Mäntykankaan koulu. Opetuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus OHJAUSPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntykankaan koulu. Opetuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus OHJAUSPALVELUT"

Transkriptio

1 Mäntykankaan koulu Opetuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus OHJAUSPALVELUT 2011

2 2 3 Mäntykankaan koulu YLEISINFO OHJAUSPALVELUT Tiedustelut...4 Tukijaksot...4 Ohjaus- ja arviointikäynnit...6 Muuta ohjausta...6 Koulutukset...7 TILAUSKOULUTUS Oppijan koulupolku Opetussuunnitelma uudistuu...8 Opettajan rooli muutoksessa...9 Erityiset oppijat aineenopetuksessa...9 HOJKS oppimisen ja kasvamisen tukena...9 Osallistavat oppimusympäristöt...10 Huolen puheeksi ottaminen...10 Haasteellinen oppija luokassani...11 Luki-päivä...11 Hups keikkaa! Oman kehon hahmotus, vuorovaikutustaidot ja aistitiedon jäsentyminen oppimisessa...12 Vammaislaskettelun mahdollisuudet kuntoutuksessa...12 Luovasti arjen hoitotyössä Luovuus, teoria ja tutkimus kohtaavat...13 Oppimisen ja opettajuuden haasteet -koulutuskokonaisuus...13 Soveltavan liikuntakasvatuksen kurssit...13 MUU PALVELUTOIMINTA Luki-testaus ja lausunnot...14 Vapaa-ajan taideryhmät...14 Aamu- ja iltapäivätoiminta...14 Tilapäinen hoito...14 Tutustumis- ja opintokäynnit...14 Tilavuokrat...14 VEP-verkosto...15 Myytävä materiaali...15 Valteri-verkoston kartta...19

3 4 Yleisinfo Yleisinfo 5 MÄNTYKANKAAN KOULUN OHJAUSPALVELUT Mäntykankaan koulu on Kuopiossa sijaitseva opetuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus ja osa valtakunnallista erityisen tuen Valteri-palveluverkostoa. Osaamiskeskus järjestää lähikouluissa opiskeleville lapsille ja nuorille opetuksen ja kuntoutuksen tukipalveluita. Lisäksi osaamiskeskuksessa tuotetaan, koulutus- ja informaatiopalveluita muille opetuksen järjestäjille, opettajille, koulunkäyntiavustajille, oppilaiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille ja oppilaiden vanhemmille. TIEDUSTELUT Tukijaksot ja ohjaus- ja arviointikäynnit Rehtori Kuntoutusohjaaja Ohjaava erityisluokanopettaja Ohjaava erityisluokanopettaja Koulutukset Ohjaava opettaja Rehtori Muut yhteydenotot Hallinto- ja kurssisihteeri Inkeri Kekäläinen puh Aimo Martikainen puh Markku Piilonen puh Päivi Heiskanen puh Jukka Vetoniemi puh Inkeri Kekäläinen puh Helena Montonen puh. (017) TUKIJAKSOT Mäntykankaan koulu - opetuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus tarjoaa erilaisia tukijaksoja kotikunnissaan opiskeleville erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Jaksot tukevat oppilaan selviytymistä kotona ja koulussa. Tukijaksoihin liittyy usein erillisiä ohjauskäyntejä oppilaan kotikuntaan. Jaksoihin ja ohjauskäynteihin tarvitaan lähete ja maksusitoumus, joka annetaan koulutoimesta tai sosiaali- ja terveysalan toimijoilta. Koulunkäynnin tukijaksolla tuetaan erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan koulunkäyntiä omassa lähikoulussa. Jaksolle voivat hakeutua oppilaat, joilla on esim. haasteita oppimisessa, koulunkäyntirytmin löytymisessä tai terveydentilan tuomia haasteita lähikoulussa. Jakson pituus vaihtelee 2-6 viikkoon. Kuntoutus- ja kouluarviojaksot on tarkoitettu kotikunnissaan opiskeleville erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Jaksot tukevat oppilaan selviytymistä kotona ja koulussa. Aloitteen jaksosta voivat tehdä koulutoimi, terveydenhuolto, sosiaalitoimi tai vanhemmat. Oppilaan kuntoutuksen ja koulunkäynnin tilanne (esim. toiminnallinen näönkäyttö, arjen hallinta, apuvälinearviointi) arvioidaan yksilöllisesti suunnitellun jakson aikana. Kuntoutusja kouluarviojaksoon liittyy tarvittaessa ohjauskäynti, jota varten tarvitaan maksusitoumus. Jakson pituus on 5-10 vuorokautta. Asumisharjoittelujakso on itsenäisen asumisen harjoittelua Mäntykankaan koulun tiloissa. Jakson tavoitteena on, että asumisharjoitteluun tuleva nuori oppii tiedostamaan avustustarpeensa, osaa ohjata avustajiaan, selviytyy mahdollisimman itsenäisesti ja harjoittelee itsenäiseen asumiseen liittyviä päivittäisiä toimintoja. Jakson pituus on 5-10 vuorokautta. Koulupaikka-arviojakson aikana selvitetään oppilaan tarpeisiin sopiva koulupaikka. Oppilaan koulunkäynnin ja kuntoutuksen tilanne kartoitetaan yhteistyössä oppilaan kotikunnan kouluviranomaisten kanssa. Jakson pituus on 10 vuorokautta. Lisäopetuksen arviojaksolla arvioidaan Mäntykankaan koulun lisäopetuksen soveltuvuutta opiskelijalle. Lisäopetuksen tavoitteena on opiskelijan henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä valmentautuminen jatko-opintoihin ja tulevaan elämään. Jakson pituus on 5 vuorokautta. Soveltavan liikunnan jakson aikana opiskelija saa tehostettua sovelletun liikunnan opetusta. Jaksojen teemoina ovat esim. soveltava talviliikunta, soveltava palloilu ja joukkuelajit ja uinti. Jaksot tukevat kotikoulun opetussuunnitelman toteutumista ja mahdollisuutta suunnitella oppilaalle yksilöllistä liikunnan opetusta. Jakson pituus on 3-5 vuorokautta.

4 6 Yleisinfo Yleisinfo 7 OHJAUS- JA ARVIOINTIKÄYNNIT Ohjaus- ja arviokäyntien tarkoituksena on tukea lähikouluperiaatetta. Ohjaus suunnataan lapsen/nuoren oppimisen ja kasvun tukemiseen, oppimista tukevaan kuntoutukseen ja arjentaitojen harjaannuttamiseen tai opetushenkilöstön/kuntoutushenkilöstön ammattiosaamisen syventämiseen. Ohjaus tapahtuu joko Mäntykankaan koululla tai lapsen/nuoren päiväkodissa, koulussa tai kotona. Jaksoihin ja ohjaus- ja arviointikäynteihin tarvitaan maksusitoumus. Palvelujen hinnat löytyvät osoitteesta: -> arkisto: Palveluhinnasto Ohjausta annetaan: Tehostetun/erityisen tuen järjestämiseen HOJKS/oppimissuunnitelma Osallistavan opetuksen toimivat opetuskäytännöt Pedagogiikkaan Äidinkielen oppimistapoihin/opetusmenetelmiin Oppimisen ongelmiin ja ratkaisuihin Haasteellisen oppijan oppimisympäristön rakentamiseen Tietokoneavusteiseen opetukseen Opetusohjelmat ja niiden hyötykäyttö opetuksessa Henkilökohtaisen tietokoneen käyttöönoton opastus Tietokone kommunikoinnin/oppimisen apuvälineenä Soveltavaan liikuntaan Soveltavan liikunnan perusteet Liikuntavammaisen oppilaan pystylaskettelun ohjaus ja avustaminen Kelkkalaskettelun ohjaus ja avustaminen Erityisryhmien uinninopetus ja avustaminen SDM-menetelmä (Sherborne) oppimisvalmiuksien ja vuorovaikutustaitojen kehittäjänä Musiikin opettamiseen Kuvionuotit musiikinopetuksessa Kommunikointiin AAC-menetelmien ohjaus MUUTA OHJAUSTA: Työnohjaus Yhteisötyönohjaus on ryhmässä (noin 10 henkilöä) tapahtuvaa työskentelyä, johon osallistuu koko työyhteisö tai työyksikkö. Ohjauksen tavoitteena on tukea yhteisöä tutkimaan yhdessä omaa työtään ja keskinäistä vuorovaikutusta. Esimies on mukana. Tavoitteena on yhteisön keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen lisääminen ja työn tavoitteiden sekä ryhmän perustehtävien selkiyttäminen. Ryhmätyönohjaus (max noin 10 henkilöä) tapahtuu keskusteluna työnohjaajan ja ohjattavien kesken. Ryhmän jäsenet ovat samaa tai samankaltaista työtä tekeviä työntekijöitä joko samassa tai eri työyksiköstä. Tavoitteena on yleensä oman työn kehittäminen ja oman ammatti-identiteetin vahvistaminen. Yksilötyönohjaus on usein suunnattu johtajien ja esimiesten sekä vaativaa asiakastyötä tekevien henkilöstöryhmien työn tukemiseen. Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta kasvatus-, sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille. Lääkärin palvelut Lääkärin vastaanottokäynti sisältää lääkärin tutkimuksen ja sairaanhoitajien palvelut. Näiden perusteella suunnitellaan jatkotoimenpiteet ja seuranta sekä laaditaan tarvittavat lääkärinlausunnot. Neuropsykiatrinen valmennus Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia (adhd, add, asperger, käyttäytymishäiriöitä). Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä ja se on yksilöllistä. Valmennus kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Valmennukset tavoitteet laaditaan yhteistyössä lapsen/nuoren, hänen perheensä ja mahdollisesti lähettävän tahon kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus valmennuksen avulla oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja tapoja arkeensa. Valmennuksen sisältö rakentuu yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös matkapuhelinta ja sähköpostia. JOS SINULLA ON JOKIN OPPIMISEN HAASTE RATKAISTAVANASI - ohjauspalvelumme auttavat! KOULUTUKSET Mäntykankaan koulun järjestämät koulutukset ovat pääsääntöisesti tilauskoulutuksia. Koulutukset suunnitellaan tilaajan toiveiden ja koulutustarpeiden mukaisesti, joko Mäntykankaan koululla, tai tilaajan omalla paikkakunnalla (esim. VESO-koulutus). Koulutuksia järjestetään myös Opetushallituksen myöntämällä määrärahalla. Tiedustelut Ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi puh

5 8 Tilauskoulutus Tilauskoulutus 9 KOULUTUSTA UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEEN! Inklusiivisen koulun periaatteet haastavat perinteisen koulun muutokseen. Onko oma työyhteisösi valmis matkaan? Mäntykankaan koulu tarjoaa oman työyhteisönne kehittämiseen koulutuksia erityisen oppijan kohtaamiseen sekä uuden koulun kehittämiseen inklusiivisten periaatteiden pohjalta. OPPIJAN KOULUPOLKU OPETUSSUUNNITELMA UUDISTUU Rehtorit, erityisopettajat, luokanopettajat, aineenopettajat, kouluhallintoviranomaiset, oppilashuoltotyöryhmät, terveydenhoitajat, kuraattorit sekä muut asiasta kiinnostuneet. Kouluttaja KM, rehtori Inkeri Kekäläinen Miten opetussuunnitelmauudistus muuttaa koulujen toimintaa. Erityisopetuksen lainsäädännön merkitys oppijan arkeen: varhainen tuki, tehostettu tuki, oppimissuunnitelma, yksilölliset opetusjärjestelmät. HOJKS pedagogisena asiakirjana - mitä se tarkoittaa arjessa? OPETTAJAN ROOLI MUUTOKSESSA Rehtorit, erityisopettajat, luokanopettajat, aineenopettajat, koulunkäyntiavustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Kouluttaja KM, rehtori Inkeri Kekäläinen Muutos on tavallinen ilmiö koulun ja opetuksen arjessa. Arjen pyörittämiseen tarvitaan ymmärrystä ja taitoja, jotta työyhteisö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla oppijan ja opettajan kannalta. Kurssilla annetaan tietoa ja eväitä työyhteisön muutokseen liittyvissä asioissa. Samalla paneudutaan ohjaavan kasvatuksen pedagogiikkaan ja erityisesti viestintään ja sen ymmärtämiseen. ERITYISET OPPIJAT AINEENOPETUKSESSA Aineenopettajat Koulutus on tarkoitettu aineenopettajille peruskurssiksi erityisistä oppijoista sekä tuen muodoista oppilaiden oppimiseen ja kasvamiseen. Koulutuksen tarkempi sisältö ja kesto muokataan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. HOJKS OPPIMISEN JA KASVAMISEN TUKENA Menetelmällinen ja opetussuunnitelmallinen yksilöllistäminen lähikoulussa. Oppimissuunnitelma ja HOJKS käytännön työkaluina tuen määrittelyssä ja opetuksen toteuttamisessa.

6 10 Tilauskoulutus Tilauskoulutus 11 OSALLISTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT Luokanopettajat, aineenopettajat, rehtorit, koulujen kehittäjät ja opetussuunnitelmatyöstä vastaavat henkilöt. Osallistavan koulun perusperiaatteet: yhteistoiminnallinen opetus, yhteistoiminnallinen oppiminen, yhteisöllinen ongelmanratkaisu, laadukas opetus, heterogeeninen ryhmäjako, fyysiset rakenteet ja vaihtoehtoiset oppimistavat inklusiivisen koulun rakentajina. Koulutus soveltuu koulujen opetussuunnitelmatyön tueksi ja malliksi, kuinka oppilaan kasvua ja oppimista voidaan uuden perusopetuslain mukaan käytännössä tukea. HUOLEN PUHEEKSI OTTAMINEN Lasten/nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät: opetus-, kasvatus-, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilöstö. Huolen puheeksiottomenetelmä on apuväline mahdollisimman varhaiseen puuttumiseen lasten ja nuorten ongelmiin. Tällä menetelmällä asioiden ilmaiseminen helpottuu ja saadaan aikaan yhteistyötä lasta, nuorta ja vanhempia kunnioittaen. Päätavoite on huolen vähentäminen tarvittava apu kartoittamalla, mukaan ottamalla ja siten myös voimavaroja lisäämällä. Tekijän tiedostaessa oman roolinsa ja jaksamisensa auttamistilanteessa hän voi auttaa myös muita. Kouluttajat ovat suorittaneet Stakesin järjestämän Huolen puheeksiottokouluttaja -koulutuksen. Menetelmä sopii tilanteisiin, joissa työntekijä on epävarma siitä, millä tavoin ottaa lasta tai nuorta koskeva huolensa puheeksi. Koulutuksessa mietitään myös puuttumisen oikeutusta ja sitä kenen asiaan tulee puuttua. Kouluttajat Kuntoutusohjaaja Aimo Martikainen Erityisluokanopettaja Jussi Väänänen ( alkaen) ( alkaen) HAASTEELLINEN OPPIJA LUOKASSANI Opettajat ja koulunkäyntiavustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Kouluttaja KM, erityisluokanopettaja Päivi Heiskanen Tarkkaavaisuushäiriö on tällä hetkellä yksi yleisimmistä neurologisen kehityksen erityisvaikeuksista. Melkein jokaisessa koululuokassa on oppilaita, joiden ongelmat tarkkaavaisuudessa vaikeuttavat oppimista ja aiheuttavat sen lisäksi sekundaariongelmia (käytösongelmia, masennusta jne). Koulutuksessa paneudumme tarkkaavaisuushäiriöön, sen syihin, seurauksiin ja tukitoimiin. LUKI-PÄIVÄ Opettajat, erityisopettajat, koulunkäyntiavustajat, lääkärit, psykologit, terapeutit ja vanhemmat. Kouluttaja KM, ohjaava erityisluokanopettaja Päivi Heiskanen Päivitettyä tietoa lukemisen ja kirjoittamisen oppimisesta ja opetusmenetelmistä. Miten LUKI-vaikeus voidaan tunnistaa mahdollisimman varhain. Luki-kuntoutuksen keinoja ja menetelmiä. Huolen puheeksi ottamisen teoriaa ja käytännön harjoituksia.

7 12 Tilauskoulutus Tilauskoulutus 13 HUPS KEIKKAA! OMAN KEHON HAHMOTUS, VUOROVAIKUTUSTAIDOT JA AISTITIEDON JÄSENTYMINEN OPPIMISESSA Kaikki aiheesta kiinnostuneet päiväkoti- ja esikouluhenkilöstö, opettajat, avustajat, terapeutit jne. Kouluttajat Toimintaterapeutti, NDT, SI-toimintaterapeutti Anja Vehviläinen Ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi Tavoite Kurssin tavoitteena on ymmärtää oman kehon hahmotuksen, vuorovaikutustaitojen ja aistimusten jäsentymisen yhteys oppimiseen. Tehostetulla kehonhahmotuksen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelulla voidaan ennalta ehkäistä oppimisvaikeuksia ja harjaannuttaa oppimisvalmiuksia. Teoriaosuuden lisäksi teemme käytännön harjoituksia. Teoria pohjautuu mm. SI- ja SDM-menetelmiin. SI-menetelmä on viitekehys silloin, kun aistitiedon käsittelyn ongelmat vaikeuttavat lapsen oppimista/toimintaa. Sherbornemenetelmä (SDM) on kokonaisvaltainen opetusmenetelmä, jonka avulla harjoitellaan kehontuntemusta, vuorovaikutusta ja tilan hahmotusta. Käytämme pääasiassa Sherborne-harjoituksia. VAMMAISLASKETTELUN MAHDOLLISUUDET KUNTOUTUKSESSA Fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, opettajat, avustajat ja muut erityislasten kanssa työskentelevät henkilöt sekä erityislasten vanhemmat. Valmistelevia harjoitteita, erityisryhmien laskettelun historiaa yleisesti sekä Mäntykankaan koulun näkökulmasta, laskettelun, pystylaskettelun ja kelkkalaskettelun perusteita eri vammaisryhmittäin soveltaen, lasketteluun valmistelevien harjoitusten merkitys, suunnittelu ja toteuttaminen, SKI-jumpan suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet, avustusotteita laskettelun ohjaamiseen. Opetus sisältää luentoa, videoesimerkkejä sekä käytännön harjoittelua rinteessä. Kurssin tavoitteena on antaa tietoa ja käytännön vinkkejä erityislasten laskettelun ohjaamiseen sekä antaa kuvan siitä, kuinka vammaislaskettelu toimii kuntouttavana välineenä. Kurssin sisältö ja kesto räätälöidään asiakkaan kanssa sopivaksi. LUOVASTI ARJEN HOITOTYÖSSÄ LUOVUUS, TEORIA JA TUTKIMUS KOHTAAVAT Hoitajat, jotka työskentelevät erityislasten, -nuorten ja -aikuisten kanssa. Kouluttajat Vapaa-ajanohjaaja, sosionomi AMK Taideterapeutti Arja Heloaho Oppilaskodin johtaja, TtM, työnohjaaja Pia Walle Tutustutaan oman kokemuksen kautta luoviin menetelmiin, vahvistetaan näiden menetelmien teoreettisia lähtökohtia, tutustutaan yhdessä erityislasten, -nuorten ja -aikuisten arjessa selviytymistä käsittelevään tutkimustietoon ja pohditaan työnohjauksellisin menetelmin näiden asioiden hyödyntämistä arjen hoitotyössä. OPPIMISEN JA OPETTAJUUDEN HAASTEET -KOULUTUSKOKONAISUUS Tämä on tarkoitettu kouluille esikoulusta toisen asteen oppilaitoksiin, jotka ovat huomanneet erityisopetuksen tarpeen omassa työssään. Koulutus räätälöidään kunkin asiakkaan kanssa heille sopivaksi niin sisältöjen kuin kestonkin mukaan. SOVELTAVAN LIIKUNTAKASVATUKSEN KURSSIT Tarkoitettu opettajille, joilla on ryhmässään erityinen liikkuja. Soveltavalla liikuntakasvatuksella tarkoitetaan liikunnanopetusta, jossa otetaan huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet liikunnan opetuksessa. Kurssilla tutustutaan eri liikuntalajien sovelluksiin sekä tehdään liikunnan HOJKS tutuksi ja käytännön välineeksi erityisoppilaan liikunnanopetuksen toteuttamisessa.

8 14 Muu palvelutoiminta Muu palvelutoiminta 15 LUKI-TESTAUS JA LAUSUNNOT Luki-testausta tarjotaan lukioille tai muille toisen asteen oppilaitoksille sekä yksityishenkilöille. VAPAA-AJAN TAIDERYHMÄT Mäntykankaan koululla järjestetään taideryhmiä erityislapsille ja -nuorille. Ryhmien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten luovaa itseilmaisua kuvataiteen keinoin. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Mäntykankaan koulun päiväoppilaille koulupäivinä klo välisenä aikana. Tavoitteena on helpottaa vanhempien työssäkäyntiä ja opiskelua. Toimintaan sisältyvät kuntouttava hoito ja ohjaus, ohjattu vapaa-ajantoiminta sekä ruokailut. Aamuja iltapäivätoimintaan tarvitaan kunnan maksusitoumus. TILAPÄINEN HOITO Tilapäistä hoitoa järjestetään Mäntykankaan koulussa lukuvuoden aikana koulun päiväoppilaille sekä kesällä kahden viikon aikana myös kuntien koulujen oppilaina oleville liikuntavammaisille, neurologisesti sairaille ja pitkäaikaissairaille tai muun erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Tilapäiseen hoitoon tarvitaan kunnan maksusitoumus. Tavoitteena on tukea perheiden jaksamista sekä mahdollistaa lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja uusia kokemuksia. Toimintaan sisältyvät kuntouttava hoito ja ohjaus, arjen toimintojen harjoittelu sekä ohjattu vapaa-ajantoiminta (liikunnalliset pelit ja leikit, karting sekä taidetoiminta). TUTUSTUMIS- JA OPINTOKÄYNNIT Ryhmät (max. 20 hlöä) voivat tutustua Mäntykankaan koulun toimintaan. Tutustumiskäyntiin sisältyy toiminnan yleisesittely, jonka kesto on 1,5 h. Tutustumisen yhteyteen voidaan tilata erillinen luento koulun osaamisalueilta. Tutustumiskäynnin hinta on 55,00 /20 henkilön ryhmä (+ alv 23%). TILAVUOKRAT Mäntykankaan koulu vuokraa tiloja ja välineitä koulun toiminta-ajatuksen mukaisille yhteistyökumppaneille. Palvelujen hinnat löytyvät osoitteesta -> arkisto: Palveluhinnasto VEP-VERKOSTO VEP-verkosto kokoaa yhteen tietoa, jota voivat käyttää hyväksi erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmat ja huoltajat sekä heidän kanssaan työskentelevät henkilöt. MYYTÄVÄ MATERIAALI 1. Erityisesti elämään (42,00 ) Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aikuisten elämäntilanne ja palvelut. Mitä kuuluu nuorille aikuisille, jotka ovat suorittaneet peruskoulun tai käyneet lisäopetusluokan valtion erityiskoulussa? Millaista heidän arkensa on? Saavatko he tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut? Toteutuivatko peruskoulun loppuvaiheessa tehdyt jatko-opintosuunnitelmat? Kuinka suuri osa heistä on mukana työelämässä? Millaisia toiveita ja unelmia heillä on? Tämä tutkimusraportti sopii tietolähteeksi ja ajatusten herättäjäksi sekä perheille että opetuksen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ammattilaisille. 2. Näkökulmia näköpulmiin (52,00 ). Liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön arviointi. Liikuntavammaisen, erityisesti CP-vammaisten lasten näönkäytössä on todettu lukuisia lasten varhaiskuntoutukseen, opetukseen ja sen suunnitteluun vaikuttavia aivovamman aiheuttamia poikkeavuuksia. Millä menetelmillä näitä vaikeuksia voidaan tutkia systemaattisesti? Voidaanko niiden laadun perusteella päätellä, minkä neuroanatomisen alueen vauriosta on kyse? Mitä tarkoittavat toiminnallisen näönkäytön vaikeudet ja miten laajalle heijastuvia vaikeudet voivat olla? Miten ne tulisi ottaa huomioon lapsen päivittäisissä toiminnoissa, kuntoutuksessa ja koulunkäynnissä? Tulokset perustuvat valtakunnalliseen liikuntavammaisten koululaisten toiminnallisen näönkäytön tutkimushankkeeseen.

9 16 Muu palvelutoiminta Muu palvelutoiminta Leikin, lasken, luokittelen (30,00 ) Välineitä toiminnalliseen matematiikkaan liittyvää teoriatietoa, tulostettavia materiaalisivuja ja kuvia välineistä. 4. Näit, näinkö, näin! (45,00 ) Tehtäviä visuaalisen hahmottamisen taitojen harjoitteluun. Tehtävät ovat tulostettavissa ja niitä voi tehdä myös tietokoneella. 5. Sherborne Developmental movement (45,00 ) DVD antaa keinoja vaikeasti vammaisten ja autististen lasten oppimisvalmiuksien kehittämiseen vuorovaikutus- ja kehonhahmotusharjoitusten avulla. DVD:n mukana opasvihko. 6. MENNÄÄN METSÄÄN-peli (45,00 ) Peli on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille sopivaksi ja siinä ei tarvitse metsään menoa pelätä. Se on innostava, haastava ja toiminnallinen tapa tutustua metsän kasvustoon ja eläimiin. Peli sopii hauskaan yhdessä oppimiseen ja se käy myös erilaisille oppijoille. Kuvakortteja voi hyödyntää myös muuten opetuskäytössä. Kortteja on yhteensä Muistikello (79,00 ) Apuvälineeksi päiväohjelman seuraamiseen esim. esikoululaisille, koululaisille. Yksiviisarinen muistikello toimii kellokoneistolla ja siinä on 12 tunnin kellotaulu ja 12 sektorin pohja. Viisari kulkee tunnissa yhden sektorin. Kellon halkaisija on 25 cm. Symbolit kiinnitetään tauluun magneeteilla. 10. Sointukampa (45,00 ) Kanteleen soiton apuväline, sen avulla toisen käden hienomotorinen suoritus (kahden eri kielen yhtäaikainen kuolettaminen) korvataan painamalla yhtä painiketta. Apuvälineessä on kolme painiketta kanteleen kolmelle eri säestyssoinnulle (1.-, 4.- ja 5.-asteen soinnut). Sointukampa on tarkoitettu kanteleensoittajalle, jolla on hienomotorinen vaikeus. 7. Katson, muistan, järjestän (22,00 ) Lukemisen perustaitoja kuten lukusuuntaa, katseen käyttöä, työmuistia sekä ylä- ja alakäsitteistä harjoittavia kuvanauhoja ja -kortteja. Kansio sisältää 12 sarjaa eritasoisia kuvakortteja. 8. Luokittelen, yhdistän ja luen (37,00 ) Lukutaito- ja luokitteluharjoituksia kuvien ja sanojen avulla. Kansio sisältää 17 käsiteluokkaa kuvina ja sanoina.

10 18 19 Mäntykankaan koulu Opetuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus

11 FC Mainonnantekijät Oy Offsetpaino L. Tuovinen Ky 2010 OIKEUS YKSILÖLLISYYTEEN ETEENPÄIN ELÄMÄSSÄ! Mäntykankaan koulu Sampsankatu 8, Kuopio Puh. (017) , faksi (017)

Ohjaus- ja koulutuspalvelut

Ohjaus- ja koulutuspalvelut Ohjaus- ja koulutuspalvelut 2012 2 Ohjaus Ohjaus 3 OHJAUS- JA KOULUTUSPALVELUT OHJAUspalvelut...4 Ohjaus...5 Tukijaksot...6 Neuropsykiatrinen valmennus...7 Työnohjaus ja työyhteisösovittelu...7 Tukikeskustelut...8

Lisätiedot

Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas LUKUVUODEN 2014-2015 PALVELUHINNASTO

Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas LUKUVUODEN 2014-2015 PALVELUHINNASTO Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas LUKUVUODEN 2014-2015 PALVELUHINNASTO 2 VARSINAISET OPPILAAT KOTIKUNTAKORVAUS siirtyy oppilaan kotikunnalta suoraan VM:n kautta Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaalle.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008. Mäntykankaan koulu

Toimintakertomus 2008. Mäntykankaan koulu Toimintakertomus 2008 Mäntykankaan koulu SISÄLLYSLUETTELO 1. STRATEGIA, HALLINTO JA TYÖRYHMÄT...1 1.1 Toiminta-ajatus...1 1.2 Arvot...1 1.3 Visio...1 1.4 Hallinto...1 1.4.1 Johtokunta...1 1.5 Koulun työryhmät...2

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA

OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA OPPILAAN TUKEMISEN SUUNNITELMA Kuva: Emma Suomala 3.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 14.09.2010 48 Päivitys hyväksytty: Sivistyslautakunta 22.10.2013 50 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Oppilaan tukemisen

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO Haukkarannan ohjauspalvelut...3 Henkilöstö ja yhteystiedot...4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...4-5 Koulutuskalenteri kevät 2011...6-13

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA

31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 31.12.2010 PAIMION JA SAUVON OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI,- PERUS- JA LUKIO-OPETUKSESSA 2 OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1. Oppilashuollon määritelmät ja tavoitteet 4 Oppilas- ja

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstö ja yhteystiedot... 3 Haukkarannan ohjauspalvelut...3-4 NEPSY -valmennus ja -ohjausviikonloput... 4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Toiminta- ja tuloskertomus 2007. Mäntykankaan koulu

Toiminta- ja tuloskertomus 2007. Mäntykankaan koulu Toiminta- ja tuloskertomus 2007 Mäntykankaan koulu SISÄLLYSLUETTELO 1. STRATEGIA, HALLINTO JA TYÖRYHMÄT... 1 1.1. Toiminta-ajatus... 1 1.2. Arvot... 1 1.3. Visio... 1 1.4. Hallinto... 1 1.4.1. Johtokunta...

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen Sofia Joentakanen, 9 vuotta Opetussuunnitelman käyttäjälle Opetussuunnitelma on laadittu ja päivitetty vuosiluokille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN ESIOPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 26.5.2014 Sisällys 1 ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET... 4 1.1 Tehtävä... 4 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet... 4 2 ESIOPETUKSEN

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 1. Opetussuunnitelma 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ...

1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 3. SEINÄJOEN LYSEON OPPIMISYMPÄRISTÖ... SEINÄJOEN LYSEON OPETUSSUUNNITELMA 01/2014 1. SEINÄJOEN LYSEON PERUSPERIAATTEET... 1 2. SEINÄJOEN LYSEON ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS... 1 2.1. ARVOPOHJA JA TEHTÄVÄ... 1 2.2. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Pohjautuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksiin ja täydennyksiin MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 MÄÄRÄYS 16.6.2014 DNRO

Lisätiedot