kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA TYTÄR MONNOSEN KUULUMISIA Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta kodin ja laiturinmaininki 1

2 Myllysilta siirretään Hirvensalon toiseksi sillaksi huhtikuu 2010!"#$&'#'()#*'#+,&,#$*-$./0(##.1/)(22,34#..#3"#&"$"56,)#..#"7,*-4,&/(("3""../5 834#..#3"#&"$.#)"*)#,)-11/("".."),,4#..,20+/$(,#-)/,11,$)#.(,20(/2+/$3""))"*,#**# 1--(*#$&-'+/$3"#&"(592..2)#..,$*,(,.,(#.,$$/'$),,$-(&,41,)(#1'$/$),,4/.,#)/$1#/(: (#1""$;1#(/$/."1")-7-#)#;7'))#.(,20(/2)1,$(/4//../)22)("(,#('#)/)(,*,(*/,#)#59#(/$*-.: *#)#11/(<#0#$7,*'-.-#0#$;1#(/$*,-33#,,11/),#)#&,(4-'*,("2+/$$2*)#";1#(/$),#)#11/ (,4&#((,/)),3,#*,../,1=-.,$))#(7,3'.##)#(>?'#)(,)#.(,20(/2(("1,$(/4//../*,$$,((,&,(),,&,($2(.#)""&/((":/#$##$*""$12..22$;&,,$ (-./&,$)#..,$,../5?'#&',)'3##;/(("(-./&,$)#..,$3,#*,$&,.#$$,)),*--..,,$1/#("),,4/.,#)#, (#/(2)(#*,#**//$1#("),,4#../4,*/$$/(,,$5?#/+"(*<1--(/$;1#("""$/)("1")#*-$$,..#)3'.##: (#**',)#,)(,,7,((/.//> A-0(#*--$9,#$#$*#:./0(#.-'(),,1/#(",34#..#3"#&")("1-#0#$*#$*/&"#)##$7-0.##$B/$)#$ ),,11/$,-(#)*/..,3"")#"#)/$0/4*#)("(-$$/.1#)(,7,&#/."/$$/$ ('-*'*--$9,#$#$C#$#.1/)(21#)("7-0.#11/12<)&,33-,5?'#&'((,: &,)(#*,#*/.(,*/&"(7-0.#$$,.(,/0+#((/32)"0(2"*--$(/./1,,$1-)(,: 4,)(,,$.,-.-,;*-(-),11,*'$*-4$-(-)(,7,)-.,&,$&/+/$.'4#$'#(,5!'**')3/40')/$*#$&'#7'='$C,(,5 Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimitttaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Kaija Hartiala 4 Markku ja Maija Monnosen mukana 11 Oravat kuuluvat saartemme luontoon 12 Minä hirvensalolainen, Arja Tuomi 16 Pienten puolella 18 Liikunnan ihmemaa kuvina 22 Martti Salosen huhtikuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras H#4&/$),.''$-$/.: 1#/$,)-#$3,#**,5 D$ ),, *2..#*)/$# 1,#)/1#)(,;7'#)),3/..'(;3#: 0,3##4#(;1/()"),,4/**//(7, 1/4#'&,()'&-)),*/)*/$""$ 7,20+/))"1-'+')(,&,()#.1#" 0#&/./&"$ *'*'$,#)--+/$5 E,-0,..#$/$*,-$/-)&##0(22$"#))"1,#)/1#)),7'*,#)/$,&-': +/$,#*,$,;12<))2*)2$),(/#)),;1-((,("..,#)(,(,.&/,/$'./ /$$/$*'*/$-(FG0(/$"#$/$.-1#&,#33,'$,41/.#,)12<)$##../ $"*21#../;7'(*,/#&"(1--('#$),,,#*,,$&,4,-*)/(('1#,#0,): (-*)/$0-'*,-*)#,5 A#)('4#,$),,(')),1-'('-(-$//$*-.((--4#1,#)/1,$*,,&'#: (-)(#0/"$,)-(-*)/$1#((,4#$1-*,#)/)(#'$(,#,#$,*#$3#("#)# '..,02&#$0/4**""3--0,,58#*'#$,,$(,.'('&,(.<2("$//(3,#*: *,$),.-'$$'$1-'('7,(,4**,#./1,..,5!2($##+/$3,#**,1""4#: (/(""$(#/('*'$//$ ,;.##,$-)/#$."0#<1"#)/..";)-'4,*-.: 1,#)/..,)#7'#((/.-1,..#..,5 9/#+"$,)-**,#+/$'$20"/$/11"$0-'./0+#((,&,)##(";/((" A#4&/$),.')),4##((""#0,)(/./1#)(,;(#.,,7,(/*/1#)(")#((/$*#$ *-$&"*#.-*-'$$2*2#)//$$"0+/$*,*)#$*/4(,#$/$5?"4*/""'$ 7')--$$#((/.-&,#0//)),*,,&,*,4(,$.#)"*)#(,4*,)(/..,4,*/$: $-*)#,;$##+/$)#7'#((/.-,;1-'('7,;&"4/7"7,1,(/4#,,./7,5 9'$/../'$'..-(2.."(2)H4#)*,.,$)-'4,$)#$#$/$.,-(,:,#(,; 7'*,/#(,#+,'..,02&"/0+'*,)3'07'#)1,#)/$1#.7<<)--$#((/.-$ 3,.*#$(')#7'#../5?'#),,.(,("".."'$A#4&/$),.',1,,#.1,../&#/: &#",4**#(/0(--4#$0/.1#"*-(/$I20"$A/$4#*#$(,#+/*,33/.#7, 6,$:D4#*8$+/4)'$#$./0(#(,.')/*"-)/#(,'$$#)(-$//)(#)--$$#: (/.(-7,&##0(2#)#",)-#$,.-/#(,5J.*'#.#7'#(,),,4#)-'4,)(,,$0/1: 1'((/.//5 A#4&/$),.':)/-4,'$),,4/.,#)(/$'1,*'(#)/-(-20+#)(2);7'*, ('#1##20(//$*--.-&--+/$4,*/$(,1#)/*)#1'$#..,/4#(,&'#.., )/*"'((,,,*(##&#)/)(#*,$(,,),,4/$*,,&'#(-*)//$5K),..#)(-: 1,..,)/-4,$('#1#$(,,$7,(#.,#)--*)##$&'#'33#,3,.7'$A#4: &/$),.'$.-'$$')(,7,0#)('4#,)(,)/*"&,#*-((,,&##0(21#)//$ 0'$*,#&,(,,$/$$,**'.--.'(('1#,(/*#7<#("5 Kaija Hartiala lastenlääkäri Hirvensalo-seuran puheenjohtaja Hirvensalo-seuran sivut löytyvät osoitteesta Sama aurinko paistaa Monnosille Kakskertaan ja Afrikkaan Onko Maija isin tyttö? Todellakin! Molemmat ovat syntyperäisiä kakskertalaisia. Vuoden kakskertalainen Markku Monnonen ja tytär Maija kulkevat ajassa mukana. M,4**-7,9,#7,9'$$')/$&".#.."'$/4#: (2#)/$&,0&,)#+/5O)""7,(2("4("20+#)("" ),1,$.,#$/$ /."1"$,)/$$/5 9,,#.1,$ 1/$')(,'..,,$*##$$')(-$/#(,7,,)#'#0#$3/4/0+2: (""$4/#33,,)(#59,#7,)/-4,,'1,..,(,&,..,,$#)"$ 7,.,$7".*#";7')*#$'1,$,#*,$),1,..##$59,#7,&,.: 1#)(--."0#,#*'#$,),1,)(,'3#$,07')(,*-#$#)"4/#.- PM&-'((,)#((/$5O)"'3#)*/.#,#*'#$,,$/*'$'1#*)# 7,7,(*'#(".."&-')#(-0,$$/..,*,-33,(#/(/#+/$1,#): DR'$'1#R)5 MONITOIMIMIES 9,4**-'$(-$$/((-,*(##&#)/)(,'),..#)(-1#)/)(, /4#20(/#)<#))"59,#7,$#*"#)/$"0"$('#1#(##&##)(# 1-*,$,3'.#(##*,)),7,'.#3-'.-/7"47/)(<))"(<#))"5!2*2#)#$9,4**-('#1##3""(2<*)//$?-4-$*,-3-$: NUB)(,&,)(--(/0("&#))"59'$#('#1#1#/0/$7"47/)(<: 7/$*#47''$1'$#,.,#$/$;1-((,-)/#13#,$##("20: +#)(""3,#*,..#)--);0"$'$1--$1-,)),?-4*-)/-4,$ 7")/$5S'(#)/-+-$,)#,('&,(."0/..")2+"$("7,&-'$: $,LMMV0"$/../12<$$/((##$*'(#)/-(-$/-&'*)/$,4: &'$#1#5W##1/*/)"$"S,)*/4(,3"#&#.."9,4*-)(,(-.# S,*)*/4(,)/-4,$$#1/"1"$"W-'+/$*,*)*/4(,.,#$/$5 Maija matkusti Afrikkaan Lontoon kautta, ensin Johannesburgiin ja sieltä Windhoekiin Namibiaan. Yhteistyötä tehtiin myös Punainen Ristin kanssa. MATKALLA OPPII 9,#7,3-'./)(,,$'$,*(##&#$/$-40/#.-$7,*,$),#$: &".#)22+/$),4,..,5O..,(*-.-&,(0/.3')(#.,3)#,&,.: 1/$(,/)),7,#()/-40/#../)),5X'1,(0"$'$*"2(("$2( 1,(*-)(,1#)//$5 :6')*-)3#(""&"0"$),.,(,*#$&,$0/11#.(,;/((" './$(,,)."0+<))";9,#7,$,-4,,5Y#(#"&,4)#$*#$7'): *-)0#4&#((""$/#+#$1,(*-)(,1#)/$1""4"5 W,#**,1,(*'#.(,(,4((--1-*,,$&,,((/#(,7,*/$: *#";4/#)),,1#)/$(,4*'#(-)'$2.//$)")2&"..#)/13#5 S,$),#$&".#)/$'3#)*/.#7,7"47/)(<$8DZDDB$*,-((, 9,#7,'$."0#$$"'..-('3#)*/./1,)),/4#.,#)#..,*-4): $#)),5 W##1/*/)"$"9,#7,)--$(,)#!,1#: =#,,$[A:20+#)(2*)/$.-'(),,1,$,5 E/#.-$ *--*,-+/$ */)("$//.." 4/#))-.., (-(-)(-((##$.,)(/$: &/44,((-$,!,1#=#,$ */40'( '&,( 02&#$ 4 maininki maininki 5

4 Vuoden kakskertalaisen kunnia-arvon on tähän mennessä saanut kymmenen kakskertalaista: 2000 Kenraali Adolf Ehrnrooth 2001 Emäntä Ella Anttila 2002 Ent. kansanedustaja Hannu Suhonen 2003 Marjatta ja Tuomo Männistö 2004 Rakennusneuvos, arkkitehti Raimo Narjus 2005 Marjatta ja Markku Jokinen 2006 Kotiteollisuusopettaja, johtaja Eila Monnonen 2007 Training Manager Outi Kauppi 2008 Professori Esko Iisalo 2009 Kotiseutuneuvos, kiinteistötalousjohtaja Markku Monnonen 24#(("722)*,)&,(-)*/)*/#)#"5X,3)/('33#&,($##))",)#'#(,;7'#)(,0/#+"$&,$0/13,$),*,,$/#&"(,#$, (#/+";*-(/$&#.7/.2)("7,(-'((/#+/$1221#)/)("5 OMAKOTIASUMISTA MAALAISMILJÖÖSSÄ S'(#)/-+-)(,,$&".#(("&"../9,4*-../'$("4*/"";/((" /+/..//$1,,)/-(-1,#)/$,)"#.2$/#("),,4#,/#("2(/(".##,$*,-3-$*#1,#)/..,,)-(-*)/..,5 Markku on tunnettu aktiivisesta osallistumisesta eri yhteisöissä. :S,-3-$*#1,#)/..,7,1,,)/-(-1,#)/..,'1,*': (#,)-1#)/..,'$)--4#/4';*'(#)/-(-$/-&'))/.&/$: (""59,,)/-+-$)"#.21#)/$*,$$,.(,('$((#*'*'7,/# ),,,0(,,.##,$3#/$#*)#7,(,.'7/$&".##$(-.//7"(("" &".722(("5D)#1/4**#$"'&,(A/.)#$C#))"X,-((,),,4# )/*"S-.'),,4#;7'#0#$'$.,,7/$$/((-*,-3-$*#1,#: )/)(#7,$##+/$,#$-(.,,(-#)--)'$1/$/(/((25!,,3-4# ),,'..,."0#)(<..";1-((/#)-'4,,$$"*</("#)22+/.."5 J-+/(,)-**,,('&,(*-#(/$*#$(/4&/(-../#(,56"4*/: &"..")--$$#((/.-..,S,*)*/44,$,.-/&'#&,)(,,$'((,, (-0,$)#,*#$,)-**,#(,;1-((,)#.(#)"#.2(/(""$1,,: )/-+-../(-$$-)'1,#)/(3##4(//(5 Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström / Markun ja Maijan arkistot 6 maininki maininki 7

5 Kurkkuviikon kunniaksi Huhtikuun puolessavälissä vietetään kurkkuviikkoa. Raikas kurkku maistuu sellaisenaan ja tekee oman säväyksensä myös lettuihin. Joukkoon ujutettu porkkana valmistaa kevätnaamaa auringolle. Kurkkuporkkanaletut 5 dl maitoa 3 munaa 2 dl vehnäjauhoja 0,5 dl ohrajauhoja 3 rkl pullomargariinia 3 raastettua porkkanaa 10 cm:n pala kurkkua raastettuna suolaa hienonnettua persiljaa noin 1 dl pakastepinaattia tai hienonnettua tuoretta pinaattia Vatkaa munat kevyesti maidon joukkoon. Anna taikinan turvota hetki. Raasta porkkanat ja kurkku ja hienonna pinaatin lehdet. Sekoita kaikki ainekset taikinaan tasaisesti. Paista pannulla ja tarjoile kuumina.. Kuvalähde: Kotimaiset Kasvikset Hirvensalon osayleiskaava hahmottuu Hirvensaloseura piti Wäiskin koululla kaavoitusillan. Paikalla oli viitisenkymmentä kuulijaa, sekä alustajina kaavoituksen asiantuntijat Olavi Ahola sekä Päivi Siponen. Tilaisuudessa esitelty osayleiskaava alkaa olla nyt päälinjoiltaan valmis, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. Tukholman Hammarby on ollut monessa mielessä suunnittelijoiden esikuvana. Osayleiskaavasta löytyi mm. kanavia merelle, kauniita pyöräilyreittejä, Haarlanlahden virkistyskeskus ja reippaasti lisää asumiskeskittymiä. Paikalla olleiden osallistujien huolenaiheista päällimmäiseksi tuntui nousevan uusien alueiden omaleimaisuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden vaaliminen. Hirvensalolle leimallisia avoimia alueita toivottiin myös säästyvän. Jo asiakastamme on saanut valmiiksi maksetun vakuutuslaskun. Niin se on jo OP-Pohjolaryhmän asiakkaan vakuutuslasku on maksettu OP-bonuksilla, joita kertyy pankkiasioinnista. Laske omat bonuksesi osoitteessa op.fi /bonuslaskuri ja tutustu lähemmin mahdollisuuteen saada viiden tähden laskuja Pohjolasta. Kun haluat säästää aikaa ja rahaa, keskitä pankki- ja vakuutusasiasi Osuuspankkiin. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa.!"#$&'(())*+,,*-.!$/*).0)*!12/(-/!3! /-!98.-,7-)*!:#,((';.-/!<.7+5!=/45!&'(())*+,,*-. 8 maininki maininki 9

6 !"#$&'&$())* +,+"+-"+-$./)+0 1)2+,*),+34"'($*+""2,*()--'5)#,&',() 6777*$#,8-9+,+"+-"+-)0 4)()*&)-'*)#-)&),&&,+""**,--$#"+-)-'-$"-"&+$$*0 TJTVTUVT LBMVTUFFU." 1& -" XXX TJTVTUVTUFIEBT ö :MIÊJTUFOUJF 4"-0 Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Häntänsä varjossa Näinä viikkoina syntyy lisää pikkuoravia. Huhtikuussa Ruokatoriltamme: Savustettu lohifilee Kana-Aurajuustosalaatti Punajuuricheddarpihvit 9,90/kg 15,90/kg 12,90/kg 12,40/kg O 4,&,'$1/#../),,4#..,,)-&#../(-((-3#**-$#: )"*")5?#/)#(*<;/((")-'1/$'4,&,*,$$,)),(,: &,(,,$/4#.,#)#,&"4#(2233/7"B1-)(,0"$("#$/$ (-11,*--)#'4,&,;3-$,0"$("#$/$&,,./,1"$(2'4,&,)/*" 4-)*/,0"$("#$/$'4,&,5D4#.,#)#,&".#1-'('7,'$(#/(2)(#.-: *-#)#,5K4,&,$*'4&#/$*,4&,(-3)-(*/0#((2&"()2*)2$*-:.-/)),7,3-(',&,($"#$*/&"".."3'#)5 A-0(#:('-*'*--)),)2$(22'4,&,$/$)#11"#$/$ 3'#*-/; ('#)/$ &-'4' '$ 12<0/11#$ */)".."5 K4,&,/."".-'$$')),L:[\&-'(#,,*)#5W,)('#$ 2./#)("*")#(2)("'4,&,.<2(""4-'*,*"(*<$)"0,: (--'1,$0"$("$)"&,47')),5S4/#*,$)*#,(,4: *'#((,,&,47',\'-4,'$0"$("5 Aurinkoista pääsiäistä! Amiraalin pihvit porsaan ulkofileestä Orava valmistuu kevääseen siinä kuin muutkin saarella asuvat. Korvatupsujaan tipauttelevat kurret vaihtavat turkkinsa kevätväritystä perinteisen trendin mukaan. Ruskea on valttia. Kuva ja teksti: Pirjo Huttunen Heti valmiit! nautittavaksi Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su !"#$ M E I K ÄL ÄI N E N M AI J A TURUN OK Kölikatu 2, TURKU! MAININKILEHDEN LUKIJOILLE! Auton käsinpesu ja -vahaus Renkaiden vaihto 50 (Norm.57 ) 20 (Norm.22 ) Uudet renkaat ja vanteet, rengaspalvelut, rengashotellipalvelut, auton sisä pesut ja sisäpuhdistukset. 10 maininki!"#$!&'(&)* +,-../*01*2,3./*045617*5,68937:* #:61423,7*79:-9;11//,*81:2211/ <:7:,/8.:-.694/13 **+1232,==1/*>:=-:61;;,661* *******EFGHCBG* #:61423,7*01*:6;9:771474;:3,7I** FDFF*JKK*CBD**;,=01A349;:/,/L5:=-:61;8:AM:* Kartanotunnelmaa kotiisi! Erä italialaisia Agmalux Rezzonico valaisimia nyt tarjoushintaan 660 kpl värit: punainen, keltainen, hopea kork , halk. 94 cm FUTON SHOP Uudenmaankatu 4 puh , maininki 11

7 Jethro Rostedt valitsi Arjan huhtikuun saarelaiseksi. Arjan valinta toukokuulle vie meidät Kakskertaan... minä hirvensalolainen Laiturin houkuttelemana Arja ja Mikko Tuomi olivat etsineet sopivaa asuinpaikkaa meren rannalla jopa usean vuoden ajan. - Sellaista ei ollut mitenkään helppo löytää, Arja Tuomi kertoo. Mutta lopulta natsasi, löytyi loistava laituri Haarlan salmessa ja puutarha sen tuntumassa. saarelaiseksi K-$847,7,9#**'?-'1#1--((#&,(),,4#../; (,.''.#)-'4,)(,,$)#&-3/4)''$,$4''.#)),5 E,$(,7,3,#**,&/$//../&/#&"(&,.#$$,)),3#: )#11"$*'44/$5?,.')(,),,(##$4/1'$('#1,..,'1,$ 1,-$1-*,#$/$5W,#**,I,#1#'$(,.''.#4/1'$(#$,#*,$,&#/."1221"((";3'.(/'1,,$4,$(,,$'.#&,): (-)(,1,('$5 :8)-#11/&/$//))"/$)#11"#)/(*--*,-+/(;*-$ 1--(#11/("$$/;847,?-'1#$,-4,,5S'&#$*,,$ 1'$#),,4/.,#$/$/#&,41,)(#'./,)/((-$-(,.'#..//$ ),1,..,(,&,..,5 6')*-);*-$.##*/$$/&,.'#)),'$')-$-(&#04/"../ *##$&,4(#)),5S"2("$$<))")##),)-(,,$1,,..,;1/: 4/$4,$$,..,*/)*/.."*,-3-$*#,5 W,7,,$0/0(,,4#$3--(,40,('$((#'$("2$$"1,0: +'..#)--*)#,;7')*#$12<)(2<("4##((""5 :I--(,40,$.,#((,1#$/$'$0,-)*,,3--0,,;7')(, 3#+"$5 847,?-'1#'$#01#$/$;7'$*,02332)#))"(,#3-&,(.-'$$'$1,(/4#,,.#(5 :K./$4#)-#01#)#";0"$(-$$-)(,,5 AVARAA TILAA KAUNEUDELLE S'+#$)2+"1/))"20+/$)/#$"$("2((""Q4/)*'1,#$/$ 1,,.,-)5 :S-$1#/0/$#("2((#]M&-'((,0,.-)#$1,,.,(,0": $/../(,-.-$5O$)3#4,,(#'.<2(2#('$(#$)-#0*-*,#&'$ *.,))#)/)(,$,#)^C--4#)(,5?-'1#0,.-)#;/(("1,,.,-)'.#)#(//1,.(,,$0#): 2.."((2$2(.'33-(-.'*)/)(,;7'0'$7'*#$)#)"#$/$0-4: 1#'7'0(#5?,-.--$#.1/)(2#1-#$,#)/$3'13/#7#.,#: )/$12)(//4#/$0-&#.,$_`#'$2)')_+,,1/#$//$5 :?/*/1#$/$'.#0,-)*,,7,)#("4##((#;*--+/$$/.#: <$&/44,$5?-'1#*/4(''/."&")(#;1#(/$--)#34'7/*(#;*-(/$ ("))"(,3,-*)/)),1,,.,-);,#$,&#/0"$/(1/$$/): )""$5A"$)-'4,)(,,$'+'((,,,,1-,7,)#(";1#(/$ 7"..//$3"")//(2<0<$*")#*)#5!#1/$'1,,$*")#$(/: )";7'(,0"$'$/0(#$2((/0+"3#(*""$5 :K3#)*/.#$2.#'3#)(')),*-.((--4#0#)('4#,,;(,#: +/0#)('4#,,7,,4*/'.'C#,,;1-)/',#$/20+#)(/.1"";?-'1#(##&#)(""5!"#+/$'3#$('7/$12<("0"$3"")# /4#.,#)##$1-)/',.,$(<#0#$;7'(*,-)/#11#(/$3""(2#: &"($"2((/.2#+/$)--$$#((/.--$7,4,*/$(,1#)//$5?-(*#1-)(2<7,(#/((22*)#$(/*/1#$/$),#*-#(/$: *#$&,#0(,1,,$*-4))#,7,?-'1#'3#)*/.#'3/((,7,*: )#5I/4-)*'-.-$.-'*,$'3/((,7,$,0"$/$/4#(2#),.,,$: ),'.#7--4#*-&,,1,(,#('5?2<))"'.#3,.7'$20+/))" (/*/1#)/$1,*-,B : 9#/.//$ '$ 7""$2( /)#1/4*#*)#?,#&,)),.')), '33#.,#+/$7,#()/,)#,)),*'*'S,40-.,$*'-.-$20: (/#)/$"34'7/*(#$,&/("1"$#9#4a:,#0/#$/$$"2((/.2 b4#$**,.,$c,../4#,,$;.,)(/$(,#+/c,../4#,$,&,7,#): $"2((/.2*)#5 Vaikka Arja Tuomi suunnittelee huoneistojen sisustuksia nyt myös työkseen, hän ei ota kodista koko kunniaa itselleen. Vahvana tukena on käytetty hyvää ystävää ja kokenutta sisustusalan ammattilaista, Paula Kalliota. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Jos minulla joku motto on, niin se on se, että aina voi yrittää keksiä jotain ihan uutta. AINA JOTAIN UUTTA 847,?-'1#'$/0(#$2(('#1#,1': $/..,3,#**,*-$$,..,?-4-$)/-: +-..,;12<)S,,4#$,$)')#,,.#:7, (/4&/2)'33#.,#('*)/)),(,#+/,#$/#: +/$'3/((,7,$,7,,11,((#*'4*/,: *'-.-)),&,)(,,&#)),(/0("&#))"5 9-((,7"..//$0"$'$,.'#((,1,)),--((,-4,,5 :87,((/.#$;/((")#("0"$)#("#01#)/$3#(""(/0+"; 1#)("(2**""5?-'1#3'0(##'./&,$),34'7/*(#:#01#$/$;0"$/../ )'3##/()#"--)#,0,,)(/#(,5D#*"/."1"'3/((,7,$,'./ */&2(("\*,#**#/#'./'..-(20("7-0.,,&,,$=-4$ '-(*#$'$*'/((-5 :S,-33,0-'$/O0,$,K2'$24#(2);7'*,."0(#.##*: *//../0,44,)(-*)/)(,;1-((,*,#**#("0"$1/$$/))" (/0(2'$#()/,)#,)),(-$(-$-(&,.1#)(,-(-1#)/.(,(": 0"$(")1"(2<0<$5 G4#(2*)/$('#1#,.,$,'$)##)1--$1-,)),,)-$: ('7/$)#)-)(,1#$/$7,)(,#.,-)5?'#1#$(,3/4-)(--?-'1#/$20(/#)3/.##$;7')),847,?-'1/..,'$)#)-): (-))--$$#((/.#7,$;)(,#.,,7,$7,*''4+#$,,(('4#$4''.#5 AARTEITA AUTON TÄYDELTÄ S'(#'$(22.#*");1-((,)//#(,4*'#(,)#(";/((/#*<)/$ /1"$("*,#0(,#)#(,4((-,--)##$34'7/*(/#0#$;7'#)), )'41/(/#&"(32)23-0(,#$,5847,?-'1#*"2/()#1"): )"*,,3#)(,,,4(/#(,B&/$//$1''(('4#$1#((,4#)('7/$ 213"4#.."*-.7/(-*)/)),*"2(/((2"1-'(''$3-4#)(/(: (-,3,0&#,5 :?"1"'$7""$2(3""../'3/((,7,:,7,.(,$#;/$1#.:.""$1,.((,#)#0/#((""3'#)1#/./$*##$('#)/$$"*<#)#" 1,(/4#,,./7,59#$-..,'$,#$,3#("$2('..,#)',-('; 7')),'./$&'#$-(*-.7/((,,$"#("(,&,4'#(,7,$2()##) *-.*//)(,#.,-)*,1,,5 :X-'$(''$("4*/"#$)3#4,,(#'$."0+/;847,?-'1# ),$''7,1-#)(/.//&#/.".,3)--((,,$6'/$)--$1,#)/: 1#)),;7')),.-1#'.#3#/$/$)#)-)(,7,$0,-)*#11#)(, 1,(/4#,,./#)(,5 :X-1/)(,),#4,*/$$/((-,-$/.1,:,)-$('7,0-'$/: 7,0"$'$*-.*/$-(*##$$')(,&#,3'.*-7,*'0(#-$/.: 1,:,11,((#,5 Kuka: Arja Tuomi, taideaineiden opettaja, joka suunnittelee huoneistojen sisutuksia, remontteja sekä stailauksia. Harrastukset: käsillä tekeminen, joka voi sisältää veistämistä, maalaamista, luonnon- tai minkä tahansa materiaalin kanssa touhuamista. Tähtäimessä on melkein aina joku juttu tietyn tilan ilmeen muuttamiseksi tai kohentamiseksi. Myös hiihto lähipelloilla tai merenjäällä maistuu. Kesällä kiinnostaa uiminen ja silloin suorastaan asutaan merellä, veneily on verissä. Parasta saarilla: Meri ja luonto Oma saarihistoria: Arja ja Mikko Tuomi löysivät Haarlan salmen rannalta sopivan paikan itselleen. Se houkutteli heidät kolme vuotta sitten Paimiosta saarille. :6')1#$-..,7'*-1'((''$;$##$)/'$)/;/((",#$, &'#24#((""*/*)#"7'(,#$#0,$--((,5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN 847,?-'1/$/0+'(-))/-4,,&,*)#*--*,-+/$),,4/:.,#)/*)#'$0/$*#.<;7'*,12<)'),,,4&')(,,&"4/7"7, 1-((,&,.'*-&,('&,(0"$/../("4*/#("5 Teksti ja kuvat Sini Silvàn ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 Pienten puolella OTTO pekkaspäivä: 3,**,)3"#&";),1,,)#, hammaslanka: 0,13,,)//$.,$*,*##$$#7,'&//$; )#((-.//)--3-0(,,*)# KASPE R vaalilupaus: työmarkkinat: eläke: eurooppa: airisto : Nurmikon keväthuolto Tänä keväänä on puutarhurin uskoa lumien sulamiseen koeteltu. Lopulta kevätaurinko kuitenkin voittaa ja paljastaa kevätnurmen kunnon. 7'*-1""4""1,,#.1,,; 7'*-&,$*#.,$/0+'..#)/$3'(#.,) (<#))"'$7'(*-(7-0.,(.'33--(2<(7,&,$0-*)/(7'-(-- ),#4,,.,,$/."**//../ )/'$1,,#.1, ),,4# H -0(#*--3,.7,)(,,7,*-#&,((,,1,,$5!-41#*'$0,: 4,&'#$(#'$)##),7,$*'0(,#)(,5A,4,&'#$$#$7".*//$ $-41#*'../&'#./&#((""(233#3#('#)(,.,$$'#(/((,5 W,41#)(,*-#(/$*#$;/(("3#0,$-41#'$*')(/,;$##$.,$$'#(/ /#3'.(,$-41/,3#.,../56,1,.((#'$(,43//$.,$$'#(/1""4"$ *,$)),;7'),#*''(-./&,$,*/)"$"/0(#"1--(,*#$*-#$./#*,: (,--((,$-41/,5S,.*#$.#)""1#$/$7,$-41#*'$0,3/((,1#: $/$,-((,,;7')$-41#**''$),11,.'#(-$-(592<)7,3,$#.,#): 0/$*#$/$,)/$$/,-((,,),11,.'#(-$//$$-41#*'$*,$)), \7,3,$#.,#)(/$1#/./)("),11,.'$*,-$#)(,7,*,)&,((,1#)/$,4&'#)(,;&,#**,)#((/$3#0,$-41/$)/,)),5 JONNA 22+""$0/+/.1#" työmarkkinat : )#/.1,)(# '.#)3#("$2('..,*.'N[5MM ylityö :,)(# 5MM N] *.' *# '.# -( (<#))";1 '$&-'+/$.'1,.., vuosiloma : ()/$ ')(,(/)#15,-('$7,1, *), maksa:,-('*,-33#,,. 3,.,-(,(&/4')# : us veronpalaut Kuva ja teksti: Suvi Luukkanen S-'..//(.,#*-(&'#4,3)-((,,1-.(,,$,)(#7,.#)"(")#((/$0#-: *,$--((,1-.(,,7,*2.&"".#)"")#/1/$#"5X-'1-3--(,40-4# (,#*,..#'('$(#$'1#)(,7,&'#7"((""*,#*/$/+/.."1,#$#(-$&":.##$7,023"(")-'4,,$("0"$.'33-0-#3/$(-1,,$B*")#/$7, 0,4(#'#+/$&/$2((/.27,0#/4'$(,)/*"1#/.("*/3/2(("&"0,4,: &'#$$#$3""(<)7-0.#$(,'$0-'..'$7".*//$3,#*,..,,$5 Kuva ja teksti: Pirjo Huttunen K O N S E R T T I T A N S S I A I S E T F eel the ha r m o n y H A N S A K O R T T E L I Konserttitanssiaiset Klo Hansakortteli (sisäänkäynti Yliopistonkadulta) orkesterina Turun Filharmoninen Orkesteri Liput: maininki r -*1161"-7&-6/ 1*45&*45 r.&/0-*1645" 888.&/0-*116 '* Tapahtumassa A-oikeudet. solisteina kapellimestarina Mari Palo ja Eric Raiskio Atso Almila Lola Wallinkoski juontajana M u s i i k k i n a u t i n t o ke s ke l l ä Tu r k u a. Ko e e r i l a i n e n H a n s a! maininki 17

10 Liikunnan ihmemaa tänä keväänä 9.5. asti, paitsi ei pääsiäisenä 4.4. Lasten liikunnan ihmemaa tarjoaa lapsille jännittävän temmellyskentän. Erilaisia välineitä ja vimpaimia löytyy joka lähtöön ja joka maaliin. Liikunnan ihmemaa löytyy sunnuntai-iltapäivisin Wäiskin koulun Paavo-hallista. Liikunnan liikunnan ahmintaa ihmemaassa Anni 7v, Ada 5v ja Sara 5v Vendela 2v. Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 18 maininki maininki 19 Iina 2v 6 kk Fadir 2v. ja Fadila 6v 6kk Alexander 3 v.

11 Myydään Wäiskin koulu Taidekappeli NMKY MYYDÄÄN pieni pulpettivene vuosimallia -92. Pituus 4,15 m, moottori 20 hv Mariner. Sijaitsee Hirvensalossa. Kysy lisää !""#$$ Huhtikuussa tapahtuu HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI Hirvensalon Taidekappelissa klo Lippujen myynti: ja Meri-Karinan toimintakeskuksessa. Lipun hinta 7e/hlö. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus maksulliseen kahvitarjoiluun Meri-Karinan toimintakeskuksessa. Lc Turku Marina, Hirvensalo/Satava/ Kakskerta, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Konsertin tuotto Saarten lasten ja nuorten hyväksi. Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Kirjaston aukioloajat ma, to ti, ke, pe Hartaus torstaisin klo 18 su klo 18 Konsertti, Tuukka Vähätalo, piano. Liput 5 e su klo 16 Konsertti - Essi Luttinen, mezzosopraano, Petri Bäckström, tenori ja Eveliina Kytömäki, piano. Liput 15 e Näyttelyt: Kuvataiteilija Rauno Luttinen Maisema- ja naamatauluja Taiteilija, arkkitehti Sauli Luttinen - Giclée Taidekappeli avoinna ma-pe la-su NMKY:n opettajien konsertti klo 16 Taidekappelissa. Ohjelmistossa barokkimusiikkia: Bach, Purcell, Vivaldi. Barokkiviulu: Katriina Rainio, piano: Iina Kivimäki ja Satu Luukkonen, huilu: Päivi Sjöberg, laulu: Maarit Lindblom, kitara: Tuomo Tirronen Juhlapäiviä 9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä Kansallinen Veteraanipäivä Partioviikon lopulla vietetään partiolaisten suojelupyhimyksen Pyhän Yrjänän päivää R.**57-/G!aaaJ8)*T JW/+ KOEPP:=K=! 3!=LQK"! OF:<K!:=! FK=$""=<":R#L! M2/+)*!(55&.*!5(2+..*.45**)45(.6/.+5S!?.-'!)8.6/.7)+;.!8)*T576/6/!7.-'!;58)+;.! 7,,! -2((5S! <5(.6/.+5775! ++J! U//0! 9)58V!?.W1)(.*V!X/*-.*)*-5(V!Y8.0T)7-/*)V!F/50 7-/*)!3!=/6.5*! R5)!7.*2(()!,67.(Z.-,!! -58&/27S,'-)./"/+0)--&./)#1)0&0!"#$"&'()#*)+$#",,-)&*$"$-,,+",#)./)$00*)-1&"$2 --)3+.4#/)3*5#"/6)7#)8*9"3-&+++&$#$$-):-);**$'<-/&"$$-) 9-5+-,,#)<"**)9+.5-)+13-55"$++4#$-$"()$"&$")-1:.-,,#) -$"-&&-"55#,,#)"5,-"$#/)&*$"$-,,+"/-1&-$+&$#/=) 7#1"$#+1-)!+1&+)10L/)#5-&&-() M-/9-)C-&$&#11-/"#)JI!"#$"&'()*+ 2223')4.$)1&&& ))0(6)/ <5*15!R'+))*-.)!D[\V!AB]\B!#EF$E!^!Q21J_BA`!]DB!][BB! 20 maininki maininki 21

12 Huhtikuussa tapahtuu MLL Hirvensalo klo kevätkokous (Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3). Käsiteltävinä asioina ovat sääntömääräiset asiat. Kevään odotusta & klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi Turun kaupungin eläkeläisten yhdistyksen kesäkoti sijaitsee meren rannalla Moikoisissa. Uudistunut BOKNÄS Turku Yliopistonkatu 12 Puh Ma-Pe 10-18, La Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Toukokuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. HOROSKOOPPI Huhtikuussa juhlii Oinas ( ) Oinas on järjestelykykyinen, itsepäinen ja nopeaotteinen toimeenpanija. Tosin hän saattaa miltei lapsellisessa itsekeskeisyydessään jättää ympäristön vaarat täysin huomiotta, mistä Oinas saattaa saada myös pelottoman leiman. Oinas osaa, oinas tietää ja oinas tekee ihan itse. Oinasystävää voi ilahduttaa lahjalla, joka imartelee saajaansa, vaikkapa mainetta ja menestystä platinanvärisessä paketissa. Turun kaupungin eläkeläisten yhdistyksen puheenjohtaja Martti Salonen odottaa huhtikuussa lumien sulamista ja valkovuokkojen kukkimista. K-**#, '$ /4#(2#)/$ 3,.7'$ 20: +#)(2*)/$ */)"3,#*,$ 3#0,..,; A#4&/$),.')), S#47,1"/$*-7,$ 3""))" )#7,#()/&,)), */)"*'+#)),; 7'*, */&""$12<("0/4""(,.&#-$#.(,5?,.&/$ *'*''$(-1#)/(?,41'$(,.'..,&,#0(-&,( ('-*'*--)),,.*,&,$*/)"*,-+/$,7,*)# S#47,1"/))"7"47/)(/(("&##$.,-.-#.('#0#$; 4-'*,#.-#0#$;*#433-('4##$7,),-$'1#: )//$5 */4(,,&##*')),;)/'$("4*/"'),('#1#$: (,,11/59'$/(,&,$('-#1,4/#)(,1'$/( )##4(2&"(*/)"*)#("$$/;9,4((#*/4(''7, 1-#)(-((,,/(("),-$'1,,$'&,((/4&/(-.:./#(,1--(*#$*-#$20+#)(2*)/$7")/$/(5 Martin huhtikuu HARRASTUKSET PITÄVÄT LIIKKEELLÄ D$(#$/$)"0*<7,'*)/$.##*/$$/&,.',)/$: (,7,7,7""*#/**'#.#7,/0(##0,44,)(,,/.": */."#)20+#)(2)('#1#$$,$.#)"*)# 12<) 4')),.,-.,1#$/$; *'-.-&,,4#('#1#$(, )/*"$/.7"$.,3)/$.,3)/$*,$)),('-0-,: 1#$/$("2(("&"(9,4(#$3"#&"('07/.1,..,5?/*/1#)("4##((""*/)",#*,$,S#47,1"/): (#.,-*)/)(,7,0-'.('(2<((/0+""$(,.*'#..,5 D."*/."#)(/$20+#)(2)*'')(--')#$?-4-$ *,-3-$C#$/$(#)#)("(2<$(/*#7<#)(";1-((, 1-*,$,'$12<)1--,..,(2<-4,$),(/0: $/#("5 c9/#.."'$nlm:npm,*(##&#)(,7")/$(";.,)*/)*/.//9,4((#5 Teksti ja kuva: Minna Uusivirta 22 maininki maininki 23

13 Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. Nyt näen myös AURINKOLASEILLANI! Silmälasien ostajana saat Optillisesta kaupan päälle aurinkolasit silmälasivahvuuksillasi - myös monitehot! Yliopistonkatu b, Stockmannin pääovea vastapäätä maininki Ajanvaraus optikolle p. (02)

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 HAnki ihana olo uutta valoa uutta iloa Unohda kevätväsymys ja nakkaa talviturkki ullakolle, nyt on aika herätä kevääseen. Tule kanssamme viettämään Hyvän Olon teemapäiviä 27.2.

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Hyvät eväät läpi lapsuuden

Hyvät eväät läpi lapsuuden Hyvät eväät läpi lapsuuden 1 ILTAPALA Taikasanoina monipuolisuus ja säännöllisyys Monipuolinen ruokavalio ja säännölliset ruokaajat tarjoavat lapselle sopivasti energiaa ja ravintoaineita kasvun ja kehittymisen

Lisätiedot

Adventin- ja joulunaika

Adventin- ja joulunaika Adventin- ja joulunaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Su 1.12. klo 10 Hoosianna! 1. adventtisunnuntain messu Nuorisokuoro Merituuli Su 1.12. klo 18 Hoosianna!

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta Helppo Härkis pastakastike 1 pkt (250 g) HÄRKIS härkäpapuvalmistetta 2 tl öljyä 1 prk (400 g) tomaattimurskaa 2 dl vettä 2 rkl tomaattisosetta 2 tl kuivattua yrttiseosta 1/2 tl suolaa ja sokeria ripaus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT

PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT VASTAANOTTO HAMMASLÄÄKÄRIASEMA OMPPU HAMMASLÄÄKÄRIT VASTAANOTON KÄYNTIOSOITE Sari Suomaa Sini Leinonen Paasikivenkatu 10 04200 Kerava AJANVARAUS VASTAANOTON

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04 KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry Kankaanpää 09.10.04 1. T9,11 50M VU Sarja 9 v Nimi Sv Seura 50 m FINA 1. Anna Mäkinen 95 TaNMKY 38,07 369 2. Melisa Mäntylä 95 TaNMKY 40,55 304 3. Sara

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Veli-Matti Yli-Rinne, Tuomo Hammarberg, Tommy Nordenswan.

Veli-Matti Yli-Rinne, Tuomo Hammarberg, Tommy Nordenswan. Tyttöjen C15 (1998) alueelliset harjoitukset 26.11./27.11./28.11. Uudenmaan piirin C15 tyttöjen piirijoukkue-ehdokkaat kutsutaan 26.11./27.11./28.11. pidettävään alueelliseen leiripäivään, tarkista alueesi

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Valkeakoski

Valkeakoski Valkeakoski 21.8.2016 9:00 SM ALKUERÄ 1 2 LS Maiju Kainlauri 1 4.38.63 1 TAKO Liisa Taponen 2 4.50.49 3 NS Vilma Kangasmäki 3 4.58.62 4 TS Vilma Halava 4 5.29.41 9:10 SM ALKUERÄ 2 1 SMARK Julia Lindström

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Kangasala SK. 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa -hanke 11.2.2012

Kangasala SK. 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa -hanke 11.2.2012 Kangasala SK 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa -hanke 11.2.2012 Kangasala SK Nuorisotoiminnan organisointi v. 2012 Edustusryhmä TikuTaku- School 6-11 v Sari Kontio Tuomo Kivelä Sara Lax

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu Mikkelin Ampujien Ampuma-Areena 13. - 14.02.2016 11:05:19 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Timo Puisto MA 94 99 95 99 100 98 585 2. Olli Hahl MA 96 99 98 93 99 96 581 3. Juho Katajamaa KuusA 96 97 96

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry perustettiin vuonna 1970 päämääränään suomalaisen kansantanssin ja kansanperinteen vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. Kansantanssin

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

KONSERTIT VUONNA 2016

KONSERTIT VUONNA 2016 KONSERTIT VUONNA 2016 Afrikan tähden -Tukikonsertti Malawin auttamiseksi Savonlinna vapaaseurakunta lauantai 12.11.2016 klo 14:00 Olavinkatu 40, Savonlinna Anni-Eerikka Hämäläinen, piano Arto Boa, puhe

Lisätiedot

Tervetuloa uudet jäsenet

Tervetuloa uudet jäsenet Puheenjohtajan terveiset Viimeinen neljännes yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana alkaa ja syyskokous valitsee uuden puheenjohtajan tulevalle vuodelle. Kulunut vuosi on tarjonnut paljon erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry.

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. JALASJÄRVI 11.10.2014 25 tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. päivitetty 11.10.2014 klo 19.20 MM 1. Järvinen Tarmo JST 43 43 38 48 40 212 2. Mäkinen Mauno VaaTi 41 43 44 40 40 208 3. Tammi Aimo TurTi

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

04/2016. Tietoa lukijoista 2016

04/2016. Tietoa lukijoista 2016 04/2016 Tietoa lukijoista 2016 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Se puhuttelee asuinpaikasta riippumatta lukijoita, jotka tunnistavat itsessään henkisen maalaisen. Kantri kertoo tästä ajasta,

Lisätiedot

TERVETULOA NAUTTIMAAN KESÄSTÄ TORNIOSSA

TERVETULOA NAUTTIMAAN KESÄSTÄ TORNIOSSA TERVETULOA NAUTTIMAAN KESÄSTÄ TORNIOSSA Tästä esitteestä saat tietoa kulttuuritapahtumista, festivaaleista ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista Torniossa kesällä 2015 MUUTOKSET MAHDOLLISIA KESÄTAPAHTUMAT

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Energiaa iltapäivään

Energiaa iltapäivään Energiaa iltapäivään Herkullisia välipaloja koululaisille 1 Energiaa iltapa iva a n.indd 1 2.5.2006 07:46:37 Herkullisia välipaloja koululaisille Välipalat kuuluvat oleellisena osana lapsen päivään. Lapsi

Lisätiedot

Forssan kaupunki / Wahren-Keskus Kulttuuripassi 3.-4.-luokkalaisille : lukujärjestys 1 (6)

Forssan kaupunki / Wahren-Keskus Kulttuuripassi 3.-4.-luokkalaisille : lukujärjestys 1 (6) Forssan kaupunki / Wahren-Keskus Kulttuuripassi 3.-4.-luokkalaisille : lukujärjestys 1 (6) viikko 11 Kuvataidekoulu Luonnonhistoriallinen museo Luonnonhistoriallinen museo Luonnonhistoriallinen museo Klo:

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

KUITURIKKAAT SIEMENLEIPÄSET (noin 12 kpl) (luontaisesti gluteeniton, maidoton, laktoositon, soijaton, munaton, hiivaton)

KUITURIKKAAT SIEMENLEIPÄSET (noin 12 kpl) (luontaisesti gluteeniton, maidoton, laktoositon, soijaton, munaton, hiivaton) LIITE 1: 1 (20) KUITURIKKAAT SIEMENLEIPÄSET (noin 12 kpl) (luontaisesti gluteeniton, maidoton, laktoositon, soijaton, munaton, hiivaton) 5 ¼ dl vettä 2 tl psylliumkuorijauhetta 2 rkl sokerijuurikashiutaleita

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi.

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. KEVÄT 2016 Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 14122015 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

Taitokilpailut 2012 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-97)

Taitokilpailut 2012 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-97) Tytöt C15 (-97) Nimi Seura Kuljetus-Keskitys Pusku Syöttö Pujot- Kuljetus-Laukaus Pituuspotku Loppu- SPL aika väh. telu aika väh. o/m v/m aika MERKKI 1. Putkonen Melina JyPK 35,9-9 26,9-4 40,7 28,7 29,4-13

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

TSA:N SEURAENNÄTYKSET

TSA:N SEURAENNÄTYKSET TSA:N SEURAENNÄTYKSET KIVÄÄRILAJIT (laji, sarja, ampuja, ennätys, vuosi) Vapaakivääri 300 m. 3x40 ls Y Heikki Ranne 1154 (2000) 60 ls makuu Y Heikki Ranne 596 (1989) joukkue Y (Kärppälä, Ranne, Sjöberg)

Lisätiedot

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus Tytöt C15 (-98) Pituuspotku Kuljetus-Keskitys Nimi Seura aika väh. Syöttö Pujottelu Pusku o/m v/m aika väh. aika merkki 1 Markkanen Iina JyPK 29,5-20 9,5 38,3 26,7-8 37 30-13,4 35,8-9 26,8 79,9 Hopea 2

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

Vanha Kanava, Kansola

Vanha Kanava, Kansola Vanha Kanava, Kansola 5.9.2010 Miehet 60 v 1 Soini Korhonen 3724 gr 2 Jaakko Villanen 2595 gr 3 Seppo Summanen 2499 gr 4 Kalevi Lyytikäinen 1977 gr 5 Eero Lempiäinen 1512 gr 6 Reijo Siitonen 1505 gr 7

Lisätiedot

Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy

Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy Camelinaöljy on aito ja ekologisesti viljelty suomalainen luonnontuote, joka on omaisuuksiltaan ja laadultaan ainutlaatuinen ja jonka valmistamisessa on otettu

Lisätiedot

Konserttikalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013)

Konserttikalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013) kalenteri 2013 (päivitetty 5.11.2013) Menneet tapahtumat W.A. Mozart: Requiem pe 1.11.2013 19 la 2.11.2013 15 Loviisan kirkko Anu Komsi, sopraano, Tuija Knihtilä, altto, Jorma Silvasti, tenori, Jyrki Korhonen,

Lisätiedot

Kumina Music Oy ohjelmat 2016

Kumina Music Oy ohjelmat 2016 Kumina Music Oy ohjelmat 2016 COCKTAIL- TILAISUUDET JA JUHA- ILLALLISET JA KONSERTIT Tessa Virta ja Olli Peuhu duo (Piano/ laulu, kontrabasso) Tessa Virta Trio (Piano/laulu, kitara ja kontrabasso) Katso

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist.

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. 500m Miehet 35v. 1. 10 Vesa ISOVIITA PUV 0.42,59 2 500m Miehet 40v. 1. 13 Jari SÄRKELÄ OuTa 0.46,41 3 2. 14 Jarmo ROSSI OuTa 0.53,34 6,93 1 500m Miehet 45v. 1. 18 Esa PUOLAKKA HLK 0.41,70 7 2. 21 Markku

Lisätiedot