maininki Kakskerran rauhasta Kitty Enbom nauttii elämää saarissa KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Kakskerran rauhasta Kitty Enbom nauttii elämää saarissa KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2010 KATSO AIEMMAT LEHDET VALKOISEN TALON FUNKKISTYYLIÄ LIONS GAALA IN BLACK AND WHITE MARELLY LANZAN TOUKOKUU Kitty Enbom nauttii Kakskerran rauhasta maininki 1

2 toukokuu 2010 Pyörällä päästään Aika vaihtaa Handelsbankeniin? Kerro asuntolainatoiveistasi meille Suuriin päätöksiin kannattaa kysyä toinenkin mielipide. Miksi et valitsisi parasta? Tutkimuksen mukaan Suomen Handelsbankenin asiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä pankkinsa palveluun (EPSI Rating 2009). Hämeenkatu 2, Turku. Puh Tule käymään ja pyydä tarjous Samalla saat tuntumaa Handelsbankenin hyvään palveluun. Voit myös lähettää lainahakemuksen osoitteesta Handelsbanken Pankki Sinun elämääsi.!"#$%&'#()#$'%*#+,#()#-./'!#0#)1.2.,#/+343%./%,%#+,,'22+(%52.#/66,266#23223%#5%,+,2%%7#866#8)916446:#;.'4.2%.2+# +,233#2.'*+,#83322''52%#<%# #/6)29,#83322''52%7#(322%#8)916446#%<+,# #53<3%7#/3,#5',#+,#/'11%,#+88.,32: =+,.#5%%1.44'#(3322%,32#+,#&%4.,,32#%53.,8%./%,#43+,,+,46$'.5))*',#8'1352''44%:#>4'266,#2+*'/5.#3,'4(%%7# '226#%532%%,#5%(%%,#%./%%,#4./.#/'5/352%%7#(322%#/3.2',/.,#(.42'.#(%%44%:#?44%%,#5..5#46$'446#/'5/352%,#8%4&'43.2%7# <%#(+,'44'#52%122.#/+/+#/'56,#/'526&66,#8)916.4)/%32'',:#C../',,'566,29<',#/'12%35#<%#/)8616,/6)229#2%/%%&%2# 231&%44.5',#(',+,7#$3+44'223#8)916#<%#4'88+.5%#%5',,'#2%%5#2'/'&62#$+((%52%#'5.('1/.44.5',#4)52./6526:# D.44%1+.,2.#+,#,+8'%#<%#5%%52''2+,#2%8%#/34/'%#<%#<+5#E.1&',5%4+,#(6'2#23,23&%2#231$%,#1%5/%.42%#8+4/'%7#,..,#56$/9%&352'.5.%#8)91.6/.,#<+#49)2)):#F%#56$/9226#/3,2+/.,#/+$','':#?5%%#8)916.4.<9.526#/.'$2++#&%8%35#0# <+3//+4../',2'',#%./%2%3432#'.&62#5.*+#'./6#8%1//.8%.//+<',#83322''52%#2%1&.25'#$'1(+.44%:#;+&%52.#/%.&%223# 43+,2+#66,.,'',#<%#23+/53.,'',#+,#&%.,#/+/'(.52%#&%.44':#G.26#8%.25.#%32++,#&'11%223,%#.$(.5',#8+422+%.,'',#/3H 4323/5',#$)92)53$*'#+,#&'12%%,5%#&%.44%#<+2',#/%31%8331+( ,#/6)226(.,',#234''#()95#$%4&%/5.:# I/5.#8)916.4),#+4',,%.5.%#'23<%#+,#()95#8)56$2)(.5',#$'488+35:#J622.#/%44.+,/.'4'/'#2%.#('1.(%.5'(%#&+.# $+3/322%%#8.','44'# '#0#2%.#&%.//%#,..22)7#/32',#<+#KLMMH43&344%#N:;:#O$'52'12+,# 2+2'5.P#!"#$%&$#'$($))$#*$)(+,-$$#%.'/$#"%%'0))1#2$#&$'.+))$#$/'32+"#&%%'1(1"#3*%#&/%"# %.'/$#$/'3..$#2$#&$'.+))$#"%%''02+"#&%%'1(1"#3*%4 Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimitttaja!"##$#%&'()*+,'-*,+#../%0$&+-1/%2'(0%*+/+.#&*+-*3%/1+%-1,2+0/"41+0, % 8+#6%-+#6%+0*/%41%2""/%,1541#%$0/141/9%:##.1%$##.1%*+;+/%41%2""/%4"5,+41/9 maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Ada Niukko 4 Kakskertalaista tyyliä 9 Kevätlinturetki 11 Juhlakakku 12 Minä kakskertalainen, Kitty Enbom 17 Gaala in Black and White 22 Marelly Lanzan toukokuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras Maalaiselämää Yläkerran oleskelutila syntyi kahdesta entisestä lastenhuoneesta kaatamalla väliseinä ja suurentamalla ovia. Vain kapea puinen seinä erottaa tilan yläkerran aulasta. Kun koulu loppuu Valkoinen talo Kakskerrassa sai viime marraskuussa uudet asukkaat. Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten 1970-luvulla rakennettu tiilitalo muuttuu moderniksi, valoisaksi ja harmoniseksi kokonaisuudeksi. funkkistyyliin Y %5/.1<+.2352',#+44'55%#+$.7#5..26#<+$23&%#$'48+H 23/5',H#<%#&%8%3*',23,,'#'.#/%3%,#/'5267#,.(.226.,# 5',#<64/'',#&6$.,266,/.,#.25'446,.#+,#+4432#4.'&66#%$*.5235H 2%#234'&%.533*'52%#<%#5..$',#4..22)&6526#'862.'2+.533*'52%:# >,,',#/'56,#<64/'',#(',2..,#%.,%#2%/%.5.,#/+3433,7#5'3H 1%%&%44'#43+/%44':#J)2#'.#2.'*6#(.$.,#(',,66,: C3/.+,#2%.#%((%22./+343,#86622)(.,',#<%#+8.5/'43,# %4+.22%(.,',#+,#5331.#'46(6,(332+57#/',2.'5#5331.,#26H $6,% %:#C3/3533,,.2'4(%#8665)/+/'.2%#&%12',#+,# 2'$2)#<%#&%/%%#%./+(3/5',.#+,#8)5)6#533,,.2'4(%55%:#B66H 5)/+/'.5..,#+5%44.523(.,',#2%.#',,%//+2'$26&.',#46$'226H (.,',#'.&62#&.'46#/3.2',/%%,#2%/%%#5.566,8665)6:#G'#'.#(.H,3%#5.,6,56#$3+4'2%7#46$.,,6#5'#2.'26(6229())5#234'&%52%: E%43%.5.,#(%2/352'44%#<%#C+,2++#+,#8.2/6%./%.,',#$%%H &'',.:#G.,,'#&.'46#<+,%.,#86.&6,6#(332%,:#I$2'',#(%%.4H (%,#/%44'.((.52%#/%383,Q'.52%#'.#2+5.,#.$%,#+8.5/'4.<%H (616,#8'.2+55%7#(322%#261/'.,26#+,/.,#26556#$'2/'556#'46H (.,',:#?4',#/3.2',/.,#26556#/+343,# %#+88.,32#'226# 234'&%.533*',#231$%#86$/6.4'(.,',#<%#521'55%%(.,',#&%.,# %.$'322%&%2#866,561/)6#<%#',,',%./%.52%#&%,$','(.52%:# B.26.5.#35/%42%%#43+22%%#5..$',7#'226#/)446#'46(6#/34<'22%%:# F+5/35#/%*'$*.,#$'.267#<+.44%#+,#5'4&62#56&'4'2#234'&%.533H 2',5%#53$2'',#<%#2.'26&62#(.26#$%43%&%2:#=.,6#',#2.'*6#(./H 5.#$%43%,#.5+,%#2344%:#?./'%52%%,#',#$%43%.5.#2344%#.5+/5.# 2.'*67#1+$/%.5''#(.,3%#/+/'.4'(%%,#<+2%/.,#/..,,+52%&%%# %4%%:#=.,6#,.(.226.,#43+2%,#5..$',7#'226#'46(6#/34<'22%%:# "25'#&%%,#&%4.25',#533,,%,#<%#+$<%.4',:?,,'%#/%./.44'#) %.44'#<%#%((%22./+34352%#&%4(.5H 23,'.44'R Ada Niukko, abi Hirvensalosta 2+44'#2%44.7#&'152%57#.5+#8.$%7#4%(8.#<%#+(%# -T%4+#+,#S3,//.52))4.,',7#+,#/%$*'44'#%3H +4.# 2+.,',# /+$*'7# <+55%# 8%1.5/3,2%# &.'1%.H 4.#&..('#/'56,6#%53,2+'5.22'4).556:#E'2.#+4.#5'4&667# '226#26(6#5'#+,:#=%11%5/3355%#$'#(3322.&%2#2%4++,7# <%#5%(%44%#/6),,.52).#1'(+,22.:#G'#2+2'32'22..,#43+,H,+44.5'52.#.25'7#/+5/%#+5%%(.52%#49)2))#+(%52%#2%/%%:# T(.44%#+,#%4%,#)1.2)5#U'(+,22.$%35#,)2#/33*'22%# &3+22%:#",/%#2%%5#+,#2%.*'2'+44.5'52%#/+1/'%/+34352%# &%4(.523,32#Q1%%V,',#533,,.22'4.<%:# H#W6$6,#(.'2.2)22.#('.*6,#/3((%,/.,#2))4.,#)$H *.526(.,',7#",/%#/'12++:#T(.#+,#/..,,+523,32#&%,H $+.52%#'5.,'.526#<%#",/%#2%%5#(+*'1,'.52%:#C+88323H 4+5#+,#/3.2',/.,#$)&.,#2%5%8%.,+.,',#<%#/+,21%52.',# &3+/5.#(.'4',/..,2+.,',: TALON UUSI 13+/%.432.4%7#+4+$3+,'#<%#2)92.4%:#B+12%.//+#<+$2%%# )46/'11%,#%34%%,#<%#5331',#+4'5/'432.4%%,:#I46/'12%%,# Verstas oli Amille iso plussa ostopäätöksessä. Keittiö koki järkevän muodonmuutoksen. Kulkureitiltä poistettiin kaappi, lieden paikkaa siirrettiin sekä ostettiin uudet kodinkoneet. Vanhat kaapit kuitenkin säästettiin, koska ne Yläkerran aulatila sopii hyvin lukunurkaksi. Lasitiiliseinän takana sijaitsee sauna. Aulasta on kulku yläkerran terassille, josta johtaa kierreportaat kattoterassille. 4 maininki maininki 5 olivat edelleen toimivat. Olohuoneen puiset funkkistuolit ovat Amin suvun perintöä, suunnittelijana Einari Kyöstilä. Eteisen katseenvangitsijat ovat kaksi liitutaulumaalilla maalattua ovea mietelauseineen.

4 Työpöytä sijaitsee yläkertaan johtavien portaiden lomassa. Industrialistinen tyyli on läsnä alakerrassa luvun tiilitaloon on tehty todellinen muodonmuutos. <6.#&.'46#(%/33$3+,'7#4%52',$3+,'#T(.,#4%85.44'#>4.H %/5'44'#<%#D%,,)44'#5'/6#/)48)$3+,'#<%#5%3,%:#;+*.,# 2))4.#+,#/%322%%42%%,#)$2',6.,',#<%# #2%1//%%,# $%1/.223:# >*'44.5'2#%53//%%2#+4.&%2#2'$,''2#2%4++,#5331.%# ( #<%#(3322%,''2#2))4.,#KXYMH43&3,#2..4.2%H 4+52%#S3,//.52))4.5'/5.:#",/%#<%#T(.#2'/.&62#.25'44'',# (.'43.5.%# (332+/5.%7# /32',# %&%15.&%2#)46/'11%,#/%/5.#4%5H 2',$3+,'22%#)$*'/5.#+4'5/'43H 2.4%/5.7#(3+//%5.&%2#/' # (%%4%5.&%2#<%# &%2:# Eteisen tuolilla odottavat Inkan ja Amin upeat hääkutsut postitusta. J)2#/'&66446#$'#8665'&62#46$'((.,# (%%,# 8.$%%,7#<+/%#+4.#2%4&',#8%/53,#/.,+/5',#%44%:#B.$%8..H 1.526#49)2))#,31(.//+2.4%%#<%4/%8%44+,#8'4%%(.5'44'7# (./6#+,#.5644'#<%#8+<%44'#261/'6#)$2'.,',#$%11%5235:# B.$%%,#/33433#()95#53+2%#<%#4%(8.7#<+,/%#46$'.5))H 2'',#533,,.2'44%%,#5%3,%1%/',,352%:# H#J..,#<%#23+44%#+,#()95#8.',.#/%5&.(%%7#<+/%#%.,%H /.,#,)2#&.'46#/..,,+52%7#T(.#,%31%%: KATOLLA JUHLITAAN 5.:#>,5.#/'56,6#5'#26)22))#$66&.'1%.52%R#",/%#'5.22'4''#.25'#533,,.22'4'(%,5%#$66/325327#8%/'2.27#<+2/%#+,# *6#<3$4.52%#8+.57#(./64.#5'#/3253<',#2))4.526#+,#/..,,.:# =3/%,%#+,#(33,#(3%55%#/32537#%<+H+$<'7#(3/%%,# +2'22%&%/5.#83,%.5.%#2'164'$2.6#5'/6#8'15++,%44.,',# 4.567#G'.25'(6,#.$('',#2%1.,%7#<+/%#/.2')2266#",/%,#<%# T(.,#)$2'.5',#2%.8%4'',#$'.44'/.,7#<+2/%#'.&62#5.26#',H 233*'52%%,#23,,':#B3/3#2+5.,#+,#&.'46#$%,//.(%22%:# =./64.#/+*.,#2))4.526#+,#<+2%/.,#8662'426&.5267#234''# 83&352%#&%1(%%,/.,#5'4/'6,#/4%55.,',#<%#2))4./65: Teksti ja kuvat: Tiina $##<144##(!=#(>(!'))'!:):-?!41)'!1$4>()$##'!"##$%&&'()*(+,&)$-! "#$%&#'()%!*+!,(-.#/01!*2+*2!31/41 2*!*56!7772! 8889:%;/)9'%( 6 maininki maininki 7

5 KAASUGRILLI WEBER GENESIS E-320 LIMITED Erikoismalli, väri kupari, RST ritilät, sivukeitin, 25 vuoden takuuohjelma. NORM. 1395, Aidot amerikkalaiset Weber-grillit Suomen suurimmalta grillikauppiaalta! Itäniityntie 9, RAISIO, puh , PALVELEMME: ark. 7-21, la 9-18, su (8,21 snt/puh + 1,47 snt/min lankapuhelimella tai 16,42 snt/min matkapuhelimella) BRIKETTIGRILLI WEBER PERFORMER Tukevalla vaunulla, brikettiastialla ja isolla työtasolla. Kaasusytytyksellä NORM. 599,- 499 ilman kaasusytytystä NORM. 529,- 429 WEBER SHOP: Koko Weber grilli- ja tarvikemallisto esillä! Parhaat grillausvinkit: KESÄN PARHAAT GRILLIHERKUT LÄNSIKESKUKSEN K-CITYMARKETISTA! Grillaus kuuluu kesään ja erikoisimmat grilliherkut saat uudelta palvelulihatiskiltämme. Sataman valot, Pefletti, Lärvilauta, 7-veljeksen pihvisarja ja monet muut meidän omilla marinadeillamme maustetut huipputuotteet saat vain meiltä! Helppo kevätlinturetki Hirvensaloseura järjestää kevätlinturetken lauantaina 8.5. Aamuvirkkuus kannattaa pitkospuiden, lintujen ja kevätaamun yhdistelmä friskaa Friskalanlahdella visiteeraavat pitkäksi aikaa. Tornien Taisto kisa osuu samalle päivälle %%#+88%%,#+(.,%.533*'55%##4.,231'2H /'46.5'2#/+$2.#D1.5/%4%,#4.,232+1,.%:#W%1H $%.,',#%%(3#+,#$)&6#%./%#46$2'6#4..//''44'7#4.,,32# +&%2#<+#$'1'.446#<%#%32+.4.<%2#',.((6/5'',#,3//3&%2:# U'2/.#/34/''#8.2/+583.2%#8.2/.,#8..4+2%1//%.43/+<3,# /%322%#D1.5/%4%,#4.,232+1,.44':#G.'446#232/%.44%%,#4.,H 4.,232+1,.',# &64.5',# $%&%.,2+/.48%.43,# 2.4%,,'22%:# C.,232+1,.42%#(%2/%#<%2/33#U%3$%,.'(',#5.,.H#<%#&%4H /+&3+//+<%#/%5&%&%,#4'$*+,#/%322%#D1.5/%4%,#/%12%H,+44'#<+$2%&%44'#8'42+2.'44'#<%#5.'426#2%/%.5.,#46$298.5H <61<'526(6#4'.//.(.'4.,',#/.48%.437#<+5H 5%#8)1.266,#$%&%.25'(%%,#4.,232+1,.52%# (%$*+44.5.((%,#(+,2%#4%<.%#/%$*'/5%5H 5%#23,,.55%:#;.5%%,#&+.#+5%44.523%#/3/%# /'1622)<6#&%1+<%#/6)2'266,#5+.*',53+H <'43H#5'/6#2334.&+.(%2)$9,:#;.48%.43,# 566,,92#<%#(3.2%#4.562.'2+<%#&+.#/31//.%# 5.&352+42%#[[[:-.1*4.S':V Viiksitimali (yllä) on harvoin nähty vierailija. Tutumpia lajeja on varmemmin nähtävillä lauantain linturetkellä. Kuva: Jouko Hakala Tervetuloa mukaan: Lähtöaika on kello 6 aamulla. Lähtöpaikka on Kakskerrantien ja Kaistarniementien risteyksestä pitkospuiden päästä. Retken kesto on 2-3 tuntia. Lämpimät vaatteet ja omat eväät kannattaa ottaa mukaan. Oma kiikari on hyvä varuste, mutta ilmankin pärjää tilaisuuden järjestäjien kaukoputket ja kiikarit ovat yhteiskäytössä. Tervetuloa palvelevalle lihatiskille! Terveisin kauppiaat Jukka ja Marjo Itkonen Uudet reseptit saatavilla K-RuokaPirkasta. Lisätiedot Vastuullisuus LÄNSIKESKUS Markulantie 150, puh MA-PE 8-21, LA 8-18, SU Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 6,9 snt/min (sis alv 22%), matkapuhelimesta 8 maininki maininki 9

6 C&.("$#.*D",#&&. :$$("*:%E$(E#!"#$%&'()'*# F&DA$.A"#$:$$("*:%&'()'*.!"#$%&& &;;&##$'&$:)'#&G $'(%)%%*'+),"-*.-+ "//"((%-"%).-("0 Tiesithän, että yksityishenkilönä voit vähentää verotuksessa kotisiivouspalveluiden 1%.)%(23#4&.((3&5$)%(5%)6 arvonlisäverollisesta työsuorituksesta 2.#$%-7#3&*'%(&*32.#(33& 60%. * Hintaesimerkki on laskettu 80m 2 *32.##5$).#&H3-$..#&('9.--%).$)%&$+)("##+$).$)%& 3h+k kodille, siivous 2 krt/kk. Lasku- H33&IJ&GC$$=&K32.##5$).#&'/"*")(++&'#&E;;&GC*=& tamme esimerkissä 148 /kk, asiakkaan verottajalta hakeman L2H..(M&NNN=.--5)=O= kotitalousvähennyksen jälkeen todelliseksi kustannukseksi jää 59 /kk. Vähennyk- +&'()'*:"%$;*A:)D.:"';$;$:)D.<,#)<9 P)::E.:&&#.2.%&AA&*:#&.'&&P*AA&$#&. sen omavastuu on 100 /v. Ohjeet: H"&*'%(&+#'2("" C&.A"#$;&$:$&.QHRJ.9%):*&$D)$#&. KUNTOVALMENNUSTA JA KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA R6,')(%&('%/%)('S.--5)=O& )%%*'+),3%*3( S<')$:9T.:&D$#))##$9.C&.$AA*D&D%):*&$D)U. YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Laske kotisi siivoustyön hinta-arvio osoitteessa: &1+8$+&!HO+HJ.+VVWWX &P"%/%'& >>>-)''<:-=$ &R"-'& ()*+),-).)/-012 ("$;&::& &:#$- &!3/..#-%##"& +3$4#$5&67895:&#;<&6$9898&#;< &!5*%#$33 TAKE CONTROL OF YOUR BODY!"#$"%&'(&)")% *)%+"'*,,--(.&/ &A2B$&$'9%--.4& $$4&")%"$$""#&*.8'(("H"-("&2"$./"#&$'(%("-'+)6 D")$.&$'(%)%&)%%*'+)(57#& 2%#("6"8*%'&')'%((..))"M&&!!!"#$$%&"' *.8'(+$).))"&$'(%)%%*'+)6&,"-*.-+%9.#&"8*'#-%)3*.8'--%6& ).)("&(57)+'8%(+$).)("&:;<=!HI+HJKHLHMKNO8 IJ&GC$$> ()1+),<+HHIID!""#$%%""&'(")%**+*&'&$,-"&'&.)"++*//.' ($%"-$$&&"'0"'/$,-"&'+*+1&*/,*2*3' (*.//4&&1-11'-**2&4*+44&&1 *'%/"))"&EI=:=&")(% Helppo ja hyvä kakku ylioppilasjuhliin Kaija Hartiala on järjestänyt useammatkin ylioppilasjuhlat. Hyvä resepti on ollut kovassa käytössä ja siirtyy nyt Mainingin lukijoiden käyttöön terveisten ja vinkkien kera. Olkaatten hyvät: PAVLOVA Kevyt marenkikakku on oivallinen lakkiaiskakku ilmava ja taivaallisen suussasulava. Meille resepti tuli australialaisen vaihto-oppilaan mukana ja on siitä lähtien ollut ahkerassa käytössä lakkiaisissa ja häissä. Itse asiassa resepti on syntynyt 1920-luvulla Uudessa Seelannissa balettitanssija Anna Pavlovan vierailun kunniaksi, mutta nyt se tuntuu olevan Australiassa lähes kansallisjälkiruoka. Pavlovasta on olemassa satoja erilaisia versioita. Tärkeää marenkikakun valmistuksessa on, että valkuaiset ovat täysin puhtaita keltuaisesta. Siksi kannattaa erotella valkuaiset yksitellen ensin pikku kippoon. Kuva: Olli Hartiala, kuopus Vatkaamiseen käytettävien astioiden on myös oltava putipuhtaita pienikin määrä rasvaa lätsäyttää marengin. Kakun täytteeksi laitettavaan kermaan ei tule yhtään sokeria sitä on ihan riittämiin itse kakussa. Ison kakun valmistamisessa hyvä apuväline on yleiskone, mutta tavallinen sähkövatkainkin toki käy. Meillä 35 vuotta vanha Kenwood vatkaa äänekkäästi mutta varmasti tusinan munan kakun. Oheinen resepti on tosi isoa kakkua varten paistan sen suurissa pizzavuoissa joiden läpimitta on 35 cm. Marengin voi toki levittää myös neliön muotoon uunipellille. t. Kaija Laadukkaita vaatteita aktiivisille ihmisille! )*+&$,-./*+'%!"#$%%&'(" /%0'1&(1.2"3#%,%.2+,(+ Aurakatu kapteenska.fi!"#$%&$'"()*+%,-.(/)(&$00.%1)(&"22%,(#**&%3(!"4$5#%'"()*+%,-.( #)&'%0"%'","3(6.##)3(7*+%,-.(.,(2%$&&8##"'"3 9*##)(-*,(&"20:(/)(')&.(#*&$')#(&%%),('.%2)--)%-1%;(5)&*)22$( 1*./)*#*)(1%&#"3(9)+-%%1%(%--*,)11);(#$+)11%,(0""&&"(#)%( 0)+'$--$$&&)(&*.(')+/.,($1#"2"##"(,"-8'88##"(*&.1(&*.,#..,(/)( 820"+%1#::,3(<$1"%,$,(#%5-*1)4$(.,(2%$&&8##"'"(-.-$2*1( 1*./))'),(2)+-%%1%,()&&);(#$+)11%&&)(#)%(0)+'$--$$&&)3 =#)(85#$8##"(/)(0884"($1%##$&8>!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20" 3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< C.40G#H/'(*(&IHJ0%(4D(&$((0)/%&DE)2FKI(*!"#"$%"&'"()*(+"&,-&)+-.*$%"&/ maininki maininki 11 PAVLOVAN OHJE 12 munanvalkuaista 1.5 rkl sitruunamehua dl sokeria 1.5 rkl maissijauhoa 2.5 dl rouhittuja makadamiapähkinöitä ( voit käyttää myös puoliksi hasselpähkinöitä ja kuorittuja manteleita ) 1.5 tl kanelia 5 dl kermaa 1.5 tl suodatinjauhettua kahvinpurua tomusokeria Sisusta kaksi vuokaa leivinpaperilla. Vatkaa valkuaiset ja sitruunamehu vaahdoksi. Lisää edelleen vatkaten vähitellen 7 dl sokeria ja maissijauho keskenään sekoitettuina. Vatkaa edelleen kauan, kunnes vaahto on tosi tiivistä ja kiiltävää. Levitä lastalla vuokiin, jätä pinta eläväksi. Sekoita pähkinät, 2 dl sokeria ja kaneli kulhossa, ripottele seos pohjien päälle. Paista 150C-asteisessa uunissa 60 min, jos pähkinät ruskettuvat liikaa, laske lämpötila 140 asteeseen ja jatka min yli tunnin. Kiertoilmauunissa voit paistaa pohjat yhtä aikaa. Kun pohjat ovat jäähtyneet, vatkaa kerma vaahdoksi, sekoita siihen kahvijauhe ja levitä vähemmän edustavalle pohjalle. Nosta toinen pohja päälle. Tarvittaessa voit sirotella päälle pölysokeria. Tarjoa mansikka- tai vadelmakastikkeen kanssa: Mansikkakastike: sulata pakastemansikoita 500g, lisää 2 dl sokeria ja aja hienoksi sauvasekoittajalla Vadelmakastike: kiehauta g vadelmia 2-4 dl sokerin kanssa, anna vähän jäähtyä ja purista siivilän läpi. RAISIO: Mylly, p TIMANTTISET KULTAVIRTA TURKU: UUSI OSOITE YLIOPISTONK. 27 p TURKU: Skanssi, p

7 minä kakskertalainen Arja Tuomi valitsi toukokuun saarelaiseksi Kitty Enbomin. Kittyn valinta esitellään kesämainingissa... Värit ovat Kitty Enbomille tärkeitä. Taideterapiassa ei kysytä kykyä maalata, tärkeää voi olla käden liike. Maalaaminen ja suttaaminen voi herättää muistoja ja mielikuvia. Tunteita puretaan paperille. Kameran kanssa Kakskerrassa Kitty Enbom on rohkea nainen. Mitä muuta voi päätellä ihmisestä, joka soittaa ja kysyy, että sopisiko haastattelun lomassa aamusauna ja avantouinti. Ei ole ihan turkulaista ottaa vieras niin avosylin vastaan, vaikka kylpy onkin kylmää, mutta puusaunan lauteilla vastaavasti aivan ihanan lämmintä. K.22)#>,-+(#'.#+4'#%.,%#+4432#$).526#%&%,2+%# 8'4/66(629,#$3.(%866:#;%./',#2%/%,%#+,#,%%831.:#E6,#$+3/322'4.#<%2/%(%%,#3.,2.%./%%# ;%/5/'11%,#<61&'556#8.2/644'#5)/5)),:#F6.*',#23423%#,%%831.#/'$+22.#/+/'.4'(%%,#()95#%&%,2+%%,:#G.446# 2.'446#,)2#+44%%,7#3.,,.,#<64/'.,',#$)&6#+4+#+,#5%%,32# <%2/%(%%,#$%11%52352%#+(%55%#1%,,%55%:# RAUHALLISIA AAMUJA KAKSKERRASSA ;.22)#>,-+(#'$2..#,%322.%#;%/5/'11%,#1%3$%52%#%%H (3.5.,7#43/'%#4'$*',#<%#2'$*6#&%.//%#8.',',#4',/.,# ',,',#/3.,#.42%8%.,+22'.,',#2)986.&6#%4/%%:#G'31%%# 5%%#&%1(%52.#J.(-3/5'52%:##J..,#E%11)#B+22'1.52%# /3.,#2%,5/%4%.5'52%#$.',+52%#KX\MH43&3,#( H 8)916526#,.(',56#5%%,32#J.(-35#+,#261/'6#8'1$'',H <65',:#J.(.#J.(-35#/3.2',/.,#&..22%%#56*'/'$66,#<%# ()95#3//+55%*'8.4&'',:#I$*'526#,.('526#<%#/+.1%52%# +,#(+,'/5.: >,-+(#/'12++#2'$,'',56#2)926#8'1$'2'1%8'322.,%:# G.44+.,#.$(.5'2#35'.,#2+.&%2#8'1$'%4-3(.,#(3/%,%%,:# B.//3#$.4<%%#/..,,+5235#&%4+/3&%%,#/%5&+.7#$6,#/+3H 4322%323.#<%#'1./+.523.#&%4+/3&%2'1%8'32./5.:#W%4+/3H &%2#+&%2/.,#'5.('1/./5.#'1+55%#35'.,#/1..22.,',#%5.%:# H#=+,2%#/'12%%#+44%%,#5.44'#',2.5'44'# '#,..,# &.$%.5.%7#'226#23$+2%%,#<%#1'&.266,#,'#/3&%2:#G'#+,# $%1(.7#5.446#4%85.44'#/3&%2#+&%2#261/'.267#'226#,..556#+,# 5'/6#.56#'226#6.2.: W%4+/3&%27#23$+232/.,#/3&%2#+&%2#(%$* # &+.*%%,#2'$*6#335.%#/3&.%#<%#()95#5311%#1%3$%55%# &%,$+<',#/3&.',#/%322%:#>,-+(#/%25++#%.,%#'2'',H 86.,7#2'1%8.%55%#46$*'266,#1%/',2%(%%,#234'&%.5332H 2%:#W%4+/3&%#2%1<+%%#$)&.,#8%4<+,#<%#$)&.,#'1.4%.5.%# (%$* /5.%:#W+.*%%,#232/.%#&%,$+<%#&%4+/3&.%7# (322%#+22%%#()95#335.%7#<+.44%#&+.#1%/',2%%#33*',4%.5H 2%#/3&%%#.25'5266,: H#W+.#83/'323%#&%.//%#.*+4./5'',7#;.22)#>,-+(# /'12++:#G'#/','/5.#83/'3233#<%#/3/%#+,#+4432#'46H (6556#261/'6#'5./3&%7#&+.#+44%#&%.//%#+(%#(3((.:# U++4..,#&+.#$'.226)2)6#<%#5)&',2)6#2%1//%%,7#$%/'%# 81+5'55.7#(322%#5%(%44%#5'#%322%%#/65.22'4'(66,#%5.H +.2%: RUMAT KUVAT VAPAUTTAVAT H#W%4+/3&.%#&+.#+22%%#&%.//%#.25'5266,#<+/%#%%(37#<%# 232/.%#.25'66,:#F+5/35#&+.#+22%%#.25'5266,#2.'2+.5'52.# 13(.%#/3&.%7#>,-+(#'5.2266:#G'#+,#$)&.,#&%8%322%H &%%: E6,#8+$2..7#'226#35'.,#%<%2'44%%,7#'226#&%.,#$)().4'H (.,',#/'12++#/3&.55%#+,,'44.533*'52%:# H#=322%#(./5'.#.$(.,',#&+.#+44%#&%.//%#5%3,%,#<64H /'',#+,,'44.,',7#.4(%,#$)()6#/%5&+.44%:# W%4+/3&%# +,# 2'1%8.%,# &64.,'',6# /+,/1''22.,',7#5'#(',''#,+8'%52.#$)H &.,#5)&644':#T5.%/%5#&+.#23+*%#(3/%H,%%,#/',/64%%2./+44.5',#/3&.%7#(322%# '5.26,7#'226#/65.2'4466,#,..526#&%.,#(33H 2%(.%7#>,-+(#/'12++: >,-+(# 8+$2..7# '226# *.Q./3&%35# +,# Kitty Enbom kokee, että asuminen Kakskerran rauhassa on hänelle terapiaa. Työ jää kaupunkiin, kotona ollaan omassa rauhassa, vaikka rönttövaatteissa sienimetsässä. Kesäisin uinti aloittaa jokaisen päivän. Naapurin houkutuksesta Kitty Enbomista kehittyi myös avantouimari. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Nautin siitä, kun ajan töistä kotiin puoli tuntia, kaikki jää matkalle. 2'$,)2#/3&%%(.5'52%#$'48H 5'7# '226# /3&.%# +,# $'48+52.# 23$%,5.%:# H# ;3,# /3&.%# /%25+2%%,7# +5%2%%,/+#,..$.,#',66#/'5H %4+.52%#+,#/3&%2%.*'2'1%8.%7#(./6#/6)26,,9556#2%1H /+.22%%#8',55'4.,#+22%(.52%#/62'',#<%#(%%4%%(.52%: H#=.,3,#/3&%2%.*'2'1%8.%55%,.#'.#2%1&.25'#+5%2%7#5'# +,#&%.,#.4(%.53,#/'.,+7#&+.#&%.,#532%2%#2%.#/6)2266#&6H 1'<6: =%%4%%(.5'55%#+4',,%.5'/5.#&+./.,#,+352%#2'/'(.H,',7#/6*',#4../'#<%#5',#'5..,#,+52%(%2#(3.52+2:#>,H -+(#8+$2..7#'226#'1.2).5'52.#4%52',#/+$*%44%#&%4+/3&%# &+.#$'48+52.#+44%#+5+.22%&%7#34/+.,',:# I/5.#/'.,+#+,#2'$*6#()95#13(%%7#.4(%.52%#/.3//3%#!23$+%(.5&.$/++,!: H#G.,,'#&+.#831/%%# %.,'.2%:#U3(%%#<%#'86H +,,.523&%%7#13(%#&+.#+44%#/%3,.52%:# H#B.*6,#2+5.#8%4<+,#2)9526,.: KOTONA OLLAAN RÖNTTÖVAATTEISSA H#G'7#'226#%53,#;%/5/'11%55%#+,#2'1%8.%%#(.,344':#;%H 23&%4+<%#'.#+4'7#(',',#+25%4%(83,#/%,55%:#>,#8'4/66# 8.('6556#43+,,+55%:#J%32.,#5..267#/3,#%<%,#29.526#/+H 2..,#83+4.#23,2.%7#/%.//.#<66#(%2/%44':#E)&.,#$%1&+.,# 23+,#29.26#(3/%,%#/+2..,:# /%,22%1'44./+.1%7#;.22)#>,-+(#,%31%%: +,#$.1&.6#<%#/'223<%#<%#(6)1.6#<%#&%4/+$6,268'31+<%7# +./'.2%#138.5%((%/+.2%7#5%4%(%,2' /+<%#<%#8%4H <+,#/%4+<%:#F+5#1%/',,'2%%,#4../%%7#,..26#'.#',66#+4': SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN G'31%%&%#/33/%3*',#5%%1'4%.,',#+,#2'$,)2#(3322+H /3+1(%%#;%/5/'12%%,#5%(+.$.,#%./+.$.,#>,-+(.,# /%,55%:#=332+,#$'#+&%2#/3.2',/.,#2'$,''2# %%,# 2.'26(62267#2322%&335#+,#%4/%,32#$%35/%52.#5%223(%,# /%388%%:#C.,,3,2.'26#'26.5))5#'.#+4'#>,-+(.,#43+2%# /3.2',/%%,#8.2/6:#G'31%%&%#/33/%3*',#5%%1'4%.,',# +,#2'/'(.5.556#/ ,#/%,55%:#E6,',#/+2+,%%,# /3//.&%2#+(',%8332#<%#2%4+,#/3,,+5235#4.',''#)/5.# $%11%523/5.52%: Teksti ja kuvat: Sini Silvàn Belgian paimenkoira Nimbus suorastaan vyöryy vieraan luokse, kun Kitty Enbom avaa oven vieraalle. Kuka: Kitty Enbom, valtiotieteiden maisteri, psykoterapeutti ja perheterapeutti, jonka omaa alaa on erityisesti valokuva- ja taideterapia. Oma saarihistoria: Koti Kakskerrassa jo kymmenen vuotta. Talo löytyi, kun viimein mies suostui tutustumaan saarten talotarjontaan. Katsotaan tuo viimeinenkin, niin sitten olet tyytyväinen, että ne on katsottu. Juuri siitä viimeisestä tuli koti, kalavesien äärellä, järven rannalla, meren lähellä. Harrastukset: hiihto, retkiluistelu, lenkkeily, golf, valokuvaus, akvarellimaalaus, kesän tullen polkupyöräily, uiminen Parasta saarilla: luonto ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM Uusi koti kätevällä sijainnilla Nyt ennakkomarkkinoinnissa Matruusinranta! Ota yhteyttä ja kysy lisää! As. Oy Turun Matruusinranta, Laivurinkatu 10 Raken namme omalle tontille kerrostalon, jossa käytännöllisiä yksiöitä ja kaksioita. Matruusinrannassa asut korttelin päässä Aurajoen rannasta. Matka Turun keskustaan sujuu sukkelasti. Arvioitu valmistuminen kesällä Huoneistoesimerkkejä, hinnat alkaen 1h+tupak+s 36,5 m 2 mh vh h+kk+s 36,5 m 2 mh vh h+kk+s 38,5 m 2 mh vh h+k+s 54,0 m 2 mh vh h+k+s 66,5 m 2 mh vh Kiinnostuitko? Lisätietoja saat asuntomyynnistämme Itäinen Rantakatu 60, Turku, p (maksuton), ma-pe 8-16, Palvelemme Sinua Martin konttorissa kaikissa pankkiasioissa. Huomioithan uudet palveluaikamme 1.6. alkaen: Kassapalvelut avoinna ma pe klo Kassapalveluissa hoituvat tililtäotto, tilillepano ja laskunmaksu Neuvontapalvelua tarjoamme ma pe klo Haluatko säästää aikaasi - ajanvaraus helpottaa asiointiasi. Soita ja varaa aika (pvm/mpm) ma pe klo 8 20 Verkkopankki on käytössäsi konttorissamme ma pe klo K-Market Martinmyllyn vieressäolevasta Otto-pisteestä nostat käteistä ympäri vuorokauden nordea.fi 14 maininki maininki 15

9 Kaunotarten ja pukujen loistoa. Ladyt vasemmalta: Stefania Santinato, Johanna Aalto, Tiina Rantanen, Tarja Jalonen, Pia Korpiaho-Lehto, Laura Mastokangas, Minna Pöyhönen, Tanja Nevalainen, Jaana Nyroos sekä Erja-Riita Saarelaisten uusi kesäravintola Rocca Swing on avattu Harjattula Golf:issa Gaala in Black and White Juhlahumua ja hyväntekeväisyyttä Mika ja Johanna Aalto Sanna ja Hannu Pekuri G %%4%#.,#Z4%^/#%,*#_$.2'#+,#$.1&',H 5%4+4%.52',#CO#T1$^.8'4%Q+#4%*)<',# <61<'526(6#<+/%/'&6.,',#$)&6,2'/'&6.H /'&6.5))5/+$2'',%#+4.#C+3,%.5HG3+(',# 5)9(.5$6.1.98'1$''2#1):# B%1$%.(8..,5%#83/'323,''2##<3$4%&.'H 1%%2#/%,5+.22.&%2#`Ka#$',Q',#&+.(.,#O%H 1.-.%#XXaH$%44.,#(%%4.5/3355%:#Z4%^/#%,*# _$.2'#02''(%#,6/).#Q%%4%,#/+1.52'4355%# <%#%./%#(+,',#<3$4%&.'1%%,#%53&%4.,,+.5H 5%:##"44%44.5',#+$'44%#&.'1%%2#5%.&%2#,%322.%# F%,,'#B+1/%,#53<3&%52%#<3+,2%(.5'52%#<%# <323.52%#5'/6#=.4%,#=.5.^.,#<%#C%31%#W+3H 2.4%.5',#(35../.52%:#bF#F+$,,)#2%/%5.#1',H,+,#&%3$*.//%%,# %,#2%,55.,#('1H /'.556:##?$<'4(%,3('1+,%#2+.(.#()95# %18%<%.5'27#<+.*',#23+22+#5..12).#4)$',26H (6229(6,6#335..,#/65..,#<3$4%Q%%4%.43,# <64/'',:# C+3,%.5HG3+(',#5)9(.5$6.1.98'1$''2# 1)#&+.#%18%<%.52',# %#8%4/%2%#5)9H (.5$ # 2+.83&%,#,3+1',# (3/%%,# 2+.(.,2%%,5%#5'/6#<61<'5266#<65',.44'',# &3+*',# CO# T1^$.8'4%Q+,# 4'%*.,Q#4%*),#A$51##1%B1,,$##(3/%%,# 5'31%%&%,#&3+*',#Q%%4%.42%#+,#<+#533,,.2H 2'.44%::: Kuvat: Janne Ahola, Pia Korpiaho-Lehto, Johanna Aalto, Stefania Santinato, Harri Närhi ClassicMan KAUPPAHUONE Humalistonkatu 3, Turku Puh Avoinna: Arkisin La 9-14 Niina Stade ja Juha Saarinen Hyväntekeväisyysgaalan tuotto lahjoitettiin Lounais-Suomen Syömishäiriöperheet ry:lle. Luovutustilaisuudessa Johanna Aalto, Kirsi Broström, Riitta Ojanen ja Susanna Raitamäki. 16 maininki maininki 17

10 Pienten puolella: Pyry & Emmi & Siiri Lautturissa esiopetus jatkuu Siivoustalkoot Haarlassa ma klo 9-11 Kuva ja teksti: Suvi Luukkanen PYRY, 7 V: EMMI, 6 V: Liikenneympyrä: ympyrä, missä on liikennemerkki Laihdutuskuuri: haluaa ottaa vatsasta rasvat pois Airisto: joku maa Työmarkkinat: markkinat, mis tehdään töitä vaalilupaus: jos kiusaa, niin pitää luvata ettei kiusaa vuosiloma: voi mennä lappiin hiihtämään autovero: voi pestä auton veronpalautus: jos ei palauta niin voi joutua vankilaan liikenneympyrä: saa tehdä u-käännöksen eurooppa: laiva (silja eurooppa) sepeli: voi ostaa rahaa SIIRI, 6 V: Sepeli: kiviä Eläke: jää pois töistä Kaupungin säästöpaineet pelästyttivät jälleen Lautturinkadun päiväkodin perheet ja henkilökunnan. Uhkana oli lakkauttaa esiopetus Lautturista ja keskittää se Honkaistentien päiväkotiin. Lapset olisivat joutuneet ensin vuodeksi siirtymään toiseen päiväkotiin kunnes sitten taas vuoden päästä siirtyvät kouluun. Ehdotus olisi velvoittanut myös yhden lastentarhanopettajan siirtoa ryhmän mukana. Esiopetuksen siirto koulun yhteyteen olisi vielä ollutkin ymmärrettävissä, se olisi tukenut jatkuvuutta siirtymisessä päiväkodista kouluun. Mutta Hirvensalon kouluissa kun ei oppilaillekaan tiloja tahdo riittää, saati sitten esikoululaisille. Meidän vanhempien mielestä ei ollut millään lailla perusteltua siirtää lapsiamme tutusta ympäristöstä, tuttujen lasten ja aikuisten luota uuteen ympäristöön vain vuodeksi. Laadimme kannaoton, jonka toimitimme päättävälle taholle. Saimme julkisuutta asiallemme. Vanhemmat olivat aktiivisia puolustaessaan lapsiaan. Haarlan ja Kakskerran koulun henkilökunta, oppilaat ja opettajat sekä vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi siistimään koulun lähiympäristöä. Apurina hommassa toimii Turun kaupungin talkootyönohjaaja Riitta Kipinoinen siivousvälineistöineen. Talkoopäivän aikana siivotaan Haarlan koulun pihaa ja lähiympäristöä sekä haravoidaan lehtiä. Talkootarjoiluna siistimisen jälkeen mehua. Edelliseen talkoopäivään osallistuneiden ajatuksia kevätsiivouspäivästä: PIHDEILLÄ OLI HAUSKA KERÄTÄ ROSKIA! Amanda, 12 v. SAATIIN MEHUA RASKAAN TYÖN JÄLKEEN JA TYÖ OLI HAUSKAA. Severi 13v SE SAI MINUT AJATTELEMAAN, ETTÄ JONKUN ON PAKKO SIIVOTA ROSKAT. Victoria 12 v. LUONNOSTA LÖYTYI ROSKAA PAISTIPANNUSTA MATIKANKIRJAAN. TÄMÄ JOHTUU IHMISTEN ROSKAAMIS- JA LAJITTELU- TOTTUMUKSISTA. Joonatan 12v KAIKKI OLIVAT ILOISIA SIIVOTESSA :) Jenni 12v. ROSKAT SÄKKIIN, EI LUONTOON! Mikael 13v Aktiivisuutemme palkittiin ja esiopetus Lautturissa jatkuu. Tervetuloa juhlimaan tätä kanssamme Lautturin kesätempaukseen Lautturin vanhempainyhdistyksen pj. Päivi Pietari Kuvassa 2a-luokan oppilaat (vas.oik.) Niko Iljin, Juuso Estemaa ja Verneri Kurki valmiina tänä vuonnakin siivoamaan koulun lähiympäristöä. Jos haluat ajaa korttisi kaupungin ykkösautokoulussa, älä tule Autokoulu Ajaxxiin Juliaan!!"!"#$%&'&'(&)*+,-+'#.&/0%#'"1!!"$"**"(1.F($*&GG65#2.!2(.&.!%3# 845C#:8G=4C3#/64E<77<#HI3J3KLIL#<7=43!"#$%!&'()&*+(,$*-&*&&(#$",&(./"012(*$(.3"01(4(56(11"01( ('&%-&'6*D$E Autokoulu Ajaxx on nimittäin muuttanut Mehiläisen kauppakäytävään! Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) Autokoulu Ajaxx Kauppiaskatu 8 (Mehiläisen kauppakäytävä) 18 maininki maininki 19

11 Muuttunut etuajo-oikeus Kakskerran Harmaat Pantterit Myydään Toukokuussa tapahtuu Lauttarannassa Toijaistentieltä Vanhalle Kakskerran tielle kääntyvillä on nyt väistämisvelvollisuus. Kärkikolmio uudella paikalla Otetaanko opiksi Auton ja alkoholillisen kuskin yhteinen taival päätyi huhtikuussa Särkilahdentien penkkaan. Nolla promillea ja kevyt kaasujalka pitää varmemmin tiellä Kakskerran Nuorisoseuran teatterissa eletään kuumaa harjoituskautta. Valmistumassa on kevätnäytelmä Harmaat pantterit kapina vanhainkodissa. Heikki Lundin käsialaa oleva tuore komedia kertoo vanhainkodin asukkaista, jotka päättävät muuttaa asioita parempaan suuntaan. Uuden lempeän johtajan sekä uusien nuorien hoitajien avustuksella he ottavat vanhainkodin valtaansa. Elämästä löytyy taas iloa, tanssia ja taisteluhenkeä, ja kuten kevättunnelmiin mainosti sopii, myös rakkautta. Näytelmän ohjaa Laura Hurme. Outi Lindströmin ja Tommy Johanssonin hyppy kohti parempaa tulevaisuutta... Inkeri Tuominen, Terttu Kärkimäki, Timo Uusikylä ja Marjatta Lahtinen treenaavat kapinatunnelmaa. Kakskertalaisten mukaan kahdeksankymppinen kapinoi elämänkokemuksellaan neljä kertaa railakkaammin kuin parikymppinen... OPETUSTA TARJOLLA Kotiopetusta syksystä 2010 alkaen alakoululaisille kaikissa oppiaineissa. Tarkemmat tiedot p MYYDÄÄN Tuulilasivene Leija 4,60x1,85. Käyttöönotto -90. Lasikuitu, Kustavin Venetehdas Oy. Lisäksi moottori Suzuki 40 hv, vm -90. Yht: 2100 euroa. Puh: / Tomi (iltaisin). Oikaisu Maaliskuun Maininki-lehdessä Kuukauden saarelainen jutussa oli maininta kiinteistövälittäjä Anton Blombergista. Etunimen kohdalla oli virhe - hänen oikea nimensä oli Antero Blomberg. Mainingin toimitus pahoittelee virhettä ja kiittää oikaisupyynnön lähettäjää. Seurakunta Hirvensalon kirkko: ja klo 18 Rukouspysäkki Kakskerran kirkko: klo 12 messu klo 10 (huom!! aika) Helluntain Kesäkauden avauskirkko. Kakskertaseura tarjoaa kirkkokahvit Hirvensalon kirjasto saakka esillä kaavanäyttely, jossa on mahdollista tutustua alueen asemakaavoihin kirjaston aukioloaikoina. Tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta. Kirjasto avoinna ma, to & ti, ke, pe Taidekappeli Torstaisin hartaus klo 18 Martin seurakunta pe klo 18 Keltainen toukokuu Ääniräätälin Laulustudion konsertti Helluntaina klo 18 Ekumeenisen Taidekappelin 5-vuotisjuhlatilaisuus Näyttely: taiteilija, arkkitehti Sauli Luttinen - Giclée saakka. Avoinna ma-pe 11-15, to , la-su Huomioi yksityistilaisuudet! Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Texaspihvit porsaan ulkofileestä 9,90/kg Toukokuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Rimpsuluut 5,95/kg Kölikatu 2, TURKU Melonisalaatti 7,90/kg Savulohifilee, myös chili-hunaja 15,95/kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su 12 18!"#$%%&'()' $)*++))&' &,-&%+)+"&'' ()'.%*/#+0%& N#()$<>=4BEO::OC#F<7=<ACC=C#P "$.*14"&" M*(*N"*OP.!"#$"%&'"&()*+)#,-.," /,-,&012&'"&3,-,&415 /,-,6)*+)#,-.," 7".#1#,-.,"&'"&& 8*"9:1#,3";<#:# 2&;;%0=1$#<.,",::)&:"6>,::)!"#$%""&$'( )*+$,$*(-((./+$01*+$2*( 3$+#/2!*&4!$.!*&*,$.(( 1/!5"$22$%(( *&1*#*%(( 1/!51""!!* #67689:;<= IJJ(IKKILLI 20 maininki maininki 21!"#$%&'()()*(%+,-..,/() /4/

12 Toukokuussa tapahtuu MLL Hirvensalo ja klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Iloinen Marelly on kotoisin Hondurasin pääkaupungista Tegucigalpasta. SPR Hirvensalo (Stålarmink. 33) Hyväntekeväisyysiltamat Peurakalliolla la klo Iloista ohjelmaa, karaoketanssit, buffetti, arpajaiset. Liput 10 e Friskalan talli Kevätpäivätapahtuma su klo 10:00-14:00. (Osoite: Friskalantie 18.) Kaikki Hirvensalon alueen asukkaat ovat tapahtumaan erittäin tervetulleita! Tapahtuman ohjelmassa on luvassa muun muassa ratsastusnäytöksiä, talutusratsastusta, Buffet yms. Kakskerran Koetus Liikuntalauantai 8.5. Lähtö Harjattulan Kartanolta klo 12. Voit valita matkan ja tavan (juoksu, hölkkä tai kävely) kuntosi mukaan. Matkat: Järven ympäri 17,4 km, Kirkon lenkki n. 10 km ja Brinkhallin lenkki n. 6 km. Lenkin jälkeen rantasauna ja kalakeitto. Lisätietoja: Wäiskin Wauhti-illat Wäiskin Wauhti-illat Wäiskin koulussa jatkuvat taas syyskuussa. Hyvää kesää toivottaa Wäiskin wanhemmat ry. KESÄ-HEINÄKUUN LEHTEEN EHTII LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MENNESSÄ. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. H O R O S K O O P P I Toukokuussa juhlii Härkä Härkä on maanläheinen ja konservatiivinen kevätkauden juhlija. Hän viihtyy kotonaan ja luo sinne hetkessä kodittoman ja mutkattoman tunnelman. Hän tekee olonsa mukavaksi ja nauttii aistikkuudesta. Härkä voi yleensä taloudellisesti erittäin hyvin. Onnekas se, jonka ystäväpiiriin kuuluu Härkiä kestitsemiskutsuja tupsahtelee aika ajoin. Härkää voi ilahduttaa lahjalla, joka palvelee hänen esteettistä silmäänsä. Kiireinen toukokuu Marellyn toukokuu Marelly Lanzan toukokuuhun kuuluu tiivistä opiskelua ja muuton valmistelua. H+,*31%5.52%#/+4('#&3+22%#5.22',#G3+('',#(3322%,'',# =%1'44),#/'&62#53<33#+*+22%&.55%#23,,'4(.55%:#G331.%# (332+/5.%#+,#2.'*+55%7#5.446#&..('.5266,#/'56/3355%#+,# '*'556#(3322+#;3/+4%,2.'44'#&%4(.523&%%,#8%1.2%4++,#<%#$'.,6H /33,#4+8355%#43&%55%#+,#8'1$'',4.56)526: c#?4'(('#&%4.,,''2#2%4+,# /5'',#8.,2%(%2'1.%%4'<%#5'/6# /+*.,/+,'.2%#/'.22.99,#<%#+4',#<+#()95#533,,.2'4432#2)29,#$3+,'2H 2%7#$6,#$)().4'': =332+,#4.56/5.#2'/'(.526# #2+3/+/3355%#(332',/.,7#5.4H 46#=%1'44)#&..('.52'4''#_ '#2'/'(66,56#/+,'2'/,../%,# E+,*31%5.55%: c#g..26# #)$*'/56,#/3155.%7#(322%#,..*',#2'/'(.,',#&%4h (../5.#5..12))#,)2#&%3&%,#&3+/5.:#=)9$'((.,#$%43%.5.,#5%%*%#4.H 566#/+/'(352%#+(%42%#%4%42%,.#<%#2'$*6#()95#(%.52'1.,232/.,,+,: REGGAETONIA JA ROCKIA ='4/'.,#$'2.#G3+('',#(332'223%%,#=%1'44)#%4+.22.#+8.5/'4'(.H 5',#E6('',#%((%22./+1/'%/+34355%:#W../+2#+&%2#/343,''2#U..H <331.#%./%%:#;+2.(%%55%%,#$6,#$%11%52.#%.'((.,#,6)22'4'(.526# 5'/6#2%,55.(.52%7#<+2%#+4.5.#(3/%&%#<%2/%%#G3+('55%/.,: c#b.*6,#1'qq%'2+,.52%7#5.26#/33,,'44%%,#e+,*31%5.55%#'$/6# ','((6,#/3.,#'5.('1/./5.#5%45%%:#J..*',#4.56/5.#()95#-%^$%2%# <%#('1',Q3'#+&%2#(3/%&.%#2%,55'<%:#;33,2'4',#(+,',4%.52%#(3H 5..//.%#<%#8.*6,#(33,#(3%55%#1+^/.52%: Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta 22 maininki maininki 23

13 Tervetuloa uudistuneeseen Vähä-Heikkilän konttoriin! Puhelinpalvelu henkilöasiakkaat ma-pe klo 8-18 Ajanvaraukset, pankki- ja vakuutuspalvelut Tilit ja kortit Säästäminen ja sijoittaminen Asunto- ja muut luotot OPKK, klo Lakipalvelut, klo Tilitapahtumien selvittely, klo Puhelinpalvelu yritysasiakkaat Yrityspalvelut, klo OPKK, toimitilapalvelut klo Bonusta pankkiasioinnista ja vakuutuksista. Kun keskität asiointisi Osuuspankkiin, voit maksaa kertyneillä OP-bonuksilla pankkipalveluita ja Pohjolan vakuutusmaksuja. Mitä enemmän säästöjä, lainoja tai sijoituksia taloudellasi on, sitä enemmän hyödyt bonusten kertymisellä ei ole ylärajaa. Monta tapaa asioida. Voit hoitaa pankkiasiasi verkossa, puhelimitse tai paikan päällä konttorissa juuri siten kuin sinulle itsellesi parhaiten sopii. Tutustu uudistuneeseen lähikonttoriisi. Pankin, vakuuttamisen ja kiinteistönvälityksen asiantuntijamme palvelevat sinua Vähä-Heikkilän konttorin rauhallisissa neuvottelutiloissa maanantaista perjantaihin kello Ajanvarauksella voit hoitaa pankkiasiasi myös muina aikoina. Lähikonttorisi kautta käytössäsi ovat kaikki laajat ja kattavat Turun Seudun Osuuspankin pankkipalvelut sekä OP-Pohjola-ryhmän monipuoliset keskittämisedut. Tervetuloa tutustumaan! Varaa aika henkilökohtaiseen neuvotteluun p tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa op.fi. Etua 24 elämään. OP-Pohjolasta. maininki Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE MARJAISIA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE MARJAKASTIKKEET korkea marjapitoisuus valmistettu Suomessa aidoista marjoista ruoanlaittoon, jälkiruokiin ja leivonnaisiin OUT OF HOME -MYYNTI Myyntipäällikkö Mika Lund

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Kirkkopyhien leivosten reseptit

Kirkkopyhien leivosten reseptit Kirkkopyhien leivosten reseptit Adventin leivos: mantelihyydyke Mantelihyydyke maustekakkupohjalla (pax 100) Maustekakkupohja Voi Kg 0,600 Vehnäjauho Kg 1,800 Sokeri Kg 0,675 Sooda Kg 0,012 Inkivääri Kg

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Hyvässä myötätuulessa

Hyvässä myötätuulessa Hyvässä myötätuulessa Ainutlaatuinen asiakaskohtaaminen Me tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen asiakaskohtaamisen. Se on joustavuutta, ihmisläheisyyttä, välittämistä ja paikallisuutta. Meillä on kasvot.

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

(50,-) Kaisla -ruokailuryhmä 6 tuolilla, pöytä 90 x 170 väri valkoinen. (835,-) 8,- Helposti uutta ilmettä työpöydän ö kansiin, oviin, tv-tasoihin ym

(50,-) Kaisla -ruokailuryhmä 6 tuolilla, pöytä 90 x 170 väri valkoinen. (835,-) 8,- Helposti uutta ilmettä työpöydän ö kansiin, oviin, tv-tasoihin ym GLC 220 d 4Matic A Premium Business autoveroton h arvioitu autovero 12 265,90 + toimituskulut 600 = 59 9 1 065 /kk. Käyttöetu 885 /kk. CO 2 -päästöt 129 g/km, EU-kes Mitsubishi L200 -mallisto alk.: autoveroton

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12. Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut.

Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12. Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut. Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12 Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut. Uudenmaan Martat ry on tänä vuonna 85-vuotisjuhlaansa viettävä Suomen suurin marttapiiri, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Lihakeitto 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Pane liha veteen kiehumaan. Kuori pintaan muodostuva vaahto ja lisää

Lisätiedot

Kahvihammasta kolottaa

Kahvihammasta kolottaa Kahvihammasta kolottaa Tumma suklaa ja appelsiini ne yhteen sopii ja niin sopii myös pähkinäinen kolumbialainen kahvi. Makuyhdistelmä suorastaan kaipaa kolumbialaisen kahvin pehmeyttä ja hienoista hedelmäisyyttä.

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 49-56 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 1 FITNESS-GRANOLA Ainesosat - 3 dl kaurahiutaleita - 0,5 dl pellavansiemenrouhetta - 2 dl FITNESS-muroja - 1 dl mantelirouhetta - 0,5 dl rusinoita - 0,5 dl auringonkukansiemeniä

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE Omenainen vinaigrette ja juustosalaatti Broilerin rintafileetä mangokastikkeessa Porsaan noisetit omenakermakastikkeessa Aprikoosileivokset Mangojuustokakku Kevyt Melba-jälkiruoka

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Lämmitä vesi kädenlämpöiseksi (+37 astetta). Liota joukkoon hiiva, suola ja sokeri.

Lämmitä vesi kädenlämpöiseksi (+37 astetta). Liota joukkoon hiiva, suola ja sokeri. Focaccia (italialainen peltileipä) Focaccia on yksi omista suosikeistani, se on edullista ja helppoa valmistaa, eikä siihen tarvita voita tai leikkelettä päälle vaan se on valmista sellaisenaan. Focaccialla

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu?

Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu? Runebergin päivä lähestyy tässäkö vuoden hittitorttu? Vuoden 2012 Runebergin päivä sattuu sunnuntaille, joten valtaosalla suomalaisista on hyvin aikaa leipoa ja loihtia maittavat leivonnaiset itse. Kokeile

Lisätiedot

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 26.6.-29.6.2014 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama hyvä syy

Lisätiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot

Päätelaitteen asennus. Sähköposti. Laskutus. Yhteystiedot Ohjeita käyttöönottoon ja jatkoa varten Päätelaitteen asennus Sähköposti Vartonenkin voisi liittyä. Tulisi vauhtia elämään. Laskutus Yhteystiedot Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon,

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 17-24 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 1 UUNIPASTA SOIJAROUHEEN, KURPITSAN JA VUOHENJUUSTON KERA Ainesosat Neljälle 750 g kuutioitua kurpitsaa oliiviöljyä suolaa, pippuria 300 g rigatoni- tai pennepastaa

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

Koti kattojen yllä...

Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Upeat ullakkoasunnot parhaimmalla paikalla Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 5 A 51, Helsinki Ylellinen ullakoasunto Helsingin parhaalla paikalla Kruununhaassa.

Lisätiedot

Tervetuloa uudet jäsenet

Tervetuloa uudet jäsenet Puheenjohtajan terveiset Viimeinen neljännes yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana alkaa ja syyskokous valitsee uuden puheenjohtajan tulevalle vuodelle. Kulunut vuosi on tarjonnut paljon erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

KEKRILAUTA. Kekrilaudan isäntä ohukainen

KEKRILAUTA. Kekrilaudan isäntä ohukainen KEKRILAUTA Kekrilaudan ajatuksena on yhteinen pöytä ja jakaminen. Laudalle tai pöydälle katetaan tarjoilukulhoissa laudan vieraat. Isäntänä toimii ohukainen, jonka päälle kekrilaudan antimia laitetaan.

Lisätiedot

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 sipuli 1 valkosipulin kynsi 3 porkkanaa 200 g vihreää papua (pakaste) 2 rkl margariinia

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Onko Villa Breda koti vai laitos? Tietysti sen pitäisi olla koti! avulias persoonallinen lepoa-antava kutsuva interaktiivinen active aktiivinen?

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Parhaat Glögireseptit

Parhaat Glögireseptit Parhaat Glögireseptit Out of home MARLI GLÖGI -RESEPTIT Glögipunasipulit Glögi-puolukka ruisleipäset Jouluinen punakaalilisäke Panna cotta ja makea siirappi Glögiomenat ja kanelinen ranskankerma GLÖGIPUNASIPULIT

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS

KESTÄVÄ PIPARIKUORRUTUS PIPARITAIKINA AINEKSET 1 dl Dansukker Tummaa siirappia 1 dl suomalaista Dansukker Taloussokeria 2 tl kanelia 1 tl inkivääriä 1 tl neilikkaa 125 g voita tai margariinia 1 muna 4,5 5 dl vehnäjauhoja 1 tl

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Agavesiirappi. 275 g. Agavesiirappi on täysin luonnollinen makeuttaja. Koska se on sokeria hiukan makeampaa, pienempikin määrä riittää antamaan makua.

Agavesiirappi. 275 g. Agavesiirappi on täysin luonnollinen makeuttaja. Koska se on sokeria hiukan makeampaa, pienempikin määrä riittää antamaan makua. Agavesiirappi Agavesiirappia (agavenektari) kutsutaan Meksikossa myös hunajavedeksi. Agavesiirapin maku muistuttaakin jonkin verran hunajaa, ja nestemäisen koostumuksensa vuoksi sitä voi käyttää hunajan

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Juustoinen katkarapusalaatti. Kastike 1/2 prk (à 400 g) Valio turkkilaista jogurttia 2 1/2 rkl makeaa chilikastiketta

Juustoinen katkarapusalaatti. Kastike 1/2 prk (à 400 g) Valio turkkilaista jogurttia 2 1/2 rkl makeaa chilikastiketta Juustoinen katkarapusalaatti 5-6 annosta 150 g katkarapuja 1/2 pak (à 350 g) Valio Polar täyteläinen juustoa 400 g makeaa melonia 1/2 pak kevätsipulia tai n. 1 dl ruohosipulia 1 ruukku jääsalaattia Kastike

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE RAISIO, MAATILA 2 4h+tupak+kph/khh+s+ph+talli+pihatto+ratsastuskenttä, 136 m, 498 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA

Lisätiedot

KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS. (Loppi n.

KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS. (Loppi n. KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 28.6.-1.7.2012 RETRIITIN TEEMAT JA HARJOITUKSET TORSTAI on

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Menestyksesi reseptit

Menestyksesi reseptit Menestyksesi reseptit Toukokuu elokuu 2016 UUTUUS! Kaikkien rakastama OMAR nyt munkkina! Lyömätön makuyhdistelmä: klassikkobrändi ja ainutlaatuisen pehmeä munkki Loisti makutestissä Suomen suosituimman

Lisätiedot

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille

DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille DNA Laajakaistaopas Vason asukkaille Ohjeita käyttöönottoon ja käyttöön > Päätelaitteen asennus > Sähköposti > Laskutus > Yhteystiedot DNA VASON ohje SM.indd 1 21.8.2008 10:55:41 Tervetuloa nopean laajakaistan

Lisätiedot

Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011

Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011 Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011 Lahnaviettelys Raaka-aineet: 400 g kylmäsavustettua tai lämminsavustettua lahna 2 kovaksi keitettyä kananmunaa 1 keltasipuli 1 dl majoneesia 2 rkl Crème fraîchea 2 rkl

Lisätiedot

Oulu, Etelätulli. SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa. Rautionkatu 28

Oulu, Etelätulli. SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa. Rautionkatu 28 Oulu, Etelätulli Rautionkatu 28 SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa Taiteilijan näkemys saattaa yksityiskohdiltaan poiketa toteutuksesta. Viihtyisiä vuokrakoteja korkeatasoisessa

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita

Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita Kuvia toimitukselliseen käyttöön: www.akvamariini.fi/ffmmedia2016 Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita Mitä teet, kun juhlavieraasi ilmoittaa noudattavansa gluteenitonta ruokavaliota? Älä hätäänny,

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

PYYHEKUTSUT Pyyheliinat jokaiseen kotiin Tuotekuvasto talvi 2015

PYYHEKUTSUT Pyyheliinat jokaiseen kotiin Tuotekuvasto talvi 2015 PYYHEKUTSUT Pyyheliinat jokaiseen kotiin Tuotekuvasto talvi 2015 Sinistä unelmaa, puuteri vaaleansininen Pilvi ja Denimin sininen Pioni. 1. 1. vaaleansininen Pilvi 2. valkoinen Pumpuli Sileä neulos 500g/m²

Lisätiedot

HALLOWEEN HILE. Kuvat: Curly ry KOSMETIIKKA MUOTI JA. Tänään kysymme mielipidettä. Tänään haastattelussa. nettijutuista! Katja Blomqvist!

HALLOWEEN HILE. Kuvat: Curly ry KOSMETIIKKA MUOTI JA. Tänään kysymme mielipidettä. Tänään haastattelussa. nettijutuista! Katja Blomqvist! MUOTI JA HALLOWEEN HILE KOSMETIIKKA Tänään haastattelussa Katja Blomqvist! Tänään kysymme mielipidettä nettijutuista! Kuvat: Curly ry Sisällysluettelo 1.Etusivu 2.Sisällysluettelo 3.Pääkirjoitus 4.Haastattelu

Lisätiedot

EnnAkkoMArkkInoInTI Teppola MULTIA

EnnAkkoMArkkInoInTI Teppola MULTIA Teppola MULTIA Ennakkomarkkinointi Kaipaatko maaseudun rauhaan? Multian keskusta 1,4 km Lähikauppa 1,4 km Keuruun keskusta 19 km Jyväskylän keskusta 65 km Lentokenttä 58 km Juna-asema 19 km Koulu 2,2

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi?

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? KERTAUSTEHTÄVIÄ WS 05/06 A Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? 1. Juha käy aina lauantaina (TORI). 2. Juna saapuu (ASEMA). 3. Olemme (HELSINKI). 4. (MIKÄ KATU) te asutte?

Lisätiedot

NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009

NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009 2.4.2009 R Itella Oy NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009 la. 4.4. P y h ä k o u l u koulun liikuntasalissa klo. 10 11.30 ma.13.4. P ä ä s i ä i s j u h l a Rukoushuoneella klo.18.vetäjinä Rita ja Hannu

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 15.08.2014 ELOKUU 2014 Avoinna arkisin ti - pe klo 10-12, lisäksi ke 6.8. ja 20.8. klo 16-18 Aila Schwartzin valokuvanäyttely Ke 20.8. klo 13.00-15.00 Peli-iltapäivä,

Lisätiedot

HEDELMÄKAKKU VINKKI! 3 4 rkl rommia, viskiä tai konjakkia (baarikaapin pullonpohjat kelpaavat hyvin)

HEDELMÄKAKKU VINKKI! 3 4 rkl rommia, viskiä tai konjakkia (baarikaapin pullonpohjat kelpaavat hyvin) HERKUT HEDELMÄKAKKU 6 dl vehnäjauhoja 1 rkl leivinjauhetta 4 dl vettä 180 g voita tai maidotonta margariinia 4 dl sokeria 180 g kuivattuja aprikooseja pilkottuina 3 munaa 375 g rusinoita 125 g coctailkirsikoita

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ SISUSTUKSEN ERIKOISKAUPPAKESKUS LÄHELLÄSI. Vantaa E12 45 Kehä III E75. Vihdintie E18. Kehä I. Kauniainen Itäväylä Helsinki ITIS

LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ SISUSTUKSEN ERIKOISKAUPPAKESKUS LÄHELLÄSI. Vantaa E12 45 Kehä III E75. Vihdintie E18. Kehä I. Kauniainen Itäväylä Helsinki ITIS SISUSTUKSEN ERIKOISKAUPPAKESKUS LÄHELLÄSI LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ Vihdintie Vantaa E12 45 Kehä III E75 Kehä I E18 Espoo Kauniainen Itäväylä Helsinki ITIS Expert Lanterna -40% -20% Outlet! -10% -15% Outlet!

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto

Sisällysluettelo. 1. Johdanto Säännöt Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Sisältö 4 3. Alkuvalmistelut 5 4. Pelin aloitus ja kulku 6 5. Pelin lopetus 9 6. Vaikea peli ja muut pelimuunnelmat 10 1. Johdanto Pelilauta on 25 ruudusta muodostuva

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

muutamassa minuutissa Pystytät

muutamassa minuutissa Pystytät X-Gloo Mercedes-Benzin tuulitunnelissa testattu Maailman parhaimmat puhallettavat tulevat Saksasta. Sään kuin sään kestävät, tosi näyttävät X-Gloo teltat voit pystyttää missä vain ja ne ovat taatut katseenvangitsijat!

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

Viinlandia-kirjoituskilpailu katso s. 8

Viinlandia-kirjoituskilpailu katso s. 8 Viinlandia-kirjoituskilpailu katso s. 8 Keskittämällä raha-asiasi meille, isokin askel tuntuu pienemmältä Mitä enemmän keskität raha-asioitasi meille, sitä paremmat ovat etusi. Voit saada alennuksia ja

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Tila haltuun: Näin sisustat valolla Suosi valoa, joka näyttää sisustuksen värit aitoina ja kauniina.

Tila haltuun: Näin sisustat valolla Suosi valoa, joka näyttää sisustuksen värit aitoina ja kauniina. Tila haltuun: Näin sisustat valolla Suosi valoa, joka näyttää sisustuksen värit aitoina ja kauniina. Valaistussuunnittelija Ilkka Pekanheimo, AD-Lux Oy Haastava tilanne Sisustussuunnittelija tai arkkitehti

Lisätiedot

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Eötvös-Cup 16.8.-22.8.2015 7.12.2015 7.12.2015 2 1 Jyväskylän ystävyyskaupunkijoukkue Korpilahden Pyrintö Korpilahden yhtenäiskoulu Korpilahden Pyrintö Joukkueen

Lisätiedot

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Lokakuu 2006

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Lokakuu 2006 VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Lokakuu 2006 Puheenjohtajan palsta Kylätiedotteita Tämä syksy on ollut varmastikin urani kiireisin, jos kylän kantilta katsotaan. Koulun tulevaisuus

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen.

Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Väittämä Jos jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistamiseen. Voisin kuvitella ostavani tavaroita tai vaatteita kirpputorilta. Jos tarvitsen jonkin tavaran jota käytän

Lisätiedot

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa?

Kuvallinen viikkotiedote. Mitä se tarkoittaa? Kuvallinen viikkotiedote Mitä se tarkoittaa? Taustaa Työskentelen Ammattiopisto Luovin Liperin yksikössä. Olen tehnyt työtä erityisopettajana ja kotitalousopettajana kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Tervehdys Osuuspankista!

Tervehdys Osuuspankista! Ihan tässä lähellä. Tervehdys Osuuspankista! Saanko esittäytyä? Olen yhteyspäällikkö Mervi Kallio, järjestösi suora kontakti Tampereen Seudun Osuuspankkiin. Olemme tehneet yhteistyösopimuksen OAJ:n Pirkanmaan

Lisätiedot

Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita

Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita Kuvallisia ruoka- ja leivontaohjeita Ohjeiden käyttäjälle Nämä kuvalliset, vaiheittain etenevät ohjeet ovat syntyneet vuosien opetustyön tuloksena. Ohjeet on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

Marja-tuorejuustotorttu. Vaahdota rasva ja ruokokidesokeri kuohkeaksi,

Marja-tuorejuustotorttu. Vaahdota rasva ja ruokokidesokeri kuohkeaksi, MAKEAT PIIRAAT Makeat piiraat ovat yksi kotileivonnan suosituimmista leivonnaisista eikä ihme. Piiraat ovat yleensä helppotekoisia ja niiden makuun on totuttu jo lapsesta saakka. Suosituimpia piiraita

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta Helppo Härkis pastakastike 1 pkt (250 g) HÄRKIS härkäpapuvalmistetta 2 tl öljyä 1 prk (400 g) tomaattimurskaa 2 dl vettä 2 rkl tomaattisosetta 2 tl kuivattua yrttiseosta 1/2 tl suolaa ja sokeria ripaus

Lisätiedot

Porin valmistuvat rakennusinsinöörit ry toivottaa teidät ja edustamanne yrityksen lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2015 messuille.

Porin valmistuvat rakennusinsinöörit ry toivottaa teidät ja edustamanne yrityksen lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2015 messuille. Porin Rakennus- ja LVI-messut järjestetään tänä vuonna (21.-22.03.2015) 42. kerran paikkanaan tuttu Porin Karhuhalli. Messut ovat kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista opiskelijaprojekteista ja kävijämääräkin

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot