Heuristinen arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heuristinen arviointi"

Transkriptio

1 Teknillinen Korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Heuristinen arviointi Ryhmä Rajoitteiset Mitro Kuha Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset Mitro Kuha Dokumentin siirtäminen dokumenttipohjaan.

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Heuristisen arvioinnin hyödyt... 1 Heuristisen arvioinnin kulku Järjestelmän läpikäynti yksittäin Ongelmien keruu... 2.Ongelmien vakavuuden arviointi Keskustelu ja ideointi Nielsenin heuristiikat Yksinkertainen ja luonnollinen dialogi Käytä käyttäjien omaa kieltä....minimoi käyttäjän muistikuorma... 4.Tee käyttöliittymästä yhdenmukainen... 5.Anna käyttäjälle palautetta toiminnoista... 6.Anna selkeä poistumistapa eri tiloista ja toiminnoista... 7.Anna käyttäjälle mahdollisuus käyttää oikopolkuja Anna virhetilanteista selkeät virheilmoitukset Vältä virhetilanteita Anna riittävä ja selkeä apu ja dokumentaatio Soveltamissuunnitelma ja tavoitteet Paperiversion heuristinen arviointi Valmiille järjestelmälle suoritettava heuristinen arviointi Tuloksia Yhteenveto Lähteet... 8

3 1 Johdanto Heuristiikka oppi ongelmanratkaisun menetelmistä, keksimistaito Heuristinen keksimään, oivaltamaan johtava, yrityksen ja erehdyksen kautta etenevä Heuristinen arviointi on tietokoneohjelmistojen ja verkkosivustojen kehityksessä käytettävä menetelmä, jonka avulla voidaan löytää arvioitavan järjestelmän yleisiä käytettävyysongelmia jo tuotekehityksen alkuvaiheessa. Heuristisessa arvioinnissa tarkastetaan käyttöliittymän eri osat vertaamalla niitä heuristiikkoihin eli käytettävyysperiaatteisiin. Muistilistat voivat sisältää yleisiä sunnitteluohjeita tai vain tiettyä tuotetta koskemaan tarkoitettuja käytettävyysohjeita. Arviointiin ei tarvita valmista ja toimivaa järjestelmää, vaan heuristinen arviointi voidaan tehdä vaikka käyttöliittymän paperiprototyypille. Arviointi voidaan siis tehdä jo varhaisessa tuotekehityksen vaiheessa ja siten ehkäistä käyttöliittymän virheitä jo ennen varsinaisen käyttöliittymän koodaamista. Heuristinen arviointi on nopea, yksinkertainen ja edullinen tapa etsiä käyttöliittymän virheitä ja ongelmakohtia. Heuristinen arviointi ei korvaa käyttäjän kanssa suoritettavia testejä, sillä se ei ota kantaa järjestelmän sopivuuteen aiottuun tehtävään, eli järjestelmän toimivuuteen. Heuristinen arviointi on menetelmä muun kehitystyön tueksi ja sen tarkoitus on vähentää käytettävyysvirheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Heuristisella arvioinnilla löytyviä käyttöliittymän ongelmia ovat esimerkiksi vieraat termit, epäyhteneväisyydet järjestelmän sanastossa, näyttöjen sommittelun virheet, sekä tekstikenttien epäjohdonmukainen sommittelu ja järjestys 2 Heuristisen arvioinnin hyödyt Arvioinnin tehokkuus riippuu sen tekijöiden käytettävyyskokemuksesta ja siitä, kuinka hyvin he tuntevat tutkittavan järjestelmän ja sen käyttötarkoituksen. Paras tulos saadaan käytettävyyden ja sovellusalueen asiantuntijaa käyttämällä. Hyvään tulokseen päästään myös, kun käytettävyysasioita tuntematon suunnittelija arvioi järjestelmää muistilistojen avulla. Jokainen ajoissa havaittu ja korjattu ongelma helpottaa järjestelmän kehittämistyötä jatkossa. Arvioijia olisi hyvä olla useampia, sillä eri ihmiset löytävät järjestelmästä erilaisia virheitä. Tutkimuksissa on todettu, että yksi arvioija löytää n. 5% virheistä, kolme n. 60% ja viisi n. 75% ongelmista. Kolmesta viiteen arvioitsijaa on siis hyvä määrä tekemään heuristista arviota. Yli viiden arvioijan käyttämisen tuoma hyöty ei enää vastaa arviointiin kulutettuja lisäresursseja. Heuristisen arvioinnin kulku Heuristisen arvioinnin kulku voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: järjestelmän läpikäymiseen yksittäin, ongelmien keruuseen, ongelmien vakavuuden arvioimiseen sekä keskusteluun ja ideointiin ongelmista. 1

4 1. Järjestelmän läpikäynti yksittäin Kunkin arvioijan tulisi käydä järjestelmä läpi yksin. Jos järjestelmä on niin laaja, että sitä ei ehdi käymään läpi muutamassa tunnissa, valitaan vain osa järjestelmästä arvioitavaksi kerrallaan. Järjestelmä voidaan käydä läpi näyttö näytöltä verraten niitä heuristiikkoihin tai käymällä kaikki näytöt läpi kuhunkin heuristiikkaan verraten. Jos järjestelmä sisältää jotain erityissanastoa, jota arvioija ei hallitse, arvioinnissa tulisi olla mukana joku kyseisen alueen erikoisasiantuntija. 2. Ongelmien keruu Arviointi-istunnon tuloksena syntyy lista havaituista ongelmista ja perustelut siitä, miksi ne ovat ongelmia. Kukin arvioija voi laatia oman listansa tai arvioinnissa voi olla mukana ongelmat muistiin kirjaava havainnoija.. Ongelmien vakavuuden arviointi Ongelmista kerätään lopuksi yksi lista. Ongelmat luokitellaan niiden vakavuuden mukaisesti tärkeysjärjestykseen esimerkiksi käyttämällä seuraavaa asteikkoa: katastrofaalinen vakava häiritsevä vähäinen kosmeettinen Ryhmittely kannattaa tehdä vasta varsinaisten arviointien jälkeen. Vakavuuden arviointi voidaan tehdä ryhmässä tai yksittäin. 4. Keskustelu ja ideointi Kun tärkeysjärjestykseen järjestetty ongelmalista on saatu valmiiksi, arvioinnin suorittanut ryhmä kokoontuu keskustelemaan tuloksista ja luomaan parannusehdotuksia. Keskustelussa olisi hyvä olla mukana arvioinnin tekijöiden lisäksi myös järjestelmän suunnitteluun osallistuva henkilö. Ongelmien lisäksi keskustelussa voidaan tuoda esille järjestelmän hyviä puolia ja uusia ehdotuksia järjestelmän käyttöliittymän kehittämiseksi. 4 Nielsenin heuristiikat Tunnetuin käyttöliittymien heuristiseen arviointiin liittyvistä heuristisista listoista lienee Nielsenin heuristiikat. Nielsenin heuristiikat on kymmenen kohdan lista tunnetuista ja tunnustetuista hyvän käyttöliittymän määrittävistä ominaisuuksista. Nielsenin heuristiikkoja voidaan sellaisenaan käyttää apuna käyttöliittymän heuristista arviointia tehtäessä. 1. Yksinkertainen ja luonnollinen dialogi Käyttöliittymän tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja siinä tulee olla vain tarvittavat elementit, eikä mitään ylimääräistä. Sellaiset toiminnot, joita tarvitaan vain harvoin, tulee sijoittaa erilliseen ikkunaan tai valikon taakse. Käyttäjä löytää 2

5 yksinkertaisesta käyttöliittymästä nopeasti haluamansa toiminnon. Käyttöliittymä on luonnollinen silloin, jos esille tuodut käyttöliittymäelementit ja niiden ryhmittely tukevat käyttäjän työtä. Käyttäjälle tulee tarjota selkeä etenemistapa tehtäviensä tekoon. 2. Käytä käyttäjien omaa kieltä Käyttöliittymän pitäisi olla käyttäjän omalla äidinkielellä tehty ja sen sanaston tulisi olla käyttäjän omaa ammattisanastoa. Käyttöliittymän viestit tulisi esittää selkeästi ja käyttäjän kannalta ajateltuna. Käyttöliittymän perusosissa, valikoissa ja painikkeissa tulee käyttää käyttöjärjestelmän vakiintunutta termistöä, ellei poikkeuksiin ole painavaa syytä.. Minimoi käyttäjän muistikuorma Käyttäjän muistikuorman tulee olla mahdollisimman kevyt, eli käyttöliittymän ei pitäisi edellyttää asioiden ulkoa muistamista. Ihminen on toisaalta hyvä tunnistamaan asioita ja esimerkiksi tiedosta avatessaan hän tunnistaa yleensä oikean tiedoston, jos tiedostojen nimet näytetään.valikkoilla voidaan tarjota ohjelman käyttöön tarvittavat komennot siten, että käyttäjän ei tarvitse muistaa esimerkiksi monimutkaisia tekstipohjaisia komentoja. 4. Tee käyttöliittymästä yhdenmukainen Komentojen ja valintojen tulee toimia johdonmukaisesti käyttöliittymän kaikissa osissa. Tietojärjestelmissä pitäisi noudattaa totuttuja käytäntöjä. Yhdenmukaisuus tarkoittaa myös käyttöliittymänosien sijoittelua. Eri näyttöjen ja näkymien pitäisi muistuttaa toisiaan ja kontrollien olla samoilla paikoilla läpi järjestelmän. Käyttäjät ovat voineet tottua järjestelmään vuosien kuluessa ja odottavat uusien versioiden vastaavan toiminnoiltaan vanhoja. Jos käyttöliittymässä ei ole huomattavia ongelmia, eri versioiden välille ei välttämättä kannata muutoksia käyttöliittymään. Joissakin tapauksissa yhdenmukaisuus voi olla jopa tärkeämpää kuin käytettävyys. 5. Anna käyttäjälle palautetta toiminnoista Käyttäjän pitää saada palautetta kaikista tekemistään komennoista ja valinnoista, jotta hän saa tiedon siitä, että tietokone on todellakin tehnyt halutun toimenpiteen. Mikäli mitään palautetta ei tule, käyttäjä voi luulla, että toimenpide on epäonnistunut ja saattaa suotta toistaa jo tehdyn toimenpiteen. Järjestelmän tulisi kertoa virhetilanteiden lisäksi myös kaikista muista toiminnoistaan. Mikäli toiminnon suorittaminen kestää kauan, myös siitä pitäisi informoida käyttäjää. Toimenpiteeseen kulutettu ja siihen vielä kuluva aika voidaan esittää numeerisesti, graafisesti tai molemmilla tavoilla yhtä aikaa. 6. Anna selkeä poistumistapa eri tiloista ja toiminnoista Käyttäjälle pitäisi antaa mahdollisuus perua tekemiään toimenpiteitä esimerkiksi Kumoa tai Peruuta -komennoilla. Tällöin käyttäjä uskaltaa kokeilla järjestelmällä

6 erilaisia asioita ja voi oppia uusia käyttötapoja. Mikäli jokin toimenpide on lopullinen, esimerkiksi tiedoston poisto, käyttäjältä pitäisi kysyä vielä varmistus toimenpiteelle. 7. Anna käyttäjälle mahdollisuus käyttää oikopolkuja Kun käyttäjä on tutustunut järjestelmään, hän haluaa yleensä hyödyntää sitä mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Erilaiset oikopolut ja näppäinyhdistelmien käyttö usein käytettyjen toimintojen suorittamiseksi nopeuttavat yleensä järjestelmän käyttöä ja tehostavat työskentelyä. Oikopulkujen ei pitäisi olla ainoa tapa käskyn suorittamiseksi, vaan kaikkien komentojen tulee löytyä myös valikkojen kautta. Valikoissa voidaan esittää myös käskyn oikopolku, jolloin käyttäjän on helppo oppia oikopolut usein käyttämilleen toiminnoille. 8. Anna virhetilanteista selkeät virheilmoitukset Järjestelmän tulisi antaa mahdollisimman selkeä virheilmoitus virhetilanteessa. Ilmoituksen tulee olla tarkka ja käyttäjän ymmärtämällä kielellä ja sanastolla. Virheilmoituksen tulee olla kohtelias, eikä käyttäjää saa haukkua tai syyllistää virheestä. Ilmoituksen olisi hyvä myös ohjata käyttäjää korjaamaan virheen. Virheen ammattisanastoa sisältävät tekniset yksityiskohdat näytetään vain erikseen pyydettäessä. 9. Vältä virhetilanteita Hyviäkin virheilmoituksia parempi on se, että virheitä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään. Komennot ja tiedostojen nimet voidaan antaa valikoissa, joilloin vältetään turhat kirjoitusvirheet. Käyttäjiltä pitää myös pyytää varmistus sellaisille komennoille, joita ei pystytä perumaan, kuten tiedoston poistolle tai ylikirjoittamiselle. 10.Anna riittävä ja selkeä apu ja dokumentaatio Järjestelmää pitäisi pystyä käyttämään ilman erillisiä ohjeita. Tämä on harvoin mahdollista monimutkaisten järjestelmien ollessa kyseessä. Käyttäjälle voidaan antaa tietoa ja ohjeita kulloiseenkin tilaan ja toimintaan sovitetuilla ohjeilla. Käyttäjä saa siis tietoa juuri siitä ongelmasta, joka hänellä on käsillä. Myös ohjeissa tulee muistaa käyttää käyttäjien ymmärtämää kieltä ja sanastoa. 5 Soveltamissuunnitelma ja tavoitteet Ryhmän Rajoitteiset ohjelmatyöprojektin, Lmodelsin, painopiste on järjestelmän sisäisellä toiminnalla ja käyttöliittymän osuus projektista on suhteellisen pieni. Käyttöliittymässä on kuitenkin useita näyttöjä ja sen verran toiminnallisuutta, että heuristisella arvioinnilla voidaan saavuttaa muitakin hyötyjä kuin menetelmän ryhmäläisille tutuksi tekeminen. Heuristista arviointia on tarkoitus soveltaa järjestelmään kahdesti projektin aikana, käyttöliittymän paperiprotolle ja valmiille, toimivalle järjestelmälle. 1. Paperiversion heuristinen arviointi Käyttöliittymän paperiprotolle suoritetaan heuristinen arviointi esiteltyjen Nielsenin 4

7 heuristiikkojen mukaisesti ennen dynaamisen html-version tekemistä. Tavoitteena on löytää ja poistaa käyttöliittymään pesiytyneitä ongelmia ja vähentää siten myöhäisempää korjaustarvetta. Heuristinen arviointi suoritetaan esitetystä menetelmästä poiketen siinä suhteessa, että käyttöliittymästä etsitään heuristiikkojen vastaisia ominaisuuksia ryhmässä sen sijaan, että kukin arvioija kävisi käyttöliittymää yksin läpi. Arvioinnin jälkeen on tarkoitus käydä vapaata keskustelua käyttöliittymän ja sen toiminnallisuuden parantamiseksi. Muutosehdotuksista varmistetaan, että ne eivät riko käytettyjä heuristisia sääntöjä. Ensimmäinen heuristinen arviointi suoritetaan toisen iteraatiokierroksen aikana. ennen dynaamisen weppiversion laatimista käydään läpi ryhmässä, ei yksittäin vapaata keskustelua ja ehdotuksia ulkoasun ja kälin parantamiseksi 2. Valmiille järjestelmälle suoritettava heuristinen arviointi Toinen heuristinen arviointi suoritetaan valmiille ja toimivalle järjestelmälle. Järjestelmä käydään läpi heuristisen arvioinnin mukaisesti järjestelmää tietokoneella käyttäen. Tässä vaiheessa pyritään löytämään ensimmäisessä heuristisessa arvioinnissa järjestelmään jääneitä käyttöliittymävirheitä, sekä tarkistamaan, että käyttöliittymään tehdyt muutokset ovat todella heuristiikkojen mukaisia. Myös toinen heuristinen arviointi tehdään kolmen henkilön ryhmässä. Järjestelmän käyttöliittymään saattaa tulla vielä muutoksia arvioinnin perusteella, mutta toisen arvioinnin varsinainen tarkoitus on vain varmistua käyttöliittymän selkeydestä ja toimivuudesta. Mikäli muutosehdotuksia tulee, niiden toteutustarve mietitään huolellisesti. 6 Tuloksia Ensimmäisessä, paperiversiolle tehdyssä heuristisessa arvioinnissa löydettiin taulukossa 1 esitetyt käyttöliittymän virheet ja käytettävyysongelmat. Arvioinnissa käsiteltiin paperiproton näytöt yksi kerrallaan ja kirjattiin jokaisen virheen kohdalta näytön numero, käytettävyysongelman kuvaus, rikottu heuristiikka (vrt. Kappale 4), ongelman vakavuus asteikolla 1-5, jossa 5 on vakavin luokka, sekä parannusehdotus ongelman korjaamiseksi. Heuristisen arvioinnin jälkeisessä keskustelussa pohdittiin käyttöliittymän yleisilmettä ja kuinka sitä voitaisiin parantaa. Keskustelussa todettiin käyttöliittymän täyttävän projektin tavoitteet käyttöliittymän osalta, sillä www-käyttöliittymä tehdään vain testi- ja demokäyttöön. Keskustelussa todettiin myös, että käyttöliittymästä saisi näyttävämmän ja paremman näköisen lisäämällä värejä ja grafiikkaa. Todettiin myös, että somistaminen ei ole järjestelmän toiminnan ja käytettävyyden kannalta oleellinen asia. 5

8 Näyttö Ongelma Heuristiikat Vakavuus Parannusehdotus 1 Linearisointia ei ole selitetty, 10 2 Lisätään selitys 1,2,,4 2 Sivun nimi piilossa oikeassa reunassa Mallin nimeäminen on valinnaista, tätä ei kerrota käyttäjälle 2 1,2 2 Siirretään vasemmalle & isommalla Lisätään tieto valinnaisuudesta 1,2,,4 Turhia linkkejä näkyvissä 1,9 4 Poistetaan turhat linkit Ei tietoa, missä muodossa ratkaistava malli on Valid ei anna selkeää kuvaa arvostaan Ei tarpeeksi tietoa sivulla tapahtuvasta toiminnasta 5 5 Lisätään tieto 1,2,10,5 5 Ei virheilmoituksia Ei palautetta pitkään kestävästä ratkaisusta Ei tietoa, mihin taulukon termit liittyvät Muutetaan nimi kuvaavammaksi, esim. Feasible Lisätään tietoa mallin tilasta ja siitä, mitä sille tehdään Annetaan virheilmoitus virheellisestä mallista 5 2 Annetaan väliaikatietoja 4 Lisätään help-sivulle kuva solver-sivusta Teksteissä kirjoitus- ja Korjataan kirjoitusvirheet asiavirheitä Taulukko 1. Ensimmäisen Heuristisen arvioinnin tulokset. Ensimmäisessä arvioinnissa löytyneistä yhdestätoista käytettävyysongelmasta korjattiin seitsemän. Kaikkia löytyneitä ongelmia ei korjattu siksi, että järjestemän testikäyttöliittymä on tosiaankin vain rajatun ja aiheesta jo hyvin perillä olevan joukon käyttöön sekä osa ongelmakohdista on esitetty asiakkaan haluamassa muodossa. Suunnitellusta poiketen toisen Heuristisen arvioinnin suoritti projektin vertaisryhmä Mupe vertaistestauksena. Vertaisryhmä löysi arvioinnissaan neljä käytettävyysongelmaa, joista osa oli edellämainittuja järjestelmän luonteesta riippuvia ja siksi korjaamatta jätettyjä ja osa dynaamiseen web-versioon liittyviä virheitä, jotka paperiprotoa testatessa eivät luonnollisesti tulleet esille. Toisen Heuristisen arvioinnin tulokset on esitelty taulukossa 2. 6

9 Näyttö Ongelma Heuristiikat Vakavuus Parannusehdotus 4,4 Jos desimaalit erotellaan pilkulla pisteen sijaan oikelta näyttävä syöte ei toimi Mallin testaamiseen asennuksen varmistamiseksi ei ole ohjetta Jos lähettää mallin samalla tiedostosta sekä copypastella järjestelmä ei kerro kumpaa käytetään Harhaan johtava virheilmoitus oikealta näyttävällä syötteellä (ylimääräinen välilyönti) Kenttien nimet melko epäinformatiivisia Taulukko 2. Toisen Heuristisen arvioinnin tulokset. 1, 2, , Lisätään syötteelle esiprosessointi Lisätään ohje ja esimerkkimalli Lisätään tieto siitä, kumpaa mallia käytetään Parannetaan virheilmoituksia ja lisätään esiparsinta Kentän nimestä linkki oikeaan help-sivun kohtaan Osa löydetyistä ongelmista on päällekkäisiä aikaisemmin todettujen kanssa ja johtuvat aiheen teknisestä vaativuudesta. Järjestelmän käyttäjältä edellytetään jonkinasteista perehtymistä aiheeseen, jotta hän voi ylipäätään tehdä järjestelmällä mitään hyödyllistä. Kuten vertaisryhmä totesi testiraportissaan: Lmodels vaikuttaa toimivan hyvin ja täyttää asiakkaan tarpeet. Käyttöliittymä vaati kunnollisen tutustumisen ohjelman ideaan, eivätkä käytetyt termit aukea maallikolle. Käyttöliittymä on kuitenkin tarkoitettu vain palvelinkomponentin esittelemiseen ja käyttäjänä on asiakas tai Rajoitteiset-ryhmän jäsen, joten käyttöliittymä täyttää tehtävänsä hyvin. 7 Yhteenveto Heuristinen arviointi vaikuttaa olevan käyttökelpoinen ja toimiva menetelmä käyttöliittymän arviointiin. Koska mitään absoluuttista totuutta hyvän käyttöliittymän ominaisuuksille ei ole olemassa ja koska eri ihmiset kokevat kulttuuri- ja kokemustaustansa vuoksierilaiset asiat merkittävinä, on hyvä, että on menetelmiä, joilla voidaan löytää useimmille sopiva kompromissiratkaisu. Heuristisen arvioinnin erityisvahvuus on mielestäni se, että arviointi voidaan suorittaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa olevalle käyttöliittymälle ennen varsinaisen toiminnallisuuden rakentamista. Heuristiseen arviointiin kuluva aika on varsin kohtuullinen ja se lienee kannattava investointi sekä kehitysvaiheessa virheiden aikaisemmin havaitsemiseksi että myöhemmin valmiin tuotteen paremman käytettävyyden kannalta. Henkilökohtaisesti pidän Heuristista arviointia toimivana ja hyvänä menetelmänä käyttöliittymäkehityksessä ja aion käyttää sitä myös jatkossa. 7

10 8 Lähteet Jakob Nielsen on Usability and Web Design Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä, Sirpa Riihiaho Suomen kielen sivistyssanakirja, Timo Nurmi, Ilkka Rekiaro, Päivi Rekiaro, Gummerus

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot

SEPA Heuristinen arviointi

SEPA Heuristinen arviointi SEPA Heuristinen arviointi Versio Päivämäärä Muokkaaja Kuvaus 1.00 3.12.2005 Markus Kattilamäki Dokumentti luotu 0.50 Kirsi Rönkkö Alustava dokumentti Wikiin Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmän

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Heuristinen arviointi. Laskari 7

Heuristinen arviointi. Laskari 7 Heuristinen arviointi Laskari 7 Heuristinen arviointi Arvioidaan käyttöliittymää suunnitelusääntöjen avulla Useimmiten käytetään Jakob Nielsenin kymmentä sääntöä Eräs asiantuntija-arviointitavoista Etsitään

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Menetelmä: Heuristinen arviointi - Heuristisella arvioinnilla löydetään yleisiä käytettävyysongelmia, kuten vieraat termit, epäyhtenäisyydet järjestelmän sanastossa

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Sirpa Riihiaho Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu Sirpa Riihiaho,TKK 1 Sisältö l käytettävyyden arvioinnin jaotteluja l asiantuntija-arvioiden tarve l heuristinen

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi

Käytettävyyden arviointi Käytettävyyden arviointi Sirpa Riihiaho Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu Sirpa Riihiaho,TKK 1 Sisältö Käytettävyyden arviointitapoja Tyypillinen käytettävyystesti Heuristinen arviointi Yhteenveto

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering Institute

SoberIT Software Business and Engineering Institute SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.2100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä -Heuristinen arviointi- Opettava tutkija Mika P. Nieminen

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä

Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Käytettävyyden arviointi ilman käyttäjiä Sirpa Riihiaho Teknillinen korkeakoulu Käytettävyysryhmä Käytettävyyteen tulisi panostaa ja sitä tulisi arvioida koko tuotekehitysprosessin ajan. Turhan usein käytettävyyttä

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS OHJELMISSA KÄYTTÖLIITTYMÄ

KÄYTETTÄVYYS OHJELMISSA KÄYTTÖLIITTYMÄ KÄYTETTÄVYYS OHJELMISSA KÄYTTÖLIITTYMÄ TÄRKEÄÄ usein käyttäjän mielestä käyttöliittymä = sovellus kilpailuetu helppokäyttöinen käyttöliittymä -> nopea ja tuottava käyttäjä jos ensimmäinen kerta epäonnistuu,

Lisätiedot

Asiantuntija-arviointi Tampereen yliopiston kirjaston verkkosivujen käytettävyydestä

Asiantuntija-arviointi Tampereen yliopiston kirjaston verkkosivujen käytettävyydestä Asiantuntija-arviointi Tampereen yliopiston kirjaston verkkosivujen käytettävyydestä 26.4.2006 Marianne Partanen, Jari Tuokko ja Heli Vanamo Verkkosivujen käytettävyyden arviointi ilman käyttäjää...2 Heuristisen

Lisätiedot

Hirviö SEPA-dokumentti Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi

Hirviö SEPA-dokumentti Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi Hirviö Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Nielsenin kymmenen kohdan heuristiikka 3 3 Heuristisen arvioinnin hyödyntäminen projektissa 4 4 Kokemukset ja

Lisätiedot

Heuristinen arviointi

Heuristinen arviointi Heuristinen arviointi Heuristiset säännöt 10 suunnitteluperiaatetta eräs asiantuntija-arviointitavoista etsitään yleisiä ongelmia löydetään runsaasti pienempiä ongelmia (vrt. testit käyttäjien kanssa,

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on jatkuvasti ajan tasalla pidettävä dokumentti johon luetellaan tiedostetut ongelmat ja niiden käsittelytilanne. Päivämäärä 8.2.2003 Projektiryhmä

Lisätiedot

SEPA Heuristinen arviointi

SEPA Heuristinen arviointi SEPA Heuristinen arviointi Versio Päivämäärä Muokkaaja Kuvaus 1.1 24.2.2006 Markus Kattilamäki Yhteenvedon lisäys, käyttöliittymäkuvat 1.01 11.1.2006 Kirsi Rönkkö Kirjoituksen korjailua, pieni lisäyksi

Lisätiedot

Project group Tete Work-time Attendance Software

Project group Tete Work-time Attendance Software Project group Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: etenemisraportti Heuristiset arviointimenetelmät Marc Josefsson T-76.115 Software project 2(12) Muutosloki Versio Pvm Tekijä

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

SEPA PÄIVÄKIRJA HEURISTINEN ARVIOINTI. Eero Kallio 54942R Ilkka Terho 57643U Kaarlo Lahtela 61439P

SEPA PÄIVÄKIRJA HEURISTINEN ARVIOINTI. Eero Kallio 54942R Ilkka Terho 57643U Kaarlo Lahtela 61439P SEPA PÄIVÄKIRJA HEURISTINEN ARVIOINTI Eero Kallio 54942R Ilkka Terho 57643U Kaarlo Lahtela 61439P SEPA päiväkirja Sivu 1 SEPA päiväkirja Sivu 2 SEPA PÄIVÄKIRJAN VERSION HALLINTA Versio Päivämäärä Kirjoittaja

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ 29.3.2007 Anne Pirinen Meeri Mäntylä KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ Aikataulu 9.15-11.30, Ag C134.1 Luento-osuus 11.30-12.15 Lounastauko 12.15-14.00, projektitilat Ryhmätöiden teko 14.15-15.45, Ag

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3

Visma Approval Center. Versiosaate 1.3 Visma Approval Center Versiosaate 1.3 Visma Approval Center - Versiosaate 1.3 Kaikkia koskettavat kehitykset Muutokset käyttöliittymän välilehdissä Tarkastajat ja hyväksyjät näkevät ylävalikon jatkossa

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.93

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant Versio: V0.93 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 7 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 29.11.2004

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma. Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma. Koordinaattieditori Käyttöliittymäprototyypin testaussuunnitelma Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Esittely...3 1.1. Testattavan prototyypin käyttötarkoitus ja pääkäyttäjäryhmä...error! Bookmark not defined. 1.2. Testin

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 3/8: Visuaalinen suunnittelu

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Animaatio Web-sivuilla

Animaatio Web-sivuilla Ihmisen koko huomio kiinnittyy vaistomaisesti (hyökkääjiltä suojautuminen) liikkuvaan kuvaan. Yleisesti ottaen animaatioita kannattaa käyttää mahdollisimman vähän. Suunnitteluvaiheessa on hyvä pohtia,

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 02.11.00 16:08

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 02.11.00 16:08 HELIA 1 (1) Luento 9 Käytettävyyden arviointi... 2 Yleistä... 2 Menetelmiä... 3 Etuja... 3 Ongelmia... 3 Palautteet... 4 Käyttäjäkyselyt ja haastattelut... 5 Ryhmäläpikäynti... 7 Käyttäjien havainnointi...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Käytettävyystestaus. Henkilökohtainen ohjelmistotuotannon harjoitus. Loppuraportti

Käytettävyystestaus. Henkilökohtainen ohjelmistotuotannon harjoitus. Loppuraportti OtaShop: Käytettävyystestaus Anna Larmo, 5784C 1. Johdanto Käytettävyystestaus Henkilökohtainen ohjelmistotuotannon harjoitus Loppuraportti OtaShop-projektin www-käyttöliittymän suunnittelussa käytettiin

Lisätiedot

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. Aija. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje Aija Helsinki 2.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö 1. Yleistä...3 2. Järjestelmän toiminnot...4 2.1 Rekisteröityminen...4 2.2 Sisäänkirjautuminen...4

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto *) Osan luentokalvoista on laatinut Jenni Anttonen syksyllä 2009. Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - XMLREADER LUOKKA i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY T-121.110 Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 Yleistä Palautus viikolla 10 Vaiheessa palautetaan Prototyypin testaussuunnitelma Prototyypin navigaatiokartta Prototyyppi 1. Paperiprototyyppi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet. Realise Your Vision

Uudet ominaisuudet. Realise Your Vision Uudet ominaisuudet Realise Your Vision 1. Yleistä Autodesk Navisworks 2011 ohjelmistosta...2 Ohjelmistomodulit ovat uudistuneet...2 2. Asennuksessa muuttunut...2 3. Käyttöliittymän parannukset...4 Ribbon:it...4

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

L models. Tekninen määrittely. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Tekninen määrittely. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Tekninen määrittely Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW:n käyttäjille mieleen on saada DX-vihjeet MixW:n Dxcluster dialog-ikkunaan sen monipuolisuuden ansiosta. Dxcluster dialog-ikkunassa on muun muassa helposti

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 1. Suunnitelma Konsepti 1. Yksinkertainen ja rento tapa välittää konkreettisempaa ja epämuodollisempaa tietoa digiviestinnän opiskelun arjesta

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

SmartShip Connect Lite lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip Connect Lite lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip Connect Lite lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...2 Asennus... 3 Asetukset... 4 Unifaun API...4 Tilauksen käsittely...5 Huomioitavaa... 6 Päivittäminen...6

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus käytettävyys

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus käytettävyys Ohjelmiston testaus ja laatu Testaus käytettävyys Yleistä - 1 Käytettävyys on osa tuotteen laatuominaisuutta Käytettävyys on mittari, jolla mitataan tuotteen käytön tuottavuutta, tehokkuutta ja miellyttävyyttä.

Lisätiedot

Prinetti lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Prinetti lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Prinetti lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Toimitustavat...4 Tilauksen käsittely...5 Huomioitavaa...6 Kirje toimitustapa...6 SmartPost

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Tietojen haku ja raportit

Tietojen haku ja raportit 1(6) Tietojen haku ja raportit Lista- ja Raportti-sivulla on mahdollisuus selata tietokannassa olevia tapahtumia ja poimia tarkasteluun tietyntyyppiset tapahtumat. Käytössä on joukko ehtoja (suodattimia/filttereitä),

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio

Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi, dynaaminen mallintaminen, yhteistoimintakaavio ja sekvenssikaavio Analyysi Tarkentaa ja jäsentää vaatimusmäärittelyä, vastaa kysymykseen MITÄ järjestelmän tulisi tehdä. Suoritetaan seuraavia

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot