Toimintasuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintasuunnitelma 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset tavoitteet, lainsäädäntö OPER projektimalli KA-hallintamalli Kokonaisarkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset: palvelujen ja niitä tukevan tiedonhallinnan tavoitetila Kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku: kehittämiskohteiden aikataulu nykytilasta tavoitetilaan Hanke- ja toimintasuunnitelma(t): kehittämiskohteiden resursointi ja tarkempi aikataulutus OPER hankesalkku: projektien kokonaisuuden johtaminen Määrittelyprojektit Käyttöönottoprojektit Muut projektit

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Operatiivinen ohjaus Toimintaympäristö Toiminnan perustana olevat lait ja puitesopimukset OPERin toiminta-ajatus Operatiivisen ohjauksen lyhyen tähtäimen tavoitteet OPERin tehtävät vuonna Kokonaisarkkitehtuurin menetelmän soveltaminen operatiiviseen ohjaukseen Sähköinen lääkemääräys Potilastiedon arkisto Omakanta, Tiedonhallintapalvelu ja valtakunnallinen käyttöliittymäpalvelu Potilastietojärjestelmien tiedon rakenteistaminen Sosiaalihuollon tiedonhallinta Operatiivisen ohjauksen tuki Seuranta ja arviointi OPERin hallintamalli ja resurssit Operatiivisen ohjauksen hallintamalli OPERin henkilöstö Valtion talousarviossa myönnetyt määrärahat Liitteet S ivu

3 JOHDANTO Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon kehittäminen ja toimeenpano perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, jäljempänä asiakastietolaki) ja lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007). Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon operatiivista ohjausta on alkaen toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), jonka tieto-osastolle perustettiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER). Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjaa toimintaa puitesopimuksen ja vuosittain laadittavien toimintasuunnitelmien avulla. Suomeen rakennettava laaja sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojärjestelmien Kanta-palvelut on yhteinen nimitys sosiaali- ja terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Kanta-palveluihin kuuluvat sähköinen lääkemääräys, Potilastiedon arkisto, Omakanta (omien tietojen katselu) sekä Tiedonhallintapalvelu (osa Potilastiedon arkistoa; asiakkaan suostumusten, kieltojen ja tahdonilmaisujen hallinta sekä terveydenhuollon ammattilaisen mahdollisuus nähdä potilaan keskeisiä tietoja). Kanta-palvelut tulevat käyttöön vaiheittain. Apteekkien tuli kyetä toimittamaan asiakkaille sähköisiä lääkemääräyksiä alkaen. Julkisen terveydenhuollon velvoite laatia sähköisiä lääkemääräyksiä tuli voimaan ja yksityisen terveydenhuollon (sisältäen niiden tiloissa toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat) velvoite tulee voimaan (siirtymäaika loppuu ). Yksittäiset lääkärit ja pienet lääkäriasemat, joiden vuotuinen reseptimäärä on alle 5000 kappaletta, siirtyvät sähköisen lääkemääräyksen käyttämiseen viimeistään Julkisten terveydenhuollon palvelujen antajien tulee liittyä Potilastiedon arkistoon viimeistään ja yksityisten terveydenhuollon palvelujen antajien vuotta myöhemmin ( mennessä). 1. OPERATIIVINEN OHJAUS 1.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestön ikärakenteen muuttuessa vanhuksia on enemmän, dementia ja muut pitkäaikaissairaudet yleistyvät ja monisairaiden potilaiden lukumäärä kasvaa. Se merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelumenojen nousua ja henkilöstön lisätarvetta, ellei palvelujen tuottavuus parane. Sosiaali- ja terveydenhuolto pysyy tulevaisuudessakin työvoimavaltaisena. Tuottavuutta voidaan parantaa uudistamalla palvelujen organisointia ja tuotantotapoja. Tavoitteena on, että vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja, asiakaskeskeisyys otetaan palvelujen lähtökohdaksi, uudistetaan palvelujen rakenteet ja toimintatavat, sekä vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Käynnissä oleva kunta- ja sote-rakenteiden muutokset vaikuttavat myös tietotekniseen toimintaympäristöön. Vaikka kuntauudistuksen lopputulosta ei vielä tiedetä, on todennäköistä että tietoteknisiä palveluita tuotetaan jatkossa suuremmissa yksiköissä. Kanta-palvelut rakennetaan mahdollisimman riippumattomiksi organisaatiorakenteesta ja jopa helpottamaan rakenteiden muuttamista irrottamalla asiakas- tai potilastiedon niitä käsittelevistä tietojärjestelmistä ja mahdollistamalla tietojen siirron yli organisaatiorajojen. Valtioneuvoston tiedotteen ( ) mukaan hallituspuolueet ovat yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sopineet, että Suomeen toteutetaan perusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi. Tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja 3 S ivu

4 ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin. Uusien sote-palveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa aiemman suunnitelman mukaisesti. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ( ) mukaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen tavoitteena on turvata potilaan ajantasaisten tutkimus-, lääkitys- ja hoitotietojen saatavuus kaikissa hoitotilanteissa riippumatta esimerkiksi siitä, missä aikaisempi hoito on annettu. Eduskunta hyväksyi lakimuutokset muutettuina sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti. Kaikille lääkäreille turvataan kohtuuhintainen mahdollisuus sähköisen järjestelmän käyttämiseen myös selain- ja mobiililaitteilla mahdollisimman nopeasti. Kelan tulee toteuttaa tähän tarvittava käyttöliittymäpalvelu vuoden 2017 alkuun mennessä, josta lähtien myös yksittäisten ammatinharjoittajien on pääsääntöisesti laadittava lääkemääräykset sähköisesti. Yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden määräaika ottaa käyttöön sähköisen lääkemääräys siirtyi ja se on viimeistään Yksittäiset lääkärit ja pienet lääkäriasemat, joiden vuotuinen reseptimäärä on alle 5000 kappaletta, siirtyvät sähköisen lääkemääräyksen käyttämiseen viimeistään Kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille säädettiin laadittavaksi vaatimukset, joiden on täytyttävä ennen kuin järjestelmä otetaan käyttöön. Lisäksi säädettiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilla tulee olla tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma, joka voidaan tehdä osana kunnan muita lakisääteisiä suunnitelmia. Omavalvontasuunnitelmien laatimisvelvollisuus tulee voimaan STM käynnisti syksyllä 2013 sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategiatyön, jonka aikajänne ulottuu vuoteen 2020 saakka. Strategiatyö jatkuu keväällä ja toimeenpanon suunnittelu tapahtuu syksyllä Strategiaa on työstetty viidestä näkökulmasta: kansalainen (pystyn itse), ammattilainen (fiksut järjestelmät ja kyvykkäät käyttäjät), palvelujärjestelmä (niukkenevat resurssit oikeaan käyttöön), yhteiskunta (tiedä ensin, johda sitten) ja infostruktuuri (pohja kuntoon). 1.2 TOIMINNAN PERUSTANA OLEVAT LAIT JA PUITESOPIMUKSET Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisessä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, ennakoidaan ja tunnistetaan lainsäädännön muutostarpeita sekä noudatetaan valtakunnallisia poikkihallinnollisia yleisperiaatteita. OPER pyrkii siihen, että operatiivisen ohjauksen ja toimeenpanon yhteydessä tehdyt havainnot, kokemukset ja palautteet otetaan huomioon soveltuvin osin lainsäädäntöä kehitettäessä. Osallistutaan lainsäädännön soveltamisen, tulkinnan ja kehittämisen viranomaisyhteistyöhön riittävässä laajuudessa sekä edistetään osaltaan yhteistyön foorumeiden ja työryhmien toimintaa tai perustamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta koskevaan lakiin voimaan tulleen muutoksen (1231/2010) myötä THL vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohallinnon ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. Tehtävää on tarkennettu asiakastietolaissa. THL voi antaa tarkempia määräyksiä potilastietojärjestelmien ja potilasasiakirjojen tietorakenteista sekä muiden kuin niin sanottujen arkaluontoisten tietojen luokittelusta. THL:n tehtävänä on määrittää valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen edellyttämät tietosisällöt, käsitemallit ja toimintaprosesseja tukevat tietorakenteet. Lisäksi THL vastaa koodistopalvelun sisällöstä. THL vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohallinnon, 14 :ssä tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. Vuoden 2011 alusta muutetun lain sähköisestä lääkemääräyksestä mukaan THL vastaa sähköisen lääkemääräyksen ja tässä laissa tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käytön ja toteutuksen suunnittelusta ja ohjauksesta. 4 S ivu

5 Sosiaali- ja terveysminiteriön (STM) ja THL:n puitesopimuksen ( ) ja STM:n kirjaamisoikeuden päätöksen ( ) mukaan THL toimittaa STM:lle toimintasuunnitelman sekä kolme kertaa vuodessa hyväksyttäväksi seuranta- ja talousraportin. Ministeriö käsittelee ja hyväksyy kyseiset dokumentit yhteistyössä THL:n kanssa. Näiden lisäksi OPERin toimintaa ohjaavat tietohallintolaissa (634/2011) esitetyt säädökset. 1.3 OPERIN TOIMINTA-AJATUS Varmistamme, että asiakkaan terveys- ja hyvinvointitieto on hyödynnettävissä, kun sitä tarvitaan 2. OPERATIIVISEN OHJAUKSEN LYHYEN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET Arkkitehtuurivision mukaan kansalaisten asiakastiedot ovat aina saatavilla siellä missä kansalainen saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Tiedot ovat ajantasaiset ja yhdenmukaiset ja niitä käsitellään tietoturvallisesti ja teknisesti standardoidussa muodossa. Asiakastietojen rakenteisuus mahdollistaa tiedoista tehtävät älykkäät yhteenvedot ja tiivistykset. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut toimivat yhteisenä tiedonvälityksen ja tiedon tallentamisen alustana, jota sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden asiakastietojärjestelmät hyödyntävät. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen tiedonhallinnan pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa asiakastietojen tehokas hallinta, tietojen ajantasainen saatavuus, yhteiskäyttö ja sähköinen arkistointi avoimien standardien mukaisesti. Asiakkaiden mahdollisuudet katsella ja hallita omia terveys- ja hyvinvointitietojaan paranevat. Kokonaisuus luo pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien uudistamiselle, mahdollistaa aiempaa edullisemmat ja vaikuttavammat toimintamallit sekä edistää potilasturvallisuutta. STM käynnisti syksyllä 2013 sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategiatyön, jonka aikajänne ulottuu vuoteen 2020 saakka. Strategiatyö jatkuu keväällä ja toimeenpanon suunnittelu tapahtuu syksyllä OPERin päällikkö osallistuu työhön asiantuntijasihteerinä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tunnistettiin useita valtakunnallisia palveluja OPERin ohjaustehtävän kohteiksi. Operatiiviselle ohjaukselle asetettiin alussa 13 tavoitetta (taulukko 1). Kahdeksan ensimmäistä tavoitetta on asetettu viisivuotiskaudelle Vuoden 2015 loppuun saakka operatiivisen ohjauksen pääpaino on edistää asiakastietolain ja lain sähköisestä lääkemääräyksestä toimeenpanoa: pyritään varmistamaan Kanta-palveluiden toteutuminen kulloinkin voimassaolevien lakien asettamissa aikatauluissa (tavoitteet 1 8). Tavoitteisiin 9 13 liittyvien toimien loppuun saattaminen ulottuu tätä kautta pitemmälle. Vuosien tavoitteisiin vaikuttavat merkittävästi asiakastietolakiin ja lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä valmistellut muutokset, jotka annettiin hallituksen esityksenä eduskunnalle (HE 219/2013 vp). Lakimuutosten toimeenpanon hankkeistaminen aloitettiin vuonna Hankkeistaminen tehdään yhteistyössä Kelan kanssa ja hankkeistamisessa otetaan huomioon toimijoiden lakisääteiset vastuut. Toimeenpano käynnistetään heti lakimuutosten hyväksymisen jälkeen. Hankekokonaisuus vaatii merkittävää resursointia suunnitteluun, toteutukseen, ohjaukseen ja seurantaan sekä muutosten toimeenpanoon terveydenhuollon toiminnassa kentällä. Hankekokonaisuus, muutosten laajuus ja vaikutukset valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin edellyttävät 5 S ivu

6 muutosten toteuttamista Kanta-palveluihin palvelukohtaisina osaprojekteina. Osaprojekteja toteutettaessa varmistetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen yhteentoimivuus järjestelmällisellä yhteistyöllä. Taulukko 1. Operatiivisen ohjauksen tavoitteet vuosille Sähköiset lääkemääräykset ovat käytössä koko maassa ja kaikki siihen velvoitetut tahot ovat liittyneet Reseptikeskukseen 2. Palvelujen tuottajat ovat liittyneet valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon ja käyttävät arkistopalvelua 3. Kanta-potilasasiakirjat ovat rakenteeltaan ja tietosisällöltään kansallisesti yhdenmukaisia ja ne arkistoidaan sähköisesti 4. Asiakkaat voivat kansalaisen katseluliittymän avulla tehdä suostumuksia, kieltoja ja hoitoaan koskevia tahdonilmaisujaan Tiedonhallintapalveluun sekä katsella terveystietojaan. Tiedonhallintapalvelun kautta terveydenhuollon ammattilaiset saavat potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot käyttöönsä 5. Terveydenhuollon henkilöstö (mukaan lukien apteekit) osaa käyttää valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja 6. Kansalaisille on tarjolla ajantasaista tietoa Kanta-palveluista (sähköinen lääkemääräys, Potilastiedon arkisto, Omakanta, Tiedonhallintapalvelu) 7. Tietojärjestelmien tietoturva ja tietosuojataso on korkea ja niitä valvotaan 8. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja valtakunnan tason poikkihallinnollisia yleisperiaatteita 9. Tietorakenteet mahdollistavat sairauksien ehkäisyä, hoidon laatua ja potilasturvallisuutta lisäävien innovaatioiden käyttöönottoa (kuten päätöksenteon tuki) 10. Tietojärjestelmäratkaisut mahdollistavat nopean ja edullisen tilasto- ja rekisteritiedonkeruun sekä tiedolla johtamisen 11. Suomella on valmius liittyä EU-tasoiseen kansalliset rajat ylittävään potilastiedonvaihtoon 12. Asiakkaille tarjotaan sähköisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka sisältävät sekä asiakkaan omaehtoisen terveyden edistämisen ja hoidon että tiedonvaihdon palvelujen tuottajien välillä 13. Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat yhdenmukaisesti tuotettuja ja saatavissa mahdollisimman organisaatioista riippumattomasti. Valtakunnallista arkistopalvelua (työnimi KanSa ) on pilotoitu ja käyttöönottoa suunniteltu [oletus: lainsäädäntö toteutuu] 3. OPERIN TEHTÄVÄT VUONNA KOKONAISARKKITEHTUURIN MENETELMÄN SOVELTAMINEN OPERATIIVISEEN OHJAUKSEEN OPERin toimintaa ohjaavat myös tietohallintolaissa (634/2011) esitetyt säädökset. Julkisen hallinnon viranomaisen on julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä. STM vastaa terveys- ja hyvinvointi -kohdealueen (hallinnonalan) kokonaisarkkitehtuurityöstä. Terveys- ja hyvinvointi -kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri jakautuu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kohdealueiden arkkitehtuureiksi. Hallinnonalan arkkitehtuurista vastaa THL ja sote-kohdealueiden arkkitehtuuria ohjaa OPER. Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria ovat valtakunnalliset terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut (Kanta-palvelut). Kokonaisarkkitehtuurin avulla sovitetaan eri hankekokonaisuuksia toteuttavia palveluita yhteen. Koordinaation piirissä ovat Kanta, KEJO, SADe ja palveluarkkitehtuuriin sekä sosiaalihuoltoon suunnitteilla olevan valtakunnallisen tietovarannon hankekokonaisuudet. Lisäksi tehdään alueellisen tason kokonaisarkkitehtuuriin liittyvää yhteistyötä muiden muassa Suomen Kuntaliiton AKUSTI-hankkeen kanssa. 6 S ivu

7 Vuonna 2013 aloitettu sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurityö julkaistiin lausuntokierrokselle ja lausunnot on pyydetty mennessä. Lausunnoista koostetaan lausuntoyhteenveto (2Q2014). Materiaaleja ja lausuntoja (yli 70 lausuntoa) työstetään ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisessa yhteistyöryhmässä ja sen alatyöryhmässä (arkkitehtuuriryhmä) keväällä Kokonaisarkkitehtuuria laajennetaan sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden arkkitehtuurikuvauksella vuonna Työn pohjana käytetään Tikesos-hankkeessa laadittua sosiaalihuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvausta, jota päivitetään ja se yhteen sovitetaan terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriin tavoitteena kuvata yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri. Terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia kehitetään kuvaamalla terveydenhuollon käsitemalli sekä päivittämällä THL:n julkaisema terveydenhuollon prosesseja kuvaava asiakirja (julkaisu). Vuonna 2013 päätetty kansallisen palveluarkkitehtuurin ja palveluväylän toimeenpano vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tähän kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti. Samalla arvioidaan palveluväylän hyödyntämisen mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluissa. Edistetään sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä pilotteja (kuten puolesta asiointi), jotka täsmentyvät ICT 2015 jatkotyössä ja VM:n palveluarkkitehtuuria varten asetettavassa ohjelmassa. Kansallisen tunnistamisratkaisun kehittämistä seurataan aktiivisesti sekä arvioidaan mahdollisten muutosten vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriin. Järjestämislain vaikutuksista tiedonhallinnan ohjaukseen ja tietojärjestelmien toteutuksen ohjaukseen tehdään esiselvitys yhteistyössä STM:n, Kelan, Suomen Kuntaliiton sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kentän toimijoiden kanssa. Valtakunnallisen arkistointipalvelun osalta luodaan alustavat mallit rekisterinpitäjyyden muodostamisen käytännöille sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden muodostamisen suhteen. Kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä kehittämispolku täydennetään vuoden 2016 loppuun. Potilastiedon arkiston käyttöönottojen vaiheistuksesta ja aikatauluista säädetään STM:n vaiheistusasetuksessa. Osallistutaan tämän vaiheistusasetuksen päivittämiseen vuonna Päivitetään suunnitelma Potilastiedon arkistoon vuoden 2016 jälkeen tallennettavien tietosisältöjen vaiheistuksesta. Sähköisen lääkemääräyksen laatimisen ja Kanta-palveluihin tallennettuja potilastietojen tarkastelun ja tallentamisen mahdollistaminen kansallisen käyttöliittymällä kautta on säädetty asiakastietolaissa ja laissa sähköisestä lääkemääräyksestä. OPER osallistuu lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti kansallisen käyttöliittymän toiminnallisuuden edistämiseen vuonna 2014, jossa otetaan huomioon käyttäjien tarve kansallisen käyttöliittymän käyttöönottoon jo ennen lakisääteistä määräaikaa Määrittelytyö OPER organisoi määrittelytyön voimassa olevien vaiheistussuunnitelmien pohjalta. Pidetään määrittelyjen hallinnoinnissa erityisesti huolta siitä, että käyttäjät ja kaikki tietoteknisten ratkaisujen valmistajat saavat riittävästi ja oikeaan aikaan mahdollisuuksia osallistua määrittelytyöhön. Jatketaan määrittelyprosessin kehittämistä vuonna Kuvataan kehittämistarpeiden kerääminen, valinta, määrittely, tuotokset sekä hyväksymis- ja julkaisumenettely. Laaditaan jo aiemmin tehtyjen määrittelyjen ylläpitosuunnitelma. Prosessin kehittämiseen osallistuvia toimijoita ovat kehitysehdotusten vastaanottajat, määrittelyn koordinoijat, kommentoivat asiantuntijatahot sekä hyväksymismenettelyyn osallistuvat toimijat. Jatketaan ja kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja (asiakas)tietojärjestelmien valmistajien yhteisen asiantuntijaverkoston toimintaa (Viila-asiantuntijayhteistyö) OPERin puheenjohdolla. 7 S ivu

8 Itsemääräämisoikeuslaki STM:n työryhmän ehdotus laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sisältää myös sote-tietohallintoon sekä potilas- ja asiakastietojärjestelmiin liittyviä toimenpiteitä. Aloitetaan näiden toimenpiteiden valmistelutyöt. Tilasto- ja rekisteritiedon keruu sekä tiedolla johtaminen Tavoitteena on, että vuoden 2015 jälkeen tietojärjestelmäratkaisut mahdollistavat nopean ja edullisen tilasto- ja rekisteritiedonkeruun sekä tiedolla johtamisen. Jatketaan vuonna 2014 yhteistyötä HILMOn ja AvoHILMOn tietosisältöjen järjestelmällisessä vertailussa (kertomustietojen sisällöt ja rakenteet). Laaditaan Kantaan kertyvien potilastietojen käytöstä tilastoinnissa kirjallinen suunnitelma, joka esitellään STM:lle vuoteen 2015 mennessä. Jatketaan vuonna 2014 yhdenmukaistamista: termit ja määritykset sosiaali- ja terveydenhuollon tilasto- ja rekisterituotannossa sekä asiakastietojärjestelmissä. Työ projektoidaan (projektisuunnitelma). Otetaan huomioon sosiaalihuollon asiakasta koskevien tilastotietojen keruiden kehittämisprosesseissa ja vuonna 2014 tehtävissä tilastomuutoksissa sosiaalihuollon asiakastiedon määritykset sosiaalihuollon hoitoilmoituksessa, lastensuojelurekisterissä, toimeentulorekisterissä ja rikossovittelussa. Jos tiedonkeruussa on tehty sosiaalihuollon asiakastietoja koskevia muutoksia, arvioidaan ja dokumentoidaan muutosten vaikutukset asiakastietomäärityksiin. Sovitaan vastuutahot sosiaalihuollon asiakastietomallin ja alan tilastoissa olevien yhteisten luokitusten ylläpidolle. Määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilörekisterien tietosisällön tietomallinnukseen liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteiset tiedot Kanta-yhteensopivasti. Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus (SoTe-SADe) OPERin ohjaustoiminnan rinnalla on seurattu ja tehty yhteistyötä kansalaisen sähköisten palveluiden kokonaisuutta valmistelevan, VM:n rahoittaman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) kanssa. Ohjelmaan sisältyvässä ja THL:n koordinoimassa Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa (SoTe-SADe) tuotetaan keinoja, joilla kansalaisella on mahdollisuus ottaa vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja ongelmien ennaltaehkäisystä. Tavoitteena on myös tehostaa hoito- ja palveluprosessien suunnittelua ja toteutusta. Palvelukokonaisuuteen sisältyy valtakunnallisesti ja alueellisesti toteutettavia palveluita. Valtakunnallisesti toteutetaan muun muassa yleistä sosiaali- ja terveystietoa, riskitestejä ja avuntarpeen itsearvioinnin menetelmiä, palveluhakemisto sekä palautepalveluita potilas- ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Alueellisesti tehdään muun muassa tutkimustulosten ja hoitoviestien välityspalveluita. Standardointi OPER vastaa terveydenhuollon tietotekniikan standardoinnin ohjauksesta Suomessa. OPERin edustaja toimii SFS:n seurantaryhmän puheenjohtajana. Kaikissa määrittelyissä pyritään mahdollisimman pitkälle noudattamaan yleisiä standardeja. Seurataan vuonna 2014 verkostoituneen yhteistyön keinoin standardoinnin kehitystä ja osallistutaan standardointikokouksiin riittävässä laajuudessa (HL7, IHE, Continua, IHTSDO, ISO/CEN/SFS, JHS). OPERin edustaja on toiminut Suomen HL7 yhdistyksen hallituksen jäsenenä alkaen. Hankitaan valtakunnallinen käyttöoikeus SNOMED CT -järjestelmään vuonna S ivu

9 3.2 SÄHKÖINEN LÄÄKEMÄÄRÄYS Tavoitteena on, että 75 % lääkemääräyksistä on sähköisiä lääkemääräyksiä Kansallisen ammattilaisen käyttöliittymän ensimmäisen vaiheen toteutuksen, web-reseptin määrittelyt ovat valmiit Julkisen terveydenhuollon sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotot ja käyttö Mahdollistetaan sähköisen lääkemääräyksen laatiminen myös annosjakelun piirissä oleville potilaille. Loput suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon toimipisteet ottavat sähköisen lääkemääräyksen käyttöön mennessä. Tavoitteena on, että 100 % julkisen terveydenhuollon toimintayksiköistä (180/180) käyttää sähköistä lääkemääräystä Puolustusvoimien terveydenhuollon palveluja tarjoavien yksiköiden sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoa edistetään osana Potilastiedon arkiston käyttöönoton suunnitelmaa vuoden 2014 toisella puoliskolta alkaen. Suunnitelmat 8 valtion erityiskoulun kouluterveydenhuollon yksiköiden liittämisestä valtakunnallisiin Kantapalveluihin käynnistettiin vuoden 2014 alkupuolella. Valtion mielisairaaloiden tarve sähköisen lääkemääräyksen käyttöön ottamista tarkastellaan Potilastiedon arkistoon liittymisen yhteydessä. Seurataan ja konsultoidaan valmisteluja, jotka on käynnistetty Rikosseuraamusviraston terveydenhuollon siirtämiseksi THL:n vastuulle. Yksityisen terveydenhuollon palveluja tarjoavien sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotot Yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoja edistetään voimassa olevan lain (61/2007) mukaisesti. Tavoitteena on, että aiempaan lakisääteiseen määräaikaan ( ) mennessä Kanta-palveluihin on liittynyt vähintään 60 % liittymisvelvollisista yksityisen terveydenhuollon palveluja tarjoavista organisaatioista. Muiden (40 %) liittymisten aikataulut varmistetaan, kun käytössä oleva potilastietojärjestelmä tai käyttöön otettava reseptisovellus valmistuu. Tavoitteena on, että 80 % yksityisen terveydenhuollon liittymisvelvollisista toimijoista on liittynyt valtakunnallisiin Kanta-palveluihin mennessä. Itsenäisten ammatinharjoittajien sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottojen aikatauluja tarkennetaan, kun käytössä olevien potilastietojärjestelmien tai käyttöön otettavien web-reseptiratkaisujen valmius varmistuu. Tavoitteena on mahdollistaa itsenäisten ammatinharjoittajien liittyminen Kanta-palveluihin (sähköinen lääkemääräys) ja ensimmäiset käyttöönotot vuoden 2014 lopulla. Yksityisen terveydenhuollon sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoja seurataan kuukausittain valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä OPERin puheenjohdolla. Lisäksi tietojärjestelmien valmistumista ja käyttöönottojen aikataulujen suunnittelua ja toteutumista seurataan tietojärjestelmittäin tapaamisissa yhteistyössä Kelan kanssa. Sosiaalihuollon toimintayksiköiden sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotot Liittyminen valtakunnallisiin Kanta-palveluihin sähköisen lääkemääräyksen käyttäjänä mahdollistetaan sosiaalihuollon palveluja tarjoaville toimintayksiköille, joissa tarjotaan myös terveydenhuollon palveluja. Tavoitteena on saada nämä sosiaalihuollon toimintayksiköt OID-kooditettua SOTE-organisaatiorekisteriin vuoden 2014 toisella neljänneksellä, jonka jälkeen päivitetään liittymisohjeet, toimintamallit ja kirjaamisohjeet. Tavoitteena on, että ensimmäiset erityishuoltopiirien sosiaalihuollon palveluja tarjoavat toimipisteet (joissa tarjotaan myös terveydenhuollon palveluja) liittyisivät sähköisen lääkemääräyksen käyttäjiksi vuoden 2014 syksyllä. 9 S ivu

10 Sidosryhmäyhteistyö ja sähköisen lääkemääräyksen käyttö Vuonna 2014 jatketaan yhteistyötä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa, missä edistetään ja pidetään yllä sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoja ja käyttöä. Valviran ja aluehallintovirastojen (AVI) sekä THL/TILU-yksikön ylläpitämän valtakunnallisen Koodistopalvelun ja Kelan kanssa edistetään itsenäisten ammatinharjoittajien liittymistä Kanta-palveluun sähköisen lääkemääräyksen käyttäjänä. Asiasta kuullaan edunvalvojia (kuten Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Lääkäripalveluyritykset). Menettelytavoista ja itsenäisten ammatinharjoittajien tietojen tuomisesta Valvira/Valveri-rekisteristä THL/SOTE-organisaatiorekisteriin sovitaan yhteistyössä Valviran ja AVI:en kanssa. Vuonna 2014 avustetaan AVI-organisaatioita kertyneiden jonojen purkamisessa ja ajantasaisempiin tietotarpeisiin tähtäävien prosessien suunnittelussa. Apteekkien edustajien (Suomen Apteekkariliitto, Yliopiston Apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki) sekä Fimean kanssa yhteistyössä tarkistetaan annosjakelun piirissä olevien potilaiden sähköisen lääkemääräyksen käytössä tarvittavat apteekkien ohjeet. Tarvittaessa kuullaan myös STM:tä. Seurataan aktiivisesti apteekkien tietojärjestelmien kehittämistä myös käyttäjiltä saatujen toiveiden osalta. Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien terveydenhuollon ammattilaisten sähköisen lääkemääräyksen käyttöä edistetään yhteistyössä Kelan kanssa, missä otetaan huomioon mahdolliset lääkkeenmääräämisen asetuksen (1088/2010) tulevat muutokset. Vuonna 2014 järjestetään tarvittaessa terveydenhuollon ja apteekkien toimijoille suunnattuja, kaikille avoimia yhteistyötilaisuuksia, joita on mahdollista seurata etäyhteyksin. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallien koulutukset toteutetaan osana käyttöönottoja. Yksityisten toimijoiden liittymistä Kanta-palveluihin sähköisen lääkemääräyksen käyttäjinä tukevan valtionavustetun erespa-projektin toimintaa seurataan ja ohjataan aktiivisesti (päättyy huhtikuussa 2014). Viestintä Ennakoitavissa olevien lakimuutosten vaikutuksista ja muutosten edellyttämistä toimenpiteistä järjestetään tiedotustilaisuus sidosryhmille, tuotetaan ajantasaista tietoa verkkoon ja päivitetään ohjeet, määritykset ja toimintamallit. Valmiudet sähköisten lääkemääräysten vaihtoon EU:ssa Tavoitteena on, että Suomella on valmius liittyä EU-tasoiseen kansalliset rajat ylittävään potilastiedon vaihtoon epsos-hankkeessa (Smart Open Services for European Patients Open ehealth Initiative for a European Large Scale Pilot of Patient Summary and Electronic Prescription), jonka jatkovaiheeseen Suomi osallistuu Jatketaan sähköisen lääkemääräyksen käytön vaiheittaista testaamista yli kansallisrajojen yhdessä Ruotsin kanssa vuonna 2014 erityisesti Tornionjokilaakson alueella. Yhteistyö sisältää toimintamalleihin ja tiedottamiseen liittyviä tehtäviä. THL jatkaa osallistumista hankkeen tehtäviin EU-tasolla. epsos-reseptin tuotteistamista jatketaan. Määrittelyt epsos-reseptin toimittamisen yhdistämisestä apteekkien normaaliin toimintaan aloitetaan syksyllä S ivu

11 Pääasiassa Tornionjokilaakson alueella toteutettavaa epsos-kokeilun sähköisen lääkemääräyksen tiedottamista tuetaan suomen- ja ruotsinkielellä verkossa, mediassa, jaettavilla materiaaleilla sekä alueellisella markkinoinnilla. Tiedottamista hoidetaan yhteistyössä Kelan kanssa. 3.3 POTILASTIEDON ARKISTO Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön julkisessa terveydenhuollossa vuonna Tavoitteena on, että 70 % käyttöön otoista toteutuu määräaikaan ( ) mennessä ja että 100 % julkisen terveydenhuollon toimintayksiköistä käyttää Potilastiedon arkistoa mennessä. Varsinaisten ydinpotilastietojärjestelmien tuottaman potilastiedon lisäksi Potilastiedon arkiston käyttöä laajennetaan erillisjärjestelmien tuottamilla potilastiedoilla järjestelmien, kuten laboratorio- ja kuvantamisjärjestelmien arkistointivalmiuksien mukaisesti. Käyttöönottojen etenemistä seurataan sairaanhoitopiirien aluehankkeiden, potilastietojärjestelmien valmistajien ja kansallisten toimijoiden valtakunnallisessa Varjo-yhteistyöryhmässä. Lisäksi järjestetään koulutusta toimintamalleista ja alueellisia yhteistyötilaisuuksia käyttöönottojen tueksi. Ylläpidetään verkko-oppimisen ympäristöä Kelan kanssa toimintamallien omaksumisen tueksi. Toimintamalleja ja Potilastiedon arkiston käyttöön liittyviä ohjeita ylläpidetään ja päivitetään. Kehitetään ja kuvataan toimintamalleja Potilastiedon arkiston hyödyntämisen näkökulmasta. Ohjataan tietojärjestelmien valmistajia määrittelyjen toteuttamisessa potilastietojärjestelmiin. Käyttöönottoja tuetaan useilla valtionavustettavilla projekteilla, joiden kehittämisen painopiste on varmistaa toiminnallisen muutoksen onnistuminen ja (rakenteisen) kirjaamisen käytänteet. Yksityisen terveydenhuollon Potilastiedon arkiston käyttöönottoja valmistellaan vuonna 2014 niin, että ensimmäiset käyttöönotot toteutuisivat vuoden 2015 alkupuolella. Käyttöönotot aikataulutetaan vuonna 2014 potilastietojärjestelmien valmistumissuunnitelmien mukaisesti. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden käyttöön ottojen valmistelujen edistymistä seurataan valtakunnallisesti omassa yhteistyöryhmässä. Lisäksi järjestetään valmistelukokouksia sekä informointi- ja yhteistyötilaisuuksia tietojärjestelmittäin ja ammattialoittain. Otetaan huomioon ne ammattialat, joille Potilastiedon arkisto on ensimmäinen käyttöön otettava Kanta-palvelu. Puolustusvoimien terveydenhuollon palveluja tarjoavien yksiköiden liittymistä Potilastiedon arkistoon edistetään. Suunnitelmat 8 valtion erityiskoulun kouluterveydenhuollon yksiköiden liittämisestä valtakunnallisiin Kanta-palveluihin käynnistettiin vuoden 2014 alkupuolella. Käynnistetään suunnitelma valtion mielisairaaloiden ja muiden valtion terveydenhuollon toimintayksiköiden liittämiseksi Potilastiedon arkistoon. Vuonna 2014 kehitetään, testataan ja valmistellaan pilotteja viimeistään vuonna 2016 tallennettavien tietosisältöjen ja toiminnallisuuksien osalta (kuten suun terveydenhuollon ja ensihoidon tietosisällöt, koosteet, terveys- ja hoitosuunnitelma, todistukset). Vuoden 2016 määrittelyt on vahvistettu viimeistään , todistusten ja lausuntojen määrittelyt 12/2014 mennessä. Suun terveydenhuollon hankekokonaisuudessa tavoitteena on varmistaa käytössä olevien potilastietojärjestelmien valmistuminen, käytettävyys, määrittelyjen toimivuus sekä pilotoida suun terveydenhuollon tietosisällöt vuoden 2015 alusta alkaen. Ennen Potilastiedon arkiston käyttäjäksi liittymistä tuotettujen potilastietojen (ns. vanhat tiedot) arkistointia Kanta-palveluun valmistellaan kahdessa valtionavustetussa projektissa yhteistyössä Kelan kanssa. Vuonna 2014 laaditaan palvelukuvaus näiden tietojen arkistoinnista. Tehdään suunnitelma näiden tietojen arkistoinnin laajentamista myös muihin organisaatioihin ja potilastietojärjestelmiin. Potilastiedon arkistoon tehtiin vuonna 2013 kuvantamiseen liittyviä kokeiluja kahdessa valtionavustetussa projektissa. Lisäksi STM hankki vuonna 2013 kansalliset lisenssit XDS- ja DICOM-rajapintoihin. Vuonna 2014 luodaan 11 S ivu

12 valmiuksia jo hankittujen komponenttien ja rajapintojen tuotannolliselle käyttöönotolle ottaen huomioon kokeiluista (KVARKKI) ja jatkokehityksestä saadut kokemukset. Potilastiedon arkiston käyttöönottoa tuetaan tuottamalla ammattilaisviestinnän materiaalia. Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien ja viranomaisten kanssa, missä edetään ja pidetään yllä Potilastiedon arkiston käyttöönottoja ja käyttöä vuonna OMAKANTA, TIEDONHALLINTAPALVELU JA VALTAKUNNALLINEN KÄYTTÖLIITTYMÄPALVELU Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnalliset määrittelyt -julkaisu päivitetään keväällä STM:n vaiheistusasetuksessa laajennetaan kattamaan vaadittavia tietosisältöjä ja toimintamalleja. Tiedonhallintapalvelun valtakunnallisen lääkityslistan toimintamallia on tarkennettu potilaskertomuksen lääkitysmerkintöjen määrittelyjen yhteydessä vuonna Lääkityslistan toiminnalliset määrittelyt osana Tiedonhallintapalvelua kuvataan keväällä 2014 päivitettävässä julkaisussa. Määrittelyjä tarkennetaan muun muassa Potilastiedon arkiston potilaskertomusmerkintöjen ja Reseptikeskuksen rooleja potilaan kokonaislääkityksen hallinnassa sekä potilaan voimassa olevan lääkityksen hallintaan tarkoitettua toimintamallia. Lisäksi tietosisältöihin on tulossa laajennuksia, jotka kattavat erityisesti rakenteisen annostelun kirjaamisen. Käynnistetään määrittely potilaan valinnanvapauden (terveysaseman valintatiedot) tietojen tallentamiseksi Tiedonhallintapalveluun. Tiedonhallintapalvelun toimintaperiaatteita arvioidaan laajemmin kokonaisuutena vastaamaan paremmin potilastietojärjestelmien, Omakanta-palvelun, valtakunnallisen käyttöliittymäpalvelun ja valtiolliset rajat ylittävään tiedonvaihtoon liittyviä tarpeita. Vuonna 2014 suunnitellaan ja käynnistetään pilotointi Tiedonhallintapalvelun avulla ylläpidettävän terveys- ja hoitosuunnitelman osalta. Käynnistetään ammattilaisten käyttöliittymäpalveluiden määrittely- ja toteutustyö. Omakantaan toteutetaan sähköisten lääkemääräysten uusimispyyntöjen lähettämistoiminnallisuus ja siirtyminen Vetuma-tunnistuspalvelun käyttöön. Vuonna 2014 laajennetaan Omakannan tietosisältöä: toteutetaan lääkärintodistus A:n ja suun terveydenhuollon tietojen näyttäminen. Lisäksi Omakannan toimintaa ja sisältöä validoidaan osana Potilastiedon arkiston asiakas- ja ristiintestausta. Omakannan uusien toiminnallisuuksien ja tietosisältöjen osalta käynnistetään sähköisen lääkemääräyksen tulevan suostumusten hallinnan määrittely, arvioidaan potilaan lääkitykseen liittyvien haittavaikutusilmoitusten toimittaminen Omakannan kautta Fimealle, terveys- ja hoitosuunnitelman asiakastestaus pilottiorganisaation kanssa, puolesta asiointiin liittyvän toiminnallisuuden määrittely (ja toteutus) sekä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten sote-asiointipalvelujen (SADe) Omakantaan liittyvien integrointitarpeiden selvitystyö. Viestintä Omakannan markkinointia tehostetaan valtakunnallisissa viestimissä ja sosiaalisen median kanavissa, jotta mahdollisimman moni suomalainen tietäisi mahdollisuudestaan päästä käsiksi omiin resepti- ja tallennettuihin terveystietoihinsa. Tunnettuuden parantamisella tuetaan terveydenhuollon ammattilaisten informointitehtävää. Valtakunnallisesta liittymisaikataulusta tiedotetaan verkossa julkisesti ja verkostokirjeellä toimijoille. 12 S ivu

13 3.5 POTILASTIETOJÄRJESTELMIEN TIEDON RAKENTEISTAMINEN Rakenteistaminen Vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään mennessä valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennettavien keskeisten rakenteisten tietojen tietosisältöjen ja lomakemäärittelyjen sekä niihin liittyvien luokitusten määrittelyt ja päivitykset saatetaan loppuun ja julkaistaan Koodistopalvelimella. Koodistopalvelimella julkaistujen tietosisältöjen, lomakerakenteiden ja luokitusten sisällöt tarkistetaan ja niistä tuotetaan tarvittavilta osin ruotsinnokset. Niistä koodistoista ja määrittelyistä, joita ei julkaista Koodistopalvelimella, tuotetaan listaus käytettävistä koodistoista ja niiden sijainnista. THL/OPER julkaisee seuraavat tietosisältömäärittelyt vuonna 2014: Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen tietosisältö (julkaistu 03/2014; luokitukset julkaistaan 03-04/2014), Lääkemerkinnän tietosisältö (julkaisutavoite 05/2014), Ensihoitokertomusmerkintöjen tietosisältö (julkaisutavoite 06/2014; luokitusten julkaisutavoite 06-08/2014) sekä Tiedonhallintapalvelun tietosisältöjen päivitys (julkaisutavoite 06/2014; luokitusten julkaisutavoite 06-08/2014). Vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään mennessä valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennettavien keskeisten rakenteisten tietojen tietosisällöt ja lomakemäärittelyihin liittyvät toiminnalliset määrittelyt tuotetaan ja julkaistaan THL:n julkaisuna ja/tai kanta.fi-verkkosivuilla. THL/OPER julkaisee seuraavat toiminnalliset määrittelyt vuonna 2014: Lääkemerkinnän tekeminen ja tietosisältö Toiminnallinen määrittely (julkaistu 03/2014), Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 (julkaisutavoite 06/2014), Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely, versio 2014 (julkaisutavoite 06/2014) sekä Ensihoitokertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset (julkaisutavoite 08/2014). Vaiheistussuunnitelmassa viimeistään vuonna 2018 mennessä valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennettavien tietojen tietosisältöjen määrittelyt käynnistetään vuonna Lääkitys Potilastiedon arkiston ja Reseptikeskuksen tulevien lääkitystietojen tietosisältöjä ja -rakenteita yhdenmukaistetaan ja lääkitysten tietosisältöjen määritykset päivitetään vuoden 2016 vaatimusten mukaisiksi. Potilaskertomuksen lääkitysmerkintöjen tietosisältöjä ja -rakenteita sekä toiminnallisia määrittelyjä valmisteltiin vuonna 2013 mahdollistamaan Tiedonhallintapalvelun valtakunnallisen lääkityslistan käyttöönotto mennessä. Määrittelyiden viimeistelyssä otetaan huomioon myös asiakastietolain ja sähköisen lääkemääräyslain muutokset (HE 219/2013 vp). Määrittelyt viimeistellään keväällä 2014: toiminnallinen määrittely on jo julkaistu, tietosisällöt ovat koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa 04/2014, ja Tiedonhallintapalvelun päivityksessä tarkentuvat myös lääkityksen toiminnallisuudet (koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa 06/2014). Tavoitteena on, että määrittelyt vahvistetaan mennessä. Sähköisen lääkemääräyksen ja potilaskertomuksen lääkitysmerkintöjen tietosisällöt ja -rakenteet yhtenäistetään ja ne julkaistaan Koodistopalvelimella. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon rakenteisten potilaskertomusmerkintöjen tietosisältöjä ja -rakenteita sekä toiminnallisia määrittelyjä valmisteltiin vuonna Vaiheistusasetuksen mukaan viimeistään mennessä Potilastiedon arkistoon tallennettavien tietosisältöjen ja niihin liittyvien luokitusten määrittelyt viimeistellään alkuvuon- 13 S ivu

14 na 2014 ja ne julkaistaan Koodistopalvelimella. Myöhempään vaiheeseen jäävät tietosisällöt, rakenteet ja niihin liittyvät luokitukset määritellään vuonna Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöihin liittyvät toiminnalliset määrittelyt (viimeistään mennessä) Potilastiedon arkistoon tallennettavien tietosisältöjen osalta viimeistellään keväällä 2014 ja ne julkaistaan THL:n verkkojulkaisuna. Myöhempään vaiheeseen jäävien tietosisältöjen osalta toiminnallisia määrittelyjä täydennetään ja tarkennetaan keväällä 2015 päivitettäviksi. Ensihoito Valtakunnallisen ensihoitokertomuksen tietosisältöjä ja tietorakenteita sekä toiminnallisia määrittelyjä on valmisteltu vuonna 2013 ja alkuvuonna Ensihoitokertomuksen Potilastiedon arkistoon tallennettavien tietosisältöjen ja niihin liittyvien luokitusten määrittelyt saatetaan loppuun syksyksi 2014 ja ne julkaistaan Koodistopalvelimella. Ensihoidon toimintayksiköiden ja terveydenhuollon organisaatioiden väliseen yhteiskäyttöön liittyvät ensihoitokertomuksen määrittelyt saatetaan loppuun vuonna 2015 ja ne julkaistaan THL:n verkkojulkaisuna. Todistukset ja lausunnot Vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään mennessä Potilastiedon arkistoon tallennettavien todistusten ja lausuntojen lomakemäärittelyt tuotetaan Koodistopalvelimelle viimeistään 12/2014, kun Kela, THL ja eräät muut tahot ovat päivittäneet vastuullaan olevien lomakkeiden tietosisällöt ja lomakerakenteet. Rakenteisen kirjaamisen opas Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioitujen tietosisältöjen ja rakenteiden kirjaamiskäytäntöjen ohjeistusta on valmisteltu vuonna 2013 ja siitä tuotetaan Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas. Oppaan tiedot jaetaan yhteiseen osaan (osa I; julkaistaan THL:n verkkojulkaisuna vuoden 2014 alussa) ja erityisten tietojen osaan (osa II). Osan II määrittelyt käynnistetään syksyllä 2014 ja ne julkaistaan vuonna Valmiudet sähköisten lääkemääräysten ja potilastiedon vaihtoon EU:ssa EU:ssa varaudutaan EU-tasoiseen potilastiedon vaihtoon epsos-hankkeessa, johon Suomi on osallistunut vuodesta 2011 alkaen. Jatketaan ja edistetään suomalaisten tietorakenteiden kehittämistä mahdollistamaan sähköisen lääkemääräyksen ja potilaskertomuksiin perustuvien yhteenvetotietojen yhteiskäyttöisyys EU-maiden välillä. OPER tarjoaa asiantuntijatukea EHGI-kokonaisuudelle. Toimet vuonna 2015 Vaiheistusasetuksen mukaisesti viimeistään vuonna 2018 mennessä valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennettavien tietojen tietosisällöt ja niihin liittyvien luokitusten määrittelyt ja päivitykset saatetaan loppuun. Suunnitelma rakenteisten tietosisältöjen vaiheistuksesta (tallentaminen Potilastiedon arkistoon) päivitetään myös viimeistään vuonna 2020 tallennettavien tietojen osalta. 3.6 SOSIAALIHUOLLON TIEDONHALLINTA Tavoitteena on, että yhdenmukaiset asiakasasiakirjat ovat saatavilla ja rakenteinen kirjaaminen niiden avulla on mahdollista. Asiakastietojen käsittely on yhdenmukaista ja keskitetystä tietojen säilytyksestä ja tiedonsaantipalvelusta on käyttöönottosuunnitelma. 14 S ivu

15 Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Käynnistetään projekti, jossa päivitetään ja täydennetään sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia vuoden 2014 alkupuolella valmistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin pohjalta. Projektin keskeisenä tavoitteena on arvioida ja selvittää nykyisen Kanta-toteutuksen hyödyntämisen mahdollisuudet sosiaalihuollon toteutuksessa sekä tarvittavat muut sosiaalihuollon toteutuksen edellyttämät (valtakunnalliset) tietojärjestelmäpalvelut. Projektin tuotoksena syntyy sosiaalihuollon saatavuuden ja yhdenmukaisuuden kokonaisarkkitehtuurin kuvaus (KanSa-arkkitehtuuri). KanSan toimeenpanon perusedellytysten luonti Kuvataan tietohallintolain (634/2011) edellyttämän arviointimenettelyn mukaisesti KanSa-hankekokonaisuus, sen suunnittelu, toimeenpano sekä yhteydet sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriin. Perusedellytysten luontiin kuuluvat THL:n yksiköiden (OPER, CHESS) yhteistyönä työstettävät KanSa-hankesuunnitelma sekä kustannus-hyötyanalyysi. Tarvittaessa osallistutaan STM:n edellyttämässä laajuudessa lainsäädännön valmisteluun sekä muuhun sosiaalihuollon tiedonhallintaan vaikuttavaan valtakunnalliseen strategia- ja/tai ohjaustyöhön. Toiminta-arkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito Sosiaalihuollon asiakirjoissa ja tiedonhallinnassa käytettäviä luokituksia ja toimintaprosesseja kehitetään vuonna 2013 alkaneessa Sosiaalihuollon luokitusten ja toimintaprosessien määrittely -projektissa (SAKKE), joka jatkuu saakka. Osana toiminta-arkkitehtuurin kehittämistä suunnitellaan käyttötapausten kuvaaminen ja niiden hankinta. Kehittämiskokonaisuuden tuotoksina syntyvät alustava valtakunnallinen sosiaalihuollon eamsmalli (sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma) KanSaan tallennettavien asiakirjojen osalta (taulukko), päivitetyt palvelutehtäväkohtaiset toimintaprosessit, päivitetty sosiaalipalvelujen luokitus, soveltamisopas sekä käyttötapausten kuvauksien suunnitelma. Tietoarkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito Sosiaalihuollon asiakastiedon katselmointi -projektissa (ASKO) katselmoidaan kaikki sosiaalihuollon asiakastietomalliin kuuluvat asiakirjat sisällöllisten asiakirjarakenteiden osalta. Metatietomäärittelyjen päivitystarpeet ja aikataulu suunnitellaan sekä valmistellaan työn hankintaa. Teknisten asiakirjamallien suunnittelu toteutetaan KanSa-arkkitehtuurin kuvaamisen jälkeen. Kehittämiskokonaisuuden tuotoksia ovat katselmoidut asiakirjat, Koodistopalvelussa julkaistut luokitukset, asiakastietomallin hallintaväline (myös ylläpitoa varten), dokumentoidut metatietomäärittelyjen päivitystarpeet sekä hankinta- ja toteutusaikataulut. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen määrittelyt valtakunnallista toteutusta varten KanSa-toteutuksessa ja tavoitetilan saavuttamista edellyttävät tietojärjestelmäpalvelut tunnistetaan KansaKAprojektissa. Osana KansaKA-projektia ja Kansa-hankesuunnitelman laatimista suunnitellaan valtakunnallisesti toteutettavien tietojärjestelmäpalvelujen määrittelyjen aikataulu ja hankinta sekä määrittelyjen sovittaminen yhteen terveydenhuollon kanssa. Tuotoksina valmistuvat tarvittavien määrittelyjen hankintasuunnitelma ja toteutusaikataulu. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen määrittelyt alueellisia/paikallisia toteutuksia varten Alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmien toteutuksissa tarvittavat tietojärjestelmäpalvelut tarkennetaan osana KanSa-arkkitehtuuria. Tehtäväkokonaisuudessa suunnitellaan alueellisia/paikallisia tietojärjestelmätoteutuksia varten tarvittavien tietojärjestelmäpalvelujen määrittelyt, olemassa olevien terveydenhuollon määrittelyjen kanssa. Tuotoksina valmistuvat tarvittavien määrittelyjen hankintasuunnitelma ja toteutusaikataulu. 15 S ivu

16 Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen määrittelyt alueellisia/paikallisia toteutuksia varten Alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmien toteutuksissa tarvittavat tietojärjestelmäpalvelut tarkennetaan osana KanSa-arkkitehtuuria. Tehtäväkokonaisuudessa suunnitellaan alueellisia/paikallisia tietojärjestelmätoteutuksia varten tarvittavien tietojärjestelmäpalvelujen määrittelyt, olemassa olevien terveydenhuollon määrittelyjen kanssa. Tuotoksina valmistuvat tarvittavien määrittelyjen hankintasuunnitelma ja toteutusaikataulu. Sosiaalihuollon valtakunnallisten määrittelyjen toimeenpano Käynnistetään alueellisia toiminta- ja tietomääritysten pilotointi- ja käyttöönottojen projekteja mahdollisuuksien mukaan valtionavustettuina. Tuetaan alueellisia ja paikallisia organisaatioita käyttöönottoihin ja jakamalla käyttöönotoissa hyödyllisiä materiaaleja THL:n verkkosivuilla. Viestintä Vahvistetaan toimivaa viestintäverkostoa, joka varmistaa käytännön sosiaalihuollon, tietohallinnon ja tulevien valtakunnallisten ratkaisujen yhteensovittamista. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallisesta käyttöönottojen valmistelutyöstä tiedotetaan aktiivisesti verkostokirjeellä, verkkosivuilla sekä seminaareissa. 4. OPERATIIVISEN OHJAUKSEN TUKI ULKOISET Alueellinen yhteistyö ja toimeenpanon tuki Vuonna 2012 käynnistetyllä alueellisella yhteistyöllä tuetaan ja edistetään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönottoja alueilla. Alueellista yhteistyötä toteutetaan muun muassa kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien johdon tapaamisissa sekä osallistumalla olemassa olevien yhteistyöverkostojen toimintaan sovitulla tavalla. Jatketaan asiakkuusmallin kehittämistä ja luodaan toiminnan käytänteitä vuonna 2014 yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän alueellisten toimijoiden kanssa. Verkostomainen viestintä on vakiintunut alueelliseen yhteistyöhön, toimintamallia vahvistetaan edelleen ja yhdenmukaistamalla viestintämateriaalia. Alueellisen yhteistyön erikoissuunnittelijat osallistuvat ja tukevat Kaste II ohjelman toimintaa erikseen sovittavassa laajuudessa. Koulutus Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotto edellyttää tietojärjestelmäpalvelujen käytön osaamista, terveydenhuollon toimintaprosessien ja toimintatapojen yhteensovittamista. OPER tukee muutosta toimintamallien koulutuksella. Tietojärjestelmäkoulutuksesta vastaavat tietojärjestelmien valmistajat. Käynnistetään valmistelujen aikana esiin nousevien tarpeiden perusteella uusien verkkokoulussa toteutettavien koulutusmoduulien suunnitelmia ja toteutuksia. Luodaan sairaanhoitopiirien ja muiden toimijoiden (erityisesti oppilaitokset) yhteistyölle toimintamalli perus- ja jatko-opintoihin sekä täydennyskoulutukseen liitettävien verkkokoulujen ja mahdollisesti muiden sähköisten valtakunnallisia sote-palvelujen hyödyntämiseksi koulutuksissa. Vuonna 2014 järjestetään koulutuksia sähköisen lääkemääräyksen kansallisesta toimintamallista, Potilastiedon arkiston kansallisesta toimintamallista ja sosiaalihuollon tiedonhallinnasta. Tilaisuuksien tarkemmat kuvaukset, 16 S ivu

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintasuunnitelma 2013 toimintasuunnitelma 2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 1. Operatiivisen ohjauksen tehtävät

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Infostruktuuri. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: - pohja kuntoon https://www.innokyla.fi/web/verkosto Kori 5

Infostruktuuri. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: - pohja kuntoon https://www.innokyla.fi/web/verkosto Kori 5 https://www.innokyla.fi/web/verkosto1249796 Sote-tieto hyötykäyttöön 2020: Infostruktuuri - pohja kuntoon 16.9.2016 Juha Mykkänen, THL Jari Porrasmaa, STM Kori 5 Infostruktuuri - Pohja kuntoon 2 20.9.2016

Lisätiedot

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys ATK-päivät Turku THL / OPER - Maritta Korhonen / Heikki Virkkunen 1 Eteneminen perustuu säädöksiin ATK-päivät Turku THL

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ Vantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / OPER 8.9.2017 Seija Viljamaa Seija Viljamaa THL/OPER Kanta- palvelut (lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus)

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä Solutions for Value-Based Health Care Taustaa Vuonna 2015 valtionavustusten yleinen hakuaika päättyy

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen OPER Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen Vesa Jormanainen Yksikön päällikkö, THL / Tieto-osasto / OPER Terveydenhuollon atk-päivät Sessio 1: Kansallisten

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke

Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke Mitä, kuka, kenelle ja milloin?? 18.1.2017 18.1.2017 Maarit Rötsö / THL 1 Sisältö Sosiaalihuollon Kanta-palvelut ja Kansa-hanke Miksi

Lisätiedot

Kanta-palveluiden vuosi 2017 ja näkymät vuodelle Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) Tietopalvelut-osasto 31.8.

Kanta-palveluiden vuosi 2017 ja näkymät vuodelle Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) Tietopalvelut-osasto 31.8. Kanta-palveluiden vuosi 2017 ja näkymät vuodelle 2018 Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) Tietopalvelut-osasto 31.8.2017 1 Kehittämisen kohde / projektit 2017 2018 Terveydenhuollon tietosisällöt

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Matti Karvonen 05.09.2016 Aluekoordinaattori, erikoissuunnittelija Kansa-koulu-hanke/Pikassos matti.karvonen@pikassos.fi p. 050 599 64 11 www.pikassos.fi

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5.

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5. Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 19.5.2016 Oulu 18.5.2016 Minna Angeria 1 Esityksen sisältö Tilannekuva Kanta-palveluiden

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen 5.6. 2017 THL Päivi Achté Kanta-palvelut sote -digitalisaation peruselementti VRK varmennepalvelut Apteekki Reseptikeskus Valveri-rekisteri Terveyskeskus

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 uj30lgm 22.10.2015 HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Teema: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeet ja niiden eteneminen Kanta-palvelut ja

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen. kansallissen toimeenpanon tilanne ja muutostuki

Sote- ja maakuntauudistuksen. kansallissen toimeenpanon tilanne ja muutostuki Sote ja maakuntauudistuksen kansallissen toimeenpanon tilanne ja muutostuki Digimuutosohjelman toimeenpano sosiaali ja terveydenhuollossa Syyskuu 2017 1 5.9.2017 Sotetiedonhallinnan hankesalkut Kanta (kansalliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen SOSKANTA-HANKE Eksote pilotoi THL:n rahoituksella sosiaalihuollon Kanta-palveluihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden ratkaisuarkkitehtuuri Tilannekatsaus 13.3.2015 Arkkitehtuuriryhmä Ratku projektissa: määritellään sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalelujen

Lisätiedot