M// / VAkLIJALAN Lausuntopyynto. Vaalijalan kehyssuunnitelma Jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M// / VAkLIJALAN Lausuntopyynto. Vaalijalan kehyssuunnitelma 2011-2013. Jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille"

Transkriptio

1 Jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallituksille /2 M// / kuntayhtyma Faksi (015) Alv rek. Vaaiija.an Puhelin (015) , vaihde Kotipaikka: Pieksämäki Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelman mukaan Vaalijalan kehyssuunnitelma KUNTAYHTYMÄ 21 - kuntayhtymä - Vaalijalan - kuntayhtymä - talous 1 3-paikkaista palvelu kotia jäsenkuntiinsa (Suonenjoki, Kangasniemi Nenonpellontie 40, Nenonpelto Y-tunnus: Toimintakertomus 2009 Liitteet Kehyssuunnitelma erityishuoltopiirin johtaja Erkki Paara Pieksämäki Pyydän kehyssuunnitelmasta lausuntoanne mennessä. keskitason alapuolella, vuoden 2011 kuntahinnat jäädytetään vuo pidetään tasapainossa ja palvelujen hinnat valtakunnallisen den 2010 tasolle. alenee 250 paikasta 220 paikkaan kuntoutuskeskuksen palvelut erikoistuvat ja paikkaluku ja Punkaharju) ku ntayhtymä nä jatkaa toimintaansa itsenäisenä ja vapaaehtoisena rakentaa suunnitelmakauden aikana kolme VAkLIJALAN Lausuntopyynto

2 Hallitus Hallitus 63 Kevään yhtymäkokous hyväksyy kolmivuotissuunnitelman kehykset Kehyssuunnitelman v hyväksyminen Yhtymäkokous VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 4 YTT Hallitus Yhtymäkokous olosuhteissa. Kun kuluista n. 80 % on henkilöstökuluja, vaikuttavat tokset olennaisesti kustannuksiin. Julkisen talouden voimakas vei suunnitelmakauden ajan. ja Euroopan talouskriisin seurauksena. Tämän vuoksi ensi vuoden talousarvio joudutaan laatimaan edelleen taloudellisesti vaikeissa Savon kuntien talous on heikkenemässä yleismaailmallisen laman valtakunnalliset palkkaratkaisut ja muiden henkilöstökulujen muu kaantuminen tulee vaikuttamaan erityispalvelujen kehitykseen koko muitakin palvelujaan jäsenkuntien toimeksiantojen mukaan. misyksikön 2-3 paikkakunnalle. Tarvittaessa kuntayhtymä lisää Vammaisten avohuollon asumispalvelujen lisääminen on edelleen Savon erityishuollon suurin haaste. Tästä syystä kuntayhtymä on suunnitelmakaudella valmis perustamaan uuden yövalvotun asu Tämä johtaa laitosasumisen vähenemiseen. linen tavoite rakentaa kehitysvammaisille 600 asuntoa vuodessa. rää pyritään hallitusti alentamaan. Tätä kehitystä tukee valtakunnal Vaalijalan kuntoutuskeskuksen pitkäaikaisen laitosasumisen mää lakien sisältöön. seuraa lainsäädännön muutosta ja pyrkii vaikuttamaan uusien malain ja vammaispalvelulain yhteensovittamista. Kuntayhtymä tetaan suunnitelmakauden aikana. Samoin jatketaan kehitysvam Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja lainsäädäntöä uudis toutuskesku ksessa olevien lasten peruskou luopetu ksesta. Nuorten valmennuskeskukset sekä muut erityispalvelut jäsenkuntien tahdon talohko. Sitä täydentävät vammaisten palveluasunnot ja työhön Kehitysvammahuolto on edelleen. kuntayhtymän merkittävin toimin vastuulla. mukaan. Kouluhallinnon osalta kuntayhtymä vastaa Vaalijalan kun jatkokoulutus on kuntoutuskeskuksessa toisen asteen oppilaitosten varten. Jäsenkunnat antavat suunnitelmasta lausuntonsa kesän ai kana. ja antaa tarvittaessa ohjeistusta taloussuunnitelman valmistelua

3 jäämästä kuntoutuskeskuksen kuntahintojen alentamiseen. Tavoit teena on hintojen jäädytys vuoden 2010 tasolle. la. Hintojen korotuspainetta tasataan kohdistamalla osa v yli Yhtymäkokous Hallitus Hallitus 63 Kuntayhtymä pitää toimintojensa yksikkähinnat kohtuullisella tasol HaBitus Yhtymkokous Hallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. Päätös: 2013 kehyssuunnitelman liitteen nro 17 mukaisesti ja esittää sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Erityishuoltopiirin johtaja esittää, että hallitus hyväksyy v Päätösesitys: Kehyssuunnitelma on liitteenä nro 17. selle ja yhtymäkokoukselle. vanhempainneuvosto Em. lausunnot toimitetaan hallituk Yhteistyötoimikunta käsittelee kehyssuunnitelmaa ja nalla. vuosittaisen investointimäärärahan pitämistä noin 2,5 milj. euron tasolla. Hankkeet rahoitetaan ARA:n avustuksella ja korkotukilai Palvelukotiohjelman toteuttaminen edellyttää vammaispalvelujen taessa lainalla. suuskysymyksiin. Jäsenkunnilta ei näihin investointeihin kerätä ra hoitusta erikseen, vaan ne katetaan poistoilla, kassavaroin ja tarvit ku ntoutuskesku ksen osastosaneerau kset ja panostu kset turvalli noin 1,5 milj. euron tasolla. Rakennusten ja laitteistojen uusiminen Suunnitelmakaudella kehitysvammahuollon investoinnit pysyvät ja kunnossapito on turvattava. Lähivuosien suuria kohteita ovat VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu

4 Yht.kok. 10 Kehyssuunnitelma v liitteenä nro 4. on huomioitu muuttuvan lainsäädännön aiheuttamat muutokset toi Yhteistyötoimikunta ilmoitti lausu ntonaan, että kehyssuunnitelmassa Yhtymäkokous Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti vuosien YTT Hallitus Yhtymäkokous suunnitelman liitteen nro 4 mukaisesti. kehys Päätös: liitteen nro 4 mukaisesti. Yhtymäkokous hyväksyy vuosien kehyssuunnitelman Päätösesitys: Vanhempainneuvoston lausunto liitteenä nro 5. suuden realiteetit huomioon ottava. telma on yhteistyötoimikunnan mielestä oikeansuuntainen ja tulevai velukotiverkoston rakentamiseen. Kokonaisuudessaan kehyssuu nni mintaympäristössä. Yhteistyötoimiku nta suhtautui myönteisesti pal VAALIJALAN KU NTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu

5 kevat lakiuudistukset ovat suurelta osin siirtymässä vuoden 2011 keväällä valittavan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä siihen liittyvän erityshuollon hallintoa kos 1 Muuttuva lainsäädäntö Kehyssuunnitelma KUNTAYHTYMÄ teässä yhteistyössä sijaintikuntiensa ja asiakkaidensa kanssa. luasumisen ja siihen liittyvien tukitoimien lisääminen. Savossa on noin 10 prosenttia maamme kehitysvammaisista henkilöistä, joten tavoitteeksi määräytyy noin 60 asun tään myöhemmin. voset-työhönvalmennuskeskukset, päivätoimintayksiköt ja asumisyksiköt toimivat kiin non lisääminen joka vuosi. Asukkaiden tueksi pitää suunnitella riittävästi päivätoimin toja ja muita tukitoimia sekä alueellisesti keskitettyjä erityispalveluja. tien kehitysvammayksiköitä on siirtymässä kuntayhtymän vastuulle, Polikiinikat, Sa Vaalijalan kuntayhtymä rakentaa vuosittain yhden uuden noin paikkaisen pal velukodin. Suonenjoen Kahvimylly aloittaa toimintansa v ja Kangasniemen veluja suunnitelmakaudella riittävästi eli paikalla. Sen sijaan päivätoiminto Vaalijala jatkaa avopalvelujensa toimintaa kymmenellä paikkakunnalla. Joitakin kun jen ja muiden tukitoimien kehitys vaati lisää panostusta. Valtakunnallista linjaa noudattaen myös Savon erityishuollon tärkein tavoite on palve Puula mahdollisesti v Seuraavien vuosien palvelukotien sijaintikunnat pääte Kuntayhtymän lisäksi kunnat, yhteisöt ja yritykset lisäävät erityisryhmien asumispal 3 Savon erityshuonon muutoksia v rakentamiseen onkin tulossa lisää yksityistä palvelutuotantoa. taa erityisryhmien uusien hankkeiden rahoitukseen hidastavasti. Varsinkin asuntojen ja kuntien panostu kset lisääntyviin käyttökustannu ksiin. kodit ja asunnot tulevat vanhempiensa kodeista ja laitoksista muuttavien kehitysvammaisten käyttöön. Erityishuoltopiirien kokoamat työryhmät antavat ministeriölle suunnitelmat siitä miten tavoitteet saavutetaan vuoteen 2015 mennessä. Kansallisten on lisätä kehitysvammaisten asumispalveluja 600 paikalla vuosittain. Uudet palvelu kirje ohjaavat erityishuoltoa uudella tavalla. Valtakunnallisena tavoitteena Valtioneuvoston päätös sekä siihen liittyvä sosiaali-ja terveysministeriön tavoitteiden edellytyksenä on ARAn riittävät avustukset palvelukotien rakentamiseen Euroopan talouskriisi ja julkisen talouden voimakas velkaantuminen saattavat vaikut 2 Suomen erityishuollon toiminnalliset tavoitteet toimintaansa vapaaehtoisena ja itsenäisenä kuntayhtymänä. vat voimaan aikaisintaan suunnitelmakauden lopulla. Mikäli erityish uoltopiirejä koske vat säädökset poistuvat kehitysvammalaista v alusta lukien, Vaalijala jatkaa lain yhdistäminen. Näin ollen kuntayhtymän hallintoa koskevat lakien muutokset tule eduskunnan päätettäväksi. Samoin lykkääntyy kehitysvammalain ja vammaispalvelu Id VAALIJALAN Sivu 1/2 Liite nro 4

6 miseksi ja kuntouttamiseksi. Eritysryhmien psykiatrinen kuntoutus, autismiosaaminen suurin kehitysvammayksikkö, mutta kehitysvammaisten määrään suhteutettuna Sa Kuntoutuskeskuksen Nenonpellon osastoilla on suunnitelmakauden alussa 225 paik tuksen ja oppilaskotien käytössä. Vaalijala on paikkaluvultaan maamme neljänneksi kodeissa tehtävää työtä. sekä vaikeimmin kehitysvammaisten opetus- ja kuntoutus tukevat avopalveluissa ja keskuksessa on siten 207 laitospaikkaa, joista lähes puolet on määräaikaisen kuntou kaa, joista 18 on laitoshoidosta erillään olevia autetun asumisen paikkoja. Kuntoutus Ku ntoutuskeskus jatkaa erikoistumistaan kaikista haastavampien asiakkaiden hoita 4 Vaalijalan kuntoutuskeskus Erkki Paara Kuntayhtymän vuosiliikevaihto on suunnitelmakauden alussa noin 33,0 milj. euroa. män vuosimenoista on noin 80 prosenttia henkilöstömenoja. Aikaisempien tappiollisten tilivuosien jälkeen kuntayhtymä teki vuosina 2008 ja 2009 nallisista ja taloudellisista asemista. palkkapolitiikassa ja yleisessä säästäväisyydessä. Palvelukotien rakentaminen on merkittävin investointikohde. Yhden palvelukodin perus Tavoitteena on pitää kuntayhtymän palvelujen laatu ja hinnat kilpailukykyisellä tasol Käyttötalousmenoja lisäävät uudet palvelukodit, joita valmistuu yksi joka vuosi. Kun ten nousuja korvaavat hintojen tarkistukset. Sateenkaaren erityiskoulun kuntahintoja voidaan lievästi alentaa. prosentin avustus ja loppuosalle pitkäaikainen korkotukilaina. Muut investoinnit kohdis tuvat laitos- ja avoyksiköiden perusparannuksiin, vuosikorjauksiin ja hankintoihin. toutuskeskuksen asiakasmäärän alentuminen pysäyttää laitoshoidon menot nykyisel painossa. Näin ollen suunnitelmakauteen voidaan lähteä suhteellisen hyvistä toimin teen ja toimintaan. Tässä tilanteessa kuntayhtymä tulee noudattamaan entistäkin tiu tamiskustannukset ovat arviolta 2,5 milj. euroa, johon saadaan ARAlta vähintään 40 positiiviset tilinpäätökset. Myös kuluvan vuoden alku osoittaa talouden pysyvän tasa listen sopimusten perusteella tiukentavat kuntayhtymän talouden pitoa. Kuntayhty Kuntien tiukentuva taloustilanne tulee siten vaikuttamaan suoraan Vaalijalan talou solle. Ainoastaan muutamissa avohuollon yksiköissä joudutaan tekemään kustannus Jäsenkunnat maksavat palvelumaksuina noin 90 prosenttia kuntayhtymän menoista. le tasolle. Kustannustason nousu ja erityisesti henkilöstömenojen kasvu valtakunnal la. Vuodeksi 2011 palvelujen hinnat jäädytetään pääsääntöisesti kuluvan vuoden ta kempaa taloudenpitoa, joka tulee näkymään mm. uuden henkilöstön rekrytoinnissa, 5 Taloudelliset tavoitteet tymien ja uusien avoyksikköjen tarjoamien työpaikkojen ansiosta henkilöstön irtisa kaiden ja kuntien muuttuvat tarpeet, joiden mukaan palvelujen määrä sopeutetaan vuosittain. tään paikalla vuosittain. Näin ollen laitosasumisen määräksi arvioidaan suun Asiakasmäärän vähentyminen johtaa henkilöstön vähennyksiin, mutta eläkkeelle siir Suunnitelman mukaan Vaalijalan pitkäaikaista laitosasumista vähenne nitelmakauden lopulla 170 paikkaa. Edellä mainittuun kehitykseen vaikuttavat asiak nomiset pystyttäneen välttämään. von kehitysvammaisista on laitoshoidossa selvästi keskimääräistä vähemmän. Sivu 2/2

7 suunnitelman vanhempainneuvolle ja suunnitelma (liite nro 1) jaet Vanhempainneuvoston lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta 1- VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Päivämärä Sivu VANHEMPAINNEUVOSTO Vanh. neuv. 7 Vaalijalan vanhempainneuvosto antaa lausuntonsa Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta vuosine Piirin johtaja Erkki Paara esitteli Vaalijalan kuntayhtymän kehys tiin kokouksessa vanhempainneuvoston jäsenille. dessa. Uusia yövalvottuja palvelu koteja ollaan perustamassa vuodessa, joka kuntayhtymän alueella tarkoittaa 60 asuntoa vuo kuntayhtymän merkittävin toimintalohko. Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteita ja lainsäädäntöä uudistetaan suunnitelmakauden nen jatkuu edelleen. Pitkäaikaisen laitosasuminen määrää pyritään teen. Kuntayhtymän talousarvio joudutaan laatimaan suunnitelmakaudella taloudellisesti haastavissa olosuhteissa. Ku ntayhtymän aikana. Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittami suunnitelmakaudella 2 Kehitysvammahuolto on tulevalla kolmivuotiskaudena edelleen hallitusti alentamaan. Valtakunnallinen tavoite on 600 asuntoa 3 eri paikkakunnille. Yleismaailmallinen lama ja Euroopan talouskriisi vaikuttaa myös Savon kuntien talou hinnat pidetään kohtuullisella tasolla ja hinnat jäädytetään vuoden 2010 tasolle. Suunnitelmakauden investointeihin ei kerätä jäsenkunnilta rahaa. PÄÄTÖS: Lausuntona Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitel 2013 Vaalijalan vanhempainneuvosto esittää sia on joutunut palaamaan kuntoutukseen Vaalijalan kuntoutuskes käli kehitys tarkoittaa sitä, että kehitysvammaisten henkilöiden yksityisyyteen ja omaan huoneeseen ja hänen ihmisarvonsa kunni tukriteerit eikä hinta saa olla valinnan ainoa peruste. Asumispalve lujen järjestämisessä ei saa mennä ajassa taaksepäin. YTT HaiHtus Yhtymäkokous tietoon on tullut, että avohuollonyksiköissä asuvia kehitysvammal tytään tukemaan asumista avohuollossa. Vanhempainneuvosto on asiakkaille on oltava paikka, jossa lääkityksellä ja ohjauksella pys sena alueen avohuollonyksiköiden tukena. Vanhempainneuvoston seuraavaa: maan vuosille 2011 Vanhempainneuvosto toivoo, että Vaalijalan kuntayhtymä jatkaa toimintaansa ja kuntoutuskeskus toimii edelleen osaamiskeskuk kukseen osastojaksoille ja pysyvään laitosasumiseen. Haastaville huolissaan asumispalvelujen meneillään olevasta kehityksestä, mi elämänlaatu heikkenee. Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus oittamiseen. Laitosasumisen purkaminen ei saa johtaa uusien lai tosten rakentamiseen. Kilpailuttamisessa on oltava vähimmäislaa laite nro 5

22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä

22 Vuoden 2012 ylläpitomaksupäätöksen täydentäminen. 24 Kuntoutuskeskuksen toiminnan uudelleen järjestelyjä VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 28.3.2012 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA: Vaalijalan kuntoutuskeskuksen toimisto, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 16 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymäkokous 5.11.2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 Puhelin 015 783 111,

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 3.10.2012 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA: Kangasniemen kunnanvirasto (os. Otto Mannisen tie 2) KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 66 2 Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimuksen hyväksyminen

63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 66 2 Oravin palvelukodin tontin vuokrasopimuksen hyväksyminen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 12.9.2012 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA: Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 63 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

21.08.2014. Mikkelin lautakuntien kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

21.08.2014. Mikkelin lautakuntien kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone, Kaupungintalo,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2013

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2013 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 213 Sisältö 4 Kuntayhtymän johtajan katsaus 8 Arvopohja 1 Kuntoutuskeskus uudistuu vuosi vuodelta 13 Avopalveluissa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2014

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ. Vuosikertomus 2014 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 214 Vuosikertomus 214 1 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Vuosikertomus 214 Sisältö 4 Kuntayhtymän johtajan katsaus 8 Vaalijalan kuntoutuskeskus kehityksen rattaissa 12 Vaalijalan

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Kokousaika 21.12.2011 kello 16:23-18:32

Kokousaika 21.12.2011 kello 16:23-18:32 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Perusturvalautakunta Kokousaika 21.12.2011 kello 16:23-18:32 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, KH:n huone Asiat Otsikko Sivu 99 MAKSUTTOMAN ESIOPETUSKULJETUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Kainuun maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. krs, Kajaani, Kokoushuone

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1. Kainuun maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. krs, Kajaani, Kokoushuone KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 Maakuntahallitus I 16.04.2012 AIKA 16.04.2012 Klo 10:10-15:28 Tauot: klo 12:20-13:05 ja 15:10-15:17 PAIKKA Kainuun maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2.

Lisätiedot

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK 20.5.2014 48 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51

Juankosken kaupunki. Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014. Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 Juankosken kaupunki Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2014 Juankosken kaupunki Kh 13.12.2010 KV 30.12.2010 51 2 Sisällysluettelo TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot