Keskustelun kuluessa Seija Pajatie teki Jaakko Uuksulaisen kan natta ma na seuraavanlaisen esityksen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskustelun kuluessa Seija Pajatie teki Jaakko Uuksulaisen kan natta ma na seuraavanlaisen esityksen:"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Lääkärien rekrytointipalvelun hankinta 76/02/2014 Perusturvalautakunta Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lou den tasapainottamisohjelman vuosille Perusturvalautakunnan esityksessä jäi kohdentamatta vaaditusta sääs tö ta voit tees ta vuodelta 2015 ja vuodelta Kyseisille säästötoimenpiteille pyydettiin toimenpide-esitys elokuul le Kyseinen säästötavoite toteutetaan muuttamalla rekrytointitoimintaa puut tu vien lääkäreiden hankinnassa. Luovutaan pääosin os to lää käri toi min nas ta ja siirrytään virkalääkäreiden saamisessa jatkuvan rekry toin ti pal ve lun hankintaan. Jatkuvan rekrytointipalvelun tar koi tuk sena on saada täytettyä nykyiset avoimet terveyskeskuslääkärien virat kau pun gin omiksi virkalääkäreiksi ja pyrkiä pitämään paikat täy tet tyinä. Perusturvajohtaja esittelee asian yksityiskohtaisemmin ko kouk ses sa. Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , Aletaan välittömästi valmistella toimenpiteitä lääkäreiden virkojen täyt tä mi sen ulkoistamiselle ja vahvistetaan siitä saavutettavat säästöt talouden tasapainottamisohjelman toimenpideohjelmaan vuodelle 2015 ja vuodelle Keskustelun kuluessa Seija Pajatie teki Jaakko Uuksulaisen kan natta ma na seuraavanlaisen esityksen: "Edelleen perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuus tol le, että kaupunkilaisten kansalaisadressissa ilmoittamia mie lipi de otetaan huomioon, ja lääkäreiden vastaanottoajat pidetään vuon na 2015 ennallaan, eli arki-iltaisin lääkärivastaanotto pidetään klo 8-18 ja lauantaisin sekä arkipyhinä klo 8-16." Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty pää tös eh-

2 do tuk ses ta poikkeava, kannatettu lisäy päätösehdotukseen ja asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritettiin kä den nos to ää nes tyk se nä Puhenjohtaja teki äänestykseen äänestysesityksen siten, että ensin nos ta vat kätensä ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja sitten ne, jot ka kannattavat Seija Pajatien tekemää ehdotusta. Seuranneessa kättennostoäänetyksessä päätösehdotusta kan nat tivat Aki Parkkonen, Seppo Auvinen, Alpo Jumppanen,Liisa Ra ti lainen, Liisa Pirhonen ja Taisto Kuoppala ja Seija Pajatien ehdotusta Sei ja Pajatie ja Jaakko Uuksulainen Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-2, päätösehdotus tuli pe rus tur valau ta kun nan päätökseksi. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja esittelee sopimusehdotuksen lautakunnan ko koukses sa. Valmistelija/esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , Kaupungin valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt lääkärien rek ry toin nin ulkopuoliselta taholta osana talousarvion ta sapai not ta mis oh jel maa. Perusturvajohtaja esittää, että hyväksytään sopimus kuudeksi kuukau dek si, jonka aikana todetaan halutaanko jatkaa lääkäripalvelujen han kin taa tältä pohjalta ja jos halutaan valmistellaan kilpailutus hankin nal le. hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kiteen perusturvalautakunta on tehnyt MediApu Oy:n kanssa sopimuksen rek ry toin ti pal ve lun hankinnasta alkaen ja sopimus on voi mas sa 6 kk tai siihen saakka, kunnes rekrytointipalvelu saadaan kil pai lu tet tua. Sopimuksen irtisanomisaika

3 on 2 kk. Rekrytointitoimenpiteiden seurauksena lääkäritilanteeseen on tu lossa parannusta keväästä alkaen ja edelleen kesälle ja syksylle. Koska rekrytointitoiminnan tulos ei riittävän selkeästi ole vielä nä kyvis sä ja ei pysytä ennakoimaan ostopalvelulääkärien hankinnan tarpeen vähenemistä, on perusteltua jatkaa sopimuksen voimassa oloa ai na kin muutaman kuukauden ajan. Seuraavaan lautakuntaan laaditaan yksityiskohtainen selvitys rek rytoin ti toi min nan vaikutuksesta lääkäritoiminnalle. Valmistelija / esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen. hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Terveyskeskuslääkäreiden kahdeksasta virasta on huhtikuussa 2015 kokonaan täyttämättä 1, 8 virkaa. Täyttölupa on saatu 2, 5 vir kaan ja parhaillaan on haettavana 2 terveyskeskuslääkärin virkaa. Yk si hakemus on tullut mennessä, mihin on myö tä vai kut ta nut MediAvulta ostettu rekrytointipalvelu. Ostopalveluna hankitaan tällä hetkellä eri alojen eri kois lää kä ri pal velui ta noin 12 päivää kuukaudessa. Lisäksi vastaanotolle ja päi vys tykseen ostetaan lääkärityövoimaa nykytilanteessa noin 1,6 lääkärin työpa nos. Kesälahden terveyskeskuksen vastaanotto ja Kiteen päivys tys vas taan ot to ovat olleet pitkälle tämän ostotyövoiman varassa. Yh den yleislääkärin kuukausityöpanos ostettuna maksaa noin euroa. Kuukausitasolla nykyisen tasoiset ostot vastaanotolle ja päi vys tyk seen, maksavat noin euroa/kk. Rekrytointipalvelu MediApu Oy kanssa tehdyn so pi muksen perusteella MediApu Oy on rekrytoinut Kiteen ter veys kes kukseen aikana yhteensä 18 työkuukautta: kuukautta kuukautta.

4 Virka 12 kuukautta MediAvun palvelu maksaa nykyisellä 6 kk sopimuskaudella 4500 /kk, yhteensä (ALV0). Ostopalvelulääkäristä aiheutuva ylimää räi nen kustannus kaupungille on vähintään /kk. Siten edel lä mainitut MediAvun rekrytoinnit ovat tuottaneet Kiteen kau pungil le noin 7000 euroa x 18 kk = euroa. Voidaan laskea, että yh teis työ MediAvun kanssa on säästänyt Kiteen kunnan menoja noin euroa ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Voimassaoleva sopimus MediApu Oy:n on sovittu päättyväksi tai siihen saakka, kun ostettava rekrytointipalvelu on saa tu kilpailutettua. Palvelun kilpailutusta ei ole toistaiseksi laitettu vi reil le. Sopimuksen irtisanomisaika on 2 kuukautta. MediApu Oy on asti voimassa olleessa tarjouksessaan esittänyt en simmäis ten 6 kk mittaisen kiinteän laskutuskauden jälkeen lää kä ri va jeen mukaan porrastettua kuukausilaskutusta. Esitetään lääkäreiden rekrytointipalvelun ostoa jatkettavaksi edelleen, koska virkalääkäreiden rekrytointi terveyskeskuksiin on py syväis luon tei ses ti vaikeaa. Vaikka virat saataisiin hetkellisesti täy teenkin, työntekijöiden vaihtuvuutta tulee aina olemaan. Pieni yksikkö on ää rim mäi sen haavoittuva, jo 1 tai 2 lääkärin poistuma voi aiheuttaa ti lan teen pahenemisen ns. lumipalloefektinä. Os to pal ve lu lää kä ri työvoi ma on lähes kaksi kertaa kalliimpaa kuin virkalääkärityövoima. Lääkäreiden rekrytoinnissa tarvitaan henkilökohtaisia kontakteja ja laa jo ja kontaktipintoja erityisesti yli-opistosairaalapaikkakunnilla. MediApu Oy on tässä tarjonnut soveltuvaa palvelua. Näkyvyyden saami nen omana toimintana vaatisi rekrytointi- ja mainosalan osaa mista, materiaali- ja taloudellisia resursseja. Sopimuksen jatkaminen MediApu Oy:n kanssa olisi hyvä vaihtoehto, kos ka rekrytointi- ja markkinointityö alkavat tuottamaan enemmän tulok sia vasta muutaman kuukauden jälkeen yhteistyön aloituksesta. Rek ry toin ti pal ve lu jen kilpailutus voidaan myös tarvittaessa suorittaa. Valmistelija, johtava lääkäri Marja Kapanen, puh , mar ja perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , Esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , mark Perusturvalautakunta päättää jatkaa MediAvun kanssa tehtyä so pimus ta toistaiseksi ja asia tuodaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn elo kuus sa.

5 hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvalautakunta 58 Keskustelun kuluessa Jaakko Uuksulainen ei jatka MediAvun kanssa rekrytointimarkkinointisopimusta vaan sopimus irtisanotaan. Esitystä ei kannatettu ja se raukeaa. Perusturvalautakunta Terveyskeskuslääkäreiden kahdeksasta virasta on nyt elokuussa kaik ki täytettynä. Kaksi viroista on täytetty osa-aikaisina ja yhteensä vir ko jen työaika on 7,2 henkilön työaika. Johtavan lääkärin työstä 40 % on määritelty perustyöhön ja ostopalvelujen kautta hankitaan äitiys neu vo laan sekä geriatrin ja psykiatrin palveluissa yksittäisten päivien kautta noin 50 %:n työajan verran lääkäripalvelua ulkopuolisilta ta hoil ta. Työterveyshuolto ja hammashuolto ovat organisoitu eril li si nä toimintoina. Lääkäriresurssi vastaanottotoiminnalle ja muulle pe rus ter vey denhuol lon palveluille, ilman työterveys- ja hammashuoltoa, on hieman yli kahdeksan lääkärin työaika. Tilanne on erittäin hyvä ja vastaa resurs sil taan väestöpohjamme tarpeita. Ostopalvelutoiminnan tarve näin ollen jää vähäiseksi.tällä resurssilla voidaan jo laskea yhden lää kä rin työaika si jais tar pee seen. Kuitenkin jatkossakin on tarvetta opis ke li joi den käyttöön lä hin nä kesäaikana sijaisuuksien hoidossa. Ter veys kes kuk ses sa työs ken te lee myös yksi amanuenssi. Sopimus rekrytoinnista MediApu Oy:n kanssa tehtiin viime vuonna, kun organisaatiossa ei ollut johtavaa lääkäriä ja lääkäritilanne oli huo no. Koska johtavan lääkärin työajasta 60 % on kohdistettu hal linnol li siin tehtäviin, hänen työaikaansa voi luontevasti sisällyttää lää kärei den rekrytointitoiminnan. Samalla voidaan todeta, että nykyisen lää kä ri ti lan teen johdosta ei ole tarvetta kilpailuttaa rek ry toin ti pal ve luja ja tehty sopimus voidaan päättää sopimuksen mukaisella ir ti sa nomis ajal la. Valmistelija: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , mark Esittelijä: johtava lääkäri Marja Kostamo, puh , Johtava lääkäri teki kokouksessa seuraavanlaisen päätöseh do tuksen: Perusturvalautakunta päättää, että rekrytointipalvelun ostoa MediApu Oy:n kanssa jatketaan määräaikaisesti saakka.

6 Rekrytointipalvelu kilpailutetaan syksyn 2015 aikana ja palvelun ostos ta päätetään tammikuun 2016 kokouksessa. Keskutelun kuluessa Alpo Jumppanen teki seuraavanlaisen esityksen: Irtisanotaan sopimus MediAvun kanssa ja syksyn aikana selvitetään ulkopuolisen rekrytointipalvelun tarve ja selvityksen perusteella päätetään rekrytointipalvelun kilpailuttamisesta. Liisa Pirhonen ja Jaakko Uuksulainen kannattivat Alpo Jumppasen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys ja asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä Puheenjohtaja teki äänestykseen äänestysesityksen siten, että ensin nostavat kätensä ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja sitten ne, jotka kannattavat Alpo Jumppasen tekemää ehdotusta Seuranneessa kättennostoäänetyksessä päätösehdotusta kannattivat Seija Pajatie ja Jouni Pulkkinen ja Alpo Jumppasen esitystä Parkkonen Aki, Auvinen Seppo, Jumppanen Alpo, Ratilainen Liisa, Pirhonen Liisa, Suikkanen Sirpa ja Uuksulainen Jaakko. Puheenjohtaja totesi, että äänin 2-8, Alpo Jumppasen tekemä esitys tuli perusturvalautakunnan päätökseksi.

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI Kaupunginhallitus 239 24.06.2013 Kaupunginvaltuusto 86 01.07.2013 Kaupunginhallitus 313 07.10.2013 ERÄJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON LÄHIPALVELUT / HAMMASHOITAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN SUUHYGIENISTIKSI

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS KOSKIEN TILAA 562-413-105-0 KORTTELISSA 52 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Kaupunginhallitus 250 27.10.2014 Kaupunginhallitus 297 08.12.2014 Kaupunginhallitus 24 02.02.2015 Kaupunginhallitus 51 16.02.2015 Kaupunginhallitus 85 16.03.2015 Kaupunginhallitus 117 13.04.2015 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

Perusturvaltk 30.01.2008

Perusturvaltk 30.01.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Perusturvaltk 30.01.2008 AIKA 30.01.2008 klo 18:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017.

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017. Kunnanhallitus 278 20.10.2014 Kunnanhallitus 309 17.11.2014 Kunnanhallitus 325 01.12.2014 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 571/02.02.00/2014 KHALL 20.10.2014 278 Asian valmistelija:

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 399/05.051/2012 KAUPHALL 29.10.2012 436

Talouden tasapainottamisohjelma 399/05.051/2012 KAUPHALL 29.10.2012 436 Kaupunginhallitus 436 29.10.2012 Kaupunginhallitus 452 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 102 15.11.2012 Kaupunginhallitus 210 13.05.2013 Kaupunginvaltuusto 68 23.05.2013 Kaupunginhallitus 377 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot