelutöihin ja tavallisimpien ruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä osallistuu opastettuna esivalmistustöihin ja aamiais- tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä osallistuu ohjeiden mukaan esivalmistustöihin aamiais- tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä osallistuu omatoimisesti esivalmistustöihin aamiais- tai lounasruokien valmistamiseen ja välttää hävikin syntymistä toimii työparin avustamana tuotteiden esille laittamisessa ja tarjoilussa toimii työparin kanssa tuettuna tuotteiden esille laittamisessa, tarjoilussa ja asiakaspalvelussa toimii toisen apuna tuotteiden esille laittamisessa, tarjoilussa ja asiakaspalvelussa ohjattuna toimii toisen apuna tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä tehtävissä toimii ohjeen mukaan tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä tehtävissä toimii omatoimisesti toimintaohjeen mukaan tuotteiden esille laittoon, tarjoiluun, asiakaspalveluun, myyntiin ja rahastukseen liittyvissä tehtävissä Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta pitää huolen työparin avustamana myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä pitää huolen työparin kanssa myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä tuettuna pitää huolen työparin kanssa myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä pitää huolen toisen apuna myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä pitää huolen ohjeiden mukaan myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä pitää huolen omatoimisesti ja vastuullisesti myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä Sivu 13

15 toimii työparin avustamana astiahuollon tehtävissä toimii tuettuna astiahuollon tehtävissä ja siistii astiahuollon tilat toimii ohjattuna astiahuollon tehtävissä ja siistii astiahuollon tilat toimii astiahuollon tehtävissä ja siistii astiahuollon tilat toimii astiahuollon eri vaiheissa sekä siistii astiahuollon tilat toimii astiahuollon eri vaiheissa omatoimisesti ja ripeästi sekä ylläpitää siisteyttä ja järjestystä työskentelyn aikana lajittelee jätteet työparin avustamana lajittelee jätteet tuettuna lajittelee jätteet ohjattuna lajittelee jätteet ohjeen mukaan lajittelee jätteet omatoimisesti lajittelee jätteet omatoimisesti ja huolellisesti siistii ja järjestää työparin avustamana työ- ja asiakastiloja. siistii ja järjestää työparin kanssa työ- ja asiakastiloja tuettuna. siistii ja järjestää työparin kanssa työ- ja asiakastiloja ohjattuna. siistii ja järjestää toisen apuna työ- ja asiakastiloja. siistii ja järjestää työja asiakastilat ohjeen mukaan. siistii ja järjestää omatoimisesti työ- ja asiakastiloja sekä pitää ne siistinä ja järjestyksessä työskentelyn aikana. ARVIOININ KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä TM) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Aamiais- tai lounasruokien valmistaminen on mukana työparin avustamana valmistamassa aamiais- ja lounasruokia ja kunnostamassa myyntilinjastoa on työparin mukana tuettuna valmistamassa aamiais- ja lounasruokia ja kunnostamassa myyntilinjastoa valmistaa ohjattuna toisen apuna erilaisista raaka-aineista aamiaisja lounasruokia ja kunnostaa myyntilinjastoa valmistaa toisen apuna erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen tai valmistaa ohjeen mukaan erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä valmistaa itsenäisesti ohjeen mukaan erilaisista raaka-aineista aamiais- tai lounasruokia soveltuvia ruoanvalmistusmenetelmiä Sivu 14

16 ja asiakaspalvelussa toimiminen kunnostaa myyntilinjastoa käyttäen tai kunnostaa myyntilinjaston käyttäen tai kunnostaa itsenäisesti toimintaohjeen mukaan myyntilinjaston palvelee asiakkaita työparin avustuksella palvelee asiakkaita työparin tukemana palvelee asiakkaita ohjattuna palvelee asiakkaita ohjattuna palvelee asiakkaita ohjeen mukaan palvelee asiakkaita itsenäisesti Työvälineiden ja menetelmien käyttö Käyttää työparin avustamana työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia Käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti valvottuna ja tuettuna käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti ohjattuna käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti käyttää käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti ja tarkoituksen käyttää omatoimisesti käyttöohjeen mukaan työtehtävissä tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita, tarvittavia suojaimia sekä menetelmiä turvallisesti, huolellisesti ja taloudellisesti ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle työparin avustamana ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle työparin kanssa ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta ja ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden puhdistaminen puhdistaa työparin avustuksella koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa työparin avustamana astianpesukoneen puhdistaa tuettuna koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa työparin kanssa tuettuna astianpesukoneen puhdistaa ohjattuna koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa ohjattuna astianpesukoneen puhdistaa opastettuna koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa opastettuna astianpesukoneen puhdistaa puhdistusohjeiden mukaan koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen ohjeen mukaan puhdistaa omatoimisesti puhdistusohjeiden mukaan koneita ja laitteita kokoaa, purkaa ja puhdistaa astianpesukoneen itsenäisesti Sivu 15

17 puhdistaa työtiloja työparin avustamana käyttäen asianmukaisia puhdistusaineita ja menetelmiä puhdistaa työtiloja tuettuna käyttäen asianmukaisia puhdistusaineita ja menetelmiä puhdistaa työtiloja ohjattuna käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja opastettuna käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja ohjeen mukaan käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä puhdistaa majoitustiloja tai muita tiloja itsenäisesti käyttäen asianmukaista työjärjestystä, puhdistusaineita ja menetelmiä Myynnin rekisteröiminen tietää, että myyntitilanteissa käytetään kassaa tai kassajärjestelmiä ja osaa pyytää ao. henkilön paikalle. tietää, että myyntitilanteissa käytetään kassaa tai kassajärjestelmiä ja osaa pyytää ao. henkilön paikalle. käyttää myynnin rekisteröinnissä tutussa työtilanteessa kassaa tai kassajärjestelmää työparin kanssa. käyttää myynnin rekisteröinnissä tutussa työtilanteessa kassaa tai kassajärjestelmää opastettuna. käyttää myynnin rekisteröinnissä kassaa tai kassajärjestelmää ohjeen mukaan. käyttää myynnin rekisteröinnissä luontevasti ja itsenäisesti kassaa tai kassajärjestelmää. ARVIOININ KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Toimialan tunteminen osaa työparin avustamana nimetä muutamia paikkakunnan majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiä osaa mainita muutamia paikkakunnan majoitusja ravitsemisalan yrityksiä tuntee paikkakunnan majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiä ja osaa nimetä niitä on perehtynyt paikkakunnan majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkoihin siten, että osaa nimetä majoitusyrityksiä, ravintoloita ja erilaisia toimipaikkoja on perehtynyt alueen majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkoihin siten, että nimeää majoitusyrityksiä, ravintoloita ja erilaisia toimipaikkoja esittelee niiden tuotteita ja palveluita on perehtynyt valtakunnallisiin ja alueellisiin majoitus- ja ravitsemisalan toimipaikkoihin, niiden tuotteisiin ja palveluihin siten, että pystyy vertailemaan niitä Sivu 16

18 Raaka-aineiden tunteminen tunnistaa työparin avustamana tavallisia raaka-aineita ja tuotteita tunnistaa tuettuna tavallisia raaka-aineita ja tuotteita tunnistaa tavallisimpia raaka-aineita tai tuotteita ja ohjattuna osaa arvioida niiden laatua ennen käyttöä ja käytön aikana tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä tavallisimpia raaka-aineita tai tuotteita ja arvioi opastettuna niiden laatua ennen käyttöä ja käytön aikana tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä raakaaineita tai tuotteita ja arvioi niiden laatua aistinvaraisesti tunnistaa työtehtäviinsä liittyviä raakaaineita tai tuotteita, arvioi niiden laatua aistinvaraisesti sekä ilmoittaa oma-aloitteisesti laadun poikkeamista työparin avustamana osaa mainita laktoosirajoitteisesta, gluteenittomasta ja maidottomasta ruokavaliosta osaa kertoa laktoosirajoitteisen, gluteenittoman ja maidottoman ruokavalion mahdollisuudesta ja pyytää henkilökuntaa antamaan tarkempaa tietoa tietää laktoosirajoitteisen, gluteenittoman ja maidottoman ruokavalion siten, että ohjattuna kykenee kertomaan asiakkaalle, mitkä tuotteet sopivat heille on perehtynyt erityisruokavalioihin (laktoositon, maidoton, keliakia) siten, että pystyy opastettuna luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille on perehtynyt erityisruokavalioihin siten, että pystyy ohjeen mukaan luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille on perehtynyt erityisruokavalioihin siten, että pystyy luotettavasti kertomaan asiakkaille, mitkä toimipaikan tuotteet sopivat heille Toimiminen työssä ja työyhteisössä toimii työparin avustaman työyhteisön sääntöjen mukaan. tietää tuettuna työyhteisön säännöt ja toimintatavat ja pyrkii opastettuna noudattamaan niitä. on perehtynyt ohjattuna työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii ohjattuna niiden mukaan. on perehtynyt opastettuna työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. on perehtynyt ohjeen mukaan työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. on perehtynyt omatoimisesti työtään koskeviin työyhteisön sääntöihin ja toimintatapoihin ja toimii niiden mukaan. ARVIOININ KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Sivu 17

19 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu arvioi työparin avustuksella omia suorituksiaan tarvitsee tukea arvioidessaan suorituksiaan tarvitsee ohjausta arvioidessaan omien suorituksiensa onnistumista ja ymmärtää palautteen merkityksen tarvitsee opastusta arvioidessaan omien työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja kykenee ottamaan vastaan palautetta arvioi työsuorituksiensa onnistumista ja perustelee arviointiaan sekä muuttaa tarvittaessa työtapojaan Vuorovaikutus ja yhteistyö pystyy työparin avustamana toimimaan työryhmän jäsenenä toimii tuettuna työryhmän jäsenenä pystyy toimimaan ohjattuna erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä toimii yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä pyytää apua työparilta pyytää tarvittaessa apua muilta pyytää tarvittaessa apua muilta hakee työhönsä tukea muilta työyhteisön jäseniltä toimii työssään luontevasti vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenien kanssa toimii työssään aktiivisena työyhteisön jäsenenä Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työparin avustamana annettuja ohjeita noudattaa tuettuna annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa noudattaa ohjattuna annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa noudattaa vastuullisesti annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa ylläpitää työparin avustamana toiminta- ja työkykyä työssään ylläpitää tuettuna toiminta- ja työkykyä työssään ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyä työssään ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyä työssään ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään ylläpitää aktiivisesti toiminta- ja työkykyä työssään Sivu 18

20 noudattaa työparin avustaman omavalvontasuunnitelmaa tuettuna noudattaa omavalvontasuunnitelmaa ohjattuna noudattaa omavalvontasuunnitelmaa noudattaa omavalvontasuunnitelmaa noudattaa omavalvontasuunnitelmaa noudattaa omavalvontasuunnitelmaa Ammattietiikka käyttäytyy työparin avustaman hyvien käyttäytymistapojen toimii tuettuna hyvien käyttäytymistapojen toimii hyvien käyttäytymistapojen toimii hyvien käyttäytymistapojen toimii hyvien käyttäytymistapojen toimii hyvien käyttäytymistapojen ja muuttuvien tilanteiden vaatimusten noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita. noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita. noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita. noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita. noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita. Sivu 19

21 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja ja/tai majoitusliikkeen huoneita, valmistaa tuotteita tai palveluita, palvelee asiakkaita sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Mukautetussa arvioinnissa huomioitavaa Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä ohjattuna. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa Sivu 20

22 2.4.1 Lounasruokien valmistus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja - valmistusmenetelmien mukaan suurentaa ja pienentää ruokaohjeita muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden osallistuu tarvittaessa ruokalistan suunnitteluun ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä laittaa ruokalajit esille osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaiseen asiakaspalveluun siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. Sivu 21

23 Osaamisen arviointi ARVIOININ KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Työvuorossa toimiminen tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan työparin avustuksella tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan tuettuna tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan ohjattuna tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla ja huolehtii ulkoisesta olemuksestaan tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla, ja ulkoinen olemus on huoliteltu noudattaa työparin avustuksella työaikoja osaa tuettuna noudattaa työaikoja noudattaa ohjattuna työaikoja noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista noudattaa työaikoja ja sopii tarvittaessa poikkeamista yrityksen tai toimipaikan toimintatavan tekee työvuoronsa työtehtäviä työparinsa avustamana suunnittelee tuettuna työvuoronsa työtehtäviä tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien mukaan työparin kanssa suunnittelee ohjattuna työvuoronsa työtehtäviä tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien mukaan tuettuna suunnittelee työvuoronsa työtehtäviä tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien mukaan ohjattuna suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien perusteella ohjeen mukaan suunnittelee ja aikatauluttaa työvuoronsa työtehtäviä ohjeen, tilausmääräysten ja arvioitujen asiakasmäärien perusteella omatoimisesti Sivu 22

24 jaksottaa työnsä työparin avustamana ajoittaa ja jaksottaa työtänsä työryhmän jäsenenä tuettuna ajoittaa ja jaksottaa ohjattuna työtänsä työryhmän jäsenenä ohjattuna ajoittaa ja jaksottaa työtänsä työryhmän jäsenenä ajoittaa ja jaksottaa työtänsä työryhmän jäsenenä ohjeiden mukaan ja pysyy aikataulussa ajoittaa ja jaksottaa työtänsä ja työtehtäviensä järjestyksen itsenäisesti toimien työryhmän jäsenenä ja pysyen aikataulussa Lounasruokien valmistaminen ja asiakaspalvelu vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita työparin kanssa vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita tuettuna vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita ohjattuna vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita ohjeen mukaan vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita vastaanottaa, varastoi ja käsittelee raaka-aineita ja muita tarvikkeita omatoimisesti toimii lounasruoan valmistuksen avustavissa työtehtävissä työparin kanssa valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa työparin kanssa tuettuna valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa ohjattuna valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa ohjeistettuna valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa omatoimisesti toimipaikan ruokaohjeiden mukaan laittaa työparin avustamana lounasruokia esille laittaa tuettuna lounasruokia esille laittaa ohjattuna lounasruokia esille laittaa ohjeiden mukaan lounasruokia esille laittaa lounasruokia esille ja huolehtii niiden riittävyydestä laittaa lounasruokia esille omatoimisesti ja viimeistellysti sekä huolehtii niiden riittävyydestä kokoaa työparin avustamana ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia kokoaa tuettuna ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia kokoaa ohjattuna ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia kokoaa ohjeen mukaan ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia kokoaa ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia kokoaa itsenäisesti ravitsemissuositusten mukaisia malliannoksia palvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai toimipaikan palvelupalvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai toimipaikan palvelupalvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai toimipaikan palvelupalvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai palvelee asiakkaita ystävällisesti yrityksen tai toimipaikan palvelee asiakkaita ystävällisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen tai Sivu 23

25 mallin työparin avustuksella mallin tuettuna mallin ohjattuna toimipaikan palvelumallin, mutta tarvitsee välillä opastusta palvelumallin toimipaikan palvelumallin Työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen siistii ja järjestää työympäristön työparin avustamana siistii ja järjestää työympäristön tuettuna siistii ja järjestää työympäristön ohjattuna siistii ja järjestää työympäristön siistii ja järjestää työympäristön omatoimisesti siistii ja järjestää työympäristön huolellisesti muun toiminnan lomassa toimii astiahuollon tehtävissä ja lajittelee jätteet työparin avustamana. toimii astiahuollon tehtävissä ja lajittelee jätteet tuettuna. toimii astiahuollon tehtävissä ja lajittelee jätteet ohjattuna. toimii astiahuollon tehtävissä ja lajittelee jätteet. toimii omatoimisesti astiahuollon tehtävissä ja lajittelee jätteet. toimii astiahuollon tehtävissä tarvittaessa muun työn lomassa ja lajittelee jätteet. ARVIOININ KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä TM) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Raaka-aineiden käsitteleminen tunnistaa työparin avustamana toimipaikan tavallisimpia raakaaineita tunnistaa ohjattuna toimipaikan tavallisimpia raaka-aineita ja arvioi niiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti työparin kanssa tunnistaa ohjattuna toimipaikan tavallisimpia raaka-aineita ja arvioi niiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti tunnistaa toimipaikan tavallisimpia raakaaineita ja arvioi niiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti tunnistaa toimipaikassa käytettäviä raakaaineita ja arvioi niiden tuoreutta ja laatua aistinvaraisesti tunnistaa toimipaikassa käytettävät raaka-aineet ja arvioi niiden tuoreuden ja laadun aistinvaraisesti sekä ilmoittaa poikkeamista Sivu 24

26 esikäsittelee ja käyttää lounasruokien raaka-aineita yhdessä työparin kanssa valitsee, esikäsittelee ja käyttää lounasruokien raaka-aineita hävikkiä välttäen yhdessä työparin kanssa tuettuna valitsee, esikäsittelee ja käyttää lounasruokien raaka-aineita ohjattuna hävikkiä välttäen valitsee, esikäsittelee ja käyttää lounasruokien raaka-aineita ohjeen hävikkiä välttäen valitsee, esikäsittelee ja käyttää lounasruokien raaka-aineita hävikkiä välttäen valitsee itsenäisesti lounasruokien raaka-aineita ja esikäsittelee ja valmistaa niistä maukkaita ruoka-annoksia hävikkiä välttäen Ruoanvalmistus- ja leivontavälineiden, laitteiden ja menetelmien käyttö työparin avustamana käyttää ja puhdistaa lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia tavallisimpia koneita, laitteita ja välineitä tuettuna käyttää ja puhdistaa lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia tavallisimpia koneita, laitteita ja välineitä ohjattuna käyttää ja puhdistaa lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia tavallisimpia koneita, laitteita ja välineitä käyttää lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia toimipaikan koneita, laitteita ja välineitä sekä puhdistaa ne käyttää omatoimisesti lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia toimipaikan koneita, laitteita ja välineitä sekä puhdistaa ne käyttää sujuvasti ja itsenäisesti lounasruokien valmistuksessa ja leivonnassa tarvittavia toimipaikan koneita, laitteita ja välineitä sekä puhdistaa ne valmistaa työparin kanssa lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä ruoanvalmistuksen avustavissa työtehtävissä valmistaa työparin kanssa lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä hyödyntäen perusreseptiikkaa valmistaa ohjattuna lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä hyödyntäen perusreseptiikkaa valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä hyödyntäen perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä hyödyntäen perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa valmistaa itsenäisesti lounasruokia ja leivonnaisia tavallisimmilla menetelmillä hyödyntäen perusreseptiikkaa tai reseptiohjelmaa säilyttää työparin avustamana raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa säilyttää raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa työparin tukemana säilyttää ohjattuna raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa säilyttää ohjeen mukaan raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa säilyttää raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa säilyttää omatoimisesti raaka-aineita sekä ruokia myös tarjoilun aikana oikeissa lämpötiloissa käyttää turvallisesti työparin avustamana käyttää turvallisesti työparin kanssa ohjeikäyttää turvallisesti työparin kanssa ohjeikäyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä. käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä Sivu 25

27 ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä. den mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä. den mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä. suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä. ilmoittaa työparin avustamana viallisista työvälineistä esimiehelle. ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle työparin kanssa. ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle. ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle. ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle. huolehtii koneiden, laitteiden ja työvälineiden kunnosta ja ilmoittaa viallisista työvälineistä esimiehelle. ARVIOININ KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukainen toiminta pystyy esittelemään työparin avustuksella joitakin yrityksen tuotteita ja palveluja perehtyy työparin kanssa oman työpaikan liikeideaan tai toimintaajatukseen siten, että pystyy esittelemään yhdessä työparin kanssa tutuissa työtilanteissa sen keskeisiä tuotteita ja palveluja perehtyy ohjattuna oman työpaikan liikeideaan tai toimintaajatukseen siten, että pystyy esittelemään ohjattuna tutuissa työtilanteissa sen keskeisiä tuotteita ja palveluja on perehtynyt oman työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään opastettuna sen keskeisiä tuotteita ja palveluja on perehtynyt oman työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään sen keskeisiä tuotteita ja palveluja on perehtynyt oman työpaikan liikeideaan tai toiminta-ajatukseen siten, että pystyy esittelemään sen keskeiset tuotteet ja palvelut sekä yhteistyökumppaneita Sivu 26

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp Kokin osaamisala Työryhmä: Mirja Alhonen, Seija Hakala, Ritva Jokela, Nina Routi, Päivi Tanner,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, 2015 VAAO Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo 1.8.2013

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 1. Kuvaus koulutusalasta... 5 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon muodostuminen... 6 3. Tutkinnon rakenne... 8 4.

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA , SUU POHJAN AMMATII-INSTITUUTII OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Majoitus- ja ravitsemisala Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ruokapalvelun osaamisala, kokki Opetushallituksen

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala. Kokki

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala. Kokki OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Kokin osaamisala Kokki Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. Sisällys HOTELLI-,

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelma tutkintokohtainen osa Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma tarjoilija Kokin koulutusohjelma kokki Hyväksynyt rehtori

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija

OPETUSSUUNNITELMA. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala. Tarjoilija OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Tarjoilija Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Ruokapalvelun osaamisala, kokki

KOKIN OSAAMISALA 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma. Ruokapalvelun osaamisala, kokki www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, opetussuunnitelma Ruokapalvelun osaamisala, kokki KOKIN OSAAMISALA 3 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 2. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 3. OPINTOJEN AJOITUS, 3-vuoden kuvaus... 6 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... 8 Majoitus-

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. HOTELLI-,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 11.3.2009 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla tuotetaan majoitus-, ravitsemis-, kokous- ja juhlapalveluja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot