Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus"

Transkriptio

1 Vanhaa, uutta, sinistä, lainattua- monimenetelmällinen tutkimus Suvi Ronkainen Lapin yliopisto, menetelmätieteiden lts. Metodifestarit, Jyväskylä 2009

2 Nimeämisen tapoja multi-methods; multi-strategy, mixed methods, mixed methodology (Bryman 2007) triangulation, mixed methods, multiple strategies (Layder 1998) Mixed methods approach tai design, multimethod/multitrait research, methodological triangulation; mixed methods research, mixed methodology; combined research (Creswell & Plano Clark 2007) Multimethod strategy; multimethod approach (Brewer & Hunter 1989)

3 Mixed methods research uusi metodologia vai brändin luomista? mixed methods research involves both collecting and analyzing quantitative and qualitative data. (Cresswell & Plano Clark 2007) mixing of data is a unique aspect of our definition By mixing the datasets, the researcher provides a better understanding of the problem than if either dataset had been used alone. Siten kirjoittajat väittävät - mixed methods tutkimus on samankaltainen, uusi oma traditionsa kuin esim. etnografia

4 Joka lupaa mixed methods designs provide researchers, across research disciplines, with a rigorous approach to answering their research questions. (xv) to put both forms of date together as a distinct research design or methodology is new. Thus the idea of mixing the data, the specific types of research designs, the notation system, the terminology, the diagrams of procedures, and the challenges and issues in using different designs --- are new features that have emerged within the last decade. (Cresswell & Plano Clark )

5 Käytännössä tarkoittaa aineistojen sekoittamista tietyillä logiikalla 1) Aineistojen sulauttaminen tai yhdistäminen (= analysoidaan yhdessä) 2) Yksi aineisto pohjautuu toiselle aineistolle (= esitutkimus ja jatkotutkimus) 3) Toinen aineisto sisältyy toiseen (= aineisto tuo lisän tai tukee toisen aineiston analyysia) Perusjako laadullinen määrällinen vrt. menetelmällisten traditioiden moninaisuus. Psykologia, kasvatuspsykologia, hoitotiede

6 Yhteiskuntatieteiden vanha keskustelu: Triangulaatio * Methods are of high theoretical relevance. (Denzin 1978, 5). BUT * Each theory demands and produces a special view of the research act. AND The personal preferences of sociologist (definitions of methods, values and ideologies, etc) serve to shape fundamentally the activities as investigators, and the major way in which they act on their environment is through their research methods.

7 Jonka muotoja ovat 1) Data triangulation 2) Investigator triangulation 3) Theory Triangulation 4) Methodological Triangulation Tämän hetken mixed methods keskustelijoista Cresswell & Plano Clark 1, Tashokkori & Teddlie, Morse 4.

8 Kolmas tapa: Tutkimustyylien yhdistäminen What is needed are approaches that systematically explore the new avenues of research that methodological diversity affords. Methodological styles reflect not just differences in technique, (such as qualitative versus quantitative procedures) but also different views of the epistemology of science and its ultimate goals and contributions to human thought and endeavor. (Brewer & Hunter 1989,26)

9 Monimenetelmällisyydellä voidaan siis viitata - laadullisten ja määrällisten aineistojen yhdistämisestä (asetelmallisesti: aika, hierarkia) - erilaisten ways of making sense ymmärtämisen/tietämisen tapojen yhdistämisestä (= traditioista, tutkimustyyleistä) - erilaisten luovien valintojen tekemisestä ilmiön tavoittamiseksi (=tutkimus erillisten valintojen joukkona) - erilaisilla metodologioilla toteutettujen tutkimusten yhdistämisestä (QUAL+quan, QUAL quan, QUAL + qual etc = multimethod design)

10 Oma käsitykseni monimenetelmällisyydestä Kun tutkimusta tarkastellaan sen kautta, millaiseen tavoitteeseen siis millaiseen tietoon tutkimus pyrkii, näyttäytyy monimenetelmällinen tutkimus ennen kaikkea toimintatavalta, jonka ytimessä voisi olla erityyppisen ja eri yleisyystasolla toimivan tiedon yhdistäminen tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi. Edellytys: erilaisen tiedon taju (tulossa Ronkainen ym. (2010 Tutkimuksen voimasanat.. WSOY)

11 Ei paragimaattisia jakoja vaan epistemologista ymmärrystä - Kuitenkin kyse on jostain huomattavan paljon käytännöllisemmästä. Monimenetelmällinen tutkimus ei voi olla pelkästään eklektisiä luovia valintoja mutta toisaalta suuret paradigmaattiset jaot eivät ole käytäntöjen kannalta kuitenkaan keskeisiä. Keskeistä erilaisen tietämisen ymmärtäminen Vrt. Greene & Garacelli 2003

12 Esimerkki: Kortteinen & Tuomikoski 1998: Työtön. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sitä, millä tavoin työttömät ennen muuta pitkäaikaistyöttömät ovat selviytyneet. LK: Ristiriitaiset tulkinnat työttömyyden vaikutuksista ja sen hoitamista koskevista tulkinnoista Kysymykset: Tuottaako pitkittyvä työttömyys huono-osaisuuden kasautumista? Millaisella tavalla (pitkäaikais)työttömät sopeutuvat osaansa? Aineistoja: tarina-aineisto, rekisteriaineisto, kyselyaineistoja

13 Kortteinen & Tuomikoski ) Irtisanomisen tyyppitarina: irtisanotuksi tuleminen on nöyryyttävää. Koska kirjoituksissa oli myös kuvauksia vahvoista somaattisista oireista, kysytään, onko työttömyys yhteydessä sairastavuuteen, ja jos on, missä määrin ja millä tavalla. 2) Kyselyaineisto Miten työttömyyden kesto ja terveydentila liittyvät toisiinsa.

14 Kortteinen & Tuomikoski 3 3) Kumpi on ennen, sairastaminen vai työttömyys siis tarvitaan seuranta-aineistoa (rekisteriaineisto) 4) Seuranta-aineiston kautta nähdään, että sairastavuus kasvaa työttömyyden pidentyessä. 5). Tarina-aineiston tulkinta liittää nämä havainnot nöyryytyksen ja häpeän kokemukseen. Tulkinnan kautta luotu yhteys on teoreettinen, mutta voisiko sitä koetella jollain lailla muusta aineistosta. Jos kerran työttömien tarinoiden perusteella sekä nöyryytys että häpeä liittyvät kokemuksiin siitä, että tulee loukatuksi, olisiko tämä kokemus tai sen looginen seuraus mahdollista tehdä näkyväksi toisenlaisella aineistolla.

15 Kortteinen & Tuomikoski 4 6) Katsotaan kyselyaineistosta. Kyselylomakkeen 8-osainen kysymyspatteristo, joka selvitti sosiaalista luottamusta. Havainto: sosiaalinen epäluottamus lisääntyy työttömyyden keston myötä. Uusi kysymys: mitä ihmissuhteille tapahtuu työttömyyden myötä. Vastausta haetaan ensin tarina-aineiston tulkinnasta ja jälleen tämän tarjoama tulkinta suhteutetaan rekisteriseuranta-aineistoon ja kyselylomakkeen kysymyksiin sosiaalisista suhteista.

16 Miksi oiva esimerkki? 1) Aineistoja hyödynnetään niiden ehtojen ja mahdollisuuksien mukaisesti. Kyse ei siis ole siitä, että olisi laadullista ja määrällistä aineistoa vaan erityyppistä aineistoa, mikä mahdollistaa erityyppisen analyysin ja kysymisen. (=>aineistojen lähdekriittisyys ) 2) Aineistoja hyödynnetään saman yleisen tutkimusongelman vastaamiseksi mutta siten, että niiden keskinäinen suhde on looginen päättelyketju, jossa yhden aineiston rajallista tulkintaa koetellaan ja tarkennetaan toiselle aineistolla tämän aineiston mahdollisuuksia hyödyntävällä analyyttisellä kysymyksellä. (= > erilaisen tiedon tuottaminen ja käyttäminen) 3) Aineistojen kautta tapahtuva käsitteellinen tulkinta VAIKKA kysymykset sinänsä ovat empiirisesti (= aineiston kautta) vastattavaksi asetettuja. 4) Tutkimuksen aineistoluvut itse asiassa muodostavat yhden mallitarinan työttömänä selviytymisestä (Tätä voi myös kritisoida: vahva sanoma)

17 Lopuksi Uutta: systemaattinen, tietoinen ote Vanhaa: koko idea (vrt. Marienthal luku, tapaustutkimuksen perinne) Lainattua: triangulaation ajatus Sinistä: tiedon ja erilaisen tietämisen taju: Perspektiivi, josta monimenetelmällisyyttä ei ole teoretisoitu, mutta josta käsin ehdotan sitä ymmärrettäväksi.

18 Kirjallisuutta 1. Alastalo, Marja (2005): Metodisuhdanteiden mahti. Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa Vastapaino, Tampere. Brewer, John & Hunter, Albert (1989): Multimethod Research. A Syntehsis of Styles. Sage, Newbury Park. (Sarja: Sage Library of Social Research, Vol 175) Greene, Jennifer; Caracelli, Valerie; Graham, Wendy (1989): Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. Educational Evaluation and Policy Analysis 11(3), ). Creswell, John W. & Plano Clark Vicki L (2007): Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage. Denzin, Norman (1978): The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods. McGraw-Hill, USA Devine, Fiona & Heath, Sue (1999): Sociological Research Methods in Context. Macmillan, Houndsmills & London Kortteinen, Matti & Tuomikoski, Hannu (1998): Työtön. Tutkimus ptikäaiakistyöttömien selviytymisestä. Hanki ja Jää. Layder, Derek (1998): Sociological practice. Linking theory and social research. Sage, Surrey. Morgan, D. L (2007): Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods. Journal of Mixed Methods Research, 1, (1), 48-76

19 Kirjallisuutta 2 Morse, Janice (2003): Priciples of Mixed Methods and Multimethod Research Design.. Teoksessa Tashakkori, A& Teddlie, C. (toim.): Handbook of mixed methods in social and behavioural research. Sage.Newman, Isadore; Ridenour, Caroly, S; Newman, Carole & DeMarco, George Mario Paul,Jr (2003): A typology of research purposes and its relationship to mixed methods. Teoksessa Tashakkori, A& Teddlie, C. (toim.): Handbook of mixed methods in social and behavioural research. Sage. Tashakkori, Abbas & Teddlie, Charles (1998): Mixed methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Sage, Thousand Oaks. Applied Social Research Methods Series. Vol. 46. Todd, Zazie; Nerlich, Birgitte; McKeown, Suzanne & Clarke, David D (eds.):mixing methods in Psychology. The integration of qualitative and quantitative methods in theory and practice. Psychology Press. Taylor & Francis Group. Hove and New York * MUISTAKAA KLASSINEN MARIENTHAL TUTKIMUS Jahoda ym.

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017

Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Anna Anttila: Tutkimussuunnitelma, Hyvä vapaa-aika -hanke 1 Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Tutkimussuunnitelma, jota on päivitetty syyslukukauden 2013 jälkeen (sivulta 8 alkaen).

Lisätiedot

Rajapinta Intuitiosta informalismiin

Rajapinta Intuitiosta informalismiin Tatu Vuorio 2015 Maisterin opinnäyte Taideteollisen muotoilun koulutusohjelma Muotoilun laitos Aalto-yliopisto taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2015 Rajapinta Intuitiosta informalismiin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa Katsaus Laadullinen terveystutkimus mitä, miten ja miksi? Jari Kylmä, Katri Vehviläinen-Julkunen ja Juhani Lähdevirta Laadullinen ja määrällinen tutkimus täydentävät toisiaan, vaikka ne eroavat jossain

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tavoitteena ympäristöystävällisemmät. Motiiviperustaisen viitekehyksen

Tavoitteena ympäristöystävällisemmät. Motiiviperustaisen viitekehyksen Tavoitteena ympäristöystävällisemmät rutiinit: Motiiviperustaisen viitekehyksen rakentaminen Vappu Id ja Pirjo Laaksonen TIIVISTELMÄ Tämän artikkelin tarkoituksena on pohtia, miten kuluttajien rutinoituneita

Lisätiedot

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Julkaisu 693 Publication 693 Harri Jalonen Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Tampere 2007 Tampereen

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu

Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu Katsauksia Johanna Tuomisaari ja Taru Peltola Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu Johdanto Modernin yhteiskunnan yhtenä leimallisena piirteenä pidetään tieteellisen

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Intohimon hämärä kohde

Intohimon hämärä kohde Intohimon hämärä kohde Kimmo Lapintie Mitä asukas haluaa? Kimmo Lapintie Yksi niin tutkijoita kuin päivälehtiäkin kiinnostava kysymys on suomalaisten toiveet asumisensa suhteen. Tavallisesti tätä lähestytään

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä Sirkka Alho-Konu Pro gradu tutkielma Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Sosiaalityön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Susanna Pöntinen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations

Lisätiedot

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Nora Schuurman Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Hevoset hevosina Eläimen ja

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Vuorovaikutuksellinen näkökulma

Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Vuorovaikutuksellinen näkökulma SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2003: 40 279 290 A r t i k k e l i Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Vuorovaikutuksellinen näkökulma Moniammatillinen yhteistyö

Lisätiedot

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa LTA 1/11 p. 65 83 Anna Gromov ja Tiina Brandt Transformationaalinen johtajuus muutoksessa Tapaustutkimuksen kohteena organisaatiomuutos Abstrakti Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada selville transformationaalisen

Lisätiedot

UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina

UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina UUSI AIKA, VANHAT HAASTEET Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kulttuuritapahtumien kuluttajina VALTION TAIDEMUSEO, TAIDEMUSEOALAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ KEHYS/ KULTTUURIA KAIKILLE -PALVELU 2007 Sisällys OSA

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä OPINNÄYTETYÖ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli Mika Joensuu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK (90 op) 04 / 2014 www.humak.fi

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

Heikki Pasanen. OHJAAVA KOULUTUS MERKITYSTEN KENTTÄNÄ identiteetin muutos ja moniulotteisuus ammatillisessa rehabilitaatiossa

Heikki Pasanen. OHJAAVA KOULUTUS MERKITYSTEN KENTTÄNÄ identiteetin muutos ja moniulotteisuus ammatillisessa rehabilitaatiossa UNIVERSITAS JOENSUENSIS JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 121 Heikki Pasanen OHJAAVA KOULUTUS MERKITYSTEN KENTTÄNÄ identiteetin muutos

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Kevät 2003 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Terveystieteen

Lisätiedot

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document.

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. DOCUMENT RESUME ED 460 617 FL 025 589 AUTHOR Luukka, Minna-Riitta, Ed.; Salla, Sigrid, Ed.; Dufva, Hannele, Ed. TITLE Puolin ja toisin: Suomalais-virolaista kielentutkimusta. AFinLAn vuosikirja 1998 (On

Lisätiedot

Transnationaalinen osaaminen

Transnationaalinen osaaminen KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 172 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 172 KIRSTI SAINOLA-RODRIGUEZ Transnationaalinen osaaminen Uusi terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimus

Lisätiedot