RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS"

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTA- OHJE LUONNOS

2 2 Sisältö 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Sisäisen tarkastuksen tarkoitus Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Raahen kaupunkikonsernissa Sisäisen toiminnan tarkastajan asema, valtuudet ja vastuut Tavoitteet Palvelut Työmenetelmät Eettiset toimintaperiaatteet Toiminnan suunnittelu Tarkastustoimeksiannon toteuttaminen Suunnittelu Tarkastustyö Raportointi Seurantatarkastus Työpapereiden arkistointi Raportointi hallitukselle ja ylimmälle johdolle Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen koordinointi Sisäisen tarkastuksen ammattitaito ja laadunvarmistus Sisäisen toiminnan tarkastaja Voimaantulo... 7

3 3 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee Raahen kaupunkikonsernin sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, toimivallan ja vastuut sekä aseman organisaatiossa, toiminta-alueen ja tietojen saantioikeuden. 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa kaupunkikonsernille ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupunkikonsernia ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Raahen kaupunkikonsernissa Vastuu Raahen kaupunkikonsernin sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Raahen kaupunkikonsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa Raahen kaupungin sisäisen toiminnan tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. 4 Sisäisen toiminnan tarkastajan asema, valtuudet ja vastuut Asema. Sisäisen toiminnan tarkastaja toimii toiminnallisesti Raahen kaupunginhallituksen ja hallinnollisesti kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla Raahen kaupunkikonsernin kaikki toiminnot ja kaikki organisaation tasot. Valtuudet. Sisäisen toiminnan tarkastajalla on oikeus saada tarkastustehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapitosäännösten estämättä, oli tieto kenellä ja missä muodossa tahansa. Lisäksi hän on oikeutettu saamaan kaikilta toimijoilta tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellista apua. Tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi sisäisen toiminnan tarkastaja voi esittää pyynnön osallistua toimielimen kokoukseen toimielimen puheenjohtajalle, joka ratkaisee osallistumisoikeutta koskevan asian. Vastuut. Sisäisen toiminnan tarkastajalla on asiantuntijavastuu työstään. Tarkastus- ja konsultointitoiminnan riippumattomuuden turvaamiseksi sisäisen toiminnan tarkastajalla ei ole toiminnallista vastuuta arvioinnin kohteena olevista toiminnoista, eikä hänellä ole oikeutta osallistua näiden toimintojen päätöksentekoon. 5 Tavoitteet Sisäisen toiminnan tarkastuksen tavoitteena on edistää Raahen kaupunkikonsernin toimintavarmuutta. Toimintavarmuudella tarkoitetaan sitä, että kaupunkikonsernissa - noudatetaan lakeja, säännöksiä ja sopimuksia - tunnistetaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavat keskeiset riskit, mutta myös mahdollisuudet ja hallitaan ne tarkoituksenmukaisella tavalla - saavutetaan tavoitteet - tehdään päätökset oikeiden, riittävien ja oikea-aikaisten tietojen perusteella - toimitaan tehokkaasti ja taloudellisesti

4 4 - varmistetaan, että omaisuus on turvattu - toimitaan hallituksen, valtuuston ja ylimmän johdon linjausten ja päätösten mukaisesti 6 Palvelut Sisäisen toiminnan tarkastus tuottaa asiantuntijapalveluita, joita ovat: - arviot tarkastelun kohteena olevan toiminnan, prosessin, järjestelmän, hankkeen, - työmenetelmän tai toimintatavan toimintavarmuudesta - kokonaisarviot organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien - toimintavarmuudesta - kehittämisehdotukset toimintavarmuuden parantamiseksi - selvitykset, kannanotot ja lausunnot - erityistoimeksiantojen toteuttaminen - tilintarkastajien ja kaupunkikonsernin välisen yhteistyön koordinointi. Sisäisen tarkastuksen palvelut koskevat erityisesti seuraavia alueita: - säädösten, määräysten ja sopimusten noudattamisen arviointi - tavoitteiden asettamisen ja toteuttamisen sekä tuloksien seurannan arviointi - riskienhallinnan arviointi - organisaation toimivuuden arviointi - raportoinnin ja sisäisten valvontamenetelmien luotettavuuden, riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi - organisaation tietotekniikan johtamis- ja hallintojärjestelmän arviointi - resurssien taloudellisen käytön arviointi - eettisten tavoitteiden, ohjelmien ja toimenpiteiden suunnittelun, käyttöönoton ja tuloksellisuuden arviointi - väärinkäytösten estämis- ja omaisuuden turvaamistoimenpiteiden arviointi - johdon päätösten ja organisaation ohjeiden noudattamisen sekä ohjeiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi 7 Työmenetelmät Palveluiden tuottamiseen käytetään tarkastuksia, konsultointia ja koulutusta. Tarkastukset ovat objektiivista havaintojen kokoamista ja niiden analysointia. Niiden tarkoituksena on tuottaa organisaatiolle riippumaton arvio riskienhallinnasta, valvonnasta tai johtamis- ja hallintoprosesseista. Tarkastustehtävään kuuluu tarkastuksen tavoitteiden määrittely, usein riskianalyysin pohjalta, todentavan aineiston hankkiminen ja analysointi, päätelmien tekeminen ja tarvittaessa suositusten antaminen epäkohtien korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Todentava aineisto hankitaan esimerkiksi analyyttisin menetelmin, tutkimalla asiakirjoja, havainnoimalla ja haastatteluilla. Tarkastusta kuvataan ja suositukset annetaan tarkastusraportissa. Siihen sisällytetään tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kannanotot kehittämisehdotusten toteuttamisesta. Sisäisen toiminnan tarkastus arvioi annettujen suositusten tilaa ja toteutumista säännöllisesti ja raportoi jäljellä olevista riskeistä.

5 5 Sisäisen tarkastuksen konsultointipalvelut ovat neuvonanto- ja muita sen luonteisia palveluita, joiden tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa kaupunkikonsernin toiminnoille ja ehdotuksia organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien kehittämiseksi. Kehityshankkeissa sisäisen toiminnan tarkastaja voi olla edustettuna johto-, projekti- tai tukiryhmässä, mutta ilman operatiivista vastuuta. 8 Eettiset toimintaperiaatteet Sisäisen toiminnan tarkastus asettaa omat tavoitteensa niin, että ne ovat sopusoinnussa kaupunkikonsernin tavoitteiden ja arvojen kanssa. Sisäisen toiminnan tarkastaja suorittaa tehtävänsä siten, että kaupunkikonsernin arvot osaltaan ohjaavat heidän työtään. Sisäisen toiminnan tarkastus noudattaa toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja eettisiä periaatteita. Sisäisen toiminnan tarkastuksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. Sisäisen toiminnan tarkastus on riippumaton tarkastettavista toiminnoista, ja sisäisen toiminnan tarkastajan edellytetään olevan työssään objektiivinen. Sisäisen toiminnan tarkastajan tulee pidättäytyä arvioimasta sellaisia toimintoja, joista hän on ollut vastuussa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Sisäisen toiminnan tarkastajan on ilmoitettava kaupunginjohtajalle riippumattomuutta tai objektiivisuutta vaarantavista tekijöistä ja olennaisista poikkeamista sisäisen tarkastuksen ammattistandardeista. Tarkastajan on käytettävä työssään saamaansa tietoa harkiten ja varovasti sekä asianmukaista salassapitoluokittelua noudattaen. Tietoja ei saa käyttää henkilökohtaisen edun tavoittelemiseksi eikä tavalla, josta voi olla haittaa kaupunkikonsernille. 9 Toiminnan suunnittelu Sisäisen toiminnan tarkastaja laatii ja esittelee vuosittain sisäisen tarkastustoiminnon toimintasuunnitelman kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi. Toimintasuunnitelma perustuu dokumentoituun riskiarviointiin. Sisäisen toiminnan tarkastuksen toimintasuunnitelma laaditaan niin, että siinä voidaan ottaa huomioon muun organisaation suunnittelun tulokset sekä hallituksen ja toimeenpanevan johdon tarpeet sekä tilintarkastajien suunnitelmat. Toimintasuunnitelmassa varaudutaan myös yllättäen esiin tulevien tehtävien hoitamiseen. Hyväksytystä suunnitelmasta ja sen merkittävistä muutoksista tiedotetaan kaupunginhallitukselle. 10 Tarkastustoimeksiannon toteuttaminen Tarkastusprosessiin kuuluvat tarkastuksen suunnittelu, tietojen hankkiminen, analysointi, arviointi ja raportointi sekä seurantatarkastus. Sisäisen toiminnan tarkastaja määrittelee ja tarpeen mukaan dokumentoi arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintansa suunnittelua, tarkastustyötä ja raportointia koskevat, alempana esitettyä tarkemmat menettelytavat Suunnittelu Tarkastusta varten laaditaan kirjallinen, tarkastuskohteen alustavaan riskien arviointiin pohjautuva työsuunnitelma, johon sisältyvät ainakin tehtävän laajuus ja rajoitteet, tavoite, aikataulu ja käytettävät resurssit sekä menetelmät. Työsuunnitelma käydään keskeisiltä osin läpi tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kanssa aloituskeskustelussa.

6 Tarkastustyö Tarkastuskohteesta hankitaan tietoa tutkimalla asiakirjoja sekä haastatteluiden, vertailujen, otosten ja testien avulla. Kunkin tarkastettavan asian osalta arvioidaan miten asiat ovat suhteessa arviointiperusteisiin, mistä mahdolliset erot johtuvat ja mitä niistä seuraa sekä mihin toimenpiteisiin toiminnan kehittämiseksi tulisi ryhtyä. Tarkastuksesta laaditaan työpaperit, jotka dokumentoivat kaiken sen tehtyä työtä koskevan olennaisen informaation, joka tukee johtopäätöksiä ja toimeksiannon tuloksia Työpaperit on laadittava ja säilytettävä siten, että havainnot, analyysit ja johtopäätökset sekä mahdolliset suositukset voidaan myös jälkikäteen niiden perusteella todentaa Raportointi Tarkastushavainnot ja mahdolliset kehittämisehdotukset sekä tilanteen mukaan tarkastusraportin luonnos käydään tarkastuskohteen johdon kanssa läpi tarkastuksen loppukeskustelussa. Tarkastettavasta tai arvioitavasta kohteesta vastuussa oleville annetaan mahdollisuus esittää näkemyksensä havainnoista ja johtopäätöksistä ennen lopullista raportoinnin antamista, ellei ole perusteltua syytä menetellä toisin. Tarkastusraporttiin liitetään tarkastuskohteen johdon vastine, josta käy ilmi, hyväksyykö johto esitetyt kehittämisehdotukset sekä miten ja millä aikataululla kehittämisehdotukset aiotaan toteuttaa. Tarkastusraportti tai sen ote jaetaan tarkastuskohteen johdolle ja muille vastuutahoille, joita tulokset ja mahdolliset suositukset suoranaisesti koskevat. Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja tilintarkastaja saavat raportin tai sen tiivistelmän tiedoksi. Mikäli sisäisen toiminnan tarkastaja katsoo, että johdon hyväksymä riski jossain kohdin on kaupunkikonsernin kannalta liian suuri, hänen tulee saattaa asia välittömästi kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Sisäisen toiminnan tarkastajan on niin ikään viivytyksettä raportoitava kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle havaitsemistaan merkittävistä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan puutteista sekä väärinkäytöksistä. Kirjallisen raportoinnin asemasta tai lisäksi tulokset voidaan esitellä suullisesti Seurantatarkastus Sisäinen tarkastus seuraa säännöllisin välein kehittämisehdotusten käsittelyä ja suositusten perusteella toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta riskien hallitsemisessa ja toiminnan kehittämisessä. Seurantatarkastuksen tuloksista raportoidaan tarkastuskohteen vastuuhenkilöille, kaupunginjohtajalle, asianomaiselle toimielimelle ja tilintarkastajalle Työpapereiden arkistointi Tarkastusraportit ja työpaperit säilytetään sisäisen toiminnan tarkastajan päättämien ohjeiden ja arkistointia koskevien kaupunkikonsernin määräysten mukaisesti. 11 Raportointi hallitukselle ja ylimmälle johdolle Sisäisen toiminnan tarkastaja raportoi säännöllisesti kaupunginhallitukselle sekä ylimmälle johdolle toimintasuunnitelman toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta, valvontatoimenpiteistä sekä muista kaupunkikonsernia tai sen johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista.

7 7 12 Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen koordinointi Sisäisen toiminnan tarkastaja huolehtii kaupunkikonsernin ja sen tilintarkastajien välisen yhteistyön koordinoinnista ja sen edellyttämästä riittävästä yhteistyöstä ja yhteydenpidosta tilintarkastajien kanssa. Koordinoinnilla pyritään varmistamaan, että tarkastustoiminta on riittävän kattavaa ja ettei päällekkäistä työtä tehdä. Kaupunkikonsernin tilintarkastajilla on oikeus tutustua kaikkiin tarkastuskertomuksiin ja sisäisen tarkastuksen työpapereihin. Vastavuoroisesti sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada kaikki tilintarkastajien raportit ja lausunnot tiedoksi sekä tutustua niitä koskeviin työpapereihin. 13 Sisäisen tarkastuksen ammattitaito ja laadunvarmistus Sisäisen tarkastuksen toiminnolla tulee kokonaisuutena olla tai sen tulee hankkia tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Sisäisen toiminnan tarkastaja vastaa ulkoa hankittujen tarkastuspalveluiden laadun valvonnasta. Sisäisen toiminnan tarkastajan tulee varmistaa tehtävien edellyttämä jatkuva ammatillinen kehittyminen. Sisäisen tarkastuksen tulee kehittää ja ylläpitää sisäisen tarkastuksen laadunvarmistusmenettelyitä. Menettelyihin sisältyvät sekä jatkuvat laadunvarmistusmenettelyt että säännöllisin väliajoin tehtävät sisäiset ja ulkoiset arvioinnit sisäisen tarkastuksen toiminnan laadusta. 14 Sisäisen toiminnan tarkastaja Kaupunginjohtaja vahvistaa sisäisen toiminnan tarkastajan nimittämistä, erottamista ja palkkauksen määräytymistä koskevat päätökset. Kaupunginjohtaja myös vastaa sisäisen toiminnan tarkastajan toiminnan tarkoituksenmukaisesta arvioinnista. 15 Voimaantulo Tämä toimintaohje tulee voimaan sitten, kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Sisäisen toiminnan tarkastajan on vuosittain arvioitava toimintaohjeen päivitystarpeet ja tarvittaessa esitettävä siihen tehtävät muutokset kaupunginhallitukselle.

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 14.10.2011 Johtoryhmä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa 2 1.1. Sisäisen valvonnan strategiaperusta 3 1.2. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT Ohjeita Sisäiset tarkastajat ry Ammatillisten asioiden toimikunta 8.12.2014 Sisällys 1. IIA:N AMMATILLISEN OHJEISTUKSEN VAATIMUKSET... 3 2. YLEISTÄ ULKOA HANKITTUJEN

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018 Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018 Tarkastustoimikunta 11.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 2 Sisäisen valvonnan periaatteet... 2 Sisäisen

Lisätiedot

HYVÄN HALLINNON OHJE. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2011

HYVÄN HALLINNON OHJE. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2011 HYVÄN HALLINNON OHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2011 Voimaantulo 1.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORIVEDEN KAUPUNGIN JOHTAMIS-, HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTEL- MÄ 1 1.1 Johtamis- ja hallintojärjestelmä

Lisätiedot

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Luumäen kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kunnanhallitus 10.8.2015 2 (18) Sisältö 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 3 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet... 3

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 Isonkyrön kunta 1 (10) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Sisäisen valvonnan ohje 1.10.2013. (KV xx : xx xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Sisäisen valvonnan ohje (KV xx : xx xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA... 3 1.1 Hailuodon kunnan johtamisjärjestelmä... 3 1.2

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

TALOUS -JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

TALOUS -JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet TALOUS -JA HENKILÖSTÖHALLINNON ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 2/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:2 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:2 ISBN 978-952-13-6037-4 (pdf)

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtoryhmä 13.9.2013 Yt-toimikunta 4.11.2013 KH xx.xx.xxx Valtuusto xx.xx.xxxx Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 KOKONAISTURVALLISUUS,

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus. Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Hyväksytty Hall 6.3.2015 16, ja Valt 12.6.2015 13 voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KÄSITTEINÄ 3 2. SISÄINEN

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot