Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för teknik och miljö kaavoituspäällikkö / planläggningschef Pekka Normo,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för teknik och miljö 29.11.2004 kaavoituspäällikkö / planläggningschef Pekka Normo, pekka.normo@sipoo."

Transkriptio

1 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen kaavoitusohjelman mukaisille osayleiskaava-alueille / Utfärdande av byggförbud och åtgärdsbegränsning på delgeneralplaneområden enligt planläggningsprogrammet TEYMPLTK 306 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för teknik och miljö kaavoituspäällikkö / planläggningschef Pekka Normo, Sipoon kunnanhallituksen hyväksymässä kaavoitusohjelmassa vuosille on mukana mm. seuraavat osayleiskaava-alueet: Nikkilän, Talman/Martinkylän, Saariston ja rannikon, Kringelmalmenin, Itäsalmen ja Sipoonkorven sekä Hindsbyn osayleiskaavat. Saariston ja rannikon sekä Kringelmalmenin osayleiskaavojen suunnittelu on aktiivisessa vaiheessa käynnissä. Muiden em. työohjelmassa olevien kaava-alueiden rajauksia on syytä tarkistaa. Samalla myös rakennus- ja toimenpidekieltoja on perusteltua selkeyttää ja yhtenäistää kunkin kaava-aluekokonaisuuden sisällä. Rakennuskielon ja toimenpiderajoitusten asettaminen on tarpeen, jotta kunta voi varmistua siitä, ettei ko. osayleiskaava-alueilla tapahdu tulevalle kaavoitukselle haittaa aiheuttavia toimenpiteitä tai rakentamista. Rakennuskielto koskisi seuraavia alueita: Nikkilän osayleiskaava-alue; Rakennuskielto ei kuitenkaan koskisi rakennusjärjestyksen mukaista olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista tai korjaamista, eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista. Toimenpiderajoitus koskisi seuraavia alueita: - Nikkilän osayleiskaava-alue; - Kringelmalmenin osayleiskaava-alue; Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä: kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä, tai muihin näihin verrattavaa toimenpidettä ei saisi suorittaa ilman maisematyölupaa. Puunkaatamis-toimenpiteiden rajoitus koskisi seuraavia alueita:

2 Puunkaato edellyttäisi ensin maisematyöluvan saamista, jos kyseessä olisi: - Saariston ja rannikon osayleiskaava-alueella sekä vesistöjen ranta-alueilla yli 1 ha:n suuruisen alueen avohakkuu tai hakkuu metsän luonnollista uusiutumista varten; - Vesistöjen lähimmillä rantavyöhykkeillä tapahtuva hakkuu lukuun ottamatta vähäistä raivausta ja rakennettujen rakennuspaikkojen yksittäisten puiden kaatoa; - Muulla osayleiskaava-alueella yli 3 ha:n suuruisen alueen avohakkuu tai hakkuu luonnollista uusiutumista varten: - Hakkuu alueella, joka on merkitty vahvistetun seutukaavan tai maakuntakaavan tai kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan suojelumerkinnällä (S-merkinnällä). Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus olisivat voimassa 5 vuoden ajan uuden yleiskaavan työstämiseksi. Koko kunnan kattavassa yleiskaavassa tullaan ratkaisemaan kunnan maankäytön strategioita samaan aikaan tapahtuvan maakuntakaavoituksen rinnalla. Mm. maa-ainesten ottamiseen soveltuvien alueiden osoittaminen tulee käsiteltäväksi. Tätä tukemaan on valmistumassa ns. POSKI-projekti, jossa on kartoitettu pohjavesiä ja ottamiseen soveltuvia kallioalueita Sipoossa. Maa-aineksen ottoon soveltuvat alueet tullaan osoittamaan maakuntakaavassa, jonka luonnosvaihe on valmis maakuntaliiton ilmoituksen mukaan vuoden 2004 loppuun mennessä. Nyt asetettavat rakennus- ja toimenpidekiellot eivät koske alueita, joilla on vahvistettu asemakaava tai ranta-asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n mukaisesti määrätään, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kyseisille alueille on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaan toimenpiteet, joilla on vain vähäisiä vaikutuksia eivät edellytä maisemaluvan hakemista. Kaavoituspäällikön ehdotus Tekniikka- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että seuraaville osayleiskaava-alueille asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n mukainen rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten ja 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus saakka seuraavalla tavalla: Rakennuskielto koskee seuraavia alueita: - Nikkilän osayleiskaava-alue; Rakennuskielto ei kuitenkaan koske rakennusjärjestyksen mukaista olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista tai korjaamista, eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista.

3 Toimenpiderajoitus koskee seuraavia alueita: - Nikkilän osayleiskaava-alue; - Kringelmalmenin osayleiskaava-alue; Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä: kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä, tai muihin näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa. Puunkaatamis-toimenpiteiden rajoitus koskee seuraavia alueita: Puunkaato edellyttää ensin maisematyöluvan saamista, jos kyseessä on: - Saariston ja rannikon osayleiskaava-alueella sekä vesistöjen ranta-alueilla yli 1 ha:n suuruisen alueen avohakkuu tai hakkuu metsän luonnollista uusiutumista varten; - Vesistöjen lähimmillä (50 m leveillä) rantavyöhykkeillä tapahtuva hakkuu lukuun ottamatta vähäistä raivausta tai yksittäisten puiden kaatoa; - Muulla osayleiskaava-alueella yli 3 ha:n suuruisen alueen avohakkuu tai hakkuu luonnollista uusiutumista varten; - Hakkuu alueella, joka on merkitty vahvistetun seutukaavan tai maakuntakaavan tai kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan suojelumerkinnällä (S) tai virkistysaluemerkinnällä (V), ja jolla ei ole luonnonsuojelulain nojalla hyväksytty hoito- ja käyttösuunnitelmaa voimassa. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa 5 vuoden ajan uuden yleiskaavan työstämiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n mukaisesti määrätään, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Planläggningschefens förslag Nämnden för teknik och miljö besluter föreslå för kommunstyrelsen att följande delgeneralplaneområden sätts i byggnadsförbud för uppgörande av generalplan enligt MBL 38, samt åtgärdsbegränsning till enligt MBL 128 enligt följande: Byggförbudet gäller följande områden: - Nickby delgeneralplaneområde - Tallmo/Mårtensby delgeneralplaneområde - Skärgården och kustens delgeneralplaneområde - Östersundom och Sibbostorskogs delgeneralplaneområde - Hindsbys delgeneralplaneområde

4 Byggförbudet gäller inte byggande eller reparation av ekonomibyggnader i samband med en befintlig bostad eller jordbrukslägenhet enligt byggnadsordningen ej heller reparation eller smärre utvidgning av befintligt bostadshus. Åtgärdsbegräsningen gäller följande områden: - Nickby delgeneralplaneområde - Tallmo/Mårtensby delgeneralplaneområde - Kringelmalmens delgeneralplaneområde - Skärgårdens och kustens delgeneralplaneområde - Östersundom och Sibbo Storskogs delgeneralplaneområde - Hindsby delgeneralplaneområde Åtgärder som förändrar miljön såsom grävning, sprängning, utjämning, fyllning eller dylika åtgärder får inte utföras utan tillstånd till miljöåtgärd. Begränsning av trädfällning och dylika åtgärder gäller följande områden: - Skärgårdens och kustens delgeneralplaneområde; - Östersundom och Sibbo Storskogs delgeneralplaneområde; - Hindsby delgeneralplaneområde. Trädfällning förutsätter erhållande av tillstånd för miljöåtgärd om det är fråga om: - Över 1 ha stor kalhuggning eller förnyelseavverkning på Skärgårdens och kustens delgeneralplaneområde samt vid vattendragens strandområden; - Avverkning på strandområden (inom 50 m från vattenlinjen) med undantag av smärre röjning eller fällning av enstaka träd; - Över 3 ha stor kalhuggning eller förnyelseavverkning på annat delgeneralplaneområde; - Trädfällning på område som i den fastställda regionplanen eller i landskapsplanen eller i den av kommunfullmäktige godkända generalplanen har skyddsbeteckning (S) eller rekreationsområdesbeteckning (V), och som inte har i kraft varande skötsel- och användningsplan med stöd av naturvårdslagen. Byggförbudet och åtgärdsbegränsningen är i kraft i 5 år för uppgörande av generalplanen. I enlighet med markanvändnings- och bygglagens 202 bestäms att beslutet träder i kraft innan det vunnit laga kraft. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Beslut Förslaget godkändes enhälligt. Pykälä tarkastettiin kokouksessa - paragrafen justerades på mötet.

5 KH 266 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy tekniikka- ja ympäristölautakunnan ehdotuksen. Kd:s förslag Kommunstyrelsen godkänner nämnden för teknik och miljös förslag. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. KAAVJAOS 128 Kaavoitusjaosto / Planläggningssektionen Valmistelija/Beredare: maankäyttöinsinööri / markanvändningsingenjör Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaavan laadinnan vuoksi annettu rakennuskielto ja toimenpiderajoitus umpeutuu Kaavatyö on vielä kes ken. Tavoitteena on, että osayleiskaavaehdotus tulisi nähtäville 2010 ke vääl lä ja että valtuusto hyväksyisi osayleiskaavan vuoden 2010 loppuun men nes sä. Kaavan laadinnan kannalta on perusteltua jat kaa raken nus- ja toimenpidekieltoa viidellä vuodella, jottei alueelle myönnettäisi lu pia, jotka haittaisivat kaavoitusta. Rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusaluetta on muutettu nykyis tä kuntarajaa vastaavaksi. Mikäli osayleiskaava hyväksytään ennen ra ken nuskiellon lop pu mis ta myös kaa van laa din nan vuok si asetettu ra kennuskielto ku moutuu. Muille osayleiskaava-alueille asetetaan rakennuskiellot kaavatyön niin vaatiessa. Liite 1 / kartta rakennuskielto- ja toimenpiderajoitusalueesta Kehitysjohtajan ehdotus: Kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallituksel le, että Saariston ja rannikon osayleiskaavan laadinnan vuoksi asetettua ra kennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta jatketaan viidellä vuodella saakka. Rakennuskielto ei kuitenkaan koske rakennusjärjestyksen mukaista olemassa olevaan asun toon tai

6 maa tilaan kuuluvan talous raken nuksen rakentamista tai kor jaamista, olemassa olevan asuinra kennuksen korjaamista tai vähäistä laa jenta mista. olemassa olevan asuinrakennuksen, lo maraken nuksen tai julkisen ra kennuksen rakennusjärjestyksen mukaista laa jentamista rakennuslupaa edellyttävää rakennuksen korjaus- tai muu tostyötä rakennusjärjestyksen mukaisen sivuasunnon rakentamista mikäli rakennuspaikalla on voimassa oleva rakennuslupa ja luvan muutostilanteessa luvan myöntämisen edellytykset eivät ole muuttu neet pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennusjärjestyksen mu kaisen ta lousrakennuksen rakentamista maatalouden harjoittamiseen liittyvää rakentamista. Maisemaa muutta vaa maanrakennustyötä: kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttä mis työ tä, tai muihin näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa il man maisematyölupaa. Puunkaato edellyttää ensin maisematyöluvan saa mista, jos kyseessä on: Saariston ja rannikon osa yleiskaava-alu eella sekä vesistöjen ranta-alueilla yli 1 ha:n suurui sen alueen avo hakkuu tai hakkuu metsän luonnollista uusiutumista varten; Vesistö jen lä himmillä (50 m leveillä) rantavyöhykkeillä tapah tuva hakkuu lu kuun ottamatta vähäistä raivausta tai yksittäisten pui den kaatoa; Hakkuu alueella, joka on merkitty vahvistetun seutukaa van tai maakuntakaa van tai kunnan valtuuston hyväksymän yleiskaa van suojelumerkin nällä (S) tai virkis tysaluemerkinnällä (V), ja jolla ei ole luonnonsuoje lulain nojalla hy väksytty hoito- ja käyttösuunnitel maa voimassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n mukai sesti määrätään, että päätös tulee voimaan en nen kuin se on saanut lainvoiman. Utvecklingsdsdirektörens förslag Planläggingssektionen besluter föreslå för kommunstyrelsen att byggnadsförbudet samt åtgärdsbegränsningen för uppgörande av Skär går dens och kustens del general plan förlängs med fem år till år Byggförbudet gäller dock inte för byggande eller reparation av ekonomi bygg nader i samband med en befintlig bostad eller jordbrukslägenhet en ligt byggnadsordningen. reparation eller en mindre utbyggnad av befintlig bostadsbyggnad. en i en lighet med bygg nad sord nin gen va ran de ut vidg ning av be fint lig bos tads bygg nad, se mes ter bygg nad eller of fentlig bygg nad reparations- eller ändringsarbete av en byggnad som kräver bygglov byggande av en i enlighet med byggnadsordningen varande si-

7 dobo stad ifall det på byggnadsplatsen finns ett i kraft varande bygglov och fö rutsättningarna för beviljande av lovet inte har ändrats vid lovets än dringsskede byggande av en i enlighet med avsikten för huvudanvändning och byggnadsordningen varande ekonomibyggnad byggande i anknytning till utövande av lantbruk. Åtgärder som förändrar miljön såsom grävning, sprängning, utjämning, fyllning eller dylika åt gärder får inte utföras utan tillstånd för miljöåtgärd. Trädfällning förutsätter först erhållande av tillstånd för mil jöåt gärd om det är fråga om: Kalhuggning eller för ny el seavver kan i Skärgårdens och kustens del generalplaneom råde samt vid vattendragens strandområden som är av storleksklass 1 ha; Avverkning på stran dområ den (inom 50 m från vattenlin jen) med un dantag av min dre röj ning el ler fäll ning av enstaka träd; Träd fäll ning på område som i den fasts täll da regionplanen eller i lands kaps pla nen eller i den av kom mun full mäktige godkända gene ralpla nen har skyddsbeteck ning (S) eller rekreationsområdesbeteck ning (V), och som inte har i kraft va rande skötsel- och användnings plan med stöd av naturvårdsla gen. I enlighet med markanvändnings- och bygglagens 202 bestäms att beslutet träder i kraft in nan det vunnit laga kraft. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Bes lut Förs laget godkändes enhälligt. Paragrafen justerades omedelbart. KH Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusjaoston ehdotuksen. Kd:s förslag Kommunstyrelsen godkänner planläggningssektionens förslag. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdo tuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände en hälligt fö redra gandens förs lag. Liite 1/ 12

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER.

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Kirkkonummi KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA Kyrkslätt KYLMÄLÄ DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET. DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. AO ERILLISPIENTALOJEN ASUNTOALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖTIIMI p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, Nikkilä 04130 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173)

Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173) Kunnanhallitus 368 18.10.2010 Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173) 2207/11/111/2010 KHALL 368 Hakija Nimi Perustettava yhtiö Siikajoen golf-talot Osoite

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning

Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning Kor eleiden 714-717, 728 ja 729 asemakaavan muutos joka koskee lisäksi osia katualueista Juvikin-, Ankkuri-, Linja-, Raaseporin-, Bromarvin-, Nii ykaduilla sekä Kappelisataman ellä Detaljiplaneändring

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6 09.01.2012 Kunnanhallitus 117 04.06.2012 Valtuusto 11 18.06.2012. Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle

Kunnanhallitus 6 09.01.2012 Kunnanhallitus 117 04.06.2012 Valtuusto 11 18.06.2012. Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle Kunnanhallitus 6 09.01.2012 Kunnanhallitus 117 04.06.2012 Valtuusto 11 18.06.2012 Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle 389/41.411/2009 KH 6 Uusi-Koiskalan alueen hankkeen tarkoitus

Lisätiedot