Tampereen yliopiston Liiketaloudellisen tutkimuskeskuksen asiakaslehti Nro LIIKETALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS ON OSA KAUPPATIETEIDEN LAITOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopiston Liiketaloudellisen tutkimuskeskuksen asiakaslehti Nro 2 2003 LIIKETALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS ON OSA KAUPPATIETEIDEN LAITOSTA"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston asiakaslehti Nro LIIKETALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS ON OSA KAUPPATIETEIDEN LAITOSTA

2 Uusia kansainvälisiä avauksia Olemme käynnistäneet Liiketaloudellisessa tutkimuskeskuksessa viimeisen vuoden aikana uusia kansainvälisiä yhteistyöprosesseja ja -hankkeita. Uskomme niiden vahvistavan osaamistamme palvellessamme asiakasyrityksiämme ja yhteisöjämme. Järjestimme viime syyskuussa kansainvälisen asiantuntijakonferessin Tampereella. Se keskittyi työyhteisöjen kehittämiseen ja johtamisen uusiin haasteisiin sekä ikääntymiseen työelämässä. Konferenssin yhteydessä allekirjoitettiin opiskelijavaihtosopimus Kanazawan Seiryon yliopiston ja Tampereen yliopiston Kauppatieteiden laitoksen välillä. Asiantuntijakonferenssi tulee saamaan jatkoa ensi lokakuussa Japanin Kanazawassa järjestettävällä konferenssilla "Aging People and The Social Enviroment". Alustavasti on sovittu, että vuoden 2004 konferenssi järjestetään Unkarissa. Yritysten kansainvälistyminen on myös yksi keskeisimmistä tämän kevään kotimaisista tutkimusteemoistamme. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja ulkomaankauppaministerin johtaman Vientifoorumin toimeksiannosta tutkimme parhaillaan yrityksille tarjottavien julkisten kansainvälistymispalveluiden toimivuutta ja käyttökelpoisuutta. Kansainvälisyys on myös avainsana yritysten teettämissä tutkimuksissa. Yritysten toimeksiannoista tutkimme niiden kansainvälisiä asiakassuhteita ja teemme markkinatutkimuksia. Näissä tutkimuksissa yliopistollisen palveluyksikön vahvuutena ovat uskottavuus ja korkea profiili sekä laatu. Ensi syksynä olemme käynnistämässä Aasian kaupan approbatur -kurssia.turussa toteutettavan yhteistyöhankkeen laajuus tulee olemaan 18 opintoviikkoa. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyöverkot ovat tätä päivää. Haluamme kehittää niitä Teidän kanssanne. Yhteistyöterveisin Harri Talonen johtaja Uusi johtokunta Anne-Mari Järvelin, KTT professori, liiketaloustiede Juha Salonen, KTT, OTL, VT lehtori, laitoksen johtaja Tuula Mittilä, KTT professori, markkinointi Raija Järvinen, KTT professori, vakuutustiede Salme Näsi, KTT professori, laskentatoimi Kari Lohivesi, KTT professori, yrityksen hallinto johtokunta aloitti työskentelynsä tämän vuoden alussa. Tutkimuskeskuksen viime vuosien vahvasta kasvusta johtuen katsottiin ajankohtaiseksi selkiyttää yksikön päätöksentekoa moniportaisessa yliopistohallinnossa ja kiinteyttää yksikön ja kauppatieteiden laitoksen keskinäistä toimintaa. Johtokunnan tarkoituksena on vahvistaa edelleen kauppatieteiden osaamista yksikössä ja näin edistää tutkimuskeskuksen asemaa ja kilpailukykyä liiketaloudellisen tutkimuksen ja koulutuksen alueilla. Kauppatieteiden laitoksen laitosneuvosto valitsi johtokuntaan seitsemän jäsentä alkaen. Johtokunnan jäseneksi tulivat liiketaloustieteen professori Anne-Mari Järvelin,vakuutustieteen professori Raija Järvinen,yrityksen hallinnon professori Kari Lohivesi, markkinoinnin professori Tuula Mittilä, laskentatoimen professori Salme Näsi, laitoksen johtaja Juha Salonen ja yksikön johtaja Harri Talonen. Julkaisija Tampereen yliopiston Liiketaloudellinen tutkimuskeskus SynergosNews ilmestyy kahdesti vuodessa Päätoimittaja Harri Talonen Toimittaja Milla Anttila/Elettaria Toimituksen osoite Åkerlundinkatu 2 A, Tampereen yliopisto, puh , fax , Ulkoasu Studio Mielikuva Oy/Jussi Kiiskilä, Painopaikka Offsetpalvelu Oy /

3 VIMMA kehittää it-yritysten viestintätaitoja ja asiakaslähtöisyyttä Media Clubin vanhemman konsultin Teppo Sulosen mielestä yrityksiltä puuttuu sähköisen viestinnän kulttuuri. "It-yritysten erääksi kehittämiskohteeksi on viime aikoina tunnistettu vuorovaikutustaitojen puute samalla, kun alalla teknisyys ja tuotantolähtöisyys ovat perinteisesti olleet ylikorostetussa asemassa. Ongelma on ratkaistavissa koulutuksella, joka kehittää it-alalla työskentelevien vuorovaikutustaitoja ja asiakassuhdehallintaa," sanoo yrityshautomo Media Clubin vanhempi konsultti Teppo Sulonen. Teppo Sulonen on ollut mukana it-yritysten asiakasviestintää ja sisäisiä viestintäprosesseja tutkineessa hankkeessa ja tänä keväänä alkavan tietoteollisuusyritysten viestinnän ja markkinoinnin VIMMA-kehittämis- ja koulutusohjelman suunnittelussa. Hän myös toimii yhtenä VIMMAn kouluttajana ja ohjausryhmän jäsenenä."it-alan ongelmana on tekniikan ylikorostuminen. Se, kenelle tuotteita kehitetään, on jäänyt asiantuntijaorganisaatioissa vähemmälle huomiolle. On panostettu lähinnä tekniikkaan. Asiakas ja asiakaspalvelu ovat unohtuneet. Organisaatiopsykologialla alkavassa VIMMA-koulutusohjelmassa vuorovaikutustaidot, sosiaalisuus ja asiakassuhteiden hallinta korostuvat", Sulonen sanoo. VIMMA-koulutuksen painopistealueita ovat markkinoinnin ohella yrityksen sisäinen viestintä ja tietojohtaminen sekä asiakassuhdehallinta. "Sähköposti on yritysten sisäisen ja ulkoisen viestinnän tärkeimpiä välineitä. Yrityksiltä puuttuu kuitenkin vielä sähköinen viestintäkulttuuri. Tähän liittyy taito viestiä siten, että vastaanottaja ymmärtää viestin sisällön ja sävyn oikein", Sulonen toteaa. Kirjoitustaito on uhanalainen ominaisuus. VIMMA-koulutusta rahoittavat sekä Pirkanmaan TE-Keskus että Tampereen kaupunki.tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Harri Airaksisen mukaan kaupunki pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan yritysten tietoyhteiskuntataitojen kehittämistä toimialasta riippumatta. Kaupungin elinkeinovisio on, että Tampereen kaupunkiseutu on tulevaisuudessa yksi maailman vetovoimaisimmista osaamisintensiivisten yritysten toimintaympäristöistä ja osaavien ihmisten elinympäristöistä. Tämän vision saavuttamiseksi kaupungin intressissä on edistää yritysten osaamistason nostamista ja edistää tietoyhteiskuntakehitystä. "Tampereen yliopisto on kehittämis- ja koulutushankkeineen kaupungin strateginen yhteistyökumppani, jonka kanssa olemme verkostoituneet.vimma-koulutus antaa osaltaan yrityksille valmiuksia olla mukana eturivissä tietoyhteiskunnan seuraavassa aallossa, joka tulee keskittymään entistä enemmän sisällöllisiin kysymyksiin ja siihen, miten tietoteollisten yritysten osaaminen tuodaan eri prosesseihin. Erilaiset elinkeinoelämän tietoyhteiskuntataitoja kehittävät hankkeet ovat nyt erittäin ajankohtaisia", Airaksinen toteaa. Tietoteollisuusyritysten viestinnän ja markkinoinnin kehittämis- ja koulutusohjelma VIMMA käynnistyy syyskuussa 2003 Tiedustelut: Koulutussuunnittelija Sanna Rytövuori puh. (03) tai Elinkeinojohtaja Harri Airaksinen näkee Tampereen yliopiston kaupungin strategisena yhteistyökumppanina.

4 Yritysverkostoilla haetaan strategista kilpailuetua Liiketaloudellinen tutkimuskeskus on tehnyt tutkimuksen verkostoliiketoiminnasta ja sen kehittämismahdollisuuksista Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma-alueella seitsemän maakuntaliiton toimeksiannosta. Tutkimushankkeen johtaja oli liiketaloustieteen professori Kari Neilimo, joka toimii nykyään SOK:n pääjohtajana. Tutkimusryhmän muita jäseniä olivat tutkimuspällikkö Marko Laiho,erikoistutkija Lea Ahoniemi ja tutkija Riitta-Liisa Larjovuori. Tutkituista n. 250 tuotannollisesta yrityksestä 70 % kertoi tekevänsä säännönmukaista verkostoyhteistyötä. Perinteisempien alihankinta- ja tuotantoyhteistyöverkostojen lisäksi yritysten välillä on nykyään myös hankinta-, logistiikka-, tutkimus-, tuotekehitys- sekä myynti- ja markkinointiverkostoja. Kumppanuutta, uudistumiskykyä ja vastuullisuusarvoa Pääjohtaja Neilimon mukaan liiketoiminnallinen verkostoituminen alkaa usein alihankinta- tai tuotantoyhteistyöstä. Pidemmälle vietynä verkostoyhteistyön kautta yritysten välille syntyy yhteistyöryhmiä ja yhteistä päätöksentekoa, jolloin myös verkon strateginen johtaminen tulee ajankohtaiseksi. Mitä kehittyneempää verkostoyhteistyö on, sitä haasteellisempaa on sen johtaminen. "On kyettävä luomaan juridisesti itsenäisten yritysten yhteistoimintaa varten johtamisjärjestelmä, joka on joustava, mutta toisaalta riittävän sitova yhteistyön päämäärien saavuttamiseksi. On oltava yhteistyö- ja päätöksentekoelimiä ja yhteisiä sääntöjä, mutta 4 SOK:n pääjohtaja Kari Neilimo korostaa toimivien johtamismallien kehittämistä liiketoimintaverkostoille. myös keskinäistä luottamusta ja avoimuutta. Tätä kautta voi myös syntyä yhteisiin arvoihin liittyvää kumppanuutta, uudistumiskykyä ja vastuullisuusarvoa", Neilimo toteaa. Liikkeenjohtamisen alueella yritysverkkojen rakentaminen ja niiden johtaminen on melko uusi ilmiö, sillä verkostoajattelu tuli liikkeenjohdon kenttään vasta parisenkymmentä vuotta sitten. Verkostoitumisen merkitys kilpailuedun luojana on yritysjohdon piirissä ymmärretty syvällisemmin vasta muutaman viime vuoden aikana. "Liiketoimintaverkko on parhaimmillaan win win -verkko, jossa yhteistyöstä hyötyy jokainen siinä mukana oleva yritys koosta riippumatta", Neilimo kiteyttää. Kustannustehokkuuden parantaminen tavoitteena Yritysverkostojen syntymisen ja yhteistyön laajentumisen ja syventymisen taustalla on yritysten pyrkimys hankkia kilpailuetua. Sitä tavoitellaan sekä erikoistumisen että verkoston yrityksille yhteisten tukipalvelujen kautta. Tukipalvelut luovat verkoston yrityksille edellytyksiä keskittyä oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan saavutettu kilpailuetu merkitsee kilpailijoita parempaa kustannustehokkuutta, tuotteiden ja palveluiden parempaa laatua ja asiakkuuksien parempaa hallintaa sekä mahdollisuutta toiminnan terveelle kasvulle. tutkimuksesta käy ilmi, että verkostoitumisen suurimpana uhkatekijänä yritykset pitävät sopivan yhteistyökumppanin löytymistä ja valintaa. Pienemmiksi uhkatekijöiksi koetaan liiallisen riippuvuussuhteen syntyminen yhteistyökumppaneihin, yrityksen osaamisen ja tietotaidon häviäminen erikoistumisen vuoksi sekä kyky toimia osana verkostoa. Verkostoliiketoiminta lisääntymässä Verkostoliiketoiminta tulee selvityksen mukaan hiljalleen laajenemaan ja syvenemään lähivuosien aikana. 71 % vastaajayrityksistä arvioi yhteistyönsä nykyisten kumppanien kanssa lisääntyvän ja mahdollisesti myös syvenevän. Verkostoyhteistyön syveneminen merkitsee käytännössä sitä, että tilapäisemmistä ja lyhytkestoisemmista yhteistyöverkostoista siirrytään pidempikestoisten verkkojen ja tiiviiden partnership-suhteiden suuntaan. S-ryhmä aidosti yritysverkko SOK:n pääjohtajana Kari Neilimo tarkastelee verkostoyhteistyötä myös yritysjohtajan ja merkittävän kaupan alan toimijan näkökulmasta. Suomen Osuuskappojen Keskuskunta tytäryhtiöineen ja 23 alueosuuskauppaa muodostavat S-ryhmän, joka Neilimon mukaan on aidosti yritysverkko. "S-ryhmällä on pitkälle viety verkoston sisäinen työnjako, paljon yhteisiä pelisääntöjä ja vahva arvoperusta. Nämä määrittävät toiminnan rajoja osuuskauppojen palvellessa asiakkaita ja SOK:n tuottaessa tukipalveluja". S-ryhmän asiakkaista puolestaan osa on verkostoitunut alueosuuskauppoihin asiakasomistajina. Yritysten verkostoliiketoiminta ja sen kehittäminen Länsi- Suomen tavoite 2 - ohjelma-alueella tutkimus tehtiin Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois- Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaliittojen toimeksiannosta. Selvitystyö on julkaistu pdf-tiedostona internetissä: julkaisut.htm

5 Alma Media kehittää verkkopalvelujaan Alma Media Interactive Oy tilasi viime vuonna Liiketaloudelliselta tutkimuskeskukselta tutkimuksen, jolla kartoitettiin asunnon ostaneiden henkilöiden mielipiteitä eri tietolähteiden ja ilmoitusvälineiden käytettävyydestä asuntokauppaa tehtäessä. Samalla saatiin tietoa myös asunnon ostajien ostettavaan asuntoon liittyvistä valintaperusteista ja kartoitettiin kiinteistönvälittäjien palvelutoimintojen kehittämistä. "Alma Media Interactive julkaisee Asuntopörssi-lehteä viidellä paikkakunnalla ja ylläpitää Etuovi.com-verkkopalvelua internetissä. Olemme vahvasti verkostoituneet suurten ja pientenkin kiinteistövälittäjien kanssa,joten eri medioiden käytettävyyden tutkimiselle oli todellista tarvetta", sanoo Alma Media Interactiven johtaja Petri Pekki. Alma Media Interactivien johtaja Petri Pekki korostaa tutkimustiedon merkitystä kehitettäessä verkkopalveluja mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi. Tutkimukselliseksi yhteistyökumppaniksi tohtorin väitöskirjaa Tampereen yliopistossa valmisteleva Pekki ilmoitti valinneensa sen laadullisen osaamisen ja tavallista perustutkimusta syvemmälle luotaavan tutkimuksen vuoksi. Alma Medialla on tällä hetkellä Etuovi.comin kautta 860 kiinteistönvälittäjän asiakasverkko, josta tutkimuksellisiksi yhteistyökumppaneiksi pyydettiin Huoneistokeskus, Op-Kiinteistökeskus, Suomen Huoneistoketju ja Kiinteistönvälittäjäliitto. " erikoistutkija Lea Ahoniemi teki erinomaisen tutkimustyön", Pekki kiittelee. Tutkimustiedon keruu tapahtui eri puolilla Suomea toimivien kiinteistönvälittäjien avulla asuntokaupan allekirjoitustilaisuuksien yhteydessä. "Tutkimusaineistoa voidaan käsitellä monella tavalla. Liiketaloudellisen tutkimuskeskuksen osaaminen niin monimuuttujamenetelmissä kuin klusteri- ja faktorianalyyseissa on aivan omaa luokkaansa", sanoo Pekki. "Oikein esitetyillä asenneväittämillä päästiin eroon perinteisestä demokrafiatyypityksestä ja pystyttiin luomaan seitsemän eri tavoin käyttäytyvää asunnonostajatyyppiä. Tutkimuksesta saatu tieto on sekä meille,verkkopalvelun ylläpitäjille että verkkopalveluun sisällön tuottaville kiinteistönvälittäjille kullan arvoista.tarkoituksemme on toistaa tutkimus vuonna 2004,jolloin näemme tutkimuskohteessa tapahtuneet muutokset", Pekki suunnittelee. Parhaillaan Liiketaloudellinen tutkimuskeskus tutkii Alma Media Interactiven toimeksiannosta yhteistyössä autoliikkeiden kanssa kuluttajien uuden auton ostoon liittyvää tiedonhakua.asuntokaupan tavoin myös autokaupat ovat saaneet oman Alma Media Interactiven ylläpitämän verkkopalvelun Autotalli. comista. Analysten eoffice -ohjelmiston käytön taloudelliset vaikutukset tutkittiin Konsultatiivisesti yhteisöjen taloushallinnon ohjelmistoja ja toimintatapoja kehittävä Analyste Oyj teetätti sähköisen taloushallinnon toimintatavan arviointitutkimuksen Liiketaloudellisella tutkimuskeskuksella. Suomalaisten yritysten lähtevät maksut ja saapuvat tiliotteet ovat jo yleisesti konekielisiä. Sen sijaan ostolaskujen osalta tilanne ei ole yhtä kehittynyt. Analyste Oyj, joka tarjoaa yrityksille ostolaskujen käsittelyyn ja elektroniseen arkistointiin kehitettyä Analyste eoffice -ohjelmistoa osana Analyste Cash Management tuotekonseptiaan, halusi tutkia millaisia säästöjä yrityksissä ostolaskujen sähköisellä käsittelyllä saavutetaan. Tutkimuksen tekemisestä Liiketaloudellisessa tutkimuskeskuksessa vastasi yritystutkija Sari Pommelin. "Meillä oli omat laskelmamme saavutetuista kustannussäästöistä, mutta halusimme vahvistusta käsityksillemme tutkimalla ohjelmiston käyttäjien tilannetta ennen ja jälkeen ohjelmiston käyttöönoton", kertoo Analyste Oyj:n toimitusjohtaja Asko Ahonen. "Kysymyksessä oli meille räätälöity,kertaluontoinen tutkimus. Annoimme sen Liiketaloudellisen tutkimuskeskuksen tehtäväksi, koska sillä on kokemusta ja osaamista vastaavan tyyppisistä tutkimuksista". Tutkimuksen tulokset vahvistivat Analysten johdon käsitystä siitä,millaisia säästöjä yritykset eoffice-ohjelmiston käyttöönotolla saavuttavat."tutkimus antoi meille yhden myynnin työkalun lisää esitellessämme eoffice-ohjelmistoamme asiakkaille", Ahonen toteaa. Analysten liiketoiminta on verkostoitunut noin asiakasre- Analyste Oyj:n toimitusjohtaja Asko Ahonen tutkitutti eoffice -ohjelmistolla saavutettavia kustannussäästöjä. kisterissä olevan yrityksen kanssa tiiviiseen vuorovaikutukseen. "Ylläpidämme ohjelmistoja ja olemme monin eri tavoin säännönmukaisesti yhteydessä asiakkaisiimme. Asiakkaamme ovat ehdottomasti tärkein sidosryhmämme, jolta saamamme palaute on tuotekehityksemme kannalta ensiarvoisen tärkeää", Ahonen kuvailee johtamansa yrityksen liiketoimintaverkkoa. ANALYSTE OYJ PÄHKINÄNKUORESSA Analyste Oyj kehittää konsultatiivisesti yhteisöjen taloushallinnon ohjelmistoja ja toimintatapoja. Perustettu: 1981 Toimipaikat:Tampere, Helsinki, Oulu Toimitusjohtaja: Asko Ahonen Henkilöstömäärä: 100 Liikevaihto: 7 miljoonaa euroa (2002) Asiakkaat: Analysten tuotteet soveltuvat kaikkien toimialojen yrityksille ja yhteisöille, jotka käyttävät toiminnassaan sähköistä tiedonvälitystä. 5

6 kehittämis- ja koulutusprojekti Ke&Ko on luonut toimivan verkon koulutusorganisaation, työvoimahallinnon, yritysten ja työnhakijoiden välille. Tähän mennessä Ke&Ko-projektit ovat auttaneet jo noin 250 pirkanmaalaista yritystä löytämään sopivan henkilön asiantuntijatehtäviin. tehtävänä on kouluttaa Ke&Ko-projektiin sopivia kaupallisen, teknisen, humanistisen tai vähintään opistotasoisen muun tutkinnon suorittaneita projektihenkilöitä. Projektissa mukana olevat yritykset valitsevat ehdokkaista omiin kehittämistarpeisiinsa sopivimmat henkilöt, jotka projektin aikana työskentelevät kyseisissä yrityksissä. Projektin kesto on 8,5 kuukautta, josta työvalmennuksen osuus on 6,5 kuukautta ja koulutuksen kaksi kuukautta. Koulutus painottuu Ke&Ko-projektista riippuen markkinointiin, taloushallintoon, tietotekniikkaan tai myynti- ja vuorovaikutustaitoihin. Projektiin osallistuminen maksaa yritykselle tällä hetkellä vain euroa. Ke&Ko valmentaa asiantuntijoita Pk -yrityksiin Kuntoutus- ja hoitoalan tukkuliike Fysioline Oy:n markkinointijohtaja Jari Lamminen rekrytoi Satu Schilcherin myynti- ja markkinointitehtäviin Ke&Koprojektin kautta. Tamdix rekrytoi asiantuntijan Internetin sivustoja suunnitteleva, toteuttava, päivittävä ja ylläpitävä Tamdix Oy edustaa yritystä, joka olisi monen viestinnästä ja graafisesta suunnittelusta kiinnostuneen nuoren unelmatyöpaikka.markkinointipäällikkö Tuija Saari Isique toteaakin, että alalle on paljon pyrkijöitä.todellisia osaavia tekijöitä, jotka hallitsevat graafisen suunnittelun, tiukat aikataulut ja kykenevät hoitamaan itsenäisesti yrityksen asiakassuhteita, on sen sijaan vaikea löytää. "Pienelle yritykselle uuden työntekijän palkkaaminen on aina iso investointi, jossa ei ole varaa epäonnistua. Ke&Ko-projekti antaa sekä työnantajalle että työntekijälle aikaa arvioida pysyvän yhteistyön mahdollisuuksia", Saari Isique sanoo. Janne Koivumäki hakeutui tulevan työnantajansa kehotuksesta projektihenkilöksi huhtikuussa Onnistuneen kehittämis- ja koulutusprojektin myötä Koivumäki sai Tamdixista vakituisen työpaikan joulukuussa "Ke&Ko:n kautta olen päässyt mukaan työelämään ja vielä alalle, jolle olen halunnut", Koivumäki sanoo. Myös Tamdixin emoyhtiö, Kangasalla toimiva Pikotec Oy, on hyödyntänyt Ke&Ko-projekteja rekrytoinnissaan. Teollisuudelle elektroniikkaa tuottava yritys on projektin kautta saanut hyviä, motivoituneita ihmisiä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin.sen sijaan elektroniikkasuunnittelijoita Tamdix Oy:n visuaalisella ja graafisella suunnittelija Janne Koivumäellä, markkinointipäällikkö Tuija Saari Isiquella ja Pikotec Oy:n toimitusjohtaja Kalle Myllärniemellä on myönteisiä kokemusia Ke&Ko-projekteista. ei Ke&Ko:n kautta ole löytynyt. Syykin on selvä. "Elektroniikkasuunnittelijat työllistyvät niin hyvin, että alan ammattilaisilla ei ole tarvetta hakeutua rekrytoitavaksi Ke&Ko:n kaltaisten projektien kautta. Tästä huolimatta haemme jatkuvasti elektroniikka-alan osaajia kaikkia mahdollisia kanavia käyttäen Ke&Ko mukaan lukien, sillä sitä kautta olemme saaneet hyviä ihmisiä yritykseemme muihin tehtäviin. Olemme myös teettäneet markkinatutkimuksen Liiketaloudellisella tutkimuskeskuksella,kertoo Pikotecin toimitusjohtaja Kalle Myllärniemi. Aktiivinen työnhakija sai paikan Kun kuntoutus- ja kuntoilualan tukkuliike Fysioline Oy haki markkinointi- ja myyntitaitoista hoitoalalle koulutettua henkilöä yrityksen palvelukseen,ehdotti paikkaa hakenut Satu Schilcher markkinointijohtaja Jari Lammiselle Ke&Ko-projektia. "Projektin idea oli meille entuudestaan tuttu ja koska Sadulla oli hoitotyön tausta ja aktiivinen ote työnhakuun, lähdimme mukaan projektiin.sovimme heti, että jos Ke&Ko toimii odotustemme mukaisesti, Satu saa meiltä työpaikan projektin jälkeen", Lamminen kertoo. Fysioline halusi varmistaa hyvän työntekijän jäämisen taloon ja solmi työsuhteen hänen kanssaan jo hieman ennen projektin päättymistä, jolloin Ke&Ko automaattisesti katkesi. "Yrityksen kannalta Ke&Ko on turvallinen tapa rekrytoida ja nyt kun olemme löytäneet yhteistyön Liiketaloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa uskon, että se jatkuu tulevaisuudessa", sanoo Jari Lamminen. Tiedustelut: Koulutussuunnittelija Jaana Roschier puh. (03) tai

7 Rahoittaja edellyttää koulutukselta laatua Länsi-Suomen lääninhallituksen man koulutuksen sisällön ja tavoitteiden yhtenä keskeisenä tehtäväman nä on seurata työelämän koulutustarpeita ja rahoittaa ammatillista aikuiskoulutusta. Ammatillisen koulutuksen tulosryhmän vetäjän, sivistystoimentarkastaja kohtaamista. Rahoittajalla pitää olla varmuus siitä, että koulutus tuotetaan niin sisällöltään kuin muiltakin osin laadukkaasti, Peltokoski sanoo. Liiketaloudellisen Jukka Peltokosken mukaan tutkimuskeskuksen järjestämän koulutusorganisaatioiden rahoitustarve on ollut vuosittain vähintään kaksinkertainen käytettävissä oleviin määrärahoihin nähden. Koulutustarpeen kannalta osuvien rahoituspäätösten tekeminen onkin tämän vuoksi erityisen tärkeää. koulutuksen osalta rahoituspäätösten tekeminen on näiltä osin ollut helppoa, sillä tutkimuslaitoksen koulutusohjelmien suunnittelu lähtee asiakastarpeista ja koulutusohjelmat ovat olleet sisällöltään ajankohtaisia. Tampereen yliopiston kauppatieteiden laitoksen palveluyk- Rahoituspäätöksiämme ohjaavat opetusministeriön määrittokosken mukaan koulutusohjelsikkönä Liiketaloudellisen tutki- Sivistystoimen tarkastaja Jukka Peltelemät koulutuspoliittiset painopistealueet mien suunnittelu lähtee asiakkaan muskeskuksen opetus vastaa sekä maakunnallimien set koulutuksen toimialapainotukset,peltokoski sanoo. Myönteisen rahoituspäätöksen syntyminen edellyttää näiden paino- tarpeista. tusten ja oppilaitoksen tarjoa- myös laadultaan akateemiselle koulutukselle asetettuja vaatimuksia ja on käytännössä osoittanut tuloksellisuutensa. Siinä missä lääninhallitus rahoittaa aikuisopiskelijoiden omaehtoista koulutusta hoitaa työvoimahallinto puolestaan työvoimapoliittisen koulutuksen rahoitusta. Yhteistyö lääninhallituksen ja työvoimahallinnon välillä on viime vuosina tiivistynyt ja työnjako on selkeä. EU-hankkeet ja niiden rahoitustehtävät ovat vielä omalta osaltaan vahvistaneet tätä hallinnollista verkostoitumista, toteaa Peltokoski. TALOUSHALLINNON e-akatemia Tiedustelut: Koulutuspäällikkö Anne Vauhkonen puh. (03) tai (050) Rahoittaja Länsi-Suomen lääninhallitus Laskentatoimen perusopinnot alkavat syksyllä Tampereen yliopiston Kauppatieteiden laitoksella ja Liiketaloudellisella tutkimuskeskuksella on suunnitelmissa järjestää ensi syksynä laskentatoimen perusopintoihin liittyvä koulutusohjelma, laskentatoimen appro. Koulutus on suunnattu paitsi yliopisto-opiskelijoille myös yrityksissä toimiville henkilöille,jotka haluavat hyvät perustiedot laskentatoimesta. Kauppatieteiden laitoksen laskentatoimen professori, kauppatieteiden tohtori Petri Vehmasen mukaan laskentatoimen perusopinnot soveltuvat muun muassa yritysten markkinoinnissa,tuotannossa ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet hyödyntää yrityksen laskentatoimen tuottamaa informaatiota omaan työhönsä liittyvässä päätöksenteossa. Laskentatoimen perusopinnot on jaettu viiteen opintojaksoon. Johdatus laskentatoimeen esittelee koko laskentatoimen kentän. Sitä seuraavat kirjanpidon peruskurssi,johdon laskentatoimen peruskurssi ja rahoituksen perusteet, joka keskittyy yrityksen rahoituspäätösten keskeisiin osaalueisiin. Viimeinen jakso on valinnainen, jolloin opiskelija voi perehtyä joko kuntien tai valtion talouden kirjanpitoon. "Elinkeinoelämä on verkostoitunut monin tavoin kuntien ja valtion hallintoon. Viimeinen jakso opettaa ymmärtämään julkisen sektorin taloushallintoa", sanoo koulutusohjelman sisällön suunnittelusta vastaava Vehmanen. Laskentatoimen perusopinnoista on yrityksissä hyötyä monissa eri työtehtävissä toteaa professori Petri Vehmanen. Laskentatoimen appron sisällöstä ja opetuksesta vastaa Tampereen yliopiston Kauppatieteiden laitos. Koulutusohjelma sisältää 15 opintoviikkoa ja se on suoritettavissa päivätyön ohella. Appron suorittaminen ei edellytä aikaisempia laskentatoimen opintoja. Laskentatoimen perusopinnot (15 ov) Opiskelu alkaa syksyllä 2003 Tiedustelut: Koulutussuunnittelija Merja Ilkankoski puh. (03) tai

8 Tampereen yliopiston Liiketaloudellisen tutkimuskeskuksen henkilöstö Meneillään olevia projektejamme Kauppa- ja teollisuusministeriö Julkisia yritysten kansainvälistymispalveluita ja niiden käyttöä koskeva selvitys Puolustusministeriö Tutkimus puolustusvoimien ulkoistamistoimintojen arviointi- ja seurantajärjestelmien optimaalisesta kehityksestä Satakunnan TE- Keskus Satakunnan ICT- yritysten viestintäprosessien kehittäminen osana maakunnan Infocom- klusterin vahvistamista Pirkanmaan TE- Keskus Kannustematkailun pilottihanke Pirkanmaalla Pirkanmaan TE- Keskus ja Tampereen kaupungin elinkeinotoimisto Tietoteollisuusyritysten viestinnän ja markkinoinnin koulutusohjelma - VIMMA Satakunnan TE- Keskus Taloushallinnon e-akatemia, sähköisen taloushallinnon koulutusohjelma Harri Talonen johtaja Puh: (03) GSM: Olavi Manninen professori Puh: (03) GSM: Marko Laiho tutkimuspäällikkö Puh: (03) GSM: Anne Vauhkonen koulutuspäällikkö Puh: (03) GSM: Outi Aalto toiminnan suunnittelija Puh: (03) GSM: Lea Ahoniemi erikoistutkija Puh: (03) GSM: Sari Pommelin yritystutkija Puh: (03) Jaana Roschier koulutussuunnittelija Puh: (03) GSM: Sanna Rytövuori koulutussuunnittelija Puh: (03) GSM: Elina Vulli tutkimusassistentti Puh: (03) Jouko-Pekka Rinne Työterveyshuollon erikoislääkäri Puh: (03) jouko-pekka. Heli Paavola tutkija Puh: (03) GSM: Merja Ilkankoski koulutussuunnittelija Puh: (03) GSM: Janika Lanne tutkija Puh: (03) GSM: Jarmo Puttonen tutkija Puh: (03) GSM: Terhi Nieminen kv-koordinaattori Puh: (03) GSM: Riitta-Liisa Larjovuori tutkija Puh: (03) GSM: Liiketaloudellinen tutkimus Johdon koulutusohjelmat Työorganisaatioiden toimintakuntoinstituutti

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10 Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä Nov- 10 Mitä ja miten tutkittiin? Mikä on verkostoitumisen aste ammatillisen koulutuksen kentällä? Miten verkostot toimivat? Mikä on verkostoitumisen

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Yrityskenttä polarisoitunut suhteessa digitalisaatioon Ei tärkeää yritykselle 8 % Suunnannäyttäjä 7 % EOS 5 % Strategian ytimessä

Lisätiedot

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli 3.11.2010 Luotettava kumppani kansainvälistymisessä Kilpailukykyä ennakoinnilla Maailmanlaajuinen verkosto Konsultointipalvelut kansainväliseen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Ihmiset bisneksen uudistajina Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Tutkimushaun infotilaisuus 30.9.2014 Finlandia-talo Haun kuvaus

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Inarin matkailueurot ja -työpaikat

Inarin matkailueurot ja -työpaikat Nordia Tiedonantoja Numero 1/2008 Inarin matkailueurot ja -työpaikat Pekka Kauppila & (toim.) Nordia Tiedonantoja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen S-Pankin asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Mirja Hannula 6.9.2017 TAITO-ohjelman hakuinfo 87% Lähes 90 prosenttia yrityksistä kokee, että digitalisaatio on tuonut tai tuomassa

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot