Rakennus- ja ympäristölautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta 84 30.09.2015"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo rakennusrasitehakemus Joensuun kaupunginosan 3 korttelin 40 tonttien 10 ja 12 välille 41/ /2013 RAKYMPLK Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talo hakevat Joensuun kaupungin 3 kaupunginosan korttelin 40 tontin 12 omistajina päivä tyl lä hakemuksella asemakaavan edellyttämien rakennusrasitteiden pe rus tamis ta tontille nro 12 rakennettavaa maanalaista pysäköintikellaria varten. Asema kaa van edellyttämät rakennusrasitteet esitetään perustettavaksi tonttien ja kesken. Asemakaavan edellyttämät ra ken nus ra sit teet koskevat kulkuyhteyden perustamista (käyttörasite) ja oikeutta tehdä auk ko rasitetun kiinteistön seinään (seinärasite). Rakennusrasitteen perustaminen edellyttää pääsääntöisesti osapuolten kes kinäis tä sopimusta. Rakennusrasitteiden hakijat ja Joensuun kaupunki ovat tehneet kiinteistörasitesopimuksen tonttien ja kes ken. Rasitesopimus koskee tontille 11 sijoitettavaa maanalaisen kul ku yh teyden rakentamista ja käyttämistä. Rakennusrasitteen hakijat ja tontin 10 omistaja eivät päässeet keskinäisissä neuvot te luis sa sopimukseen rakennusrasitteiden perustamisesta tonttien 10 ja 12 kes ken. Rakennusvalvonnan useista ohjauksista huolimatta osapuolet eivät pääs seet sopimukseen rakennusrasitteiden perustamisesta. Asemakaavassa edel ly tet ty rakennusrasite voidaan kuitenkin perustaa ilman asianomaisten suostu mus ta, jos rakennusrasite koskee maankäyttö- ja rakennuslain 159 :ssä mainit tu ja erityistapauksia. Rakennusrasitteiden perustamista koskevat hakemusasiakirjat sekä sen joh dos ta annetut lausunnot ja vastineet (osa luettavissa extranetissä) ovat nähtävillä kokouk ses sa. Lausunnot Asemakaavan mukaisen rakennusrasitehakemuksen johdosta on pyydetty lausun not kaavoitukselta, kiinteistön 10 omistajalta Kiinteistö Oy Joensuun Kaup pato ril ta, kiinteistön 14 omistajalta Hopaltans Oy:ltä sekä kiinteistön 13 omis ta jal ta Asunto Oy Joensuun Suvantokulmalta. Hakija on lisäksi toimittanut vas ti neen annettujen lausuntojen johdosta. Hankkeen toteuttamiseen liittyen hakija on toimittanut Dracon Oy:n DI Juhani Sorasalmen lausunnon ja Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori puolestaan Ramboll Finland Oy:n Jyrki Paavilaisen ja Ra ken nutta ja pal ve lu jetkiven RI Juhani Kivisen lausunnot. Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori vastustaa rakennusrasitteiden perustamista. Ra ken nus ra sit teet aiheuttaisivat huomattavaa haittaa ja ne olisivat myös kohtuut to mia rakennusteknisesti ja taloudellisesti. Kiinteistö Oy Joensuun Kaup pato rin mukaan suunnitelman mukaisen kulkuyhteyden toteuttaminen ei ole mah-

2 dol lis ta, koska ontelolaattojen kannatukselle ei jää riittävästi tilaa kor keus suunnas sa. Pysäköintipaikat tulisi järjestää tontilla maanpäällisinä Rantakadulta tonttien 11 ja 12 välisen kevytväylän kautta tai tarvittaessa tontille 12 tehtävän maanalai seen pysäköintitilaan johtavan ajoluiskan kautta. Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatorin mukaan hakijoilla ei oikeutta vaatia pak kora si tet ta, koska hakijan tontti ei rajaudu Torikatuun, vaan Rantakatuun. Lisäksi ajo liit ty mä voidaan järjestää tontille 12 myös muuta kautta. Jos rakennusrasite on muodostettava tontin 10 ajoluiskan kautta, kulku tontille tulisi järjestää ton tin 14 maanalaisen pysäköintitilan kautta, koska kulku on liikenteellisesti, ra ken nustek ni ses ti ja kustannuksiltaan selvästi paras ratkaisu. Hopaltans Oy kiinteistö vastustaa rasitteiden perustamista, koska asemakaavan tar koi tuk se na on järjestää sisäänkäynti Torikadun puoleisille kiinteistöille, ei haki jan tontille nro 12. Liikenteen lisääntyminen lisää Hopaltans Oy:n mukaan myös onnettomuusriskiä. Lisäksi uuden reitin tekeminen saattaa vaurioittaa raken nuk sien perustuksia ja rakenteita. Asunto Oy Joensuun Suvantokulma ei vastusta rasitteen perustamista, mutta hank keen toteuttamisen yhteydessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tur val lisuus nä kö koh tiin. Lisääntyvän liikenteen johdosta liikenneturvallisuutta tulisi paran taa pysäköintitilan risteysalueella liikennemerkkien ja peilien avulla, sekä ajoluis kan yläpäähän asennettavilla varoitusvalo ja -äänimerkeillä. Nykytilanteen arvioiminen Voimassa olevan asemakaavan (kaavatunnus ) mukaan kyseisen kort telin pysäköintikellari on toteutettava yhtenäisenä tilana siten, että sisään- ja ulosajo jär jes te lyt toteutetaan yhdestä liittymästä Torikadulle. Asemakaavan mu kaisen pysäköintikellarin rakentaminen tontille 12 edellyttää näin ollen ra ken nus rasit tei den perustamista kyseisten kiinteistöjen välille. Kaavoituksen antaman lausun non mukaan ajoyhteyden toteuttaminen tontille 12 rakennettavaan maanalai seen pysäköintitilaan on järjestettävissä vain tontin 10 tonttiliittymän ja ajoluis kan kautta. Maankäyttö- ja rakennuslain 158 :n mukaan rakennusrasite saadaan perustaa, jos sillä edistetään tarkoituksenmukaista rakentamista tai kiinteistön käyttöä, rasi te on tarpeellinen rasiteoikeuden haltijalle eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. Asemakaavan edellyttämä rasite voidaan pe rus taa, jollei sen perustaminen ole kaavan voimaantulon jälkeen muuttuneiden olo suhtei den vuoksi ilmeisen tarpeeton tai rasitetulle kiinteistölle kohtuuton. Alueen olosuhteet eivät ole asemakaavan voimaantulon jälkeen sillä tavoin muut tu neet, että rasitteiden perustaminen maanalaisen pysäköintitilaa varten oli si ilmeisen tarpeetonta. Korttelin 40 tonttia 14 koskeva kaavamuutos (kaa vatun nus ) ei vaikuta tontin 12 asemakaavamääräyksiin eikä näin ollen maan alai sen pysäköintitilojen järjestämiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 159 :ssä säädettyä asemakaavan edellyttämää rasi tet ta tulee tulkita suppeasti, koska kysymyksessä on poikkeussäännös. Näin ollen asemaakaavan edellyttämä rasite on mahdollista perustaa vain pykälässä

3 sää de tyis sä tilanteissa. Tässä tapauksessa on kysymyksessä maankäyttö- ja raken nus lain 159.1,2 :n mukaisen kulkuyhteyden järjestäminen rakennukseen muu ta kiinteistöä varten. Tämän rakennusrasitteen perustamisen edellytykset ovat muita maankäyttö- ja rakennuslain 159 :ssä säädettyjä rasitteita olen naises ti ankarammat, koska se edellyttää, ettei asemakaavan toteuttaminen muutoin ole kohtuullisesti järjestettävissä. Kaavoituksen lausunnon mukaan ajo yhtey den järjestäminen muualta kuin tontilla 10 sijaitsevan ajoluiskan kautta tarkoit taa asemakaavan muuttamista tai siitä poikkeamista. Rakennusrasitteiden vaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain :n mukaan asemakaavan edellyttämä rasite voi daan perustaa, jollei se ole rasitetulle kiinteistölle kohtuutonta. Koh tuut tomuut ta arvioitaessa tarkastellaan muun muassa rasitteen vaikutuksia rasitetun kiin teis tön käyttöön. Viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan, jos rasitetun kiinteis tön kaavan mukainen käyttö ei vaikeudu rasitteen johdosta, niin silloin ra sitteen määrääminen ei ole tältä osin kohtuutonta. Ajoluiskan käyttörasite vai kuttaa eniten rasitetun kiinteistön maanalaisen tilojen käyttöön kulkuyhteyden raken nus vai hees sa. Rakennushanke tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu tontille 10 pitkiä ajanjaksoja ilman maanalaisen tilan käyt tö mah dol lisuut ta. Käyttörasitteen määrääminen ei näin ollen vaikeuta kiinteistön kaavan mu kais ta käyttötarkoitusta, eivätkä rakennustyöt häiritse rasitetun kiinteistön toi min taa siten, että se katsottaisiin kohtuuttomaksi. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on myös otettava huomioon, että rasitetun ra kennuk sen omistajalla on oikeus saada rasitteesta korvaus, joka määrätään tar vittaes sa maankäyttö- ja rakennuslain 160 :n 3 momentin mukaisesti. Kulkuaukon rakentamista tontin 10 rakennuksen seinärakenteisiin tarkastellaan erik seen rakennuslupaprosessissa. Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä tar kastel laan muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain 117 :ssä asetettuja vaa ti muksia rakentamiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain :n mukaan korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja eri tyis piir teet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta ra kennuk sen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olon sa heikentyä. Lisäksi rakennuksen olennaisista teknisistä vaatimuksista sääde tään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 :ssä. Maankäyttö- ja ra ken nusase tuk sen 50.2 :n 1 kohdan mukaan rakennukseen rakentamisen ja käytön ai kana kohdistuvat kuormitukset eivät saa aiheuttaa sortumista eivätkä lujuutta tai vakautta haittaavia muodonmuutoksia. Rakennusrasitehakemuksessa hank keen toteuttamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä tarkastellaan ra si te ha ke muksen käsittelyn kannalta vain tarpeellisin osin. Rasitteen hakijan toimittaman asiantuntijalausunnon mukaan suunnitelman mukai sen kulkuyhteyden tekemiselle ei ole rakennusteknistä estettä. Lau sun non mukaan kulkuyhteyden sijoittaminen suunnitelman mukaiseen paikkaan ai heuttaa vähiten haittaa tontille 10. Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatorin toi mit ta mis sa lausunnoissa suunnitelman toteuttamisen esteeksi mainitaan muun muas sa rakennustekniset esteet, rakennusvaiheen aiheuttamat haitat ja lii ken ne tur val lisuu den heikkeneminen. Rakennushankkeen tarkempi tarkastelu tehdään lu papro ses sis sa, mutta rakennusteknisesti rasitteen mukaisen hankkeen to teut ta mi-

4 nen on mahdollista. Rakennusrasitteen käsittelyn yhteydessä on tarkasteltava ajoreitin lii ken ne turval li suu des sa tapahtuvia muutoksia, koska ajoluiskan alapäähän muodostuu ns. ne li ris teys entisen 3-haaraliittymän kohdalle. Risteyksen uusin haarake tulee lisäk si yhden ajosuunnan näkökulmasta takaviistosta. Kyseisen risteyskohdan liiken ne tur val li suu den heikkeneminen on mainittu myös annetuissa lausunnoissa. Maan alai ses sa pysäköintitilassa kasvava liikennemäärä ja risteyskohdan muut tumi nen vaikuttaa alueen liikenneturvallisuuteen. Risteyskohdan tarkka sijainti tarken tuu vasta varsinaisen suunnittelun yhteydessä. Suunnitelmissa on osoi tet ta va riittävät toimenpiteet risteysalueen liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi. Maanalai sen risteysalueen ja koko hankkeen liikenneturvallisuuden säilymisen kan nalta tarvittavia toimenpiteitä tarkastellaan varsinaisen ra ken nus lu pa pro ses sin yhteydessä. Korvaukset Rasitehakemuksessa mainitaan, että rasitteiden perustamisen osalta hakijan lähtö koh ta na on, että hakemuksen tarkoittamat rasitteet ovat asemakaavan edellyt tä miä rasitteita eikä niiden perustamisesta tule maksaa korvauksia puolin ei kä toisin. Kaupungintalolla käydyssä palaverissa hakija ilmoitti maksavansa hank keen toteuttamisesta aiheutuvat rakentamiskustannukset. Palaverissä olivat paikalla hakijan edustaja Eero Martikainen, kaupunginjohtaja Kari Kar ja lainen, kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen, rakennustarkastaja Jukka Hyttinen, kaa voi tus pääl lik kö Juha-Pekka Vartiainen ja vt. yhdyskuntalakimies Heikki Ho lopai nen. Rasitteen hakija ja Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori eivät ole sopineet ra kennus ra sit tees ta aiheutuvista korvauksista. Maankäyttö- ja rakennuslain 160 :n 3 mo men tin mukaan jollei rakennusrasitteesta johtuvasta korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennusvalvonnalle suoritettavien maksujen osalta sovelletaan teknisen lau takun nan hyväksymää Rakennusvalvonta 2012 maksutaulukkoa. Ra si te ha ke muksen käsittelystä ja rasitepäätöksestä aiheutuvat taulukon mukaiset kulut maksaa ha ki ja. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennusrasitteiden on katsottava edistävän asemakaavan mukaista ra ken tamis ta ja kiinteistön käyttöä, sekä rakennusrasitteet ovat välttämättömiä ra si te oikeu den haltijoille. Lisäksi tonttien 10 ja 12 välille perustettavat asemakaavan edel lyt tä mät rakennusrasitteet täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain 158 ja 159 :ssä asetetut vaatimukset. Ottaen huomioon, hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat pysyvät ja väliaikaiset hai tat, rasitteiden perustamisesta aiheutuvan haitanmäärä tontin 10 omistajalle, ris teys alu eel la rasitteen johdosta tapahtuvat muutokset, liikennemäärän li säänty mi sen vaikutukset ajoluiskaa käyttäviin rasiteoikeuden haltijoihin, rasitetun kiin teis tön omistajan oikeus saada korvauksia rasitteesta, perustettu kiin teis tö-

5 ra si te hakijan omistaman tontin 12 ja kaupungin omistaman tontin 11 välille, asema kaa van edellyttämien rakennusrasitteiden perustaminen ei ole ko ko nai suus huomioiden rasitetulle kiinteistölle kohtuuton, joten rakennus- ja ympäristölautakunta päättää perustaa maankäyttö- ja rakennuslain 159 :n nojalla seuraavat liitepiirustukseen mer ki tyt ja kyseisten tonttien kannalta tarpeelliset maankäyttö- ja ra ken nus asetuk sen 80 :n mukaiset rakennusrasitteet Joensuun kaupungin 3 kaupunginosan kort te lin 40 tonttien 10 ja 12 välille: Joensuun kaupungin 3 kaupunginosan korttelia 40 tonttia numero 12 varten pysy vä käyttöoikeus: käyttää kulkuväylänä kiinteistöllä sijaitsevaa ajoluiskaa (käyt tö ra si te) tehdä aukko kiinteistön rajalla olevaan seinään (sei nä ra site) Perustetuista rasitteista tehdään kiinteistörekisteriin maankäyttö- ja ra ken nusase tuk sen 81 :n mukaisesti seuraavat merkinnät: Käyttörasite: kulkuyhteys Oikeutettu Rasitettu Seinärasite: kulkuaukko Oikeutettu Rasitettu Koska rasitteen hakija ja Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori eivät ole sopineet raken nus ra sit teis ta aiheutuvista korvauksista, rakennus- ja ympäristölautakunta päät tää, että asemakaavan edellyttämien rakennusrasitteista johtuvat kor vaukset ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi hakija on vel vol linen maksamaan rakennusvalvonnalle rasitehakemuksen käsittelystä ja ra si tepää tök sen tekemisestä Rakennusvalvontamaksut 2012 mukaisen maksun. Täytäntöönpano: Kiinteistö Oy Rantakatu 13 Kiinteistö Oy Surakan Talo Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori Hopaltans Oy Asunto Oy Joensuun Suvantokulma Joensuun kaupunki/tilakeskus Kiinteistörekisteri Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. RAKYMPLK

6 Kuopion hallinto-oikeuden päätös rakennus- ja ympäristölautakunnan pää tök ses tä tehdystä valituksesta. Päätös on oheismateriaalina. Hallinto-oikeus on hylännyt rakennustarkastajan esteellisyyttä koskevan väitteen. Hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen päätöksen ja palauttanut asian ra ken nus-ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi me net te ly vir hei den perusteella. Lausunnon antaminen valituksessa esitetyistä muista valitusperuisteista raukeaa, kun hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen päätöksen me net te lyvir hei den perusteella. Hallinto-oikeus velvoittaa Joensuun kaupungin korvaamaan valittajayhtiön kohtuul li set oikeudenkäyntikulut euroa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine vii väs tys kor koi neen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen anto päi väs tä. Hallinto-oikeus hylkää valittajayhtiön oi keu den käyn ti ku lu vaa ti muksen siltä osin, kuin se on kohdistettu Kiinteistö Oy Surakan Taloon ja Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13:sta. Valmistelija ja lisätiedot: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää tyytyä Kuopion hallinto-oikeuden pää tök seen ja merkitä sen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. RAKYMPLK Jatkokäsittely ja kuulemiset Kuten edellä olevasta päätöksestä ilmenee, Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori oli tehnyt valituksen asemakaavan edellyttämien rasitteiden perustamisesta Kuo pion hallinto-oikeudelle päivätyllä kirjeellä. Kuopion hal lin tooi keus on kumonnut valituksenalaisen päätöksen menettelyvirheiden perusteella. Tämän jälkeen asiassa on tehty asianosaisten kuuleminen , kuu le mis kirje katso liite. Kuulemisen yhteydessä varattua tilaisuutta tulla tutustumaan asiakirjoihin tai kes kus tel la asiasta rakennusvalvonnassa ei kukaan asianosainen käyttänyt hyväk seen. Kuulemisessa antoivat lausuntonsa seuraavat asianosaiset:

7 Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön yhdyskuntasuunnittelun kaa voitus antoi lausunnon , jossa se toteaa, ettei annettuun edelliseen lausuntoon ole li sät tä vää. Kiinteistö Oy Surakan Talo ja Kiinteistö Oy Rantakatu 13 ovat antaneet lau sunton sa , jossa he muun muassa tiedustelevat Torikatu 16 tontin omis tajan kuulemisesta. Tältä osin voidaan todeta, että Torikatu 16 tontin omistaja on an ta nut oman lausunnon asiassa. Lausunnossaan Greenstar Hotels Oy oli huolissaan lii ken ne tur val li suudes ta. Tältä osin voidaan todeta, että liikenneturvallisuuden hoitaminen koh tuulli sel le tasolle on syytä suunnitella ja rakentaa kulkureitin rakentamisen yh tey dessä. Lausumassaan Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori toi esille muun muas sa seuraavia asioita. Yhtiö toistaa kaiken asiassa esittämänsä ja vastustaa ra ken nus ra sit teen perustamista. Rasitteen perustamiselle pakkorasitteena ei ole edel ly tyk siä. Tonttien 11 ja 12 välillä ei ole perustettu rasitetta. Liikennetilanne on muuttunut käsittelyn aikana. Kulkureitin voisi perustaa vaihtoehtoiseen paikkaan. Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatorin lausuman osalta voidaan todeta seuraavaa: Pak ko ra sit teel le on MRL:n 159 mukaiset edellytykset. Tonttien 11 ja 12 välille on perustettu rasite K34 pvm Joensuun keskustan lii ken neti lan ne ei ole muuttunut oleellisesti rasitekäsittelyn aikana. Kulkureitin si joit ta misel le vaihtoehtoiseen paikkaan ei ole esitetty erityisiä perusteluja, jotka te ki si vät sen nykyistä vaihtoehtoa paremmaksi. Lausunnossaan tontin 14 uusi omistaja Korhonen Yhtiöt Oy on huolissaan lii kenteen lisääntymisestä ja liittää vuokralaisen näkemyksen lausunnon liitteeksi, katso Greenstar Hotels Oy:n lausunto. Lausunnossaan Asunto Oy Joensuun Suvantokulma ei puolla rasitteen pe rus tamis ta perustellen sitä lähinnä turvallisuusnäkökohdilla. Näiltä osin voi todeta, että liikenneturvallisuuden hoitaminen kohtuulliselle tasol le on syytä suunnitella ja rakentaa kulkureitin rakentamisen yhteydessä. Rakennusvalvonta on laittanut kaikille asianosaisille tiedoksi kolme kuu le mi sen yhteydessä saapunutta lausuntoa. Samalla on varattu kaikil le osapuolille tilaisuus tulla tutustumaan rakennusvalvontaan kaikkeen asiasta ker ty nee seen materiaaliin. Perustelut Asiassa on kyse kulkuyhteyden järjestämisestä tontin 12 pysäköintikellarista yleisel le kadulle. Asemakaavamääräysten mukaan korttelin tonttien 10, 11, 12, 13 ja 14 oleva pysäköintikellari on toteutettava yhtenäisenä tilana niin, että si sään- ja ulosajojärjestelyt Torikadulle tapahtuvat yhdestä liittymästä. Näin ollen voi massa ole van asemakaavan mukaan ajoyhteys tontin 12 pysäköintikellariin on mahdol li nen vain tontilla 10 olevan sisään- ja ulosajoyhteyden kautta.

8 Tällä hetkellä pysäköintikellarit on korttelissa rakennettu tonteille 10, 13 ja 14. Kul ku tonteilla 13 ja 14 olevista maanalaisista pysäköintiloista tapahtuu kaavan mu kai ses ti tontilla 10 olevan sisään- ja ulosajoyhteyden kautta. Kulkuyhteys tontin 12 maanalaiseen pysäköintikellariin on kaavan mukaan järjestettävissä vain niin, että yhteys tontilla 10 olevaan koko korttelia palvelevaan maanalaisen ti lan sisään- ja ulostulokäyntiin toteutetaan joko tontilta 12 suoraan tontin 10 maanalai seen tilaan (tontin 11 lounaiskulmankautta) tai vaihtoehtoisesti tontin 14 maanalaisen tilan läpi. Molemmat ratkaisut ovat periaatteessa teknisesti to teutta vis sa. Hakija on hakenut ajoyhteyden toteuttamista suoraan tontin 10 maanalai seen tilaan hakemusasiakirjoissa esitetyn mukaisesti. Ajoyhteyden toteuttaminen tontin 14 maanalaisen tilan kautta olisi to den nä köises ti rakennuskustannusten kannalta edullisempi vaihtoehto. Tämä kuitenkin mer kit si si sitä, että tontin 14 maanalaisessa pysäköintikellarissa kulkuyhteyden ta kia menetettäisiin vähintään kaksi autopaikkaa tonttien 12 ja 14 välille teh tävän aukon ja sitä kautta tapahtuvan kulun takia. Sopimusteitse olisi mahdollista jär jes tää korvaavat autopaikat muualta, mutta asiassa ei ole ilmennyt edel ly tyksiä asian ratkaisemiseksi sopimusteitse miltään osin. Autopaikkojen menetystä ajo yh tey den takia ei voida pitää tontin 14 kannalta kohtuullisena, kun kul ku yhteys on kuitenkin järjestettävissä tontin 10 kautta myös niin, että olemassa olevis sa pysäköintikellareissa ei menetetä yhtään autopaikkaa. Hakijan hakemuksen liitteenä on ollut Joensuun kaupungin ja Kiinteistö Oy Kaup pa to rin välinen kauppakirja, jolla tontti 10 on luovutettu Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatorille. Kauppakirjassa on todettu, että tontin alueella sijaitseva asema kaa van mukainen pysäköinnin järjestämiseksi tarvittava maanalainen tila on toteutettava siten, että tilasta saadaan tarvittaessa esteetön ajoyhteys kort te lin 40 tonttien 11 ja 14 alueella sijaitseviin maanalaisiin tiloihin. Tämän mu kai ses ti Kiinteistö Oy Kauppatori on tällä kauppakirjaehdolla sitoutunut sallimaan kul kuyh tey den tontin 11 maanalaisesta tilasta tontin 10 maanalaiseen tilaan. Tontin 12 hakemuksen mukainen kulkuyhteys tontin 10 maa-alaiseen tilaan kulkee tontin 11 lounaiskulman kautta. Tontin 12 omistajien ja tontin 11 omistajan vä lil lä on tehty 2011 rasitesopimus, jonka mukaan tontilla 12 on pysyvä ra si te oikeus kulkuyhteyteen tarvittavan maanalaisen tilan rakentamiseen tontin 11 alueel la. Rasite on perustettu Rasitteen mukaan tontilla 12 on oikeus raken taa tontin 12 pysäköintikellarin kulkuyhteyden edellyttämät rakenteet tontin 11 alueelle. Koska tontin 12 kulkuyhteys kulkee tontin 10 ulkopuolella tontin 11 kaut ta, on kulkuyhteys osaltaan myös edellä mainitun kauppakirjaehdon mu kainen. Tähän kulkuyhteyteen on myös teknisesti yksinkertaisella tavalla lii tet tä vissä mahdollisesti tontille 11 joskus rakennettava pysäköintikellari. Rasitteella tarkoitetaan kiinteistöön tai rakennukseen kohdistuvaa sellaista käyttö oi keut ta, jolla pyritään edistämään oikeutetun kiinteistön tar koi tuk sen mu kaista käyttöä. Rasite on oikeutetulle kiinteistölle sen tavanomaisen käytön kan nal ta hyödyllinen. Toisaalta rasitettua kiinteistöä ei tule rasittaa enempää kuin on tarpeen. Asemakaavan edellyttämän rasitteen perustamisella on tarkoitus varmis taa asemakaavassa osoitetun ratkaisun toteutuminen ra ken nus lu pa me net telys sä. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 :n 3 momentin perusteella ase ma kaa va-

9 rat kai su jen kohtuullisuus maanomistajan kannalta on tullut huomioiduksi jo asemakaavaa laadittaessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 158 :n 2 momentin mukaan rakennusrasite saadaan perustaa, jos sillä edistetään tarkoituksenmukaista rakentamista tai kiinteis tön käyttöä, rasite on tarpeellinen rasiteoikeuden haltijalle eikä siitä aiheudu huo mat ta vaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. Asemakaavan edellyttämä rasite voi daan perustaa, jollei sen perustaminen ole kaavan voimaantulon jälkeen muut tu nei den olosuhteiden vuoksi ilmeisen tarpeetonta tai rasitetulle kiin teis tölle kohtuutonta. Maankäyttö- ja rakennuslain 159 :n 1 momentin 2) kohdan mukaan asemakaavan edellyttämä rasite voidaan perustaa, vaikka asianosaiset eivät siitä sovikaan kulkuyhteyden järjestämiseksi rakennukseen muuta kiin teis töä tai yleistä jalankulkua varten, jollei asemakaavan tai tonttijaon to teut ta mi nen muutoin ole kohtuullisesti järjestettävissä. Tonttiin 10 ja sillä olevaan rakennukseen perustettavat rasitteet tarjoavat tässä ta pauk ses sa tontille 12 oikeuden tarpeelliseen asemakaavan mukaiseen kul ku yhtey teen tontille rakennettavaan pysäköintikellariin. Edellä todetuin tavoin aiheut ta mat ta autopaikkamenetyksiä asemakaavan mukaista kulkuyhteyttä ei ole mah dol lis ta perustaa muuta kautta. Siitä johtuen, että korttelin eri tonttien rakentaminen on tapahtunut ja tapahtuu eri aikoina, myös tonteille rakennettavat pysäköintikellarit rakentuvat eri aikaan. Ton til la 10 olevassa pysäköintikellarissa on tällä hetkellä umpinainen seinä ton tin 11 puolella. Näin ollen tontin 12 hyväksi tonttiin 10 perustettava kul ku yh teys ra site ja kulkuyhteyden (ajoluiska ja kellarin ajoväylä) käyttäminen tontille 12 edellyt tä vät samalla, että tontin 10 pysäköintikellarin seinään tehdään kul ku yh teyden vaatima aukko. Kulkuyhteyden toteuttaminen ilman aukkoa ei ole mah dollis ta. Tästä syystä kulkuyhteysaukko tontin 10 pysäköintikellarin seinässä on itses sään osa tonttiin 10 perustettavan kulkuyhteysrasitteen sisältöä (kiin teis tö rasit teen osalta vrt. KKO 2006:35). Tontin 10 pysäköintikellarin seinä on noin 2,5 metrin päässä tontin 11 rajasta. Ton tin 11 alueella tontin 12 hyväksi on jo olemassa edellä selostettu ra si te so pimuk sen mukainen kulkuyhteysrasite tontin 12 pysäköintikellariin tontin 11 kautta. Tontin 10 pysäköintikellarin käyttäminen kulkemiseen tontille 12 edellyttää, et tä tontin 10 pysäköintikellari yhdistetään tonttia 11 rasittavan kul ku yh teys rasit teen mukaiseen kulkuyhteyteen tontin 11 rajalla. Tontti 12 tarvitsee siis oi keuden kulkuyhteystunnelin rakentamiseen ja sen edellyttämien rakenteiden si joitta mi seen tontin 10 alueelle maan alle tontin 10 pysäköintikellarin ulkoseinästä ton tin 11 rajaan nyt vielä rakentamattomalla maa-alueella. Kyse on kiin teis tönmuo dos ta mis lain 154 :n 1 momentin mukaisesta kulkuyhteyttä varten tar vit tavas ta alueesta asemakaava-alueella (kiinteistörasite). Tältä osin asiaa ei voida rat kais ta rakennusrasitteena, vaan se on ratkaistava kiinteistönmuodostamislain mu kai ses sa rasitetoimituksessa. Tonttien 10 ja 11 rajalla kulkuyhteys edellyttää myös oikeutta tehdä aukko ja jättää palomuuri rakentamatta ajoyhteystunneliin tonttien 10 ja 11 väliselle rajalle, jot ta tontilta 10 ajoyhteystunneli voi jatkua tontin 11 alueelle. Myös aukon te kemi nen ja palomuurin rakentamatta jättäminen ovat siten tässä tapauksessa ase-

10 ma kaa van edellyttämiä rasitteita kulkuyhteyden järjestämiseksi tontin 12 py säköin ti kel la ris ta Torikadulle. Rasitetun tontin 10 maanalainen tila on asemakaavan mukainen py sä köin ti kel lari, ja kaavan mukaan kulku tontilta 12 Torikadulle tapahtuu tontin 10 maan alaisen tilan kautta. Kulkuyhteysrasite ja kulkuaukko eivät siten vaikuta tontin 10 ase ma kaa van mukaiseen käyttöön. Kulkuyhteyden järjestäminen suoraan ton tin 10 kellarin kautta ei myöskään vie tontin 10 pysäköintikellarista yhtään au to paikkaa. Muutoin rasitteen vaikutusten osalta (mm. kiinteistön käyttö, kulkuaukon ra kenta mi nen, tekniset edellytykset ja liikenneturvallisuus) viitataan edellä mai nit tuihin lautakunnan päätöksen yhteydessä mainittuihin pe rus te lui hin. Niissä esitetyn mukaisesti rasitteesta ei voida katsoa olevan kohtuutonta hait taa rasitetulle tontille 10. Kulkuaukon tekniset vaatimukset ja lii ken ne tur val li suu den edellyttämät ratkaisut on tarkasteltava ja suunniteltava siinä yh tey des sä, kun rasitteen mukainen kulkuyhteys toteutetaan. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennusrasitteiden on katsottava edistävän asemakaavan mukaista ra ken tamis ta ja kiinteistön käyttöä, sekä rakennusrasitteet ovat välttämättömiä ra si te oikeu den haltijoille. Lisäksi tonttien 10 ja 12 välille perustettavat asemakaavan edel lyt tä mät rakennusrasitteet täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain 158 ja 159 :ssä asetetut vaatimukset. Ottaen huomioon, hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat pysyvät ja väliaikaiset hai tat, rasitteiden perustamisesta aiheutuvan haitan määrä tontin 10 omis ta jal le, risteysalueella rasitteen johdosta tapahtuvat muutokset, liikennemäärän li säänty mi sen vaikutukset ajoluiskaa käyttäviin rasiteoikeuden haltijoihin, ra si te tun kiinteistön omistajan oikeus saada korvauksia rasitteesta, perustettu kiin teis töra si te hakijan omistaman tontin 12 ja kaupungin omistaman tontin 11 vä lil le, asemakaavan edellyttämien rakennusrasitteiden perustaminen ei ole ko ko naisuus huomioiden rasitetulle kiinteistölle kohtuuton, joten rakennus- ja ympäristölautakunta päättää perustaa maankäyttö- ja rakennuslain 159 :n nojalla seuraavat kyseisten tonttien kannalta tarpeelliset maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 80 :n mukaiset rakennusrasitteet Joensuun kaupungin 3 kaupunginosan kort te lin 40 tonttien 10 ja 12 välille: Joensuun kaupungin 3 kaupunginosan korttelia 40 tonttia numero 12 varten pysy vä käyttöoikeus: käyttää kulkuväylänä kiinteistöllä sijaitsevaa hakemuksen liitepiirustukseen (Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n laatima päivätty kellarin pohjakuva) merkittyä ajoluiskaa ja kel la rin ajoväylää kulkemiseksi tontin 12 maanalaiseen tilaan (käyttörasite); tehdä kulkuyhteyden edellyttämä aukko ja jättää palomuuri ra ken ta mat ta ajoyhteystunneliin tonttien 10 ja 11 väliselle rajalle (seinärasite).

11 Perustetuista rasitteista tehdään kiinteistörekisteriin maankäyttö- ja ra ken nusase tuk sen 81 :n mukaisesti seuraavat merkinnät: Käyttörasite: kulkuyhteys Oikeutettu Rasitettu Seinärasite: kulkuaukko ja oikeus jättää palomuuri rakentamatta Oikeutettu Rasitettu Koska rasitteen hakija ja Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatori eivät ole sopineet raken nus ra sit teis ta aiheutuvista korvauksista, rakennus- ja ympäristölautakunta to teaa, että asemakaavan edellyttämien rakennusrasitteista johtuvat kor vauk set ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi hakija on vel vol li nen maksamaan rakennusvalvonnalle rasitehakemuksen käsittelystä ja ra si te pää töksen tekemisestä Rakennusvalvontamaksut 2015 mukaisen maksun. Kulkuyhteystunnelin rakentamisessa tontin 10 alueelle tontin 10 py sä köin ti kel larin ulkoseinästä tontin 11 rajalle noin 2,5 metrin matkalla on kyse kulkuyhteyttä var ten tarvittavasta maa-alueesta asemakaava-alueella. Tältä osin asiaa ei voida il man asianosaisten sopimusta ratkaista rakennusrasitteena, vaan hakijan on haet ta va kiinteistörasitetta erillisellä kiinteistörasitehakemuksella kunnan kiinteis tö re kis te rin pi tä jäl tä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 06.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 15.05.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Heikki Nisulan valituksesta 558/10.00/2012 RAYML 28 Valmistelija ja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo,

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo, Rakennus- ja ympäristölautakunta 72 01.07.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 85 04.09.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo,434-463-5-8 1014/10.03.02/2012 RAYML

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Soimun perustelut hakemukselleen

Soimun perustelut hakemukselleen Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 16.04.2014 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle yhdyskuntateknisten laitteiden poistamista koskevassa asiassa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika 30.09.2015 klo 16:30-17:22 Paikka Muuntamontie 5, kokoushuone Ampeeri Käsitellyt asiat Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristölautakunta 68 29.09.2016 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 131/11.03.04/2014 Ymplk 29.09.2016 68 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus lähettää oheisen Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatorin valituksen selityksen antamista varten.

Korkein hallinto-oikeus lähettää oheisen Kiinteistö Oy Joensuun Kauppatorin valituksen selityksen antamista varten. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Joensuun kaupunki Saap. 6/ I?- 20.42: Päivämfä~8no~="1 ==/ == t13~60:?'i4 () = i : ~ ~=;::16 ==:J 28.07.2 SELITYSPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6 20.01.2016 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kiinteistö Oy Joensuun Rantakatu 13 ja Kiinteistö Oy Surakan Talon rakennusrasitehakemusta koskevaan valitukseen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Rakennusvalvonnan ohjeita nro 45 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennusrasitehakemus Rakennusrasitteita koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää:

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää: Meri-Lapin Meri-Lapin Meri-Lapin 154 16.12.2014 61 16.06.2015 62 21.06.2016 LUVATON JURVANOJAN PERKAUS, TERVOLA 552/11.01.01/2014 MELAYMP 16.12.2014 154 Meri-Lapin on tehnyt 21.5.2014 päätöksen, jo ka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 21.02.2017 40 25.04.2017 UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 659/10.03.00/2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, SAHRAMIES KALLE KP. MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, SAHRAMIES KALLE KP. MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN Ympäristölautakunta 35 17.03.2015 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, SAHRAMIES KALLE KP. MAISEMATYÖLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN 157/61.611/2014 Ympäristölautakunta 17.03.2015 35 Oriveden kaupungin

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa Joensuun alueellinen jätelautakunta 8 27.02.2014 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa 1464/14.06.00/2013 JATELK 8 Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle Rakennuslautakunta 13 12.04.2017 Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle 396/10.03.00/2010 RAK 12.04.2017 13 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN 658/66.661/2011 RAKYMPLA 69 Kolikeskus

Lisätiedot