Valtuusto Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010"

Transkriptio

1 Valtuusto Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Utlåtande med anledning av besvär 75/ /2009 KH 13 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall. Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab:n hallitus on päättänyt pitämässään kokouksessa esittää Sipoon kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta myöntäisi yhden miljoonan euron ( ) lainatakauksen jäähalliyhtiölle. Perusteluna (liite 1) yhtiön hallitus esittää seuraavaa: Keskeiseksi rahoittajaksi lupautunut yritys on vetäytynyt pääsponsorin statuksesta. Rakennuskustannukset ovat nousseet noin 20 % alkuperäisestä kustannusarviosta johtuen osittain inflaatiosta (5 %) ja osittain kirkkomaiseman erityisvaatimuksista (10-12 %) Maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma on tehnyt vaikeaksi saada suunniteltuja sponsoreita tulemaan mukaan projektiin. Edellä mainittujen syiden vuoksi, jotta halliprojekti voitaisiin keskeytyksettä saattaa päätökseen, Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab:n hallitus esittää, että Sipoon kunta myöntäisi takauksen Aktia Oyj:n euron pankkilainalle. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta lähtee Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab:n enemmistöosakkaaksi n. 51 %:lla. Kunnanhallitus on merkinnyt 16 kpl yhtiön osakkeita. Näiden osakkeiden osuus osakepääomasta, osakkeiden lukumäärästä ja äänivallasta on 51,6 %. Kunnanhallitus päättää palauttaa asian jatkovalmistelua varten. Puheenjohtaja Eero Seppänen ja jäsen Bengt Wiik ilmoittivat olevansa esteellisiä, minkä vuoksi he eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Puhetta johti I varapuheenjohtaja Hans Blomberg.

2 KH 48 Kunnanhallitus Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab:n hallitus on toimittanut kunnanhallitukselle jäähallihankkeen rahoitussuunnitelman ja käyttötaloussuunnitelman, liite 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sipoon kunta myöntää Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab:lle takauksen Aktia Oyj:n euron suuruiselle pankkilainalle. Ehdotusta perustellaan sillä, että on kyse yleishyödyllisestä hankkeesta ja että kunta omistaa osake-enemmistön jäähalliyhtiöstä. Puheenjohtaja Eero Seppänen ilmoitti olevansa esteellinen, minkä vuoksi hän ei osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Puhetta johti I varapuheenjohtaja Hans Blomberg. KV 47 Valtuusto Valtuutetut Eero Seppänen, Bengt Wiik ja Markku Metsoila ilmoittivat olevansa esteellisiä, minkä vuoksi he eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Sini-Pilvi Saarnio (vihr.) esitti valtuustoryhmänsä puolesta kaksi vaihtoehtoista muutosehdotusta. Muutosehdotukset perusteluineen käyvät ilmi liitteestä 1. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko Vihreiden valtuustoryhmä hyväksyä, että sen tekemät muutosehdotukset merkitään pöytäkirjaan sen sijaan, että valtuusto äänestää niistä. Saarnio ilmoitti, että ryhmä hyväksyy ehdotuksen merkitsemisen pöytäkirjaan. Valtuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. _ Liite 1/47. KH 133 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Raimo Laakia on jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen valtuuston tekemästä päätöksestä. Laakian valitus oheistetaan, liite 1. Hallinto-oikeus on pyytänyt kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston lausunnon valituksen johdosta. Selitys tulee jättää viimeistään

3 Valtuusto on hallintosäännön 11. :ssä valtuuttanut kunnanhallituksen antamaan selityksen valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Ehdotus valituksen johdosta annettavaksi lausunnoksi on laadittu, liite 2. Raimo Laakia har lämnat in besvär över fullmäktiges beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol. Laakias besvär bifogas, bilaga 1. Förvaltningsdomstolen har bett kommunstyrelsen skaffa fullmäktiges utlåtande om besvären. Förklaringen bör lämnas in senast Fullmäktige har i 11 i förvaltningsstadgan befullmäktigat kommunstyrelsen att avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut, om kommunstyrelsen anser sig kunna omfatta fullmäktiges beslut. Ett förslag till utlåtande om besvären har gjorts upp, bilaga 2. Kunnanhallitus päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon Raimo Laakian valituksen johdosta. Puheenjohtaja Eero Seppänen ilmoitti olevansa esteellinen, minkä vuoksi hän ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Puhetta johti I varapuheenjohtaja Hans Blomberg. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar avge ett utlåtande om Raimo Laakias besvär i enlighet med bilaga 2. Ordförande Eero Seppänen anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av detta ärende. Ordet leddes av I viceordförande Hans Blomberg. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Denna paragraf justerades omedelbart. Liitteet 1-2/ 133 KH 227 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valmistelija/Beredare: kunnansihteeri Peter Stenvall.

4 Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Raimo Laakian valituksen. Hallinto-oikeuden päätös liitteenä 1. Raimo Laakia on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä, liite 2. Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnanhallituksen selitystä valituksen johdosta. Selitys tulee antaa viimeistään Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutat förkasta Raimo Laakias besvär. Förvalningsdomstolens beslut, bilaga 1. Raimo Laakia har anfört besvär över Helsingfors förvaltningsdomstol till Högsta förvaltningsdomstolen, bilaga 2. Högsta förvaltningsdomstolen begär kommunstyrens förklaring med anledning av besväret. Förklaring bör ges snast Vt. talous- ja hallintojohtajan ehdotus Kunnanhallitus viittaa Helsingin hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon, liite 3. Lisäksi kunnanhallitus viittaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä esitettyihin perusteluihin ja haluaa korostaa, ettei valtuutettuja ole käsittelyn yhteydessä johdettu harhaan yksityisen rahoitusosuuden määrän osalta. Takauspäätöksen yhtenä perusteluna oli nimenomaan, että keskeiseksi rahoittajaksi lupautunut yritys oli vetäytynyt pääsponsorin statuksesta. Tämä kävi ilmi valtuuston esityslistatekstistä. Kunnanhallitus vaatii valituksen hylkäämistä. Tf. ekonomi- och förvaltningsdirektörens förslag Kommunstyrelsen hänvisar till det utlåtande som den gav till Helsingfors förvaltningsdomstol , bilaga 3. Kommunstyrelsen hänvisar likaså till motiveringarna i Helsingfors förvaltningsdomstols beslut och önskar understryka att fullmäktige inte i behandlingen blivit vilseledda beträffande storleken på den privata finansieringsandelen. En motivering för borgensbeslutet var uttryckligen att företaget som lovat ställa upp som central finansiär hade avsagt sig sin status som huvudsponsor. Detta framgick av fullmäktiges föredragningslista. Kommunstyrelsen yrkar på att besvären förkastas. Eero Seppänen ilmoitti olevansa esteellinen, minkä vuoksi hän ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Eero Seppänen anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av detta ärende.

5 Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Liitteet/Bilaga 1-3/ 227

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 166 09.06.2009 Palvelutalon rakentaminen Nikkilään/Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, tontin myynti sekä hallituksen jäsenen valinta / Byggande av ett servicehus

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo.

66 09.06.2010. KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto 22.4.2009 Valmistelija/Beredare: opetusjohtaja Jari Alasmäki jari.alasmaki(at)sipoo. Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 66 09.06.2010 Leppätien koulun uudisrakennuksen luonnospiirustukset 198/05.06.02/2009 KOULJAOS

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 16.02.2012. Kjell Heir puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Anna Käcko pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 16.02.2012. Kjell Heir puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Anna Käcko pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 19.25 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt, 3. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för teknik och miljö 29.11.2004 kaavoituspäällikkö / planläggningschef Pekka Normo, pekka.normo@sipoo.

Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för teknik och miljö 29.11.2004 kaavoituspäällikkö / planläggningschef Pekka Normo, pekka.normo@sipoo. Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen kaavoitusohjelman mukaisille osayleiskaava-alueille / Utfärdande av byggförbud och åtgärdsbegränsning på delgeneralplaneområden enligt planläggningsprogrammet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar 1.1.2009 alkaen Helsingin Osuuskauppa Elanto säännöt Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi Helsingin

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen,

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen, Kaupunginhallitus 272 05.12.2011 Juankoski-Pieksäntaipale moottorikelkkareitin reittisuunnitelma 39/11.01/2009 131/11.01/2010 Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon

Lisätiedot

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä Kunnanhallitus 250 06.05.2013 Kunnanhallitus 438 07.10.2013 Kunnanhallitus 483 04.11.2013 Kunnanhallitus 545 09.12.2013 Kunnanhallitus 148 17.03.2014 Kunnanhallitus 191 05.05.2014 Kunnanhallitus 203 19.05.2014

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat.

Pöytäkirja 6/2013 1. Valtuusto. Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25. Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali. Osallistujat. Pöytäkirja 6/2013 1 Valtuusto Aika 09.09.2013, klo 18:00-19:25 Paikka Osallistujat Kungsvägens skola, Iso kylätie 8, Wessman-sali Nimi klo Tehtä vä Läsnä Aho Hanne 18:00-19:25 jäsen Alaterä Mandi 18:00-19:25

Lisätiedot

Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien

Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite palvelukiinteistöinvestointien vauhdittamisesta n. kolmella miljoonalla eurolla KV 9.2.2015 30 Valtuutettu Hannu Kärpänen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita

Lisätiedot