KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI"

Transkriptio

1 KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998

2 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN ISSN Yliopistopaino, Helsinki 1998

3 Saatesanat Koulutuksen arviointi on kehittynyt Suomessa viime vuosina koko opetustoimen alueella. Koulutuksen ja opetuksen alueella tapahtuneet kehittämistoimet ovat lisänneet koulutuksen ylläpitäjän vastuuta koulutuksen käytännön toteutuksesta. Hallinnon ohjausjärjestelmää on kevennetty kaikilla opetustoimen alueilla. Arvioinnin avulla halutaan tuottaa poliittishallinnollista ohjausta varten sellaista tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi koulutuksen kehittämisessä. Paikallishallinto ja oppilaitokset tuottavat omaa kehittämistyötään varten arviointitietoa. Huoli koulutuksen laadukkuudesta onkin innostanut useimpia kuntia, ylläpitäjiä ja oppilaitoksia panostamaan voimavarojaan arviointiin. Opetushallitus on keskeisin kansallisen arviointitiedon tuottaja. Opetushallituksessa on haluttu kehittää arviointitiedon kansallista tuotantoa varten järjestelmä, joka tuottaisi mahdollisimman monipuolista informaatioa päättäjien ja kehittäjien käyttöön. Arviointijärjestelmän peruspilarit ovat koulutusindikaattorit, oppimistulosten arviointijärjestelmä ja hankkeet, joilla tarkoitetaan kokonaisarviointeja eri koulutusmuodoista tai temaattisia arviointeja tärkeiltä koulutuksen alueilta. Koulutuksen tuloksellisuuden arviointia varten on kehitetty malli, jota käytetään toteutettaessa arviointeja. Tuloksellisuuden arvioimiseksi on määritelty kohteita toiminnan vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden alueelta. Käsillä olevassa julkaisussa kuvataan tuloksellisuuden arvioimisessa käytettävää mallia ja kuvataan arvioinnin asemaa ja toteuttamista opetustoimessa. Julkaisun loppupuolella on tiivis kuvaus koulutuksen arviointijärjestelmästä. Vaikka julkaisussa esiteltävä tuloksellisuuden arviointimalli on kehitetty ensisijaisesti kansallisiin tarpeisiin, sitä on menestyksellisesti käytetty myös oppilaitoksien itsearvioinnissa. Siksi julkaisun viimeisessä luvussa on tiiviisti tarkasteltu oppilaitoksen itsearviointia ja esitetty virikkeeksi joukko kysymyksiä, joita voidaan käyttää itsearvioinnin suunnittelun lähtökohtana peruskoulussa, lukiossa sekä nuorten ja aikuisten ammatillisessa koulutuksessa. Tuloksellisuuden arviointimallin kehittämiseen on osallistunut Opetushallituksen väen lisäksi asiantuntijoita yliopistoista ja oppilaitoksista.

4 Oppilaitoksien edustajat ovat kokeilleet mallin toimivuutta käytännössä ja antaneet arvokkaan panoksensa vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden kohteiden määrittelyyn. Kiitän sydämellisesti kaikkia arviointiseminaareihin ja käytännön kokeiluun osallistuneita opettajia, rehtoreita ja koulutoimenjohtajia sekä oppilaita. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa apulaisprofessori Airi Hautamäelle, professori Reijo Raivolalle, pääsihteeri Kauko Hämäläiselle ja professori Pirjo Linnakylälle osallistumisesta mallin kehittämisprojektiin. Dosentti Vesa Niskasta kiitän luvun 4.2 ja liitteen laadinnasta. Opetushallituksesta mallin kehittämiseen ovat viime vaiheessa osallistuneet merkittävällä panoksella opetusneuvokset Esko Korkeakoski, Anu Räisänen ja Pentti Yrjölä. Raportin laatimisessa ovat avustaneet KK Riku Lehtovuori ja KM Aulikki Etelälahti. Sydämelliset kiitokset heille kaikille. Tuloksellisuuden arviointimallia ja arvioinnissa käytettäviä tiedonhankinta ja -käsittelymalleja kehitellään edelleen. Kaikki kommentit tähänastisesta työstä otetaan mielihyvin vastaan. Helsingissä kesäkuussa 1998 Ritva Jakku-Sihvonen Arviointimallia kehittäneen projektin johtaja

5 Sisältö 1 JOHDANTO KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TAUSTAA Painopiste koulutuksen laadun arvioinnissa Arvioinnin erilaisia lähestymistapoja Arvioinnin toteuttamismuotoja Arvioinnin lajeja Koulutuksen tuloksellisuuden arviointia kansainvälisessä yhteistyössä KANSALLINEN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI Koulutuksen tuloksellisuuden keskeiset käsitteet Tuloksellisuuden arvioinnin periaatteet Arviointiprosessin yleinen kuvaus Arvioinnin kohteet, indikaattorit ja kriteerit Tehokkuuden arvioinnin kohteet Koulutustarjonta Koulutuksen ajankohtaisuus ja reagointikyky Pedagogiset järjestelyt, opetuksen laatu ja yhteistyötahot Koulutuspituudet Keskeyttäminen/koulutuksen läpäisy Moninkertainen koulutus ja hyväksilukeminen Henkilöstö Tilat ja laitteet Säädökset ja sopimukset Oppilaitoksen johtamiskulttuuri Vaikuttavuuden arvioinnin kohteet Koulutustarpeen, tutkintojen ja koulutuksen tavoitteiden vastaavuus Oppimistulosten ja opetuksen tavoitteiden vastaavuus Oppimaan oppimisvalmiudet Kommunikaatiovalmiudet Motivaatio elinikäiseen oppimiseen Taloudellisuuden arvioinnin kohteet TULOKSELLISUUSTIEDON TUOTTAMINEN Valmiit arviointiaineistot Tilastot, koulutusindikaattorit ja OPTI Asiantuntija-arviot ja -lausunnot Tutkimustieto Taloudelliset analyysit Ylioppilastutkinto-, päättökoe- ja näyttökoeaineistot Koepankki... 47

6 4.2 Kyselyaineistot arvioinnin tiedonhankinnassa Arviointiaineistojen analysointi ja johtopäätösten raportointi Arvioinnin luotettavuus OPETUSHALLITUKSEN ARVIOINTITOIMINNAN PIIRIIN KUULUVAT OPPILAITOKSET KANSALLINEN OPETUSTOIMEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Kansalliset koulutusindikaattorit Oppimistulosten arviointijärjestelmä Arvioinnit peruskoulussa Arvioinnit lukiossa Arvioinnit ammatillisessa koulutuksessa Arviointihankkeet VIRIKKEITÄ OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN Tehokkuuden arviointi Tehokkuuden arviointi peruskoulussa ja lukiossa Tehokkuuden arviointi nuorten ja aikuisten ammatillisessa koulutuksessa Vaikuttavuuden arviointi Vaikuttavuuden arviointi peruskoulussa ja lukiossa Vaikuttavuuden arviointi nuorten ja aikuisten ammatillisessa koulutuksessa Taloudellisuuden arviointi LÄHTEET LIITE Aineiston keruu kysely- ja haastattelututkimuksessa

7 Opetushallituksessa asetettiin vuoden 1994 alussa Opetustoimen tuloksellisuuden arvioinnin metodisen kehittämisen projekti (ARMI-projekti). Sen tehtäväksi annettiin opetustoimen arviointistrategian ja painoalueiden, indikaattorikuvausten ja arviointikriteeristön sekä tietotarvekuvauksen tuottaminen. Keväällä 1994 opetushallituksen johtokunta vahvisti opetustoimen tuloksellisuuden arvioinnin strategiset linjaukset ja painoalueet vuosille 1994 ja Tammikuussa 1997 opetusministeriö julkaisi raportin Koulutuksen arviointistrategia. Tämä raportti kuvaa Opetustoimen tuloksellisuuden arvioinnin metodisen kehittämisen projektin työn tuloksia keväältä Raportissa käsitellään koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnin yleistä merkitystä ja projektin linjauksia opetushallituksessa toteutettavan koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnista. Tämä raportti noudattaa pitkälle vuonna 1995 julkaistun raportin rakennetta ja sisältöä. 1 Johdanto Julkisessa hallinnossa toiminnan perustana olevat arvot heijastuvat säädöksissä ja normeissa. Arvioinnissa näillä lähtökohdilla on keskeinen merkitys. Nykyinen hallintokulttuuri edellyttää aktiivisuutta arviointimenetelmien kehittämisessä. Opetustoimella on hoidettavanaan tiettyjä tehtäviä ja julkisia varoja niiden hoitamiseen. Sekä poliittiset päättäjät että kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä koulutukseen ohjatuilla varoilla saadaan aikaan. Julkisessa hallinnossa toteutettu hajauttaminen ja keskitetyn ohjausjärjestelmän purkaminen ovat muuttaneet erityisesti julkisten hyvinvointipalvelujen tuotannon säätelyjärjestelmiä. Opetustoimessa siirtyminen normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen on lisännyt nimenomaan arviointitiedon tarvetta. Poliittishallinnollista päätöksentekoa varten tarvitaan entistä enemmän tietoa koulutuksen tuloksellisuudesta, koska oppilaitokset ja kunnat voivat vapaammin painottaa opetuksen sisältöjä ja valita omia opetuksen toteutustapoja. Koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnin keskeisenä tehtävänä on ajantasaisen ja valtakunnallisesti tarpeellisen arviointitiedon tuottaminen kaikilla tasoilla tapahtuvaa koulutuksen kehittämistä varten. Tuloksellisuuden arvioinnissa ei enää riitä pelkästään tieto oppimistuloksista, vaan tarvitaan myös ajankohtaista tietoa oppilaitoksista oppimisympä- 7

8 1. JOHDANTO ristönä sekä osana koulutusjärjestelmää ja ympäröivää yhteiskuntaa. Oppilaitoksen tarkastelu taloudellisena yksikkönä on tärkeää taloudellisen ohjauksen vuoksi. Arvioinnilla tarkoitetaan yleensä tarkasteltavan kohteen tai toiminnan tulkinnallista analyysiä ja toiminnan tuottaman hyödyn tai arvon määrittämistä. Arviointi voi koskea kaikkea inhimillistä toimintaa, yksilöstä organisaatioihin. Arvioinnille on ominaista pyrkimys mahdollisimman luotettavaan lopputulokseen käytettävissä olevan tiedon ja arviointityötä tekevien asiantuntemuksen perusteella. Analyysiä tehtäessä esitetään arviointityön lähtökohdat, käytettävissä olevat tiedot ja käytetyt menetelmät. Arvioivat johtopäätökset nojaavat määrällisiin ja laadullisiin kriteereihin. Nämä kriteerit muodostavat perustan toiminnan tilan tai tason, heikkouksien ja vahvuuksien sekä etujen ja haittojen arvioinnille. Työssä korostuvat arvioijan arviointikohteen tuntemus, arvioijan etiikka sekä laaja tieto ja ymmärrys koulutuksen yhteiskunnallisten ja inhimillisten vaikutusten luonteesta. Arvioinnin päämääränä on tuottaa toiminnan kehittämistä palvelevaa tietoa. Arviointi-termi on kielessämme monimerkityksinen. Arkikielessä arvioimme silloin, kun emme täsmällisesti tiedä, vaan joudumme esittämään summittaisen käsityksen. Nykyisin hallinnon piirissä ja julkisessa keskustelussa arviointi-käsitettä käytetään suorituksen tason määrittelyn, mittaamisen tai palautetiedon hankinnan merkityksissä. Tätä arviointi-termin käyttöä vastaa ruotsin kielen termi bedömning ja englannin assessment. Hallinnon tutkimuksen ja hallinnollisen ohjauksen piirissä arvioinnilla on myös merkitys, joka tarkoittaa arvottavaa tulkinnallista analyysiä. Ruotsin kielen termi on tällöin utvärdering ja englannin kielen termi evaluation. Perimmäisenä tarkoituksena tällöin evaluaatiossa eli arvioinnissa on analysoida toiminnan arvoa, hyötyä ja haittoja, heikkouksia ja vahvuuksia. Evaluaatio- eli arviointikulttuuri on meillä ollut vaatimatonta. Opetushallinnossa arviointitoiminnan historiallinen tausta voidaan löytää kansakouluntarkastajien työstä, joka oli säädösten noudattamisen valvonnan ohella paljolti ohjaavaa, neuvovaa ja kehittämisehdotuksia tekevää. Vuodesta 1970 lähtien lääninhallitusten kouluosastot ovat hoitaneet tarkastustoiminnan, jota myöhemmin on kutsuttu ohjaus- ja seurantatoiminnaksi. Lääninhallitusten ohjaus- ja seurantatyö laajeni luvulla ammatilliseen koulutukseen, ja sitä on tehty keskushallinnon johdolla. Monilla hallinnon aloilla johtamista tukeva evaluaatiotoiminta aktivoitui 1970-luvun hallinnon kehittämistoimissa. Opetushallinnossa koulukohtaisen joko puhtaan itsearvioinnin tai konsulttien käyttöön perustuvan koulun toiminnan arvioinnin (evaluaation) tulo suomalaiseen kouluelämään alkoi laajemmin 1980-luvulla. Tällöin koulujen sisäisen toiminnan kehittäminen (esim. school improvement -liike) sai jalansijaa 8

9 oppilaitoksissa. Erilaisten kehittämis- ja konsultointihankkeiden pohjaksi laadittiin selvityksiä koulun heikkouksista ja vahvuuksista. Vastaavaa arviointia ja kehittämiskulttuuria oli muillakin hallinnonaloilla. (Jakku-Sihvonen 1997.) Heikkouksien ja vahvuuksien analyysiin perustuvan koulukohtaisen arvioinnin kanssa osittain rinnan tuli opetustoimeenkin tulosjohtaminen. Se suuntasi mielenkiintoa toiminnan tuloksiin, joiden saavuttamisen olosuhteita analysoitaessa monelle tuli tutuksi SWOT-analyysi. Todelliset tuloksen tekijät päästettiin itse arvioimaan sitä, mikä on paras tapa saada aikaan tuloksia. Tulosten saavuttamisen ohella analysoitiin tarkkaan resursseja, sekä henkisiä että aineellisia. Taloudellinen lama ja säästäminen jähmettivät kuitenkin monet kehityshakuiset kunnat ja oppilaitokset perin markkavetoiseen resurssien ja toimintamallien analyysiin. Juuri laman kynnyksellä laatujohtaminen tavoitti suomalaisenkin opetustoimen. Tässä laatujohtamisessa arviointia kohdennetaan keskeisesti prosesseihin ja asiakastyytyväisyyteen kehittämistoimien perustaksi. Kouluväelle on tuttua se, että toiminnan laatu on olennaisen tärkeää haluttaessa vaikuttaa siihen, miten opitaan ja millaisia tuloksia saavutetaan. Termit laadunvarmennus, laatujärjestelmät ja laatukäsikirjat ovat tulleet tutuiksi myös opetustoimessa. Laatuajattelu on virittänyt oppilaitosten itsearviointitoimintaa ja luonut otollista maaperää asiakastyytyväisyyden analyyseille ja laajemminkin arviointikulttuurille opetustoimen piirissä. (Jakku-Sihvonen 1997.) Tässä julkaisussa esitetään opetushallinnossa määritelty käsitteistö, joka auttaa jäsentämään johtamistavasta riippumatonta arviointia. Keskeiseksi termiksi toiminnan arvioinnissa on otettu käsite tuloksellisuus. Tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohta on toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Jotta tuloksellisuuden arviointi olisi mahdollista, on tuotettava sekä laadullista että määrällistä tietoa. Tietoa tarvitaan toiminnan tehokkuudesta, taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta voimaan astuvissa uusissa koulutusta koskevissa lainsäädännöissä (esimerkiksi perusopetuslaki 5 luku 21 ) on määritelty koulutuksen arviointi seuraavasti 1 : Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua 3 momentin mukaiseen ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Opetushallitus huolehtii asianomaisen ministeriön päättämien perusteiden mukaisesti arvioinnin kehittämisestä ja ulkopuolisten arviointien toimeenpanosta. Ministeriö voi antaa yksittäisen arvioinnin suorittamisen myös muun kuin Opetushallituksen tehtäväksi. Arvioinnin keskeiset tulokset tulee julkistaa. 1 Arviointi määritellään vastaavasti myös muuta koulutusta koskevissa lainsäädännöissä. 9

10 1. JOHDANTO Sivistysvaliokunnan mietinnön (3/1998 vp HE 86/1997 vp) mukaan Arvioinnilla tuetaan koulutuksen jatkuvaa kehittämistä yhä paremmin oppimista edistäväksi ja kussakin laissa asetettujen opetus- ja oppimistavoitteiden toteutumista. Valiokunta painottaa, että arvioinnilla on myös tärkeä yhteiskuntapoliittinen tehtävä edistää tasa-arvon toteutumista suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Arviointia kehitettäessä on pyritty tarkastelemaan mahdollisimman laajasti opetustoimen kokonaisuutta ja määrittelemään keskeiset toiminnan reunaehdot, käsitteet, ulottuvuudet, arvioinnin kohteet ja vasta sitten ilmiötä kuvaavat indikaattorit. Opetushallituksessa tehtävä arviointi on ensisijaisesti koulutuksen tuloksellisuuden arviointia, jonka tarkoitus on palvella lähinnä valtakunnallista koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä kansallisella, paikallisella ja oppilaitostasolla. Työssä hyödynnetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten koulutukseen kohdistuvien arviointitutkimusten tuloksia. Tärkeätä on, että myös emansipatorinen arviointitieto otetaan huomioon arvioinnin johtopäätöksiä tehtäessä. Opetustoimi edustaa useita eri koulu- ja oppilaitosmuotoja, ja eri toimintakulttuurien termistö on vaihtelevaa. Yhteisöä, jossa opiskellaan, kutsutaan joko kouluksi, oppilaitokseksi tai organisaatioksi ja yhteisössä opiskelevaa kutsutaan joko koululaiseksi, opiskelijaksi tai oppilaaksi. Tässä julkaisussa käytämme enimmäkseen termejä oppilaitos, oppilas ja opiskelija. 10

11 2 Koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnin taustaa Valtion ja kuntien välinen tehtäväjako on muuttunut ajoista, jolloin valtio määritteli kuntien toiminnan normatiiviset puitteet lainsäädännöllä ja muilla normistoilla. Tämän 1980-luvulla alkaneen muutosprosessin taustalla on ollut pyrkimys kunnallisen itsehallinnon vahvistamiseen. Vaikka kunnille on jo Suomen hallitusmuodossa taattu varsin itsenäinen asema, kunnallisen itsehallinnon tosiasiallinen laajuus riippuu muusta lainsäädännöstä. Opetustoimen ohjausjärjestelmien kehittäminen on viime vuosina perustunut pitkälti erilaisiin hallintoa ja päätösvaltaa hajauttaviin eli desentralisoiviin toimenpiteisiin. Suomessa toteutetut opetushallinnon hajauttamistoimet ovat tähdänneet lähinnä vertikaaliseen desentralisaatioon, jossa päätösvaltaa siirretään keskushallinnosta paikalliselle tasolle. Sekä säännös- että resurssiohjausta on kehitetty. Toiminnan järjestämistä koskevaa sääntelyä purkamalla, hallintopäätösten määrää vähentämällä ja erillisiä rahoitusjärjestelmiä yhteen kokoamalla oppilaitokset ja niiden ylläpitäjät voivat nyt entistä itsenäisemmin päättää toiminnastaan ja erityisesti taloudellisten resurssien jaosta. Opetushallinnon uudistuksen lähtökohtana on ollut se, ettei kansalaisten yhdenvertaisuuden edellyttämää julkisten koulutuspalvelujen korkeaa laatua voida saavuttaa tiukalla yhdenmukaisuudella, yksityiskohtaisella sääntelyllä ja valtionvalvonnalla, vaan pikemmin toimintaedellytyksiä parantamalla. Nykyjärjestelmässä arvioidaan koulutuksen tavoitteiden saavuttamista laajassa verkostoyhteistyössä. Muuttuneessa ohjausjärjestelmässä arvioinnin rooli koulutuksen laadun varmistamisessa korostuu. 2.1 Painopiste koulutuksen laadun arvioinnissa Käsitys koulutusinstituutioista palvelujen tarjoajina on yleistynyt viime aikoina. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että koulutuksen tarjoajan tai laajemmin koko koulutusjärjestelmän hyvyys riippuu koulutuksen kyvystä tukea oppilaiden persoonallisuuden kehitystä ja sivistyspyrkimyksiä sekä valmistaa opiskelijoita yhteiskuntaan ja työelämään. Koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi koulutuspalvelujen tuottajat kehittävät keinoja tarjoamansa koulutuksen eri ominaisuuksien parantamiseksi. Koulutuksen laatua on pitkään lähestytty kapeasti, sillä on uskottu, että se voidaan tavoittaa mittaamisen keinoin. Koulutuksen laatua on tarkasteltu lähinnä kognitiivisten tiedon tason, syvyyden, tieteellisen validiteetin ja taitojen siirtovaikutuksen (transfer) näkökulmista. Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana koulutuksen laadun tarkastelunäkö- 11

12 2. KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TAUSTAA kulmia ovat olleet didaktinen, (makro)ekonominen, sosiaalinen ja sosiologinen asiakas- ja hallinnollinen näkökulma. Tällä hetkellä korostuu koulutuspalvelujen tarjoajan kokonaistehokkuus. Huomiota kiinnitetään spesifien tuotosten ominaisuuksien sijasta koko organisaation kykyyn tuottaa korkealaatuisia hyödykkeitä ja palveluja. Kiinnostus koulutuksen laatua kohtaan ei ole irrallinen ja väliaikainen ilmiö, vaan osa laajempia makrotaloudellisia trendejä. Koulutuksen laadun arvioinnissa on käytännössä pitkälti kyse koulutuksen tuloksellisuudesta. Painopisteenä on tällöin nimenomaan prosessien hallinnan ja tarkoituksenmukaisuuden eli tehokkuuden arviointi. Kun taas tuloksellisuudessa polttopisteessä on kokonaisuus ja ennen muuta toiminnalla aikaansaadut vaikutukset. Koulutuksen laadun määrittelyä hankaloittavat koulutuksen tuottamisen monimuotoisuus ja asiakasryhmien (opiskelijat, työnantajat, yhteiskunta laajemmassa mielessä, jne.) erilaisuus sekä heidän ristikkäiset odotuksensa koulutusta kohtaan. Laadun määrittelyongelmaa voi lähestyä ottamalla huomioon samanaikaisesti kaksi eri dimensiota: 1) Koulutusjärjestelmän taso, jonka laadusta on kyse (koulutuspolitiikan tasolta, oppilaitoksen ja opettamisen tasoilta aina yksilön oppimisen tasolle asti). Kyse on kansallisesti koulutusjärjestelmän paremmuuden vertaamisesta ja oppilaitostasolla oppimissaavutuksien vertaamisesta vastaavien oppilaitoksien saavutuksiin. 2) Suunnittelun laatua verrataan toteutuksen laatuun. Laatu on dynaaminen käsite. Palveluympäristö muuttuu jatkuvasti ja asiakkaiden odotukset kasvavat kaiken aikaa erityisesti tarjonnan lisääntymisen vaikutuksesta. Siksi laatua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että näkökulma laatuun on suhteellinen, ei absoluuttinen. Laatua määritellään ottamalla samanaikaisesti huomioon eri ulottuvuuksia, ja määrittely tapahtuu ensisijaisesti asiakkaan, ei palvelun tarjoajan näkökulmasta. Tuotoksen sijaan korostetaan itse palvelun tuottamisen laatua. 2.2 Arvioinnin erilaisia lähestymistapoja 12 Arviointi perustuu aina joihinkin arvoihin ja tarkoituksiin. Humanismia korostavassa arvioinnissa painotetaan yksilön oikeutta itse arvioida omaa kehitystään ja antaa ulkopuoliselle toiminnalle merkityksiä. Ihmistä pidetään tällöin päämäärätietoisena, aktiivisena, itseään ohjaavana, toteuttavana ja elämäänsä vaikuttavana yksilönä, joka jalostaa itsessään olevia kykyjä ja taipumuksia. Tätä positiivista, yksilökeskeistä näkökulmaa muistuttaa hermeneuttinen tarkastelutapa, jossa korostuu toiminnan tarkoituksen ymmärtäminen. Emansipatorisella arvioinnilla pyritään tavoitteiden ja toiminnan kriittiseen tarkasteluun ja jopa kyseenalaistamiseen sekä saamaan ai-

13 kaan muutoksia arvioitavassa toiminnassa. Tämä arviointiote tukeutuu usein huomattavasti arviointitutkimukseen. Arvioijalla on vapaus määrittää omista lähtökohdistaan tutkimuksensa tavoitteet, menetelmät ja kriteerit, joita arvioinnissa käyttää. Taloudellisuutta painottavan arvioinnin tavoitteena on resurssien käytön tehostaminen tai koulutusresurssien minimointi. Taloudellisuutta korostettaessa pyritään niukkojen resurssien mahdollisimman hyvin kohdennettuun käyttöön. Yksipuolista talousnäkökulmaa on käytetty saneeraustoimenpiteiden perustana. Tähän lähestymistapaan liittyy yksipuolisesti tuloksia korostava arviointi, jonka kohteena voivat olla joko koulutuksen aikana saadun lisäarvon määrittely tai koulutuksen jälkeisen hyödyn arviointi. Tässä lähestymistavassa korostuu toiminnan tekninen rationaliteetti. Koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnin keskeisenä tehtävänä on tuottaa monipuolista ja luotettavaa tietoa koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla. Valinta yksilö- ja yhteiskuntatason kesken merkitsee samalla myös valintaa kahden arviointinäkökulman, utilitaristisen ja pluralistisen näkökulman kesken. Niiden pohjalta voidaan antaa erilaiset vastaukset kysymyksiin arvioinnin funktiosta ja siitä, minkä perusteella arvioivat johtopäätökset tehdään. Utilitaristinen käytäntö arvioinnissa korostaa koulutuksen yhteiskunnallisen arvon ja hyödyn määrittämisen merkitystä. Tähän perustuva koulutuksen tuloksellisuuden arviointi on viranomaistoiminnan kannalta ensisijaisessa asemassa. Utilitaristisessa mallissa arvioinnin lähtökohtana on yksimielisyys tavoitteista, joista kriteerit johdetaan. Pluralistinen arviointi taas ottaa huomioon eri osapuolten tulkinnat tavoitteista. Arvioijan asema on joko kuvailevan arvioiva tai normeja antavan arvioiva. Kriteeriperustaisessa arvioinnissa toiminnan laatua ja tuloksia verrataan yhdessä sovittuihin kriteereihin. Arviointikriteerien määrittely edellyttää demokraattista päätöksentekoa koulutuksen kansallisista tavoitteista ja yksimielisyyttä kriteerien tulkinnasta. Nojatessaan eksplisiittisesti määriteltyihin kriteereihin koulutuksen tuloksellisuutta arvioivat johtopäätökset tuottavat tärkeää tietoa kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla tapahtuvan päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi. Ensisijaisesti koulutuksen tavoitetilaa koskevat säädökset ja normit muodostavat arvioinnin kriteeriperustan. Kriteereitä voivat olla myös esimerkiksi määritellyt ammattitaitovaatimukset ja tutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Suhteellinen arviointi on hyvin tavallista ja käyttökelpoista. Koulutuksen alueella useimmiten esimerkiksi erilaiset tyytyväisyysarvioinnit perustuvat suhteelliseen arviointiin. Suhteellisessa arvioinnissa yleensä arvioinnit suhteutetaan keskenään käsittelyvaiheessa tai arvioija suhteuttaa oman arvionsa joko omaan aiempaan kokemukseensa tai näkemykseensä tai niihin aiempiin arviointeihin, joita hänen käytettävissään on. 13

14 2. KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TAUSTAA OECD-indikaattorivertailut ovat suhteellisia, samoin koulujen vertailu toisiin. Tyypillisimpiä suhteellisen arvioinnin sovelluksia on gaussin käyrä, jonka perusteella esimerkiksi mielipiteiden jakaumaa tai arviointien numeerisia arvoja voidaan käsitellä. Oppilasarviointeihin sovelletaan gaussin käyrää tai sen erilaisia muunnoksia joko tarkoituksellisesti tai tahattomasti hyvin paljon. Suomalainen ylioppilastutkinnon arviointi on soveltanut suhteellisen arvioinnin periaatetta pitkään siten, että hyväksytyksi tulemisen raja on määritelty ja sen jälkeen suoritukset arvioidaan paremmuusjärjestyksessä suhteellista asteikkoa käyttäen. 2.3 Arvioinnin toteuttamismuotoja 14 Ulkoisella arvioinnilla yleensä tarkoitetaan sitä, että arvioija on arvioitavan toiminnan ja/tai arvioitavan organisaation ulkopuolelta. Ulkoinen arviointi voi olla joko toiminnasta ja organisaatiosta täysin riippumatonta (indepedent) arviointia, jolloin arvioijalla tulee olla täydellinen riippumattomuus. Käytännössä tällainen arviointi opetustoimen osalta edellyttää sitä, että arvioija on taloudellisesti ja hallinnollisesti riippumaton eli on joko toiselta hallinnonalalta tai ulkomainen arvioija. Ulkoista arviointia voi toteuttaa myös saman hallinnonalan edustaja, jos hän ei osallistu kyseisen toiminnan johtamiseen eikä vastaa toiminnasta. Arvioijalta edellytetään kuitenkin toimivaltaa arvioinnissa. Tällöin kyseessä on toimialan sisäinen, ulkopuolisen suorittama arviointi. Ulkoisessa arvioinnissa arvioinnin tarkoitus on määritelty oppilaitoksen ulkopuolelta. Koulutusjärjestelmässä ulkoinen arviointi toteutetaan siten, että toiminnan tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ennalta määriteltyjen kriteerien pohjalta. Tarkoituksena on tuottaa tietoa oppilaitosten tilasta kunnallista, alueellista tai valtakunnallista koulutuksen kehittämistä koskevaa päätöksentekoa varten. Ulkoisen arvioinnin tietoja tarvitaan sekä kansallista kehittämistä että kansainvälistä vertailua varten. Arviointitietoja voidaan käyttää myös tulosrahoituksen ja koulutuksen laadusta palkitsemisen perustaksi. Ulkomaisten arvioijien käyttö kansallisen koulutuspolitiikan arvioinnissa yleistyy. Opetushallitus vastaa kansallisesti arviointitiedon tuottamisesta poliittista päätöksentekoa ja kansainvälisiä vertailuja varten. Opetushallitus on oppilaitoksiin ja kuntiin päin ulkopuolinen arvioija. Itsearvioinnille on ominaista se, että päätökset siitä, miten ja millaisella aikataululla arviointia tehdään, joskus jopa se, mihin arviointi kohdistetaan, jää organisaation itsensä ratkaistavaksi. Tässä mielessä itsearviointi on ongelmallista: tekijä itse tuottaa arviointitietoa siten kuin se parhaaksi näkee. Itsearviointien keskeisimmät tiedot julkistetaan yleensä myös ulkopuolisille tarkoitetuissa raporteissa. Puhtaasti omaehtoisen

15 itsearvioinnin tulokset jäävät sen sijaan useimmiten organisaation omaan käyttöön. Eroja itsearvioinneissa on myös siinä, miten ulkopuolista asiantuntijaa (konsulttia) käytetään: useimmiten toiminnan kehittämiseksi tehtävä omaehtoinen itsearviointi on konsulttivetoista ja keskittyy nimenomaan johtamisjärjestelmän kehittämiseen. Oppilaitos voi arvioida omaa toimintaansa, tavoitteitaan, toimintaedellytyksiään tai toiminnan tuloksia siten, että kouluyhteisö tai sen yksittäinen jäsen voi olla arvioinnin suorittajana. Arviointiprosessi voi koskea koko kouluorganisaation toimivuutta, toimintaympäristöä, opetusta tai oppimista. Itsearviointi on nimenomaan tietoisuutta syventävää arviointia, jossa yksilö on omaa tai työyhteisönsä toimintaa arvioiva subjekti. Tällöin omaan toimintaan yhdistyy kriittinen ajattelu ja ymmärtäminen. Vertaisarviointi voi olla organisaatioiden kesken tehtävää arviointia, jolle on ominaista selkeiden arvioitavien kohteiden sopiminen ja yleensä vastavuoroisuus. Arvioinnille on luonteenomaista mahdollisimman hyvin toisiinsa verrattavien oppilaitosten tai alan asiantuntijoiden yhteistoiminta. Eräs vertaisarvioinnin tyyli on ns. benchmarking-arviointi (= vertailukehittäminen). Siinä oppilaitokset keräävät kokemuksia hyviin tuloksiin yltäneistä oppilaitoksista ja hyödyntävät hankkimiaan kokemuksia oman toimintansa kehittämisessä. Auditointi on systemaattista tutkintaa, jonka tarkoituksena on selvittää, miten hyvin toimintatavat vastaavat organisaation itse itselleen määrittelemiä tavoitteita (sisältää yleensä laatujärjestelmän toimivuuden systemaattisen arvioinnin). Auditoinnin suorittaa yleensä valtuutettu arvioija. Valtuutus on yksinkertaisimmillaan oppilaitosten oma pyyntö sopivaksi katsomalleen auditoijalle. Auditoinnissa ulkopuolinen taho tarkistaa useimmiten arviointi-/laatu-/johtamisjärjestelmän toimivuuden. Auditointi toimii tällöin systemaattisen laadun varmistamisen tukena. Auditoinnin tuloksena organisaatio saa monipuolisen arviointiin perustuvan järjestelmällisen näkemyksen omasta toiminnastaan ja tavastaan tuottaa palvelua. Organisaatio voi käyttää arvioinnin tulosta oman toimintansa laadun jatkuvaan parantamiseen ja voi osoittaa organisaationsa toimivuuden ulkopuolisille palvelujen ostajille. Sertifiointi on riippumattoman arvioijan antama todistus toiminnan laadusta. Sertifioinnin suorittaa valtuutettu (akkreditoitu) sertifioija. Sopimukset, joihin sertifiointioikeutus perustuu, vaihtelevat maittain ja aloittain. Monitoring on seuranta/tarkastus, jonka aikana arvioidaan, miten hyvin toiminta vastaa tavoitteita. Monitoroinnin voi tehdä kuka tahansa oppilaitoksen pyynnöstä ja millaisella menetelmällä tahansa. Oppilaitoksen arvioinnissa voidaan käyttää hyväksi muilla tasoilla suoritettujen arviointien tuloksia, esimerkiksi vertailutietona valtakunnallisia ja alueellisia tietoja. Itsearviointi voi myös tuottaa tietoa muiden tasojen (kunta, alue, valtakunta) arviointitarpeisiin. 15

16 2. KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TAUSTAA 2.4 Arvioinnin lajeja Hallinnoissa tehtävät reformiarvioinnit ovat usein kertaluonteisia hankkeita ja niiden toteuttaminen vaatii todella suurta riippumattomuutta ja kriittisyyttä. Arvioinnin kohteena on selkeä hallinnossa toimeenpantu uudistus. Kehittämistavoitteinen arviointi on tyypillisimmin vertailevaa arviointia, tila-arviointia tai temaattista arviointia. Koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa keskitytään kansalliseen ja kansainväliseen vertailevaan arviointiin, koulutuksen tilaa koskevaan koulutusala- ja oppilaitosmuotokohtaiseen arviointiin sekä temaattiseen arviointiin. Vertailevassa arvioinnissa keskeisiä opetustoimen tuloksia verrataan kansallisiin ja kansainvälisiin tietoihin, tapahtuneisiin muutoksiin tai asetettuihin tavoitteisiin. Tyypillistä vertailevaa arviointia on esimerkiksi teknisen alan työllistymisessä kolmen viimeisen vuoden aikana tapahtuneiden alueellisten muutosten tai ylioppilaiden jatkokoulutukseen sijoittumisessa tapahtuneiden alueellisten muutosten arviointi. Vertaileva arviointi voi kohdistua myös esimerkiksi oppilaitoksen lähiajan kehitykseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Koulutuksen tilaa koskevissa arvioinneissa keskitytään johonkin oppilaitosmuotoon tai koulutusalaan kokonaisuutena tai koko koulutusjärjestelmän tilaan. Tarkoituksena on selvittää mahdollisimman laajasti tarkasteltavana olevan oppilaitosmuodon toimintaa, oppimistuloksia sekä sitä, miten hyvin ne tyydyttävät koulutustarvetta, toteuttavat koulutustehtäväänsä ja millainen on niiden koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Lukion kokonaisarviointi on esimerkki koulutuksen tilan arvioinnista. Temaattiset arvioinnit kohdistuvat johonkin tai joihinkin tuloksellisuuden ulottuvuuksiin tai tiettyyn tematiikkaan, joka on koulutuksessa esillä. Tällaisia arviointeja ovat mm. kansainvälistymisen edistyminen, koulutuksen rahoitusjärjestelmän toimivuus tai jonkin oppiaineen opetuksen tilannearvio. Kehittävässä arvioinnissa on rajan veto arvioinnin lajien ja tarkoitusperien osalta usein veteen piirretty viiva. Viime vuosina on koulutuksen alueella entistä enemmän alettu arvioida koulutusohjelmia. Useimmat arvioinnit on toteutettu siten, että niissä käytetään hyväksi paitsi perinteistä sisällön arviointia, myös entistä enemmän asiakastyytyväisyyteen ja koulutuksen työelämäyhteyksiin ja työhön sijoittumiseen liittyviä aineistoja. Käytännössä arvioinnit saattavat palvella montakin tarkoitusta samaan aikaan. Esimerkiksi paikallistason tai oppilaitostason itsearvioinneissa hyödynnetään eri arviointilajeja rinnakkain. 16

17 2.5 Koulutuksen tuloksellisuuden arviointia kansainvälisessä yhteistyössä Koulutuksen ja koulutusjärjestelmien kansainväliseen arviointiin sekä käytettävien käsitteiden ja menetelmien kehittämiseen on viime vuosina merkittävästi vaikuttanut OECD, jonka keskeisenä tavoitteena on arviointitiedon tuottaminen jäsenmaiden koulutuspoliittista päätöksentekoa varten. OECD korostaa keskeisenä haasteenaan olevan mahdollisimman objektiivisen ja vertailtavan tiedon tuottaminen eri maiden koulutusjärjestelmistä ja koulutuksen tuloksista. OECD:n lähestymistapa perustuu pitkälle panos-tuotosmallin mukaiseen ajatteluun. Mallin pohjalta on laadittu indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida koulutuksen asemaa ja merkitystä sekä tehdä kansainvälisiä vertailuja (Centre for Educational Research and Innovation, 1995). Pyrkimyksenä on parantaa OECD-maiden koulutuksen laatua, tehokkuutta ja tasa-arvoisuutta. Koulutusindikaattorit voivat paljastaa koulutusjärjestelmän suurimpia vahvuuksia ja heikkouksia koulutuspolitiikan suunnittelun tueksi. Indikaattorit ovat tavallisesti tilastollisia tunnuslukuja tai niiden johdannaisia, joita käytetään suunnittelun, seurannan ja kehittämisen tarkoituksiin. Indikaattorien tehtävänä on ilmaista jotakin olennaista koulutusjärjestelmän tai sen jonkin osan tilasta, toiminnoista tai tuloksista. Vasta käyttökelpoisuus, koulutuspoliittinen merkittävyys, tekee tilastollisista kuvaimista indikaattoreita. Toisaalta juuri käyttötarkoitus sanelee, millaista empiiristä tietoa pyritään hankkimaan, jotta voidaan tarkastella seuraavia asioita: 1. eroja ja yhdenmukaisuuksia (esim. vertailla kustannuksia tai oppimistuloksia) 2. profiileja (koulujen homogeenisuutta, oppimistulosten jakautumista) ja 3. yhteyksiä (aikasarjoja, korrelaatioita, regressioita). OECD:n indikaattorien kehittämisessä on hyödynnetty kansainvälisen koulusaavutuksia arvioivan järjestön IEA:n (International Association for Evaluation of Educational Achievement) tuottamia koulusaavutusaineistoja. Järjestöjen toiminnat täydentävät toisiaan, esimerkiksi IEA:n tutkimuksellisemmasta lähestymistavasta voidaan saada laajempaa ja syvällisempää tietoa koulutus- ja opetuskulttuurista, opetuksesta ja oppimisesta, jota ei aina saavuteta OECD:n helpoiten mitattavissa olevilla indikaattoreilla. Toisaalta etenkin pienen maan kannattaa jakaa arviointiresurssinsa harkiten ja taloudellisesti. OECD:n hankkeet ovat hyvä esimerkki kansainvälisestä arvioinnista ja niiden ongelmista. Kansainvälisesti voidaan vertailla eri maiden koulutusjärjestelmien rakennetta, niiden kustannuksia ja tuloksia toisiinsa. OECD:n tarpeisiin koottava tieto ei kuitenkaan yksin riitä kansallisen 17

18 2. KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN TAUSTAA arvioinnin pohjaksi, koska se on yksinomaan määrällistä ja siinä käytetyt indikaattorit eivät riittävän tarkasti ja olennaisilta osin kuvaa kansallisia koulutusjärjestelmiä. Toisaalta indikaattoreiden laatimista ja vertailujen tekemistä vaikeuttaa koulutusjärjestelmien, koulutuksen tavoitteiden ja kulttuurin erilaisuus jäsenmaiden välillä. Kansainvälisten indikaattoreiden lisäksi tarvitaan tämän vuoksi kansallisia indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin kunkin maan koulutusjärjestelmää ja sen toimintaa. Parhaillaan suunnitellaan OECD-maiden kesken toteutettavaa 15-vuotiaiden oppimistuloksiin perustuvaa arviointijärjestelmää. Tarkoitus on tuottaa ainakin matematiikan, äidinkielen ja luonnontieteiden oppimistuloksista vertailutietoa, joka raportoidaan tulosindikaattoreina. Kansainväliseen koulutuksen indikaattoreiden kehitystyöhön on myös EU tuomassa oman lisänsä. Tässä työssä on kehitetty sekä prosessi-, tavoite- että suoriteindikaattoreita. Suomi on jäsenyytensä alusta asti osallistunut EU:n arviointitoiminnan kehittämiseen. Parhaillaan on käynnissä kasvatusalan komission toimeenpanemana arvioinnin käytännön toteuttamistapoihin ja arviointitiedon hyödyntämiseen liittyvä eurooppalaisten valtioiden yhteinen projekti. Lisäksi useimmat Euroopan maat kehittävät arviointitoimintaansa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa. EU:n komission Valkoinen Kirja (White Paper on Education and Training 1995) kohdistaa osaltaan jäsenmaissa harjoitettavaa koulutuksen tuloksellisuuden arviointia siinä esitettyjen yleisten koulutusta koskevien tavoitteiden suuntaan. Tavoitteeksi on asetettu ensinnäkin yksilöiden yleissivistyksen tason nostaminen rohkaisemalla uuden tiedon hankkimiseen. Koulutuksen ja työelämän lähentäminen avoimen vuorovaikutuksen pohjalta on toinen arviointia suuntaava tavoite. Koulutuksesta ja sen myötä työelämästä syrjäytymistä pyritään ehkäisemään. Tavoitteena on edistää kolmen eurooppalaisen kielen hallintaa kansalaisten työkehityksen ja henkilökohtaisen kehityksen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Lisäksi arvioinnin kohdentamista suuntaa tavoite, jonka mukaan koulutusinvestointeja ja materiaalisia investointeja tulisi kohdella tasavertaisesti. 18

19 3 Kansallinen koulutuksen tuloksellisuuden arviointi Kansallisen arviointijärjestelmän peruspilarit ovat seuraavat: kansalliset koulutusindikaattorit, oppimistulosten arviointijärjestelmä ja vaihtuva-aiheiset arviointihankkeet. Arviointijärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu kansallisesta arvioinnista ja paikallisesta itsearvioinnista. Kansallisen arviointijärjestelmän tavoitteena on 1. tukea paikallista/kunnan opetustointa ja oppilaitosten kehittymistä tavoitteellisina ja avoimina toimintayksikköinä sekä 2. tuottaa ja välittää monipuolista, ajantasaista ja luotettavaa tietoa koulutusjärjestelmän toimintaedellytyksistä, toimivuudesta, tuloksista ja vaikutuksista keskeisillä tavoitealueilla kansallisessa ja kansainvälisessä viitekehyksessä. Kansalliseen arviointiin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: koulutuksen kysyntä ja tarjonta, koulutukseen pääsy ja opiskelijavirrat koulutusjärjestelmän ja sen osien rakenne ja toiminta koulutuksen laadun ja resurssien yhteys koulutuspolitiikan kehitystrendit ja muutokset opetustoimessa koulutuksen ja muun yhteiskunnan suhteet opetussuunnitelmat ja opetus oppimistulokset arvioinnit vaikuttavuudessa, tehokkuudessa ja taloudellisuudessa sekä ajankohtaiset arvioinnin painoalueet. 3.1 Koulutuksen tuloksellisuuden keskeiset käsitteet Tuloksellisuuden arviointi on kokonaisvaltaista päämäärien saavuttamisen ja resurssien käytön onnistuneisuuden arviointia. Tuloksellisuuden arviointi on laaja-alaista ja se pyrkii hyödyntämään mahdollisimman monipuolisia arviointiaineistoja. Tuloksellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, toiminnan taloudellisuus ja toiminnan tehokkuus. Yksinkertaistaen vaikuttavuus kuvaa sitä, että tehdään oikeita asioita, ja tehokkuus sitä, että asiat tehdään oikein. Valtionhallinnon käyttämän tuloksellisuuden arviointijärjestelmän pohjalta opetushallintoa varten koulutuksen tuloksellisuus on määritelty seuraavasti: 19

20 3. KANSALLINEN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTI TULOKSELLISTA 2 koulutus on silloin, kun kansallisesti ja kansainvälisesti koulutusjärjestelmän kullekin organisaatiomuodolle, oppilaitokselle ja yksilön oppimistoiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Tehokasta koulutus on silloin, kun koulutusjärjestelmän, opetushallinnon ja opetusjärjestelyjen toimivuus, joustavuus ja ajoitus ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja opetuksen laatu hyvä. TULOKSELLISUUS TEHOKKUUS VAIKUTTAVUUS TALOUDELLISUUS Evaluation of EDUCATIONAL OUTCOMES EFFICIENCY EFFECTIVENESS ECONOMY Utvärdering av utbildningens RESULTAT Utbildningssystemets FUNKTIONSDUGLIGHET Utbildningens EFFEKTER Utbildningens KOSTNADER KUVIO 1. Tuloksellisuuskäsite. 2 Tuloksellisuuden määritelmään katsotaan taloustieteen näkökulmasta sisältyvän tuottavuus-ulottuvuus, jolla tarkoitetaan mm. sitä, kuinka paljon ihminen saa aikaan tietyssä ajassa. Mittaustavoissa korostuvat fyysiset mittayksiköt: työntekijöiden määrä, työtunnit, kappaleet, kilot ja tonnit. Tuottavuus lasketaan esimerkiksi jakamalla valmistettujen tuotteiden määrä työntekijöiden työtunneilla. Tuottavuutta laskettaessa saadaankin aivan erilaisia tuloksia sen mukaan, lasketaanko tuotanto ja siihen tarvittavat resurssit markkoina vai fyysisinä yksikköinä kuten kiloina ja kappaleina. Opetushallitus painottaa tuloksellisuuden ulottuvuuksina termejä, jotka mahdollisimman hyvin soveltuvat opetuksen ja oppimisen arviointiin. 20

Arvioijan kolme huoneentaulua. Arvioinnin tuloksellisuuden ja henkilöstön sitouttamisen haaste

Arvioijan kolme huoneentaulua. Arvioinnin tuloksellisuuden ja henkilöstön sitouttamisen haaste Arvioijan kolme huoneentaulua Arvioinnin tuloksellisuuden ja henkilöstön sitouttamisen haaste Henkilöstöön kuuluvat arvioinnin kannalta Organisaation toiminnan ylläpitäjää (valtio, kunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET. Opetusneuvos Anu Räisänen OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos Anu Räisänen ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen arvioinnin lähtökohtia ja suuntaviivoja

Varhaiskasvatuksen arvioinnin lähtökohtia ja suuntaviivoja Varhaiskasvatuksen arvioinnin lähtökohtia ja suuntaviivoja I OPETUSHALLITUKSEN VARHAISKASVATUSPÄIVÄT 16.3.2017 Yksikön päällikkö Anu Räisänen Arviointiasiantuntija Laura Repo Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Kasvatustieteen päivät Vaasassa 22. 23.11.2007 Janne Varjo Jaakko Kauko Kasvatustieteen laitos Tutkimustehtävä ja näkökulma

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014

TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014 TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014 LAATUYMPYRÄ JA Päämäärä ja suunnitelma MENETELMÄT Suunnittelu LAATUYMPYRÄ Prosessit,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI?

VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? VAIKUTTAAKO ARVIOINTI? Arvioinnin vaikutukset/vaikuttavuus Arviointi ja sen arviointi: Mistä on kyse? Kansallinen arviointi ja sen tulosten hyödyntäminen Johtamiskulttuuri ja päätöksenteko Organisaation

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Kehittävä arviointi. Peurunka Arviointineuvokset Päivi Kamppi ja Jani Goman.

Kehittävä arviointi. Peurunka Arviointineuvokset Päivi Kamppi ja Jani Goman. Kehittävä arviointi Peurunka 14.9.2017 Arviointineuvokset Päivi Kamppi ja Jani Goman paivi.kamppi@karvi.fi, jani.goman@karvi.fi Karvi Perustettu 2014 Toimii OKM:n hallinnonalalla Siirretään vuoden 2018

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ammatillisen koulutuksen laadunvarmistajana

Ammattiosaamisen näytöt ammatillisen koulutuksen laadunvarmistajana Ammattiosaamisen näytöt ammatillisen koulutuksen laadunvarmistajana Koppihankkeen loppuseminaari Helsinki ma 21.4.2008 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Ammattiosaamisen näytöt osana ammatillisen

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET JA PERIAATTEET SEKÄ KEHITTÄMISHAASTEET Opetusneuvos ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa 1. valtakunnallisen koulutuspoliittisen ja koulutuksen kehittämisen

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Mitä vaikuttavuus on? Vaikuttavuuden arviointi? Kokemuksia Anu Räisänen 2012 Tuloksellisuuden käsitteistö (VM) Tuloksellisuus tehokkuus taloudellisuus suoritteet tulokset/tuotokset

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Arviointi - mitä ja miksi?

Arviointi - mitä ja miksi? Arviointi - mitä ja miksi? -julkisen palvelutoiminnan arvoperustana ovat kansalaisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä demokratia -Koulutuksen tavoitteena on parantaa kansalaisosaamista ja hyvinvointia

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta: laatustrategian lähtökohtia Edistetään korkealaatuista

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Arviointitieto kehittämisen perustaksi. Tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvonen klo 10.15

Arviointitieto kehittämisen perustaksi. Tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvonen klo 10.15 Arviointitieto kehittämisen perustaksi Tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvonen 19.3. klo 10.15 Mitä arviointitieto on? Arviointitoiminnan tarkoitus on tuottaa tulkinnallista informaatiota kehittämistä

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Tietoperustainen johtaminen

Tietoperustainen johtaminen Tietoperustainen johtaminen Alustus 26.2. 2007 Helsingissä 1 Evidence based policy making Poliitiikan tekoa, jota ohjaa pyrkimys monipuolisen tiedon hyväksikäyttöön. (Ks. Davies 2004) Mahdollistaa politiikan

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä Prosessien hallinta ammatillisessa koulutuksessa, 21.-22.4.2010 klo 9.45-10.15, Opetushallitus Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen

Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Elinikäinen oppiminen elinikäinen ohjaus? - rajapintoja koulutuksen tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen Raimo Vuorinen Erikoistutkija, KT Koulutuksen tutkimuslaitos Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Ehdotus ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi ja muut laadunhallinnan ajankohtaiset asiat

Ehdotus ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi ja muut laadunhallinnan ajankohtaiset asiat Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen Helsingin Diakoniaopisto 22.3.2011 Ehdotus ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi 2011-2020 ja muut laadunhallinnan ajankohtaiset asiat Opetusneuvos

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA OPPILAITOSTEN LAADUNHALLINTAA

KESTÄVÄ KEHITYS OSANA OPPILAITOSTEN LAADUNHALLINTAA KESTÄVÄ KEHITYS OSANA OPPILAITOSTEN LAADUNHALLINTAA Akavatalo 1.11.2007 Kommenttipuheenvuoro yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta Esko Korkeakoski Pääsuunnittelija, dosentti Koulutuksen arviointisihteeristö

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI

AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI AMMATTIKOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Opetusneuvos 14.2.2011 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN TAVOITTEET Hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Innovaatioympäristö ja osaaminen Mirja Hannula 20.2.2009

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Innovaatioympäristö ja osaaminen Mirja Hannula 20.2.2009 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK MUISTIO 1 (5) Opetusministeriö Merja Lehtonen PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO PALAUTE PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERIT -VÄLIRAPORTISTA Opetusministeriön asettamassa työryhmässä

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Toiminnan kehittämisen kehä Kehittämistyö ei tapahdu tyhjiössä toimintaympäristön ja asiakkaiden,

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Miten järjestön kokoama koko toimintaa koskevaa seuranta- ja arviointitietoa eri tahot hyödyntävät? Tämä lomake sisältää kaikille

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö 9.11.2017 Mikä vertaisauditointi ja miksi? Auditointiprosessi Mitä opimme, mitä voisitte oppia meiltä? MK 9.11.2017

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Laadunarvioinnin kulmakivet

Laadunarvioinnin kulmakivet Laadunarvioinnin kulmakivet Mari-Pauliina Vainikainen, Maria Beirad Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/ Koulutuksen arviointikeskus/ http://www.helsinki.fi/cea/

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari

Pysähdy! Nyt on syytä miettiä tämä asia uudelleen. Kiinnitä huomiosi tähän. Hienoa, jatka samaan malliin. Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

10 KYSYMYSTÄ KARVILLE VARHAISKASVATUKSEN KANSALLISEN LAADUNARVIOINNIN KEHITTÄMISESTÄ

10 KYSYMYSTÄ KARVILLE VARHAISKASVATUKSEN KANSALLISEN LAADUNARVIOINNIN KEHITTÄMISESTÄ 10 KYSYMYSTÄ KARVILLE VARHAISKASVATUKSEN KANSALLISEN LAADUNARVIOINNIN KEHITTÄMISESTÄ vastaajina varhaiskasvatuksen arviointiasiantuntijat Janniina Vlasov ja Laura Repo 1. Miksi varhaiskasvatuksen arviointia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut)

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Laatua laivalla 26.8. 27.8.2013 Anu Räisänen & Pirjo Väyrynen Opetushallitus

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot