GERONTOLOGIAN ROOLIT, HYVINVOINTITEKNOLOGIA HOIVATYÖSSÄ. EETTISYYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GERONTOLOGIAN ROOLIT, HYVINVOINTITEKNOLOGIA HOIVATYÖSSÄ. EETTISYYS"

Transkriptio

1 Hoivapalvelut uuteen aikaan WORKSHOP TURVALLISUUS Kajaani GERONTOLOGIAN ROOLIT, HYVINVOINTITEKNOLOGIA HOIVATYÖSSÄ. EETTISYYS Jyrki Jyrkämä Professori (emer.) Sosiologia, sosiaaligerontologia Gerontologian tutkimuskeskus, JY ja Tay

2 LYHYT ESITTELY Sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaaligerontologia Tampereen yliopisto, Ikäinstituutti, Jyväskylän yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus (TaY ja JY) Ikääntyvän yhteiskunnan kehitystrendit Vanhenemisen sosiaalisuus ja paikallisuus Ikääntyvien arkielämä ja arkitilanteet, teknologia Toimintakyky ja toimijuus Ageismi ja ikäetiikka Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen eettinen neuvottelukunta (ETENE) (www.etene.fi)

3 LÄHTÖKOHTIA Jyrki Jyrkämä: Vanheneminen, arkitilanteet ja toimijuus. Heikkinen, Eino; Jyrkämä, Jyrki ja Rantanen, Taina (toim.) Gerontologia. Duodecim, Helsinki Jyrki Jyrkämä: Muistisairaus, arkitilanteet ja toimijuus. Virjonen, Kaija (toim.) Muistin ongelmat. Toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon. PS-kustannus, Jyväskylä Jyrki Jyrkämä: Ikäihmiset, teknologia ja toimijuus. Leikas, Jaana (toim.) Ikäteknologia. Vanhustyön Keskusliitto, Helsinki 2014.

4 TURVALLISUUS? Turvallisuuden vaarojen, uhkien, riskien puuttumisen - ulottuvuuksia: Fyysinen, fysiologinen, terveydellinen Psyykkinen, kokemuksellinen Ennakoitu, ennakoimaton, suunniteltu, suunnittelematon Absoluuttinen, suhteellinen Yksilöllinen, kollektiivinen Juridinen turvallisuus Kotiturvallisuus, laitosturvallisuus?

5 VÄESTÖKEHITYS Ikäihmiset: Yht Erityispiirteet: - suuret ikäluokat vanhenevat - erilaiset erityisryhmät suurenevat - muistisairaiden määrä nousee - yksinasuvien määrä lisääntyy - Alueellinen eriytyminen

6 MUISTISAIRAUDET, DEMENTIA Suurin yksittäinen ikääntymisen haaste vanhuspolitiikan ja hoitojärjestelmien näkökulmasta sekä yksilöiden, perheiden ja sukupolvien näkökulmasta Keskivaikeasti muistisairaita nyt n , vuonna 2020 n ! Esiintyvyys: vuotiaat n. 3 % vuotiaat 8,6 % vuotiaat 13 % vuotiaat 25,3 Yli 90-vuotiaat 33,5 %

7 ERITYISPIIRTEITÄ Diagnoosi, yhteiskunnallinen luokitus, kategoria, Yhteiskunnallinen ja yksilöllinen identiteetti Yksilön ja lähellä olevien ihmisten elämäntilanne, vuorovaikutustilanne Eletty ja elettävä kokemus, reflektiivisyys Prosessuaalisuus, mahdollisuuksien ikkunat Toimintakykyjen eriaikaiset heikkenemiset Sairastuneen ja ympäristön vuorovaikutus ja sen muutokset

8 VANHUSTENHOIDON TRENDIT? Laitoksista kotiin, koti- ja omaishoitoon : Yksinasuminen, raihnaisten kotiin hoito, kasvava määrä yksinasuvia muistisairaita Raskaat omaishoitotilanteet Aliresurssoidut hoitotilanteet hoitoinstituutioissa: vanhainkodit, vuodeosastot Palveluasuminen Uudet hoitomuodot: esim. perhehoito

9 SEURAUKSIA? Laitoksien ja kodin rajan liudentuminen, hämärtyminen Kotien sairaalaistuminen Hoidon dementisoituminen Arjen hoidollistuminen Koti-, omais- ja laitoshoidon teknologisoituminen

10 HYVINVOINTI-, IKÄTEKNOLOGIA Millaista teknologiaa? Minne? Turvajärjestelmät, seuranta- ja valvontajärjestelmät, arkiapuvälineet, liikkumisvälineet, yhteydenpitovälineet, vuorovaikutusteknologia, ajanvieteteknologia, elämysteknologia Vanhustenhoidon laatusuositus: Ikäihmisten tarpeisiin kehitetyn ja eettisesti kestävän teknologian hyödyntäminen

11 TOIMIJUUS Inhimillisen toimijuuden periaate: (Mukaillen Elder, Kirkpatrick & Crosnoe 2003) Ikääntyvät ihmiset tarkkailevat, pohtivat ja rakentavat elämänkulkuaan, elämäntilanteitaan ja vanhenemistaan toimien ja tehden valintoja niissä rakenteellisissa ja kulttuurisissa - niin rajoja, esteitä kuin mahdollisuuksiakin luovissa - ajallispaikallisissa puitteissa, joissa he elämäänsä ikääntyessään elävät. Muistisairas? Liikuntakyvytön? Kuoleva? Tilat, toimintakäytännöt? Tunnistaminen/tunnustaminen?

12 ELÄMÄNKULKU JA TOIMIJUUS Mennyt elämä Ajallis-paikallinen sijainti Linkitetyt elämät Rajoitukset, esteet Reflektoiva, toimiva yksilö tässä ja nyt Mahdollisuudet, kannusteet Ennakoitu tuleva (Mukaillen Giele ja Elder 1998) Jyrki Jyrkämä / JY

13 TOIMIJUUDEN KOORDINAATIT Toimijuus ulkoapäin Ikä Sukupuoli Ajankohta Kohortti, sukupolvi TOIMIJUUS Kulttuurinen tausta, ryhmä Ympäristö Yhteiskuntaluokka

14 TOIMIJUUDEN MODALITEETIT Toimijuus sisältäpäin Ruumiilliset kykenemiset Taidot, tiedot Pakot, välttämättömyydet, esteet, rajoitteet Tavoitteet, päämäärät, motivaatiot Mahdollisuudet, vaihtoehdot Tunteet, arviot, arvostukset

15 TOIMIJUUSANALYYSI Arviointitilanteet: tutkimukset, institutionaaliset, arjen arvioinnit Arvioinnin objektiivisuus, mittaaminen: koettu, ennakoitu, Arvioinnin moniulotteisuus ja -modaalisuus Elämänkulku ja rakenteet Itsestäänselvyydet, stereotypioinnit Kenen toimijuus: omaishoidettava, hoitaja, pariskunta, instituutiot Kanssatoimijuus, co-operative agency

16 ELÄMÄNTILANTEET JA TOIMIJUUS Vanheneminen elämäntilanteiden muutosprosessina Siirtymät, murtumat, katkokset,.. Muutos elämäntilanteessa, muutos toimijuudessa! Minäkuva, aika- ja odotusperspektiivit, arkivalta Elämänkulkunsa tämänhetkistä vaihetta elävä, omia yhteiskunnallisia määreitään kantava ihminen elämäntilanteessaan ja arjessaan tässä ja nyt! Jyrki Jyrkämä / JY

17 ARKI JA TOIMIJUUS Arkilogiikat: Koti, palvelutalo, vanhainkoti, terveyskeskusosasto, Mitä pitää osata, kyetä, Mikä itsestään selvää, mikä sallittua, Arkiset toimintakäytännöt: Mitä pitää osata, kyetä, Ruokailu, herääminen, kylvetys, Fyysiset ja sosiaaliset tilat: Mitä pitää osata, kyetä, Mikä on mahdollista, mikä ei Mitä tunnetaan..

18 TEKNOLOGINEN TOIMIJUUS? Kyvykkyys käyttää, omaksua erityyppistä teknologiaa arkielämässään, tavoitellessaan päämääriään, sekä poistaessaan iän myötä tulleita esteitä ja rajoituksia,

19 TEKNOLOGINEN TOIMIJUUS Elämäntilanneanalyysi Arkitilanne, elämäntilanne? Toimijuusongelmat? Toimijuusstrategian neuvottelu ja valinta Tilanteeseen soveltuvan teknologian käyttöönotto

20 TEKNOLOGINEN TOIMIJUUS Laiteanalyysi Ruumiilliset kykenemiset? Taidot, tiedot? Tavoitteet, päämäärät? Rajoitteet, esteet? Vaihtoehdot, mahdollisuudet? Tunteet? Ikkunahaaste, -ongelma?

21 TEKNOLOGINEN TOIMIJUUS Seurausanalyysi Käyttöönoton, käytön seuraukset: tarkoitetut, tarkoittamattomat? näkyvät, näkymättömät Arkivaikutukset, elämäntilannevaikutukset: välittömät, lyhyet, pitkät Uudet mahdollisuudet, second chances? Toimijuuden tukeminen, vahvistaminen?

22 EETTISIÄ PERIAATTEITA Elämän kunnioittaminen Hyödyn tuottaminen, haitan välttäminen Luottamuksellisuus, yksityisyys Oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus Autonomia, itsemääräämisoikeus Elämänhallinnan ja toimijuuden kunnioittaminen ja tukeminen Arvokkuuden, ihmisyyden ylläpitäminen Ristiriidat, eriaikaisuudet, näkökulmat?

23 MERKITYKSET, VAIKUTUKSET Lisääkö, vähentääkö, onko ylipäätään merkitystä? Kenen näkökulmasta? Autonomia, itsemääräämisoikeus, itsemääräämiskyvykkyys? Turvallisuus, suoja? Ihmisarvo, loukkaamattomuus, kunnioitus? Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus? Hyvä hoito? Hyvä vanhuus?

24 KYSYMYKSIÄ? Teknologian itsearvoistuminen Teknologinen eriarvoisuus Teknisen kaltoinkohtelun välttäminen Oikeus ihmisarvoiseen teknologiaan Oikeus omannäköiseen teknologiaan Oikeus kodintuntuiseen teknologiaan

25 PERIAATTEITA Informoitu suostumus Mahdollisuus vaikuttaa päälläoloon, mahdollisuus kieltäytyä Yksityisyys, koskemattomuus Teknologiasopimus, teknologiasuunnitelma osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa Teknologisen hoivan valvonta

26 LÄHTEITÄ Koivula R. Muistisairaan ihmisen omaisena terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla. Tutkimus toimijuudesta. Tutkimus 108. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Helsinki Virkola Elisa. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja. Muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä * * * Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. ETENE-julkaisuja 30, Helsinki 2010 Vanhuus ja hoidon etiikka. Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) raportti. ETENE-julkaisuja 20, Helsinki 2008.

ASUMINEN: VANHUSTYÖN SEMINAARI IKÄIHMINEN TOIMIJANA ROVANIEMI, 2.-3.9. 2014. Jyrki Jyrkämä. Professori (emeritus) Sosiaaligerontologia, sosiologia

ASUMINEN: VANHUSTYÖN SEMINAARI IKÄIHMINEN TOIMIJANA ROVANIEMI, 2.-3.9. 2014. Jyrki Jyrkämä. Professori (emeritus) Sosiaaligerontologia, sosiologia VANHUSTYÖN SEMINAARI IKÄIHMINEN TOIMIJANA ROVANIEMI, 2.-3.9. 2014 VANHUSPALVELULAKI JA KOTONA ASUMINEN: Pohdintoja toimijuudesta ja etiikasta Jyrki Jyrkämä Professori (emeritus) Sosiaaligerontologia, sosiologia

Lisätiedot

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja 491 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 491 Elisa Virkola Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa Esitetään Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Vanhustyön Keskusliitto Ry / Eloisa ikä ohjelman koordinaatio. Eloisa ikä ohjelma (2012-2017)

Vanhustyön Keskusliitto Ry / Eloisa ikä ohjelman koordinaatio. Eloisa ikä ohjelma (2012-2017) Vanhustyön Keskusliitto Ry / Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Eloisa ikä ohjelma (2012-2017) Reija Heinola, Katja Helo 20.2.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ikäihmisten hyvä arki... 3 2.1 Toimijuus... 4

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin?

Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin? Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin? IkäAkatemia 19.9.2013 Sisko Salo-Chydenius TtM, kehittämiskoordinaattori sisko.salo-chydenius@a-klinikka.fi www.a-klinikka.fi/tietopuu/ika-paihteet-ja-mieli

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot 1 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot HUOTARI, SINA: LAHTI, SUVI: Ikälinja ikääntyvän maahanmuuttajan arjessa

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Ikääntyvät ja alkoholitoimijuus Kvalitatiivinen tutkimus ikäihmisten alkoholinkäytöstä

Ikääntyvät ja alkoholitoimijuus Kvalitatiivinen tutkimus ikäihmisten alkoholinkäytöstä Ikääntyvät ja alkoholitoimijuus Kvalitatiivinen tutkimus ikäihmisten alkoholinkäytöstä Aija Ström Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 2009 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN KOTIHOIDOSSA Asiakkaiden ryhmittely juomatapojen mukaan, kotihoidon työntekijän rooli sekä eettiset jännitteet MARJO TAITTONEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta-

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Vanhuus valtiksi ja voimaksi

Vanhuus valtiksi ja voimaksi Vanhuus valtiksi ja voimaksi HAMINAN KAUPUNGIN VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2019 2 HAMINAN KAUPUNGIN VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2019 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO TIIVISTELMÄ 4 1. JOHDANTO 6

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT TSA -hankkeen loppuraportti Hilkka Tervaskari Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos 15.3.2006 Hoitotieteen laitos 2(77) ALUKSI Tämä

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 Kuva: Pia Riihioja Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.3.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS LOHJALLA... 6 1.1. Yleistä

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Hanna Avara Pro gradu-tutkielma Ohjaajat Meeri Koivula ja Tiina Mäenpää

Lisätiedot

Niin on helppo surffailla eteenpäin. Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan

Niin on helppo surffailla eteenpäin. Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Niin on helppo surffailla eteenpäin Kolmasikäläisten kokemuksia yhteisöllisestä mediasta ja sen vaikutuksista sosiaaliseen pääomaan Paula Isokangas 0147510 Pro gradu-tutkielma Kevät 2015 Sosiaalityö Lapin

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9

Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 43. Tampere 2011 ISSN 1456-002X ISBN 978-952-5903-08-9 Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 44. Tampere 2011 ISBN

Lisätiedot

HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä

HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä HAAPAKOSKEN KYLÄTALOKERHO Vanhusten toimijuutta edistävä toiminnallinen tehtävä Krista Kamppikoski, Jonna Nevalainen, Maarit Turunen, Marjut Tuure & Susanna Venäläinen VHT1204A10S ( Terveyden edistämisen

Lisätiedot

ALUEELLISEN YHDENVERTAISUUDEN EETTISIÄ KYSYMYKSIÄ

ALUEELLISEN YHDENVERTAISUUDEN EETTISIÄ KYSYMYKSIÄ ALUEELLISEN YHDENVERTAISUUDEN EETTISIÄ KYSYMYKSIÄ ETENE-julkaisuja 43 ETENE-julkaisuja 43 ALUEELLISEN YHDENVERTAISUUDEN EETTISIÄ KYSYMYKSIÄ ISSN-L 1458-6193 ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-00-3463-4

Lisätiedot

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kotona asumista tukevat palvelut

Lisätiedot