maininki Kakskerran rauhasta Kitty Enbom nauttii elämää saarissa KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Kakskerran rauhasta Kitty Enbom nauttii elämää saarissa KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2010 KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE MARELLY LANZAN TOUKOKUU Kitty Enbom nauttii Kakskerran rauhasta maininki 1

2 toukokuu 2010 Pyörällä päästään Aika vaihtaa Handelsbankeniin? Kerro asuntolainatoiveistasi meille Suuriin päätöksiin kannattaa kysyä toinenkin mielipide. Miksi et valitsisi parasta? Tutkimuksen mukaan Suomen Handelsbankenin asiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä pankkinsa palveluun (EPSI Rating 2009). Hämeenkatu 2, Turku. Puh Tule käymään ja pyydä tarjous Samalla saat tuntumaa Handelsbankenin hyvään palveluun. Voit myös lähettää lainahakemuksen osoitteesta Handelsbanken Pankki Sinun elämääsi.!"#$%&'#()#$'%*#+,#()#-./'!#0#)1.2.,#/+343%./%,%#+,,'22+(%52.#/66,266#23223%#5%,+,2%%7#866#8)916446:#;.'4.2%.2+# +,233#2.'*+,#83322''52%#<%# #/6)29,#83322''52%7#(322%#8)916446#%<+,# #53<3%7#/3,#5',#+,#/'11%,#+88.,32: =+,.#5%%1.44'#(3322%,32#+,#&%4.,,32#%53.,8%./%,#43+,,+,46$'.5))*',#8'1352''44%:#>4'266,#2+*'/5.#3,'4(%%7# '226#%532%%,#5%(%%,#%./%%,#4./.#/'5/352%%7#(322%#/3.2',/.,#(.42'.#(%%44%:#?44%%,#5..5#46$'446#/'5/352%,#8%4&'43.2%7# <%#(+,'44'#52%122.#/+/+#/'56,#/'526&66,#8)916.4)/%32'',:#C../',,'566,29<',#/'12%35#<%#/)8616,/6)229#2%/%%&%2# 231&%44.5',#(',+,7#$3+44'223#8)916#<%#4'88+.5%#%5',,'#2%%5#2'/'&62#$+((%52%#'5.('1/.44.5',#4)52./6526:# D.44%1+.,2.#+,#,+8'%#<%#5%%52''2+,#2%8%#/34/'%#<%#<+5#E.1&',5%4+,#(6'2#23,23&%2#231$%,#1%5/%.42%#8+4/'%7#,..,#56$/9%&352'.5.%#8)91.6/.,#<+#49)2)):#F%#56$/9226#/3,2+/.,#/+$','':#?5%%#8)916.4.<9.526#/.'$2++#&%8%35#0# <+3//+4../',2'',#%./%2%3432#'.&62#5.*+#'./6#8%1//.8%.//+<',#83322''52%#2%1&.25'#$'1(+.44%:#;+&%52.#/%.&%223# 43+,2+#66,.,'',#<%#23+/53.,'',#+,#&%.,#/+/'(.52%#&%.44':#G.26#8%.25.#%32++,#&'11%223,%#.$(.5',#8+422+%.,'',#/3H 4323/5',#$)92)53$*'#+,#&'12%%,5%#&%.44%#<+2',#/%31%8331+( ,#/6)226(.,',#234''#()95#$%4&%/5.:# I/5.#8)916.4),#+4',,%.5.%#'23<%#+,#()95#8)56$2)(.5',#$'488+35:#J622.#/%44.+,/.'4'/'#2%.#('1.(%.5'(%#&+.# $+3/322%%#8.','44'# '#0#2%.#&%.//%#,..22)7#/32',#<+#KLMMH43&344%#N:;:#O$'52'12+,# 2+2'5.P#!"#$%&$#'$($))$#*$)(+,-$$#%.'/$#"%%'0))1#2$#&$'.+))$#$/'32+"#&%%'1(1"#3*%#&/%"# %.'/$#$/'3..$#2$#&$'.+))$#"%%''02+"#&%%'1(1"#3*%4 Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimitttaja!"##$#%&'()*+,'-*,+#../%0$&+-1/%2'(0%*+/+.#&*+-*3%/1+%-1,2+0/"41+0, % 8+#6%-+#6%+0*/%41%2""/%,1541#%$0/141/9%:##.1%$##.1%*+;+/%41%2""/%4"5,+41/9 maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Ada Niukko 4 Kakskertalaista tyyliä 9 Kevätlinturetki 11 Juhlakakku 12 Minä kakskertalainen, Kitty Enbom 17 Gaala in Black and White 22 Marelly Lanzan toukokuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras Maalaiselämää Yläkerran oleskelutila syntyi kahdesta entisestä lastenhuoneesta kaatamalla väliseinä ja suurentamalla ovia. Vain kapea puinen seinä erottaa tilan yläkerran aulasta. Kun koulu loppuu Valkoinen talo Kakskerrassa sai viime marraskuussa uudet asukkaat. Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten 1970-luvulla rakennettu tiilitalo muuttuu moderniksi, valoisaksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi. funkkistyyliin Y %5/.1<+.2352',#+44'55%#+$.7#5..26#<+$23&%#$'48+H 23/5',H#<%#&%8%3*',23,,'#'.#/%3%,#/'5267#,.(.226.,# 5',#<64/'',#&6$.,266,/.,#.25'446,.#+,#+4432#4.'&66#%$*.5235H 2%#234'&%.533*'52%#<%#5..$',#4..22)&6526#'862.'2+.533*'52%:# >,,',#/'56,#<64/'',#(',2..,#%.,%#2%/%.5.,#/+3433,7#5'3H 1%%&%44'#43+/%44':#J)2#'.#2.'*6#(.$.,#(',,66,: C3/.+,#2%.#%((%22./+343,#86622)(.,',#<%#+8.5/'43,# %4+.22%(.,',#+,#5331.#'46(6,(332+57#/',2.'5#5331.,#26H $6,% %:#C3/3533,,.2'4(%#8665)/+/'.2%#&%12',#+,# 2'$2)#<%#&%/%%#%./+(3/5',.#+,#8)5)6#533,,.2'4(%55%:#B66H 5)/+/'.5..,#+5%44.523(.,',#2%.#',,%//+2'$26&.',#46$'226H (.,',#'.&62#&.'46#/3.2',/%%,#2%/%%#5.566,8665)6:#G'#'.#(.H,3%#5.,6,56#$3+4'2%7#46$.,,6#5'#2.'26(6229())5#234'&%52%: E%43%.5.,#(%2/352'44%#<%#C+,2++#+,#8.2/6%./%.,',#$%%H &'',.:#G.,,'#&.'46#<+,%.,#86.&6,6#(332%,:#I$2'',#(%%.4H (%,#/%44'.((.52%#/%383,Q'.52%#'.#2+5.,#.$%,#+8.5/'4.<%H (616,#8'.2+55%7#(322%#261/'.,26#+,/.,#26556#$'2/'556#'46H (.,',:#?4',#/3.2',/.,#26556#/+343,# %#+88.,32#'226# 234'&%.533*',#231$%#86$/6.4'(.,',#<%#521'55%%(.,',#&%.,# %.$'322%&%2#866,561/)6#<%#',,',%./%.52%#&%,$','(.52%:# B.26.5.#35/%42%%#43+22%%#5..$',7#'226#/)446#'46(6#/34<'22%%:# F+5/35#/%*'$*.,#$'.267#<+.44%#+,#5'4&62#56&'4'2#234'&%.533H 2',5%#53$2'',#<%#2.'26&62#(.26#$%43%&%2:#=.,6#',#2.'*6#(./H 5.#$%43%,#.5+,%#2344%:#?./'%52%%,#',#$%43%.5.#2344%#.5+/5.# 2.'*67#1+$/%.5''#(.,3%#/+/'.4'(%%,#<+2%/.,#/..,,+52%&%%# %4%%:#=.,6#,.(.226.,#43+2%,#5..$',7#'226#'46(6#/34<'22%%:# "25'#&%%,#&%4.25',#533,,%,#<%#+$<%.4',:?,,'%#/%./.44'#) %.44'#<%#%((%22./+34352%#&%4(.5H 23,'.44'R Ada Niukko, abi Hirvensalosta 2+44'#2%44.7#&'152%57#.5+#8.$%7#4%(8.#<%#+(%# -T%4+#+,#S3,//.52))4.,',7#+,#/%$*'44'#%3H +4.# 2+.,',# /+$*'7# <+55%# 8%1.5/3,2%# &.'1%.H 4.#&..('#/'56,6#%53,2+'5.22'4).556:#E'2.#+4.#5'4&667# '226#26(6#5'#+,:#=%11%5/3355%#$'#(3322.&%2#2%4++,7# <%#5%(%44%#/6),,.52).#1'(+,22.:#G'#2+2'32'22..,#43+,H,+44.5'52.#.25'7#/+5/%#+5%%(.52%#49)2))#+(%52%#2%/%%:# T(.44%#+,#%4%,#)1.2)5#U'(+,22.$%35#,)2#/33*'22%# &3+22%:#",/%#2%%5#+,#2%.*'2'+44.5'52%#/+1/'%/+34352%# &%4(.523,32#Q1%%V,',#533,,.22'4.<%:# H#W6$6,#(.'2.2)22.#('.*6,#/3((%,/.,#2))4.,#)$H *.526(.,',7#",/%#/'12++:#T(.#+,#/..,,+523,32#&%,H $+.52%#'5.,'.526#<%#",/%#2%%5#(+*'1,'.52%:#C+88323H 4+5#+,#/3.2',/.,#$)&.,#2%5%8%.,+.,',#<%#/+,21%52.',# &3+/5.#(.'4',/..,2+.,',: TALON UUSI 13+/%.432.4%7#+4+$3+,'#<%#2)92.4%:#B+12%.//+#<+$2%%# )46/'11%,#%34%%,#<%#5331',#+4'5/'432.4%%,:#I46/'12%%,# Verstas oli Amille iso plussa ostopäätöksessä. Keittiö koki järkevän muodonmuutoksen. Kulkureitiltä poistettiin kaappi, lieden paikkaa siirrettiin sekä ostettiin uudet kodinkoneet. Vanhat kaapit kuitenkin säästettiin, koska ne Yläkerran aulatila sopii hyvin lukunurkaksi. Lasitiiliseinän takana sijaitsee sauna. Aulasta on kulku yläkerran terassille, josta johtaa kierreportaat kattoterassille. 4 maininki maininki 5 olivat edelleen toimivat. Olohuoneen puiset funkkistuolit ovat Amin suvun perintöä, suunnittelijana Einari Kyöstilä. Eteisen katseenvangitsijat ovat kaksi liitutaulumaalilla maalattua ovea mietelauseineen.

4 Työpöytä sijaitsee yläkertaan johtavien portaiden lomassa. Industrialistinen tyyli on läsnä alakerrassa luvun tiilitaloon on tehty todellinen muodonmuutos. <6.#&.'46#(%/33$3+,'7#4%52',$3+,'#T(.,#4%85.44'#>4.H %/5'44'#<%#D%,,)44'#5'/6#/)48)$3+,'#<%#5%3,%:#;+*.,# 2))4.#+,#/%322%%42%%,#)$2',6.,',#<%# #2%1//%%,# $%1/.223:# >*'44.5'2#%53//%%2#+4.&%2#2'$,''2#2%4++,#5331.%# ( #<%#(3322%,''2#2))4.,#KXYMH43&3,#2..4.2%H 4+52%#S3,//.52))4.5'/5.:#",/%#<%#T(.#2'/.&62#.25'44'',# (.'43.5.%# (332+/5.%7# /32',# %&%15.&%2#)46/'11%,#/%/5.#4%5H 2',$3+,'22%#)$*'/5.#+4'5/'43H 2.4%/5.7#(3+//%5.&%2#/' # (%%4%5.&%2#<%# &%2:# Eteisen tuolilla odottavat Inkan ja Amin upeat hääkutsut postitusta. J)2#/'&66446#$'#8665'&62#46$'((.,# (%%,# 8.$%%,7#<+/%#+4.#2%4&',#8%/53,#/.,+/5',#%44%:#B.$%8..H 1.526#49)2))#,31(.//+2.4%%#<%4/%8%44+,#8'4%%(.5'44'7# (./6#+,#.5644'#<%#8+<%44'#261/'6#)$2'.,',#$%11%5235:# B.$%%,#/33433#()95#53+2%#<%#4%(8.7#<+,/%#46$'.5))H 2'',#533,,.2'44%%,#5%3,%1%/',,352%:# H#J..,#<%#23+44%#+,#()95#8.',.#/%5&.(%%7#<+/%#%.,%H /.,#,)2#&.'46#/..,,+52%7#T(.#,%31%%: KATOLLA JUHLITAAN 5.:#>,5.#/'56,6#5'#26)22))#$66&.'1%.52%R#",/%#'5.22'4''#.25'#533,,.22'4'(%,5%#$66/325327#8%/'2.27#<+2/%#+,# *6#<3$4.52%#8+.57#(./64.#5'#/3253<',#2))4.526#+,#/..,,.:# =3/%,%#+,#(33,#(3%55%#/32537#%<+H+$<'7#(3/%%,# +2'22%&%/5.#83,%.5.%#2'164'$2.6#5'/6#8'15++,%44.,',# 4.567#G'.25'(6,#.$('',#2%1.,%7#<+/%#/.2')2266#",/%,#<%# T(.,#)$2'.5',#2%.8%4'',#$'.44'/.,7#<+2/%#'.&62#5.26#',H 233*'52%%,#23,,':#B3/3#2+5.,#+,#&.'46#$%,//.(%22%:# =./64.#/+*.,#2))4.526#+,#<+2%/.,#8662'426&.5267#234''# 83&352%#&%1(%%,/.,#5'4/'6,#/4%55.,',#<%#2))4./65: Teksti ja kuvat: Tiina $##<144##(!=#(>(!'))'!:):-?!41)'!1$4>()$##'!"##$%&&'()*(+,&)$-! "#$%&#'()%!*+!,(-.#/01!*2+*2!31/41 2*!*56!7772! 8889:%;/)9'%( 6 maininki maininki 7

5 KAASUGRILLI WEBER GENESIS E-320 LIMITED Erikoismalli, väri kupari, RST ritilät, sivukeitin, 25 vuoden takuuohjelma. NORM. 1395, Aidot amerikkalaiset Weber-grillit Suomen suurimmalta grillikauppiaalta! Itäniityntie 9, RAISIO, puh , PALVELEMME: ark. 7-21, la 9-18, su (8,21 snt/puh + 1,47 snt/min lankapuhelimella tai 16,42 snt/min matkapuhelimella) BRIKETTIGRILLI WEBER PERFORMER Tukevalla vaunulla, brikettiastialla ja isolla työtasolla. Kaasusytytyksellä NORM. 599,- 499 ilman kaasusytytystä NORM. 529,- 429 WEBER SHOP: Koko Weber grilli- ja tarvikemallisto esillä! Parhaat grillausvinkit: KESÄN PARHAAT GRILLIHERKUT LÄNSIKESKUKSEN K-CITYMARKETISTA! Grillaus kuuluu kesään ja erikoisimmat grilliherkut saat uudelta palvelulihatiskiltämme. Sataman valot, Pefletti, Lärvilauta, 7-veljeksen pihvisarja ja monet muut meidän omilla marinadeillamme maustetut huipputuotteet saat vain meiltä! Helppo kevätlinturetki Hirvensaloseura järjestää kevätlinturetken lauantaina 8.5. Aamuvirkkuus kannattaa pitkospuiden, lintujen ja kevätaamun yhdistelmä friskaa Friskalanlahdella visiteeraavat pitkäksi aikaa. Tornien Taisto kisa osuu samalle päivälle %%#+88%%,#+(.,%.533*'55%##4.,231'2H /'46.5'2#/+$2.#D1.5/%4%,#4.,232+1,.%:#W%1H $%.,',#%%(3#+,#$)&6#%./%#46$2'6#4..//''44'7#4.,,32# +&%2#<+#$'1'.446#<%#%32+.4.<%2#',.((6/5'',#,3//3&%2:# U'2/.#/34/''#8.2/+583.2%#8.2/.,#8..4+2%1//%.43/+<3,# /%322%#D1.5/%4%,#4.,232+1,.44':#G.'446#232/%.44%%,#4.,H 4.,232+1,.',# &64.5',# $%&%.,2+/.48%.43,# 2.4%,,'22%:# C.,232+1,.42%#(%2/%#<%2/33#U%3$%,.'(',#5.,.H#<%#&%4H /+&3+//+<%#/%5&%&%,#4'$*+,#/%322%#D1.5/%4%,#/%12%H,+44'#<+$2%&%44'#8'42+2.'44'#<%#5.'426#2%/%.5.,#46$298.5H <61<'526(6#4'.//.(.'4.,',#/.48%.437#<+5H 5%#8)1.266,#$%&%.25'(%%,#4.,232+1,.52%# (%$*+44.5.((%,#(+,2%#4%<.%#/%$*'/5%5H 5%#23,,.55%:#;.5%%,#&+.#+5%44.523%#/3/%# /'1622)<6#&%1+<%#/6)2'266,#5+.*',53+H <'43H#5'/6#2334.&+.(%2)$9,:#;.48%.43,# 566,,92#<%#(3.2%#4.562.'2+<%#&+.#/31//.%# 5.&352+42%#[[[:-.1*4.S':V Viiksitimali (yllä) on harvoin nähty vierailija. Tutumpia lajeja on varmemmin nähtävillä lauantain linturetkellä. Kuva: Jouko Hakala Tervetuloa mukaan: Lähtöaika on kello 6 aamulla. Lähtöpaikka on Kakskerrantien ja Kaistarniementien risteyksestä pitkospuiden päästä. Retken kesto on 2-3 tuntia. Lämpimät vaatteet ja omat eväät kannattaa ottaa mukaan. Oma kiikari on hyvä varuste, mutta ilmankin pärjää tilaisuuden järjestäjien kaukoputket ja kiikarit ovat yhteiskäytössä. Tervetuloa palvelevalle lihatiskille! Terveisin kauppiaat Jukka ja Marjo Itkonen Uudet reseptit saatavilla K-RuokaPirkasta. Lisätiedot Vastuullisuus LÄNSIKESKUS Markulantie 150, puh MA-PE 8-21, LA 8-18, SU Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis alv 22%), matkapuhelimesta 8 maininki maininki 9

6 C&.("$#.*D",#&&. :$$("*:%E$(E#!"#$%&'()'*# F&DA$.A"#$:$$("*:%&'()'*.!"#$%&& &;;&##$'&$:)'#&G $'(%)%%*'+),"-*.-+ "//"((%-"%).-("0 Tiesithän, että yksityishenkilönä voit vähentää verotuksessa kotisiivouspalveluiden 1%.)%(23#4&.((3&5$)%(5%)6 arvonlisäverollisesta työsuorituksesta 2.#$%-7#3&*'%(&*32.#(33& 60%. * Hintaesimerkki on laskettu 80m 2 *32.##5$).#&H3-$..#&('9.--%).$)%&$+)("##+$).$)%& 3h+k kodille, siivous 2 krt/kk. Lasku- H33&IJ&GC$$=&K32.##5$).#&'/"*")(++&'#&E;;&GC*=& tamme esimerkissä 148 /kk, asiakkaan verottajalta hakeman L2H..(M&NNN=.--5)=O= kotitalousvähennyksen jälkeen todelliseksi kustannukseksi jää 59 /kk. Vähennyk- +&'()'*:"%$;*A:)D.:"';$;$:)D.<,#)<9 P)::E.:&&#.2.%&AA&*:#&.'&&P*AA&$#&. sen omavastuu on 100 /v. Ohjeet: H"&*'%(&+#'2("" C&.A"#$;&$:$&.QHRJ.9%):*&$D)$#&. KUNTOVALMENNUSTA JA KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA R6,')(%&('%/%)('S.--5)=O& )%%*'+),3%*3( S<')$:9T.:&D$#))##$9.C&.$AA*D&D%):*&$D)U. YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Laske kotisi siivoustyön hinta-arvio osoitteessa: &1+8$+&!HO+HJ.+VVWWX &P"%/%'& >>>-)''<:-=$ &R"-'& ()*+),-).)/-012 ("$;&::& &:#$- &!3/..#-%##"& +3$4#$5&67895:&#;<&6$9898&#;< &!5*%#$33 TAKE CONTROL OF YOUR BODY!"#$"%&'(&)")% *)%+"'*,,--(.&/ &A2B$&$'9%--.4& $$4&")%"$$""#&*.8'(("H"-("&2"$./"#&$'(%("-'+)6 D")$.&$'(%)%&)%%*'+)(57#& 2%#("6"8*%'&')'%((..))"M&&!!!"#$$%&"' *.8'(+$).))"&$'(%)%%*'+)6&,"-*.-+%9.#&"8*'#-%)3*.8'--%6& ).)("&(57)+'8%(+$).)("&:;<=!HI+HJKHLHMKNO8 IJ&GC$$> ()1+),<+HHIID!""#$%%""&'(")%**+*&'&$,-"&'&.)"++*//.' ($%"-$$&&"'0"'/$,-"&'+*+1&*/,*2*3' (*.//4&&1-11'-**2&4*+44&&1 *'%/"))"&EI=:=&")(% Helppo ja hyvä kakku ylioppilasjuhliin Kaija Hartiala on järjestänyt useammatkin ylioppilasjuhlat. Hyvä resepti on ollut kovassa käytössä ja siirtyy nyt Mainingin lukijoiden käyttöön terveisten ja vinkkien kera. Olkaatten hyvät: PAVLOVA Kevyt marenkikakku on oivallinen lakkiaiskakku ilmava ja taivaallisen suussasulava. Meille resepti tuli australialaisen vaihto-oppilaan mukana ja on siitä lähtien ollut ahkerassa käytössä lakkiaisissa ja häissä. Itse asiassa resepti on syntynyt 1920-luvulla Uudessa Seelannissa balettitanssija Anna Pavlovan vierailun kunniaksi, mutta nyt se tuntuu olevan Australiassa lähes kansallisjälkiruoka. Pavlovasta on olemassa satoja erilaisia versioita. Tärkeää marenkikakun valmistuksessa on, että valkuaiset ovat täysin puhtaita keltuaisesta. Siksi kannattaa erotella valkuaiset yksitellen ensin pikku kippoon. Kuva: Olli Hartiala, kuopus Vatkaamiseen käytettävien astioiden on myös oltava putipuhtaita pienikin määrä rasvaa lätsäyttää marengin. Kakun täytteeksi laitettavaan kermaan ei tule yhtään sokeria sitä on ihan riittämiin itse kakussa. Ison kakun valmistamisessa hyvä apuväline on yleiskone, mutta tavallinen sähkövatkainkin toki käy. Meillä 35 vuotta vanha Kenwood vatkaa äänekkäästi mutta varmasti tusinan munan kakun. Oheinen resepti on tosi isoa kakkua varten paistan sen suurissa pizzavuoissa joiden läpimitta on 35 cm. Marengin voi toki levittää myös neliön muotoon uunipellille. t. Kaija Laadukkaita vaatteita aktiivisille ihmisille! )*+&$,-./*+'%!"#$%%&'(" /%0'1&(1.2"3#%,%.2+,(+ Aurakatu kapteenska.fi!"#$%&$'"()*+%,-.(/)(&$00.%1)(&"22%,(#**&%3(!"4$5#%'"()*+%,-.( #)&'%0"%'","3(6.##)3(7*+%,-.(.,(2%$&&8##"'"3 9*##)(-*,(&"20:(/)(')&.(#*&$')#(&%%),('.%2)--)%-1%;(5)&*)22$( 1*./)*#*)(1%&#"3(9)+-%%1%(%--*,)11);(#$+)11%,(0""&&"(#)%( 0)+'$--$$&&)(&*.(')+/.,($1#"2"##"(,"-8'88##"(*&.1(&*.,#..,(/)( 820"+%1#::,3(<$1"%,$,(#%5-*1)4$(.,(2%$&&8##"'"(-.-$2*1( 1*./))'),(2)+-%%1%,()&&);(#$+)11%&&)(#)%(0)+'$--$$&&)3 =#)(85#$8##"(/)(0884"($1%##$&8>!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20" 3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< C.40G#H/'(*(&IHJ0%(4D(&$((0)/%&DE)2FKI(*!"#"$%"&'"()*(+"&,-&)+-.*$%"&/ maininki maininki 11 PAVLOVAN OHJE 12 munanvalkuaista 1.5 rkl sitruunamehua dl sokeria 1.5 rkl maissijauhoa 2.5 dl rouhittuja makadamiapähkinöitä ( voit käyttää myös puoliksi hasselpähkinöitä ja kuorittuja manteleita ) 1.5 tl kanelia 5 dl kermaa 1.5 tl suodatinjauhettua kahvinpurua tomusokeria Sisusta kaksi vuokaa leivinpaperilla. Vatkaa valkuaiset ja sitruunamehu vaahdoksi. Lisää edelleen vatkaten vähitellen 7 dl sokeria ja maissijauho keskenään sekoitettuina. Vatkaa edelleen kauan, kunnes vaahto on tosi tiivistä ja kiiltävää. Levitä lastalla vuokiin, jätä pinta eläväksi. Sekoita pähkinät, 2 dl sokeria ja kaneli kulhossa, ripottele seos pohjien päälle. Paista 150C-asteisessa uunissa 60 min, jos pähkinät ruskettuvat liikaa, laske lämpötila 140 asteeseen ja jatka min yli tunnin. Kiertoilmauunissa voit paistaa pohjat yhtä aikaa. Kun pohjat ovat jäähtyneet, vatkaa kerma vaahdoksi, sekoita siihen kahvijauhe ja levitä vähemmän edustavalle pohjalle. Nosta toinen pohja päälle. Tarvittaessa voit sirotella päälle pölysokeria. Tarjoa mansikka- tai vadelmakastikkeen kanssa: Mansikkakastike: sulata pakastemansikoita 500g, lisää 2 dl sokeria ja aja hienoksi sauvasekoittajalla Vadelmakastike: kiehauta g vadelmia 2-4 dl sokerin kanssa, anna vähän jäähtyä ja purista siivilän läpi. RAISIO: Mylly, p TIMANTTISET KULTAVIRTA TURKU: UUSI OSOITE YLIOPISTONK. 27 p TURKU: Skanssi, p

7 minä kakskertalainen Arja Tuomi valitsi toukokuun saarelaiseksi Kitty Enbomin. Kittyn valinta esitellään kesämainingissa... Värit ovat Kitty Enbomille tärkeitä. Taideterapiassa ei kysytä kykyä maalata, tärkeää voi olla käden liike. Maalaaminen ja suttaaminen voi herättää muistoja ja mielikuvia. Tunteita puretaan paperille. Kameran kanssa Kakskerrassa Kitty Enbom on rohkea nainen. Mitä muuta voi päätellä ihmisestä, joka soittaa ja kysyy, että sopisiko haastattelun lomassa aamusauna ja avantouinti. Ei ole ihan turkulaista ottaa vieras niin avosylin vastaan, vaikka kylpy onkin kylmää, mutta puusaunan lauteilla vastaavasti aivan ihanan lämmintä. K.22)#>,-+(#'.#+4'#%.,%#+4432#$).526#%&%,2+%# 8'4/66(629,#$3.(%866:#;%./',#2%/%,%#+,#,%%831.:#E6,#$+3/322'4.#<%2/%(%%,#3.,2.%./%%# ;%/5/'11%,#<61&'556#8.2/644'#5)/5)),:#F6.*',#23423%#,%%831.#/'$+22.#/+/'.4'(%%,#()95#%&%,2+%%,:#G.446# 2.'446#,)2#+44%%,7#3.,,.,#<64/'.,',#$)&6#+4+#+,#5%%,32# <%2/%(%%,#$%11%52352%#+(%55%#1%,,%55%:# RAUHALLISIA AAMUJA KAKSKERRASSA ;.22)#>,-+(#'$2..#,%322.%#;%/5/'11%,#1%3$%52%#%%H (3.5.,7#43/'%#4'$*',#<%#2'$*6#&%.//%#8.',',#4',/.,# ',,',#/3.,#.42%8%.,+22'.,',#2)986.&6#%4/%%:#G'31%%# 5%%#&%1(%52.#J.(-3/5'52%:##J..,#E%11)#B+22'1.52%# /3.,#2%,5/%4%.5'52%#$.',+52%#KX\MH43&3,#( H 8)916526#,.(',56#5%%,32#J.(-35#+,#261/'6#8'1$'',H <65',:#J.(.#J.(-35#/3.2',/.,#&..22%%#56*'/'$66,#<%# ()95#3//+55%*'8.4&'',:#I$*'526#,.('526#<%#/+.1%52%# +,#(+,'/5.: >,-+(#/'12++#2'$,'',56#2)926#8'1$'2'1%8'322.,%:# G.44+.,#.$(.5'2#35'.,#2+.&%2#8'1$'%4-3(.,#(3/%,%%,:# B.//3#$.4<%%#/..,,+5235#&%4+/3&%%,#/%5&+.7#$6,#/+3H 4322%323.#<%#'1./+.523.#&%4+/3&%2'1%8'32./5.:#W%4+/3H &%2#+&%2/.,#'5.('1/./5.#'1+55%#35'.,#/1..22.,',#%5.%:# H#=+,2%#/'12%%#+44%%,#5.44'#',2.5'44'# '#,..,# &.$%.5.%7#'226#23$+2%%,#<%#1'&.266,#,'#/3&%2:#G'#+,# $%1(.7#5.446#4%85.44'#/3&%2#+&%2#261/'.267#'226#,..556#+,# 5'/6#.56#'226#6.2.: W%4+/3&%27#23$+232/.,#/3&%2#+&%2#(%$* # &+.*%%,#2'$*6#335.%#/3&.%#<%#()95#5311%#1%3$%55%# &%,$+<',#/3&.',#/%322%:#>,-+(#/%25++#%.,%#'2'',H 86.,7#2'1%8.%55%#46$*'266,#1%/',2%(%%,#234'&%.5332H 2%:#W%4+/3&%#2%1<+%%#$)&.,#8%4<+,#<%#$)&.,#'1.4%.5.%# (%$* /5.%:#W+.*%%,#232/.%#&%,$+<%#&%4+/3&.%7# (322%#+22%%#()95#335.%7#<+.44%#&+.#1%/',2%%#33*',4%.5H 2%#/3&%%#.25'5266,: H#W+.#83/'323%#&%.//%#.*+4./5'',7#;.22)#>,-+(# /'12++:#G'#/','/5.#83/'3233#<%#/3/%#+,#+4432#'46H (6556#261/'6#'5./3&%7#&+.#+44%#&%.//%#+(%#(3((.:# U++4..,#&+.#$'.226)2)6#<%#5)&',2)6#2%1//%%,7#$%/'%# 81+5'55.7#(322%#5%(%44%#5'#%322%%#/65.22'4'(66,#%5.H +.2%: RUMAT KUVAT VAPAUTTAVAT H#W%4+/3&.%#&+.#+22%%#&%.//%#.25'5266,#<+/%#%%(37#<%# 232/.%#.25'66,:#F+5/35#&+.#+22%%#.25'5266,#2.'2+.5'52.# 13(.%#/3&.%7#>,-+(#'5.2266:#G'#+,#$)&.,#&%8%322%H &%%: E6,#8+$2..7#'226#35'.,#%<%2'44%%,7#'226#&%.,#$)().4'H (.,',#/'12++#/3&.55%#+,,'44.533*'52%:# H#=322%#(./5'.#.$(.,',#&+.#+44%#&%.//%#5%3,%,#<64H /'',#+,,'44.,',7#.4(%,#$)()6#/%5&+.44%:# W%4+/3&%# +,# 2'1%8.%,# &64.,'',6# /+,/1''22.,',7#5'#(',''#,+8'%52.#$)H &.,#5)&644':#T5.%/%5#&+.#23+*%#(3/%H,%%,#/',/64%%2./+44.5',#/3&.%7#(322%# '5.26,7#'226#/65.2'4466,#,..526#&%.,#(33H 2%(.%7#>,-+(#/'12++: >,-+(# 8+$2..7# '226# *.Q./3&%35# +,# Kitty Enbom kokee, että asuminen Kakskerran rauhassa on hänelle terapiaa. Työ jää kaupunkiin, kotona ollaan omassa rauhassa, vaikka rönttövaatteissa sienimetsässä. Kesäisin uinti aloittaa jokaisen päivän. Naapurin houkutuksesta Kitty Enbomista kehittyi myös avantouimari. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Nautin siitä, kun ajan töistä kotiin puoli tuntia, kaikki jää matkalle. 2'$,)2#/3&%%(.5'52%#$'48H 5'7# '226# /3&.%# +,# $'48+52.# 23$%,5.%:# H# ;3,# /3&.%# /%25+2%%,7# +5%2%%,/+#,..$.,#',66#/'5H %4+.52%#+,#/3&%2%.*'2'1%8.%7#(./6#/6)26,,9556#2%1H /+.22%%#8',55'4.,#+22%(.52%#/62'',#<%#(%%4%%(.52%: H#=.,3,#/3&%2%.*'2'1%8.%55%,.#'.#2%1&.25'#+5%2%7#5'# +,#&%.,#.4(%.53,#/'.,+7#&+.#&%.,#532%2%#2%.#/6)2266#&6H 1'<6: =%%4%%(.5'55%#+4',,%.5'/5.#&+./.,#,+352%#2'/'(.H,',7#/6*',#4../'#<%#5',#'5..,#,+52%(%2#(3.52+2:#>,H -+(#8+$2..7#'226#'1.2).5'52.#4%52',#/+$*%44%#&%4+/3&%# &+.#$'48+52.#+44%#+5+.22%&%7#34/+.,',:# I/5.#/'.,+#+,#2'$*6#()95#13(%%7#.4(%.52%#/.3//3%#!23$+%(.5&.$/++,!: H#G.,,'#&+.#831/%%# %.,'.2%:#U3(%%#<%#'86H +,,.523&%%7#13(%#&+.#+44%#/%3,.52%:# H#B.*6,#2+5.#8%4<+,#2)9526,.: KOTONA OLLAAN RÖNTTÖVAATTEISSA H#G'7#'226#%53,#;%/5/'11%55%#+,#2'1%8.%%#(.,344':#;%H 23&%4+<%#'.#+4'7#(',',#+25%4%(83,#/%,55%:#>,#8'4/66# 8.('6556#43+,,+55%:#J%32.,#5..267#/3,#%<%,#29.526#/+H 2..,#83+4.#23,2.%7#/%.//.#<66#(%2/%44':#E)&.,#$%1&+.,# 23+,#29.26#(3/%,%#/+2..,:# /%,22%1'44./+.1%7#;.22)#>,-+(#,%31%%: +,#$.1&.6#<%#/'223<%#<%#(6)1.6#<%#&%4/+$6,268'31+<%7# +./'.2%#138.5%((%/+.2%7#5%4%(%,2' /+<%#<%#8%4H <+,#/%4+<%:#F+5#1%/',,'2%%,#4../%%7#,..26#'.#',66#+4': SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN G'31%%&%#/33/%3*',#5%%1'4%.,',#+,#2'$,)2#(3322+H /3+1(%%#;%/5/'12%%,#5%(+.$.,#%./+.$.,#>,-+(.,# /%,55%:#=332+,#$'#+&%2#/3.2',/.,#2'$,''2# %%,# 2.'26(62267#2322%&335#+,#%4/%,32#$%35/%52.#5%223(%,# /%388%%:#C.,,3,2.'26#'26.5))5#'.#+4'#>,-+(.,#43+2%# /3.2',/%%,#8.2/6:#G'31%%&%#/33/%3*',#5%%1'4%.,',# +,#2'/'(.5.556#/ ,#/%,55%:#E6,',#/+2+,%%,# /3//.&%2#+(',%8332#<%#2%4+,#/3,,+5235#4.',''#)/5.# $%11%523/5.52%: Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Belgian paimenkoira Nimbus suorastaan vyöryy vieraan luokse, kun Kitty Enbom avaa oven vieraalle. Kuka: Kitty Enbom, valtiotieteiden maisteri, psykoterapeutti ja perheterapeutti, jonka omaa alaa on erityisesti valokuva- ja taideterapia. Oma saarihistoria: Koti Kakskerrassa jo kymmenen vuotta. Talo löytyi, kun viimein mies suostui tutustumaan saarten talotarjontaan. Katsotaan tuo viimeinenkin, niin sitten olet tyytyväinen, että ne on katsottu. Juuri siitä viimeisestä tuli koti, kalavesien äärellä, järven rannalla, meren lähellä. Harrastukset: hiihto, retkiluistelu, lenkkeily, golf, valokuvaus, akvarellimaalaus, kesän tullen polkupyöräily, uiminen Parasta saarilla: luonto ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM Uusi koti kätevällä sijainnilla Nyt ennakkomarkkinoinnissa Matruusinranta! Ota yhteyttä ja kysy lisää! As. Oy Turun Matruusinranta, Laivurinkatu 10 Raken namme omalle tontille kerrostalon, jossa käytännöllisiä yksiöitä ja kaksioita. Matruusinrannassa asut korttelin päässä Aurajoen rannasta. Matka Turun keskustaan sujuu sukkelasti. Arvioitu valmistuminen kesällä Huoneistoesimerkkejä, hinnat alkaen 1h+tupak+s 36,5 m 2 mh vh h+kk+s 36,5 m 2 mh vh h+kk+s 38,5 m 2 mh vh h+k+s 54,0 m 2 mh vh h+k+s 66,5 m 2 mh vh Kiinnostuitko? Lisätietoja saat asuntomyynnistämme Itäinen Rantakatu 60, Turku, p (maksuton), ma-pe 8-16, Palvelemme Sinua Martin konttorissa kaikissa pankkiasioissa. Huomioithan uudet palveluaikamme 1.6. alkaen: Kassapalvelut avoinna ma pe klo Kassapalveluissa hoituvat tililtäotto, tilillepano ja laskunmaksu Neuvontapalvelua tarjoamme ma pe klo Haluatko säästää aikaasi - ajanvaraus helpottaa asiointiasi. Soita ja varaa aika (pvm/mpm) ma pe klo 8 20 Verkkopankki on käytössäsi konttorissamme ma pe klo K-Market Martinmyllyn vieressäolevasta Otto-pisteestä nostat käteistä ympäri vuorokauden nordea.fi 14 maininki maininki 15

9 Kaunotarten ja pukujen loistoa. Ladyt vasemmalta: Stefania Santinato, Johanna Aalto, Tiina Rantanen, Tarja Jalonen, Pia Korpiaho-Lehto, Laura Mastokangas, Minna Pöyhönen, Tanja Nevalainen, Jaana Nyroos sekä Erja-Riita Saarelaisten uusi kesäravintola Rocca Swing on avattu Harjattula Golf:issa Gaala in Black and White Juhlahumua ja hyväntekeväisyyttä Mika ja Johanna Aalto Sanna ja Hannu Pekuri G %%4%#.,#Z4%^/#%,*#_$.2'#+,#$.1&',H 5%4+4%.52',#CO#T1$^.8'4%Q+#4%*)<',# <61<'526(6#<+/%/'&6.,',#$)&6,2'/'&6.H /'&6.5))5/+$2'',%#+4.#C+3,%.5HG3+(',# 5)9(.5$6.1.98'1$''2#1):# B%1$%.(8..,5%#83/'323,''2##<3$4%&.'H 1%%2#/%,5+.22.&%2#`Ka#$',Q',#&+.(.,#O%H 1.-.%#XXaH$%44.,#(%%4.5/3355%:#Z4%^/#%,*# _$.2'#02''(%#,6/).#Q%%4%,#/+1.52'4355%# <%#%./%#(+,',#<3$4%&.'1%%,#%53&%4.,,+.5H 5%:##"44%44.5',#+$'44%#&.'1%%2#5%.&%2#,%322.%# F%,,'#B+1/%,#53<3&%52%#<3+,2%(.5'52%#<%# <323.52%#5'/6#=.4%,#=.5.^.,#<%#C%31%#W+3H 2.4%.5',#(35../.52%:#bF#F+$,,)#2%/%5.#1',H,+,#&%3$*.//%%,# %,#2%,55.,#('1H /'.556:##?$<'4(%,3('1+,%#2+.(.#()95# %18%<%.5'27#<+.*',#23+22+#5..12).#4)$',26H (6229(6,6#335..,#/65..,#<3$4%Q%%4%.43,# <64/'',:# C+3,%.5HG3+(',#5)9(.5$6.1.98'1$''2# 1)#&+.#%18%<%.52',# %#8%4/%2%#5)9H (.5$ # 2+.83&%,#,3+1',# (3/%%,# 2+.(.,2%%,5%#5'/6#<61<'5266#<65',.44'',# &3+*',# CO# T1^$.8'4%Q+,# 4'%*.,Q#4%*),#A$51##1%B1,,$##(3/%%,# 5'31%%&%,#&3+*',#Q%%4%.42%#+,#<+#533,,.2H 2'.44%::: Kuvat: Janne Ahola, Pia Korpiaho-Lehto, Johanna Aalto, Stefania Santinato, Harri Närhi ClassicMan KAUPPAHUONE Humalistonkatu 3, Turku Puh Avoinna: Arkisin La 9-14 Niina Stade ja Juha Saarinen Hyväntekeväisyysgaalan tuotto lahjoitettiin Lounais-Suomen Syömishäiriöperheet ry:lle. Luovutustilaisuudessa Johanna Aalto, Kirsi Broström, Riitta Ojanen ja Susanna Raitamäki. 16 maininki maininki 17

10 Pienten puolella: Pyry & Emmi & Siiri Lautturissa esiopetus jatkuu Siivoustalkoot Haarlassa ma klo 9-11 Kuva ja teksti: Suvi Luukkanen PYRY, 7 V: EMMI, 6 V: Liikenneympyrä: ympyrä, missä on liikennemerkki Laihdutuskuuri: haluaa ottaa vatsasta rasvat pois Airisto: joku maa Työmarkkinat: markkinat, mis tehdään töitä vaalilupaus: jos kiusaa, niin pitää luvata ettei kiusaa vuosiloma: voi mennä lappiin hiihtämään autovero: voi pestä auton veronpalautus: jos ei palauta niin voi joutua vankilaan liikenneympyrä: saa tehdä u-käännöksen eurooppa: laiva (silja eurooppa) sepeli: voi ostaa rahaa SIIRI, 6 V: Sepeli: kiviä Eläke: jää pois töistä Kaupungin säästöpaineet pelästyttivät jälleen Lautturinkadun päiväkodin perheet ja henkilökunnan. Uhkana oli lakkauttaa esiopetus Lautturista ja keskittää se Honkaistentien päiväkotiin. Lapset olisivat joutuneet ensin vuodeksi siirtymään toiseen päiväkotiin kunnes sitten taas vuoden päästä siirtyvät kouluun. Ehdotus olisi velvoittanut myös yhden lastentarhanopettajan siirtoa ryhmän mukana. Esiopetuksen siirto koulun yhteyteen olisi vielä ollutkin ymmärrettävissä, se olisi tukenut jatkuvuutta siirtymisessä päiväkodista kouluun. Mutta Hirvensalon kouluissa kun ei oppilaillekaan tiloja tahdo riittää, saati sitten esikoululaisille. Meidän vanhempien mielestä ei ollut millään lailla perusteltua siirtää lapsiamme tutusta ympäristöstä, tuttujen lasten ja aikuisten luota uuteen ympäristöön vain vuodeksi. Laadimme kannaoton, jonka toimitimme päättävälle taholle. Saimme julkisuutta asiallemme. Vanhemmat olivat aktiivisia puolustaessaan lapsiaan. Haarlan ja Kakskerran koulun henkilökunta, oppilaat ja opettajat sekä vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi siistimään koulun lähiympäristöä. Apurina hommassa toimii Turun kaupungin talkootyönohjaaja Riitta Kipinoinen siivousvälineistöineen. Talkoopäivän aikana siivotaan Haarlan koulun pihaa ja lähiympäristöä sekä haravoidaan lehtiä. Talkootarjoiluna siistimisen jälkeen mehua. Edelliseen talkoopäivään osallistuneiden ajatuksia kevätsiivouspäivästä: PIHDEILLÄ OLI HAUSKA KERÄTÄ ROSKIA! Amanda, 12 v. SAATIIN MEHUA RASKAAN TYÖN JÄLKEEN JA TYÖ OLI HAUSKAA. Severi 13v SE SAI MINUT AJATTELEMAAN, ETTÄ JONKUN ON PAKKO SIIVOTA ROSKAT. Victoria 12 v. LUONNOSTA LÖYTYI ROSKAA PAISTIPANNUSTA MATIKANKIRJAAN. TÄMÄ JOHTUU IHMISTEN ROSKAAMIS- JA LAJITTELU- TOTTUMUKSISTA. Joonatan 12v KAIKKI OLIVAT ILOISIA SIIVOTESSA :) Jenni 12v. ROSKAT SÄKKIIN, EI LUONTOON! Mikael 13v Aktiivisuutemme palkittiin ja esiopetus Lautturissa jatkuu. Tervetuloa juhlimaan tätä kanssamme Lautturin kesätempaukseen Lautturin vanhempainyhdistyksen pj. Päivi Pietari Kuvassa 2a-luokan oppilaat (vas.oik.) Niko Iljin, Juuso Estemaa ja Verneri Kurki valmiina tänä vuonnakin siivoamaan koulun lähiympäristöä. Jos haluat ajaa korttisi kaupungin ykkösautokoulussa, älä tule Autokoulu Ajaxxiin Juliaan!!"!"#$%&'&'(&)*+,-+'#.&/0%#'"1!!"$"**"(1.F($*&GG65#2.!2(.&.!%3# 845C#:8G=4C3#/64E<77<#HI3J3KLIL#<7=43!"#$%!&'()&*+(,$*-&*&&(#$",&(./"012(*$(.3"01(4(56(11"01( ('&%-&'6*D$E Autokoulu Ajaxx on nimittäin muuttanut Mehiläisen kauppakäytävään! Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) 18 maininki maininki 19

11 Muuttunut etuajo-oikeus Kakskerran Harmaat Pantterit Myydään Toukokuussa tapahtuu Lauttarannassa Toijaistentieltä Vanhalle Kakskerran tielle kääntyvillä on nyt väistämisvelvollisuus. Kärkikolmio uudella paikalla Otetaanko opiksi Auton ja alkoholillisen kuskin yhteinen taival päätyi huhtikuussa Särkilahdentien penkkaan. Nolla promillea ja kevyt kaasujalka pitää varmemmin tiellä Kakskerran Nuorisoseuran teatterissa eletään kuumaa harjoituskautta. Valmistumassa on kevätnäytelmä Harmaat pantterit kapina vanhainkodissa. Heikki Lundin käsialaa oleva tuore komedia kertoo vanhainkodin asukkaista, jotka päättävät muuttaa asioita parempaan suuntaan. Uuden lempeän johtajan sekä uusien nuorien hoitajien avustuksella he ottavat vanhainkodin valtaansa. Elämästä löytyy taas iloa, tanssia ja taisteluhenkeä, ja kuten kevättunnelmiin mainosti sopii, myös rakkautta. Näytelmän ohjaa Laura Hurme. Outi Lindströmin ja Tommy Johanssonin hyppy kohti parempaa tulevaisuutta... Inkeri Tuominen, Terttu Kärkimäki, Timo Uusikylä ja Marjatta Lahtinen treenaavat kapinatunnelmaa. Kakskertalaisten mukaan kahdeksankymppinen kapinoi elämänkokemuksellaan neljä kertaa railakkaammin kuin parikymppinen... OPETUSTA TARJOLLA Kotiopetusta syksystä 2010 alkaen alakoululaisille kaikissa oppiaineissa. Tarkemmat tiedot p MYYDÄÄN Tuulilasivene Leija 4,60x1,85. Käyttöönotto -90. Lasikuitu, Kustavin Venetehdas Oy. Lisäksi moottori Suzuki 40 hv, vm -90. Yht: 2100 euroa. Puh: / Tomi (iltaisin). Oikaisu Maaliskuun Maininki-lehdessä Kuukauden saarelainen jutussa oli maininta kiinteistövälittäjä Anton Blombergista. Etunimen kohdalla oli virhe - hänen oikea nimensä oli Antero Blomberg. Mainingin toimitus pahoittelee virhettä ja kiittää oikaisupyynnön lähettäjää. Seurakunta Hirvensalon kirkko: ja klo 18 Rukouspysäkki Kakskerran kirkko: klo 12 messu klo 10 (huom!! aika) Helluntain Kesäkauden avauskirkko. Kakskertaseura tarjoaa kirkkokahvit Hirvensalon kirjasto saakka esillä kaavanäyttely, jossa on mahdollista tutustua alueen asemakaavoihin kirjaston aukioloaikoina. Tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta. Kirjasto avoinna ma, to & ti, ke, pe Taidekappeli Torstaisin hartaus klo 18 Martin seurakunta pe klo 18 Keltainen toukokuu Ääniräätälin Laulustudion konsertti Helluntaina klo 18 Ekumeenisen Taidekappelin 5-vuotisjuhlatilaisuus Näyttely: taiteilija, arkkitehti Sauli Luttinen - Giclée saakka. Avoinna ma-pe 11-15, to , la-su Huomioi yksityistilaisuudet! Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Texaspihvit porsaan ulkofileestä 9,90/kg Toukokuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Rimpsuluut 5,95/kg Kölikatu 2, TURKU Melonisalaatti 7,90/kg Savulohifilee, myös chili-hunaja 15,95/kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su 12 18!"#$%%&'()' $)*++))&' &,-&%+)+"&'' ()'.%*/#+0%& N#()$<>=4BEO::OC#F<7=<ACC=C#P "$.*14"&" M*(*N"*OP.!"#$"%&'"&()*+)#,-.," /,-,&012&'"&3,-,&415 /,-,6)*+)#,-.," 7".#1#,-.,"&'"&& 8*"9:1#,3";<#:# 2&;;%0=1$#<.,",::)&:"6>,::)!"#$%""&$'( )*+$,$*(-((./+$01*+$2*( 3$+#/2!*&4!$.!*&*,$.(( 1/!5"$22$%(( *&1*#*%(( 1/!51""!!* #67689:;<= IJJ(IKKILLI 20 maininki maininki 21!"#$%&'()()*(%+,-..,/() /4/

12 Toukokuussa tapahtuu MLL Hirvensalo ja klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Iloinen Marelly on kotoisin Hondurasin pääkaupungista Tegucigalpasta. SPR Hirvensalo (Stålarmink. 33) Hyväntekeväisyysiltamat Peurakalliolla la klo Iloista ohjelmaa, karaoketanssit, buffetti, arpajaiset. Liput 10 e Friskalan talli Kevätpäivätapahtuma su klo 10:00-14:00. (Osoite: Friskalantie 18.) Kaikki Hirvensalon alueen asukkaat ovat tapahtumaan erittäin tervetulleita! Tapahtuman ohjelmassa on luvassa muun muassa ratsastusnäytöksiä, talutusratsastusta, Buffet yms. Kakskerran Koetus Liikuntalauantai 8.5. Lähtö Harjattulan Kartanolta klo 12. Voit valita matkan ja tavan (juoksu, hölkkä tai kävely) kuntosi mukaan. Matkat: Järven ympäri 17,4 km, Kirkon lenkki n. 10 km ja Brinkhallin lenkki n. 6 km. Lenkin jälkeen rantasauna ja kalakeitto. Lisätietoja: Wäiskin Wauhti-illat Wäiskin Wauhti-illat Wäiskin koulussa jatkuvat taas syyskuussa. Hyvää kesää toivottaa Wäiskin wanhemmat ry. KESÄ-HEINÄKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. H O R O S K O O P P I Toukokuussa juhlii Härkä Härkä on maanläheinen ja konservatiivinen kevätkauden juhlija. Hän viihtyy kotonaan ja luo sinne hetkessä kodittoman ja mutkattoman tunnelman. Hän tekee olonsa mukavaksi ja nauttii aistikkuudesta. Härkä voi yleensä taloudellisesti erittäin hyvin. Onnekas se, jonka ystäväpiiriin kuuluu Härkiä kestitsemiskutsuja tupsahtelee aika ajoin. Härkää voi ilahduttaa lahjalla, joka palvelee hänen esteettistä silmäänsä. Kiireinen toukokuu Marellyn toukokuu Marelly Lanzan toukokuuhun kuuluu tiivistä opiskelua ja muuton valmistelua. H+,*31%5.52%#/+4('#&3+22%#5.22',#G3+('',#(3322%,'',# =%1'44),#/'&62#53<33#+*+22%&.55%#23,,'4(.55%:#G331.%# (332+/5.%#+,#2.'*+55%7#5.446#&..('.5266,#/'56/3355%#+,# '*'556#(3322+#;3/+4%,2.'44'#&%4(.523&%%,#8%1.2%4++,#<%#$'.,6H /33,#4+8355%#43&%55%#+,#8'1$'',4.56)526: c#?4'(('#&%4.,,''2#2%4+,# /5'',#8.,2%(%2'1.%%4'<%#5'/6# /+*.,/+,'.2%#/'.22.99,#<%#+4',#<+#()95#533,,.2'4432#2)29,#$3+,'2H 2%7#$6,#$)().4'': =332+,#4.56/5.#2'/'(.526# #2+3/+/3355%#(332',/.,7#5.4H 46#=%1'44)#&..('.52'4''#_ '#2'/'(66,56#/+,'2'/,../%,# E+,*31%5.55%: c#g..26# #)$*'/56,#/3155.%7#(322%#,..*',#2'/'(.,',#&%4h (../5.#5..12))#,)2#&%3&%,#&3+/5.:#=)9$'((.,#$%43%.5.,#5%%*%#4.H 566#/+/'(352%#+(%42%#%4%42%,.#<%#2'$*6#()95#(%.52'1.,232/.,,+,: REGGAETONIA JA ROCKIA ='4/'.,#$'2.#G3+('',#(332'223%%,#=%1'44)#%4+.22.#+8.5/'4'(.H 5',#E6('',#%((%22./+1/'%/+34355%:#W../+2#+&%2#/343,''2#U..H <331.#%./%%:#;+2.(%%55%%,#$6,#$%11%52.#%.'((.,#,6)22'4'(.526# 5'/6#2%,55.(.52%7#<+2%#+4.5.#(3/%&%#<%2/%%#G3+('55%/.,: c#b.*6,#1'qq%'2+,.52%7#5.26#/33,,'44%%,#e+,*31%5.55%#'$/6# ','((6,#/3.,#'5.('1/./5.#5%45%%:#J..*',#4.56/5.#()95#-%^$%2%# <%#('1',Q3'#+&%2#(3/%&.%#2%,55'<%:#;33,2'4',#(+,',4%.52%#(3H 5..//.%#<%#8.*6,#(33,#(3%55%#1+^/.52%: Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta 22 maininki maininki 23

13 Tervetuloa uudistuneeseen Vähä-Heikkilän konttoriin! Puhelinpalvelu henkilöasiakkaat ma-pe klo 8-18 Ajanvaraukset, pankki- ja vakuutuspalvelut Tilit ja kortit Säästäminen ja sijoittaminen Asunto- ja muut luotot OPKK, klo Lakipalvelut, klo Tilitapahtumien selvittely, klo Puhelinpalvelu yritysasiakkaat Yrityspalvelut, klo OPKK, toimitilapalvelut klo Bonusta pankkiasioinnista ja vakuutuksista. Kun keskität asiointisi Osuuspankkiin, voit maksaa kertyneillä OP-bonuksilla pankkipalveluita ja Pohjolan vakuutusmaksuja. Mitä enemmän säästöjä, lainoja tai sijoituksia taloudellasi on, sitä enemmän hyödyt bonusten kertymisellä ei ole ylärajaa. Monta tapaa asioida. Voit hoitaa pankkiasiasi verkossa, puhelimitse tai paikan päällä konttorissa juuri siten kuin sinulle itsellesi parhaiten sopii. Tutustu uudistuneeseen lähikonttoriisi. Pankin, vakuuttamisen ja kiinteistönvälityksen asiantuntijamme palvelevat sinua Vähä-Heikkilän konttorin rauhallisissa neuvottelutiloissa maanantaista perjantaihin kello Ajanvarauksella voit hoitaa pankkiasiasi myös muina aikoina. Lähikonttorisi kautta käytössäsi ovat kaikki laajat ja kattavat Turun Seudun Osuuspankin pankkipalvelut sekä OP-Pohjola-ryhmän monipuoliset keskittämisedut. Tervetuloa tutustumaan! Varaa aika henkilökohtaiseen neuvotteluun p tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa op.fi. Etua 24 elämään. OP-Pohjolasta. maininki Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

Hyvässä myötätuulessa

Hyvässä myötätuulessa Hyvässä myötätuulessa Ainutlaatuinen asiakaskohtaaminen Me tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen asiakaskohtaamisen. Se on joustavuutta, ihmisläheisyyttä, välittämistä ja paikallisuutta. Meillä on kasvot.

Lisätiedot

Kirkkopyhien leivosten reseptit

Kirkkopyhien leivosten reseptit Kirkkopyhien leivosten reseptit Adventin leivos: mantelihyydyke Mantelihyydyke maustekakkupohjalla (pax 100) Maustekakkupohja Voi Kg 0,600 Vehnäjauho Kg 1,800 Sokeri Kg 0,675 Sooda Kg 0,012 Inkivääri Kg

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Tervetuloa uudet jäsenet

Tervetuloa uudet jäsenet Puheenjohtajan terveiset Viimeinen neljännes yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana alkaa ja syyskokous valitsee uuden puheenjohtajan tulevalle vuodelle. Kulunut vuosi on tarjonnut paljon erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE RAISIO, MAATILA 2 4h+tupak+kph/khh+s+ph+talli+pihatto+ratsastuskenttä, 136 m, 498 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE Omenainen vinaigrette ja juustosalaatti Broilerin rintafileetä mangokastikkeessa Porsaan noisetit omenakermakastikkeessa Aprikoosileivokset Mangojuustokakku Kevyt Melba-jälkiruoka

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 49-56 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 1 FITNESS-GRANOLA Ainesosat - 3 dl kaurahiutaleita - 0,5 dl pellavansiemenrouhetta - 2 dl FITNESS-muroja - 1 dl mantelirouhetta - 0,5 dl rusinoita - 0,5 dl auringonkukansiemeniä

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

Menestyksesi reseptit

Menestyksesi reseptit Menestyksesi reseptit Toukokuu elokuu 2016 UUTUUS! Kaikkien rakastama OMAR nyt munkkina! Lyömätön makuyhdistelmä: klassikkobrändi ja ainutlaatuisen pehmeä munkki Loisti makutestissä Suomen suosituimman

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

HALLOWEEN HILE. Kuvat: Curly ry KOSMETIIKKA MUOTI JA. Tänään kysymme mielipidettä. Tänään haastattelussa. nettijutuista! Katja Blomqvist!

HALLOWEEN HILE. Kuvat: Curly ry KOSMETIIKKA MUOTI JA. Tänään kysymme mielipidettä. Tänään haastattelussa. nettijutuista! Katja Blomqvist! MUOTI JA HALLOWEEN HILE KOSMETIIKKA Tänään haastattelussa Katja Blomqvist! Tänään kysymme mielipidettä nettijutuista! Kuvat: Curly ry Sisällysluettelo 1.Etusivu 2.Sisällysluettelo 3.Pääkirjoitus 4.Haastattelu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 17-24 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 1 UUNIPASTA SOIJAROUHEEN, KURPITSAN JA VUOHENJUUSTON KERA Ainesosat Neljälle 750 g kuutioitua kurpitsaa oliiviöljyä suolaa, pippuria 300 g rigatoni- tai pennepastaa

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Agavesiirappi. 275 g. Agavesiirappi on täysin luonnollinen makeuttaja. Koska se on sokeria hiukan makeampaa, pienempikin määrä riittää antamaan makua.

Agavesiirappi. 275 g. Agavesiirappi on täysin luonnollinen makeuttaja. Koska se on sokeria hiukan makeampaa, pienempikin määrä riittää antamaan makua. Agavesiirappi Agavesiirappia (agavenektari) kutsutaan Meksikossa myös hunajavedeksi. Agavesiirapin maku muistuttaakin jonkin verran hunajaa, ja nestemäisen koostumuksensa vuoksi sitä voi käyttää hunajan

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri Kinaporin palvelukeskus 10.6.2016 Tapahtumakalenteri Pe 10.6. Virkeänä kohti viikonloppua -tuokio klo 14 Ma 13.6. Tanssit klo 13, Rami s band Ti 14.6. Ulkoilupäivä Pihlajasaaressa. Lähtö Kinaporin aulasta

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Parhaat Glögireseptit

Parhaat Glögireseptit Parhaat Glögireseptit Out of home MARLI GLÖGI -RESEPTIT Glögipunasipulit Glögi-puolukka ruisleipäset Jouluinen punakaalilisäke Panna cotta ja makea siirappi Glögiomenat ja kanelinen ranskankerma GLÖGIPUNASIPULIT

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS PIPARITAIKINA AINEKSET 1 dl Dansukker Tummaa siirappia 1 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria 2 tl kanelia 1 tl inkivääriä 1 tl neilikkaa 125 g voita tai margariinia 1 muna 4,5 5 dl vehnäjauhoja 1 tl

Lisätiedot

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KULHO 10, TURKU MYYNTIESITE TURKU, MÖKKI TAI HUVILA 2 tupakeittiö+alk+makuutila+wc+vh, saunarakennus, 0 m, 150 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Helsingin Klyyssi

YIT Kodin Materiaalit. Asunto Oy Helsingin Klyyssi YIT Kodin Materiaalit Asunto Oy Helsingin Klyyssi YIT Koti A3, A6, B23, B26 TÄSSÄ TEEMASSA aistikkaan syväntummat ja aivan vaaleat sävyt täydentävät sopuisasti toisiaan. Ne muodostavat klassisen parivaljakon

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE Valmennuksen terveiset Ensimmäiset kilpailut on kilpailtu ja kausi on siis virallisesti avattu. Vielä muistutus,että kaikki harjoitukset tärkeitä, myös oheiset. Nettisivuilta

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

Leppoisaa lomaa Luistokkaassa

Leppoisaa lomaa Luistokkaassa Leppoisaa lomaa Luistokkaassa Jämin loistomaisemissa KEVÄÄLLÄ KESÄLLÄ SYKSYLLÄ TALVELLA Me haluamme Sinun hymyilevän, rentoutuvan ja nauttivan. Jo muutama päivä täällä lataa Sinuun valoa ja virtaa. Siksi

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

TÄHTÄIMESSÄ NELJÄN TUNNIN AIKA

TÄHTÄIMESSÄ NELJÄN TUNNIN AIKA RANKOULU PUOLI VUOTTA HELSINKI CITY RATHONILLE TÄHTÄIMESSÄ NELJÄN TUNNIN AIKA Kaksikymmentäneljä viikkoa tapahtumaan (vko 10) Juoksu 1h tai muu liikunta, Esim. Pallopeli, uinti, hiihto, kuntopyörä yht.

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

VUODEN 2016 TAPAHTUMAKALENTERI ELOHOPEAKERHO OP OULAISTEN HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT

VUODEN 2016 TAPAHTUMAKALENTERI ELOHOPEAKERHO OP OULAISTEN HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT OP OULAISTEN HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT Huomioithan, että esimerkiksi asiakastapaamisten aikana puhelu ohjautuu vastaajaan. Jättämällä viestin varmistat, että toimihenkilö ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita

Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita Kuvia toimitukselliseen käyttöön: www.akvamariini.fi/ffmmedia2016 Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita Mitä teet, kun juhlavieraasi ilmoittaa noudattavansa gluteenitonta ruokavaliota? Älä hätäänny,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Rehtorin haastattelu s. 2

SISÄLLYSLUETTELO. Rehtorin haastattelu s. 2 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin haastattelu s. 2 Oma tyyli s. 3-7 Tulevien seiskojen vanhempainilta s. 8-10 Ysigaala s. 11-18 Sarjakuva, tehnyt Severi Hölsö s. 19 Lehdentekijät: Ella-Riikka Pukkinen Roosa-Maria

Lisätiedot

PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PAPINSALMENKATU 31A, TURKU MYYNTIESITE TURKU, PAPINSAARI 2 4-5h, avok.,kph,s,khh,3xwc,v,atx2, 435 m 648 000 Asuntoa myy Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta Helppo Härkis pastakastike 1 pkt (250 g) HÄRKIS härkäpapuvalmistetta 2 tl öljyä 1 prk (400 g) tomaattimurskaa 2 dl vettä 2 rkl tomaattisosetta 2 tl kuivattua yrttiseosta 1/2 tl suolaa ja sokeria ripaus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot