Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje"

Transkriptio

1 Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

2 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, toimivallan ja vastuut sekä aseman organisaatiossa, toiminta alueen ja tietojensaantioikeuden. 2 Sisäisen tarkastuksen tarkoitus Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi ja varmistus sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa PKSSK:lle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee PKSSK:ta ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta, johtamis ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 3 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen PKSSK:ssa Sisäinen tarkastus voidaan järjestää joko omana viranhaltijatyönä tai osittain/kokonaan ulkoistettuna. PKSSK:n sisäisen tarkastuksen viranhaltijan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita voidaan hankkia esimerkiksi täydentämään väliaikaista resurssivajetta, puuttuvaa erityisosaamista, tai sisäisen tarkastuksen palvelut voidaan hankkia kokonaan ulkoistettuna, mutta silloinkin vastuu tuloksellisen sisäisen tarkastuksen toiminnon ylläpitämisestä säilyy PKSSK:lla. 4 Asema, valtuudet ja vastuut Asema. Sisäinen tarkastus toimii toiminnallisesti kuntayhtymän hallituksen ja hallinnollisesti kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla PKSSK konsernin kaikki toiminnot ja kaikki toimintayksiköt. Myös PKSSK:n kolmannelta osapuolelta hankkimat palvelut ja niiden tuottaminen kuuluvat sisäisen tarkastuksen toiminta alueeseen siinä laajuudessa kuin palveluntoimitussopimuksissa on määritelty. Sisäinen tarkastus ei kuitenkaan vastaa tarkastusoikeuden sisällyttämisestä esimerkiksi palveluntoimitussopimuksiin. Valtuudet. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada tarkastustehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapitosäännösten estämättä, oli tieto kenellä ja missä muodossa tahansa. Lisäksi se on oikeutettu saamaan toimintayksiköiltä tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellista apua. Vastuut. Sisäisellä tarkastajalla on asiantuntijavastuu työstään. Tarkastus ja konsultointitoiminnan riippumattomuuden turvaamiseksi sisäisellä tarkastuksella ei ole toiminnallista vastuuta arvioinnin kohteena olevista toiminnoista, eikä sillä ole oikeutta osallistua näiden toimintojen päätöksentekoon. Johdon ja henkilöstön vastuu. Hallitus ja kuntayhtymän johtaja vastaavat tarkoituksenmukaisen valvonta, riskienhallinta sekä johtamis ja hallintojärjestelmän olemassaolosta. Kuntayhtymän johtaja ja muut tilivelvolliset sekä esimiesasemassa olevat henkilöt vastaavat järjestelmän suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta henkilöstön kanssa.

3 5. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tavoitteet Sisäisen tarkastuksen toiminnon tavoitteena on tuottaa lisäarvoa PKSSK:lle edistämällä toiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Lisäarvoa tuotetaan arvioimalla ja edistämällä niitä toimenpiteitä ja prosesseja, joilla PKSSK noudattaa lakeja, säännöksiä ja sopimuksia tunnistaa tavoitteiden saavuttamista uhkaavat keskeiset riskit ja hallitsee ne tarkoituksenmukaisella tavalla saavuttaa tavoitteensa tekee päätökset oikeiden, riittävien ja oikea aikaisten tietojen perusteella toimii tehokkaasti ja taloudellisesti varmistaa, että sen resurssit on turvattu toimii hallituksen ja ylimmän johdon linjausten ja päätösten mukaisesti. 6. Asiakkaat ja palvelut Sisäisen tarkastuksen ensisijaiset asiakkaat ovat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja. Sisäisen tarkastuksen palvelut jakaantuvat: a) arviointi ja varmistuspalveluihin b) konsultointipalveluihin Arviointi ja varmistuspalvelut ovat palveluja, joissa sisäinen tarkastaja arvioi objektiivisesti tarkastusaineistoa tuottaakseen riippumattoman arvion tai johtopäätöksen organisaatiokokonaisuudesta, toiminnasta, toiminnosta, prosessista, järjestelmästä tai muusta arvioinnin kohteena olevasta asiasta. Arviointi ja varmistuspalveluissa sisäinen tarkastaja määrittää toimeksiannon luonteen ja laajuuden. Konsultointipalvelut ovat luonteeltaan neuvontaa, ja niitä tuotetaan yleensä asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä. Konsultointitoimeksiannon luonteesta ja laajuudesta sovitaan toimeksiantajan kanssa. Konsultointipalvelujen tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa kuntayhtymän toiminnoille ja parantaa kuntayhtymän johtamis ja hallinto, sekä riskienhallinta ja valvontaprosesseja ilman, että sisäiselle tarkastajalle lankeaa päätöksentekovastuuta. Konsultointipalveluja ovat mm. koulutus, itsearviointien ohjaus ja neuvonta. Sisäinen tarkastus mm. arvioi niitä kuntayhtymän johtamis ja hallintojärjestelmään, toimintoihin sekä tietojärjestelmiin liittyviä riskejä ja riskeihin liittyvien valvontatoimenpiteiden riittävyyttä ja tuloksellisuutta, jotka koskevat: - kuntayhtymän strategisten tavoitteiden saavuttamista - taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuutta ja eheyttä - toimintojen ja hankkeiden tuloksellisuutta ja tehokkuutta - omaisuuden turvaamista

4 - lakien, määräysten, toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja sopimusten noudattamista. arvioi ja antaa suosituksia johtamis ja hallintojärjestelmän parantamiseksi, jotta se saavuttaisi seuraavat tavoitteet: - etiikan ja arvojen edistäminen kuntayhtymän sisällä - kuntayhtymän tuloksellisen johtamisen ja vastuuvelvollisuuden varmistaminen - riski ja valvontainformaation raportointi kuntayhtymän asianmukaisille osille - toiminnan koordinointi ja tiedon välitys hallituksen, ulkoisen tarkastajan ja sisäisen tarkastuksen sekä johdon välillä arvioi riskienhallintaprosessien tuloksellisuutta ja edistää niiden kehittämistä 7. Työmenetelmät Sisäisen tarkastuksen työmenetelmiin kuuluu mm. tarkastuksen tavoitteiden määrittely, aineiston hankkiminen ja analysointi, päätelmien tekeminen ja tarvittaessa suositusten antaminen epäkohtien korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Todentava aineisto hankitaan esimerkiksi analyyttisin menetelmin, tutkimalla asiakirjoja, havainnoimalla ja haastatteluilla. 8. Eettiset toimintaperiaatteet Sisäinen tarkastus noudattaa toiminnassaan sisäisen tarkastuksen määritelmää, sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä. Eettisten sääntöjen periaatteisiin kuuluvat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. 9. Toiminnan suunnittelu Sisäinen tarkastaja laatii vuosittain riskiperusteisen toimintasuunnitelman (vuosisuunnitelman). Toimintasuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon kuntayhtymän johtajan ja hallituksen näkemykset. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman hyväksyy ja tarkastaa kuntayhtymän hallitus. Toimintasuunnitelmassa voi olla varaus, jonka sisällöstä päättää kuntayhtymän johtaja. Viimeksi mainitulla varaudutaan vuoden varrella esiin tuleviin tarkastustarpeisiin. 10. Tarkastustoimeksiannon toteuttaminen Tarkastusprosessiin kuuluvat tarkastuksen suunnittelu, tietojen hankkiminen, analysointi, arviointi ja raportointi sekä seurantatarkastus Suunnittelu Tarkastusta varten laaditaan kirjallinen, tarkastuskohteen alustavaan riskien arviointiin pohjautuva toimeksiantokohtainen tarkastussuunnitelma, johon sisältyvät ainakin toimeksiannon tavoite, laajuus, ajoitus ja käytettävät resurssit. Tarkastussuunnitelma käydään keskeisiltä

5 osin läpi tarkastuskohteen vastuuhenkilöiden kanssa aloituskeskustelussa. Lisäksi tarkastusta varten laaditaan toimeksiantokohtainen työsuunnitelma, jota noudattamalla toimeksiannon tavoitteet saavutetaan Tarkastustyö Tarkastuskohteesta hankitaan tietoa mm. tutkimalla asiakirjoja, havainnoimalla sekä haastatteluiden ja analyyttisten toimenpiteiden avulla Raportointi Arviointi ja varmistuspalvelut: Tarkastushavainnot ja mahdolliset kehittämisehdotukset sekä tarkastusraportinluonnos käydään tarkastuskohteen johdon kanssa läpi tarkastuksen loppukeskustelussa. Toimintasuunnitelmaan perustuva tarkastusraportti jaetaan tarkastuskohteen johdolle, kuntayhtymän johtajalle sekä vastuunalaiselle tilintarkastajalle. Muiden tarkastusten raportoinnista päätetään tapauskohtaisesti toimeksiantajan ja tarkastajan kesken. Hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle laaditaan yhteenvetoraportti, joka sisältää keskeisimmät tarkastushavainnot. Hallitukselle ja kuntayhtymän johtajalle hallitukselle laaditaan kultakin kalenterivuodelta vuosiraportti, jossa esitetään keskeiset tarkastushavainnot tilivuodelta. Konsultointipalvelut: Konsultointipalvelujen raportoinnista sovitaan toimeksiantajan kanssa Seurantatarkastus Arviointi ja varmistuspalvelut: Sisäinen tarkastus seuraa säännöllisin välein kehittämisehdotusten käsittelyä ja suositustenperusteella toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta riskien hallitsemisessa ja toiminnankehittämisessä. Seurantatarkastuksen tuloksista raportoidaan tarkastuskohteen vastuuhenkilöille, hallitukselle sekä kuntayhtymän johtajalle. Konsultointipalvelut: Konsultointipalvelujen seurantatarkastuksesta sovitaan toimeksiantajan kanssa Työpapereiden arkistointi Tarkastusraportit ja työpaperit säilytetään PKSSK:n määräysten mukaisesti. Mikäli sisäinen tarkastus on ulkoistettu, noudatetaan työpapereiden arkistoinnissa palveluntuottajan omia ohjeita työpapereiden säilytyksestä. 11 Raportointi hallitukselle ja ylimmälle johdolle Sisäinen tarkastus raportoi vuosittain hallitukselle sekä kuntayhtymän johtajalle mm. sisäisen tarkastuksen toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta, valvontatoimenpiteistä sekä muista PKSSK:ta tai sen johtamis ja hallintojärjestelmää koskevista asioista.

6 12 Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen koordinointi Sisäisen tarkastus huolehtii omalta osaltaan sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien välisen yhteistyön koordinoinnista. Koordinoinnilla pyritään varmistamaan, että tarkastustoiminta on riittävän kattavaa ja ettei päällekkäistä työtä tehdä. 13. Sisäisen tarkastuksen ammattitaito ja laadunvarmistus Sisäisen tarkastuksen toiminnolla tulee kokonaisuutena olla tai sen tulee hankkia tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Sisäisen tarkastuksen tulee kehittää ja ylläpitää sisäisen tarkastuksen laadunvarmistusmenettelyitä. Menettelyihin sisältyvät sekä jatkuvat laadunvarmistusmenettelyt että säännöllisin väliajoin tehtävät sisäiset ja ulkoiset arvioinnit sisäisen tarkastuksen toiminnan laadusta. 16 Voimaantulo Tämä toimintaohje tulee voimaan

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018

Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018 Tampereen kaupunki Sisäinen tarkastus TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 2018 Tarkastustoimikunta 11.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 2 VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 2 Sisäisen valvonnan periaatteet... 2 Sisäisen

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT Ohjeita Sisäiset tarkastajat ry Ammatillisten asioiden toimikunta 8.12.2014 Sisällys 1. IIA:N AMMATILLISEN OHJEISTUKSEN VAATIMUKSET... 3 2. YLEISTÄ ULKOA HANKITTUJEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Johtoryhmä 13.9.2013 Yt-toimikunta 4.11.2013 KH xx.xx.xxx Valtuusto xx.xx.xxxx Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 KOKONAISTURVALLISUUS,

Lisätiedot

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje

JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje JIK ky:n sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 14.10.2011 Johtoryhmä 7.9.2011 Sisällysluettelo 1 Sisäinen valvonta osana hyvää hallintotapaa 2 1.1. Sisäisen valvonnan strategiaperusta 3 1.2. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Luumäen kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Luumäen kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kunnanhallitus 10.8.2015 2 (18) Sisältö 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 3 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet... 3

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTAJAN ARKIPÄIVÄ SISÄISEN TARKASTAJAN MONINAISET TEHTÄVÄT

SISÄISEN TARKASTAJAN ARKIPÄIVÄ SISÄISEN TARKASTAJAN MONINAISET TEHTÄVÄT SISÄISEN TARKASTAJAN ARKIPÄIVÄ SISÄISEN TARKASTAJAN MONINAISET TEHTÄVÄT Sisäiset tarkastajat ry Tavoitteiden saavuttaminen Yritykset harjoittavat liiketoimintaa pääasiassa tuottaakseen voittoa. Oppilaitoksilla,

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje

SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje SAVONLINNAN KAUPUNGIN Sisäisen valvonnan ohje (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.5.2013 268) Muutokset Kh 19.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Yleistä sisäisestä valvonnasta... 2 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE. Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE Isonkyrön kunta Khall 14.4.2015 74 Isonkyrön kunta 1 (10) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite...

Lisätiedot

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES FINNLINES OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden

Lisätiedot

1. Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta

1. Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestystä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot