maininki Kakskerran rauhasta Kitty Enbom nauttii elämää saarissa KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Kakskerran rauhasta Kitty Enbom nauttii elämää saarissa KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2010 KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE MARELLY LANZAN TOUKOKUU Kitty Enbom nauttii Kakskerran rauhasta maininki 1

2 toukokuu 2010 Pyörällä päästään Aika vaihtaa Handelsbankeniin? Kerro asuntolainatoiveistasi meille Suuriin päätöksiin kannattaa kysyä toinenkin mielipide. Miksi et valitsisi parasta? Tutkimuksen mukaan Suomen Handelsbankenin asiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä pankkinsa palveluun (EPSI Rating 2009). Hämeenkatu 2, Turku. Puh Tule käymään ja pyydä tarjous Samalla saat tuntumaa Handelsbankenin hyvään palveluun. Voit myös lähettää lainahakemuksen osoitteesta Handelsbanken Pankki Sinun elämääsi.!"#$%&'#()#$'%*#+,#()#-./'!#0#)1.2.,#/+343%./%,%#+,,'22+(%52.#/66,266#23223%#5%,+,2%%7#866#8)916446:#;.'4.2%.2+# +,233#2.'*+,#83322''52%#<%# #/6)29,#83322''52%7#(322%#8)916446#%<+,# #53<3%7#/3,#5',#+,#/'11%,#+88.,32: =+,.#5%%1.44'#(3322%,32#+,#&%4.,,32#%53.,8%./%,#43+,,+,46$'.5))*',#8'1352''44%:#>4'266,#2+*'/5.#3,'4(%%7# '226#%532%%,#5%(%%,#%./%%,#4./.#/'5/352%%7#(322%#/3.2',/.,#(.42'.#(%%44%:#?44%%,#5..5#46$'446#/'5/352%,#8%4&'43.2%7# <%#(+,'44'#52%122.#/+/+#/'56,#/'526&66,#8)916.4)/%32'',:#C../',,'566,29<',#/'12%35#<%#/)8616,/6)229#2%/%%&%2# 231&%44.5',#(',+,7#$3+44'223#8)916#<%#4'88+.5%#%5',,'#2%%5#2'/'&62#$+((%52%#'5.('1/.44.5',#4)52./6526:# D.44%1+.,2.#+,#,+8'%#<%#5%%52''2+,#2%8%#/34/'%#<%#<+5#E.1&',5%4+,#(6'2#23,23&%2#231$%,#1%5/%.42%#8+4/'%7#,..,#56$/9%&352'.5.%#8)91.6/.,#<+#49)2)):#F%#56$/9226#/3,2+/.,#/+$','':#?5%%#8)916.4.<9.526#/.'$2++#&%8%35#0# <+3//+4../',2'',#%./%2%3432#'.&62#5.*+#'./6#8%1//.8%.//+<',#83322''52%#2%1&.25'#$'1(+.44%:#;+&%52.#/%.&%223# 43+,2+#66,.,'',#<%#23+/53.,'',#+,#&%.,#/+/'(.52%#&%.44':#G.26#8%.25.#%32++,#&'11%223,%#.$(.5',#8+422+%.,'',#/3H 4323/5',#$)92)53$*'#+,#&'12%%,5%#&%.44%#<+2',#/%31%8331+( ,#/6)226(.,',#234''#()95#$%4&%/5.:# I/5.#8)916.4),#+4',,%.5.%#'23<%#+,#()95#8)56$2)(.5',#$'488+35:#J622.#/%44.+,/.'4'/'#2%.#('1.(%.5'(%#&+.# $+3/322%%#8.','44'# '#0#2%.#&%.//%#,..22)7#/32',#<+#KLMMH43&344%#N:;:#O$'52'12+,# 2+2'5.P#!"#$%&$#'$($))$#*$)(+,-$$#%.'/$#"%%'0))1#2$#&$'.+))$#$/'32+"#&%%'1(1"#3*%#&/%"# %.'/$#$/'3..$#2$#&$'.+))$#"%%''02+"#&%%'1(1"#3*%4 Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimitttaja!"##$#%&'()*+,'-*,+#../%0$&+-1/%2'(0%*+/+.#&*+-*3%/1+%-1,2+0/"41+0, % 8+#6%-+#6%+0*/%41%2""/%,1541#%$0/141/9%:##.1%$##.1%*+;+/%41%2""/%4"5,+41/9 maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Ada Niukko 4 Kakskertalaista tyyliä 9 Kevätlinturetki 11 Juhlakakku 12 Minä kakskertalainen, Kitty Enbom 17 Gaala in Black and White 22 Marelly Lanzan toukokuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras Maalaiselämää Yläkerran oleskelutila syntyi kahdesta entisestä lastenhuoneesta kaatamalla väliseinä ja suurentamalla ovia. Vain kapea puinen seinä erottaa tilan yläkerran aulasta. Kun koulu loppuu Valkoinen talo Kakskerrassa sai viime marraskuussa uudet asukkaat. Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten 1970-luvulla rakennettu tiilitalo muuttuu moderniksi, valoisaksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi. funkkistyyliin Y %5/.1<+.2352',#+44'55%#+$.7#5..26#<+$23&%#$'48+H 23/5',H#<%#&%8%3*',23,,'#'.#/%3%,#/'5267#,.(.226.,# 5',#<64/'',#&6$.,266,/.,#.25'446,.#+,#+4432#4.'&66#%$*.5235H 2%#234'&%.533*'52%#<%#5..$',#4..22)&6526#'862.'2+.533*'52%:# >,,',#/'56,#<64/'',#(',2..,#%.,%#2%/%.5.,#/+3433,7#5'3H 1%%&%44'#43+/%44':#J)2#'.#2.'*6#(.$.,#(',,66,: C3/.+,#2%.#%((%22./+343,#86622)(.,',#<%#+8.5/'43,# %4+.22%(.,',#+,#5331.#'46(6,(332+57#/',2.'5#5331.,#26H $6,% %:#C3/3533,,.2'4(%#8665)/+/'.2%#&%12',#+,# 2'$2)#<%#&%/%%#%./+(3/5',.#+,#8)5)6#533,,.2'4(%55%:#B66H 5)/+/'.5..,#+5%44.523(.,',#2%.#',,%//+2'$26&.',#46$'226H (.,',#'.&62#&.'46#/3.2',/%%,#2%/%%#5.566,8665)6:#G'#'.#(.H,3%#5.,6,56#$3+4'2%7#46$.,,6#5'#2.'26(6229())5#234'&%52%: E%43%.5.,#(%2/352'44%#<%#C+,2++#+,#8.2/6%./%.,',#$%%H &'',.:#G.,,'#&.'46#<+,%.,#86.&6,6#(332%,:#I$2'',#(%%.4H (%,#/%44'.((.52%#/%383,Q'.52%#'.#2+5.,#.$%,#+8.5/'4.<%H (616,#8'.2+55%7#(322%#261/'.,26#+,/.,#26556#$'2/'556#'46H (.,',:#?4',#/3.2',/.,#26556#/+343,# %#+88.,32#'226# 234'&%.533*',#231$%#86$/6.4'(.,',#<%#521'55%%(.,',#&%.,# %.$'322%&%2#866,561/)6#<%#',,',%./%.52%#&%,$','(.52%:# B.26.5.#35/%42%%#43+22%%#5..$',7#'226#/)446#'46(6#/34<'22%%:# F+5/35#/%*'$*.,#$'.267#<+.44%#+,#5'4&62#56&'4'2#234'&%.533H 2',5%#53$2'',#<%#2.'26&62#(.26#$%43%&%2:#=.,6#',#2.'*6#(./H 5.#$%43%,#.5+,%#2344%:#?./'%52%%,#',#$%43%.5.#2344%#.5+/5.# 2.'*67#1+$/%.5''#(.,3%#/+/'.4'(%%,#<+2%/.,#/..,,+52%&%%# %4%%:#=.,6#,.(.226.,#43+2%,#5..$',7#'226#'46(6#/34<'22%%:# "25'#&%%,#&%4.25',#533,,%,#<%#+$<%.4',:?,,'%#/%./.44'#) %.44'#<%#%((%22./+34352%#&%4(.5H 23,'.44'R Ada Niukko, abi Hirvensalosta 2+44'#2%44.7#&'152%57#.5+#8.$%7#4%(8.#<%#+(%# -T%4+#+,#S3,//.52))4.,',7#+,#/%$*'44'#%3H +4.# 2+.,',# /+$*'7# <+55%# 8%1.5/3,2%# &.'1%.H 4.#&..('#/'56,6#%53,2+'5.22'4).556:#E'2.#+4.#5'4&667# '226#26(6#5'#+,:#=%11%5/3355%#$'#(3322.&%2#2%4++,7# <%#5%(%44%#/6),,.52).#1'(+,22.:#G'#2+2'32'22..,#43+,H,+44.5'52.#.25'7#/+5/%#+5%%(.52%#49)2))#+(%52%#2%/%%:# T(.44%#+,#%4%,#)1.2)5#U'(+,22.$%35#,)2#/33*'22%# &3+22%:#",/%#2%%5#+,#2%.*'2'+44.5'52%#/+1/'%/+34352%# &%4(.523,32#Q1%%V,',#533,,.22'4.<%:# H#W6$6,#(.'2.2)22.#('.*6,#/3((%,/.,#2))4.,#)$H *.526(.,',7#",/%#/'12++:#T(.#+,#/..,,+523,32#&%,H $+.52%#'5.,'.526#<%#",/%#2%%5#(+*'1,'.52%:#C+88323H 4+5#+,#/3.2',/.,#$)&.,#2%5%8%.,+.,',#<%#/+,21%52.',# &3+/5.#(.'4',/..,2+.,',: TALON UUSI 13+/%.432.4%7#+4+$3+,'#<%#2)92.4%:#B+12%.//+#<+$2%%# )46/'11%,#%34%%,#<%#5331',#+4'5/'432.4%%,:#I46/'12%%,# Verstas oli Amille iso plussa ostopäätöksessä. Keittiö koki järkevän muodonmuutoksen. Kulkureitiltä poistettiin kaappi, lieden paikkaa siirrettiin sekä ostettiin uudet kodinkoneet. Vanhat kaapit kuitenkin säästettiin, koska ne Yläkerran aulatila sopii hyvin lukunurkaksi. Lasitiiliseinän takana sijaitsee sauna. Aulasta on kulku yläkerran terassille, josta johtaa kierreportaat kattoterassille. 4 maininki maininki 5 olivat edelleen toimivat. Olohuoneen puiset funkkistuolit ovat Amin suvun perintöä, suunnittelijana Einari Kyöstilä. Eteisen katseenvangitsijat ovat kaksi liitutaulumaalilla maalattua ovea mietelauseineen.

4 Työpöytä sijaitsee yläkertaan johtavien portaiden lomassa. Industrialistinen tyyli on läsnä alakerrassa luvun tiilitaloon on tehty todellinen muodonmuutos. <6.#&.'46#(%/33$3+,'7#4%52',$3+,'#T(.,#4%85.44'#>4.H %/5'44'#<%#D%,,)44'#5'/6#/)48)$3+,'#<%#5%3,%:#;+*.,# 2))4.#+,#/%322%%42%%,#)$2',6.,',#<%# #2%1//%%,# $%1/.223:# >*'44.5'2#%53//%%2#+4.&%2#2'$,''2#2%4++,#5331.%# ( #<%#(3322%,''2#2))4.,#KXYMH43&3,#2..4.2%H 4+52%#S3,//.52))4.5'/5.:#",/%#<%#T(.#2'/.&62#.25'44'',# (.'43.5.%# (332+/5.%7# /32',# %&%15.&%2#)46/'11%,#/%/5.#4%5H 2',$3+,'22%#)$*'/5.#+4'5/'43H 2.4%/5.7#(3+//%5.&%2#/' # (%%4%5.&%2#<%# &%2:# Eteisen tuolilla odottavat Inkan ja Amin upeat hääkutsut postitusta. J)2#/'&66446#$'#8665'&62#46$'((.,# (%%,# 8.$%%,7#<+/%#+4.#2%4&',#8%/53,#/.,+/5',#%44%:#B.$%8..H 1.526#49)2))#,31(.//+2.4%%#<%4/%8%44+,#8'4%%(.5'44'7# (./6#+,#.5644'#<%#8+<%44'#261/'6#)$2'.,',#$%11%5235:# B.$%%,#/33433#()95#53+2%#<%#4%(8.7#<+,/%#46$'.5))H 2'',#533,,.2'44%%,#5%3,%1%/',,352%:# H#J..,#<%#23+44%#+,#()95#8.',.#/%5&.(%%7#<+/%#%.,%H /.,#,)2#&.'46#/..,,+52%7#T(.#,%31%%: KATOLLA JUHLITAAN 5.:#>,5.#/'56,6#5'#26)22))#$66&.'1%.52%R#",/%#'5.22'4''#.25'#533,,.22'4'(%,5%#$66/325327#8%/'2.27#<+2/%#+,# *6#<3$4.52%#8+.57#(./64.#5'#/3253<',#2))4.526#+,#/..,,.:# =3/%,%#+,#(33,#(3%55%#/32537#%<+H+$<'7#(3/%%,# +2'22%&%/5.#83,%.5.%#2'164'$2.6#5'/6#8'15++,%44.,',# 4.567#G'.25'(6,#.$('',#2%1.,%7#<+/%#/.2')2266#",/%,#<%# T(.,#)$2'.5',#2%.8%4'',#$'.44'/.,7#<+2/%#'.&62#5.26#',H 233*'52%%,#23,,':#B3/3#2+5.,#+,#&.'46#$%,//.(%22%:# =./64.#/+*.,#2))4.526#+,#<+2%/.,#8662'426&.5267#234''# 83&352%#&%1(%%,/.,#5'4/'6,#/4%55.,',#<%#2))4./65: Teksti ja kuvat: Tiina $##<144##(!=#(>(!'))'!:):-?!41)'!1$4>()$##'!"##$%&&'()*(+,&)$-! "#$%&#'()%!*+!,(-.#/01!*2+*2!31/41 2*!*56!7772! 8889:%;/)9'%( 6 maininki maininki 7

5 KAASUGRILLI WEBER GENESIS E-320 LIMITED Erikoismalli, väri kupari, RST ritilät, sivukeitin, 25 vuoden takuuohjelma. NORM. 1395, Aidot amerikkalaiset Weber-grillit Suomen suurimmalta grillikauppiaalta! Itäniityntie 9, RAISIO, puh , PALVELEMME: ark. 7-21, la 9-18, su (8,21 snt/puh + 1,47 snt/min lankapuhelimella tai 16,42 snt/min matkapuhelimella) BRIKETTIGRILLI WEBER PERFORMER Tukevalla vaunulla, brikettiastialla ja isolla työtasolla. Kaasusytytyksellä NORM. 599,- 499 ilman kaasusytytystä NORM. 529,- 429 WEBER SHOP: Koko Weber grilli- ja tarvikemallisto esillä! Parhaat grillausvinkit: KESÄN PARHAAT GRILLIHERKUT LÄNSIKESKUKSEN K-CITYMARKETISTA! Grillaus kuuluu kesään ja erikoisimmat grilliherkut saat uudelta palvelulihatiskiltämme. Sataman valot, Pefletti, Lärvilauta, 7-veljeksen pihvisarja ja monet muut meidän omilla marinadeillamme maustetut huipputuotteet saat vain meiltä! Helppo kevätlinturetki Hirvensaloseura järjestää kevätlinturetken lauantaina 8.5. Aamuvirkkuus kannattaa pitkospuiden, lintujen ja kevätaamun yhdistelmä friskaa Friskalanlahdella visiteeraavat pitkäksi aikaa. Tornien Taisto kisa osuu samalle päivälle %%#+88%%,#+(.,%.533*'55%##4.,231'2H /'46.5'2#/+$2.#D1.5/%4%,#4.,232+1,.%:#W%1H $%.,',#%%(3#+,#$)&6#%./%#46$2'6#4..//''44'7#4.,,32# +&%2#<+#$'1'.446#<%#%32+.4.<%2#',.((6/5'',#,3//3&%2:# U'2/.#/34/''#8.2/+583.2%#8.2/.,#8..4+2%1//%.43/+<3,# /%322%#D1.5/%4%,#4.,232+1,.44':#G.'446#232/%.44%%,#4.,H 4.,232+1,.',# &64.5',# $%&%.,2+/.48%.43,# 2.4%,,'22%:# C.,232+1,.42%#(%2/%#<%2/33#U%3$%,.'(',#5.,.H#<%#&%4H /+&3+//+<%#/%5&%&%,#4'$*+,#/%322%#D1.5/%4%,#/%12%H,+44'#<+$2%&%44'#8'42+2.'44'#<%#5.'426#2%/%.5.,#46$298.5H <61<'526(6#4'.//.(.'4.,',#/.48%.437#<+5H 5%#8)1.266,#$%&%.25'(%%,#4.,232+1,.52%# (%$*+44.5.((%,#(+,2%#4%<.%#/%$*'/5%5H 5%#23,,.55%:#;.5%%,#&+.#+5%44.523%#/3/%# /'1622)<6#&%1+<%#/6)2'266,#5+.*',53+H <'43H#5'/6#2334.&+.(%2)$9,:#;.48%.43,# 566,,92#<%#(3.2%#4.562.'2+<%#&+.#/31//.%# 5.&352+42%#[[[:-.1*4.S':V Viiksitimali (yllä) on harvoin nähty vierailija. Tutumpia lajeja on varmemmin nähtävillä lauantain linturetkellä. Kuva: Jouko Hakala Tervetuloa mukaan: Lähtöaika on kello 6 aamulla. Lähtöpaikka on Kakskerrantien ja Kaistarniementien risteyksestä pitkospuiden päästä. Retken kesto on 2-3 tuntia. Lämpimät vaatteet ja omat eväät kannattaa ottaa mukaan. Oma kiikari on hyvä varuste, mutta ilmankin pärjää tilaisuuden järjestäjien kaukoputket ja kiikarit ovat yhteiskäytössä. Tervetuloa palvelevalle lihatiskille! Terveisin kauppiaat Jukka ja Marjo Itkonen Uudet reseptit saatavilla K-RuokaPirkasta. Lisätiedot Vastuullisuus LÄNSIKESKUS Markulantie 150, puh MA-PE 8-21, LA 8-18, SU Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis alv 22%), matkapuhelimesta 8 maininki maininki 9

6 C&.("$#.*D",#&&. :$$("*:%E$(E#!"#$%&'()'*# F&DA$.A"#$:$$("*:%&'()'*.!"#$%&& &;;&##$'&$:)'#&G $'(%)%%*'+),"-*.-+ "//"((%-"%).-("0 Tiesithän, että yksityishenkilönä voit vähentää verotuksessa kotisiivouspalveluiden 1%.)%(23#4&.((3&5$)%(5%)6 arvonlisäverollisesta työsuorituksesta 2.#$%-7#3&*'%(&*32.#(33& 60%. * Hintaesimerkki on laskettu 80m 2 *32.##5$).#&H3-$..#&('9.--%).$)%&$+)("##+$).$)%& 3h+k kodille, siivous 2 krt/kk. Lasku- H33&IJ&GC$$=&K32.##5$).#&'/"*")(++&'#&E;;&GC*=& tamme esimerkissä 148 /kk, asiakkaan verottajalta hakeman L2H..(M&NNN=.--5)=O= kotitalousvähennyksen jälkeen todelliseksi kustannukseksi jää 59 /kk. Vähennyk- +&'()'*:"%$;*A:)D.:"';$;$:)D.<,#)<9 P)::E.:&&#.2.%&AA&*:#&.'&&P*AA&$#&. sen omavastuu on 100 /v. Ohjeet: H"&*'%(&+#'2("" C&.A"#$;&$:$&.QHRJ.9%):*&$D)$#&. KUNTOVALMENNUSTA JA KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA R6,')(%&('%/%)('S.--5)=O& )%%*'+),3%*3( S<')$:9T.:&D$#))##$9.C&.$AA*D&D%):*&$D)U. YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Laske kotisi siivoustyön hinta-arvio osoitteessa: &1+8$+&!HO+HJ.+VVWWX &P"%/%'& >>>-)''<:-=$ &R"-'& ()*+),-).)/-012 ("$;&::& &:#$- &!3/..#-%##"& +3$4#$5&67895:&#;<&6$9898&#;< &!5*%#$33 TAKE CONTROL OF YOUR BODY!"#$"%&'(&)")% *)%+"'*,,--(.&/ &A2B$&$'9%--.4& $$4&")%"$$""#&*.8'(("H"-("&2"$./"#&$'(%("-'+)6 D")$.&$'(%)%&)%%*'+)(57#& 2%#("6"8*%'&')'%((..))"M&&!!!"#$$%&"' *.8'(+$).))"&$'(%)%%*'+)6&,"-*.-+%9.#&"8*'#-%)3*.8'--%6& ).)("&(57)+'8%(+$).)("&:;<=!HI+HJKHLHMKNO8 IJ&GC$$> ()1+),<+HHIID!""#$%%""&'(")%**+*&'&$,-"&'&.)"++*//.' ($%"-$$&&"'0"'/$,-"&'+*+1&*/,*2*3' (*.//4&&1-11'-**2&4*+44&&1 *'%/"))"&EI=:=&")(% Helppo ja hyvä kakku ylioppilasjuhliin Kaija Hartiala on järjestänyt useammatkin ylioppilasjuhlat. Hyvä resepti on ollut kovassa käytössä ja siirtyy nyt Mainingin lukijoiden käyttöön terveisten ja vinkkien kera. Olkaatten hyvät: PAVLOVA Kevyt marenkikakku on oivallinen lakkiaiskakku ilmava ja taivaallisen suussasulava. Meille resepti tuli australialaisen vaihto-oppilaan mukana ja on siitä lähtien ollut ahkerassa käytössä lakkiaisissa ja häissä. Itse asiassa resepti on syntynyt 1920-luvulla Uudessa Seelannissa balettitanssija Anna Pavlovan vierailun kunniaksi, mutta nyt se tuntuu olevan Australiassa lähes kansallisjälkiruoka. Pavlovasta on olemassa satoja erilaisia versioita. Tärkeää marenkikakun valmistuksessa on, että valkuaiset ovat täysin puhtaita keltuaisesta. Siksi kannattaa erotella valkuaiset yksitellen ensin pikku kippoon. Kuva: Olli Hartiala, kuopus Vatkaamiseen käytettävien astioiden on myös oltava putipuhtaita pienikin määrä rasvaa lätsäyttää marengin. Kakun täytteeksi laitettavaan kermaan ei tule yhtään sokeria sitä on ihan riittämiin itse kakussa. Ison kakun valmistamisessa hyvä apuväline on yleiskone, mutta tavallinen sähkövatkainkin toki käy. Meillä 35 vuotta vanha Kenwood vatkaa äänekkäästi mutta varmasti tusinan munan kakun. Oheinen resepti on tosi isoa kakkua varten paistan sen suurissa pizzavuoissa joiden läpimitta on 35 cm. Marengin voi toki levittää myös neliön muotoon uunipellille. t. Kaija Laadukkaita vaatteita aktiivisille ihmisille! )*+&$,-./*+'%!"#$%%&'(" /%0'1&(1.2"3#%,%.2+,(+ Aurakatu kapteenska.fi!"#$%&$'"()*+%,-.(/)(&$00.%1)(&"22%,(#**&%3(!"4$5#%'"()*+%,-.( #)&'%0"%'","3(6.##)3(7*+%,-.(.,(2%$&&8##"'"3 9*##)(-*,(&"20:(/)(')&.(#*&$')#(&%%),('.%2)--)%-1%;(5)&*)22$( 1*./)*#*)(1%&#"3(9)+-%%1%(%--*,)11);(#$+)11%,(0""&&"(#)%( 0)+'$--$$&&)(&*.(')+/.,($1#"2"##"(,"-8'88##"(*&.1(&*.,#..,(/)( 820"+%1#::,3(<$1"%,$,(#%5-*1)4$(.,(2%$&&8##"'"(-.-$2*1( 1*./))'),(2)+-%%1%,()&&);(#$+)11%&&)(#)%(0)+'$--$$&&)3 =#)(85#$8##"(/)(0884"($1%##$&8>!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20" 3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< C.40G#H/'(*(&IHJ0%(4D(&$((0)/%&DE)2FKI(*!"#"$%"&'"()*(+"&,-&)+-.*$%"&/ maininki maininki 11 PAVLOVAN OHJE 12 munanvalkuaista 1.5 rkl sitruunamehua dl sokeria 1.5 rkl maissijauhoa 2.5 dl rouhittuja makadamiapähkinöitä ( voit käyttää myös puoliksi hasselpähkinöitä ja kuorittuja manteleita ) 1.5 tl kanelia 5 dl kermaa 1.5 tl suodatinjauhettua kahvinpurua tomusokeria Sisusta kaksi vuokaa leivinpaperilla. Vatkaa valkuaiset ja sitruunamehu vaahdoksi. Lisää edelleen vatkaten vähitellen 7 dl sokeria ja maissijauho keskenään sekoitettuina. Vatkaa edelleen kauan, kunnes vaahto on tosi tiivistä ja kiiltävää. Levitä lastalla vuokiin, jätä pinta eläväksi. Sekoita pähkinät, 2 dl sokeria ja kaneli kulhossa, ripottele seos pohjien päälle. Paista 150C-asteisessa uunissa 60 min, jos pähkinät ruskettuvat liikaa, laske lämpötila 140 asteeseen ja jatka min yli tunnin. Kiertoilmauunissa voit paistaa pohjat yhtä aikaa. Kun pohjat ovat jäähtyneet, vatkaa kerma vaahdoksi, sekoita siihen kahvijauhe ja levitä vähemmän edustavalle pohjalle. Nosta toinen pohja päälle. Tarvittaessa voit sirotella päälle pölysokeria. Tarjoa mansikka- tai vadelmakastikkeen kanssa: Mansikkakastike: sulata pakastemansikoita 500g, lisää 2 dl sokeria ja aja hienoksi sauvasekoittajalla Vadelmakastike: kiehauta g vadelmia 2-4 dl sokerin kanssa, anna vähän jäähtyä ja purista siivilän läpi. RAISIO: Mylly, p TIMANTTISET KULTAVIRTA TURKU: UUSI OSOITE YLIOPISTONK. 27 p TURKU: Skanssi, p

7 minä kakskertalainen Arja Tuomi valitsi toukokuun saarelaiseksi Kitty Enbomin. Kittyn valinta esitellään kesämainingissa... Värit ovat Kitty Enbomille tärkeitä. Taideterapiassa ei kysytä kykyä maalata, tärkeää voi olla käden liike. Maalaaminen ja suttaaminen voi herättää muistoja ja mielikuvia. Tunteita puretaan paperille. Kameran kanssa Kakskerrassa Kitty Enbom on rohkea nainen. Mitä muuta voi päätellä ihmisestä, joka soittaa ja kysyy, että sopisiko haastattelun lomassa aamusauna ja avantouinti. Ei ole ihan turkulaista ottaa vieras niin avosylin vastaan, vaikka kylpy onkin kylmää, mutta puusaunan lauteilla vastaavasti aivan ihanan lämmintä. K.22)#>,-+(#'.#+4'#%.,%#+4432#$).526#%&%,2+%# 8'4/66(629,#$3.(%866:#;%./',#2%/%,%#+,#,%%831.:#E6,#$+3/322'4.#<%2/%(%%,#3.,2.%./%%# ;%/5/'11%,#<61&'556#8.2/644'#5)/5)),:#F6.*',#23423%#,%%831.#/'$+22.#/+/'.4'(%%,#()95#%&%,2+%%,:#G.446# 2.'446#,)2#+44%%,7#3.,,.,#<64/'.,',#$)&6#+4+#+,#5%%,32# <%2/%(%%,#$%11%52352%#+(%55%#1%,,%55%:# RAUHALLISIA AAMUJA KAKSKERRASSA ;.22)#>,-+(#'$2..#,%322.%#;%/5/'11%,#1%3$%52%#%%H (3.5.,7#43/'%#4'$*',#<%#2'$*6#&%.//%#8.',',#4',/.,# ',,',#/3.,#.42%8%.,+22'.,',#2)986.&6#%4/%%:#G'31%%# 5%%#&%1(%52.#J.(-3/5'52%:##J..,#E%11)#B+22'1.52%# /3.,#2%,5/%4%.5'52%#$.',+52%#KX\MH43&3,#( H 8)916526#,.(',56#5%%,32#J.(-35#+,#261/'6#8'1$'',H <65',:#J.(.#J.(-35#/3.2',/.,#&..22%%#56*'/'$66,#<%# ()95#3//+55%*'8.4&'',:#I$*'526#,.('526#<%#/+.1%52%# +,#(+,'/5.: >,-+(#/'12++#2'$,'',56#2)926#8'1$'2'1%8'322.,%:# G.44+.,#.$(.5'2#35'.,#2+.&%2#8'1$'%4-3(.,#(3/%,%%,:# B.//3#$.4<%%#/..,,+5235#&%4+/3&%%,#/%5&+.7#$6,#/+3H 4322%323.#<%#'1./+.523.#&%4+/3&%2'1%8'32./5.:#W%4+/3H &%2#+&%2/.,#'5.('1/./5.#'1+55%#35'.,#/1..22.,',#%5.%:# H#=+,2%#/'12%%#+44%%,#5.44'#',2.5'44'# '#,..,# &.$%.5.%7#'226#23$+2%%,#<%#1'&.266,#,'#/3&%2:#G'#+,# $%1(.7#5.446#4%85.44'#/3&%2#+&%2#261/'.267#'226#,..556#+,# 5'/6#.56#'226#6.2.: W%4+/3&%27#23$+232/.,#/3&%2#+&%2#(%$* # &+.*%%,#2'$*6#335.%#/3&.%#<%#()95#5311%#1%3$%55%# &%,$+<',#/3&.',#/%322%:#>,-+(#/%25++#%.,%#'2'',H 86.,7#2'1%8.%55%#46$*'266,#1%/',2%(%%,#234'&%.5332H 2%:#W%4+/3&%#2%1<+%%#$)&.,#8%4<+,#<%#$)&.,#'1.4%.5.%# (%$* /5.%:#W+.*%%,#232/.%#&%,$+<%#&%4+/3&.%7# (322%#+22%%#()95#335.%7#<+.44%#&+.#1%/',2%%#33*',4%.5H 2%#/3&%%#.25'5266,: H#W+.#83/'323%#&%.//%#.*+4./5'',7#;.22)#>,-+(# /'12++:#G'#/','/5.#83/'3233#<%#/3/%#+,#+4432#'46H (6556#261/'6#'5./3&%7#&+.#+44%#&%.//%#+(%#(3((.:# U++4..,#&+.#$'.226)2)6#<%#5)&',2)6#2%1//%%,7#$%/'%# 81+5'55.7#(322%#5%(%44%#5'#%322%%#/65.22'4'(66,#%5.H +.2%: RUMAT KUVAT VAPAUTTAVAT H#W%4+/3&.%#&+.#+22%%#&%.//%#.25'5266,#<+/%#%%(37#<%# 232/.%#.25'66,:#F+5/35#&+.#+22%%#.25'5266,#2.'2+.5'52.# 13(.%#/3&.%7#>,-+(#'5.2266:#G'#+,#$)&.,#&%8%322%H &%%: E6,#8+$2..7#'226#35'.,#%<%2'44%%,7#'226#&%.,#$)().4'H (.,',#/'12++#/3&.55%#+,,'44.533*'52%:# H#=322%#(./5'.#.$(.,',#&+.#+44%#&%.//%#5%3,%,#<64H /'',#+,,'44.,',7#.4(%,#$)()6#/%5&+.44%:# W%4+/3&%# +,# 2'1%8.%,# &64.,'',6# /+,/1''22.,',7#5'#(',''#,+8'%52.#$)H &.,#5)&644':#T5.%/%5#&+.#23+*%#(3/%H,%%,#/',/64%%2./+44.5',#/3&.%7#(322%# '5.26,7#'226#/65.2'4466,#,..526#&%.,#(33H 2%(.%7#>,-+(#/'12++: >,-+(# 8+$2..7# '226# *.Q./3&%35# +,# Kitty Enbom kokee, että asuminen Kakskerran rauhassa on hänelle terapiaa. Työ jää kaupunkiin, kotona ollaan omassa rauhassa, vaikka rönttövaatteissa sienimetsässä. Kesäisin uinti aloittaa jokaisen päivän. Naapurin houkutuksesta Kitty Enbomista kehittyi myös avantouimari. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Nautin siitä, kun ajan töistä kotiin puoli tuntia, kaikki jää matkalle. 2'$,)2#/3&%%(.5'52%#$'48H 5'7# '226# /3&.%# +,# $'48+52.# 23$%,5.%:# H# ;3,# /3&.%# /%25+2%%,7# +5%2%%,/+#,..$.,#',66#/'5H %4+.52%#+,#/3&%2%.*'2'1%8.%7#(./6#/6)26,,9556#2%1H /+.22%%#8',55'4.,#+22%(.52%#/62'',#<%#(%%4%%(.52%: H#=.,3,#/3&%2%.*'2'1%8.%55%,.#'.#2%1&.25'#+5%2%7#5'# +,#&%.,#.4(%.53,#/'.,+7#&+.#&%.,#532%2%#2%.#/6)2266#&6H 1'<6: =%%4%%(.5'55%#+4',,%.5'/5.#&+./.,#,+352%#2'/'(.H,',7#/6*',#4../'#<%#5',#'5..,#,+52%(%2#(3.52+2:#>,H -+(#8+$2..7#'226#'1.2).5'52.#4%52',#/+$*%44%#&%4+/3&%# &+.#$'48+52.#+44%#+5+.22%&%7#34/+.,',:# I/5.#/'.,+#+,#2'$*6#()95#13(%%7#.4(%.52%#/.3//3%#!23$+%(.5&.$/++,!: H#G.,,'#&+.#831/%%# %.,'.2%:#U3(%%#<%#'86H +,,.523&%%7#13(%#&+.#+44%#/%3,.52%:# H#B.*6,#2+5.#8%4<+,#2)9526,.: KOTONA OLLAAN RÖNTTÖVAATTEISSA H#G'7#'226#%53,#;%/5/'11%55%#+,#2'1%8.%%#(.,344':#;%H 23&%4+<%#'.#+4'7#(',',#+25%4%(83,#/%,55%:#>,#8'4/66# 8.('6556#43+,,+55%:#J%32.,#5..267#/3,#%<%,#29.526#/+H 2..,#83+4.#23,2.%7#/%.//.#<66#(%2/%44':#E)&.,#$%1&+.,# 23+,#29.26#(3/%,%#/+2..,:# /%,22%1'44./+.1%7#;.22)#>,-+(#,%31%%: +,#$.1&.6#<%#/'223<%#<%#(6)1.6#<%#&%4/+$6,268'31+<%7# +./'.2%#138.5%((%/+.2%7#5%4%(%,2' /+<%#<%#8%4H <+,#/%4+<%:#F+5#1%/',,'2%%,#4../%%7#,..26#'.#',66#+4': SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN G'31%%&%#/33/%3*',#5%%1'4%.,',#+,#2'$,)2#(3322+H /3+1(%%#;%/5/'12%%,#5%(+.$.,#%./+.$.,#>,-+(.,# /%,55%:#=332+,#$'#+&%2#/3.2',/.,#2'$,''2# %%,# 2.'26(62267#2322%&335#+,#%4/%,32#$%35/%52.#5%223(%,# /%388%%:#C.,,3,2.'26#'26.5))5#'.#+4'#>,-+(.,#43+2%# /3.2',/%%,#8.2/6:#G'31%%&%#/33/%3*',#5%%1'4%.,',# +,#2'/'(.5.556#/ ,#/%,55%:#E6,',#/+2+,%%,# /3//.&%2#+(',%8332#<%#2%4+,#/3,,+5235#4.',''#)/5.# $%11%523/5.52%: Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Belgian paimenkoira Nimbus suorastaan vyöryy vieraan luokse, kun Kitty Enbom avaa oven vieraalle. Kuka: Kitty Enbom, valtiotieteiden maisteri, psykoterapeutti ja perheterapeutti, jonka omaa alaa on erityisesti valokuva- ja taideterapia. Oma saarihistoria: Koti Kakskerrassa jo kymmenen vuotta. Talo löytyi, kun viimein mies suostui tutustumaan saarten talotarjontaan. Katsotaan tuo viimeinenkin, niin sitten olet tyytyväinen, että ne on katsottu. Juuri siitä viimeisestä tuli koti, kalavesien äärellä, järven rannalla, meren lähellä. Harrastukset: hiihto, retkiluistelu, lenkkeily, golf, valokuvaus, akvarellimaalaus, kesän tullen polkupyöräily, uiminen Parasta saarilla: luonto ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM Uusi koti kätevällä sijainnilla Nyt ennakkomarkkinoinnissa Matruusinranta! Ota yhteyttä ja kysy lisää! As. Oy Turun Matruusinranta, Laivurinkatu 10 Raken namme omalle tontille kerrostalon, jossa käytännöllisiä yksiöitä ja kaksioita. Matruusinrannassa asut korttelin päässä Aurajoen rannasta. Matka Turun keskustaan sujuu sukkelasti. Arvioitu valmistuminen kesällä Huoneistoesimerkkejä, hinnat alkaen 1h+tupak+s 36,5 m 2 mh vh h+kk+s 36,5 m 2 mh vh h+kk+s 38,5 m 2 mh vh h+k+s 54,0 m 2 mh vh h+k+s 66,5 m 2 mh vh Kiinnostuitko? Lisätietoja saat asuntomyynnistämme Itäinen Rantakatu 60, Turku, p (maksuton), ma-pe 8-16, Palvelemme Sinua Martin konttorissa kaikissa pankkiasioissa. Huomioithan uudet palveluaikamme 1.6. alkaen: Kassapalvelut avoinna ma pe klo Kassapalveluissa hoituvat tililtäotto, tilillepano ja laskunmaksu Neuvontapalvelua tarjoamme ma pe klo Haluatko säästää aikaasi - ajanvaraus helpottaa asiointiasi. Soita ja varaa aika (pvm/mpm) ma pe klo 8 20 Verkkopankki on käytössäsi konttorissamme ma pe klo K-Market Martinmyllyn vieressäolevasta Otto-pisteestä nostat käteistä ympäri vuorokauden nordea.fi 14 maininki maininki 15

9 Kaunotarten ja pukujen loistoa. Ladyt vasemmalta: Stefania Santinato, Johanna Aalto, Tiina Rantanen, Tarja Jalonen, Pia Korpiaho-Lehto, Laura Mastokangas, Minna Pöyhönen, Tanja Nevalainen, Jaana Nyroos sekä Erja-Riita Saarelaisten uusi kesäravintola Rocca Swing on avattu Harjattula Golf:issa Gaala in Black and White Juhlahumua ja hyväntekeväisyyttä Mika ja Johanna Aalto Sanna ja Hannu Pekuri G %%4%#.,#Z4%^/#%,*#_$.2'#+,#$.1&',H 5%4+4%.52',#CO#T1$^.8'4%Q+#4%*)<',# <61<'526(6#<+/%/'&6.,',#$)&6,2'/'&6.H /'&6.5))5/+$2'',%#+4.#C+3,%.5HG3+(',# 5)9(.5$6.1.98'1$''2#1):# B%1$%.(8..,5%#83/'323,''2##<3$4%&.'H 1%%2#/%,5+.22.&%2#`Ka#$',Q',#&+.(.,#O%H 1.-.%#XXaH$%44.,#(%%4.5/3355%:#Z4%^/#%,*# _$.2'#02''(%#,6/).#Q%%4%,#/+1.52'4355%# <%#%./%#(+,',#<3$4%&.'1%%,#%53&%4.,,+.5H 5%:##"44%44.5',#+$'44%#&.'1%%2#5%.&%2#,%322.%# F%,,'#B+1/%,#53<3&%52%#<3+,2%(.5'52%#<%# <323.52%#5'/6#=.4%,#=.5.^.,#<%#C%31%#W+3H 2.4%.5',#(35../.52%:#bF#F+$,,)#2%/%5.#1',H,+,#&%3$*.//%%,# %,#2%,55.,#('1H /'.556:##?$<'4(%,3('1+,%#2+.(.#()95# %18%<%.5'27#<+.*',#23+22+#5..12).#4)$',26H (6229(6,6#335..,#/65..,#<3$4%Q%%4%.43,# <64/'',:# C+3,%.5HG3+(',#5)9(.5$6.1.98'1$''2# 1)#&+.#%18%<%.52',# %#8%4/%2%#5)9H (.5$ # 2+.83&%,#,3+1',# (3/%%,# 2+.(.,2%%,5%#5'/6#<61<'5266#<65',.44'',# &3+*',# CO# T1^$.8'4%Q+,# 4'%*.,Q#4%*),#A$51##1%B1,,$##(3/%%,# 5'31%%&%,#&3+*',#Q%%4%.42%#+,#<+#533,,.2H 2'.44%::: Kuvat: Janne Ahola, Pia Korpiaho-Lehto, Johanna Aalto, Stefania Santinato, Harri Närhi ClassicMan KAUPPAHUONE Humalistonkatu 3, Turku Puh Avoinna: Arkisin La 9-14 Niina Stade ja Juha Saarinen Hyväntekeväisyysgaalan tuotto lahjoitettiin Lounais-Suomen Syömishäiriöperheet ry:lle. Luovutustilaisuudessa Johanna Aalto, Kirsi Broström, Riitta Ojanen ja Susanna Raitamäki. 16 maininki maininki 17

10 Pienten puolella: Pyry & Emmi & Siiri Lautturissa esiopetus jatkuu Siivoustalkoot Haarlassa ma klo 9-11 Kuva ja teksti: Suvi Luukkanen PYRY, 7 V: EMMI, 6 V: Liikenneympyrä: ympyrä, missä on liikennemerkki Laihdutuskuuri: haluaa ottaa vatsasta rasvat pois Airisto: joku maa Työmarkkinat: markkinat, mis tehdään töitä vaalilupaus: jos kiusaa, niin pitää luvata ettei kiusaa vuosiloma: voi mennä lappiin hiihtämään autovero: voi pestä auton veronpalautus: jos ei palauta niin voi joutua vankilaan liikenneympyrä: saa tehdä u-käännöksen eurooppa: laiva (silja eurooppa) sepeli: voi ostaa rahaa SIIRI, 6 V: Sepeli: kiviä Eläke: jää pois töistä Kaupungin säästöpaineet pelästyttivät jälleen Lautturinkadun päiväkodin perheet ja henkilökunnan. Uhkana oli lakkauttaa esiopetus Lautturista ja keskittää se Honkaistentien päiväkotiin. Lapset olisivat joutuneet ensin vuodeksi siirtymään toiseen päiväkotiin kunnes sitten taas vuoden päästä siirtyvät kouluun. Ehdotus olisi velvoittanut myös yhden lastentarhanopettajan siirtoa ryhmän mukana. Esiopetuksen siirto koulun yhteyteen olisi vielä ollutkin ymmärrettävissä, se olisi tukenut jatkuvuutta siirtymisessä päiväkodista kouluun. Mutta Hirvensalon kouluissa kun ei oppilaillekaan tiloja tahdo riittää, saati sitten esikoululaisille. Meidän vanhempien mielestä ei ollut millään lailla perusteltua siirtää lapsiamme tutusta ympäristöstä, tuttujen lasten ja aikuisten luota uuteen ympäristöön vain vuodeksi. Laadimme kannaoton, jonka toimitimme päättävälle taholle. Saimme julkisuutta asiallemme. Vanhemmat olivat aktiivisia puolustaessaan lapsiaan. Haarlan ja Kakskerran koulun henkilökunta, oppilaat ja opettajat sekä vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi siistimään koulun lähiympäristöä. Apurina hommassa toimii Turun kaupungin talkootyönohjaaja Riitta Kipinoinen siivousvälineistöineen. Talkoopäivän aikana siivotaan Haarlan koulun pihaa ja lähiympäristöä sekä haravoidaan lehtiä. Talkootarjoiluna siistimisen jälkeen mehua. Edelliseen talkoopäivään osallistuneiden ajatuksia kevätsiivouspäivästä: PIHDEILLÄ OLI HAUSKA KERÄTÄ ROSKIA! Amanda, 12 v. SAATIIN MEHUA RASKAAN TYÖN JÄLKEEN JA TYÖ OLI HAUSKAA. Severi 13v SE SAI MINUT AJATTELEMAAN, ETTÄ JONKUN ON PAKKO SIIVOTA ROSKAT. Victoria 12 v. LUONNOSTA LÖYTYI ROSKAA PAISTIPANNUSTA MATIKANKIRJAAN. TÄMÄ JOHTUU IHMISTEN ROSKAAMIS- JA LAJITTELU- TOTTUMUKSISTA. Joonatan 12v KAIKKI OLIVAT ILOISIA SIIVOTESSA :) Jenni 12v. ROSKAT SÄKKIIN, EI LUONTOON! Mikael 13v Aktiivisuutemme palkittiin ja esiopetus Lautturissa jatkuu. Tervetuloa juhlimaan tätä kanssamme Lautturin kesätempaukseen Lautturin vanhempainyhdistyksen pj. Päivi Pietari Kuvassa 2a-luokan oppilaat (vas.oik.) Niko Iljin, Juuso Estemaa ja Verneri Kurki valmiina tänä vuonnakin siivoamaan koulun lähiympäristöä. Jos haluat ajaa korttisi kaupungin ykkösautokoulussa, älä tule Autokoulu Ajaxxiin Juliaan!!"!"#$%&'&'(&)*+,-+'#.&/0%#'"1!!"$"**"(1.F($*&GG65#2.!2(.&.!%3# 845C#:8G=4C3#/64E<77<#HI3J3KLIL#<7=43!"#$%!&'()&*+(,$*-&*&&(#$",&(./"012(*$(.3"01(4(56(11"01( ('&%-&'6*D$E Autokoulu Ajaxx on nimittäin muuttanut Mehiläisen kauppakäytävään! Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) 18 maininki maininki 19

11 Muuttunut etuajo-oikeus Kakskerran Harmaat Pantterit Myydään Toukokuussa tapahtuu Lauttarannassa Toijaistentieltä Vanhalle Kakskerran tielle kääntyvillä on nyt väistämisvelvollisuus. Kärkikolmio uudella paikalla Otetaanko opiksi Auton ja alkoholillisen kuskin yhteinen taival päätyi huhtikuussa Särkilahdentien penkkaan. Nolla promillea ja kevyt kaasujalka pitää varmemmin tiellä Kakskerran Nuorisoseuran teatterissa eletään kuumaa harjoituskautta. Valmistumassa on kevätnäytelmä Harmaat pantterit kapina vanhainkodissa. Heikki Lundin käsialaa oleva tuore komedia kertoo vanhainkodin asukkaista, jotka päättävät muuttaa asioita parempaan suuntaan. Uuden lempeän johtajan sekä uusien nuorien hoitajien avustuksella he ottavat vanhainkodin valtaansa. Elämästä löytyy taas iloa, tanssia ja taisteluhenkeä, ja kuten kevättunnelmiin mainosti sopii, myös rakkautta. Näytelmän ohjaa Laura Hurme. Outi Lindströmin ja Tommy Johanssonin hyppy kohti parempaa tulevaisuutta... Inkeri Tuominen, Terttu Kärkimäki, Timo Uusikylä ja Marjatta Lahtinen treenaavat kapinatunnelmaa. Kakskertalaisten mukaan kahdeksankymppinen kapinoi elämänkokemuksellaan neljä kertaa railakkaammin kuin parikymppinen... OPETUSTA TARJOLLA Kotiopetusta syksystä 2010 alkaen alakoululaisille kaikissa oppiaineissa. Tarkemmat tiedot p MYYDÄÄN Tuulilasivene Leija 4,60x1,85. Käyttöönotto -90. Lasikuitu, Kustavin Venetehdas Oy. Lisäksi moottori Suzuki 40 hv, vm -90. Yht: 2100 euroa. Puh: / Tomi (iltaisin). Oikaisu Maaliskuun Maininki-lehdessä Kuukauden saarelainen jutussa oli maininta kiinteistövälittäjä Anton Blombergista. Etunimen kohdalla oli virhe - hänen oikea nimensä oli Antero Blomberg. Mainingin toimitus pahoittelee virhettä ja kiittää oikaisupyynnön lähettäjää. Seurakunta Hirvensalon kirkko: ja klo 18 Rukouspysäkki Kakskerran kirkko: klo 12 messu klo 10 (huom!! aika) Helluntain Kesäkauden avauskirkko. Kakskertaseura tarjoaa kirkkokahvit Hirvensalon kirjasto saakka esillä kaavanäyttely, jossa on mahdollista tutustua alueen asemakaavoihin kirjaston aukioloaikoina. Tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta. Kirjasto avoinna ma, to & ti, ke, pe Taidekappeli Torstaisin hartaus klo 18 Martin seurakunta pe klo 18 Keltainen toukokuu Ääniräätälin Laulustudion konsertti Helluntaina klo 18 Ekumeenisen Taidekappelin 5-vuotisjuhlatilaisuus Näyttely: taiteilija, arkkitehti Sauli Luttinen - Giclée saakka. Avoinna ma-pe 11-15, to , la-su Huomioi yksityistilaisuudet! Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Texaspihvit porsaan ulkofileestä 9,90/kg Toukokuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Rimpsuluut 5,95/kg Kölikatu 2, TURKU Melonisalaatti 7,90/kg Savulohifilee, myös chili-hunaja 15,95/kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su 12 18!"#$%%&'()' $)*++))&' &,-&%+)+"&'' ()'.%*/#+0%& N#()$<>=4BEO::OC#F<7=<ACC=C#P "$.*14"&" M*(*N"*OP.!"#$"%&'"&()*+)#,-.," /,-,&012&'"&3,-,&415 /,-,6)*+)#,-.," 7".#1#,-.,"&'"&& 8*"9:1#,3";<#:# 2&;;%0=1$#<.,",::)&:"6>,::)!"#$%""&$'( )*+$,$*(-((./+$01*+$2*( 3$+#/2!*&4!$.!*&*,$.(( 1/!5"$22$%(( *&1*#*%(( 1/!51""!!* #67689:;<= IJJ(IKKILLI 20 maininki maininki 21!"#$%&'()()*(%+,-..,/() /4/

12 Toukokuussa tapahtuu MLL Hirvensalo ja klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Iloinen Marelly on kotoisin Hondurasin pääkaupungista Tegucigalpasta. SPR Hirvensalo (Stålarmink. 33) Hyväntekeväisyysiltamat Peurakalliolla la klo Iloista ohjelmaa, karaoketanssit, buffetti, arpajaiset. Liput 10 e Friskalan talli Kevätpäivätapahtuma su klo 10:00-14:00. (Osoite: Friskalantie 18.) Kaikki Hirvensalon alueen asukkaat ovat tapahtumaan erittäin tervetulleita! Tapahtuman ohjelmassa on luvassa muun muassa ratsastusnäytöksiä, talutusratsastusta, Buffet yms. Kakskerran Koetus Liikuntalauantai 8.5. Lähtö Harjattulan Kartanolta klo 12. Voit valita matkan ja tavan (juoksu, hölkkä tai kävely) kuntosi mukaan. Matkat: Järven ympäri 17,4 km, Kirkon lenkki n. 10 km ja Brinkhallin lenkki n. 6 km. Lenkin jälkeen rantasauna ja kalakeitto. Lisätietoja: Wäiskin Wauhti-illat Wäiskin Wauhti-illat Wäiskin koulussa jatkuvat taas syyskuussa. Hyvää kesää toivottaa Wäiskin wanhemmat ry. KESÄ-HEINÄKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. H O R O S K O O P P I Toukokuussa juhlii Härkä Härkä on maanläheinen ja konservatiivinen kevätkauden juhlija. Hän viihtyy kotonaan ja luo sinne hetkessä kodittoman ja mutkattoman tunnelman. Hän tekee olonsa mukavaksi ja nauttii aistikkuudesta. Härkä voi yleensä taloudellisesti erittäin hyvin. Onnekas se, jonka ystäväpiiriin kuuluu Härkiä kestitsemiskutsuja tupsahtelee aika ajoin. Härkää voi ilahduttaa lahjalla, joka palvelee hänen esteettistä silmäänsä. Kiireinen toukokuu Marellyn toukokuu Marelly Lanzan toukokuuhun kuuluu tiivistä opiskelua ja muuton valmistelua. H+,*31%5.52%#/+4('#&3+22%#5.22',#G3+('',#(3322%,'',# =%1'44),#/'&62#53<33#+*+22%&.55%#23,,'4(.55%:#G331.%# (332+/5.%#+,#2.'*+55%7#5.446#&..('.5266,#/'56/3355%#+,# '*'556#(3322+#;3/+4%,2.'44'#&%4(.523&%%,#8%1.2%4++,#<%#$'.,6H /33,#4+8355%#43&%55%#+,#8'1$'',4.56)526: c#?4'(('#&%4.,,''2#2%4+,# /5'',#8.,2%(%2'1.%%4'<%#5'/6# /+*.,/+,'.2%#/'.22.99,#<%#+4',#<+#()95#533,,.2'4432#2)29,#$3+,'2H 2%7#$6,#$)().4'': =332+,#4.56/5.#2'/'(.526# #2+3/+/3355%#(332',/.,7#5.4H 46#=%1'44)#&..('.52'4''#_ '#2'/'(66,56#/+,'2'/,../%,# E+,*31%5.55%: c#g..26# #)$*'/56,#/3155.%7#(322%#,..*',#2'/'(.,',#&%4h (../5.#5..12))#,)2#&%3&%,#&3+/5.:#=)9$'((.,#$%43%.5.,#5%%*%#4.H 566#/+/'(352%#+(%42%#%4%42%,.#<%#2'$*6#()95#(%.52'1.,232/.,,+,: REGGAETONIA JA ROCKIA ='4/'.,#$'2.#G3+('',#(332'223%%,#=%1'44)#%4+.22.#+8.5/'4'(.H 5',#E6('',#%((%22./+1/'%/+34355%:#W../+2#+&%2#/343,''2#U..H <331.#%./%%:#;+2.(%%55%%,#$6,#$%11%52.#%.'((.,#,6)22'4'(.526# 5'/6#2%,55.(.52%7#<+2%#+4.5.#(3/%&%#<%2/%%#G3+('55%/.,: c#b.*6,#1'qq%'2+,.52%7#5.26#/33,,'44%%,#e+,*31%5.55%#'$/6# ','((6,#/3.,#'5.('1/./5.#5%45%%:#J..*',#4.56/5.#()95#-%^$%2%# <%#('1',Q3'#+&%2#(3/%&.%#2%,55'<%:#;33,2'4',#(+,',4%.52%#(3H 5..//.%#<%#8.*6,#(33,#(3%55%#1+^/.52%: Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta 22 maininki maininki 23

13 Tervetuloa uudistuneeseen Vähä-Heikkilän konttoriin! Puhelinpalvelu henkilöasiakkaat ma-pe klo 8-18 Ajanvaraukset, pankki- ja vakuutuspalvelut Tilit ja kortit Säästäminen ja sijoittaminen Asunto- ja muut luotot OPKK, klo Lakipalvelut, klo Tilitapahtumien selvittely, klo Puhelinpalvelu yritysasiakkaat Yrityspalvelut, klo OPKK, toimitilapalvelut klo Bonusta pankkiasioinnista ja vakuutuksista. Kun keskität asiointisi Osuuspankkiin, voit maksaa kertyneillä OP-bonuksilla pankkipalveluita ja Pohjolan vakuutusmaksuja. Mitä enemmän säästöjä, lainoja tai sijoituksia taloudellasi on, sitä enemmän hyödyt bonusten kertymisellä ei ole ylärajaa. Monta tapaa asioida. Voit hoitaa pankkiasiasi verkossa, puhelimitse tai paikan päällä konttorissa juuri siten kuin sinulle itsellesi parhaiten sopii. Tutustu uudistuneeseen lähikonttoriisi. Pankin, vakuuttamisen ja kiinteistönvälityksen asiantuntijamme palvelevat sinua Vähä-Heikkilän konttorin rauhallisissa neuvottelutiloissa maanantaista perjantaihin kello Ajanvarauksella voit hoitaa pankkiasiasi myös muina aikoina. Lähikonttorisi kautta käytössäsi ovat kaikki laajat ja kattavat Turun Seudun Osuuspankin pankkipalvelut sekä OP-Pohjola-ryhmän monipuoliset keskittämisedut. Tervetuloa tutustumaan! Varaa aika henkilökohtaiseen neuvotteluun p tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa op.fi. Etua 24 elämään. OP-Pohjolasta. maininki Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min