Diakoniatyöntekijöiden päivät 2011 Diakoniabarometri 2011 Tomi Oravasaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diakoniatyöntekijöiden päivät 2011 Diakoniabarometri 2011 Tomi Oravasaari"

Transkriptio

1 Diakoniatyöntekijöiden päivät 2011 Diakoniabarometri 2011 Tomi Oravasaari 1

2 Diakoniabarometri 2011 näkökulmia laajaan aineistoon Sisältö 1. Diakoniabarometrin tausta ja vastaajat 2. Diakoniatyön luonne ja muutos 3. Mitä diakoniatyöntekijälle kuuluu? 4. vapaaehtoistoiminta diakoniatyössä 2

3 1. Diakoniabarometrin tausta Diakoniabarometrin toteutus vuonna 2011 Ydintiimi: Tomi Oravasaari (DTS, vastuullinen tutkija), Titi Gävert (KDY, kommentit, järjestelyt), Tiina Laine (DTL) Lyhenteet: Diakonian tutkimuksen seura (DTS), Kirkkohallituksen diakonia ja yhteiskuntatyö yksikkö (KDY), Diakoniatyöntekijöiden Liitto (DTL) Kyselylomaketta uudistettiin merkittävästi aiemmasta (2005, 2007, 2009) Kyselylomakkeen kommenttikierrokset: DTS:n hallitus, KDY, DTL:n johtoryhmä Kyselyn osallistumiskutsut toimitettiin KDY:n osoitteiston kautta Vastaajamäärä 444, ennätys Diakoniabarometrin historiassa! Tämän esityksen lisäksi aineiston pohjalta on tulossa useita syventäviä artikkeleita 3

4 1. Diakoniabarometrin vastaajat Mukavasti edustusta jokaisesta hiippakunnasta! Eniten vastaajia Tampereen (73) ja Oulun (70) hiippakunnista ja vähiten Espoon hiippakunnasta (25 vastaajaa) Sukupuolijakauma vastaa melko hyvin todellista jakaumaa Vastanneista naisia 93,8 prosenttia ja miehiä 6,2 prosenttia. Yhteensä 444 vastajaa. Vastaajissa mukana diakoniatyössä vasta aloittaneita ja kokeneita konkareita. Aineisto painottuu kuitenkin kokeneisiin työntekijöihin. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista työskennellyt diakoniatyössä yli 11 vuotta. 4

5 1. Diakoniabarometrin vastaajat Missä hiippakunnassa työskentelet? Lukumäärä %- osuus Espoon hiippakunta 25 5,6 Helsingin hiippakunta 51 11,5 Kuopion hiippakunta 53 11,9 Lapuan hiippakunta 55 12,4 Mikkelin hiippakunta 37 8,3 Oulun hiippakunta 70 15,8 Porvoon hiippakunta 36 8,1 Tampereen hiippakunta 73 16,4 Turun arkkihiippakunta 44 9,9 Yhteensä Kuinka monta vuo6a olet työskennellyt diakoniatyössä? Yhteensä %- osuus vuoia 28 6, vuoia 56 12, vuoia 87 19, vuoia ,5 21 vuoia tai kauemmin ,8 Yhteensä ,6 Vastaus puuiuu 2 0,

6 2. Diakoniatyön luonne Diakoniatyössä painottuvat seuraavat ulottuvuudet paljon tai melko paljon Lähes kaikki vastaajat Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen Rinnalla kulkeminen ihmisten elämäntilanteissa Toivon tuominen ihmisten elämään Noin kaksi kolmasosaa vastaajista Syrjäytymisen torjuminen, yhdenvertaisuuden edistäminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen Hengellinen matkakumppanuus 6

7 2. Diakoniatyön luonne Diakoniatyön sisältö määrittyy pitkälti sen perusteella, miten työntekijä havainnoi avun tarpeen Lähes 90 prosenttia vastaa, että työntekijä itse ja ympäröivä tarve märittävät työn sisältöä paljon tai melko paljon. Työtiimin kohdalla luku on yli kaksi kolmasosaa vastaajista. Noin 15 prosenttia arvioida johtokunnan tai kirkkoherran määrittävän paljon tai melko paljon työn sisältöä. Vastaajista 21 prosenttia arvioi, että johtokunta ei vaikuta lainkaan työn sisältöön. Kirkkoherran kohdalla vastaava luku on 5 prosenttia. 7

8 2. Diakoniatyön luonne Missä määrin seuraavat diakoniatyön ulo6uvuudet paino6uvat työssäsi? Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen: Rinnalla kulkeminen ihmisten elämännlanteissa: Toivon tuominen ihmisten elämään: Syrjäytymisen torjuminen, yhdenvertaisuuden edistäminen: Yhteisöllisyyden vahvistaminen: Hengellinen matkakumppanuus: VaikuIamistoiminta apua tarvitsevien Nlanteen parantamiseksi: Tutkiva työote: Diakoniakasvatus: %- osuus (Paljon, melko paljon) Arvioi missä määrin seuraavat määri6ävät työsi sisällön? %- osuus (Paljon, melko paljon) %- osuus (Ei lainkaan) Työntekijä itse: 87 0 Ympäröivä tarve 88 0 TyöNimi yhdessä 68 4 Ohje- tai johtosäännöt 50 1 Lähiesimies 30 9 Johtokunta Kirkkoherra

9 2. Miten eri diakoniatyön osa-alueet painottuvat vuonna 2011? Taloudellisen- ja ruoka-avustamisen rooli painottuu vahvasti diakoniatyössä. Aiemmin vuonna 2009 selkeimmin lisääntynyt työmuoto Vanhustyön, sielunhoitotyön, kotikäyntityön ja yhteisvastuukeräyksen ja vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen painotus myös vahva Kokonaisuutena diakoniatyön sisältö on erittäin monipuolista 9

10 2. Miten eri diakoniatyön osa-alueet painottuvat vuonna 2011? Osa- alue Keskiarvo Osa- alue Keskiarvo Taloudellinen avustaminen: 4,22 Yhteistyö terveystoimen kanssa: 3,14 Diakoninen vanhustyö: 4,16 Etsivä työ: 3,08 Sielunhoitotyö: 4,05 Terveyden edistäminen: 3,06 KoNkäynNtyö: 3,95 Osallistuminen seurakunnan jumalanpalveluselämään: 3,05 Yhteisvastuukeräys: 3,94 Rippikoulutyö: 3,00 Ruoka- avustaminen: 3,92 Vammaistyö, Kirkko kaikille - työ: 2,93 Vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen: 3,76 Yhteiskunnallinen vaikuiaminen: 2,86 Mielenterveystyö: 3,66 Omaehtoisen toiminnan edistäminen: 2,86 Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa: 3,64 Kansainvälinen diakonia: 2,78 Päihdetyö tai muu riippuvuuksiin liiiyvä työ: 3,46 ProjekNt ja hankkeet: 2,69 Diakoninen perhetyö: 3,39 Kansainvälisyyskasvatus: 2,55 Yhteistyö seurakunnen välillä: 3,35 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen työ: 2,36 Yleinen seurakuntatyö: 3,32 Työ maahanmuuiajien parissa: 2,29 Ennallataehkäisevä työ: 3,29 Koulutyö: 2,13 Omaishoitajien tukeminen: 3,25 Työpaikkatyö ja työyhteisöjen tukeminen: 2,00 Kriisityö: 3,25 Asukastoiminta: 1,85 Hallinnolliset tehtävät: 3,22 Oppilaitostyö: 1,69 Keskiarvo on laskettu seuraavasti: - Paljon = 5 - Melko paljon = 4 - Jossain määrin = 3 - Vähän = 2 - Ei lainkaan = 1 N=444 10

11 2. Diakoniatyön painopisteet 2011 Diakoniatyössä olisi tarve painottaa nykyistä enemmän erityisesti seuraavia: Vanhustyö Diakoninen perhetyö Kotikäyntityö Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 11

12 2. Diakoniatyön painopisteet 2011 Keskeisin lisäämistarve valtakunnallisesc Vanhustyö Diakoninen perhetyö KoNkäynNtyö Vapaaehtoistoiminnan kehiiäminen Mielenterveystyö Taloudellinen neuvonta & avustaminen Päihdetyö Etsivä työ Muut tärkeät lisäämistarpeet Sielunhoitotyö Omaishoitajien tukeminen Diakoniatyö lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parissa MaahanmuuIajatyö Mainintoj en lkm <20 <20 <20 <20 Mielestäni tällä hetkellä vanhustyö ja perhetyö. Meillä perheiden ongelmat tulevat yleisimmin esiin taloudellisesti avustettavien kohdalla. Vanhustyölle jää mielestäni nykyään liian vähän aikaa. Täällä vanhukset muuttavat sivukyliltä keskustaajamaan ja ovat kovin yksinäisiä. Diakoninen kotikäyntityö. Seurakunnan alue on maantieteellisesti laaja, lähipalveluita karsitaan kyliltä, joten liikuntarajoitteiset ja ilman ajokorttia olevat ihmiset ovat aika yksin ja yksinäisiä. Ennalta ehkäisevä perhetyö. - kunta vastaa vasta kriisiin. Omaehtoisen toiminnan ja vapaaehtoistyön edistäminen. - Palkattu työntekijä ei pysty syrjäkylien asukkaiden yksinäisyyteen ja muuhun sosiaaliseen tarpeeseen vastaamaan. Kyläläiset tuntevat toisensa ja ovat avainasemassa kylän hyvinvointia suunniteltaessa ja tarpeisiin vastaamisessa. Perusasiakastyöhön esim. taloudellinen neuvonta. Syynä sosiaalitoimen resurssien vähäisyys (tiukat normit toimeentulotuessa ja vähäiset työntekijäresurssit, jonka seurauksena paine diakoniatyössä kasvaa). Toinen ja iso kysymys on, kuuluuko tämä diakoniatyölle eli kirkolle!!?? Mielenterveys- ja päihdetyö on paisunut muutaman vuoden sisällä ja nämä ihmiset tarvitsevat tukea. 12

13 2. Väestö ikääntyy, muuttuuko diakoniatyön painotus? Väestön ikääntyminen lisää erityisesti kotikäyntityön tarvetta Kotikäyntityö on samalla myös ennaltaehkäisevää ja etsivää työtä Vapaaehtoistoiminnan kehittämistä pidetään tärkeänä: Ikääntyneiden aktivoiminen vapaaehtoisiksi Huonokuntoisten vanhusten tavoittaminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa 13

14 2. Väestö ikääntyy, muuttuuko diakoniatyön painotus? Miten mielestäsi väestön ikääntymisen tulisi muu6aa diakonian työtapoja ja painotuksia? Keskeiset tekijät Vapaaehtoistoimintaa tulisi kehiiää ja aknvoida ikääntyneitä vapaaehtoisiksi (yli 100 mainintaa) KoNkäynNtyötä tulisi lisätä (yli 100 mainintaa) Etsivää ja ennaltaehkäisevää työtä tulisi lisätä (yli 50 mainintaa) Muut tärkeät tekijät Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tulisi kehiiää Ryhmämuotoista toimintaa tulisi lisätä Tulisi vaikuiaa yhteiskuntaa vanhusten aseman parantamiseksi Vanhustyön resursseja tulisi lisätä Muiden työalojen tulisi oiaa enemmän vastuuta myös vanhuksista Vanhusten liikkumiseen/kuljeiamiseen olisi tärkeää löytää joustavia ratkaisuja 14

15 2. Väestö ikääntyy, muuttuuko diakoniatyön painotus? Vanhuus ei tarkoita,että he ovat heti diakoniatyön asiakkaita. Vanhuus ei ala enää kun täyttää 65v. vaan vanhuuden ajatellaan alkavan vasta joskus 75-80v.jälkeen.Joten ikääntyvät pitäisi nähdä potentiaalisena vapaaehtoisjoukkoina eli heidän tavoittaminen työhön on tulevaisuuden haasteita.toisaalta yksinäisyys,syrjäytyminen ja erilaiset muisti ym sairaudet lisääntyy sekä ikäihmisten alkoholinkäyttö. Ne ovat myös tulevaisuuden haasteita.ennaltaehkäisevätyö olisi tärkeetä. Uusien työtapojen kehittäminen tärkeetä kuten ikäihmisille suunnattu päihderyhmä ja matalankynnyksen kohtaamispaikkoja yksinäisyyden lievittämiseksi. Yhteistyötä kaikkien ikääntyvien kanssa työtä tekevien kanssa tulisi lisätä. Kotikäynneille pitäisi olla enemmän aikaa sekä etsivään työhön. Vanhukset ovat omissa oloissaan, enää ei naapuriapua ole kun kaikki pelkäävät häiritsevänsä. Yksinäisyys vaivaa... Tulisi painottaa työ diakoniseen vanhustyöhön. Kaikki vanhustyö ei voi mennä diakonian piikkiin! Aikuistyön tulee kantaa vastuuta myös ikääntyvistä. 15

16 2. Miten köyhyys näkyy diakoniatyössä? Köyhyys näyttäytyy erityisesti entistä monimutkaisempina elämäntilanteina Yhteiskunnan tarjoama perusturva näyttäytyy riittämättömänä ja etuuksien viivästyminen luo avustamisen tarvetta Köyhyyden nähdään periytyvän sukupolvelta toiselle ja myös nuoret ihmiset tarvitsevat taloudellista avustamista 16

17 2. Miten köyhyys näkyy diakoniatyössä? Miten köyhyys näkyy työssäsi? Keskiarvo Paljon + melko paljon ElämänNlanteiden monimutkaistuminen: 4,20 82,0% Perusturvan riiiämäiömyydestä johtuva avustamisen tarve: 4,05 72,2% Ylisukupolvinen köyhyys: 3,74 62,4% Etuuksien viivästymisestä johtuva avustuksen tarve: 3,70 60,7% Nuorten ihmisten taloudellisen avustamisen tarve: 3,62 57,8% Asiakasmäärien lisääntyminen : 3,39 44,7% Vastauksia yhteensä Vastaus puuiuu Yhteensä Keskiarvo on laskettu seuraavasti: - Paljon = 5 - Melko paljon = 4 - Jossain määrin = 3 - Vähän = 2 - Ei lainkaan = 1 17

18 2. Köyhyys - lainauksia aineistosta Ylisukupolvinen oleva köyhyys näkyy jo lukiossa otetussa opintovelassa, kun vanhemmilla ei ole ollut varaa maksaa koulutusta. Nyt nämä nuoret ovat erittäin ylivelkaantuneita ennen 25- ikävuotta. Jonkinlaisena kultturellisena köyhyytenä- elämänsisältöä ei ole, monilla nk.maalaisjärki tuntuu puuttuvan ja uusavuttomuus vaivaa. Auttajien osalta se näkyy meiltä katsoen kaupungin nihkeytenä jakaa harkinnanvarsiata tai enneltaehkäisevää toimeentulotukea. Asiakkaiden elämänasiat ovat kietoutuneita moniongelmia- sairautta, ihmissuhdeongelmia, velkoja, riippuvaisuuksia yms. Köyhyys näkyy monellalailla köyhän elämässä esim. niin, että elämä kapeutuu, kun ei ole varaa oikein mihinkään "ylimääräiseen": kahvilan kahvit ja pullat ovat liian kalliita, matkalipuista ja lääkeistä voidaan säästää, lapsen harrastusmaksut ovat niin kallitta että harrastus on jätettävä tai vaihdettava halvempaan vain rahan puutteen takia. Köyhyys näkyy kasautuvina talousongelmina, kun yhdessä kuussa säästetään jättämällä maksamatta jotakin, niin seuraavassa kuussa onkin jo isompi lasku jne. kunnes ei pystytä enää maksamaan. Näitä tavallisia tarinoita köyhyydestä nyky- Suomessa. 18

19 2. Diakoniatyön yhteistyösuhteet 2011 Diakoniatyöllä on laaja yhteistyöverkosto Kunnan kanssa tehdään paljon yhteistyötä: yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on vahvaa Oman seurakunnan muiden työalojen ja muiden evankelis-luterilaisten seurakuntien kanssa tehdään myös paljon yhteistyötä 19

20 2. Diakoniatyön yhteistyösuhteet 2011 Yhteistyötaho Sosiaalivirasto / toimeentulo: Oman seurakunnan muut työalat Sosiaalivirasto / konpalvelu: Muut evankelis- luterilaiset seurakunnat Terveystoimi / konsairaanhoito: Sosiaalivirasto / vammaispalvelu: Velkaneuvonta: Sosiaalivirasto / lastensuojelu: Järjestöt (pois lukien krisnlliset järjestöt): KrisNlliset järjestöt : Työvoimahallinto: Oppilaitokset: Muut krisnlliset seurakunnat (pois lukien ev.lut. seurakunnat): Yritykset: Poliisi: EU- projeknt: Muut uskonnolliset yhteisöt (pois lukien krisnlliset seurakunnat): Keskiarvo 3,76 3,65 3,38 3,24 3,17 2,99 2,97 2,94 2,70 2,42 2,31 2,16 2,15 2,10 2,08 2,04 1,59 Keskiarvo on laskettu seuraavasti: - Paljon = 5 - Melko paljon = 4 - Jossain määrin = 3 - Vähän = 2 - Ei lainkaan = 1 N=444 20

21 2. Onnistunut yhteistyö lainauksia aineistosta - välte)y ns. päällekäisyysau)amista - joskus aute)u yhdessä (osa sieltä/osa täältä periaalleella) - =edonkulku au)anut eriy)ämään apua niin, e)ä au)ajatahot ovat voineet keski)yä siihen ns. omimman avun antamiseen, esim. kko sieluhoidolliseen/henkiseen ja sos.toimi taloudelliseen avustamiseen Yksi)äisten asiakkaiden =lanteiden koheneminen, seurakunnan työalojen välinen yhteistyö tuonut laajaa osaamista ja tehostanut toimintaa Verkostoyhteistyö on tätä päivää muiden au)ajatahojen kanssa. Yksin emme tätä työtä tee. Yhteistyö on asiakkaiden etu.yhteistyö yksinkertaistaa ja helpo)aa työtämme ja saamme muidenkin asiantuntemuksen ja ammactaidon käy)öömme. Erityises= onnistumisen kokemuksia on järjestöjen kanssa. Erityisen kiinteää yhteistyö on ollut paikkakunnalla toimivan Setlemen=n kanssa vpaaehtois- ja kohtaamispaikka työssä, päihdekuntoutujien yhdistyksen kanssa päivätoiminta ja leirityössä, vanhustyössä toimivan yhdistyksen kanssa yhteisissä vanhusten tapahtumissa sekä mielenterveys- ja vammaisyhdistysten kanssa. Ko=palvelun kanssa yhteistyö on sujunut kaiken aikaa. Pyrkimys verkostoitumiseen kuntamme alueella on ollut hyvä. Seurakun=en välinen työ on sujunut hyvin. 21

22 3. Työssä viihtyminen 2011 Valtaosa diakoniatyöntekijöistä pitää työtään kiinnostavana ja viihtyy työssään hyvin Keskinkertaisesti tai huonommin työssään viihtyy noin 17 prosenttia vastanneista Työssä viihtymistä edistää oman esimiehen tuki työlle 22

23 3. Työssä viihtyminen 2011 Miten kiinnostavana pidät työtäsi? Määrä %- osuus EriIäin kiinnostavana ,6 Kiinnostavana ,2 Toisinaan työni on kiinnostavaa, toisinaan ei 82 18,8 En kovin kiinnostavana 2 0,5 Kuinka hyvin viihdyt työssäsi? Määrä %- osuus EriIäin hyvin ,5 Hyvin ,4 KeskinkertaisesN 64 14,6 HuonosN 10 2,3 EriIäin huonosn 1 0,2 Vastauksia yhteensä Vastaus puuiuu Vastauksia yhteensä Vastaus puuiuu

24 3. Diakoniatyö & esimiehen tuki työlle Enemmistö kokee saavansa esimieheltään riittävästi tukea työlleen Yli kaksi viidesosaa kuitenkin kokee oman esimiehen tuen ainakin toisinaan riittämättömäksi. Eritoten työntekijän tukemiseen tulisi kiinnittää huomiota, kun esimies ja alainen ovat eri työaloilta 24

25 3. Diakoniatyö & esimiehen tuki työlle Onko lähiesimiehesi omalta työalaltasi? Saatko rii6äväsc omalta esimieheltäsi tukea työllesi? Kyllä Ei Yhteensä Määrä %- osuus Määrä %- osuus Täysin riiiäväsn 51 29,3% 58 25,0% 109 (26,8%) Jokseenkin riiiäväsn 60 34,5% 58 25,0% 118 (29,1%) Toisinaan saan riiiäväsn tukea, toisinaan tuki on riiiämätöntä 44 25,3% 68 29,3% 112 (27,6%) Jokseenkin riiiämäiömäsn 15 8,6% 33 14,2% 48 (11,8%) Täysin riiiämäiömäsn 4 2,3% 15 6,5% 19 (4,7%) Yhteensä % % 406 (100%) 25

26 3. Työnkuvaus omalle työlle & työturvallisuus Yli kahdella kolmasosalla diakoniatyöntekijöistä on selkeästi määritelty työnkuvaus Tilastollisesti merkittävää eroa ei ollut työssä viihtymiseen, mutta ne työntekijät joilta työnkuvaus puuttui kokivat muutenkin saavansa vähemmän tukea työlleen omalta esimieheltään Noin 79 prosenttia diakoniatyöntekijöistä jo jollain tavoin kohdannut työssään väkivallan uhkaa asiakkaiden taholta 26

27 3. Työnkuvaus omalle työlle & työturvallisuus Onko työhösi olemassa selkeäsn määritelty työnkuvaus? Lukumäärä %- osuus Kyllä ,5 Ei 92 20,7 En osaa sanoa 31 7 Yhteensä ,2 Vastaus puuiuu 8 1,8 Yhteensä Oletko kohdannut työssäsi väkivallan uhkaa asiakkaiden taholta? Lukumäärä %- osuus JatkuvasN 2 0,5 Usein 4 0,9 Toisinaan 86 19,4 Harvoin ,6 En koskaan 85 19,1 Yhteensä ,4 Vastaus puuiuu 7 1,6 Yhteensä

28 3. Diakoniatyöntekijöiden koulutustausta Diakoniatyöntekijöiden osaaminen on laaja-alaista. Yhteensä 169 (n. 38%) vastasi että heillä on myös jokin muu koulutus. Yleisimmät muut koulutukset; nuorisotyönohjaaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja 28

29 3. Diakoniatyöntekijöillä on monipuolista koulutusta Esimerkkejä muusta koulutuksesta: EnsiapukouluIaja Kirkon kriisikoulutus Psykiatrinen sairaanhoitaja Erikoissairaanhoitaja Kodinhoitaja Psykoterapeu` Erityisnuorisotyönohjaaja KoulunkäynNavustaja Rentoutusterapeu` Filosofian maisteri KäNlö Retrii`ohjaaja Fysioterapeu` Lapsityönohjaaja Sairaanhoitaja Gerontologian erikoistumisopinnot Leipuri SeurakuntakuraaIori HallintoNeteiden kandidaa` Logoterapiaohjaaja Somistaja Hammashoitaja Lähetyssihteeri Sosiaalityöntekijä Hieroja Merkonomi Teologian maisteri HumanisNsten Neteiden kandidaa` Nuorisotyönohjaaja Terveydenhoitaja Kehitysvammahoitaja Perhepäivähoitaja TerveysNeteen maisteri Kirkon johtamiskoulutus Perheterapeu` Työnohjaaja 29

30 3. Millaista lisäkoulutusta toivotaan? Avustamiseen liittyvä lisäkoulutus (esim. Lainsäädäntö, yhteistyökanavat, velkaneuvonta) Sairaudet (esim. muistisairaudet, mielenterveys, päihderiippuvuudet, saattohoito) Sielunhoito, surutyö, kriisityö, terapia Vapaaehtoistoiminta (esim. Johtaminen, ihmisten rekrytointi) Johtamis- ja esimiestaidot, työnohjaus Työssäjaksaminen (ml. oman työn rajaaminen, hallinnon ja käytännön tasapaino, oma hengellinen jaksaminen, väkivaltatilanteiden kohtaaminen) Perhetyö, parisuhdetyö, vanhustyö, vammaistyö, nuorisotyö, rippikoulutyö Teologia (esim. diakonian teologia, raamattutieto, hengellinen matkakumppanuus) Viestintä (esim. kannanotot, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sosiaalinen media, esiintymistaidot) Ideoita hartauksiin, piireihin 30

31 3. Palkkataso & esimiestehtävät Esimiestehtävissä toimivan diakoniatyöntekijän palkkaluokan tulisi suositusten mukaan olla 503. Aineiston perusteella näin ei kaikissa tapauksissa ole 31

32 3. Palkkataso & esimiestehtävät Toimitko esimiestehtävissä seurakunnassasi? Mikä on nykyisen työsi Yhteensä Kyllä Ei vaanvuusryhmä? Määrä %- osuus Määrä %- osuus ,3% 45 13,4 46 (11,1%) ,8% ,4% 299 (72,2%) ,6% 17 5,1% 57 (13,8%) ,8 4 1,2% 7 (1,7%) % 2 0,6% 2 (0,5%) Yhteensä % % 414 (100%) Huom. Aineistosta on poimittu mukaan diakoniatyöntekijän koulutuksen suorittaneet (opisto, AMK, ylempi AMK). 32

33 4. Diakoniatyö ja vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osa diakoniatyötä Lähes kaikki vastanneet tekevät yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa Yli neljännes on vastuussa vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista 33

34 4. Diakoniatyö ja vapaaehtoistoiminta Jos teet yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa, niin millä tavoin? Valitse sopivin seuraavista vaihtoehdoista: Määrä %- osuus Koordinoin seurakuntani vapaaehtoistoimintaa 25 5,6 Koordinoin vapaaehtoistoimintaa omalla työalallani 97 21,8 Ohjaan vapaaehtoisia osana työtäni ,9 Teen yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa ,4 Työhöni ei liity vapaaehtoistoiminta 17 3,8 En osaa sanoa 5 1,1 Yhteensä ,7 Vastaus puuiuu 19 4,3 Yhteensä

35 4. Millaista osaamista vapaaehtoistoiminnan ohjaamisessa näkökulmia vuoden 2009 aineiston pohjalta Arvopohja: keskinäinen luottamus, ihmisten tasaveroinen kohtelu, ihmisistä välittäminen. Ihmissuhdetaidot: ryhmädynamiikka, joustavuus ja diplomatia, erilaisten osaajien taitojen oikeanlainen hyödyntäminen, kyky hallinnoida ja selvittää konfliktitilanteita Johtajuustaidot: jämäkkyys; kyky luoda säännöt ja rajat, sekä pitää niistä kiinni. Rohkeus kysyä ihmisiä tehtäviin. Ihmisten valmentaminen ja kouluttaminen. Verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen. Kohtaamisentaidot: vapaaehtoisten kuunteleminen, taito houkutella ihmisten kyvyt esiin, taito jakaa ilo. Viestintätaidot: toiminnan mahdollisuuksista viestiminen ja toiminnan tulosten tekeminen näkyviksi. Luovuus: asioiden laaja-alainen näkeminen ja valmius kyseenalaistaa olemassa olevat mallit, sekä ideoida uutta. Realistiset tavoitteet. 35

36 4. Diakoniatyöntekijät vapaaehtoisten ohjaajina Vapaaehtoistoiminnan ihmissuhdeulottuvuus hallitaan hyvin Kannustaminen, yhdessä tekeminen, tukeminen, yhteydenpito, perehdyttäminen Asioiden johtamisessa osaaminen ei ole yhtä vahvaa Toimintamallien vakiinnuttaminen, toiminnan suunnittelu, tavoitteiden asettaminen 36

37 4. Diakoniatyöntekijät vapaaehtoistoiminnan ohjaajina Osaamisalue Vahvimmat (5 kpl.) Keskiarvo Osaamisalue Heikoimmat (5 kpl.) Keskiarvo Kannustan vapaaehtoisia (esim. posinivinen Onnistun mahdollistamaan ihmisten palaute, muistaminen) 4,08 omaehtoista toimintaa 3,43 Teen diakonista työtä yhdessä vapaaehtoisten kanssa 4,05 Asetan vapaaehtoistoiminnalle tavoiieita 3,37 Tuen vapaaehtoisia tehtävissään 4,04 SuunniIelen vapaaehtoisille uusia tehtäviä 3,37 Pidän yhteyiä vapaaehtoisiin 3,91 SuunniIelen vapaaehtoisvoimin toteuteiavia projekteja 3,12 Perehdytän vapaaehtoisia tehtäviinsä 3,81 Vakiinnutan vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja (esim. kirjalliset sopimukset, ohjeet) 3,07 Keskiarvo on laskettu seuraavasti: - Osaan hyvin = 5 - Osaan melko hyvin= 4 - Osaan jossain määrin = 3 - Osaan vähän = 2 - En osaa lainkaan = 1 37

38 Kiitos! Kommentit ja palautteet ovat tervetulleita sähköpostitse osoitteeseen: Esitys tulee jakoon Diakoniatyöntekijöiden päivien verkkosivuille: Näiden kalvojen pohjalta kirjoitetaan artikkeli, joka ilmestyy Diakonian tutkimus aikakauskirjassa (www.dts.fi) 38

KYSELYLOMAKE: FSD2988 DIAKONIABAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2988 DIACONIA BAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2988 DIAKONIABAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2988 DIACONIA BAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2988 DIAKONIABAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2988 DIACONIA BAROMETER 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2988. Diakoniabarometri Koodikirja

FSD2988. Diakoniabarometri Koodikirja FSD2988 Diakoniabarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Diakoniabarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ RINNALLAKULKIJA JA KAATOPAIKKA

DIAKONIATYÖNTEKIJÄ RINNALLAKULKIJA JA KAATOPAIKKA DIAKONIATYÖNTEKIJÄ RINNALLAKULKIJA JA KAATOPAIKKA DIAKONIABAROMETRI 2013 Jouko Kiiski, Itä-Suomen yliopisto, dosentti, TT, FT Titi Gävert, Kirkkohallitus, TM, diakoni Diakoniabarometrin esittelyn rakenne

Lisätiedot

MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ. Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs)

MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ. Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs) MIETTEITÄ DIAKONIABARO- METRIN ÄÄRELLÄ Jouko Kiiski Yliopistonlehtori, dos., TT, FT Itä-Suomen yliopisto (avustaja: Esko Ryökäs) ONKO DIAKONIA TÄRKEÄÄ? Seurakuntalaisten yksi keskeisimmistä perusteita

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Pohjoisen diakonian haasteet. Oulun hiippakunta Kari Ruotsalainen 2017

Pohjoisen diakonian haasteet. Oulun hiippakunta Kari Ruotsalainen 2017 Pohjoisen diakonian haasteet Oulun hiippakunta Kari Ruotsalainen 2017 Etelä-Pohjoinen? 2 3 4 Seurakuntien jäsenkehitys vuonna 2016 Pohjoisen diakonian haasteet Useimmat haasteet eivät ole etelä-pohjoinen

Lisätiedot

VANHUKSET TÄNÄÄN. Tiedot:Kalle Elo, STM

VANHUKSET TÄNÄÄN. Tiedot:Kalle Elo, STM VANHUKSET TÄNÄÄN 1 Tiedot:Kalle Elo, STM VÄESTÖENNUSTE Syntyvyys alle uusiutumistason -> luonnollinen väestön kasvu loppuu 2030-luvun alkupuolella Väestö kuitenkin kasvaa 6,2 miljoonaan vuoteen 2060 (5,3.

Lisätiedot

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Henkilöstövalmennusten näkökulma 25.9.2014 / Tiina Kuru Henkilöstön näkökulma Työyhteisön jäsenten osallistuminen kehittämistyöhön on olennaista

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT 1 PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT Diakonian / kirkon nuorisotyönohjaajaan / kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin kelpoisuuden

Lisätiedot

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI IkäArvokas -projekti Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI 2 IkäArvokas projektin taustalla ajatuksia eli mistä yhteisvastuu hanke sai alkunsa Vanhuus voi viedä pohjattomaan yksinäisyyteen Kolmasosa vanhuksista

Lisätiedot

Kirkon diakoniarahasto

Kirkon diakoniarahasto Kirkon vapaaehtoiset taloudellisissa vaikeuksissa olevien tukena Kirkon diakoniarahasto Soile Niemi Diakonian talousneuvontaprojekti Itä-Helsingin seurakunnat soile.niemi@evl.fi p. 09 2340 4841, 050 523

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes.

Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia. Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes. Globaalin ja lokaalin jännitteessä uudistuva diakonia Diakonian tutkimuksen päivä 2007 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@stakes.fi 1 Esitys pohjautuu artikkeliin: Seppänen, Marjaana & Toikkanen, Tuulikki

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta

Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta Diakonian tutkimuksen päivä 28.11.14 Päivi Pöyhönen Tohtorikoulutettava HY Teologinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tässä esityksessä 1) Väitöskirjan kokonaisuus 2) Fokus viimeisessä osajulkaisussa:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa

Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa Tulevaisuuden työ - nousevia trendejä työelämän muutostutkimusten valossa Anu Järvensivu, dosentti, vanhempi tutkija anu.jarvensivu@ttl.fi, 043 824 7370 Merkittäviä muutoskulkuja, joista ei paljon puhuta

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.11.2016 Yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntö 1 Vantaan seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Ulos poteroista! Lahti 24.9.2014 Tarja Mankkinen

Ulos poteroista! Lahti 24.9.2014 Tarja Mankkinen Ulos poteroista! Lahti 24.9.2014 Tarja Mankkinen Mistä puhun Miltä poterot näyttävät arjen turvan näkökulmasta Ilkeät ongelmat ja niiden ratkaisuja Miten muuttaa tulevaisuutta? 23.9.2014 2 Miltä poterot

Lisätiedot

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä

Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelujen systeeminen muutos Hämeenlinnassa 2009 -> Markku Rimpelä Palvelujen järjestämisen viitekehys Palvelusuunnitelma 2010 2013 2009 Kaikki palvelut paitsi sairaanhoito

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit. Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja DIAK

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit. Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja DIAK Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja 13.9.2016 DIAK Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kyselytutkimus Kysely

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET

Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma 2013-2016 ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET 2.9.2016 Arviointikyselystä Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelman 2013-2016 tavoitteena oli, että

Lisätiedot

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa

Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Vapaaehtoisten antaman kasvokkainen Raha-asiain neuvonta Helsingin ev.lut. seurakunnissa Diakonian talousneuvonnan projektityöntekijä Soile Niemi Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä 14.12.2016 On osa ev.lut.

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013 YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA Haasteet ja mahdollisuudet Liisa Reinman 27.11.2013 Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin,

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v.

Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy. Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari. 25.10.2013 teologi Mikko Mäkelä. SKLS 90v. Nuoren syrjäytymisen/syrjäyttämisen ehkäisy Suomen Kristillisen lääkäriliiton 90-vuotisjuhlaseminaari Kuva: Lotta Numminen Mitä se on? tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen perustarve ihmisestä välittäminen,

Lisätiedot

Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma

Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma TAITO 2017 Osaamisen ydintä etsimässä Konferenssi Tampereen Taitokeskuksessa 25.-26.4.2017 4.5.2017 Tiina Ervelius, Eeva Mertaniemi, Elina Pekonen

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset.

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset. A-Kiltojen Liitto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset kevät 2016 Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari 15.01.2016 Tampere Työpaja: Kanslaisjärjestöjen ja Tampereen kaupungin Kumppanuus 2020 ohjelma - esimerkki yhteistyön mahdollisuudesta!

Lisätiedot

Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen

Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen Miksi tämä seminaari? Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa päätettyjen moniammatillisten toimintamallien esittely niille,

Lisätiedot

KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA. Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta

KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA. Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 05.03.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta Läsnä: Ari Lehto, puheenjohtaja Anne Rantakaulio, jäsen Hanna

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 05.06.2013 Sivu 1 / 1 2572/02.07.02/2013 65 Espoon kaupungille testamentatun omaisuuden käyttäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. (09) 816 23053 Maria Rysti, puh. (09) 816 23320 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA JUSSI PULLI KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO / NEUVOKESKUS EROFOORUMI 21.11.2012 Jos klikkaa internetistä (Google) olen eroamassa?

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan!

Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan! Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa 2015-2016 Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan! Miksi lähdettiin projektiin? Haettiin muotoa diakoniselle perhetyölle Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Yksinäisyys vaivaa, pitääkö siihen tyytyä? 16.5.2014 Riitta Kauppila, Vanhustyön vastuunkantajat 2014

Yksinäisyys vaivaa, pitääkö siihen tyytyä? 16.5.2014 Riitta Kauppila, Vanhustyön vastuunkantajat 2014 Yksinäisyys vaivaa, pitääkö siihen tyytyä? 16.5. Ikääntyneiden yksinäisyydestä Koettu yksinäisyys lisääntyy iän myötä Selittyy muilla tekijöillä kuin ikääntymisellä On yhteydessä mm. leskeytymiseen, avioeroon,

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot