kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA TYTÄR MONNOSEN KUULUMISIA Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta kodin ja laiturinmaininki 1

2 Myllysilta siirretään Hirvensalon toiseksi sillaksi huhtikuu 2010!"#$&'#'()#*'#+,&,#$*-$./0(##.1/)(22,34#..#3"#&"$"56,)#..#"7,*-4,&/(("3""../5 834#..#3"#&"$.#)"*)#,)-11/("".."),,4#..,20+/$(,#-)/,11,$)#.(,20(/2+/$3""))"*,#**# 1--(*#$&-'+/$3"#&"(592..2)#..,$*,(,.,(#.,$$/'$),,$-(&,41,)(#1'$/$),,4/.,#)/$1#/(: (#1""$;1#(/$/."1")-7-#)#;7'))#.(,20(/2)1,$(/4//../)22)("(,#('#)/)(,*,(*/,#)#59#(/$*-.: *#)#11/(<#0#$7,*'-.-#0#$;1#(/$*,-33#,,11/),#)#&,(4-'*,("2+/$$2*)#";1#(/$),#)#11/ (,4&#((,/)),3,#*,../,1=-.,$))#(7,3'.##)#(>?'#)(,)#.(,20(/2(("1,$(/4//../*,$$,((,&,(),,&,($2(.#)""&/((":/#$##$*""$12..22$;&,,$ (-./&,$)#..,$,../5?'#&',)'3##;/(("(-./&,$)#..,$3,#*,$&,.#$$,)),*--..,,$1/#("),,4/.,#)#, (#/(2)(#*,#**//$1#("),,4#../4,*/$$/(,,$5?#/+"(*<1--(/$;1#("""$/)("1")#*-$$,..#)3'.##: (#**',)#,)(,,7,((/.//> A-0(#*--$9,#$#$*#:./0(#.-'(),,1/#(",34#..#3"#&")("1-#0#$*#$*/&"#)##$7-0.##$B/$)#$ ),,11/$,-(#)*/..,3"")#"#)/$0/4*#)("(-$$/.1#)(,7,&#/."/$$/$ ('-*'*--$9,#$#$C#$#.1/)(21#)("7-0.#11/12<)&,33-,5?'#&'((,: &,)(#*,#*/.(,*/&"(7-0.#$$,.(,/0+#((/32)"0(2"*--$(/./1,,$1-)(,: 4,)(,,$.,-.-,;*-(-),11,*'$*-4$-(-)(,7,)-.,&,$&/+/$.'4#$'#(,5!'**')3/40')/$*#$&'#7'='$C,(,5 Saaresta, Pirjo Huttunen päätoimitttaja maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Kaija Hartiala 4 Markku ja Maija Monnosen mukana 11 Oravat kuuluvat saartemme luontoon 12 Minä hirvensalolainen, Arja Tuomi 16 Pienten puolella 18 Liikunnan ihmemaa kuvina 22 Martti Salosen huhtikuu 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras H#4&/$),.''$-$/.: 1#/$,)-#$3,#**,5 D$ ),, *2..#*)/$# 1,#)/1#)(,;7'#)),3/..'(;3#: 0,3##4#(;1/()"),,4/**//(7, 1/4#'&,()'&-)),*/)*/$""$ 7,20+/))"1-'+')(,&,()#.1#" 0#&/./&"$ *'*'$,#)--+/$5 E,-0,..#$/$*,-$/-)&##0(22$"#))"1,#)/1#)),7'*,#)/$,&-': +/$,#*,$,;12<))2*)2$),(/#)),;1-((,("..,#)(,(,.&/,/$'./ /$$/$*'*/$-(FG0(/$"#$/$.-1#&,#33,'$,41/.#,)12<)$##../ $"*21#../;7'(*,/#&"(1--('#$),,,#*,,$&,4,-*)/(('1#,#0,): (-*)/$0-'*,-*)#,5 A#)('4#,$),,(')),1-'('-(-$//$*-.((--4#1,#)/1,$*,,&'#: (-)(#0/"$,)-(-*)/$1#((,4#$1-*,#)/)(#'$(,#,#$,*#$3#("#)# '..,02&#$0/4**""3--0,,58#*'#$,,$(,.'('&,(.<2("$//(3,#*: *,$),.-'$$'$1-'('7,(,4**,#./1,..,5!2($##+/$3,#**,1""4#: (/(""$(#/('*'$//$ ,;.##,$-)/#$."0#<1"#)/..";)-'4,*-.: 1,#)/..,)#7'#((/.-1,..#..,5 9/#+"$,)-**,#+/$'$20"/$/11"$0-'./0+#((,&,)##(";/((" A#4&/$),.')),4##((""#0,)(/./1#)(,;(#.,,7,(/*/1#)(")#((/$*#$ *-$&"*#.-*-'$$2*2#)//$$"0+/$*,*)#$*/4(,#$/$5?"4*/""'$ 7')--$$#((/.-&,#0//)),*,,&,*,4(,$.#)"*)#(,4*,)(/..,4,*/$: $-*)#,;$##+/$)#7'#((/.-,;1-'('7,;&"4/7"7,1,(/4#,,./7,5 9'$/../'$'..-(2.."(2)H4#)*,.,$)-'4,$)#$#$/$.,-(,:,#(,; 7'*,/#(,#+,'..,02&"/0+'*,)3'07'#)1,#)/$1#.7<<)--$#((/.-$ 3,.*#$(')#7'#../5?'#),,.(,("".."'$A#4&/$),.',1,,#.1,../&#/: &#",4**#(/0(--4#$0/.1#"*-(/$I20"$A/$4#*#$(,#+/*,33/.#7, 6,$:D4#*8$+/4)'$#$./0(#(,.')/*"-)/#(,'$$#)(-$//)(#)--$$#: (/.(-7,&##0(2#)#",)-#$,.-/#(,5J.*'#.#7'#(,),,4#)-'4,)(,,$0/1: 1'((/.//5 A#4&/$),.':)/-4,'$),,4/.,#)(/$'1,*'(#)/-(-20+#)(2);7'*, ('#1##20(//$*--.-&--+/$4,*/$(,1#)/*)#1'$#..,/4#(,&'#.., )/*"'((,,,*(##&#)/)(#*,$(,,),,4/$*,,&'#(-*)//$5K),..#)(-: 1,..,)/-4,$('#1#$(,,$7,(#.,#)--*)##$&'#'33#,3,.7'$A#4: &/$),.'$.-'$$')(,7,0#)('4#,)(,)/*"&,#*-((,,&##0(21#)//$ 0'$*,#&,(,,$/$$,**'.--.'(('1#,(/*#7<#("5 Kaija Hartiala lastenlääkäri Hirvensalo-seuran puheenjohtaja Hirvensalo-seuran sivut löytyvät osoitteesta Sama aurinko paistaa Monnosille Kakskertaan ja Afrikkaan Onko Maija isin tyttö? Todellakin! Molemmat ovat syntyperäisiä kakskertalaisia. Vuoden kakskertalainen Markku Monnonen ja tytär Maija kulkevat ajassa mukana. M,4**-7,9,#7,9'$$')/$&".#.."'$/4#: (2#)/$&,0&,)#+/5O)""7,(2("4("20+#)("" ),1,$.,#$/$ /."1"$,)/$$/5 9,,#.1,$ 1/$')(,'..,,$*##$$')(-$/#(,7,,)#'#0#$3/4/0+2: (""$4/#33,,)(#59,#7,)/-4,,'1,..,(,&,..,,$#)"$ 7,.,$7".*#";7')*#$'1,$,#*,$),1,..##$59,#7,&,.: 1#)(--."0#,#*'#$,),1,)(,'3#$,07')(,*-#$#)"4/#.- PM&-'((,)#((/$5O)"'3#)*/.#,#*'#$,,$/*'$'1#*)# 7,7,(*'#(".."&-')#(-0,$$/..,*,-33,(#/(/#+/$1,#): DR'$'1#R)5 MONITOIMIMIES 9,4**-'$(-$$/((-,*(##&#)/)(,'),..#)(-1#)/)(, /4#20(/#)<#))"59,#7,$#*"#)/$"0"$('#1#(##&##)(# 1-*,$,3'.#(##*,)),7,'.#3-'.-/7"47/)(<))"(<#))"5!2*2#)#$9,4**-('#1##3""(2<*)//$?-4-$*,-3-$: NUB)(,&,)(--(/0("&#))"59'$#('#1#1#/0/$7"47/)(<: 7/$*#47''$1'$#,.,#$/$;1-((,-)/#13#,$##("20: +#)(""3,#*,..#)--);0"$'$1--$1-,)),?-4*-)/-4,$ 7")/$5S'(#)/-+-$,)#,('&,(."0/..")2+"$("7,&-'$: $,LMMV0"$/../12<$$/((##$*'(#)/-(-$/-&'*)/$,4: &'$#1#5W##1/*/)"$"S,)*/4(,3"#&#.."9,4*-)(,(-.# S,*)*/4(,)/-4,$$#1/"1"$"W-'+/$*,*)*/4(,.,#$/$5 Maija matkusti Afrikkaan Lontoon kautta, ensin Johannesburgiin ja sieltä Windhoekiin Namibiaan. Yhteistyötä tehtiin myös Punainen Ristin kanssa. MATKALLA OPPII 9,#7,3-'./)(,,$'$,*(##&#$/$-40/#.-$7,*,$),#$: &".#)22+/$),4,..,5O..,(*-.-&,(0/.3')(#.,3)#,&,.: 1/$(,/)),7,#()/-40/#../)),5X'1,(0"$'$*"2(("$2( 1,(*-)(,1#)//$5 :6')*-)3#(""&"0"$),.,(,*#$&,$0/11#.(,;/((" './$(,,)."0+<))";9,#7,$,-4,,5Y#(#"&,4)#$*#$7'): *-)0#4&#((""$/#+#$1,(*-)(,1#)/$1""4"5 W,#**,1,(*'#.(,(,4((--1-*,,$&,,((/#(,7,*/$: *#";4/#)),,1#)/$(,4*'#(-)'$2.//$)")2&"..#)/13#5 S,$),#$&".#)/$'3#)*/.#7,7"47/)(<$8DZDDB$*,-((, 9,#7,'$."0#$$"'..-('3#)*/./1,)),/4#.,#)#..,*-4): $#)),5 W##1/*/)"$"9,#7,)--$(,)#!,1#: =#,,$[A:20+#)(2*)/$.-'(),,1,$,5 E/#.-$ *--*,-+/$ */)("$//.." 4/#))-.., (-(-)(-((##$.,)(/$: &/44,((-$,!,1#=#,$ */40'( '&,( 02&#$ 4 maininki maininki 5

4 Vuoden kakskertalaisen kunnia-arvon on tähän mennessä saanut kymmenen kakskertalaista: 2000 Kenraali Adolf Ehrnrooth 2001 Emäntä Ella Anttila 2002 Ent. kansanedustaja Hannu Suhonen 2003 Marjatta ja Tuomo Männistö 2004 Rakennusneuvos, arkkitehti Raimo Narjus 2005 Marjatta ja Markku Jokinen 2006 Kotiteollisuusopettaja, johtaja Eila Monnonen 2007 Training Manager Outi Kauppi 2008 Professori Esko Iisalo 2009 Kotiseutuneuvos, kiinteistötalousjohtaja Markku Monnonen 24#(("722)*,)&,(-)*/)*/#)#"5X,3)/('33#&,($##))",)#'#(,;7'#)(,0/#+"$&,$0/13,$),*,,$/#&"(,#$, (#/+";*-(/$&#.7/.2)("7,(-'((/#+/$1221#)/)("5 OMAKOTIASUMISTA MAALAISMILJÖÖSSÄ S'(#)/-+-)(,,$&".#(("&"../9,4*-../'$("4*/"";/((" /+/..//$1,,)/-(-1,#)/$,)"#.2$/#("),,4#,/#("2(/(".##,$*,-3-$*#1,#)/..,,)-(-*)/..,5 Markku on tunnettu aktiivisesta osallistumisesta eri yhteisöissä. :S,-3-$*#1,#)/..,7,1,,)/-(-1,#)/..,'1,*': (#,)-1#)/..,'$)--4#/4';*'(#)/-(-$/-&'))/.&/$: (""59,,)/-+-$)"#.21#)/$*,$$,.(,('$((#*'*'7,/# ),,,0(,,.##,$3#/$#*)#7,(,.'7/$&".##$(-.//7"(("" &".722(("5D)#1/4**#$"'&,(A/.)#$C#))"X,-((,),,4# )/*"S-.'),,4#;7'#0#$'$.,,7/$$/((-*,-3-$*#1,#: )/)(#7,$##+/$,#$-(.,,(-#)--)'$1/$/(/((25!,,3-4# ),,'..,."0#)(<..";1-((/#)-'4,,$$"*</("#)22+/.."5 J-+/(,)-**,,('&,(*-#(/$*#$(/4&/(-../#(,56"4*/: &"..")--$$#((/.-..,S,*)*/44,$,.-/&'#&,)(,,$'((,, (-0,$)#,*#$,)-**,#(,;1-((,)#.(#)"#.2(/(""$1,,: )/-+-../(-$$-)'1,#)/(3##4(//(5 Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Tiina Törnström / Markun ja Maijan arkistot 6 maininki maininki 7

5 Kurkkuviikon kunniaksi Huhtikuun puolessavälissä vietetään kurkkuviikkoa. Raikas kurkku maistuu sellaisenaan ja tekee oman säväyksensä myös lettuihin. Joukkoon ujutettu porkkana valmistaa kevätnaamaa auringolle. Kurkkuporkkanaletut 5 dl maitoa 3 munaa 2 dl vehnäjauhoja 0,5 dl ohrajauhoja 3 rkl pullomargariinia 3 raastettua porkkanaa 10 cm:n pala kurkkua raastettuna suolaa hienonnettua persiljaa noin 1 dl pakastepinaattia tai hienonnettua tuoretta pinaattia Vatkaa munat kevyesti maidon joukkoon. Anna taikinan turvota hetki. Raasta porkkanat ja kurkku ja hienonna pinaatin lehdet. Sekoita kaikki ainekset taikinaan tasaisesti. Paista pannulla ja tarjoile kuumina.. Kuvalähde: Kotimaiset Kasvikset Hirvensalon osayleiskaava hahmottuu Hirvensaloseura piti Wäiskin koululla kaavoitusillan. Paikalla oli viitisenkymmentä kuulijaa, sekä alustajina kaavoituksen asiantuntijat Olavi Ahola sekä Päivi Siponen. Tilaisuudessa esitelty osayleiskaava alkaa olla nyt päälinjoiltaan valmis, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. Tukholman Hammarby on ollut monessa mielessä suunnittelijoiden esikuvana. Osayleiskaavasta löytyi mm. kanavia merelle, kauniita pyöräilyreittejä, Haarlanlahden virkistyskeskus ja reippaasti lisää asumiskeskittymiä. Paikalla olleiden osallistujien huolenaiheista päällimmäiseksi tuntui nousevan uusien alueiden omaleimaisuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden vaaliminen. Hirvensalolle leimallisia avoimia alueita toivottiin myös säästyvän. Jo asiakastamme on saanut valmiiksi maksetun vakuutuslaskun. Niin se on jo OP-Pohjolaryhmän asiakkaan vakuutuslasku on maksettu OP-bonuksilla, joita kertyy pankkiasioinnista. Laske omat bonuksesi osoitteessa op.fi /bonuslaskuri ja tutustu lähemmin mahdollisuuteen saada viiden tähden laskuja Pohjolasta. Kun haluat säästää aikaa ja rahaa, keskitä pankki- ja vakuutusasiasi Osuuspankkiin. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa.!"#$&'(())*+,,*-.!$/*).0)*!12/(-/!3! /-!98.-,7-)*!:#,((';.-/!<.7+5!=/45!&'(())*+,,*-. 8 maininki maininki 9

6 !"#$&'&$())* +,+"+-"+-$./)+0 1)2+,*),+34"'($*+""2,*()--'5)#,&',() 6777*$#,8-9+,+"+-"+-)0 4)()*&)-'*)#-)&),&&,+""**,--$#"+-)-'-$"-"&+$$*0 TJTVTUVT LBMVTUFFU." 1& -" XXX TJTVTUVTUFIEBT ö :MIÊJTUFOUJF 4"-0 Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Häntänsä varjossa Näinä viikkoina syntyy lisää pikkuoravia. Huhtikuussa Ruokatoriltamme: Savustettu lohifilee Kana-Aurajuustosalaatti Punajuuricheddarpihvit 9,90/kg 15,90/kg 12,90/kg 12,40/kg O 4,&,'$1/#../),,4#..,,)-&#../(-((-3#**-$#: )"*")5?#/)#(*<;/((")-'1/$'4,&,*,$$,)),(,: &,(,,$/4#.,#)#,&"4#(2233/7"B1-)(,0"$("#$/$ (-11,*--)#'4,&,;3-$,0"$("#$/$&,,./,1"$(2'4,&,)/*" 4-)*/,0"$("#$/$'4,&,5D4#.,#)#,&".#1-'('7,'$(#/(2)(#.-: *-#)#,5K4,&,$*'4&#/$*,4&,(-3)-(*/0#((2&"()2*)2$*-:.-/)),7,3-(',&,($"#$*/&"".."3'#)5 A-0(#:('-*'*--)),)2$(22'4,&,$/$)#11"#$/$ 3'#*-/; ('#)/$ &-'4' '$ 12<0/11#$ */)".."5 K4,&,/."".-'$$')),L:[\&-'(#,,*)#5W,)('#$ 2./#)("*")#(2)("'4,&,.<2(""4-'*,*"(*<$)"0,: (--'1,$0"$("$)"&,47')),5S4/#*,$)*#,(,4: *'#((,,&,47',\'-4,'$0"$("5 Aurinkoista pääsiäistä! Amiraalin pihvit porsaan ulkofileestä Orava valmistuu kevääseen siinä kuin muutkin saarella asuvat. Korvatupsujaan tipauttelevat kurret vaihtavat turkkinsa kevätväritystä perinteisen trendin mukaan. Ruskea on valttia. Kuva ja teksti: Pirjo Huttunen Heti valmiit! nautittavaksi Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su !"#$ M E I K ÄL ÄI N E N M AI J A TURUN OK Kölikatu 2, TURKU! MAININKILEHDEN LUKIJOILLE! Auton käsinpesu ja -vahaus Renkaiden vaihto 50 (Norm.57 ) 20 (Norm.22 ) Uudet renkaat ja vanteet, rengaspalvelut, rengashotellipalvelut, auton sisä pesut ja sisäpuhdistukset. 10 maininki!"#$!&'(&)* +,-../*01*2,3./*045617*5,68937:* #:61423,7*79:-9;11//,*81:2211/ <:7:,/8.:-.694/13 **+1232,==1/*>:=-:61;;,661* *******EFGHCBG* #:61423,7*01*:6;9:771474;:3,7I** FDFF*JKK*CBD**;,=01A349;:/,/L5:=-:61;8:AM:* Kartanotunnelmaa kotiisi! Erä italialaisia Agmalux Rezzonico valaisimia nyt tarjoushintaan 660 kpl värit: punainen, keltainen, hopea kork , halk. 94 cm FUTON SHOP Uudenmaankatu 4 puh , maininki 11

7 Jethro Rostedt valitsi Arjan huhtikuun saarelaiseksi. Arjan valinta toukokuulle vie meidät Kakskertaan... minä hirvensalolainen Laiturin houkuttelemana Arja ja Mikko Tuomi olivat etsineet sopivaa asuinpaikkaa meren rannalla jopa usean vuoden ajan. - Sellaista ei ollut mitenkään helppo löytää, Arja Tuomi kertoo. Mutta lopulta natsasi, löytyi loistava laituri Haarlan salmessa ja puutarha sen tuntumassa. saarelaiseksi K-$847,7,9#**'?-'1#1--((#&,(),,4#../; (,.''.#)-'4,)(,,$)#&-3/4)''$,$4''.#)),5 E,$(,7,3,#**,&/$//../&/#&"(&,.#$$,)),3#: )#11"$*'44/$5?,.')(,),,(##$4/1'$('#1,..,'1,$ 1,-$1-*,#$/$5W,#**,I,#1#'$(,.''.#4/1'$(#$,#*,$,&#/."1221"((";3'.(/'1,,$4,$(,,$'.#&,): (-)(,1,('$5 :8)-#11/&/$//))"/$)#11"#)/(*--*,-+/(;*-$ 1--(#11/("$$/;847,?-'1#$,-4,,5S'&#$*,,$ 1'$#),,4/.,#$/$/#&,41,)(#'./,)/((-$-(,.'#..//$ ),1,..,(,&,..,5 6')*-);*-$.##*/$$/&,.'#)),'$')-$-(&#04/"../ *##$&,4(#)),5S"2("$$<))")##),)-(,,$1,,..,;1/: 4/$4,$$,..,*/)*/.."*,-3-$*#,5 W,7,,$0/0(,,4#$3--(,40,('$((#'$("2$$"1,0: +'..#)--*)#,;7')*#$12<)(2<("4##((""5 :I--(,40,$.,#((,1#$/$'$0,-)*,,3--0,,;7')(, 3#+"$5 847,?-'1#'$#01#$/$;7'$*,02332)#))"(,#3-&,(.-'$$'$1,(/4#,,.#(5 :K./$4#)-#01#)#";0"$(-$$-)(,,5 AVARAA TILAA KAUNEUDELLE S'+#$)2+"1/))"20+/$)/#$"$("2((""Q4/)*'1,#$/$ 1,,.,-)5 :S-$1#/0/$#("2((#]M&-'((,0,.-)#$1,,.,(,0": $/../(,-.-$5O$)3#4,,(#'.<2(2#('$(#$)-#0*-*,#&'$ *.,))#)/)(,$,#)^C--4#)(,5?-'1#0,.-)#;/(("1,,.,-)'.#)#(//1,.(,,$0#): 2.."((2$2(.'33-(-.'*)/)(,;7'0'$7'*#$)#)"#$/$0-4: 1#'7'0(#5?,-.--$#.1/)(2#1-#$,#)/$3'13/#7#.,#: )/$12)(//4#/$0-&#.,$_`#'$2)')_+,,1/#$//$5 :?/*/1#$/$'.#0,-)*,,7,)#("4##((#;*--+/$$/.#: <$&/44,$5?-'1#*/4(''/."&")(#;1#(/$--)#34'7/*(#;*-(/$ ("))"(,3,-*)/)),1,,.,-);,#$,&#/0"$/(1/$$/): )""$5A"$)-'4,)(,,$'+'((,,,,1-,7,)#(";1#(/$ 7"..//$3"")//(2<0<$*")#*)#5!#1/$'1,,$*")#$(/: )";7'(,0"$'$/0(#$2((/0+"3#(*""$5 :K3#)*/.#$2.#'3#)(')),*-.((--4#0#)('4#,,;(,#: +/0#)('4#,,7,,4*/'.'C#,,;1-)/',#$/20+#)(/.1"";?-'1#(##&#)(""5!"#+/$'3#$('7/$12<("0"$3"")# /4#.,#)##$1-)/',.,$(<#0#$;7'(*,-)/#11#(/$3""(2#: &"($"2((/.2#+/$)--$$#((/.--$7,4,*/$(,1#)//$5?-(*#1-)(2<7,(#/((22*)#$(/*/1#$/$),#*-#(/$: *#$&,#0(,1,,$*-4))#,7,?-'1#'3#)*/.#'3/((,7,*: )#5I/4-)*'-.-$.-'*,$'3/((,7,$,0"$/$/4#(2#),.,,$: ),'.#7--4#*-&,,1,(,#('5?2<))"'.#3,.7'$20+/))" (/*/1#)/$1,*-,B : 9#/.//$ '$ 7""$2( /)#1/4*#*)#?,#&,)),.')), '33#.,#+/$7,#()/,)#,)),*'*'S,40-.,$*'-.-$20: (/#)/$"34'7/*(#$,&/("1"$#9#4a:,#0/#$/$$"2((/.2 b4#$**,.,$c,../4#,,$;.,)(/$(,#+/c,../4#,$,&,7,#): $"2((/.2*)#5 Vaikka Arja Tuomi suunnittelee huoneistojen sisustuksia nyt myös työkseen, hän ei ota kodista koko kunniaa itselleen. Vahvana tukena on käytetty hyvää ystävää ja kokenutta sisustusalan ammattilaista, Paula Kalliota. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Jos minulla joku motto on, niin se on se, että aina voi yrittää keksiä jotain ihan uutta. AINA JOTAIN UUTTA 847,?-'1#'$/0(#$2(('#1#,1': $/..,3,#**,*-$$,..,?-4-$)/-: +-..,;12<)S,,4#$,$)')#,,.#:7, (/4&/2)'33#.,#('*)/)),(,#+/,#$/#: +/$'3/((,7,$,7,,11,((#*'4*/,: *'-.-)),&,)(,,&#)),(/0("&#))"5 9-((,7"..//$0"$'$,.'#((,1,)),--((,-4,,5 :87,((/.#$;/((")#("0"$)#("#01#)/$3#(""(/0+"; 1#)("(2**""5?-'1#3'0(##'./&,$),34'7/*(#:#01#$/$;0"$/../ )'3##/()#"--)#,0,,)(/#(,5D#*"/."1"'3/((,7,$,'./ */&2(("\*,#**#/#'./'..-(20("7-0.,,&,,$=-4$ '-(*#$'$*'/((-5 :S,-33,0-'$/O0,$,K2'$24#(2);7'*,."0(#.##*: *//../0,44,)(-*)/)(,;1-((,*,#**#("0"$1/$$/))" (/0(2'$#()/,)#,)),(-$(-$-(&,.1#)(,-(-1#)/.(,(": 0"$(")1"(2<0<$5 G4#(2*)/$('#1#,.,$,'$)##)1--$1-,)),,)-$: ('7/$)#)-)(,1#$/$7,)(,#.,-)5?'#1#$(,3/4-)(--?-'1#/$20(/#)3/.##$;7')),847,?-'1/..,'$)#)-): (-))--$$#((/.#7,$;)(,#.,,7,$7,*''4+#$,,(('4#$4''.#5 AARTEITA AUTON TÄYDELTÄ S'(#'$(22.#*");1-((,)//#(,4*'#(,)#(";/((/#*<)/$ /1"$("*,#0(,#)#(,4((-,--)##$34'7/*(/#0#$;7'#)), )'41/(/#&"(32)23-0(,#$,5847,?-'1#*"2/()#1"): )"*,,3#)(,,,4(/#(,B&/$//$1''(('4#$1#((,4#)('7/$ 213"4#.."*-.7/(-*)/)),*"2(/((2"1-'(''$3-4#)(/(: (-,3,0&#,5 :?"1"'$7""$2(3""../'3/((,7,:,7,.(,$#;/$1#.:.""$1,.((,#)#0/#((""3'#)1#/./$*##$('#)/$$"*<#)#" 1,(/4#,,./7,59#$-..,'$,#$,3#("$2('..,#)',-('; 7')),'./$&'#$-(*-.7/((,,$"#("(,&,4'#(,7,$2()##) *-.*//)(,#.,-)*,1,,5 :X-'$(''$("4*/"#$)3#4,,(#'$."0+/;847,?-'1# ),$''7,1-#)(/.//&#/.".,3)--((,,$6'/$)--$1,#)/: 1#)),;7')),.-1#'.#3#/$/$)#)-)(,7,$0,-)*#11#)(, 1,(/4#,,./#)(,5 :X-1/)(,),#4,*/$$/((-,-$/.1,:,)-$('7,0-'$/: 7,0"$'$*-.*/$-(*##$$')(,&#,3'.*-7,*'0(#-$/.: 1,:,11,((#,5 Kuka: Arja Tuomi, taideaineiden opettaja, joka suunnittelee huoneistojen sisutuksia, remontteja sekä stailauksia. Harrastukset: käsillä tekeminen, joka voi sisältää veistämistä, maalaamista, luonnon- tai minkä tahansa materiaalin kanssa touhuamista. Tähtäimessä on melkein aina joku juttu tietyn tilan ilmeen muuttamiseksi tai kohentamiseksi. Myös hiihto lähipelloilla tai merenjäällä maistuu. Kesällä kiinnostaa uiminen ja silloin suorastaan asutaan merellä, veneily on verissä. Parasta saarilla: Meri ja luonto Oma saarihistoria: Arja ja Mikko Tuomi löysivät Haarlan salmen rannalta sopivan paikan itselleen. Se houkutteli heidät kolme vuotta sitten Paimiosta saarille. :6')1#$-..,7'*-1'((''$;$##$)/'$)/;/((",#$, &'#24#((""*/*)#"7'(,#$#0,$--((,5 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN 847,?-'1/$/0+'(-))/-4,,&,*)#*--*,-+/$),,4/:.,#)/*)#'$0/$*#.<;7'*,12<)'),,,4&')(,,&"4/7"7, 1-((,&,.'*-&,('&,(0"$/../("4*/#("5 Teksti ja kuvat Sini Silvàn ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 Pienten puolella OTTO pekkaspäivä: 3,**,)3"#&";),1,,)#, hammaslanka: 0,13,,)//$.,$*,*##$$#7,'&//$; )#((-.//)--3-0(,,*)# KASPE R vaalilupaus: työmarkkinat: eläke: eurooppa: airisto : Nurmikon keväthuolto Tänä keväänä on puutarhurin uskoa lumien sulamiseen koeteltu. Lopulta kevätaurinko kuitenkin voittaa ja paljastaa kevätnurmen kunnon. 7'*-1""4""1,,#.1,,; 7'*-&,$*#.,$/0+'..#)/$3'(#.,) (<#))"'$7'(*-(7-0.,(.'33--(2<(7,&,$0-*)/(7'-(-- ),#4,,.,,$/."**//../ )/'$1,,#.1, ),,4# H -0(#*--3,.7,)(,,7,*-#&,((,,1,,$5!-41#*'$0,: 4,&'#$(#'$)##),7,$*'0(,#)(,5A,4,&'#$$#$7".*//$ $-41#*'../&'#./&#((""(233#3#('#)(,.,$$'#(/((,5 W,41#)(,*-#(/$*#$;/(("3#0,$-41#'$*')(/,;$##$.,$$'#(/ /#3'.(,$-41/,3#.,../56,1,.((#'$(,43//$.,$$'#(/1""4"$ *,$)),;7'),#*''(-./&,$,*/)"$"/0(#"1--(,*#$*-#$./#*,: (,--((,$-41/,5S,.*#$.#)""1#$/$7,$-41#*'$0,3/((,1#: $/$,-((,,;7')$-41#**''$),11,.'#(-$-(592<)7,3,$#.,#): 0/$*#$/$,)/$$/,-((,,),11,.'#(-$//$$-41#*'$*,$)), \7,3,$#.,#)(/$1#/./)("),11,.'$*,-$#)(,7,*,)&,((,1#)/$,4&'#)(,;&,#**,)#((/$3#0,$-41/$)/,)),5 JONNA 22+""$0/+/.1#" työmarkkinat : )#/.1,)(# '.#)3#("$2('..,*.'N[5MM ylityö :,)(# 5MM N] *.' *# '.# -( (<#))";1 '$&-'+/$.'1,.., vuosiloma : ()/$ ')(,(/)#15,-('$7,1, *), maksa:,-('*,-33#,,. 3,.,-(,(&/4')# : us veronpalaut Kuva ja teksti: Suvi Luukkanen S-'..//(.,#*-(&'#4,3)-((,,1-.(,,$,)(#7,.#)"(")#((/$0#-: *,$--((,1-.(,,7,*2.&"".#)"")#/1/$#"5X-'1-3--(,40-4# (,#*,..#'('$(#$'1#)(,7,&'#7"((""*,#*/$/+/.."1,#$#(-$&":.##$7,023"(")-'4,,$("0"$.'33-0-#3/$(-1,,$B*")#/$7, 0,4(#'#+/$&/$2((/.27,0#/4'$(,)/*"1#/.("*/3/2(("&"0,4,: &'#$$#$3""(<)7-0.#$(,'$0-'..'$7".*//$3,#*,..,,$5 Kuva ja teksti: Pirjo Huttunen K O N S E R T T I T A N S S I A I S E T F eel the ha r m o n y H A N S A K O R T T E L I Konserttitanssiaiset Klo Hansakortteli (sisäänkäynti Yliopistonkadulta) orkesterina Turun Filharmoninen Orkesteri Liput: maininki r -*1161"-7&-6/ 1*45&*45 r.&/0-*1645" 888.&/0-*116 '* Tapahtumassa A-oikeudet. solisteina kapellimestarina Mari Palo ja Eric Raiskio Atso Almila Lola Wallinkoski juontajana M u s i i k k i n a u t i n t o ke s ke l l ä Tu r k u a. Ko e e r i l a i n e n H a n s a! maininki 17

10 Liikunnan ihmemaa tänä keväänä 9.5. asti, paitsi ei pääsiäisenä 4.4. Lasten liikunnan ihmemaa tarjoaa lapsille jännittävän temmellyskentän. Erilaisia välineitä ja vimpaimia löytyy joka lähtöön ja joka maaliin. Liikunnan ihmemaa löytyy sunnuntai-iltapäivisin Wäiskin koulun Paavo-hallista. Liikunnan liikunnan ahmintaa ihmemaassa Anni 7v, Ada 5v ja Sara 5v Vendela 2v. Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 18 maininki maininki 19 Iina 2v 6 kk Fadir 2v. ja Fadila 6v 6kk Alexander 3 v.

11 Myydään Wäiskin koulu Taidekappeli NMKY MYYDÄÄN pieni pulpettivene vuosimallia -92. Pituus 4,15 m, moottori 20 hv Mariner. Sijaitsee Hirvensalossa. Kysy lisää !""#$$ Huhtikuussa tapahtuu HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI Hirvensalon Taidekappelissa klo Lippujen myynti: ja Meri-Karinan toimintakeskuksessa. Lipun hinta 7e/hlö. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus maksulliseen kahvitarjoiluun Meri-Karinan toimintakeskuksessa. Lc Turku Marina, Hirvensalo/Satava/ Kakskerta, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Konsertin tuotto Saarten lasten ja nuorten hyväksi. Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Kirjaston aukioloajat ma, to ti, ke, pe Hartaus torstaisin klo 18 su klo 18 Konsertti, Tuukka Vähätalo, piano. Liput 5 e su klo 16 Konsertti - Essi Luttinen, mezzosopraano, Petri Bäckström, tenori ja Eveliina Kytömäki, piano. Liput 15 e Näyttelyt: Kuvataiteilija Rauno Luttinen Maisema- ja naamatauluja Taiteilija, arkkitehti Sauli Luttinen - Giclée Taidekappeli avoinna ma-pe la-su NMKY:n opettajien konsertti klo 16 Taidekappelissa. Ohjelmistossa barokkimusiikkia: Bach, Purcell, Vivaldi. Barokkiviulu: Katriina Rainio, piano: Iina Kivimäki ja Satu Luukkonen, huilu: Päivi Sjöberg, laulu: Maarit Lindblom, kitara: Tuomo Tirronen Juhlapäiviä 9.4. Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä Kansallinen Veteraanipäivä Partioviikon lopulla vietetään partiolaisten suojelupyhimyksen Pyhän Yrjänän päivää R.**57-/G!aaaJ8)*T JW/+ KOEPP:=K=! 3!=LQK"! OF:<K!:=! FK=$""=<":R#L! M2/+)*!(55&.*!5(2+..*.45**)45(.6/.+5S!?.-'!)8.6/.7)+;.!8)*T576/6/!7.-'!;58)+;.! 7,,! -2((5S! <5(.6/.+5775! ++J! U//0! 9)58V!?.W1)(.*V!X/*-.*)*-5(V!Y8.0T)7-/*)V!F/50 7-/*)!3!=/6.5*! R5)!7.*2(()!,67.(Z.-,!! -58&/27S,'-)./"/+0)--&./)#1)0&0!"#$"&'()#*)+$#",,-)&*$"$-,,+",#)./)$00*)-1&"$2 --)3+.4#/)3*5#"/6)7#)8*9"3-&+++&$#$$-):-);**$'<-/&"$$-) 9-5+-,,#)<"**)9+.5-)+13-55"$++4#$-$"()$"&$")-1:.-,,#) -$"-&&-"55#,,#)"5,-"$#/)&*$"$-,,+"/-1&-$+&$#/=) 7#1"$#+1-)!+1&+)10L/)#5-&&-() M-/9-)C-&$&#11-/"#)JI!"#$"&'()*+ 2223')4.$)1&&& ))0(6)/ <5*15!R'+))*-.)!D[\V!AB]\B!#EF$E!^!Q21J_BA`!]DB!][BB! 20 maininki maininki 21

12 Huhtikuussa tapahtuu MLL Hirvensalo klo kevätkokous (Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3). Käsiteltävinä asioina ovat sääntömääräiset asiat. Kevään odotusta & klo perhekahvila Hirvensalon kirkon kerhohuoneessa, Honkaistentie 85. Lisätietoja perhekahvilasta saat yhdistyksen kotisivuilta tai perhekahvilavastaava Piia Nousiaiselta p Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi Turun kaupungin eläkeläisten yhdistyksen kesäkoti sijaitsee meren rannalla Moikoisissa. Uudistunut BOKNÄS Turku Yliopistonkatu 12 Puh Ma-Pe 10-18, La Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Toukokuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. HOROSKOOPPI Huhtikuussa juhlii Oinas ( ) Oinas on järjestelykykyinen, itsepäinen ja nopeaotteinen toimeenpanija. Tosin hän saattaa miltei lapsellisessa itsekeskeisyydessään jättää ympäristön vaarat täysin huomiotta, mistä Oinas saattaa saada myös pelottoman leiman. Oinas osaa, oinas tietää ja oinas tekee ihan itse. Oinasystävää voi ilahduttaa lahjalla, joka imartelee saajaansa, vaikkapa mainetta ja menestystä platinanvärisessä paketissa. Turun kaupungin eläkeläisten yhdistyksen puheenjohtaja Martti Salonen odottaa huhtikuussa lumien sulamista ja valkovuokkojen kukkimista. K-**#, '$ /4#(2#)/$ 3,.7'$ 20: +#)(2*)/$ */)"3,#*,$ 3#0,..,; A#4&/$),.')), S#47,1"/$*-7,$ 3""))" )#7,#()/&,)), */)"*'+#)),; 7'*, */&""$12<("0/4""(,.&#-$#.(,5?,.&/$ *'*''$(-1#)/(?,41'$(,.'..,&,#0(-&,( ('-*'*--)),,.*,&,$*/)"*,-+/$,7,*)# S#47,1"/))"7"47/)(/(("&##$.,-.-#.('#0#$; 4-'*,#.-#0#$;*#433-('4##$7,),-$'1#: )//$5 */4(,,&##*')),;)/'$("4*/"'),('#1#$: (,,11/59'$/(,&,$('-#1,4/#)(,1'$/( )##4(2&"(*/)"*)#("$$/;9,4((#*/4(''7, 1-#)(-((,,/(("),-$'1,,$'&,((/4&/(-.:./#(,1--(*#$*-#$20+#)(2*)/$7")/$/(5 Martin huhtikuu HARRASTUKSET PITÄVÄT LIIKKEELLÄ D$(#$/$)"0*<7,'*)/$.##*/$$/&,.',)/$: (,7,7,7""*#/**'#.#7,/0(##0,44,)(,,/.": */."#)20+#)(2)('#1#$$,$.#)"*)# 12<) 4')),.,-.,1#$/$; *'-.-&,,4#('#1#$(, )/*"$/.7"$.,3)/$.,3)/$*,$)),('-0-,: 1#$/$("2(("&"(9,4(#$3"#&"('07/.1,..,5?/*/1#)("4##((""*/)",#*,$,S#47,1"/): (#.,-*)/)(,7,0-'.('(2<((/0+""$(,.*'#..,5 D."*/."#)(/$20+#)(2)*'')(--')#$?-4-$ *,-3-$C#$/$(#)#)("(2<$(/*#7<#)(";1-((, 1-*,$,'$12<)1--,..,(2<-4,$),(/0: $/#("5 c9/#.."'$nlm:npm,*(##&#)(,7")/$(";.,)*/)*/.//9,4((#5 Teksti ja kuva: Minna Uusivirta 22 maininki maininki 23

13 Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. Nyt näen myös AURINKOLASEILLANI! Silmälasien ostajana saat Optillisesta kaupan päälle aurinkolasit silmälasivahvuuksillasi - myös monitehot! Yliopistonkatu b, Stockmannin pääovea vastapäätä maininki Ajanvaraus optikolle p. (02)

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti huhtikuu 2009 Sjöholmit hyödyntävät kotitalousvähennystä Hirvensalon Martat sukkapuuhissa Petri Ruususen moottoripyörät kuin koruja

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano.

Palvelubussit: Vuoden 2013 vanha vaikuttaja Tuula Kivistö vieraili Hervannassa. pkt. paprika punainen Hollanti. pikkukartano. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

KUORTANEEN SYKE. Kesä 2009. Kesäkuurtanelaasilla ei aika käy pitkäksi. Spelit saatiin vihdoin Kuortaneelle s. 8-9

KUORTANEEN SYKE. Kesä 2009. Kesäkuurtanelaasilla ei aika käy pitkäksi. Spelit saatiin vihdoin Kuortaneelle s. 8-9 KUORTANEEN SYKE Kesä 2009 Kesäkuurtanelaasilla ei aika käy pitkäksi s.2-3 Spelit saatiin vihdoin Kuortaneelle s. 8-9 2 KUORTANEEN SYKE Kulttuuria, viihdykettä ja painavaa asiaa Kesäkuurtanelaaset järjestää

Lisätiedot

Sinä& AVAAKESÄ. koko perheelle. palvelut. Lehdessä muun muassa: Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2014

Sinä& AVAAKESÄ. koko perheelle. palvelut. Lehdessä muun muassa: Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2014 Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 4/2014 Lehdessä muun muassa: Akvaariostako uusi harrastus s. 3 Me teemme Jätkäsaarta s. 6 Suuret kesäterassit avautuvat s. 2 ja 5 Länsiväylä Holiday Inn Porkkalankatu

Lisätiedot

Kirkonseutu. Kristillinen koulu kasvaa tasaiseen tahtiin. Bongaa kutojamummo kuntakeskuksessa. Heinolalaisen Virtakirjan ykköstuote ovat Raamatut

Kirkonseutu. Kristillinen koulu kasvaa tasaiseen tahtiin. Bongaa kutojamummo kuntakeskuksessa. Heinolalaisen Virtakirjan ykköstuote ovat Raamatut Useissa kirkoissa on lapsille omat leikkipaikat SIVU 3 Bongaa kutojamummo Hollolan kuntakeskuksessa SIVU 7 Heinolalaisen Virtakirjan ykköstuote ovat Raamatut SIVU 16 Kirkonseutu Lauantaina 9.5.2015 Numero

Lisätiedot

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Lukion neljännesvuosisata s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 6. Kesäkalenteri mukaan s. 12-13. Kirjaston lukuvinkkejä s.

K ESÄKUULUMISET P YHÄJOEN. Lukion neljännesvuosisata s. 3. Kesäteatteria Annalassa s. 6. Kesäkalenteri mukaan s. 12-13. Kirjaston lukuvinkkejä s. P YHÄJOEN K ESÄKUULUMISET 18.6.2011 VKO 24 Lukion neljännesvuosisata s. 3 Kesäteatteria Annalassa s. 6 Kesäkalenteri mukaan s. 12-13 Kirjaston lukuvinkkejä s. 17 Oulun seudun pyhäjokiset s.22 sivu 2 Pyhäjoen

Lisätiedot

teemasivulla muun muassa pohditaan naisyrittäjän haasteita pkt Arla Ingman IHANA JOGURTIT 1 kg (1,89/kg) Porokylä 100% RUISVUOKA 510g

teemasivulla muun muassa pohditaan naisyrittäjän haasteita pkt Arla Ingman IHANA JOGURTIT 1 kg (1,89/kg) Porokylä 100% RUISVUOKA 510g JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila Keskustelu Hervannan ympäristöstä huolehtiminen puhuttaa edelleen lukijoitamme. Professori saapuu Hervantaan! www.yitkoti.fi Sivu 10 Hervannan

Lisätiedot

Tervetuloa, kevät ja valo!

Tervetuloa, kevät ja valo! Ponnarit heiluen sivut 8-9 Elämäni alttaritaulut sivu 10 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Kevät & Kesä 2013 Elsa Karttunen, kätilö sivu 11 Tervetuloa, kevät ja valo! 2 Osviitta 20.3.2013

Lisätiedot

6.9.2012 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 30. Vuokralle tarjotaan toimitilaa

6.9.2012 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 30. Vuokralle tarjotaan toimitilaa 6.9.2012 -Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 30 Oikeita ihmisiä asuntoasioihin TONNI Arif Hamidulla, LKV 041-537 6060 Jaakko Torvinen, LKV 041-537 6071 Marjaleena Leminen, LKV

Lisätiedot

Paljon juttua, katso sivut 4-6 -50% 33,90 (49,90) NOKKOS-KALKKI- INKIVÄÄRI -Nivelvaivoihin! Meiltä! Samsung UE32EH4005W

Paljon juttua, katso sivut 4-6 -50% 33,90 (49,90) NOKKOS-KALKKI- INKIVÄÄRI -Nivelvaivoihin! Meiltä! Samsung UE32EH4005W KATSO VahvaTassun HERKKU- TARJOUS sivulta 3. Eläintarvikeliike VahvaTassu 12.3.2014 Joka talouteen Orimattilassa, Myrskylässä ja Pukkilassa. Jakelupainos n. 11 700 kpl Paljon juttua, katso sivut 4-6 Orimattilan

Lisätiedot

Hyvää Joulun tunnelmaa ja lempeää Uutta Vuotta 2011. Y Kiitos Asiakkailleni kuluneesta vuodesta! Y Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält

Hyvää Joulun tunnelmaa ja lempeää Uutta Vuotta 2011. Y Kiitos Asiakkailleni kuluneesta vuodesta! Y Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält YPÄJÄN TAKSI YPÄJÄLÄINEN Puh. (02) 727 1180 Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä Hyvää Joulua ja Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä

Lisätiedot