Sisällysluettelo. 1 Tilapalvelujaoston vuoden 2014 määrärahan ylitykset 3. 2 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1 Tilapalvelujaoston vuoden 2014 määrärahan ylitykset 3. 2 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 5"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sisällysluettelo Sivu 1 Tilapalvelujaoston vuoden 2014 määrärahan ylitykset 3 2 Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen 5 3 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 7 4 Valtuutettu Tommy Björkskogin ym. valtuustoaloite pienyrittäjien riittävistä ja joustavista toimitiloista 13 5 Rakennettujen kiinteistöjen hallintasuunnitelma 16 6 Ilmoitusasiat 18

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Aika kello 18:00-19:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Ansamaa Eliisa varapuheenjohtaja Kaamanen Simo jäsen Nieminen Petteri jäsen Sevon Pekka Jorma Rantalan varajäsen Rusi Eeva-Riitta jäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj Forsblom Toni teknisen lautakunnan vpj Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Takanen Juha henkilökunnan edustaja Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Nieminen ja Eliisa Ansamaa. Käsitellyt asiat 1-6 Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 2015 Petteri Nieminen Eliisa Ansamaa

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tilapalvelujaoston vuoden 2014 määrärahan ylitykset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Talousarvion täytäntöönpanomääräysten kohdassa 2.1. todetaan: "Käyttötalouden määräraha = tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty. Tuloarvio on tarkoitettu toimielimille ja tilivelvollisille asetetuksi tavoiteltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassaolevaan maksupolitiikkaan perustuvin tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen palvelutoiminta." Mahdolliset määrärahan ja tuloarvion muutokset tulee tuoda käsittelyyn ennen tilivuoden päättymistä. Talouden toteutumatietojen tilanteen mukaan tilapalvelujaoston teh tävä alueis ta mää rä ra han ylit ty vät Ateriapalveluiden tehtäväalueen osalta noin euroa. Ylitys kohdistuu palveluiden ostoihin. Ateriapalvelut pystyy kat ta maan mää rärahan ylityksen tuloarvion ylityksellä. Tuloarvio ylit tyy noin euroa. Tarkempi erittely Ateriapalveluiden määrärahojen ja tuloarvion toteutumasta ylitysperusteluineen on oheisessa liiteaineistossa. LIITE B1, TILAJAOSTO Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt menomäärärahojen ylitykset mukaan lukien Ateriapalveluiden tehtäväalueen määrärahan yli tyk set ja lä het tänyt ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuus ton hy väk syttä väksi. Vuoden 2014 kirjanpidon täsmäytykset ovat vielä kesken, mutta tämän hetken arvion mukaan Ateria- ja Siivouspalveluiden tehtäväalueiden yhteinen toi min ta kate on toteutumassa noin euroa yli talousarvion ja vastaa-

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto vasti Ti la lai toksen toimintakate on toteutumassa noin euroa yli korjatun ta lous arvion. Tilalaitok sen investointien toteutuma on noin 4,5 milj. euroa. Tilapalvelujaosto käsittelee osaltaan vuoden 2014 tilinpäätöksen jaoston seuraavassa kokouksessa KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedoksi Ateriapalveluiden tehtäväalueen mää rä ra han ylityksen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Ateriapalveluiden maksuluettelon täydentäminen Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Ateriapalveluiden maksuluettelot vuodelle 2015 on hyväksytty osana vuoden 2015 ta lousarvion käsittelyä tilapalvelujaostossa ja edel leen teknisessä lautakunnassa Yleisjaosto päättää henkilökunnalta perittävän lounaan hinnan, ja henkilöstöhallinto maksaa henkilöstöruokailusta maksettavaksi jäävän työnantajan osuuden henkilöstöravintolalle. Henkilökunnalle on tarjolla myös muita tuotteita edullisempaan hintaan, työnantaja ei kuitenkaan tue muiden linjasto tuot tei den hintoja, joten näistä hin noista päättäminen kuuluu tekniselle lau ta kun nalle. Ateriapalveluiden maksuluettelon liitettä, ateriapalveluiden linjasto- ja tuotehinnasto on täydennetty teemapäivän lounaan sekä päiväkodeissa ja kokopäivälaitoksissa henkilökunnalle tarjottavien aamupalan, välipalan ja kevyen ilta-aterian osalta. Korjattu hinnasto liitteenä. LIITE A1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy korjatun ateriapalveluiden linjasto- ja tuotehinnaston liitteen mukaisesti siten, että muutokset astuvat voimaan lukien, myös täydennyksien osalta. Tämä päätös lähetetään tiedoksi Tilapalvelujaostolle. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tekninen lautakunta on lähettänyt tilapalvelujaostolle tiedoksi hyväksymän-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto sä ateriapalveluiden kor jatun linjasto- ja tuotehinnaston liitteen. LIITE B2, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen ateriapalve luiden korjatun linjasto- ja tuotehinnaston liitteen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Investointien talousarvioon on varattu kohteelle Kummeli, KH yhteensä euron määräraha. Määrärahasta on vuodelle 2014 osoitettu euron suunnittelumääräraha. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus toteuttaa varsinainen peruskorjaustyö, jota varten on osoitettu euron varaus taloussuunnitelmaan. Kuluvan vuoden aikana on laadittu Kummelin peruskorjaussuunnitelma. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet päivähoidon, kirjaston, palvelupisteen, vanhustenhoidon, terveydenhoidon ja ateriapalveluiden edustajat. Hanketta on kommentoinut lisäksi saaristoasiamies. Palvelukeskus Kummelin peruskorjaus on luonteeltaan pääosin rakenteellinen peruskorjaus, joka sisältää kuitenkin myös toiminnallisia muutoksia asukkaiden ja henkilökunnan toimintaympäristöön. Hankkeen yhteydessä toteutetaan mm. uusi pääsisäänkäynti rakennukseen ja päiväkotiin. Muutokset selkeyttävät ja eriyttävät rakennuksen tilojen käyttöä. Perusparannustyöt on jaettu viiteen erilliseen muutosalueeseen rakennuksessa. Muutosalueet on esitetty arkkitehti Jussi Nurmion laatimassa pohjapiirustuksessa. Pohjapiirustus oheistetaan esityslistan liitteeksi. LIITE B4, Tilajaosto Muutosalue 1 sisältää uuden pääsisäänkäynnin rakentami sen ja nykyi sen pääsisäänkäynnin muuttamisen oleskelutilaksi ja terassiksi. Toi menpi teellä poistuu nykyinen sisäänkäynti, jolla rauhoitetaan nykyinen tila ruokai luun. Samalla poistetaan wc-tilat ja uusi rakennetaan päiväkotiin ra joittu vaan käytävätilaan. Keittiötiloja laajennetaan vastaamaan palvelu keit tiöltä vaadittavia toiminnallisia muutoksia. Samalla keittiöhenkilökun nalle osoi tetaan oma sosiaalitila terveystarkastajan vaatimuksen mukaisesti. Pal velu piste laajenee myös viereiseen varastotilaan. Muutosalue 2 sisältää päiväkotitilojen laajennuksen uudella sisään käynnil lä se kä ra kentamalla määräysten mukaiset kuraeteistilat. Päiväkodis sa teh dään myös toiminnallisia huonetilamuutoksia. Samalla kirjaston ja päiväko din si säänkäynnin väliselle alueelle rakennetaan oleskelu- ja terassitilat. Muutosalue 3 sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilojen ra ken ta mi sen odo-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto tustiloineen nykyisiin fysioterapeutin tiloihin. Vastaanot toti loihin on oma sisäänkäynti. Fysioterapeutti siirtyy nykyiseen terveyden hoitajan vas taanottotilaan. Tällä parannetaan asiakkaiden yksityisyyttä. Muutosalue 4 sisältää henkilökunnan sosiaalitilojen, pesulatilojen ja kui vaus huo ne ti lojen toiminnalliset muutokset. Muutoksen yhteydessä vss-tilat ja vss-ti lo jen yhteydessä oleva varastotila otetaan aktiiviseen varastokäyttöön. Muutosalue 5 sisältää ulkopuolisia muutostöitä mm. sisääntulopihan muu tos työt, ajo yhteyden muutos piha-alueella, päiväkodin saattoliikenteen muu tos sekä autopaikoituksen muutokset. Palvelukeskus Kummelin toiminnallisten perusparannusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 378 m2 sisältäen n. 12,5 m2:n päiväkodin märkäeteisen laajennuksen sekä n. 5 m2:n uuden tuulikaapin rakentamisen. Hankkeen kustannusarvio muodostuu seuraavasti: Muutosalue 1-4 Rakennustekniset työt yht euroa. Sähkötyöt sisältäen potilaskutsujärjestelmän yht euroa. LVI- työt yht euroa. Muutosalue 5 Maanrakennustyöt yht euroa. Kustannusarvio yhteensä noin euroa alv 0 %. Alkuperäisen tarkoitukseen varatun kustannuksen ylittymisen takia hankkeen toteutusta esitetään jaettavaksi kahteen osaan. Oheistettavassa liitteessä on esitetty hankkeen töiden jakoehdotus. Ensivaiheen toteutuksen 2015 kustannusarvio on noin euroa. Loppuosan kustannusarvio on noin euroa. Loppuosa esitetään tehtäväksi vuonna LIITE B5, Tilajaosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman kou lutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakun nalle kannanottoa varten. TILAPALVELUJAOSTO:

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Rakennusinsinööri Kari Simola Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman koulutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle kannanottoa varten sekä päättää pyytää lausunnot esteettömyysasiamieheltä ja vammaisneuvostolta. Palvelutalo Kummelin suunnitteluvaiheen edetessä v aikana ovat hankkeesta antaneet tilapalvelujaoston pyytämät lausunnot mm. Naantalin vammaisneuvosto , sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Turun kaupungin esteettömyysasiamies Lisäksi palvelutalo Kummelin henkilökunta on antanut oman lausuntonsa Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet Kummelin henkilökunnan edustajien lisäksi vanhuspalvelun, päivähoidon, sivistysviraston, palvelupisteen, ateria- ja siivouspalvelun sekä tilalaitoksen edustajat. Lisäksi saaristoasiamies on osallistunut joihinkin suunnittelukokouksiin. Lausunnoista ja kommenteista on laadittu erillinen yhteenveto. Esteettömyysasioiden huomioiminen on palvelutalo Kummelin luonteesta johtuen (päiväkotilapset, vanhukset) ollut sekä lausunnon antajien että myös henkilökunnan kannalta erityisen tärkeä asia. Palvelukeskus Kummelin esteettömyysasiat on toteutettu kulloinkin voimassa olleen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kummelissa suoritetaan vuosittain yleinen palotarkastus kohteen luonteesta johtuen. jossa rakenteellisen paloturvallisuuden lisäksi kiinnitetään huomiota esteettömyysasioihin mm. poistumisteiden/käytävien valaistuksilla sekä poistumisteiden asianmukaisella merkitsemisellä. Lisäksi palo- ja pelastuslaki on edellyttänyt, että palvelutalo Kummelista on laadittu poistumisturvallisuusselvitys, jossa erityisesti on huomioitu henkilökunnan määrä kriittiseen aikaan, asukkaiden omatoimisuus, rakenteelliset palotekniset selvitykset. Selvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai milloin toiminnassa tulee oleellisia muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on kirjattu vaatimus liikkumisesteettömästä rakentamisesta, joka koskee sekä julkisia että yksityisiä hallinto- ja palvelurakennuksia. Esteettömyyden tulee olla osan kokonaissuunnittelua, jossa huomioidaan toimintaympäristön soveltuvuus myös näkövammaisten ja kuulovammaisten osalta mm. kiinnittämällä huomiota valaistuksen vaiheistuksiin, joilla vaikutetaan asukkaiden toimintaympäristön turvallisuuteen, lattia- ja seinäpintojen selkeisiin rajauksiin, joilla varmistetaan asiakkaiden

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto turvallinen liikkuminen sekä minimoimalla mahdolliset taso- ja korkeuserot. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin asioihin: pääsisäänkäynnin oviaukko väh. 900mm, ja automaattiovin riittävän iso tuulikaappi, joka mahdollistaa pyörätuoliin/pyörä tuolista pois tumisen tuulikaappiin mahdollisuus pyörätuolin harjaus/puhdistus asukkaiden yhteisen ruokailu-/oleskelutilan tilajärjestelyt muunneltavissa, avaruutta ja viihtyisyyttä lisätty eikä tila toimi sisään tulon pääkulkuväylänä riittävä valaistus sekä vaiheistus sekä ulkona että sisällä ovien/aukkojen mitoitukset/aukeamissuunnat esteettömät kulkureitit yleisissä tiloissa (paloturvallisuus) akustiikan huomioiminen peruskorjattavissa tiloissa (kuulo vammaiset) kuulovammaisten huomioiminen ( keittiönpalvelutiskiin lisät ty induktiosil mukka) wc-tilojen mitoitukset (wc-istuimien ja tukikahvojen säädettä vyydet, pesu altaat, lattiakallistukset) asuntojen piha-alueille turvalliset oleskelutilat sekä asialliset aidat piha-alueiden ympärille Saapuneista lausunnoista ja kommenteista on laadittu yhteenveto sekä selostukset saapuneiden lausuntojen ja kommenttien johdosta. Lausuntojen yhteenvedot sekä selostukset oheistetaan liitteeksi. LIITE B3, TILAJAOSTO Palvelutalo Kummelin hankesuunnitelmaan liitettiin arkkitehdin pohjapiirustuksen perusteella alustava kustannusarvio ( ), jossa peruskorjattavat alueet oli jaettu viiteen eri muutosalueeseen. Alustavan kustannusarvion loppusummaksi koko hankkeen osalta muodostui noin euroa (alv 0%). Kiinteistöpäällikön esittelytekstissä alkuperäiseen hankkeeseen v varatun euron ylittymisen johdosta esitetään hankkeen jakamista kahdelle vuodelle. Kunnostushanke oli jaettu arkkitehdin pohjapiirustukseen viiteen eri muutosalueeseen, josta vuodelle 2015 esitetään muutosalueiden 1-4 toteutusta kustannusarvion ollessa n euroa. Loppuosa hankkeesta kustannusarvioltaan n euroa esitetään toteutettavaksi vuoden 2016 aikana. Korjaushankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet urakkalaskentavaiheeseen ja niiden perusteella AP-Rakennuslaskenta Oy/Seppo Asplund on laatinut

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto tarkistetun kustannusarvion. Kustannusarvion laadinta perustuu käytössä olleisiin pää-, rakenne- ja LVIS-piirustuksiin sekä arkkitehdin suunnitelmaselostukseen Hintataso kustannusarviossa on tammikuu LVIS-työt suunnittelijoiden kustannusarvioiden mukaan. Arvioon ei sisälly: -rakennuttamista, valvontaa, hankevarauksia -suunnittelukustannuksia, -rahoituskuluja, rakennuttajan/käyttäjien irtokalusteita Kustannusarvio : Rakennustekniset työt -laajennusosat, julkisivut, vesikatteet -pihatyöt, aluetyöt (alue 5) -muutosalue 1-2 keskiosa, alue 4 so siaalitilat, pe sula -muutosalue 3 terv.hoitaja/ lääkäri, fysio/jalkah. -muun sisäpuolen alueen pintaremontit -muun alueen kalusteet ja varusteet lvis-aputyöt edellisiin Rakennustekniset työt yhteensä LVI-työt Sähkö- ja tietojärjestelmät Kaikki yhteensä (alv 0%) e e e e e e e e e e e Peruskorjaushankkeeseen vuodelle 2015 varatun euron määrärahan ja tarkennetun kustannusarvion erotuksen johdosta hankkeen toteutuksen jako kahdelle vuodelle on välttämätön, mikäli palvelutalo Kummeliin esitetyt peruskorjaustyöt halutaan toteuttaa esitetyssä laajuudessa. Vuoden 2015 aikana toteutettavat peruskorjaustyöt olisivat aiemmin esitetyn laajuiset kattaen muutosalueiden 1-4 mukaiset työt. Näiden osalta tarkennetun kustannusarvion mukainen summa olisi yhteensä euroa. Lopullinen summa saadaan urakkakilpailutuksen jälkeen. Tarkennetussa kustannusarviossa on talotekniikan kustannusarvion osuutta lisännyt ruokailutilaan, aulatilaan, oleskelutilaan sekä keittiöön suunnitellut viilennykset. Sähkö- ja tietojärjestelmien osalta tarkennetussa kustannusarviossa ei ole huomioitu koko Kummelin kiinteistöön hankittavan hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Urakkatarjouspyyntövaiheessa tarjouspyynnöt on syytä tehdä kaksivaiheisi-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto na, jossa näkyy erilliset urakkahinnat muutosalueista 1-2 sekä muutosalueista 3-4. Kokonaiskustannusarvio muutosalueista 1-2 on noin euroa sisältäen rakennuttajakustannukset ja hankevarauksen. Tällöin korjaustöiden aloitus voidaan toteuttaa vuoden 2015 määrärahan puitteissa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhal litukselle, että Kummelin KH-merkitylle investointihankkeelle myönnettäi siin aloituslupa edellä esitetyn selostuksen mukaisesti. Urakkatarjoukset pyydetään kaksiosaisena erikseen muutosalueista 1-2 ja 3-4. Muutosaluei den 1-4 toteuttamisesta päätetään urakkakilpailutusten jälkeen. Hankkeen loppuosan toteuttamisesta päätetään erikseen talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Valtuutettu Tommy Björkskogin ym. valtuustoaloite pienyrittäjien riittävistä ja joustavista toimitiloista 458/ /2014 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Tommy Björkskog luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan yhdeksän valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Pienyrittäjille kehitettävä sopivia toimitiloja Naantalin keskustan vetovoimaa on kehitettävä. Pienyrittäjil le pitää tulevaisuudessa tarjota riittäviä ja joustavia toimitilo ja. Erityisenä haasteena Naantalilla vahvana kesäkaupunkina ovat sesonkivaihtelut. Moni pienyrittäjä haluaisi tilan kesäksi, mutta ei välttämättä talveksi; kenties joulun aikaa lukuun ottamatta. Varsinkin turistisesongin hyödyntäminen ja niin sanottujen pop-up-tilojen kehittäminen edistäisi sekä elinkeinoelämän että kaupungin elinvoimaisuutta ja palvelisi keskustan veto voiman kehittämisessä. Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin ja kehittää kysynnän vaihteluihin sopivia pop-up-tiloja sekä joustavia toimitiloja pienyrityksille. Naantalin pitää kehittyä yrityspalveluissa edelläkävijäksi." KAUPUNGINVALTUUSTO: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. Naantalin kaupungin kehittämisessä on matkailun huomioonottaminen tärkeässä osassa. Matkailusesongin ajaksi tulisi olla yrittäjille osoitettavissa riittävissä hyviä toimitiloja matkailijoiden liikkumisalueilla, jotta matkailuala voisi kehittyä suotuisasti. Toimitilojen järjestämisasiasta on Naantalin yrittäjät ry antanut oman lau-

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto suntonsa Lausunnossa todetaan muun muassa seuraavasti: " Sesonkivaihtelujen myötä erityisesti pienyrittäjien liiketoimintamahdollisuudet paranisivat merkittävästi kausiluontoisten ns. "pop-up"- tilojen tarjonnan myötä. Tär keimpiä ovat kesäisin vilkas keskusta ja rannan alue. Kaupungin tulisikin aktiivisesti selvittää omistamiensa, näillä alueilla sijait sevien, mahdollisesti vajaakäytössä olevien kiinteistöjen tar joamia mahdol lisuuksia. Naantalilaisten yrittäjien keskuudessa tehdyn kyselyn vastauksista ilmeni korostetusti toive erityisesti ympärivuotisesti kaupungissamme toimivien yri tysten huomioi misesta myös pop-uptyyppisten tilojen vuokralaisina. Lyhytaikaisten myynti- ja esittelytilojen lisäksi ilmeni myös runsaasti kiinnostusta yrityskeskus-tyyppisille tiloille, joissa useampi yritys ja yrittäjät voisivat yhdessä jakaa isomman tilan ja näin hyödyntää infrastuktuuria tehokkaasti. " Naantalin yrittäjät ry:n lausunto oheistetaan. LIITE B4, TILAJAOSTO Toimitilojen toteuttamisen haasteena on lyhyt sesonki ja rajalliset tilojen järjestämismahdollisuudet keskustan varsin suppealla liike-elämälle edullisella alueella. Naantalin kaupunki on kuitenkin pyrkinyt asiaan vaikuttamaan omilla toimillaan. Naantalin kaupungin rakennuskannassa järjestetään joustavia kesäsesongin aikaisia toimitiloja vuonna 2015 muun muassa Kesti-Maariassa ja Tuulensuojassa. Kirkkopuiston laidalla sijaitseva Kesti-Maarian kiinteistö on ollut tyhjillään Naantalin Energia oy:n muutettua tilasta pois Rakennusta on tämän jälkeen vuokrattu yrittäjien lyhytaikaisiin toimitilatarpeisiin. Rakennus on pinta-alaltaan 738 huoneistoneliön suuruinen. Rakennus on tällä hetkellä vapaana vuokrattavaksi. Naantalin Matkailu oy on todennut omassa kannanotossaan joustavien myyntipaikkojen järjestämisestä seuraavaa: " Naantalin Matkailu Oy:n (Tuulensuoja-niminen rakennus) kaupungin puoleinen piha laatoitettiin syksyllä Yhdessä Kaivotorin alueen kanssa se muodossa jatkossa houkuttelevan kokonaisuuden rantaan ja vanhaan kaupunkiin saapuville. Naantalin Matkailu Oy vuokrasi kesällä 2014 kahdelle yrittäjälle tilan pop-up -kesäkaupan toiminnalle ko. piha-alueelta. Kesän 2014 yrittäjät todennäköisesti jatkavat kesällä 2015 mutta pihalle mahtuu heidän lisäkseen pari-kolme uutta pop-up myyntipöy tää. "

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Naantalin kaupunki vuokraa kesäkaudella torin ja Vanhakaupungin ranta-alueen myyntipaikkoja. Myyntipaikkavuokraus tukee myös merkittävästi yrittäjien sesonginaikaisten toimitilojen tarvetta. Nunnakadun varressa olevien kolmen kioskin tontilla on rakennusoikeutta jäljellä. Kioskien ilme ei ole ympäröivän arvokkaasti toteutetun satama-alueen tasolla. Nykyisien kioskien laajentamisesta ja rakentamisesta saman katon alle on tehty selvitys kaupungin kaavoitusyksikössä. Selvityksen mukaan kioskialueen yleisilmettä voidaan selvästi parantaa ja samalla mahdollistaa pop-up-tilojen lisäämisen aivan keskeisimmällä matkailualueella. Selvityksen mukaisen hankkeen jatkokehittämisestä tai tarkemmasta suunnittelusta ei ole vielä päätöstä. Selvitys oheistetaan. LIITE B5, TILAJAOSTO KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee esittelyosassa annetun selvityksen tiedokseen ja välittää sen edelleen tekniselle lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kau punginvaltuustolle. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Rakennettujen kiinteistöjen hallintasuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Rakennetut kiinteistöt siirtyivät Tilalaitoksen taseeseen vuoden 2012 alussa. Rakennusten käyttäjähallintokunnat vuokrasivat tällöin tilat omaan hallintaansa. Muutoksen yhtenä tavoitteena oli saada muutettua tilojen hallintaa systemaattisemmin koordinoiduksi. Tilojen hallinnan koordinoinnin kehittämisessä yksi tärkeä vaihe on hallintasuunnitelman laatiminen. Tilalaitoksessa onkin tämän takia valmisteltu ehdotus hallintasuunnitelman jatkokehittämisen pohjaksi. Hallintasuunnitelmassa on tarkoitus esittää koko tilakannan omistusvisiot sekä pitkän tähtäimen keskeiset kehittämistavoitteet ja -haasteet. Tyypillisimmin kaupunki omistaa rakennuksia kaupungin palvelutoiminnan tarkoituksiin. Osan rakennuksista kaupunki taas omistaa ulkoista vuokrausliiketoimintaa varten. Kaupunki vuokraa tiloja ulos yleensä liiketaloudellisin tai kaupungin elinkeinopoliittisin perustein. Ulosvuokraukses sa tärkeä näkökulma on lisäksi Naantalin matkailutoimialan toimintaedelly tysten saavuttamisessa ja vetovoimaisuuden säilyttämisessä. Lisäksi kau pungilla on rakennuksia, joilla ei ole tällä hetkellä tehokasta käyttöä. Nämä rakennukset odottavat kehittämispäätöksiä, joita voivat olla muun muassa kaavoitus, peruskorjaus, käyttötarkoitusmuutokset tai purkaminen. Käyttäjähallintokunnilla on vuokrasopimusten perusteella palvelutilojen hallintaoikeus. Käyttäjähallintokunnan vastuulla on laatia käyttämistään tiloista tarveselvityksiä ja siitä johdettuja palveluverkkoselvityksiä. Tilalaitoksen vastuulla taas on tilakannan peruskorjausten ohjelmoiminen. Tilalaitoksen vastuulla on myös huolehtia osaltaan rakennuksien myynneistä ja purkamisista. Tarveselvitykset, palveluverkkoselvitykset sekä peruskorjausohjelmoinnit on tarpeen valmistella Tilalaitoksen ja tilankäyttäjien yhteistyönä. Yhteistyön onnistuminen on tärkeää, jotta kiinteistöomaisuutta voidaan kehittää kokonaisuutena hallitusti. Rakennettujen tilojen hallintasuunnitelma on tarkoitus laatia peruskorjausohjelmien, palveluverkkoselvitysten ja tarveselvitysten lähtötietojen perusteella. Esityslistan oheismateriaaliksi liitetään Tilalaitoksessa laadittu alustava eh-

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto dotus rakennettujen kiinteistöjen hallintasuunnitelmaksi. Oheismateriaali: Alustava ehdotus rakennettujen kiinteistöjen hal lintasuun nitel maksi KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen Tilalaitoksessa laaditun alustavan ehdotuksen kiinteistöjen hallintasuunnitelmaksi ja välittää sen edelleen kau punkisuunnittelujaoston käsiteltäväksi. KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen Tilalaitoksessa laaditun alustavan ehdotuksen kiinteistöjen hallintasuunnitelmaksi ja välittää sen edelleen teknisen lautakunnan ja kaupunkisuunnittelujaoston käsiteltäväksi. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Ilmoitusasiat Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Sisäilmatyöryhmän kokousmuistio tammikuu 2015 Oheismateriaali: Työryhmän kokousmuistio KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto merkitsee sisäilmatyöryhmän tammikuun kokousmuistion tie dok seen. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: :t 1-6.

Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3 89 Valtuustoaloite puutiaisaivokuumeen ja borrelioosin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5

Sisällysluettelo. 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3. 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2014 1 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 433 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 30.9.2014 3 434 Palvelustrategian ateria- ja siivouspalveluiden painopistehanke

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Maijamäen korjaushankkeet 2013 3. 32 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 30.6.2013 4. 33 Luolalan paloaseman rakennushanke 5

Sisällysluettelo. 31 Maijamäen korjaushankkeet 2013 3. 32 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 30.6.2013 4. 33 Luolalan paloaseman rakennushanke 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 07.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 31 Maijamäen korjaushankkeet 2013 3 32 Toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 30.6.2013 4 33

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tekninen lautakunta 18.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 136 Teknisen lautakunnan vuoden 2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 4 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 3. 5 Kelan henkilöstön sopimusruokailun hinnat 2014 9. 6 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 10

Sisällysluettelo. 4 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 3. 5 Kelan henkilöstön sopimusruokailun hinnat 2014 9. 6 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 12.02.2014 Sisällysluettelo Sivu 4 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 3 5 Kelan henkilöstön sopimusruokailun hinnat 2014 9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3

Sisällysluettelo. 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 114 Tilalaitoksen puitesopimukset 2015 3 115 Valtuutettu Heini Jalkasen ym. valtuustoaloite lähiruoan käyttämisestä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen. määräaikaisesti 6

Sisällysluettelo. 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen. määräaikaisesti 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 38/2014 1 Kaupunginhallitus 08.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 478 Luvan antaminen tietohallinnon IT-suunnittelijan toimen täyttämiseen määräaikaisesti 5 479 Luvan antaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2014 1 Kaupunginhallitus 27.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 416 Keskustakorttelien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA. ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 PAIKKA Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 279 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6

Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sisällysluettelo Sivu 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6 16 Koivukari-saaressa sijaitsevan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot