Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten"

Transkriptio

1 Yleiset periaatteet SP - 1 Versio: 1 1 (5) Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten Yleiset periaatteet 1 Tarkoitus Vastuut Pätevöinnin organisaatio Luvanhaltija Testauslaitos Inspecta Sertifiointi Pätevöinnin pääperiaatteet Johto- ja tukiryhmän kokoonpano ja toiminta Johtoryhmä Tukiryhmä Pätevöintiä koskevan ohjeiston hallinta ja ylläpito Luottamuksellisuus ja salassapito Valitusmenettely ja epäselvyyksien ratkaiseminen pätevöintiasioissa Pätevöintien valvonta ja peruuttaminen Laatuauditoinnit ja katselmukset... 5 LIITTEET 1-3

2 Yleiset periaatteet SP - 1 Versio: 1 2 (5) 1 Tarkoitus on kuvattu tässä asiakirjassa. Pätevöintiä koskevat viranomaisvaatimukset on esitetty STUK:n julkaisemassa ohjeessa YVL3.8. Näiden vaatimusten mukaista käytännön pätevöintityötä ohjaamaan on luvanhaltijoiden toimesta laadittu yksityiskohtaiset ohjeet, joiden luettelo on tämän ohjeen liitteenä 3. Ohjeiden sisällössä on huomioitu sekä YVL3.8:n vaatimukset että Euroopassa yleisesti sovellettava European Methodology for Qualification (EUR EN) ja siihen liittyvät suositukset. 2 Vastuut Tämän asiakirjan ylläpidosta vastaa pätevöinnin johtoryhmä. 3 Pätevöinnin organisaatio Pätevöintiorganisaatio on esitetty liitteenä 1 olevassa kaaviossa. Pätevöintitoimintaa ohjaa ja valvoo johtoryhmä, jonka alaisuudessa toimii erillinen tukiryhmä. Näiden ryhmien toiminta on kuvattu ohjeen kohdassa 5. Luvanhaltijan, testauslaitoksen ja Inspecta Sertifioinnin pääasialliset tehtävät ovat seuraavat. 3.1 Luvanhaltija Luvanhaltijalla on kokonaisvastuu määräaikaistarkastusten asianmukaisesta suorituksesta ja siten myös tarkastusten pätevöinnistä. Sopimuksella luvanhaltija on siirtänyt osan pätevöintiin liittyvistä tehtävistään Inspecta Sertifioinnille kokonaisvastuun säilyessä luvanhaltijalla. Luvanhaltija vastaa kaikkien pätevöintiin liittyvien asiakirjojen toimittamisesta YVL3.8:n vaatimusten mukaisesti STUK:n hyväksyttäväksi riittävän ajoissa. Luvanhaltija toimittaa pätevöitävän tarkastuksen lähtötiedot STUK:n hyväksyttäväksi. Luvanhaltija vastaa myös lähtötietojen, tarkastusohjeen ja siihen liittyvän teknisen perustelun toimittamisesta pätevöintielimelle. Pätevöinnin jälkeen luvanhaltija toimittaa pätevöintiaineiston STUK:lle hyväksyttäväksi. Luvanhaltija vastaa pätevöintiaineiston arkistoinnista, koekappaleiden säilytyksestä ja salassapidosta. Pätevöintiaineistot tulee säilyttää koko ydinvoimalaitoksen käyttöiän ajan. Edelleen luvanhaltija vastaa käytännön kokeessa tarvittavien koekappaleiden hankinnasta ja niiden luotettavasta säilyttämisestä silloin kun koekappaleet säilytetään luvanhaltijan toimesta. Luvanhaltija toimittaa STUK:n antamat pätevöintejä koskevat ohjeet ja päätökset esittelymuistioineen pätevöinnin johtoryhmälle ja pätevöintielimelle sekä kyseiselle testauslaitokselle.

3 Yleiset periaatteet SP - 1 Versio: 1 3 (5) 3.2 Testauslaitos Testauslaitos laatii luvanhaltijan toimeksiannosta tarkastusohjeen ja teknisen perustelun sekä asettaa pätevöintiin tarkastuslaitteiston ja henkilökunnan. 3.3 Inspecta Sertifiointi Pätevöintien käytännön toteutuksesta vastaa Inspecta Sertifiointi luvanhaltijoiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Inspecta Sertifioinnin tehtävät on määritelty em. sopimuksessa. Yksittäisiin pätevöinteihin Inspecta Sertifiointi käyttää tarvittaessa myös oman organisaationsa ulkopuolisia asiantuntijoita. 4 Pätevöinnin pääperiaatteet Pätevöintiin liittyvät viranomaisvaatimukset ja pätevöinnin pääperiaatteet on kuvattu STUK:n ohjeessa YVL3.8. Pätevöinnin käytännön toteutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvä ohjeistus selviävät pätevöintiprosessin kuvauksesta, joka on luettavissa Inspecta Sertifioinnin wwwsivuilta. 5 Johto- ja tukiryhmän kokoonpano ja toiminta 5.1 Johtoryhmä Ydinvoimalaitosten luvanhaltijat perustavat johtoryhmän ja nimeävät sen jäsenet. Johtoryhmässä ovat edustettuina Fortum, TVO, VTT, ydinvoimalaitostarkastuksia suorittavat tarkastusyhtiöt ja STUK. Johtoryhmän sihteerinä toimii Inspecta Sertifioinnin edustaja. Johtoryhmän kokoonpano vahvistetaan vuosittain. Johtoryhmän tehtävät ovat: Pätevöintiin liittyvän kansallisen ohjeen Yleiset periaatteet (SP-1) hyväksyntä Pätevöintitoiminnan valvonta ja kehittäminen Toimintaedellytysten hallinta/vuosisuunnitelman laatiminen resurssien riittävyyden varmistaminen tarpeellisten kehityshankkeiden koordinointi ja käynnistäminen tarvittavien koekappaleiden saatavuuden varmistaminen Tukiryhmän nimeäminen 5.2 Tukiryhmä Käytännön pätevöintityötä ohjaa johtoryhmän nimeämä ja sen alaisuudessa toimiva tukiryhmä, jossa ovat edustettuina: Fortum, TVO, tarkastusyhtiöt, VTT, Posiva, Inspecta Sertifiointi, STUK

4 Yleiset periaatteet SP - 1 Versio: 1 4 (5) Tukiryhmän tehtävät ovat: Pätevöintien resurssien ja priorisointien kartoitus sekä seuranta Varmistaa pätevöintitoiminnassa tarvittavat Inspecta Sertifioinnin ulkopuoliset resurssit pätevöinteihin tarvittavat asiantuntijat koekappaleiden valmistus, vuokraus yms. YVL-tarkastajien koulutus/lisäpätevöinnit Pätevöintiprosessin ja pätevöintielimen tukeminen Kansallisen ohjeistuksen hyväksyntä Kehityksen seuraaminen ja osallistuminen ENIQ:n toimintaan Selvitysten teko ja ongelmakohtien esilletuonti johtoryhmän ratkaistavaksi ja päätettäväksi Tukiryhmään kuuluvat luvanhaltijoiden edustajat vastaavat pätevöinnissä käytettävän ohjeistuksen käsittelystä ja hyväksyttämisestä luvanhaltijan organisaatiossa. 6 Pätevöintiä koskevan ohjeiston hallinta ja ylläpito Pätevöinnissä käytettävien ohjeiden ylläpidosta vastaa Inspecta Sertifiointi ja ohjeisiin tehtävät muutokset hyväksyy tukiryhmä. Ohjeluettelo on liitteenä 3. Voimassaolevat ohjeet ovat tulostettavissa Inspecta Sertfioinnin kotisivuilta. Ohjeiden etulehdeltä näkyy ohjeen voimaantulopäivä. Inspecta Sertifiointi arvioi vuosittain ohjeet ja niiden uusimistarpeen. 7 Luottamuksellisuus ja salassapito Tarkastusten pätevöintiin osallistuvilta yrityksiltä tai henkilöiltä, jotka saavat käyttöönsä luottamuksellista aineistoa Inspecta Sertifiointi kerää vakuutukset salassapidosta. Pätevöintielimen ja johtoryhmän on käsiteltävä kaikki pätevöinnit luottamuksellisina siten, ettei yksityiskohtaisia tietoja anneta toiminnan ulkopuolisille. Tiedot sokkokoekappaleista säilytetään siten, että niistä ovat tietoisia vain kappaleet valmistuttanut yhtiö ja erikseen määritellyt henkilöt. Inspecta Sertifiointi pitää koekappaleista luetteloa ja yksityiskohtaiset vikatiedot sisältäviä kuvauksia vikakarttoineen. Sokkokappaleet ja niiden tiedot säilytetään Inspecta Sertifioinnin toimesta tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on rajoitettu. Koekappaleita ei saa käyttää muuhun toimintaan ilman kappaleen omistavan luvanhaltijan lupaa. Luvanhaltijan hallussa olevat koekappaleet säilytetään vastaavalla tavalla. Pätevöinneistä muodostuvan pätevöintiaineiston yhdet kappaleet säilytetään Inspecta Sertifioinnissa. Tämän aineiston osalta vain pätevöinnin toimeksiantaneella luvanhaltijalla on oikeus antaa sille julkaisulupa.

5 Yleiset periaatteet SP - 1 Versio: 1 5 (5) 8 Valitusmenettely ja epäselvyyksien ratkaiseminen pätevöintiasioissa Henkilö tai yhtiö, joka katsoo tulleensa väärin kohdelluksi, voi valittaa siitä johtoryhmälle. Valitus on tehtävä aina kirjallisesti. Johtoryhmä voi käsitellä asian kokouksessaan tai asettaa ryhmän, joka tutkii asian. Lopullisen päätöksen tekee johtoryhmä. Jos pätevöinnin suorituksessa tai asiakirjoissa ilmenee sellaisia epäselvyyksiä, ettei pätevöintielin voi niitä ratkaista sen on saatettava asia tukiryhmän käsittelyyn. Lopullisen päätöksen tekee johtoryhmä tukiryhmän selvityksen perusteella. Luvanhaltijan edustaja tukiryhmässä toimittaa valitukset tiedoksi laadunhallintaorganisaatiolleen. 9 Pätevöintien valvonta ja peruuttaminen Pätevöityjen menettelyjen valvontaa suorittavat luvanhaltijat määräaikaistarkastusten yhteydessä siten, että jos havaitaan jonkun tarkastajan tai ohjeen/menettelyn toimivan huonosti, asiasta ilmoitetaan Inspecta Sertifioinnille. Pätevöintielimen on tällöin käsiteltävä asia ja päätettävä jatkotoimenpiteistä, joita voivat olla lisäkokeet, pätevyysalueen rajausten muutos tai pahimmassa tapauksessa pätevöinnin peruuttaminen.. 10 Laatuauditoinnit ja katselmukset Johtoryhmä suorittaa kokouksessaan kerran vuodessa laatukatselmuksen, jossa todetaan Inspecta Sertifioinnin suorittaman arvioinnin perusteella ohjeiston riittävyys, suoritettujen pätevöintien suoritus ohjeistuksen mukaan pistokoemaisten auditointien perusteella ja mahdolliset valitukset. Inspecta Sertifioinnin edustaja tekee esityksen vuotuisista audit-toiminnoista. Esitys käsitellään ja hyväksytään johtoryhmän kokouksessa. Lisäksi luvanhaltijat tekevät QA-auditointia omien laadunvarmistuskäytäntöjensä mukaisesti. Liitteet Liite 1. Pätevöintiorganisaatio Liite 2. Pätevöinnissä käytettävä sanasto Liite 3. Voimassaolevien ohjeiden luettelo

6 Yleiset periaatteet LIITE 1 SP - 1 Versio: 1 1 (1) PÄTEVÖINTIORGANISAATIO JOHTORYHMÄ FORTUM TVO STUK TUKIRYHMÄ INSPECTA SERTIFIOINTI TARKASTUS- YHTIÖT (pätevöitävät) ASIAN- TUNTIJA- JÄSENET PÄTEVÖINTI- ELIN

7 Yleiset periaatteet LIITE 2 SP - 1 Versio: 1 1 (5) Liite 2. Pätevöinnissä käytetty sanasto Avoimella kokeella (Open Trial) tarkoitetaan sellaista pätevöitävällä tarkastusjärjestelmällä tehtävää pätevöintielimen valvomaa käytännön koetta, jossa tarkastajille on ennakkoon annettu tietoja tarkastettavan koekappaleen vioista. Suorituskyvyn osoituksella (Capability statement) tarkoitetaan teknistä perustelua yksikertaisempaa suorituskyvyn osoitusta. Fysikaalisilla perusteluilla (Physical Reasoning) tarkoitetaan teknisen perustelun osaa, joka sisältää koottuina yksityiskohtaiset laadulliset syyt määrätyn rikkomattomien tarkastusten ratkaisumallin valinnalle. Havaitsemistavoitteella (Detection target) tarkoitetaan pienintä vikaa, joka tarkastusjärjestelmällä on havaittava. Mikäli pätevöinti koskee myös vian koon määritystä on tarkastusjärjestelmällä kyettävä myös määrittämään em. vika ja sen koko. Havaitsemistavoitteena olevan vikakoon tulee ensisijaisesti perustua rakenneanalyysin tuloksiin ja sen tulee olla yhtä suuri tai pienempi kuin pätevöintivika. Tavoitteena on valita havaitsemistavoite siten, että se on yhtä suuri kuin pätevöintivikakoko, josta on vähennetty koon määrityksen toleranssi. Hyväksymis- ja hylkäämisperusteilla (Pass/Fall Criteria) tarkoitetaan pätevöinnin arvosteluperusteita, jotka liittyvät koekappaleesta havaittujen vikojen lukumäärään, valevikojen lukumäärään, vikakoon- ja paikanmäärityksen tarkkuuteen ja muihin sellaisiin tekijöihin, jotka raportoidaan tarkastusten pätevöinnissä ja joiden perusteella arvioidaan onnistuminen tai epäonnistuminen. Hyväksymisstandardeilla (Acceptance Standards) tarkoitetaan STUKin hyväksymiä vikanäyttämien hyväksymisstandardeja tai muita asiakirjoja, joissa esitetyt raja-arvot ovat voimassa yleisesti tietyn tyyppisille laitteille tai niiden osille ottamatta huomioon kyseisen kohdan todellisia jännityksiä. Hyväksyttävällä vikakoolla (Acceptable defect) tarkoitetaan suurinta vikakokoa, joka voidaan määräaikaistarkastuksissa hyväksyä kyseisessä rakenteessa. Hyväksyttävä vikakoko voi perustua standardiin tai rakenteen laskennalliseen analyysiin. Keinovialla (Artificial defect) tarkoitetaan koekappaleeseen tarkoituksellisesti sijoitettua vikaa, joka poikkeaa fysikaalisilta ominaisuuksiltaan todellisesta viasta. Tavallisimmin työstämällä valmistettu ura, syvennys yms.

8 Yleiset periaatteet LIITE 2 SP - 1 Versio: 1 2 (5) Kirjaamisrajalla (Recording Level) tarkoitetaan näyttämälle asetettua raja-arvoa, jonka ylittävät näyttämät tulee kirjata tarkastuspöytäkirjaan. Käytännön kokeilla (Practical Trials) tarkoitetaan rikkomattoman tarkastuksen arviointia siten, että tarkastusta sovelletaan sellaisiin koekappaleisiin, joissa on vikoja. Laboratoriokokeella (Laboratory trial) tarkoitetaan käytännön kokeita, jotka tarkastusyhtiö on suorittanut ilman pätevöintielimen valvontaa, mutta dokumentoinut kuten avoimen kokeen Lähtötiedoilla (Input Information) tarkoitetaan niitä tietoja (tarkastuskohdetta, sen rakenneaineita, vikoja yms. kuvaavat olennaiset muuttujat), joiden tulee olla käytettävissä ennen tarkastusten pätevöinnin aloitusta. Mallintamisella (Modelling) tarkoitetaan rikkomattomien tarkastusten matemaattisten mallien käyttöä suorituskyvyn kvantitatiiviseen arviointiin osana teknistä perustelua. Muotonäyttämällä (Geometrical Indication) tarkoitetaan rikkomattomalla tarkastusmenetelmällä saatua näyttämää tarkastuskohteen geometrisestä tai metallurgisesta rakenteesta. Muuttujatutkimuksilla (Parametric Studies) tarkoitetaan kokeellisia laboratoriotutkimuksia erilaisten olennaisten muuttujien yksittäisvaikutusten selvittämiseksi. Näyttämillä (Indication) tarkoitetaan vikanäyttämiä ja muotonäyttämiä. Olennaisilla muuttujilla (Essential Parameters) tarkoitetaan niitä vaikuttavia muuttujia, joilla on merkittävä vaikutus määrätyn tarkastuksen laatuun ja tulokseen. Niihin kuuluu lähtötietojen, tarkastusohjeen ja tarkastuslaitteistojen muuttujia. Pahimman tapauksen vioilla (Worst Case Defects) tarkoitetaan sellaisia vikoja ja tarkastuskohteen muotoja tai muita olennaisia muuttujia, jotka todennäköisesti edustavat suurimpia haasteita vikojen havaitsemiselle ja tarkalle koonmääritykselle kussakin lähtötietojen määrittämässä pätevöintitilanteessa käytettäessä määrättyä tarkastusjärjestelmää. Pätevöintiaineistolla (Qualification Dossier) tarkoitetaan pätevöinnin määrittelyn ja toteutuksen kannalta merkityksellistä, pätevöintikohtaisesti koottua aineistoa. Pätevöintiaineisto sisältää tiedot etsittävistä vioista, tarkas-

9 Yleiset periaatteet LIITE 2 SP - 1 Versio: 1 3 (5) tuskohteista ja -olosuhteista sekä tarkastusohjeet. Se sisältää myös pätevöintiohjeen ja pätevöinnin tulokset. Pätevöintielimellä (Qualification Body) tarkoitetaan sellaista riippumatonta asiantuntijaelintä, joka toteuttaa, arvioi ja todistaa pätevöintejä. Pätevöintijärjestelmällä (Qualification System) tarkoitetaan sellaista järjestelmää, johon kuuluvat menettelyohjeet ja hallinto pätevöintien hoitamista varten. Pätevöinnin lähestymistavalla (Qualification approach) Lähestymistavalla tarkoitetaan erilaisten pätevöintiin liittyvien toimenpiteiden yhdistelmää, joka tarvitaan halutun pätevöintitason saavuttamiseksi. Käsite sisältää sekä tarkastuksen teknisen vaikeuden tai uutuuden arvioinnin että halutun pätevöintitason huomioimisen. Pätevöintiohjeella (Qualification Procedure) tarkoitetaan järjestelmällisesti eteneviä sääntöjä, joilla kuvataan se, kuinka tietylle rakenteelle tehtävä tietty rikkomaton tarkastus tulee pätevöidä. Pätevöintitasolla (Qualification Level) tarkoitetaan pätevöitävän tarkastusjärjestelmän tarvitsemaa luotettavuuden vertailutasoa. Lähtötiedoissa määritettävän pätevöintitason valintaan vaikuttavat rakenteen vaurion ydintekninen riskimerkitys ja tarkastuksen osuus rakenteen vaurion todennäköisyyden alentamisessa. Ydintekniseen riskiin vaikuttavat rakenteen vaurion todennäköisyys ja seurausvaikutukset. Pätevöintitodistuksella (Qualification Certificate) tarkoitetaan tarkastusten n sääntöjen mukaisesti myönnettävää asiakirjaa, jossa todetaan saavutetuksi riittävä varmuus siitä, että tarkastuslaitteistot, ohjeet ja henkilöstö tai mikä tahansa niiden yhdistelmä pystyy tietyssä tarkastuksessa saavuttamaan kyseiselle tarkastukselle asetetut tavoitteet. Rajatuilla muuttujilla, jotka kattavat tietyn alueen (Essential Parameters within a Range; qualification to demonstrate the effectiveness of the inspection over the whole range), tarkoitetaan sellaisia olennaisia muuttujia, joiden koko vaihtelualueella tarkastus on pätevöitävä. Realistisella vialla (Realistic defect) tarkoitetaan koekappaleeseen tarkoituksellisesti sijoitettua vikaa, joka on tarkoitettu tuottamaan arvioitavana olevalla NDT- menetelmällä näyttämä, joka muistuttaa oikean vian synnyttämää näyttämää. Riskitietoisilla menetelmillä (Risk-informed methods) määräaikaistarkastusten yhteydessä tarkoitetaan todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tulosten yhdistämistä arviointeihin laitteiden ja rakenteiden vauriomekanismeista sekä vaurioiden sekundäärivaikutuksista. Silloin kun sovelletaan riskitietoisia menetelmiä

10 Yleiset periaatteet LIITE 2 SP - 1 Versio: 1 4 (5) ydinvoimalaitoksen laitteiden ja rakenteiden tarkastusohjelmien kehittämisessä ja laadinnassa, voidaan laitoksen ydinteknistä turvallisuutta parantaa ja tarkastustoiminnasta aiheutuvia säteilyannoksia pienentää siten, että kohdennetaan tarkastuksia tehokkaasti ja optimoidaan tarkastusvälejä. Riskitietoisella määräaikaistarkastusohjelmalla (Risk-informed inservice inspection, RI-ISI) tarkoitetaan sellaista ohjelmaa, jossa ohjeen YVL 3.8 mukaisten tarkastuskohteiden valinta kokonaisuudessaan perustuu riskitietoisten menetelmien käyttöön. RMS-arvo (Root mean square error) tarkoitetaan mittaustulosten neliöllistä keskivirhettä, joka lasketaan kaavasta: RMS = n i= 1 ( m t ) i i 2 n missä m i = mitattu vian koko ti = vian todellinen koko n = mitattujen vikojen lukumäärä Sokkokokeella (Blind Trial) tarkoitetaan sellaista pätevöitävällä tarkastusjärjestelmällä tehtävää pätevöintielimen valvomaa käytännön koetta, jossa tarkastajille ei ole ennakkoon annettu tietoja tarkastettavan koekappaleen vikojen lukumääristä, koosta, suuntautuneisuudesta eikä sijainnista. Tarkastusjärjestelmällä (Inspection System) tarkoitetaan kaikkia niitä rikkomattoman tarkastuksen osatekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tarkastuksen laatuun ja tulokseen, kuten tarkastuslaitteistoja ohjelmistoineen sekä tarkastusohjeita ja -henkilöstöä. Tarkastusjärjestelmän pätevöinnillä (Inspection Qualification) tarkoitetaan järjestelmän järjestelmällistä arviointia kaikin sellaisin menettelyin, joita tarvitaan varmistamaan luotettavasti tarkastusjärjestelmän vaatimusten mukainen toiminta todellisissa tarkastusolosuhteissa. Tarkastusten luotettavuudella (Inspection Reliability) tarkoitetaan tasoa, jonka tarkastusjärjestelmä saavuttaa vikojen havaitsemisessa ja määrityksessä valevikojen määrän pysyessä hyväksyttävänä sekä vikakokojen määrityksessä. Tarkastusohjeella (Inspection Procedure) tarkoitetaan sellaista tarkastuksen suoritustavan kirjallista kuvausta ja määrittelyä tietyssä tarkastustilanteessa, joka yksilöi olennaiset muuttujat ja määrittelee tarkkailtavat tekijät silloin, kun sovelletaan tarkastustekniikkaa vakiintuneiden standardien, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

11 Yleiset periaatteet LIITE 2 SP - 1 Versio: 1 5 (5) Teknisellä perustelulla (Technical Justification) tarkoitetaan todisteaineistoa, jolla osoitetaan tarkastusjärjestelmän voivan saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Teknistä perustelua voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin, kuten perustelemaan koekappaleiden tai vikojen valintaa tai perustelemaan tarkastuslaitteiston muutoksen pätevyyttä toistamatta koko pätevöintiä. Alustavassa teknisessä perustelussa (Preliminary Technical Justification) esitetään valitut tarkastuksen vaikuttavat muuttujat. Tarkastuksen fysikaaliset perustelut esitetään siinä laajuudessa, että ne perustelevat tarkastusmenetelmän ja tekniikan valinnan. Alustava tekninen perustelu täydennetään pätevöinnin aikana lopulliseksi tekniseksi perusteluksi. Todellisella vialla (Real defect) tarkoitetaan vikaa, joka on syntynyt materiaaliin luonnollisella mekanismilla esim. valmistuksen tai laitoksen käytön aikana. Vaikuttavilla muuttujilla (Influential Parameters) tarkoitetaan niitä muuttujia, joilla voi olla vaikutusta määrätyn tarkastuksen laatuun ja tulokseen. Vakioiduilla muuttujilla, joilla on toleranssialue (Essential Parameters; value has to be fixed within a tolerance), tarkoitetaan sellaisia olennaisia muuttujia, joilla on tietyt kiinteät, vakioidut arvot ja toleranssialue. Valevialla (False Call) tarkoitetaan tarkastuskohteen ehjän alueen väärää arviointia vialliseksi. Vikanäyttämällä (Flaw Indication) tarkoitetaan rikkomattomalla tarkastusmenetelmällä saatua osoitusta viasta.

12 Yleiset periaatteet LIITE 3 SP - 1 Versio: 1 1 (1) Liite 3. Pätevöinnin ohjeet Yleiset periaatteet SP 1 Pätevöintielin SP 2 Pätevöintiaineisto SP 3 Pätevöinnin lähtötiedot SP 4 Pätevöintiohjeen laatiminen SP 5 Teknisen perustelun laatiminen SP 6 Käytännön kokeet SP 7 Henkilöstön pätevöinti SP 8 Pätevöintien laajentaminen SP 9

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten. Pätevöinnin lähtötietojen laatiminen

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten. Pätevöinnin lähtötietojen laatiminen 1 (7) Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten pätevöintijärjestelmä Pätevöinnin lähtötietojen laatiminen 1 Tarkoitus... 2 2 Henkilöstö, vastuut... 2 3 Tarkastuskohteen

Lisätiedot

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten 1 (10) Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten pätevöintijärjestelmä Pätevöintiohjeen laatiminen 1 Tarkoitus... 2 2 Laadinta ja hyväksyntä... 2 2.1 Laatimisvastuu...

Lisätiedot

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten 1 (5) Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten pätevöintijärjestelmä Teknisen perustelun laatiminen 1 Tarkoitus... 2 2 Henkilöstö, vastuut... 2 3 Alustavan teknisen

Lisätiedot

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten

Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten 1 (6) Suomen ydinvoimateollisuudessa sovellettava rikkomattomien määräaikaistarkastusten pätevöintijärjestelmä Henkilöstön pätevöinti 1 Tarkoitus... 2 2 Vastuut... 2 3 Pätevöintivaatimusten asettaminen...

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet 19.12.1996 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 4 Rakennetarkastuksen sisältö ja toteutus 4 4.1 Rakennetarkastuksen

Lisätiedot

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET

YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET YDINLAITOSTEN MEKAANISET LAITTEET JA RAKENTEET Testaus- ja tarkastuslaitosten hyväksyminen 1 YLEISTÄ 3 2 RIKKOMATON AINEENKOETUS 4 2.1 Testauslaitos 4 2.2 Testaajat 5 3 RIKKOVA AINEENKOETUS 5 4 MEKAANISTEN

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5 2015-04-21 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus

YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus YVL ohjeuudistuksen tilannekatsaus Ydinenergia alan toimittajat 3.11.2011 Martti Vilpas STUK Esityksen sisältö Tausta Uudet YVL ohjeet valmistelutilanne Laitehankintojen kannalta keskeisten YVL ohjeiden

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

Telineasentajat Hakuohje

Telineasentajat Hakuohje 4.3.2014 1(5) TELINE- JA SÄÄSUOJA-ASENTAJIEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Telineasentajien pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat

Hakuohje Kuormaus- ja lastaussillat 1 (5) OHJEET KUORMAUS- JA LASTAUSSILTOJEN SEKÄ TAKA- JA SIVULAITANOSTIMIEN TARKASTAJIEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu kuormaus ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta

Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Ydinvoimalaitosseminaari, Lahti 18.2.2011 Ydinvoimalaitosten hitsatut rakenteet vaatimukset ja valvonta Martti Vilpas Säteilyturvakeskus (STUK) Ydinvoimalaitosten valvonta Helsinki Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosten paineastioiden. NDT-järjestelmien pätevöinti

Ydinvoimalaitosten paineastioiden. NDT-järjestelmien pätevöinti &STUK FI9900005 STU K-YTO-TR 1 48 Marraskuu 1998 Ydinvoimalaitosten paineastioiden määräaikaistarkastuksissa käytettävien NDT-järjestelmien pätevöinti 30-12 Kai Elfving Tutkimuksen yhteyshenkilö Säteilyturvakeskuksessa

Lisätiedot

Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014)

Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (29) Ohje YVL E.5, ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (20.5.2014) 1 Johdanto Uusi ohje YVL E.5 on edellisen ohjeen YVL 3.8 Ydinvoimalaitosten

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

HTT- TAVARANTARKASTUS. - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa

HTT- TAVARANTARKASTUS. - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa HTT- TAVARANTARKASTUS - puolueetonta ja valvottua asiantuntijatoimintaa HTT-järjestelmä Tavarantarkastus on Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan (HTT) suorittama tavaran/palvelun tekninen

Lisätiedot

NÄKÖKOHTIA RISKITIETOISTEN MENETELMIEN SOVELTAMISESTA YDINVOIMALOIDEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSIIN

NÄKÖKOHTIA RISKITIETOISTEN MENETELMIEN SOVELTAMISESTA YDINVOIMALOIDEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSIIN STUK-YTO-TR 194 / HELMIKUU 2003 NÄKÖKOHTIA RISKITIETOISTEN MENETELMIEN SOVELTAMISESTA YDINVOIMALOIDEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSIIN Matti Sarkimo (VTT Tuotteet ja Tuotanto) Tutkimuksen yhteyshenkilö Säteilyturvakeskuksessa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Hakuohje Kuormausnosturitarkastajat

Hakuohje Kuormausnosturitarkastajat 4.10.2012 1(6) OHJEET KUORMAUSNOSTURITARKASTAJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu valtioneuvoston asetuksen 403/2008 kuormausnostureiden tarkastajien sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

NDT menetelmä Taso 1 tunnit Taso 2 tunnit

NDT menetelmä Taso 1 tunnit Taso 2 tunnit NDT-TESTAAJIEN PÄTEVÖINTITOIMINTA NDT-henkilöiden pätevöintitutkinnot ja sertifioinnit tehdään vuonna 2001 hyväksytyn Nordtest Doc gen 010 -version mukaisesti, joka täyttää vaatimuksiltaan EN 473 vuoden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS

RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS 2 Sisältö 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus... 3 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus... 3 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 Sisällysluettelo ORIVEDEN KAUPUNGIN SISÄISEN TARKASTUKSEN OHJESÄÄNTÖ 5 1 Soveltamisala 5 2 Tarkoitus ja periaatteet

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi

EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet. Hitsauskoordinoijan ohjekirja. Innover. Innovator Network Oy innover@ innover.fi EN 1090-1 Kantavat teräsrakenteet Hitsauskoordinoijan ohjekirja innover@ innover.fi Innover Alkusanat Tämän dokumenttikokoelman tarkoitus on opastaa yritystäsi CE- merkintäprojektissa laatimamme FPC järjestelmän

Lisätiedot

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus

N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 5: Täydellinen laadunvarmistus. Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Liite 6: Valmistuksen sisäinen tarkastus N:o 621 1609 LIITTEET: Liite 1: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Liite 2: Vaatimustenmukaisuutta osoittavan CE-merkinnän ja taatun äänitehotason osoittavan merkinnän mallit Liite 3: Valmistuksen sisäinen

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013

Köysien varassa työskentelevät henkilöt 19.8.2013 19.8.2013 1(7) KÖYSIEN VARASSA TYÖSKENTELEVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVÖINTI/SERTIFIOINTI 1 YLEISTÄ Pätevöinnin ja sertifioinnin vaatimukset ja menettelyt on kuvattu tässä ohjeessa. Sertifiointeihin sovelletaan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä

HAKUOHJE Siivouksen tekninen laatu Mittaus- ja arviointijärjestelmä Henkilösertifiointi 2014-08-15 Sivu 1 / 6 1 Johdanto Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS 5994 INSTA 800 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäytäntö. Sertifiointitoiminta täyttää SFS-EN/ISO/IEC

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus 10.3.2011 Marja-Leena Järvinen STUKin toiminta-ajatus Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Lämpökuvaajat taso I & II

Lämpökuvaajat taso I & II 2013-08-21 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa on yleisesti kuvattu teollisuuden kunnonvalvonnan lämpökuvaajan sertifiointikäytäntö, edellytykset tutkintoon osallistumiselle ja sertifioinnin hakemistapa

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi Janne Hämäläinen, EWE 13.12.2005 TURVALLISUUS KÄYTTÖVARMUUS TUOTTAVUUS YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS POLARTEST Oy Vakituinen henkilöstö:

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje

Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje Gunnar Åström RIL 1 Taustaa 2000 luvulla kattosortumien määrä hälyttävä Ympäristöministeri Jan Erik Enestam: nollatoleranssi Rakenteellisen turvallisuuden

Lisätiedot

ELINA SALENIUS PÄTEVÖINNIN JA RISKITIETOISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSOHJELMAN VÄLINEN YHTEYS Diplomityö

ELINA SALENIUS PÄTEVÖINNIN JA RISKITIETOISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSOHJELMAN VÄLINEN YHTEYS Diplomityö ELINA SALENIUS PÄTEVÖINNIN JA RISKITIETOISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSOHJELMAN VÄLINEN YHTEYS Diplomityö Tarkastaja: Veli-Tapani Kuokkala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnassa 9.10.2013

Lisätiedot

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laatudokumentoinnin kehittäminen, sähködokumentaatio-mapin sisältö. 3D-mallinnus ja sen käyttö Lehtori, DI Yrjö Muilu, Centria AMK Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Laadunhallintaan

Lisätiedot

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkitarkastukset Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkien henkilökunnan lääkekaapit tehosyyniin Lääkelaitos syynää apteekkien henkilökunnan lääkekaappeja apteekkitarkastusten yhteydessä

Lisätiedot

NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti

NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti NR-suunnittelijoiden ja ohjelmien sertifiointi NR-PÄIVÄ 16.1.2014 Messilän kartano, Lahti Reijo Ravila 16.1.2014 NR-suunnittelijat EN14250 ja TR22 EN14250: 7.3.3.1 Henkilökunta Henkilöiden, jotka suorittavat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

BUREAU VERITAS FINLAND

BUREAU VERITAS FINLAND BUREAU VERITAS FINLAND Bureau Veritas on maailman johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tarjoava yritys. Suomessa palvelumme kattavat laivaluokitukset ja merenkulun sertifioinnit, monipuoliset

Lisätiedot

TARKASTUSOHJE JA OLENNAISET MUUTTUJAT NDT-PÄTEVÖINNISSÄ

TARKASTUSOHJE JA OLENNAISET MUUTTUJAT NDT-PÄTEVÖINNISSÄ &STUK FI0000091 STUK-YTO-TR165 Kesäkuu 2000 TARKASTUSOHJE JA OLENNAISET MUUTTUJAT NDT-PÄTEVÖINNISSÄ Matti Sarkimo (toim.) VTT Valmistustekniikka Tutkimuksen yhteyshenkilö Säteilyturvakeskuksessa Olavi

Lisätiedot

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat

Hakuohje Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijat 1 (6) OHJEET TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJOIDEN SERTIFIOINTIA HA- KEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö,

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Taso Tarkastusmenetelmä 1 2 3

Taso Tarkastusmenetelmä 1 2 3 NDT-TESTAAJIEN PÄTEVÖINTITOIMINTA Markku Pasonen 8.2.2013 1(11) NDT-TESTAAJIEN PÄTEVÖINTITOIMINTA 1. JOHDANTO NDT-henkilöiden pätevöintitoiminta on Suomessa aloitettu aikoinaan 1970-luvulla VTT:n toimesta

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO NON-DESTRUCTIVE TESTING OF MECHANICAL EQUIPMENT FOR NUCLEAR PLANTS OF OLKILUOTO Prestation ---------------------------------------------: Autorité chargée de la délivrance ---------------: Caractère obligatoire

Lisätiedot

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean tarkastukset Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Tarkastuskriteerit Fimean tarkastusmandaatti perustuu kudoslakiin Viranomaistarkastuksessa selvitetään vastaako toiminta vaatimuksia Vaatimukset perustuvat

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Nostoapuvälinetarkastajat

Nostoapuvälinetarkastajat 2015-03-02 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan nostoapuvälineiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset ja sertifioinnin hakemistapa sekä sertifioinnin ylläpitokäytäntö.

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Suomen GLP-ohjelma ja Fimean GLPtarkastukset. Pirkko Puranen, ylitarkastaja Lääkealan toimijoiden valvonta

Suomen GLP-ohjelma ja Fimean GLPtarkastukset. Pirkko Puranen, ylitarkastaja Lääkealan toimijoiden valvonta Suomen GLP-ohjelma ja Fimean GLPtarkastukset Pirkko Puranen, ylitarkastaja Lääkealan toimijoiden valvonta GLP säädökset ja ohjeet OECD - Mutual Acceptance of Data (MAD-sopimus), tiedon vastavuoroinen hyväksyntä

Lisätiedot

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet FINAS-akkreditointipalvelu Espoo 2013 ISBN 978-952-6682-01-3 1(6) Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen

Lisätiedot