kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA TYTÄR MONNOSEN KUULUMISIA Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta kodin ja laiturinmaininki 1

2 Myllysilta siirretään Hirvensalon toiseksi sillaksi huhtikuu 2010!"#$&'#'()#*'#+,&,#$*-$./0(##.1/)(22,34#..#3"#&"$"56,)#..#"7,*-4,&/(("3""../5 834#..#3"#&"$.#)"*)#,)-11/("".."),,4#..,20+/$(,#-)/,11,$)#.(,20(/2+/$3""))"*,#**# 1--(*#$&-'+/$3"#&"(592..2)#..,$*,(,.,(#.,$$/'$),,$-(&,41,)(#1'$/$),,4/.,#)/$1#/(: (#1""$;1#(/$/."1")-7-#)#;7'))#.(,20(/2)1,$(/4//../)22)("(,#('#)/)(,*,(*/,#)#59#(/$*-.: *#)#11/(<#0#$7,*'-.-#0#$;1#(/$*,-33#,,11/),#)#&,(4-'*,("2+/$$2*)#";1#(/$),#)#11/ (,4&#((,/)),3,#*,../,1=-.,$))#(7,3'.##)#(>?'#)(,)#.(,20(/2(("1,$(/4//../*,$$,((,&,(),,&,($2(.#)""&/((":/#$##$*""$12..22$;&,,$ (-./&,$)#..,$,../5?'#&',)'3##;/(("(-./&,$)#..,$3,#*,$&,.#$$,)),*--..,,$1/#("),,4/.,#)#, (#/(2)(#*,#**//$1#("),,4#../4,*/$$/(,,$5?#/+"(*<1--(/$;1#("""$/)("1")#*-$$,..#)3'.##: (#**',)#,)(,,7,((/.//> A-0(#*--$9,#$#$*#:./0(#.-'(),,1/#(",34#..#3"#&")("1-#0#$*#$*/&"#)##$7-0.##$B/$)#$ ),,11/$,-(#)*/..,3"")#"#)/$0/4*#)("(-$$/.1#)(,7,&#/."/$$/$ ('-*'*--$9,#$#$C#$#.1/)(21#)("7-0.#11/12<)&,33-,5?'#&'((,: &,)(#*,#*/.(,*/&"(7-0.#$$,.(,/0+#((/32)"0(2"*--$(/./1,,$1-)(,: 4,)(,,$.,-.-,;*-(-),11,*'$*-4$-(-)(,7,)-.,&,$&/+/$.'4#$'#(,5!'**')3/40')/$*#$&'#7'='$C,(,5 Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimitttaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Kaija Hartiala 4 Markku ja Maija Monnosen mukana 11 Oravat kuuluvat saartemme luontoon 12 Minä hirvensalolainen, Arja Tuomi 16 Pienten puolella 18 Liikunnan ihmemaa kuvina 22 Martti Salosen huhtikuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras H#4&/$),.''$-$/.: 1#/$,)-#$3,#**,5 D$ ),, *2..#*)/$# 1,#)/1#)(,;7'#)),3/..'(;3#: 0,3##4#(;1/()"),,4/**//(7, 1/4#'&,()'&-)),*/)*/$""$ 7,20+/))"1-'+')(,&,()#.1#" 0#&/./&"$ *'*'$,#)--+/$5 E,-0,..#$/$*,-$/-)&##0(22$"#))"1,#)/1#)),7'*,#)/$,&-': +/$,#*,$,;12<))2*)2$),(/#)),;1-((,("..,#)(,(,.&/,/$'./ /$$/$*'*/$-(FG0(/$"#$/$.-1#&,#33,'$,41/.#,)12<)$##../ $"*21#../;7'(*,/#&"(1--('#$),,,#*,,$&,4,-*)/(('1#,#0,): (-*)/$0-'*,-*)#,5 A#)('4#,$),,(')),1-'('-(-$//$*-.((--4#1,#)/1,$*,,&'#: (-)(#0/"$,)-(-*)/$1#((,4#$1-*,#)/)(#'$(,#,#$,*#$3#("#)# '..,02&#$0/4**""3--0,,58#*'#$,,$(,.'('&,(.<2("$//(3,#*: *,$),.-'$$'$1-'('7,(,4**,#./1,..,5!2($##+/$3,#**,1""4#: (/(""$(#/('*'$//$ ,;.##,$-)/#$."0#<1"#)/..";)-'4,*-.: 1,#)/..,)#7'#((/.-1,..#..,5 9/#+"$,)-**,#+/$'$20"/$/11"$0-'./0+#((,&,)##(";/((" A#4&/$),.')),4##((""#0,)(/./1#)(,;(#.,,7,(/*/1#)(")#((/$*#$ *-$&"*#.-*-'$$2*2#)//$$"0+/$*,*)#$*/4(,#$/$5?"4*/""'$ 7')--$$#((/.-&,#0//)),*,,&,*,4(,$.#)"*)#(,4*,)(/..,4,*/$: $-*)#,;$##+/$)#7'#((/.-,;1-'('7,;&"4/7"7,1,(/4#,,./7,5 9'$/../'$'..-(2.."(2)H4#)*,.,$)-'4,$)#$#$/$.,-(,:,#(,; 7'*,/#(,#+,'..,02&"/0+'*,)3'07'#)1,#)/$1#.7<<)--$#((/.-$ 3,.*#$(')#7'#../5?'#),,.(,("".."'$A#4&/$),.',1,,#.1,../&#/: &#",4**#(/0(--4#$0/.1#"*-(/$I20"$A/$4#*#$(,#+/*,33/.#7, 6,$:D4#*8$+/4)'$#$./0(#(,.')/*"-)/#(,'$$#)(-$//)(#)--$$#: (/.(-7,&##0(2#)#",)-#$,.-/#(,5J.*'#.#7'#(,),,4#)-'4,)(,,$0/1: 1'((/.//5 A#4&/$),.':)/-4,'$),,4/.,#)(/$'1,*'(#)/-(-20+#)(2);7'*, ('#1##20(//$*--.-&--+/$4,*/$(,1#)/*)#1'$#..,/4#(,&'#.., )/*"'((,,,*(##&#)/)(#*,$(,,),,4/$*,,&'#(-*)//$5K),..#)(-: 1,..,)/-4,$('#1#$(,,$7,(#.,#)--*)##$&'#'33#,3,.7'$A#4: &/$),.'$.-'$$')(,7,0#)('4#,)(,)/*"&,#*-((,,&##0(21#)//$ 0'$*,#&,(,,$/$$,**'.--.'(('1#,(/*#7<#("5 Kaija Hartiala lastenlääkäri Hirvensalo-seuran puheenjohtaja Hirvensalo-seuran sivut löytyvät osoitteesta Sama aurinko paistaa Monnosille Kakskertaan ja Afrikkaan Onko Maija isin tyttö? Todellakin! Molemmat ovat syntyperäisiä kakskertalaisia. Vuoden kakskertalainen Markku Monnonen ja tytär Maija kulkevat ajassa mukana. M,4**-7,9,#7,9'$$')/$&".#.."'$/4#: (2#)/$&,0&,)#+/5O)""7,(2("4("20+#)("" ),1,$.,#$/$ /."1"$,)/$$/5 9,,#.1,$ 1/$')(,'..,,$*##$$')(-$/#(,7,,)#'#0#$3/4/0+2: (""$4/#33,,)(#59,#7,)/-4,,'1,..,(,&,..,,$#)"$ 7,.,$7".*#";7')*#$'1,$,#*,$),1,..##$59,#7,&,.: 1#)(--."0#,#*'#$,),1,)(,'3#$,07')(,*-#$#)"4/#.- PM&-'((,)#((/$5O)"'3#)*/.#,#*'#$,,$/*'$'1#*)# 7,7,(*'#(".."&-')#(-0,$$/..,*,-33,(#/(/#+/$1,#): DR'$'1#R)5 MONITOIMIMIES 9,4**-'$(-$$/((-,*(##&#)/)(,'),..#)(-1#)/)(, /4#20(/#)<#))"59,#7,$#*"#)/$"0"$('#1#(##&##)(# 1-*,$,3'.#(##*,)),7,'.#3-'.-/7"47/)(<))"(<#))"5!2*2#)#$9,4**-('#1##3""(2<*)//$?-4-$*,-3-$: NUB)(,&,)(--(/0("&#))"59'$#('#1#1#/0/$7"47/)(<: 7/$*#47''$1'$#,.,#$/$;1-((,-)/#13#,$##("20: +#)(""3,#*,..#)--);0"$'$1--$1-,)),?-4*-)/-4,$ 7")/$5S'(#)/-+-$,)#,('&,(."0/..")2+"$("7,&-'$: $,LMMV0"$/../12<$$/((##$*'(#)/-(-$/-&'*)/$,4: &'$#1#5W##1/*/)"$"S,)*/4(,3"#&#.."9,4*-)(,(-.# S,*)*/4(,)/-4,$$#1/"1"$"W-'+/$*,*)*/4(,.,#$/$5 Maija matkusti Afrikkaan Lontoon kautta, ensin Johannesburgiin ja sieltä Windhoekiin Namibiaan. Yhteistyötä tehtiin myös Punainen Ristin kanssa. MATKALLA OPPII 9,#7,3-'./)(,,$'$,*(##&#$/$-40/#.-$7,*,$),#$: &".#)22+/$),4,..,5O..,(*-.-&,(0/.3')(#.,3)#,&,.: 1/$(,/)),7,#()/-40/#../)),5X'1,(0"$'$*"2(("$2( 1,(*-)(,1#)//$5 :6')*-)3#(""&"0"$),.,(,*#$&,$0/11#.(,;/((" './$(,,)."0+<))";9,#7,$,-4,,5Y#(#"&,4)#$*#$7'): *-)0#4&#((""$/#+#$1,(*-)(,1#)/$1""4"5 W,#**,1,(*'#.(,(,4((--1-*,,$&,,((/#(,7,*/$: *#";4/#)),,1#)/$(,4*'#(-)'$2.//$)")2&"..#)/13#5 S,$),#$&".#)/$'3#)*/.#7,7"47/)(<$8DZDDB$*,-((, 9,#7,'$."0#$$"'..-('3#)*/./1,)),/4#.,#)#..,*-4): $#)),5 W##1/*/)"$"9,#7,)--$(,)#!,1#: =#,,$[A:20+#)(2*)/$.-'(),,1,$,5 E/#.-$ *--*,-+/$ */)("$//.." 4/#))-.., (-(-)(-((##$.,)(/$: &/44,((-$,!,1#=#,$ */40'( '&,( 02&#$ 4 maininki maininki 5

4 Vuoden kakskertalaisen kunnia-arvon on tähän mennessä saanut kymmenen kakskertalaista: 2000 Kenraali Adolf Ehrnrooth 2001 Emäntä Ella Anttila 2002 Ent. kansanedustaja Hannu Suhonen 2003 Marjatta ja Tuomo Männistö 2004 Rakennusneuvos, arkkitehti Raimo Narjus 2005 Marjatta ja Markku Jokinen 2006 Kotiteollisuusopettaja, johtaja Eila Monnonen 2007 Training Manager Outi Kauppi 2008 Professori Esko Iisalo 2009 Kotiseutuneuvos, kiinteistötalousjohtaja Markku Monnonen 24#(("722)*,)&,(-)*/)*/#)#"5X,3)/('33#&,($##))",)#'#(,;7'#)(,0/#+"$&,$0/13,$),*,,$/#&"(,#$, (#/+";*-(/$&#.7/.2)("7,(-'((/#+/$1221#)/)("5 OMAKOTIASUMISTA MAALAISMILJÖÖSSÄ S'(#)/-+-)(,,$&".#(("&"../9,4*-../'$("4*/"";/((" /+/..//$1,,)/-(-1,#)/$,)"#.2$/#("),,4#,/#("2(/(".##,$*,-3-$*#1,#)/..,,)-(-*)/..,5 Markku on tunnettu aktiivisesta osallistumisesta eri yhteisöissä. :S,-3-$*#1,#)/..,7,1,,)/-(-1,#)/..,'1,*': (#,)-1#)/..,'$)--4#/4';*'(#)/-(-$/-&'))/.&/$: (""59,,)/-+-$)"#.21#)/$*,$$,.(,('$((#*'*'7,/# ),,,0(,,.##,$3#/$#*)#7,(,.'7/$&".##$(-.//7"(("" &".722(("5D)#1/4**#$"'&,(A/.)#$C#))"X,-((,),,4# )/*"S-.'),,4#;7'#0#$'$.,,7/$$/((-*,-3-$*#1,#: )/)(#7,$##+/$,#$-(.,,(-#)--)'$1/$/(/((25!,,3-4# ),,'..,."0#)(<..";1-((/#)-'4,,$$"*</("#)22+/.."5 J-+/(,)-**,,('&,(*-#(/$*#$(/4&/(-../#(,56"4*/: &"..")--$$#((/.-..,S,*)*/44,$,.-/&'#&,)(,,$'((,, (-0,$)#,*#$,)-**,#(,;1-((,)#.(#)"#.2(/(""$1,,: )/-+-../(-$$-)'1,#)/(3##4(//(5 Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström / Markun ja Maijan arkistot 6 maininki maininki 7

5 Kurkkuviikon kunniaksi Huhtikuun puolessavälissä vietetään kurkkuviikkoa. Raikas kurkku maistuu sellaisenaan ja tekee oman säväyksensä myös lettuihin. Joukkoon ujutettu porkkana valmistaa kevätnaamaa auringolle. Kurkkuporkkanaletut 5 dl maitoa 3 munaa 2 dl vehnäjauhoja 0,5 dl ohrajauhoja 3 rkl pullomargariinia 3 raastettua porkkanaa 10 cm:n pala kurkkua raastettuna suolaa hienonnettua persiljaa noin 1 dl pakastepinaattia tai hienonnettua tuoretta pinaattia Vatkaa munat kevyesti maidon joukkoon. Anna taikinan turvota hetki. Raasta porkkanat ja kurkku ja hienonna pinaatin lehdet. Sekoita kaikki ainekset taikinaan tasaisesti. Paista pannulla ja tarjoile kuumina.. Kuvalähde: Kotimaiset Kasvikset Hirvensalon osayleiskaava hahmottuu Hirvensaloseura piti Wäiskin koululla kaavoitusillan. Paikalla oli viitisenkymmentä kuulijaa, sekä alustajina kaavoituksen asiantuntijat Olavi Ahola sekä Päivi Siponen. Tilaisuudessa esitelty osayleiskaava alkaa olla nyt päälinjoiltaan valmis, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. Tukholman Hammarby on ollut monessa mielessä suunnittelijoiden esikuvana. Osayleiskaavasta löytyi mm. kanavia merelle, kauniita pyöräilyreittejä, Haarlanlahden virkistyskeskus ja reippaasti lisää asumiskeskittymiä. Paikalla olleiden osallistujien huolenaiheista päällimmäiseksi tuntui nousevan uusien alueiden omaleimaisuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden vaaliminen. Hirvensalolle leimallisia avoimia alueita toivottiin myös säästyvän. Jo asiakastamme on saanut valmiiksi maksetun vakuutuslaskun. Niin se on jo OP-Pohjolaryhmän asiakkaan vakuutuslasku on maksettu OP-bonuksilla, joita kertyy pankkiasioinnista. Laske omat bonuksesi osoitteessa op.fi /bonuslaskuri ja tutustu lähemmin mahdollisuuteen saada viiden tähden laskuja Pohjolasta. Kun haluat säästää aikaa ja rahaa, keskitä pankki- ja vakuutusasiasi Osuuspankkiin. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa.!"#$&'(())*+,,*-.!$/*).0)*!12/(-/!3! /-!98.-,7-)*!:#,((';.-/!<.7+5!=/45!&'(())*+,,*-. 8 maininki maininki 9

6 !"#$&'&$())* +,+"+-"+-$./)+0 1)2+,*),+34"'($*+""2,*()--'5)#,&',() 6777*$#,8-9+,+"+-"+-)0 4)()*&)-'*)#-)&),&&,+""**,--$#"+-)-'-$"-"&+$$*0 TJTVTUVT LBMVTUFFU." 1& -" XXX TJTVTUVTUFIEBT ö :MIÊJTUFOUJF 4"-0 Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Häntänsä varjossa Näinä viikkoina syntyy lisää pikkuoravia. Huhtikuussa Ruokatoriltamme: Savustettu lohifilee Kana-Aurajuustosalaatti Punajuuricheddarpihvit 9,90/kg 15,90/kg 12,90/kg 12,40/kg O 4,&,'$1/#../),,4#..,,)-&#../(-((-3#**-$#: )"*")5?#/)#(*<;/((")-'1/$'4,&,*,$$,)),(,: &,(,,$/4#.,#)#,&"4#(2233/7"B1-)(,0"$("#$/$ (-11,*--)#'4,&,;3-$,0"$("#$/$&,,./,1"$(2'4,&,)/*" 4-)*/,0"$("#$/$'4,&,5D4#.,#)#,&".#1-'('7,'$(#/(2)(#.-: *-#)#,5K4,&,$*'4&#/$*,4&,(-3)-(*/0#((2&"()2*)2$*-:.-/)),7,3-(',&,($"#$*/&"".."3'#)5 A-0(#:('-*'*--)),)2$(22'4,&,$/$)#11"#$/$ 3'#*-/; ('#)/$ &-'4' '$ 12<0/11#$ */)".."5 K4,&,/."".-'$$')),L:[\&-'(#,,*)#5W,)('#$ 2./#)("*")#(2)("'4,&,.<2(""4-'*,*"(*<$)"0,: (--'1,$0"$("$)"&,47')),5S4/#*,$)*#,(,4: *'#((,,&,47',\'-4,'$0"$("5 Aurinkoista pääsiäistä! Amiraalin pihvit porsaan ulkofileestä Orava valmistuu kevääseen siinä kuin muutkin saarella asuvat. Korvatupsujaan tipauttelevat kurret vaihtavat turkkinsa kevätväritystä perinteisen trendin mukaan. Ruskea on valttia. Kuva ja teksti: Pirjo Huttunen Heti valmiit! nautittavaksi Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su !"#$ M E I K ÄL ÄI N E N M AI J A TURUN OK Kölikatu 2, TURKU! MAININKILEHDEN LUKIJOILLE! Auton käsinpesu ja -vahaus Renkaiden vaihto 50 (Norm.57 ) 20 (Norm.22 ) Uudet renkaat ja vanteet, rengaspalvelut, rengashotellipalvelut, auton sisä pesut ja sisäpuhdistukset. 10 maininki!"#$!&'(&)* +,-../*01*2,3./*045617*5,68937:* #:61423,7*79:-9;11//,*81:2211/ <:7:,/8.:-.694/13 **+1232,==1/*>:=-:61;;,661* *******EFGHCBG* #:61423,7*01*:6;9:771474;:3,7I** FDFF*JKK*CBD**;,=01A349;:/,/L5:=-:61;8:AM:* Kartanotunnelmaa kotiisi! Erä italialaisia Agmalux Rezzonico valaisimia nyt tarjoushintaan 660 kpl värit: punainen, keltainen, hopea kork , halk. 94 cm FUTON SHOP Uudenmaankatu 4 puh , maininki 11

7 Jethro Rostedt valitsi Arjan huhtikuun saarelaiseksi. Arjan valinta toukokuulle vie meidät Kakskertaan... minä hirvensalolainen Laiturin houkuttelemana Arja ja Mikko Tuomi olivat etsineet sopivaa asuinpaikkaa meren rannalla jopa usean vuoden ajan. - Sellaista ei ollut mitenkään helppo löytää, Arja Tuomi kertoo. Mutta lopulta natsasi, löytyi loistava laituri Haarlan salmessa ja puutarha sen tuntumassa. saarelaiseksi K-$847,7,9#**'?-'1#1--((#&,(),,4#../; (,.''.#)-'4,)(,,$)#&-3/4)''$,$4''.#)),5 E,$(,7,3,#**,&/$//../&/#&"(&,.#$$,)),3#: )#11"$*'44/$5?,.')(,),,(##$4/1'$('#1,..,'1,$ 1,-$1-*,#$/$5W,#**,I,#1#'$(,.''.#4/1'$(#$,#*,$,&#/."1221"((";3'.(/'1,,$4,$(,,$'.#&,): (-)(,1,('$5 :8)-#11/&/$//))"/$)#11"#)/(*--*,-+/(;*-$ 1--(#11/("$$/;847,?-'1#$,-4,,5S'&#$*,,$ 1'$#),,4/.,#$/$/#&,41,)(#'./,)/((-$-(,.'#..//$ ),1,..,(,&,..,5 6')*-);*-$.##*/$$/&,.'#)),'$')-$-(&#04/"../ *##$&,4(#)),5S"2("$$<))")##),)-(,,$1,,..,;1/: 4/$4,$$,..,*/)*/.."*,-3-$*#,5 W,7,,$0/0(,,4#$3--(,40,('$((#'$("2$$"1,0: +'..#)--*)#,;7')*#$12<)(2<("4##((""5 :I--(,40,$.,#((,1#$/$'$0,-)*,,3--0,,;7')(, 3#+"$5 847,?-'1#'$#01#$/$;7'$*,02332)#))"(,#3-&,(.-'$$'$1,(/4#,,.#(5 :K./$4#)-#01#)#";0"$(-$$-)(,,5 AVARAA TILAA KAUNEUDELLE S'+#$)2+"1/))"20+/$)/#$"$("2((""Q4/)*'1,#$/$ 1,,.,-)5 :S-$1#/0/$#("2((#]M&-'((,0,.-)#$1,,.,(,0": $/../(,-.-$5O$)3#4,,(#'.<2(2#('$(#$)-#0*-*,#&'$ *.,))#)/)(,$,#)^C--4#)(,5?-'1#0,.-)#;/(("1,,.,-)'.#)#(//1,.(,,$0#): 2.."((2$2(.'33-(-.'*)/)(,;7'0'$7'*#$)#)"#$/$0-4: 1#'7'0(#5?,-.--$#.1/)(2#1-#$,#)/$3'13/#7#.,#: )/$12)(//4#/$0-&#.,$_`#'$2)')_+,,1/#$//$5 :?/*/1#$/$'.#0,-)*,,7,)#("4##((#;*--+/$$/.#: <$&/44,$5?-'1#*/4(''/."&")(#;1#(/$--)#34'7/*(#;*-(/$ ("))"(,3,-*)/)),1,,.,-);,#$,&#/0"$/(1/$$/): )""$5A"$)-'4,)(,,$'+'((,,,,1-,7,)#(";1#(/$ 7"..//$3"")//(2<0<$*")#*)#5!#1/$'1,,$*")#$(/: )";7'(,0"$'$/0(#$2((/0+"3#(*""$5 :K3#)*/.#$2.#'3#)(')),*-.((--4#0#)('4#,,;(,#: +/0#)('4#,,7,,4*/'.'C#,,;1-)/',#$/20+#)(/.1"";?-'1#(##&#)(""5!"#+/$'3#$('7/$12<("0"$3"")# /4#.,#)##$1-)/',.,$(<#0#$;7'(*,-)/#11#(/$3""(2#: &"($"2((/.2#+/$)--$$#((/.--$7,4,*/$(,1#)//$5?-(*#1-)(2<7,(#/((22*)#$(/*/1#$/$),#*-#(/$: *#$&,#0(,1,,$*-4))#,7,?-'1#'3#)*/.#'3/((,7,*: )#5I/4-)*'-.-$.-'*,$'3/((,7,$,0"$/$/4#(2#),.,,$: ),'.#7--4#*-&,,1,(,#('5?2<))"'.#3,.7'$20+/))" (/*/1#)/$1,*-,B : 9#/.//$ '$ 7""$2( /)#1/4*#*)#?,#&,)),.')), '33#.,#+/$7,#()/,)#,)),*'*'S,40-.,$*'-.-$20: (/#)/$"34'7/*(#$,&/("1"$#9#4a:,#0/#$/$$"2((/.2 b4#$**,.,$c,../4#,,$;.,)(/$(,#+/c,../4#,$,&,7,#): $"2((/.2*)#5 Vaikka Arja Tuomi suunnittelee huoneistojen sisustuksia nyt myös työkseen, hän ei ota kodista koko kunniaa itselleen. Vahvana tukena on käytetty hyvää ystävää ja kokenutta sisustusalan ammattilaista, Paula Kalliota. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Jos minulla joku motto on, niin se on se, että aina voi yrittää keksiä jotain ihan uutta. AINA JOTAIN UUTTA 847,?-'1#'$/0(#$2(('#1#,1': $/..,3,#**,*-$$,..,?-4-$)/-: +-..,;12<)S,,4#$,$)')#,,.#:7, (/4&/2)'33#.,#('*)/)),(,#+/,#$/#: +/$'3/((,7,$,7,,11,((#*'4*/,: *'-.-)),&,)(,,&#)),(/0("&#))"5 9-((,7"..//$0"$'$,.'#((,1,)),--((,-4,,5 :87,((/.#$;/((")#("0"$)#("#01#)/$3#(""(/0+"; 1#)("(2**""5?-'1#3'0(##'./&,$),34'7/*(#:#01#$/$;0"$/../ )'3##/()#"--)#,0,,)(/#(,5D#*"/."1"'3/((,7,$,'./ */&2(("\*,#**#/#'./'..-(20("7-0.,,&,,$=-4$ '-(*#$'$*'/((-5 :S,-33,0-'$/O0,$,K2'$24#(2);7'*,."0(#.##*: *//../0,44,)(-*)/)(,;1-((,*,#**#("0"$1/$$/))" (/0(2'$#()/,)#,)),(-$(-$-(&,.1#)(,-(-1#)/.(,(": 0"$(")1"(2<0<$5 G4#(2*)/$('#1#,.,$,'$)##)1--$1-,)),,)-$: ('7/$)#)-)(,1#$/$7,)(,#.,-)5?'#1#$(,3/4-)(--?-'1#/$20(/#)3/.##$;7')),847,?-'1/..,'$)#)-): (-))--$$#((/.#7,$;)(,#.,,7,$7,*''4+#$,,(('4#$4''.#5 AARTEITA AUTON TÄYDELTÄ S'(#'$(22.#*");1-((,)//#(,4*'#(,)#(";/((/#*<)/$ /1"$("*,#0(,#)#(,4((-,--)##$34'7/*(/#0#$;7'#)), )'41/(/#&"(32)23-0(,#$,5847,?-'1#*"2/()#1"): )"*,,3#)(,,,4(/#(,B&/$//$1''(('4#$1#((,4#)('7/$ 213"4#.."*-.7/(-*)/)),*"2(/((2"1-'(''$3-4#)(/(: (-,3,0&#,5 :?"1"'$7""$2(3""../'3/((,7,:,7,.(,$#;/$1#.:.""$1,.((,#)#0/#((""3'#)1#/./$*##$('#)/$$"*<#)#" 1,(/4#,,./7,59#$-..,'$,#$,3#("$2('..,#)',-('; 7')),'./$&'#$-(*-.7/((,,$"#("(,&,4'#(,7,$2()##) *-.*//)(,#.,-)*,1,,5 :X-'$(''$("4*/"#$)3#4,,(#'$."0+/;847,?-'1# ),$''7,1-#)(/.//&#/.".,3)--((,,$6'/$)--$1,#)/: 1#)),;7')),.-1#'.#3#/$/$)#)-)(,7,$0,-)*#11#)(, 1,(/4#,,./#)(,5 :X-1/)(,),#4,*/$$/((-,-$/.1,:,)-$('7,0-'$/: 7,0"$'$*-.*/$-(*##$$')(,&#,3'.*-7,*'0(#-$/.: 1,:,11,((#,5 Kuka: Arja Tuomi, taideaineiden opettaja, joka suunnittelee huoneistojen sisutuksia, remontteja sekä stailauksia. Harrastukset: käsillä tekeminen, joka voi sisältää veistämistä, maalaamista, luonnon- tai minkä tahansa materiaalin kanssa touhuamista. Tähtäimessä on melkein aina joku juttu tietyn tilan ilmeen muuttamiseksi tai kohentamiseksi. Myös hiihto lähipelloilla tai merenjäällä maistuu. Kesällä kiinnostaa uiminen ja silloin suorastaan asutaan merellä, veneily on verissä. Parasta saarilla: Meri ja luonto Oma saarihistoria: Arja ja Mikko Tuomi löysivät Haarlan salmen rannalta sopivan paikan itselleen. Se houkutteli heidät kolme vuotta sitten Paimiosta saarille. :6')1#$-..,7'*-1'((''$;$##$)/'$)/;/((",#$, &'#24#((""*/*)#"7'(,#$#0,$--((,5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN 847,?-'1/$/0+'(-))/-4,,&,*)#*--*,-+/$),,4/:.,#)/*)#'$0/$*#.<;7'*,12<)'),,,4&')(,,&"4/7"7, 1-((,&,.'*-&,('&,(0"$/../("4*/#("5 Teksti ja kuvat Sini Silvàn ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 Pienten puolella OTTO pekkaspäivä: 3,**,)3"#&";),1,,)#, hammaslanka: 0,13,,)//$.,$*,*##$$#7,'&//$; )#((-.//)--3-0(,,*)# KASPE R vaalilupaus: työmarkkinat: eläke: eurooppa: airisto : Nurmikon keväthuolto Tänä keväänä on puutarhurin uskoa lumien sulamiseen koeteltu. Lopulta kevätaurinko kuitenkin voittaa ja paljastaa kevätnurmen kunnon. 7'*-1""4""1,,#.1,,; 7'*-&,$*#.,$/0+'..#)/$3'(#.,) (<#))"'$7'(*-(7-0.,(.'33--(2<(7,&,$0-*)/(7'-(-- ),#4,,.,,$/."**//../ )/'$1,,#.1, ),,4# H -0(#*--3,.7,)(,,7,*-#&,((,,1,,$5!-41#*'$0,: 4,&'#$(#'$)##),7,$*'0(,#)(,5A,4,&'#$$#$7".*//$ $-41#*'../&'#./&#((""(233#3#('#)(,.,$$'#(/((,5 W,41#)(,*-#(/$*#$;/(("3#0,$-41#'$*')(/,;$##$.,$$'#(/ /#3'.(,$-41/,3#.,../56,1,.((#'$(,43//$.,$$'#(/1""4"$ *,$)),;7'),#*''(-./&,$,*/)"$"/0(#"1--(,*#$*-#$./#*,: (,--((,$-41/,5S,.*#$.#)""1#$/$7,$-41#*'$0,3/((,1#: $/$,-((,,;7')$-41#**''$),11,.'#(-$-(592<)7,3,$#.,#): 0/$*#$/$,)/$$/,-((,,),11,.'#(-$//$$-41#*'$*,$)), \7,3,$#.,#)(/$1#/./)("),11,.'$*,-$#)(,7,*,)&,((,1#)/$,4&'#)(,;&,#**,)#((/$3#0,$-41/$)/,)),5 JONNA 22+""$0/+/.1#" työmarkkinat : )#/.1,)(# '.#)3#("$2('..,*.'N[5MM ylityö :,)(# 5MM N] *.' *# '.# -( (<#))";1 '$&-'+/$.'1,.., vuosiloma : ()/$ ')(,(/)#15,-('$7,1, *), maksa:,-('*,-33#,,. 3,.,-(,(&/4')# : us veronpalaut Kuva ja teksti: Suvi Luukkanen S-'..//(.,#*-(&'#4,3)-((,,1-.(,,$,)(#7,.#)"(")#((/$0#-: *,$--((,1-.(,,7,*2.&"".#)"")#/1/$#"5X-'1-3--(,40-4# (,#*,..#'('$(#$'1#)(,7,&'#7"((""*,#*/$/+/.."1,#$#(-$&":.##$7,023"(")-'4,,$("0"$.'33-0-#3/$(-1,,$B*")#/$7, 0,4(#'#+/$&/$2((/.27,0#/4'$(,)/*"1#/.("*/3/2(("&"0,4,: &'#$$#$3""(<)7-0.#$(,'$0-'..'$7".*//$3,#*,..,,$5 Kuva ja teksti: Pirjo Huttunen K O N S E R T T I T A N S S I A I S E T F eel the ha r m o n y H A N S A K O R T T E L I Konserttitanssiaiset Klo Hansakortteli (sisäänkäynti Yliopistonkadulta) orkesterina Turun Filharmoninen Orkesteri Liput: maininki r -*1161"-7&-6/ 1*45&*45 r.&/0-*1645" 888.&/0-*116 '* Tapahtumassa A-oikeudet. solisteina kapellimestarina Mari Palo ja Eric Raiskio Atso Almila Lola Wallinkoski juontajana M u s i i k k i n a u t i n t o ke s ke l l ä Tu r k u a. Ko e e r i l a i n e n H a n s a! maininki 17

10 Liikunnan ihmemaa tänä keväänä 9.5. asti, paitsi ei pääsiäisenä 4.4. Lasten liikunnan ihmemaa tarjoaa lapsille jännittävän temmellyskentän. Erilaisia välineitä ja vimpaimia löytyy joka lähtöön ja joka maaliin. Liikunnan ihmemaa löytyy sunnuntai-iltapäivisin Wäiskin koulun Paavo-hallista. Liikunnan liikunnan ahmintaa ihmemaassa Anni 7v, Ada 5v ja Sara 5v Vendela 2v. Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 18 maininki maininki 19 Iina 2v 6 kk Fadir 2v. ja Fadila 6v 6kk Alexander 3 v.

11 Myydään Wäiskin koulu Taidekappeli NMKY MYYDÄÄN pieni pulpettivene vuosimallia -92. Pituus 4,15 m, moottori 20 hv Mariner. Sijaitsee Hirvensalossa. Kysy lisää !""#$$ Huhtikuussa tapahtuu HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI Hirvensalon Taidekappelissa klo Lippujen myynti: ja Meri-Karinan toimintakeskuksessa. Lipun hinta 7e/hlö. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus maksulliseen kahvitarjoiluun Meri-Karinan toimintakeskuksessa. Lc Turku Marina, Hirvensalo/Satava/ Kakskerta, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Konsertin tuotto Saarten lasten ja nuorten hyväksi. Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Kirjaston aukioloajat ma, to ti, ke, pe Hartaus torstaisin klo 18 su klo 18 Konsertti, Tuukka Vähätalo, piano. Liput 5 e su klo 16 Konsertti - Essi Luttinen, mezzosopraano, Petri Bäckström, tenori ja Eveliina Kytömäki, piano. Liput 15 e Näyttelyt: Kuvataiteilija Rauno Luttinen Maisema- ja naamatauluja Taiteilija, arkkitehti Sauli Luttinen - Giclée Taidekappeli avoinna ma-pe la-su NMKY:n opettajien konsertti klo 16 Taidekappelissa. Ohjelmistossa barokkimusiikkia: Bach, Purcell, Vivaldi. Barokkiviulu: Katriina Rainio, piano: Iina Kivimäki ja Satu Luukkonen, huilu: Päivi Sjöberg, laulu: Maarit Lindblom, kitara: Tuomo Tirronen Juhlapäiviä 9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä Kansallinen Veteraanipäivä Partioviikon lopulla vietetään partiolaisten suojelupyhimyksen Pyhän Yrjänän päivää R.**57-/G!aaaJ8)*T JW/+ KOEPP:=K=! 3!=LQK"! OF:<K!:=! FK=$""=<":R#L! M2/+)*!(55&.*!5(2+..*.45**)45(.6/.+5S!?.-'!)8.6/.7)+;.!8)*T576/6/!7.-'!;58)+;.! 7,,! -2((5S! <5(.6/.+5775! ++J! U//0! 9)58V!?.W1)(.*V!X/*-.*)*-5(V!Y8.0T)7-/*)V!F/50 7-/*)!3!=/6.5*! R5)!7.*2(()!,67.(Z.-,!! -58&/27S,'-)./"/+0)--&./)#1)0&0!"#$"&'()#*)+$#",,-)&*$"$-,,+",#)./)$00*)-1&"$2 --)3+.4#/)3*5#"/6)7#)8*9"3-&+++&$#$$-):-);**$'<-/&"$$-) 9-5+-,,#)<"**)9+.5-)+13-55"$++4#$-$"()$"&$")-1:.-,,#) -$"-&&-"55#,,#)"5,-"$#/)&*$"$-,,+"/-1&-$+&$#/=) 7#1"$#+1-)!+1&+)10L/)#5-&&-() M-/9-)C-&$&#11-/"#)JI!"#$"&'()*+ 2223')4.$)1&&& ))0(6)/ <5*15!R'+))*-.)!D[\V!AB]\B!#EF$E!^!Q21J_BA`!]DB!][BB! 20 maininki maininki 21

12 Huhtikuussa tapahtuu MLL Hirvensalo klo kevätkokous (Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3). Käsiteltävinä asioina ovat sääntömääräiset asiat. Kevään odotusta & klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi Turun kaupungin eläkeläisten yhdistyksen kesäkoti sijaitsee meren rannalla Moikoisissa. Uudistunut BOKNÄS Turku Yliopistonkatu 12 Puh Ma-Pe 10-18, La Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Toukokuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. HOROSKOOPPI Huhtikuussa juhlii Oinas ( ) Oinas on järjestelykykyinen, itsepäinen ja nopeaotteinen toimeenpanija. Tosin hän saattaa miltei lapsellisessa itsekeskeisyydessään jättää ympäristön vaarat täysin huomiotta, mistä Oinas saattaa saada myös pelottoman leiman. Oinas osaa, oinas tietää ja oinas tekee ihan itse. Oinasystävää voi ilahduttaa lahjalla, joka imartelee saajaansa, vaikkapa mainetta ja menestystä platinanvärisessä paketissa. Turun kaupungin eläkeläisten yhdistyksen puheenjohtaja Martti Salonen odottaa huhtikuussa lumien sulamista ja valkovuokkojen kukkimista. K-**#, '$ /4#(2#)/$ 3,.7'$ 20: +#)(2*)/$ */)"3,#*,$ 3#0,..,; A#4&/$),.')), S#47,1"/$*-7,$ 3""))" )#7,#()/&,)), */)"*'+#)),; 7'*, */&""$12<("0/4""(,.&#-$#.(,5?,.&/$ *'*''$(-1#)/(?,41'$(,.'..,&,#0(-&,( ('-*'*--)),,.*,&,$*/)"*,-+/$,7,*)# S#47,1"/))"7"47/)(/(("&##$.,-.-#.('#0#$; 4-'*,#.-#0#$;*#433-('4##$7,),-$'1#: )//$5 */4(,,&##*')),;)/'$("4*/"'),('#1#$: (,,11/59'$/(,&,$('-#1,4/#)(,1'$/( )##4(2&"(*/)"*)#("$$/;9,4((#*/4(''7, 1-#)(-((,,/(("),-$'1,,$'&,((/4&/(-.:./#(,1--(*#$*-#$20+#)(2*)/$7")/$/(5 Martin huhtikuu HARRASTUKSET PITÄVÄT LIIKKEELLÄ D$(#$/$)"0*<7,'*)/$.##*/$$/&,.',)/$: (,7,7,7""*#/**'#.#7,/0(##0,44,)(,,/.": */."#)20+#)(2)('#1#$$,$.#)"*)# 12<) 4')),.,-.,1#$/$; *'-.-&,,4#('#1#$(, )/*"$/.7"$.,3)/$.,3)/$*,$)),('-0-,: 1#$/$("2(("&"(9,4(#$3"#&"('07/.1,..,5?/*/1#)("4##((""*/)",#*,$,S#47,1"/): (#.,-*)/)(,7,0-'.('(2<((/0+""$(,.*'#..,5 D."*/."#)(/$20+#)(2)*'')(--')#$?-4-$ *,-3-$C#$/$(#)#)("(2<$(/*#7<#)(";1-((, 1-*,$,'$12<)1--,..,(2<-4,$),(/0: $/#("5 c9/#.."'$nlm:npm,*(##&#)(,7")/$(";.,)*/)*/.//9,4((#5 Teksti ja kuva: Minna Uusivirta 22 maininki maininki 23

13 Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. Nyt näen myös AURINKOLASEILLANI! Silmälasien ostajana saat Optillisesta kaupan päälle aurinkolasit silmälasivahvuuksillasi - myös monitehot! Yliopistonkatu b, Stockmannin pääovea vastapäätä maininki Ajanvaraus optikolle p. (02)

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA

Lisätiedot

0 99 kg reseptit: Yhteishyvä.fi

0 99 kg reseptit: Yhteishyvä.fi Rainbow Banaanit Costa-Rica Liikkeemme on suljettu Isänpäivänä 8.11. 0 99 kg reseptit: Yhteishyvä.fi Hyvää Isänpäivää! 9 95 9 95 Omistajan käyntikortti 95 kg Apetit Savukirjolohi 800 1600 g 95 kg Norjan

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ESPANJALAISIA TAPAKSIA

ESPANJALAISIA TAPAKSIA ESPANJALAISIA TAPAKSIA Malmin Martat 17.10.2016 TOMAATTILEIPÄ PERUNAMUNAKAS FRITEERATUT MUSTEKALARENKAAT MELONIA ILMAKUIVATUN KINKUN KERA MARINOIDUT OLIIVIT MANTELIKEKSIT KAHVI / TEE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, porkkanapestolla Uuniperunaa kirjolohitäytteellä ja vihersalaattia Mustikkapiirakkaa ja tofujäätelöä

Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, porkkanapestolla Uuniperunaa kirjolohitäytteellä ja vihersalaattia Mustikkapiirakkaa ja tofujäätelöä VOITTAJAMENU: Viipurilaisen Asikkalan Ratas- ruisleipää, porkkanapestolla Uuniperunaa kirjolohitäytteellä ja vihersalaattia Mustikkapiirakkaa ja tofujäätelöä Ohjeet ovat 4 :lle Ruisleipää porkkanapestolla,

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

Kotimaista Naudan jauheliha 17 % 400 g (7,48/kg) 2. Pingviini Vaniljakermajäätelö 1 l laktoositon

Kotimaista Naudan jauheliha 17 % 400 g (7,48/kg) 2. Pingviini Vaniljakermajäätelö 1 l laktoositon Kotimaista Naudan jauheliha 17 % 400 g (7,48/kg) 2 99 99 ras. 69 pkt 1 69 Atria Hiillos grillimakkara 400 g (4,23/kg) 75 kg 5 75 Kainuun Kirjolohi Omistajan käyntikortti 95 pkt 2 95 Pingviini Vaniljakermajäätelö

Lisätiedot

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille.

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille. Perjantai 21.04.2017 klo 09:00-21:00 Tahko Ski Lift Pitch Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? Musiikkinäytelmä: Sinun vuorosi loistaa Nilsiän Manttu, Vesitornintie 1 Nilsiän lukion musiikkinäytelmä

Lisätiedot

Paahda ruisleipäviipaleita ja laita porkkanapestotahnaa leivän päälle, koristele persiljalla.

Paahda ruisleipäviipaleita ja laita porkkanapestotahnaa leivän päälle, koristele persiljalla. MENU 2 Ruisleipää porkkanapestolla Uuniperunaa kirjolohitäytteellä ja vihersalaattia Mustikkapiirakkaa ja tofujäätelöä Ohjeet ovat 4 :lle Ruisleipää porkkanapestolla Paahda ruisleipäviipaleita ja laita

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 HAnki ihana olo uutta valoa uutta iloa Unohda kevätväsymys ja nakkaa talviturkki ullakolle, nyt on aika herätä kevääseen. Tule kanssamme viettämään Hyvän Olon teemapäiviä 27.2.

Lisätiedot

Adventin- ja joulunaika

Adventin- ja joulunaika Adventin- ja joulunaika 2012 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1 Su 2.12. klo 10 Hoosianna! 1. adventtisunnuntain messu

Lisätiedot

Hyvät eväät läpi lapsuuden

Hyvät eväät läpi lapsuuden Hyvät eväät läpi lapsuuden 1 ILTAPALA Taikasanoina monipuolisuus ja säännöllisyys Monipuolinen ruokavalio ja säännölliset ruokaajat tarjoavat lapselle sopivasti energiaa ja ravintoaineita kasvun ja kehittymisen

Lisätiedot

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma syksyn 2017 ohjelma Puisto on avoinna: ma-to klo 8-16 sekä pe klo 8-15 WC:t ja Pöllönpesä (=eväshuone) käytössä puiston aukioloaikoina. Tilat suljetaan siistimisen vuoksi 15 min. ennen sulkemisaikaa. Pihalelut

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Lihakeitto 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa Pane liha veteen kiehumaan. Kuori pintaan muodostuva vaahto ja lisää

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

KONSERTIT VUONNA Kauneimmat joululaulut Temppeliaukion kirkko, Helsinki klo 18:00

KONSERTIT VUONNA Kauneimmat joululaulut Temppeliaukion kirkko, Helsinki klo 18:00 KONSERTIT VUONNA 2018 Kauneimmat joululaulut Temppeliaukion kirkko, Helsinki 6.1.2018 klo 18:00 Spirituaaleja jazzin hengessä Hyvinkään kirkko 4.2.2018 klo 18:00 Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa Hyväntekeväisyyskonsertti

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta TALVI- PÄIVÄT Martinlaakson Ostarilla 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Muitta mutkitta Tervetuloa talviostoksille Martinlaakson ostarille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Adventin- ja joulunaika

Adventin- ja joulunaika Adventin- ja joulunaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Su 1.12. klo 10 Hoosianna! 1. adventtisunnuntain messu Nuorisokuoro Merituuli Su 1.12. klo 18 Hoosianna!

Lisätiedot

Juustoinen katkarapusalaatti. Kastike 1/2 prk (à 400 g) Valio turkkilaista jogurttia 2 1/2 rkl makeaa chilikastiketta

Juustoinen katkarapusalaatti. Kastike 1/2 prk (à 400 g) Valio turkkilaista jogurttia 2 1/2 rkl makeaa chilikastiketta Juustoinen katkarapusalaatti 5-6 annosta 150 g katkarapuja 1/2 pak (à 350 g) Valio Polar täyteläinen juustoa 400 g makeaa melonia 1/2 pak kevätsipulia tai n. 1 dl ruohosipulia 1 ruukku jääsalaattia Kastike

Lisätiedot

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta Helppo Härkis pastakastike 1 pkt (250 g) HÄRKIS härkäpapuvalmistetta 2 tl öljyä 1 prk (400 g) tomaattimurskaa 2 dl vettä 2 rkl tomaattisosetta 2 tl kuivattua yrttiseosta 1/2 tl suolaa ja sokeria ripaus

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

-50% KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN. 10 000 kpl erä MERKKIKEHYKSIÄ /kehys. silmälasien ostajalle MYÖS UUTUUDET!

-50% KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN. 10 000 kpl erä MERKKIKEHYKSIÄ /kehys. silmälasien ostajalle MYÖS UUTUUDET! VERENLUOVUTUS TAIVALKOSKELLA pe 17.7. klo 12 16 Seurakuntatalo, Kirkkotie 7 OJENNA KÄTESI. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen henkilötodistus mukaan. AL KAIKKI KEHYKSET silmälasien ostajalle

Lisätiedot

KEKRILAUTA. Kekrilaudan isäntä ohukainen

KEKRILAUTA. Kekrilaudan isäntä ohukainen KEKRILAUTA Kekrilaudan ajatuksena on yhteinen pöytä ja jakaminen. Laudalle tai pöydälle katetaan tarjoilukulhoissa laudan vieraat. Isäntänä toimii ohukainen, jonka päälle kekrilaudan antimia laitetaan.

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri kevät 2008

Tapahtumakalenteri kevät 2008 2 nseudun musiikkiopisto 3 Tammikuu pe 18.1. 18.00 Vapaasti viululla ja huilulla Sipoo Artborg 35 la 19.1. 12.30 Vapaasti huilulla ja viululla 16.00 Romantiikan iltapäivä Pikkukirkko to 24.1. 18.00 Vihkiäisjuhlat,

Lisätiedot

(50,-) Kaisla -ruokailuryhmä 6 tuolilla, pöytä 90 x 170 väri valkoinen. (835,-) 8,- Helposti uutta ilmettä työpöydän ö kansiin, oviin, tv-tasoihin ym

(50,-) Kaisla -ruokailuryhmä 6 tuolilla, pöytä 90 x 170 väri valkoinen. (835,-) 8,- Helposti uutta ilmettä työpöydän ö kansiin, oviin, tv-tasoihin ym GLC 220 d 4Matic A Premium Business autoveroton h arvioitu autovero 12 265,90 + toimituskulut 600 = 59 9 1 065 /kk. Käyttöetu 885 /kk. CO 2 -päästöt 129 g/km, EU-kes Mitsubishi L200 -mallisto alk.: autoveroton

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

Pieniä ihmeitä keittiössä

Pieniä ihmeitä keittiössä Pieniä ihmeitä keittiössä SAGAn & Vappu Pimiän reseptivinkit MARINOIDUT MUNAKOISOT SAGAN & VAPPU PIMIÄN reseptivinkit KUHAA KAPRIS-SITRUUNAVOISSA Leikkaa munakoiso reiluiksi viipaleiksi (paksuus noin ½

Lisätiedot

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS

SM-JAKKARANHEITTOKISAT SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 0,00 HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA PARAS SM-JAKKARANHEITTOKISAT 1.7.2017 SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA HEITTOKERRAT KILPA PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS Timo Nissinen Jämsänkoski 30,35 30,35 1 Jukka Vesterinen Leppävirta

Lisätiedot

Kasnäsin kesä 2015. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto

Kasnäsin kesä 2015. Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze Raija Marttinen Jaana Tuomisto N ä y t t e l y t i e d o t e J u l k a i s u v a p a a 1-6 Kasnäsin kesä 2015 Leena Halonen: Itää, kasvaa, kukkii 2014, tempera, öljy kankaalle, 80 x 90 Leena Halonen Åse Hensbo Tiina Hölli Taina Kurtze

Lisätiedot

päivitetty 9.11.10 Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 KALANNIN KOULU SALI 1 SALI 2

päivitetty 9.11.10 Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 KALANNIN KOULU SALI 1 SALI 2 päivitetty 9.11.10 KALANNIN KOULU Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 SALI 1 SALI 2 MA UPK P-01 / Timo Veijanen p. 041 440 0346 16.00-17.30 UPK P-01 / Timo Veijanen

Lisätiedot

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi?

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? KERTAUSTEHTÄVIÄ WS 05/06 A Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? 1. Juha käy aina lauantaina (TORI). 2. Juna saapuu (ASEMA). 3. Olemme (HELSINKI). 4. (MIKÄ KATU) te asutte?

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014!

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Humppilan lasitehtaan piha muuttuu toiminnalliseksi kädentaitojen ja kulttuurin tyyssijaksi 12.7., joka on Humppilan Uniikkiviikon avajaispäivä ja samalla vuoden 2014

Lisätiedot

Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12. Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut.

Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12. Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut. Tiedote julkaistavissa 10.10.2014 klo 12 Aleksis Kiven nimikkoleivos -kilpailu on ratkennut. Uudenmaan Martat ry on tänä vuonna 85-vuotisjuhlaansa viettävä Suomen suurin marttapiiri, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Ilolan perhe Ilolan perhe 1 Pentti ja Liisa ovat Reinon, Jaanan ja Veeran isä ja äiti. Heidän lapsiaan ovat Reino, Jaana ja Veera. 'Pikku-Veera' on perheen nuorin. Hän on vielä vauva. Henry-vaari on perheen vanhin.

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia!

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Suojeluyhdistyksen valokuvauskilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Kilpailuaika oli 13.2.-5.6.2011. Yhdistyksen hallitus oli antanut kilpailun

Lisätiedot

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja 150-200g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 sipuli 1 valkosipulin kynsi 3 porkkanaa 200 g vihreää papua (pakaste) 2 rkl margariinia

Lisätiedot

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Yleisurheiluennätykset Kuusamon Eräveikot *epävirallinen laji 2016

Yleisurheiluennätykset Kuusamon Eräveikot *epävirallinen laji 2016 Kaikki lajit Kuusamon Eräveikot *epävirallinen laji 2016 P 9 v 40 m 6,47 Jesse Tyni -02 *60 m 9,97 Arto Karjalainen -90 *150 m 25,0 Santeri Paloniemi -02 *200 m 36,4 Arto Karjalainen -90 *600 m 2.02,0

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

maininki Juha Lammi on juurtunut Moikoisiin elämää saarissa kaikille isille ja papoille! TUNNELMIA HIRVENSALON OSAYLEISKAAVAN YLEISÖTILAISUUDESTA

maininki Juha Lammi on juurtunut Moikoisiin elämää saarissa kaikille isille ja papoille! TUNNELMIA HIRVENSALON OSAYLEISKAAVAN YLEISÖTILAISUUDESTA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2010 Onnea Isänpäivän johdosta kaikille isille ja papoille! Juha Lammi on juurtunut Moikoisiin TUNNELMIA HIRVENSALON OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

ARKIRUOKAKURSSI - Helppoa, hyvää ja edullista

ARKIRUOKAKURSSI - Helppoa, hyvää ja edullista RUOKAKURSSIN NIMI ARIAL 28 ARKIRUOKAKURSSI - Helppoa, hyvää ja edullista Ruoka-asiantuntija Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset MENU Alkuruoka Hernesosekeitto Siemennäkkileipä Yrtti-valkosipulilevite

Lisätiedot

KOKATAAN KUVILLA RUOKARESEPTEJÄ KUVILLA JA SELKOKIELELLÄ

KOKATAAN KUVILLA RUOKARESEPTEJÄ KUVILLA JA SELKOKIELELLÄ KOKATAAN KUVILLA RUOKARESEPTEJÄ KUVILLA JA SELKOKIELELLÄ PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc., suomennokset Oy Comp-Aid Ltd. Kuvasymboleja ei saa kopioida tai käyttää muussa muodossa

Lisätiedot

Sairaala Golf 25.7.-26.7.

Sairaala Golf 25.7.-26.7. Sivu 1 (7) 1. Keski-Suomen ks/sisätautiklinikka Nyman Kai 32 0 Sarasoja Taneli 37 0 Vänttinen Esko 30 0 Back Paula 41 0 3 PARASTA 110 0 YHTEENSÄ 110 2. Team Stadi Helsinki Rahikainen Eero 37 0 Puhakka

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita

Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita 150 g SPC-Flakes- hiutaleita 7 dl vettä 2 tl suolaa 1,5 rkl valkoista sokeria 1,5 rkl öljyä 2 dl luonnonjogurttia 800 g leipäjauhoja

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT

PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT VASTAANOTTO HAMMASLÄÄKÄRIASEMA OMPPU HAMMASLÄÄKÄRIT VASTAANOTON KÄYNTIOSOITE Sari Suomaa Sini Leinonen Paasikivenkatu 10 04200 Kerava AJANVARAUS VASTAANOTON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04

KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry 1. T9,11 50M VU 2. P10,12 50M VU. Kankaanpää 09.10.04 KANKAANPÄÄN SYYSUINNIT - 25 m Kankaanpään Uimarit ry Kankaanpää 09.10.04 1. T9,11 50M VU Sarja 9 v Nimi Sv Seura 50 m FINA 1. Anna Mäkinen 95 TaNMKY 38,07 369 2. Melisa Mäntylä 95 TaNMKY 40,55 304 3. Sara

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

päivitetty klo 20.30

päivitetty klo 20.30 ÄHTÄRI 11.9.2016 25 tikkaa kansallinen Järjestäjä: Ähtärin Seudun Tikka yhteensä 85 kilpailijaa päivitetty 5.10.2016 klo 20.30 MM tulos 1. Ylönen Niilo JST 46 43 41 39 42 211 2. Tammi Aimo TurTi 37 44

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

espanjalainen kikherne -chorizokeitto

espanjalainen kikherne -chorizokeitto espanjalainen kikherne -chorizokeitto aineet 40 ml oliiviöljyä 150 g chorizomakkaraa, hienonnettuna 175 g sipulia, hienonnettuna 50 g lehtiselleriä, hienonnettuna 100 g tuoretta pinaattia, pestynä ja hienonnettuna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

goes VÄLIPALA Monipuoliset eväät tarjoaa

goes VÄLIPALA Monipuoliset eväät tarjoaa goes VÄLIPALA Monipuoliset eväät tarjoaa Krista Gross Kroppa ja mieli pysyvät virkeänä, kun syö monipuolisesti ja säännöllisesti. Ihan tavallista kotiruokaa, terveellisiä välipaloja ja tarpeeksi nestettä

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Melontaretket Aurajoella Aurajokimelonta 20 vuotta! 2011 2.-3.7. 29.5. 27.8. YÖMELONTA AURAJOKIMELONTA KEVÄTMELONTA Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo avoinna 1.6.-31.8.2011, talviaikaan tilauksesta Tervetuloa!

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot