KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Tekninen lautakunta Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Tekninen lautakunta 16.5.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Tekninen lautakunta Aika Keskiviikkona klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 43 Viranhaltijoiden tekemien päätösten tiedoksi saattaminen Teliasonera Finland Oyj:n lupahakemus valokaapeleiden sijoittamiseksi Kolarin kunnan kaavateiden alueille Lausuntopyyntö Muonion kunnan vesihuollon kehittämisohjelmasta Helliriikka Moonan oikaisuvaatimus Haljun metsätien yksityistietoimituksesta 47 48, 49 Tuomo Kangosjärven oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä , koskien Sivulantien katusuunnitelmien hyväksymistä Tuohitien tiekunnan hakemus liikennemerkkien vaihtamiseen Talousarvion toteutuminen / Yläasteen katon korjaussuunnitelmat ja kustannusarvio 51 Palvelukoti Tannan laajennuksen korjatut suunnitelmat 52 Teknisen lautakunnan koollekutsumismenettely 53 Käytöstä poistuvan Ylläsjärven ryhmäperhepäiväkodin tilojen ennallistaminen 54 Saapuneet kirjeet ja päätökset 55 Muut asiat Aimo Korpi tekninen johtaja

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2012 Tekninen lautakunta sivu 54 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja Havela Kauko Pudas Pirkko Vaattovaara Anu Laine Antero Vaattovaara Pentti Viljasalo Kyllikki Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Korpi Aimo, tekninen johtaja, osastopäällikkö Tiensuu Jaakko, kunnanhallituksen puheenjohtaja Keskitalo Anna-Liisa, kunnanhallituksen jäsen Havanka Heikki, kunnanjohtaja Liikamaa Ulla, pöytäkirjanpitäjä Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, 47 Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kyllikki Viljasalo ja Pentti Vaattovaara. Pöytäkirjan allekirjoitus Antero Pantsar Puheenjohtaja Ulla Liikamaa Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kyllikki Viljasalo Pentti Vaattovaara Pöytäkirja on pidetty Kolari yleisesti nähtävänä Ulla Liikamaa toimistosihteeri

3 Tekninen lautakunta VIRANHALTIJOIDEN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Tekn ltk 43 Osastopäällikkö Kolarin kunnan hallintosääntö on muutettu vastaamaan uutta organisaatiota alkaen välisen ajan on ollut voimassa vanha hallintosääntö, jonka 11 mukaan kunnanjohtaja, osastopäällikkö ja tulosalueen esimies ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita. Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta osastopäällikkö :t maankäyttöinsinööri :t kunnanrakennusmestari :t toimistonhoitaja :t 1-2 Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden tekemät päätökset.

4 Tekninen lautakunta TELIASONERA FINLAND OYJ:N LUPAHAKEMUS VALOKAAPELEIDEN SIJOITTAMISEKSI KOLARIN KUNNAN KAAVATEIDEN ALUEILLE Tekn ltk 44 Maankäyttöinsinööri Relacom Finland Oy on saanut toimeksiannon ja valtakirjan TeliaSonera Oyj:ltä valokaapelireitin suunnittelusta ja rakentamisesta Kolarin kirkonkylään seuraaville kunnan tiealueille: Ojapolku Isopalontie Pajatie Veräjätie Raittipellontie. Relacom Finland Oy hakee lupaa TeliaSonera Finland Oyj:n nimiin kaapelien asentamiseksi edellä mainituille tiealueille. Liitteenä lupahakemus, valtakirja ja kartta sijoituspaikoista. Liite nro 45. Esitys: Tekninen lautakunta päättää antaa suostumuksensa omasta puolestaan TeliaSonera Finland Oyj:lle sijoittaa telekaapelit hakemuksen ja suunnitelman mukaisesti. Katujen ja teiden alitus tulee suorittaa rakennetta rikkomattomin ja sekoittamattomin menetelmin (tunkkaamalla tai myyräämällä). Mahdollisista kaapeleiden asennuksesta johtuvista rakennevaurioista ja niiden korjauksesta vastaa hakija Lautakunta päättää maankäyttöinsinöörin esityksen mukaisesti..

5 Tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ MUONION KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMASTA Tekn ltk 45 Vesihuoltolain 5 mukaan kunnan tulee yhteistyössä asuinalueensa vesilaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuoltosuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Muonion kunnan edellinen kehittämissuunnitelma on vuodelta Muonion kunta pyytää lausuntoa FCG Finnish Consulting Group Oy:n toteuttamasta suunnitelmasta mennessä, Liite nro 46. Lautakunta päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Muonion kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan pvm:ltä

6 Tekninen lautakunta HELLI RIIKKA MOONAN OIKAISUVAATIMUS HALJUN METSÄTIEN YKSITYISTIE- TOIMITUKSESTA Tekn ltk 46 Maankäyttöinsinööri Helli Riikka Moona on jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen, koskien maanmittaustoimiston pitämää Haljun metsätien yksityistietoimitusta TN:o Helli Riikka Moona vaatii, että toimitusinsinöörin olisi pitänyt selvittää kiinteistön oikea omistaja ja mitata oikea matka hänen omistamalleen kiinteistölle sivuetäisyyden suhteen. Oikaisuvaatimus liitteenä, Liite nro 47. Maanmittaustoimisto on pitänyt toimituksen , josta on postitettu kutsukirjeet maanomistajille Toimituksesta on Helli Riikka Moonan mukaan tilan Saariranta RN:o 16:30 osalta postitettu kutsukirje edelliselle maanomistajalle. Tilan osalta kutsukirje olisi tullut lähettää hänelle, koska hän on saanut ko. tilaan lainhuudon Yksityistietoimitus on pidetty ja toimitukseen tai siinä annettuun ratkaisuun on saanut hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta käräjäoikeudelta (Lapin käräjäoikeus). Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai päätös annettiin. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maanmittaustoimistoon viimeistään maanantaina toimiston aukioloaikana. Kiinteistönmuodostamislain 278 :n mukaan: Jos kysymys on muusta kuin 277 :ssä tarkoitetusta virheestä, sovelletaan lainvoiman saaneessa toimituksessa tehdyn päätöksen muuttamiseen, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa säädetään ylimääräisestä muutoksenhausta riita-asiassa. Maanmittauslaitoksen keskushallinnolla on oikeus tehdä korkeimmalle oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle esitys kiinteistörekisteriin merkityn toimituksen tai lainvoimaisen päätöksen purkamisesta sellaisen virheen johdosta, jonka korjaamista kiinteistöjärjestelmän selvyys tai luotettavuus taikka muu yleinen etu vaatii. Esitys voidaan tehdä sen estämättä, mitä laissa säädetään tuomion tai päätöksen purkamisen määräajasta. Ennen esityksen tekemistä on niille

7 Tekninen lautakunta asianosaisille, joiden oikeutta virheen korjaaminen koskee, varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Esitys: Tekninen lautakunta päättää, ettei se ota Helli Riikka Moonan oikaisuvaatimusta käsiteltäväkseen kunnan toimivaltaan kuulumattomana. Lautakunta päättää maankäyttöinsinöörin esityksen mukaisesti.

8 Tekninen lautakunta TUOMO KANGOSJÄRVEN OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄ- TÖKSESTÄ , KOSKIEN SIVULANTIEN KATUSUUNNITELMIEN HY- VÄKSYMISTÄ Tekn ltk 47 Maankäyttöinsinööri Tuomo Kangosjärvi on jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen, koskien Kolarin kunnan teknisen lautakunnan päätöstä Sivulantien katusuunnitelmien hyväksyminen. Tuomo Kangosjärvi vaatii, että Kolarin kunnan teknisen lautakunnan tekemä / 34 päätös kumotaan ja asia ratkaistaan uudelleen siten, että Sivulantie linjataan kulkemaan kokonaan valtion maalla rajapyykkien 11 ja 13 länsipuolella. Tuomo Kangosjärven oikaisuvaatimus liitteenä, Liite nro 48. Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Äkäslompolon asemakaavan muutoksen , koskien Äkäsjokivarren aluetta, johon mm. oikaisuvaatimuksen kohteena oleva Sivulantien katualue kuuluu. Kunnanvaltuuston asemakaavan laajennuksen hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoimaisuuden. Sivulantien katusuunnitelma on suunniteltu siten, että sen kaikki toiminnot sisältyvät Sivulantien katualuevarauksen sisälle, sisällyttäen Sivulantien keskilinja kutakuinkin katualuevarauksen keskellä, paitsi Sivulantien pohjoisosassa tien toiminnot sijoittuvat pääosin valtion maan puolelle. Kadun sijoittaminen Tuomo Kangosjärven esittämän pyykkilinjan 11 ja 13 länsipuolelle on mahdotonta, koska se ei ole vahvistetussa asemakaavassa katualuetta, kuin osittain hyväksytyn asemakaavan laajennuksen Sivulantien pohjoisosassa. Pohjoisosassa katualue ei sijoitu, kuin pieneltä osin Kangosjärven omistamalle maalle. Äkäslompolon asemakaavan ote, koskien Sivulantien aluetta liitteenä, Liite nro 49. Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksessa osoitettu katu Sivulantie on sijoitettu osittain nykyisen olemassa olevan Sivulantien paikalle, joka kulkee osittain ko. maanomistajan Tuomo Kan-

9 Tekninen lautakunta gosjärven omistamalla maalla ja osittain valtion maalla. Sivulantie on yksityistie, jonka yksi osakas on Tuomo Kangosjärvi. Tuomo Kangosjärvi on luovuttanut/myynyt useita määräaloja ko. Sivulantien itäpuolelta, jota myöten kulku myydyille määräaloille tapahtuu (myydyille määräaloille on rakennettu rakennukset). Lisäksi Tuomo Kangosjärven myymä määräala Arto Kurulle Sivulantiehen itäpuolelta Sivulantiehen rajoittuen on ollut kaavahankkeessa mukana, mutta Arto Kuru on sittemmin jäänyt eri ilmoituksesta kaavahankkeesta ennen ehdotusvaihetta pois kiinteistökaupan purkaannuttua. Näin ollen Sivulantie on jo hyödyttänyt maanomistajaa ja tulee hyödyttämään tulevaisuudessakin, koska Sivulantie peruskorjaus ja ylläpitokulut tulevat katusuunnitelmien hyväksynnän jälkeen siirtymään kunnan vastuulle. Kaavaehdotuksessa nykyisen Sivulantien yksityistien paikalle sijoitettu Sivulantie niminen katu on perusteltua, koska tiereikä on jo valmiina ja mikään käytännön järkisyy ei puolla tekemään kahta tietä ns. vierekkäin. Ylläksen alueella pyritään säästämään herkkää luontoa mm. käyttämällä mahdollisimman paljon hyväksi ns. valmiita aukkoja, jotta niitä ei tulisi tarpeettomasti lisää. Esitys: Tekninen lautakunta toteaa, että Tuomo Kangosjärven oikaisuvaatimuksessa ei ole ilmennyt uusia sellaisia asioita, joita ei olisi ollut tiedossa Sivulantien katusuunnitelmia hyväksyttäessä ja päättää samalla hylätä Tuomo Kangosjärven oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan. Lautakunta päättää maankäyttöinsinöörin esityksen mukaisesti. Kullervo Lauri oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan ja tämä pykälä käsiteltiin työjärjestyksestä poiketen ensimmäisenä.

10 Tekninen lautakunta TUOHITIEN TIEKUNNAN HAKEMUS LIIKENNEMERKKIEN VAIHTAMISEEN Tekn ltk 48 Maankäyttöinsinööri Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt antaa luvan asentaa Ylläsjärven ranta-asemakaava-alueella Koksitien eteläpäästä lähtevän kevyenliikenteen väylän alkuun kielletyn ajosuunnan liikennemerkki. Samoin tekninen lautakunta on jo myöntänyt luvan asentaa kielletyn ajosuunnan liikennemerkki kyseisen kevyenliikenteen väylän Miilutien puoleiseen päähän. Tuohitien tienhoitokunta hakee lupaa vaihtaa edellä mainitut kielletyn ajosuunnan merkit Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä (423) liikennemerkkeihin. Liite nro 50. Esitys: Tekninen lautakunta päättää myöntää luvan hakemuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta päättää maankäyttöinsinöörin esityksen mukaisesti.

11 Tekninen lautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN /2012 Tekn ltk 49 Osastopäällikkö Oheisena teknisen toimen käyttötalouden toteutumisvertailu, jossa on tilinpäätösvuodet , vuoden 2012 talousarvio ja vuoden 2012 käyttö ajalta tammi maaliskuu sekä toteutumaprosentti. Liite n:o 51. Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi yhdyskuntatekniikan käyttötalouden toteutumisvertailun ajalta

12 Tekninen lautakunta YLÄASTEEN KATON KORJAUSSUUNNITELMAT JA KUSTANNUSARVIO Tekn. ltk 50 Yläkoulun vesikaton osalta on ajan ja etenkin alla kuvatun suunnitteluprosessin kuluessa löydetty monenlaisia kosteuteen liittyviä ongelmia. Katolla olevat läpiviennit vuotavat paikoin runsaasti, ja vettä valuu sateella suoraan yläkerran käytäville ja luokkiin. Toinen kosteusongelmia aiheuttava asia on eristyksen ja tuuletuksen riittämättömyys. Lämpövuotojen aiheuttama jään muodostuminen katolle aiheuttaa padotusilmiön jolloin peltikaton saumat vuotavat. Myös vanhan paikoilleen jätetyn vesikaton tuulettumattomuus aiheuttaa kosteuden kerääntymistä yläpohjatilaan. Valtuusto on vuoden 2012 talousarviossa varannut vesikaton mahdolliseen korjaukseen (ya) euron määrärahan. Tekninen lautakunta on kokouksessaan valinnut Kolarin yläasteen katon peruskorjauksen kokonaisvaltaiseksi suunnittelijaksi H-P Arkkitehdit Oy:n. Tarjouspyynnössä suunnittelun takarajaksi on asetettu , jotta rakentamaan päästäisiin kesäkuun alussa Suunnittelu ei ole kuitenkaan edistynyt sopimuksen mukaisesti. Tekninen osasto on laatinut viivästymisestä reklamaation. H-P Arkkitehdit Oy:n alikonsulttina kohteessa toimii Insinööritoimisto Airaksinen Ky. Risto Airaksinen kävi tutustumassa kiinteistönhoitajien kanssa korjauskohteeseen Alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot saapuivat sähköpostilla illalla Vaihtoehdossa 1 puretaan koko nykyinen kattorakennelma yläpohjalaattaa myöten. Laatta puhdistetaan ja pinnoitetaan bitumihuovalla. Uudet ristikot toteutetaan joko tehdastekoisina tai paikalla rakentaen, jolloin nykyisiä ilmanvaihtoputkistoja ei välttämättä tarvitse purkaa ja uusia. Peltikatteen tilalle on esitetty huopakatetta ja kaikki ylimääräiset läpiviennit poistetaan, myös kattoikkunat. Suunnittelijan laatima alustava kustannusarvio ylittää varatun määrärahan. Tarkempi suunnittelu on käynnissä urakkakilpailua varten.

13 Tekninen lautakunta Vaihtoehdossa 2 avataan kattoa sen verran, että pystytään purkamaan alapuolisia rakenteita tarpeeksi eristysten vaihtamista ja betonilaatan puhdistamista varten. Nykyiset ristikot ja osa vanhaa vesikattorakennetta jäävät paikoilleen kantavaksi rakenteeksi. Yläpohjalaatan kunnollinen puhdistaminen on tällä menetelmällä hankalaa. Katteeksi jää konesaumattu pelti, mutta vain osin vaihdettuna. Vaihtoehto ei ylitä määrärahavarausta. Vesikaton korjausratkaisujen aikataulu on kireä ja töihin todennäköisesti päästään aikaisintaan heinäkuun alussa olettaen, että suunnittelu ei enää viivästy ja ettei jäädä odottamaan urakkakilpailun valitusaikaa. Vesikaton korjaustarpeen lisäksi vesivuodot ovat aiheuttaneet koulun sisäilmaa heikentäviä vaurioita, joita on talven aikana osin tutkittu (sisäilmatutkimus, yläpohjan kuntotutkimus, asuntotutkimus). Yläkerran tekstiilityön luokka on asetettu käyttökieltoon jo viime vuonna. Myös ilmanvaihtolaitteiden ja niiden osien vaihto, huolto ja säätö on tarpeen sisäilman laadun parantamiseksi (mineraalivillakuidun poistamiseksi). Tarkoitus on järjestää erillinen urakkakilpailu suunnittelun valmistuttua. Kesällä on syytä toteuttaa koko rakennuksen kattava kuntotutkimus, jotta saadaan selville onko rakenteissa muita ongelmia kuin yläpohjaan liittyvät kosteusongelmat. Esitys: Korjaussuunnitelmat kustannusarviovaihtoehtoineen esitellään kokouksessa. Lautakunta päättää edellä mainittujen vaihtoehtojen ja selvitysten pohjalta asian eteenpäin viemisestä. Täydennys kokoukseen: Koululla toteutetaan kesäkuussa rakenteiden kuntotutkimus, jonka hinta-arvio on tarjouksen perusteella noin euroa. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan sisätilojen korjaukset toteutettavaksi tuleville vuosille aivan välttämättömiä pintamateriaalien vaihtoa (käytävien paneelit yms) lukuun ottamatta, jotka tehdään tänä kesänä. Kuluvan kesän välttämättömät korjaukset ovat luokkaa 5000 euroa.

14 Tekninen lautakunta LVI-Suunnittelu Pohjola Oy:ltä on tilattu IV-kanaviston ja laitteiden korjaus-, huolto- ja säätösuunnitelma, jonka tarjoushinta oli (alv 0%) euroa. Suunnitelmaan sisältyy tuloilmajakajien vaihto ja niiden lisääminen ja uudelleen sijoittaminen luokkiin. Epävirallisen tarjouksen perusteella kustannusarvio on noin euroa (alv 0%). Urakka voidaan toteuttaa, mikäli vesikaton korjausurakka ei edellytä yläpohjassa kulkevien putkien poistamista rakenteiden tieltä, mutta se on syytä sijoittaa ajallisesti siten, että vesikaton korjaus ei vaaranna lopputulosta. Ratkaisu vesikaton osalta (korjaus tai uusiminen) voidaan päättää kokouksessa, tai työ voidaan kilpailuttaa molemmilla menetelmillä ja valita niistä laadullisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti paras vaihtoehto. Alustavasti koulutoimen kanssa käydyn keskustelun pohjalta työaikaa voidaan antaa syyskuun puoliväliin asti. Aikataulun nopeuttamiseksi kannattaa harkita riittävän suurten viivästyssakkojen lisäksi aikataulun alittamisesta annettavaa bonusta. Suunnittelijan kustannusarvio lisättynä riskivarauksilla on vaihtoehdossa I euroa ja vaihtoehdossa II euroa. Urakka-ajan lyhentymisestä maksettavan bonuksen osuus kustannusarviossa on 1000 euroa/tpv, enintään ,00 euroa (alv 0%). Jos työ- tai rakenneteknisistä syistä yläpohjan ilmanvaihtokanavat joudutaan poistamaan ja rakentamaan uudelleen, on ivsuunnittelija arvioinut ao. työn kustannuksiksi noin euroa, joka sisältyy vaihtoehtojen hintoihin. Tekninen lautakunta päättää seuraavista työtilauksista ja urakoiden kilpailuttamisista: Tilataan kuntotutkimus tarjouksen mukaan Insinööritoimisto HTK Ky:ltä ja sen kustannukset maksetaan katon korjaukseen varatusta määrärahasta. Ilmanvaihdon kunnostusurakka kilpailutetaan ehdollisena, koska vesikaton uusimisen vaikutukset urakkaan ja määrärahan tarve eivät ole vielä tiedossa. Vesikaton korjaamiseksi kilpailutetaan kokonaisurakka ehdollisena vaihtoehdon I mukaan siten, että rakentamiseen varattava aika alkaa ja päättyy

15 Tekninen lautakunta Edelleen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi lisämäärärahan edellä mainittujen töiden osalta tälle vuodelle myönnetyn euron ylittävältä osin. Lisämäärärahatarve on edellä esitettyjen kustannusarvioiden perusteella euroa.

16 Tekninen lautakunta PALVELUKOTI TANNAN LAAJENNUKSEN KORJATUT SUUNNITELMAT Tekn. ltk 51 Valtuusto on hyväksynyt Tannan palvelukodin dementiayksikön laajennuksen arkkitehtisuunnitelmat. Suunnitelmat on laatinut H-P Arkkitehdit Oy. Ara:n edustajat ovat käyneet talvella tutustumassa nykyisiin tiloihin ja samassa yhteydessä on käyty neuvottelua suunnitelmien sisällöstä. Ara vaati suunnitelmiin eräitä muutoksia, jotka on nyt toteutettu. Kerrosala kasvaa muutosten johdosta 24,5 m 2. Muutetut piirustukset ja tarkistetut hakemukset on toimitettu Aralle rahoituskäsittelyä varten. Kunnanhallitus on osaltaan hyväksynyt muutetut suunnitelmat kokouksessaan Tarkistetut piirustukset ja muutetut kohdat ovat nähtävillä kokouksessa. Lautakunta merkitsee Palvelukoti Tannan korjatut arkkitehtisuunnitelmat tiedoksi.

17 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISMENETTELY Tekn. ltk 52 Hallintosäännön 30 mukaan kokouskutsun toimielimen valinnan jälkeen sen ensimmäiseen kokoukseen antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Muut kokoukset kutsutaan koolle toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan käytännön mukaan kokouksen kutsuu koolle lautakunnan esittelijä. Kutsu asialistoineen lähetetään kirjeitse vähintään seitsemän päivää ja esityslista vähintään viisi päivää ennen kokousta. Postituskustannusten säästämiseksi olisi tarkoituksenmukaista lähettää kutsu asialistoineen sähköpostilla lukukuittauksella varustettuna. Esityslistan sähköistä lähettämistä tarkasteltaisiin myöhemmin, kun kokemuksia kokouskutsun sähköisestä toimittamisesta on saatu. Lautakunta päättää siirtyä sähköpostitse toimitettaviin kutsuihin. Esityslistan ja liitteiden osalta sähköpostilla lähettämistä tutkitaan ja asiaan palataan myöhemmin.

18 Tekninen lautakunta YLLÄSJÄRVEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILOJEN ENNALLISTAMINEN Tekn ltk 53 Rakennusmestari (SSe) Ylläsjärven ryhmäperhepäiväkoti on toiminut vuokratiloissa, joihin on jouduttu käytettävyyden vuoksi tekemään jonkin verran rakenteellisia muutoksia (mm. oviaukkoja huoneistojen välille, pihaaitaus, muutoksia kiintokalusteisiin ja hyllyihin jne). Ylläsjärven uuden päiväkodin on tarkoitus valmistua kesäkuun 2012 aikana ja vuokratilat on sovittu palautettavan ennalleen niiden käyttötarpeen loputtua. Päiväkoti siirtyy tiloista lähiaikoina väliaikaisesti Äkäslompolon päiväkodin yhteyteen ja tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä kesäkuun aikana. Rakennusmestari ja kunnossapitomestari ovat käyneet paikan päällä arvioimassa tilojen ennalleen saattamisen ja todenneet muutosten kustannusarvioksi 3000 euroa. Esitys: Lautakunta päättää myöntää oikeuden käyttää Ylläsjärven päiväkodin investointimäärärahaa tehtäviin muutoksiin. Lautakunta päättää esityksen mukaisesti.

19 Tekninen lautakunta SAAPUNEET KIRJEET JA PÄÄTÖKSET Tekn ltk 54 Tekniselle lautakunnalle on saapunut kirjeitä ja päätöksiä seuraavasti: - Työmaakokoukset, Ylläsjärven päiväkodin rakentaminen; o Työmaakokous nro 5/2012 o Työmaakokous nro 6/2012 o Työmaakokous nro 7/2012 o Ylimääräinen työmaakokous nro 1/2012 o Ylimääräinen työmaakokous nro 2/2012 o Työmaakokous nro 8/ Kolarin kunnan ympäristöterveydenhuolto, päätös Kolarin alaasteen luokan 202 käytöstä poistamisesta, Kolarin kunnanhallitus o Kuulutus: Kesänkijoen asemakaavan muutos ja laajennus, o Kuulutus: Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, o Kuulutus: Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, koskien Nilivaaran aluetta, o Teuravuoman kiinteistöjen myyntitarjous, o Kunnanviraston kiinniolo kesällä 2012, o Asunto Oy Kolarin Koivuniitty yhtiön vuokrien määrittäminen, Lapin vesitutkimus Oy o Kolarin kirkonkylän jvp:n päästötarkkailu, o Sieppijärven jvp:n päästötarkkailu, o Sieppijärven jvp:n vaikutustarkkailu, o Testausseloste, talousvesi, Vaattojärven koulu o Testausseloste, talousvesi, terveyskeskus o Testausseloste, talousvesi, Neste Oil Kolarin kunnanvaltuusto o Äkäsjoen vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen, o Valtuutettujen ja kuntalaisten tekemien aloitteiden tiedoksi saattaminen,

20 Tekninen lautakunta o Kirkonkylän auditorion arkkitehtisuunnitelmat, o Lapiokuusikon jäteaseman rakennusjätteen lajittelualueen suunnitelmat, ARAn ehdollinen varaus Tannan laajennuksen avustuksiin, Lapin Pelastuslaitos, Erheellisten paloilmoitinhälytysten maksullisuus, Rovaniemen hallinto-oikeus, päätös Sieppijärven koulun purkamisasiassa Asianajotoimisto Eskelinen Oy, pyyntö tarkistaa käytettynä ostetut lankut asbestin varalta, Työterveyslaitos, Analyysivastaus materiaalinäytteestä; Yläaste, Sieppijärven museo, Kirjeet ja päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Tekninen lautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi.

21 Tekninen lautakunta MUUT ASIAT Tekn ltk 55 Tekninen lautakunta totesi, että muita asioita ei ollut.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2012 Tekninen lautakunta 23.8.2012 Aika Torstaina 30.8.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 64 Palvelukoti

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Tekninen lautakunta 20.9.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Tekninen lautakunta 20.9.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Tekninen lautakunta 20.9.2012 Aika Torstaina 27.9.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 84 Palvelukoti

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.2.2011 klo 15.00-17.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2011 Tekninen lautakunta sivu 50 Kokousaika 27.4.2011 klo 15.00-16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 9/2011 Tekninen lautakunta sivu 94 Kokousaika 10.8.2011 klo 15.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 129 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 16.3.2015, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 131 72 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus 21.3.2012 Aika Maanantai 26.3.2012 klo 17.30- Huom! Tutustuminen Teuravuoman kiinteistöön alkaen klo 16.30, siirtyminen paikalle omilla autoilla. Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 10/2010 Tekninen lautakunta sivu 147 Kokousaika 16.9.2010 klo 16.00-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Tekninen lautakunta 24.02.2015 Aika 24.02.2015 klo 17:08-20:19 Paikka Neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/11 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25 Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin

7 talousarvioon 5 Anomus käytöstä poistetuista ulkoilureitin KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 05.02.2015 klo 13:00-14:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tiedoksi saatettavat 3 2 Teknisen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Tekninen lautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 18:00-21:25 Paikka Virolahden kunnanhallituksen kokoushuone, Opintie 4 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Virolahden merenranta-alueiden

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92. Kunnanvaltuuston kokoushuone

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92. Kunnanvaltuuston kokoushuone KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2011 Kolarin kunnanvaltuusto Sivu 92 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 klo 14.00 16.40 Kokouspaikka Kunnanvaltuuston kokoushuone Saapuvilla olleet Nimenhuutoluettelo, liite

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 140 Valtuusto 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus 25.8.2011 Aika Maanantai 29.8.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 273 Hallintokuntien pöytäkirjat 274 185 Ylläksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot