maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA LIKITALON MAALISKUU Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta maininki 1

2 maaliskuu 2010 Tyylissä on taikaa Maininki näyttää siltä miltä sinäkin!"#$%$%&'()*+),,)-./% $&/#%-'#'&'+&$'#'+%3-4.+$%-)#/0+-.()-$.5)#'+%,,)3-6&.$%%3-4.+%- ),,)-'17-4%-8*.+.'*.8%++&4%-,&./#2%%,.4%3-4.#(+%-$&$%%2-)# :)-$&/%%/%+-,%%#(,%%3-4.+%-)#-.()-4%-')-.2-#*%2-8716#'+1++0/009!-:0#2-60/0$0'+#-%/%'#-$)'$&'+)(&%-;)'%6#2-$&&$%&'#< %64)$'#-/%#2-'#((03-)++0-')2-$%(+%#'+%-$&/%((#'+%-,%%#(,%%-)'#+)((0029- ()((%9-B%%6+),,)-%'&$$%#5)2-)(0,0''0-,&$%2%.(.-+%6$.#++%%-,&$%2%-)(0,#'+0-%64)''%-4%-4&*< (%''%3-+&$$%-$%,,%++&2%-+%#-'#++)2-)#9-C%/.#++))2%,,)-.2-.((%-(&$#4.#5),,)-20$7#2)2-()*+#3-4.''%-*1/0$'1+002-*%%'+%+)(+%/%+-#*,#')+-4&&6#-')((%#'#2%-$&#2-*)-./%+9-C%/%((#'&&'-4%-%6$#'&&'- +0((7#2-+.#,##-%#5.2-$%&2)&'8#($&2-+%/.#29- (%#')2%-$)'$#%&$)%,%((%-)'# $##2+)#'+7/0(# &+&$'#-+&((&+- A)+*6.-E.'+)5+-4%-*)+#-%($&'#/&#((%-H0#/#-;#,%2)2-6%.++%%-'#'&'+&'< '&&22#++)(#4%2-+11(#2-+%&'+.4%9-G&/%$%/%($%5#,,)-+%64.%%-,#)(#$&/#< +&'+%-6&.$$#/#%-20$1,#0-A%2-"25)6''.2#2-+%#+)(#4%+%(.'+%9-G%&2)&'< 8#($&#''%-)#-'##'-$#+'%'+)((%9 Saaresta, Pirjo Huttunen H'9-I.88&$&&'+%-'## $)'0%#$%%29-JK9L9-'##66)+002-$)((.4%- +&22#2-/)66%2-$)'002-80#29 Olipa linjasi klassinen tai tiukan trendikäs, tyylisi löydät meiltä onhan meillä siihen silmää ja valikoimaa! Tervetuloa sovittamaan! maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI 4 18 Etu Stockmannin kanta-asiakkaille: Normaalihintaiset silmälasit, aurinkolasit ja piilolinssit -20 % Etu voimassa Ajanvaraus näöntarkastukseen puh. (02) myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Seppo Sutela 4 Päivi Himanen sisustaa 9 Saarten Triennaali 12 Minä hirvensalolainen, Jethro Rostedt 16 Pienten puolella 18 Jan Anderssonin Taiteilijatalo 22 Helena Likitalon maaliskuu 16 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras Sisustajan valoisa kevät Päivi yrittää muistuttaa suomalaisia siitä, että koteja tehdään ensisijassa omaan käyttöön, ei vieraita varten. WÄINÖ AALTOSEN JALANJÄLJILLÄ V &.22%-JMMN-800+#,,)-/%#,.2#-$%2''%-6%$)2+%%-;#6/)2'%(..2-!"#$%9-;%(&'#,,)-$%'/%++%%-8)6*))2-1*+)#')+-4&&6)+-4&&6#-+022)O- (& %-,)6)2-*)(,%%23-(0*)(()-$)'$&'+%%-4%-$)'$)(()-&8)#+%-*%66%'< +&',%*5.((#'&&$'#%9- B%%6+),,)-'&&6,#)'-.2-+#)+)2$#2-$&/%2/)#'+040-!"#$%&'()*+$,$9- H#%2-,&&++.,,)-40($))2-(71'#,,)-,&#'+.,)6$#+3-4.#5)2-,&$%%2- P0#27-"%(+.2)2-.2-%'&2&+-$.+#,,)-(0*)((09-;02-,&&++#-;#6/)2'%(..2- Q</&.+#%%2%-/&.22%-NRMJ9-G.+#,7$$#-I%&++%6%22%''%-.2-'0#(1+)++1- $&(++&&6#*#'+.6#%((#')'+#-%6/.$$%%2%-'&.4)(&$.*+))2%9 P0#27-"%(+.')2-B)&6%-8)6&'+)++##2-SM-/&.++%-'#++)2-$&/%2/)#'+0402-,&#'+.%-/%%(#,%%2T-+)$),002-+&22)+&$'#-*02)2-+%#5)++%%23-')$0-+&$)<,%%2-(%*4%$$%#+%-$&/%2/)#'+04#09-C.#,#2+%%2-$&&(&&-(#'0$'#-+&+$#,&'< $.&(&4)2-+%#5)$%'/%+&'+%-4%-/##,)-/&.'#2%-)6#+1#')'+#-/%,,%#'+)2- $&/%+%#5)+.#,#2+%%9-P0#27-"%(+.2)2*%2-.(#-#+')-$&&(./%,,%#2)29 P"<')&6%2-8#+$0%#$%#2)2-8&*))24.*+%4%-'$**#&-,.*#$,$-.2-8# P0#27-"%(+.')2-4%(%240($#0-*1/#2-20$1/#''09-;02)((0-.2-.((&+-.'&&+)2< '%-,&&2-,&%''%-%$%+)),#$.2-$.+#,7$#2-'0#(1,#')''03-')$0-')2-/#)< 6)''0-.()/%2-,&#'+.,)6$#2-81'+1+1$')''09-E1*51#2-/&.'#-'#++)2-P"< B)&6%2-8&*))24.*+%4%$'#-"2+# '+09 C.#,#2+%,,)-$)'$)#'#,,0+-+&()/%+-+%8%*+&,%+-(##++1/0+-C&6$&-JMNN- <$&(++&&6#800$%&8&2$#*%2$$))'))29-A064)'+0,,)-+.&$.<$)'0$&&''%- +%#5)201++)(12-&'($%)*&9-:01++)( $&+'&++&-B&.,)2-4.*+%/%+-$&< /%2/)#'+040+T-/(#0(&1,)(234+3&5#))4&6(($#2++3&5,2(78,99(&:($$# %-/##$(&;99#0<=99"9-G%6'#22%2-$%&++%-*)#(()-/%(#+%%2-2)(40-2&.6+%- *%%'+%4%%9-E%%5#2-/%(#+'),%-/.#++%4%-'%%-.,% )(12-C&6$&&2-JMNS9 C.#2)2-,)6$#++0/0-+%8%*+&,%-.2-1*+)#'+17''0-C&6&2-W(#.8#'+.2-$%2'< '%-4064)'+)++0/0-X%,,%#'+)2-G&/%+%#5)201++)(1-+,-./-X"GYJMMR- B)&6%2-+.#,#22%2-(%%4)2+%,#2)2-)5)(( %*%2-(#'0$'#-%$+##/#'#%- 40')2#09-P"<')&6%%2-$&&(&& #2-JMM-40')2+0-4%-+.#/.,,)-'%%/%,<,)-(#'00-,&$%%29-A0')2)$'#-/.#-(##++10-$#64)#+')-+%#-'0*$78.'+#((%T-P"< B)&6%3-;.2$%#'+)2+#)-ZK3-JMRMM-C&6$&3-[%<')&6%\(&&$$&9].,9 >,??+&>4*,)( P0#27-"%(+.')2-B)&6%2-8&*))24.*+%4% Päivi Himanen on aurinkoisen valloittava persoona. Hirvensalolainen kahden lapsen äiti muuttaa monen maailmaa. K%&2)&5)2+%4&-4%(.'+&#-=+%(#%''%9-H0#/#-%'&#-1*< +))2'0-$&&'#-/&.++%-'%%8%',%%''%-4%-/%(,#'< +&#-/&.22%-NRR^-E..,%''%-'#'&'+&'%6$$#+)*< 5#$'#9-=+%(#%'+%-*02-.,%$'&#-+11(##2'0-/06#)2-$ $(%''#')2-8&.()2-$%&2)&'$0'#+1$')23-6.'.#'#%-8#2+.4%- 4%-*1/00-$%%.$')2'#)+.$1$ <-=+%(#%(%#'#((%-.2-(&.22.'+%%2-*1/0-$%&2)&5)2+%4&9- #+'))2#-/#6+%'#-&&'#-+%8%-20*50-%'#%+3-H0#/#-$)6+..9 Hotelli Centro on Päivin pitkäaikainen kohde. Lähes joka vuosi hän tekee sinne jotain uutta. Päivin kädenjälkeä on nähtävissä myös ravintola Roccassa. SUOMALAISEN SISUSTAMISEN HAASTEET X%#$$%-1(+#76.,%2++#2)2-+11(#-)#-.()-')-H0#/#2-4&++&3-8#+00-*02-B$%25#2%%/#'+%-+11(#0-,.2)'+#-(##%2-'+)6##< (#209-B&.,%(%#')+-$.5#+-./%+-'&*+))''%-$01+)++0/002-,%%<%(%%2-8#)2#0-4%- )'#,)6$#$'#-.(.*&.2))+-./%+- %#/%2-(##%2-%*+%#+%-2##5)2-$01++7%'+))'))2-20*5)29- I%,#2%%++#(%++#.#+%-)#-,#''002-,&&%((%-,%%#(,%''%- $01+)+0-2##2-8%(4.2-$&#2-B&.,)''%3-/%#$$%-2)-.2-+%6< $.#+)++&-/%6'#2%#')'+#-4&($#'##2-+#(.#*#29- H0#/#(()-'&&22#++)(&+172-(0*+7$.*+%-.2-%#2%-8.*4%< 8##6&'+&'9-;02)2-+%/.#++))2%%2-.2-(&.5%-+.#,#/%-6%+< $%#'&9- <-_2-,#)+#++0/0-(##$)6%+.4%3-,#+)2-#*,#2)2-(##$$&&9- F+)#')''03-$)#++#7''0-4%-$1(81*&.2))''%-.2-6&&*$%%3-4%-2)-,#+.#+)+%%2-&')#2-(##%2-%*+%#$'#3-H0#/#-$)6+..9 B0#(1+1'+#(.4)2-, )6#2+)#')'+#-/0*0#2)23- /%#$$%-B&.,)''%-,)#((0-.2-8%(4.2-'0#(1+)++0/00-')< '.2$#)2-/%#*+&)''%9-H0#/#-16#++00-,&#'+&++%%-'&.,%< (%#'#%-'##+03-)++0-$.+)4%-+)*5002-)2'#'#4%''%-.,%%2- $ )#-/#)6%#+%-/%6+)29 SISUSTAMISTA SAARILLA ;#6/)2'%(..2-,&&++%,#< 2)2-$&&'#-/&.++%-'#++)2-)#-.((&+-H0#/#(()-$./#2$%%2- +#)+.#'+%9- G%&8&2$#<#*<,#2)2-/##*+11-1((0++0)2- *1/#2- ;#6/)2'%(.''%3-4.'+%-(71+11-(0*)'-$%#$< $#- +%6/#++%/%9- I%8'#8)6< *))(()-+06$)00-.2-$.&(&2-4%-$%/)6)#5)2-(0*)#'11'9- H00'))-*)(8.'+#-*##*+0,0023-8&($$%#(),%%2-+%#-&#<,%%2-#(,%23-)++0-+%6/#+'#'#-%*+%&+&%-$.$.-8.6&$%((%- +##/#'+&22)(,%#'))2-%&+..2-'##6+1,00-/%6+)29-C&6< $&&2- '&&2+%%/#'+%- 6&&*$#'+%- H0#/#- )#-.()-.++%2&+- '+6)''#03-$.'$%-=+%(#%2-,%*+#6&&*$%+-./%+-)5)(())2-,#)()''09- 5&((%9-H%#$%((#'&&'-.2-$ $%22%(+%-406$)/003-4 maininki maininki 5

4 Päivin mukaan kodin pitäisi olla turvallinen pesä, jossa arki sujuu. On mietittävä liikeratoja, miten ihminen liikkuu. Eteisessä, keittiössä ja kylpyhuoneessa on ruuhkaa, ja ne mitoitetaan usein liian ahtaiksi. $.'$%-H0#/#-*%(&%%-%$+##/#')'+#-/%(/.%-+17,%%2-$)*#+< +1,#'+09- C0((0-*)+$)((0-'&.'#.''%-./%+-'%2))6%&$')+9-H0#/#(( $.*+)#2%-NRLM<(&/&2-$#/#+%(.3-^M<(&/&2-+%(.4%3-8&&+%(.4%9-G%#$#''%-+)*5002-8)6&'+))((#'#%-6),.2+< +)4%9-Y8)%-,)6)26%2+%<%'& $%-.2-&&5#'$.*5)3- +17((#'+00-,17'9-I1*1+%#$%#2)2-'.,#'+%,#2)2-)#-.()- H0#/#2-,.++.-/%%2-*02-+)$))-$)'+0/0,8#0-6%+$%#'&4%3-4.#''%-$%&2)&' $)020-.'%2%9-X##,)-/&.5)2-%#< $%2%-H0#/#-.2-+)* $#2-/)66%2-.8)+&' ,#$0- +&2+&&-,17'-,&$%/%(+%9-B&&22#+)(,%((#'&&'-4%-%#$%< +%&(&+&'-./%+-)*5.++.,%'+#-*02)2-/%*/&&$'#%%29 PÄIVI KERTOO KEVÄÄN TUULISTA!G)/0+-.2-'#'&'+%,#')2-%#$%%9-X%(.((%-.2-/.#,%9-:1+- )()+002-')($)0'+#-/%6./%#'),8%%-$%&++%3-#*,#'#(( %6/)-+)*50-81'1/#0-*%2$#2+.4%9-"#5.+-8&&8#22%+-./%+- 8#22%((%3-$%#$#''%-8&&2-)6#-'0/1#''09-G.6$)%$##(+.#'+)2-8#2+.4)2-6#22%(()-8%(%%/%+-,%++%8#2+%#')+-$%(&'+))+9- C)$'+##()#''0-$(%''#')+-$&.'#+-/)+.%/%+3-4%-,17'-2##''0- %#5.+-,%+)6#%%(#+3-8)((%/%3-/#((%999-E#8%&'-*##()2-,&'< +%%3-'%/)2-*%6,%%+%-+%#-,&'+))2-'#2#'+0-%2+%%-*1/02- '06,02-'#'&'+&$')(()9-C%8)+#+-/%(+%%/%+-')#2#03-)#$0- )200-8)($0'+002-'&&6#((%-6)+6.$&.')#((%3-/%%2-*)6$#(< (0-$&$#((%3-8)6*.'#((%3-/%(.#'#''%-/06)#''09-A%-8%6%'+%- $)/00''0-.2-*)+$)2-800'+0-$%#$$#%((%-20$1/0-*)()0-4%-*)6$$0-/#*6)09-H)($$0-#$$&2.#5)2-8)'&-4%-$&22.2- '&&6'##/.&'-/.#-$#6$%'+%%-$.$.-$.5#2-#(,))2`! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Pasi Leino ja Tiina Törnström Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Itäinen Rantakatu 46, Turku avoinna ark , la gsm maininki maininki 7

5 KIITORADAN KEVÄT 2010 VARAA PIAN! Puh Niko Kivelä Pete Sami Kosonen Hedberg!"#$%&'&&(%))*+,( $,+*)%)-$../(0&( %+*&/0&-11/( Saarten Triennaali 2011 tarjoaa monenlaisia tekemisen mahdollisuuksia. Tämän jutun vinkeät kuvat ovat edellisestä Triennaalista vuodelta Lauri Koskinen STAND UP SHOW & DINNER SAMI HEDBERG, PETE KOSONEN SAMI HEDBERG, NIKO KIVELÄ KIITORADAN SHOWPAKETIT 43 eur/hlö Hinta sisältää illallisen sekä esityksen SHOW & DINNER VARIETEE PETE POSKIPARTA, LAURI KOSONEN Pete Poskiparta UUTUUS! LASER- AMMUNTA Uudenlainen pelikokemus! Erinomainen ajanviete ryhmille 2-6 henkilöä/rata. 3 samankokoista tilaa jotka voidaan tarvittaessa yhdistää MONIA PELIVAIHTOEHTOJA -sorsanmetsästys -villieläinammunta -länkkäriammunta jne. L*-("0"H>)' L*1($%&M%0HLH>)' L*N%%#(/'H' L*3"0)"'"O(/4"H&))'!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20" 3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< C.40G#H/'(*(&IHJ0%(4D(&$((0)/%&DE)2FKI(*!"#"$%"&'"()*(+"&,-&)+-.*$%"&/0123 Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Tänään grillattu kuuma broileri 6,79 /kg Huskon loimulohi 16,90 /kg Kölikatu 2, TURKU Kotikeittiön kreikkalainen salaatti 12,40 /kg Maukasta maaliskuuta! Maaliskuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Mestaripalvin krepsit 12,35 /kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su Saarten Triennaali SAARTEN TRIENAALI 2011 ON VIRALLINEN OSA KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIA H#6/)2'%(.23-G%$'$)66%2-4%-B%+%/%2-%(&))(< ()-'#4.#++&/%-B%%6+)2-C6#)22%%(#-+.+)&+)+%%2- )2'#-/&.22%-4064)'+1$')''002-+.#'+%-$)6+%%9- G%#$#(()-'%%6)(%#'#(()-'&&22%++&-$&(++&&6#+%8%*+&,%- +&())-.(),%%2-(%%4),8#-4%-,.2#8&.(#'),8#-$&#2-')-.(#-/&.22%-JMMK9-_(),,)-.'%-C&6$&-JMNN-F&6..8%2- $&(++&&6#800$%&8&2$#<86.4)$+#%9 H00.'%-C6#)22%%(#2-+%8%*+&,#'+%-.2-+.&$.$&&2- JMNN-(.8&((%9-:##+0-+&())-.(),%%2-$&#+)2$#2-4.-+%(< /)'+%-%($%)2-4%-C6#)22%%(##2-(##++1/#0-+&.++)#+%-+&())-,112+##2-)22)2-+0,02-/&.5)2-(.88&%9-C%/.#++))2%-.23-)++0-+%8%*+&,%+-./%+-$%#$#(()-%/.#,#%-4%-800.'#2-,%$'&++.,#%9->17'-,%2+)6))(+%-+.#/.+)+%%2-$%2'%%- +)6/)+&(())$'#` C6#)22%%(#<+%8%*+&,%2-+%/.#++))2%-.2-'%%5%-'%%< 6)(%#')+-$.+.&+&,%%2-%'&#2')&+&&2'%3-'%%5%-*)#50+- $.$..2+&,%%2-1*+))2-4%-+&+&'< +&,%%2- +.#'##2'%- ')$0- +%64.+%-,%*5.((#'&&$'#%-+)$),#'))2-4%- )'##2+1,#'))2-')$0-2&.6#(()-)++0- /%6++&2)#(()9-X&.5)2-JMNN-C6#)22%%(#%-.2-#5).#+&-2.#2-/&.5)2-%4%2-/0*#+)(()2- (%%4)2+&/%((%-/)6$.'+.((%9-;#6/)2'%(.< ')&6% /)6$.'+.2-$..(()$&+'&4%< 2%9-X&.5)2-JMMK-8)6&4%-.(#-61*,0''0- /%(,##2%-4.-*1/0-4.&$$.-4064)'+740-4%- $&(++&&6#+.#,#4.#+%-')$0-,,9-'%%6+)2- $.&(&+-4%-$#64%'+.9 B&&22#+)(,#''%-.2-+%64.+%-$)/00((0- JMNN-201++)(1+#(%%-+%#5)<-4%-$05)2+%#+.< 4)2-.'%%4#(()9-a6#2$*%((#2-$%6+%2.'+%-.2-/%6%++&-+#(.4%- $&/%+%#+)#(#4.#(()3-$&/%2/)#'+04#(()-4%-,&#(()-/%'+%%/#(< 8 maininki maininki 9

6 Antti Lehtinen esittelee Wäinö Aaltosen kotipaikkaa, Liisi Uusitalo soittaa viulua, mutta minne ovat matkalla Tuula Raatikaisen taiteilemat muurahaiset? ()-+%#+%4#(()9-F'##2+1,#'b..6&,#-4064)'+11-,17'-2&.6#< '.?025)#(()3-+%2''#<-+%#-,&#(()-8)6b.6,%2''#61*,#(()9- B%%6#(+%-(71+11-,#)(#$&/#+&$')((#2)2-4.&$$.-8%#$$.< 4%-4%-+#(.4%3-4.+$%-/.#5%%2-.++%%-C6#)22%%(#<$ %6/#++%)''%9-: #)5)+0023-)++0-;#6/)2'%(.2-'#(+%- +&())-.(),%%2-1$'#-+0((%#2)29-B%%6+)2-*%66%'+)(#4.#< 5)2-4%-,17'-%,,%++#(%#'+)2-.2-'11+0-*)+#-+%6++&%-'#< /)(+#,))2-+%#-+%(++%%23-$0150-?025#+6))2)#*#23-$)60+0-.*4)(,%61*,0-+%#-,&&+)2-61*+10-+.#,))2-1$'#2-+%#- 61*,0''09-:.#2-/&.5)2-800'+0-$)600,,)-[[[9B%%< 6)+X)6$.''%9c-D2)++#'#/&4)2-$%&++%-#(,.#++%&+&,#'#%- )6#-+%8%*+&,##29 C0''0-/%#*))''%-C6#)22%%(#/)6$.'+.''%-./%+-.(())+- $.(,)-$.&(&%-4%-80#/0$.5#+3-I&.'+%6#/&.6)2-$.&(&-4%- (&$#.3-;#6/)2'%(.2-$#64%'+.-')$0-2&.6#'.<-4%-(##$&2< +%8%(/)(&$)'$&$')+3->%6+#2-')&6%$&2+%3-G%$'$)66%2-4%-;#6/)2'%(.2-2&.6#'.')&6%+3-P0#27-"%(+.')2-')&6%3- H%%'#$#/#<.8#'+.-4%-*)#502-.8#'$)(#4.#5)2'%-.8#2+.< (#24%+3-&6*)#(&')&6%-;#6/)2'%(.2-;)#++.3-;#6/)2'%(.2- >%6+%+3-8&6'#')&6%-"BB-4%-C&6&2-B(%(.,9-_(),,)- /%6%&+&2))+3-)++0-,17'-/&.5)2-800'+0-.2-$& %(/#9-X%#$$%-2##2-)#-.(#'#$%%23-2##2-C6#)22%%(#2-JMNN- %/%&$')2%-+&((%%2-4064)'+0,002-6)#8%'-C&B(%2-+%(/#+%< 8%*+&,%-(%'$)++)(&6#2+))''09 B&&6#2-.'%-)5)((0-,%#2#< +&#'+%-+.#,#4.#'+%-4064)'+00-4.$.-1$'#2-+%#-1*+)#'+17''0-,&#5)2- $%2''%- +%8%*+&<,%23-4.$%-+&((%%2-(#'+%%<,%%2-.'%$'#-C6#)22%%(#%- JMNN9 Henna Halme ja esittelytyö Jan Anderssonin Life On A Leaf taitelijatalo on tässä kuvassa vielä keskeneräinen. Jotain samaa löytyy silti sivun 19 kuvista... 0*'1$(!2**'%2*(!3$4$%2.)!! 15)'2*)1*&'!6*,,$%)*/ Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. PLUSSA-KORTILLA Pirkka Appelsiinit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"##$%&''($'&)*!+''(',-#.%$'&''(/ Espanja 1,5 kg pussi 1 (0,99 kg) ilman korttia 1,99 ps (1,32 kg) Tarjous voimassa asti. 49 ps! K-SUPERMARKET HIRVENSALO, VANHA KAKSKERRANTIE 1 Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Puh Nyt näen myös AURINKOLASEILLANI! Silmälasien ostajana saat Optillisesta kaupan päälle aurinkolasit silmälasivahvuuksillasi - myös monitehot! Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä Ajanvaraus optikolle p. (02) maininki maininki 11

7 Huhtikuun saarelaisen valitsi Jethro. Saamme tutustua naiseen, joka on kiinnostunut siitä miltä talojen sisällä näyttää... - Kyllä minusta tulee kiinteistönvälittäjä isona. En vaihda tätä ammattia koskaan. Jethro Rostedt on tuore saarelainen. Esittelyjä hän ei ihan mahdottomasti kaipaa. Hän on tuttu mies vähintään joka viidennelle suomalaiselle. Miehestä kasvoi Suomen tunnetuin kiinteistönvälittäjä Diili-ohjelman myötä. Ja kun katsojaluvut ylsivät miljoonaan joka viidennen suomalaisen on täytynyt olla seuraamassa häneen ja Hjallis Harkimoon henkilöitynyttä ohjelmaa. minä hirvensalolainen Kuka: Jethro Rostedt, 33-vuotias kiinteistönvälittäjä, kolmen lapsen isä, kristitty en harras mutta kristitty kuitenkin, yhden vaimon mies. Oma saarihistoria: Lyhyt. Jethro Rostedt tarkistaa asian vaimoltaan: Henna, koska me muutettiin? Vastaus on se, että uuteen omakotitaloon muutettiin lokakuussa Kun mukulat aloittivat koulun. Harrastukset: Työnteko ja shakki Parasta saarilla: Luonto ja rauha. Perhe pääsi viime syksynä ensi kertaa sienimetsään ihan kotipihan tuntumassa. Kuukauden saarelainen on myös vuoden turkulainen 806#((0-.((&+-%#$%-8%(4.29->#+0-'##+0-40#- -T.#/&++&-.((%%29->)5#%*0''0$$ ,< $0+))23-2##2-+%,,#$&&''%-,#2&+-/%(#++##2- /&.5)2-+&6$&(%#')$'#9-B)-#(%*5&++#-,#2&%-C&6&2-8&.< ()'+%8&*&4%2%-2##23-)++0-+%64.'#2-$%*/#+-+.6#((%-$%#$#(()- +&6$&(%#'#(()9-:#,#+1$')((0-.(#-8%(4.2-'&&6),8#-,)6< $#+1'-$&#2-,#+0-/.#'#-$&/#+)((%9 <-B)-,#+0-d##(#'+0-40#3-2##2-$##'+%++%-.()2-/%(+%$&2< 2%2-+&22)+&#2-$##2+)#'+72/0(# =(+%()*5)2-+.#,#+< +%4%-(%'$#3-)++0-,#2&'+%-.2-$#64.#+)++&-)2),,02-$&#2- a.5.,<406/)2-,&6*#'+%3-4.#'+% &*&++&-s^-/&.< 5)2-%4%29 X.#'#-$&/#+)((%3-)++0-E.'+)5+#((% )(#,)6$$)< 40-,.2))2-?#'2)$'))23-,&++%-)#T <-C17-/#)-$%#$)2-/%8%%<%4%29-B&22&2+%#-)#-.()-$##2< +)#'+72/0(# )6*))''0-(%%+&%#$%%-D-'#((.#2-.((%%2- +7#''09-I%&%2+%#+%-8#5)+002-/%8%%80#/0209- <-_()2-'.'#%%(#2)2-#*,#2)23-$##22.'+&'+%-4%-6%$< '#'+0-4%-*%66%'+%2-%'&2+.4%T-8#)2#0-4%-#'.4%3-8%$'&4%-4%- (#++&'$%#'#%9 ROSTEDT EI KADU YHTÄ SATTUMAA E.'+)5+-, &(())2'%-$##2+)#'+72/0(#++040$'#-'%+< +&,%(+%9 <-B)-,#+0-)(0,0''02#-)2-$%5&3-.2-')-)++0-+&(#2-$##2< +)#'+72/0(#++040$'#9- F5)',) ((#$$7- "2+.2- *)#(()-+%6/#++%#'##2-,112+#,#)'9 <-F2-.((&+-+.5)((%$%%2-(%8')'+%-'%%$$%-*%%/)#((&+- +0'+0-%,,%+#'+%9->&++%-$&2-'#(,02#-%/%'#23-.(#2-4.- *%64.#++)(),%''%-$##2+)#'+72/0(#++040$'#9 A)+*6.-8%(4%'+%%3-)++0-*%%/))2%-.(#-,&&2-,&%''%- 8%8#2-%,,%++#9 <-e(0-$1'1-,#$'#3-*02-2%&6%%9 KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ KOHTASI TUNTEET ASUNNONVAIHDOSSA E.'+)5+#2-/##'#*)2$#2)2-8)6*)-,&&++#-.,%%2-&&+))2- $.+##2-/##,)-'1$'1209 <"(&))((%-%'&&-8%(4.2-1'+0/#03-(71+1#-'.8#/%-+.2+< +#-4%-+0,0-'&&2+%-/#)*0++#9-H%#$$%-.2-*1/02-,%+$%2-800''0-$)'$&'+%'+%3-'.8#/%+-8%(/)(&+3-8.*+##-A)+*6.- E.'+)5+-6%+$%#'&%-6%$)2+%%-.,%-+%(.-'%%6#(()9 G##2+)#'+72/0(# %#-)#3-+0,0-.(#-8)6*))(()-)2< '#,,0#2)2-.,%$.+#+%(.9-"'&2+.%-.(#-/%#*5)++%/%3- $&2-)2+#2)2-%($.#-$0150-/##'#*)2$#')(()-8)6*))(()- 8#)2)$'#9-F6#+1#')'+#-E.'+)5+-,%#2#+'))-8%(/)(&#'+%- +&(#+)602-;%%6(%2-$.&(&23-4.''%-8)6*))2-8.4%+-$01/0+9- C1+06-%(.#++%%-'1$'1((0-)'$%6#2-80#/0$.5#''%9 <-G&/#++)(#23-)++0-&&'#-%'&2+.-.(#'#-.((&+-#+')(()-$##2< +)#'+72/0(# $#%'#%9->&++%-.,%((%$#2-$.*5%(< (%-&&'#-$.+#-.(#-%'#%3-4.$%-,)2#-+&2+)#5)2-8&.()(()9- Jethro paljastaa, että haaveena oli muun muassa papin ammatti. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Olen shakin pelaajana kohtuuhyvä, 26 vuoden jälkeen. <-_()2-#+')-8## ,02-+%(.29-B)-.2-6%$)22)++&- 2##23-)++0-')-,#)((1++0#'#-/%6,%'+#-,17'-,&#+%-D-,&++%-.,%%2-$ ,0-.2-+)*+19 X.#'#-%4%+)((%3-)++0-$##2+)#'+72/0(#++040-!/0(#++0#'#!- #+')(())2-&2)(,%$.5#2-4%-+#)+)2$#2-,)6)2-6%22%(+%9- >&++%-+0,0-$.+#-.2-+&$)/%'+#-$&#/%((%-,%%((%3-/%#$$%- '%%6#((%-.((%%2$#29 <-E%2+%+.2++##2-)#-.()-/%6%%3-)#$0-,)6)26%22%((%- %'&,#2)2-+&&()''%-/0(++0,0++0-.()-.22)%-'11'<-4%-$)< /0+$1(,#((0-4%-+%(/)((%9-B##20-'&*+))''%-.()2-/%6,%%2- )6#$.#2)2-'%%6)(%#2)23-E.'+)5+-2%&6%%9 ALUEEN HINTATASOSSA KOETELLAAN KOHTA RAJOJA >&++%-,#(+0-;#6/)2'%( $##2+)#'+72/0(# $7$&(,%'+%f <-A.'-$1'1,1'-.(#'#-+)*+1-')#+'),02-$%*5)$'%2-/&.+< +%-'#++)23-/%'+%&'-.(#'#-.((&+-)6#(%#2)29-:1+-%(&)++%-.2-6%$)22)++&-/%6'#2-8%(4.23-)*$0-/0*02-(##$%%$#29-C022)-.2-+)*+1-'&*+))((#')2-$%((##+%-6%$)22&'$.*+)#+%9->#+)2- /.#'#-$%&2##'+#-'%2.%3-%(&)-.2-6%$)2+&,%''%-/0*02- (##%2$#2-2.8)%'+#9-B)-)#-/%6,%'+#-.()-8)($0'+002-*1/0- %'#%3-+&())-(#)/)#(,#7#+0-)22),,#2-+%#-,17*),,#29 <-;#6/)2'%( %$)22)++&-$%((##,8#%-+%(.4%- $&#2-,&#(()-%(&)#(()9-B#((0-.2-.,%+-*1/0+-4%-*& &.()2'%9 <-G&2-4%-4.'-%(&))(()-,&&++%%-LM-MMM-&&++%-#*,#'+0- D-+#)$%2+%-,)2))-8#+$0(()-&&'#$'#9-G.&(&6)'&6''#+-(.8< 8&/%+-$)'$)29 ;02-,#)++##-,17'3-)++0-%(&))(()-.2-$%%/.#+)++&-8.'< +#,)6$#2-$.$.#'#%-+.2++)4%3-,#''0-,)2))-6%4%-/%'+%%23-8%(4.2$.-+.'#%'#%''%-.2-6%$)2+%4#%3-4.+$%-')((%#'#%-*%< (&%/%+-4%-$&#2$%-8%(4.2-2##'+0-*%(&+%%2-,%$'%%9 <-A%-,#'+0-')-LM-MMM-%'&$%'+%-+&())9 SHAKKI JA JETHRO A)+*6.-E.'+)5+-$)6+..-*%66%'+%2))2'%-'*%$#2-8)(%%<,#'+%-Q</&.+#%%'+%-'%%$$%3-/0(#((0-*1/#2$#2-#2+)2'##< /#')'+#9 <--C01+11-, ) /#)-21+-%#$%%3-/%#$$%- /##$.2(.88&2%-.(+##2-6&.+'#26#'+)#(1((0-8)(%%,%''%3- *02-+&&,##9-A)+*6.-E.'+)5+#2-')&6%-.2-1((0+1'-1((0+1'-<- "2#2$%#'+)2-'*%$$#9 <-_()2-'*%$#2-8)(%%4%2%-$.*+&&*1/03-JZ-/&.5)2-40($))23-/%*/%*$.-8)(%%4%9 A%',#((%3-A.%$#,-4%-A)6.,)-+&()/%+-$)'$)2-*%%'< +%++)(&2-8%#$%2-800(()-4%-$&&2+)()/%+-+%6$.#2-$.6/#23-,#+0-4&+)((%%29-;)-'%%/%+-8&.()'+%%2-$)6+.%3-,#((%#'+%-.2-;#6/)2'%(.''%-%'&%9 <-=*%2-*1/0-4%-#*%2-*%&'$%%3-A%',#((%-'%2..-$.*< +)(#%%'+#-4%-$1')())3-$##22.'+%/%+$ ''0-.()/%+- '&$(%%$)$'#+- $) ;02-(&8%%-*.#+%%-%'#%23- )(()#/0+-,&&+` <-:1+-+0'+0-/.#-'%%5%- ')2- *%6*%$0'#+1$')23- )++0-,)#502-(%8'),,)-./%+- #*%2-6%&*%((#'#%3- A)+*6.-E.'+)5+-2%&6%%9 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN A.'-A)+*6.-E.'+)5+-.'+%%-4%-,11-%'&2+.4%3-.2-')&6%%/%- $&&$%&5)2-'%%6)(%#2)2-$##22.'+&2)),8#-'##+03-,#( %(.2-'#'0((09-;02-/.#-$&#+)2$#2-.((%-4.(()$#2- +&++&-$&/#$')2-.8)++%4%3-/%#$$%-+%&'+%((%-.2-,17'- /%2$$%-+&2+),&'-*#'+.6#%'+%9->&++%-')&6%%/%-'%%6)< (%#2)2-.2-$&22.2-'%%6)(%#2)2-D-,#$0(#-+&22&',)6$< $#20-/.#-8#+00-/)2)#(1*%66%'+&'+%9- Teksti ja kuvat: Sini Silvan Parasta saarilla on luonto ja rauha. Viime syksy oli ensimmäinen, kun oltiin sienestämässä ihan kotipihan tuntumassa. ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT 14 maininki maininki 15

9 Pienten puolella Kirjat HIIHTOKILPAILUT H)64%2+%#2%-NR9J9JMNM-4064)'+)++##2-;%%6< (%2-4%-G%$'$)66%2-$.&(&4)2-'86#2++#*##*+.< $#'%+9-G1(,0-+&&(#-/#*,.#-&($.2%-4%-/0(#(< (0-(&2+%-'%+.#-,)($)#2-/%%$%+%'.''%3-,&++%- '##+0-*&.(#,%++%-&6*)%+-*##*+040+-$#)6'#/0+- $.&(&2-8#*%(()-+)*512-()2$#2-1()#'72-$%2< 2&'+%)''%-(%5&2-/%66)((%9-F6#0-.(#-1*+))2'0- $%$'#+.#'+%O-4.$%#')2-(&.$$%<%'+)) %-8.4%+-$#(8%#(#/%+-)6#$'))29-"($&$%6'#2+%-.(#-$01+1-%#$%#'),,#2-(##$&2+%+&22)#(< (%-4%-(.8&(+%-4.$%#')(+%-(&.$%(+%-.'%((#'< +&#-$.(,)-*##*+0400-$#(8%#(&&29-G%#$$#-.'%((#'+&4%+- '%#/%+- 8%($# $%-.(#- '%%+&-(%*4.#+&$')2%-)6#-C&6&2-%(&))2-&6< *)#(&(##$$)#(+09-W()#'7-$%22&'+#-*#)2.'+#- $#(8%#(#4.#+%-4%-(%5&2-/%66)((%-20*+##2$#2- #+')-+)*+140-$%22%+&'(#88&4%-4%-h(%$%2.#+%9- C&22)(,%%-(#'0'#-6)%%(#%#$%#2)2-')(.'+&'- 4%-+%&$.,&'##$$#9-W*+)#')2-$#'%80#/02-40($))2-.(#-,&$%/%-%(.#++%%-*##*+.(.,%` Kolmasluokkalaisten pojat valmistautumassa kilpailuun. Yleisö kannusti hiihtäjiä ladun reunalla. Tyttöjen nopeimmat: 1. luokat: Iines Aho 2. luokat: Mimmi Lehto 3. luokat: Sonja Kielo 4. luokat: Danielle Barret 5. luokat: Tiia Puolakka 6. luokat: Alina Lehtimäki Poikien nopeimmat: 1. luokat: Joel Pelkonen 2. luokat: Julius Saarinen 3. luokat: Niilo Elomaa 4. luokat: nimeä ei saa julkaista 5. luokat: Santeri Blomberg 6. luokat: Joona Vienanlinna Maaliskuussa ilmestyy kotimainen tietokirja kestovaipoista G)'+./%#8%+-./%+-+&(())+-'&.'#+&#$'#-/##,)-/&.'#)2-%#$%2%3-$&2- /%#88%,%((#+-4%-<,%+)6#%%(#+-./%+-$)*#++12))+-6%+$%#')/%'+#9-G&< +%(.&5)((#'#'+%-4%-+)6/)15)((#'#'+0-/%#$&+&$'#'+%9-I%%+&-4%-)'+))+< +#'11'-./%+-,.5)62#2-/%&/%2*.#5.2-(0*+7$.*+#%9 >%(()#2))2-4%-')($)#2)-+17.*4)#2))2-+).'-.2-*%&'$%-4%-8)< 6&'+))((#2)2-+#)+.8%$)++#-2##2-%(.#++)(#4%(()3-4.-%'#%%2-8)6)*< +12))(()- $&#2-,&&+)2- $0'#+7#+0-*%66%'+%/%(()9- G#64%''%-.2-6&2'%'-/06#< /%(.$&/#+&'-')$0-/#2$#+- $)'+./%#88.4)2-+%#-+%6< /#++%/#)2-,%+)6#%%(#)2- *%2$$#,#')$'#9 Tiina Törnström BTJ Kustannus Oletko kiinnostunut asuntosijoittamisesta? Tervetuloa Asunto-osake sijoituksena -te taan ti klo Saat ajankohtaista tietoa asuntomarkkinoista, sijoitusasunnon ostamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen liittyvistä asioista sekä 1.6. voimaan tulevan asuntoyhtiölain vaikutuksista. Väliajalla tarjoilua. Rakentaminen Lisää pientaloja Hirvensalon Toijaisiin Illan ohjelmassa: Tervetuloa Olli-Pekka Saario, varatoimitusjohtaja, TOP Asunto-osake sijoituksena ja katsaus markkinoihin Hannele Honka, johtaja, Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy G%((#.#'+)2-,)+'0%(&)#5)2-4%-8#)2+%(.$.6++)()#5)2-/0< (##2-.2-'&&22#++)#((%-&&'#-8#)2+%(.%(&)9-"(&))2-$.$ #2-JL-*)*+%%6#%9-W,806#'+7<-4%-$%%/.#+&'(%&+%$&2+%- '%#-*)(,#$&&''%-+#)5.$'#-%(&))2-.'%((#'+&,#'<-4%-%6/#<.#2+#'&&22#+)(,%29-B&&22#++)(&'+%-+#)5.+)+%%2-.'.#+< +))''%-[[[9+&6$&9cg$%%/%*%$&-$.*5%''%-"'),%$%%< /%+9-;%$&'%2%$'#-/.#-$#64.#++%%-!C.#4%#'+)2-6#22)! Asuntosijoittamisen erityiskysymyksiä Tomi Rimpi, pankkilakimies, TOP Vuokravälitys ja sijoitusasuntopalvelu Juho Suviniemi, vuokra-asuntopalvelupäällikkö Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy OP-Sijoitusluotsi ja OP-Private varallisuutenne palveluksessa Veikko Karhulahti, pankinjohtaja, TOP!"#$%&'(())*+,,*-.!$/*).0)*!12/(-/!3! /-!98.-,7-)*!:#%,((';.-/!<.7+5!=/45!%&'(())*+,,*-. Paikka: Turun Seudun Osuuspankin Maariankadun konttori, Maariankatu 4, käynti sisäpihalta. Ilmoittautuminen mennessä op.fi/turunseutu tai p Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min 16 maininki maininki 17

10 Jan Anderssonin huikaiseva taitelijatalo on valmis Life on a Leaf projektin huipentumana oma kotitalo on esittelykunnossa. Jos antaisimme Anderssonille päätösvallan, hän tekisi saaristamme kaupunginosan, joka olisi suuren puun muotoinen ja jossa olisi hauskoja ja mielikuvituksellisia rakennuksia. Talojen ulkonäköä ei olisi rajoitettu ja rakennettu miljöö stimuloisi mielikuvitusta. Meille jokaiselle Jan Andersson suosittelee, että voisimme pohtia yksinkertaisempaa elämäntapaa ja ottaa itse vastuun siitä, miltä talomme näyttävät. Ja tietysti voisimme päästää sisäisen luovuutemme valloilleen! Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 18 maininki maininki 19

11 Reseptit Maaliskuussa tapahtuu Wäiski Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Diilit tehdään tyylillä... Kulttuurikeittokirja sinun mausteillasi G)/0+-JMNM-+&.-,%*5.((#'&&5)2-'%%6)(%#'#(()9-;%(&%,,)- $)60+0-$)#++.$#64%%-/%6+)2-&&5)+-4%-/%2*%+-6)')8+#+3-#'.0#< 5#2-8#+$.'+%-8&64)/)2))''0-+)*+1#*#2-*)6$$&#*#29-C%6+&- $ %-8%(4%'+%-%64)2-4%-4&*(%2-$6&&2&+3-$)66.-,17'- +%6#2%-6)')8+#2-+%&'+%((%9-I0*)+0-6)')8+#+-4%-+%6#2%+-NZ9^-,)22)''0-.'.#++))'))2T-H#$$)-B1640<X0#'02)23-P0#27- "%(+.')2-$.&(&3-P0#27-"%(+.')2-$.&(&+#)-L3-JMRMM-C&6< $&-8#$$)9'164%</%#'%2)2\+&6$&9c3-8&*-MSS-RMQSLKJ9 Mielipiteet Kevyenliikenteen yhteys Friskalasta Haarlaan ;#6/)2'%(.2-V6#'$%(%2-%'&#2%(&))(+%-.2-+)*+0/0-8#$%#')'< +#-+&6/%((#2)2-$)/1)2(##$)2+))2-1*+)1'-;%%6(%2-$.&(&2-4%- 80#/0$.5#2-+&2+&,%%29-:1$1#2)2-1*+)1'-$&($))-G%$'$)6< 6%2+#)2-$%&++%-4%-/%%+##-20#2-.(()2-/#($%'(##$)2+)#')2-+#)2-1(#++0,#')2-$%*+))2-$)6+%%29 Niko Aaltonen, Friskala SPR Hirvensalo, Stålarminkatu 33 tiistaisin klo terveyspiste, verenpaineen, verensokerin ja hb:n mittausta joka toinen keskiviikko (parilliset) klo ensiapuryhmä, perusensiapua torstaisin klo hyvän olon kerho, omaehtoista terveydenhoitoa torstaisin klo ystäväkerho, laitosvapaaehtoiset torstaisin klo miesten kerho, keskustelua ajankohtaisista aiheista ENSIAPUKURSSI (16 h) la-su Tied. ja ilm mennessä puh Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Kirjaston aukioloajat ma, to 13 19, ti, ke, pe Jos alhainen korkotaso miellyttää, siitä kannattaa pitää kiinni!""#$#%%#&'("&)*+$),-+-*+&#*.'"/%#+'##*+&0/,-/-#"/' 122*)"&),//'&-/,-/3)'&'/.*.,+*-+*"24&5#&$+-2%+&-/,/" %#*-)6#"7&*##"&8(9:('&"2(*+$22,2+*)'2&+"*)%%)*+4 0(*(&%+*22&;/,:)#*"#7&2%2-2&$.,)8:+&".,8##'4 /*/+""))*"#&'/,:)#4F+4 nordea.fi Teemme sen mahdolliseksi Nordea Pankki Suomi Oyj Taidekappelin tapahtumia ti 9.3. klo 19 Konsertti -Taidekappelin soiva tiistai Turun konservatorion Soiva tiistai -sarjan konsertissa esiintyy Markus Yli-Jokipiin johtama Turun konservatorion kamarikuoro su klo 16 Liedkonsertti Hugo Wolf vuotta Tiina-Maija Koskela, sopraano, Tuomas Lehtinen, baritoni Lotta Emanuelsson, piano, liput 10 e Taidekappelipäivät la Kevätpäiväntasaus klo 18 Operettia, operettia! Pia Pajala, sopraano ja Christian Julin, tenori klo 20 Konserttien väliajalla taiteilijatapaaminen ja kappelikaffet n. klo 20 Juha- Pekka Vikman ystävineen soittaa kamarimusiikkia yökonsertissa su Marian päivä Taidekappelissa klo 11 Musiikkijumalanpalvelus, kolehti klo 12 Kappelikaffet ja myyjäiset Taidekappelin hyväksi klo 18 Ave Maria konsertti, Oopperakammari ry, Liput 10 e su klo 14 Turun ja Järvenpään Suzuki-koulun oppilaiden konsertti, liput 5 e ma to 1.4. klo 12 joka päivä Hiljaisen viikon hetki sanoin ja sävelin Kuvataiteilija Rauno Luttinen Maisema- ja naamatauluja Näyttely avoinna: ma-pe klo 11-16, to klo ja la-su Hyvän palvelun ja huippulaadun erikoisliike. Ma-pe La Yliopistonkatu 10 Turku Puh turunpukumyynti.fi 20 maininki maininki 21

12 Maaliskuussa tapahtuu Seurakunta Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo ja Näin saatiin uutisleipä, rohdinpaita ja lypsymaito - Perinnepäivät Hennalassa 6.3. klo 10-15, 7.3. klo ja 8.3. klo Kaikenikäisten Missiotreffit laskettelurinteiden laavulla su 7.3. klo Tule ulkoilemaan makkaralle, kahville, mehulle, juttelemaan. Iltapäivä perheille ja pariskunnille su Hirvensalon kirkossa klo Piristystä parisuhteeseen -luento parisuhteen kiemuroista. Mukana Eva ja Atte Korhonen. Lastenhoito järjestetty. klo 17 Missiomessu teemalla Kaksin aina kaunihimpi? - mukana Eva ja Atte Korhonen. Myös perheettömät tervetulleita. Sanaa ja säveliä. Iltapala ja lastenhoito. Kinkerit su klo 13 Kakskertatalolla Liput salkoon maanantaina 8.3! Maaliskuun 8. päivänä tulee kuluneeksi 116 vuotta Hirvensalon suuren pojan, akateemikko Wäinö Aaltosen syntymästä. Hirvensalon kansalaisjärjestöt ovat vedonneet vuodesta 1989 lähtien saaren asukkaisiin juhlaliputuksen toteuttamiseksi kansalliskuvanveistäjämme syntymäpäivänä. Myös Turun kaupunki on osallistunut liputukseen Hirvensalon sillalla ja kaupungin laitoksissa. Kaava-asiaa Wäiskin koululla Keskiviikkona klo 19 WA-koululla kaikille avoin yleisötilaisuus, aiheena Hirvensalon Osayleiskaava, esitelmöijänä Olavi Ahola Ympäristö- ja kaavoitusvirastosta. Järjestäjänä Hirvensalo-seura Ry, ennen yleisötilaisuutta klo 18 seuran sääntömääräinen vuosikokous. Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Huhtikuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininkilehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi H O R O S K O O P P I Maaliskuussa juhlii Kalat ( ) Alkukevät on Kalojen juhla-aikaa. Mielikuvituksellinen ja haaveiluun taipuvainen Kalat on myötävirran kulkija, joka seuraa elämää herkillä vaistoillaan. Hän aavistaa kanssakulkijoiden mielentilat nopeammin kuin he itse. Saarilla asuva Kala on luonnollisesti kuin kotonaan vesielementti on aina lähellä. Anna laiskanpulskeaan elämäntapaan taipuvaiselle Kalamerkin edustajalle lahjaksi jotain, mikä kannustaa liikkumaan. Helenan maaliskuu Aktiivinen maaliskuu Helena Likitalo tekee maaliskuussa töitä, pyytää silakoita ja tapaa ystäviä L00$06#20-+17'$)2+)()/0-;)()2%-I#$#+%(.-'&$$&(.#-+7#''002-80#/#++0#2-)6#-2)&/.(.#5)2-4%--+)6/)1'$)'$&$')2-/0(#((09- ;02-/%#*+.#-LM-/&.5)2-40($))2-/0)'+7/%'+&&+172-+)6/)1'< $)'$&$')''%-(%'+)22)&/.(%2-/%'+%%/%2-(00$06#2-+)*+0/##2-')$0-5#%?)+)'</%'+%% #+0,#'))29-E)#(&2-/&.5)2-%4%2-* %$%2&+-+17%#$%2'%-8&.(#$'#-$%*5)2-+)*+0/02-$)'$)29-I#'0$'#-*0< 2)((0-.2-#(+%/%'+%%2.++.%-E%#'#.2->)*#(0#')''09 i-c178#'+))2-/%#*+&,#2)2-)#-6%'#+%-,#2&%3-'#((0-'%,%((%-+%8%%2- ')$0-2)&/.(%2-+)6/)15)2*.#+%4#%3-)++0-'%#6%%2*.#5.2-*)2$#(7$&2< +%%9-X%#2-$)66%2-.()2-( #+')2#-/0060'+0-8%#$%'+%-/ %#$%%23-;)()2%-$)6+%%9 C172-/%'+%8%#2.2%-;#6/)2'%(.''%-%'&/%-;)()2% (#$#- $1,,)2)2-/&.5)2-%4%2-$0121+-?%#(%+#2.+&22)#((%9->17'-(#2+&4)2- +%6$$%#(),#2)2-.2-*02)2-8#+$0%#$%#2)2-*%66%'+&$')2'%9 BUUKATTU KALENTERI >%%(#'$&&''%-;)()2%-'&&2+%%-1*5)$'#-/##$.2(.8&$'#--$.&(&+&'<,%+$%(()-C%,8)6))2-(00$06#80#/#(()3-,&++%-(.8&+-/##$.2/%#*+))+- $&(&/%+-,&#''%-,)6$)#''09-_*4)(,%''%-.2-'#(%$$%2&.+%2-/)+.%- E1,0++1(02-E77(0''0-1'+0/08%6#'$&2+#)2-,&$%2%-')$0-(00$)+#)< +))2-.8#'$)(#4.#5)2-'8)$'#<201+)(,02-$%+'.,#2)29-B)-8#+00-20*< 503-$.'$%-)'#+1$')''0-'.#++%%-'%$'.b.2#%-;)()2%2-2&.6#2-(%8'#3- _((#9-;)()2%-.2-/%6%22&+-$%()2+)6#'+%%2-%#$%%-,17'-#((%2#'+&4%#< '#(()-1*5)''0-1'+0/0++06#)2-$%2''%9- i-_(),,)-$&+'&2))+-8.6&$$%%,,)-()#5)#$'#-4%-2%#'/)6$.'< +.$'#3-,&++%-#+')-'%2.23-)++0-,)#+0-.2-/##'# *02-2%&6%%9 Teksti ja kuva: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

13 24 maininki

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 HAnki ihana olo uutta valoa uutta iloa Unohda kevätväsymys ja nakkaa talviturkki ullakolle, nyt on aika herätä kevääseen. Tule kanssamme viettämään Hyvän Olon teemapäiviä 27.2.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry.

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. JALASJÄRVI 11.10.2014 25 tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. päivitetty 11.10.2014 klo 19.20 MM 1. Järvinen Tarmo JST 43 43 38 48 40 212 2. Mäkinen Mauno VaaTi 41 43 44 40 40 208 3. Tammi Aimo TurTi

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Kaukaharjukeskuksen kesäkuun ohjelmia

Kaukaharjukeskuksen kesäkuun ohjelmia Maanantai 30.5 14 15 Nääsvillen muistijumppa. Kertamaksu 4 Tiistai 31.5 Keskiviikko 1.6 10 Teatteriryhmä. Ohjaajana Riku Laakkonen PiiPoosta Torstai 2.6 14 Hengellisiä yhteislauluja laulattaa Elna, Risto

Lisätiedot

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU!

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! MAANANTAISIN HARJUMAJALLA KLO 18.00. KOULU ON TARKOITETTU ALLE 12-VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLE. HIIHTOKOULU SISÄLTÄÄ HIIHTOHARJOITTELUA JA LEIKKEJÄ. HIIHTOKOULUN PAKKASRAJA

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

TSA:N SEURAENNÄTYKSET

TSA:N SEURAENNÄTYKSET TSA:N SEURAENNÄTYKSET KIVÄÄRILAJIT (laji, sarja, ampuja, ennätys, vuosi) Vapaakivääri 300 m. 3x40 ls Y Heikki Ranne 1154 (2000) 60 ls makuu Y Heikki Ranne 596 (1989) joukkue Y (Kärppälä, Ranne, Sjöberg)

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 AIKATAULU BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 PERJANTAI 11.4.2014, MATINKYLÄN JÄÄHALLI Matinkartanontie 9-11,

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET N0 0,km Hilma Ampuja Lahden Hiihtoseura 00:0:, 00:00:00,0 Lahja Kallinen Lahden Hiihtoseura 00::, 00:0:, 8..0 0:: M0 0,km 0 Leo Rajaniemi Lahden Hiihtoseura 00:0:09, 00:00:00,0 Hermanni Latonummi Hollolan

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Vanha Kanava, Kansola

Vanha Kanava, Kansola Vanha Kanava, Kansola 5.9.2010 Miehet 60 v 1 Soini Korhonen 3724 gr 2 Jaakko Villanen 2595 gr 3 Seppo Summanen 2499 gr 4 Kalevi Lyytikäinen 1977 gr 5 Eero Lempiäinen 1512 gr 6 Reijo Siitonen 1505 gr 7

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu Mikkelin Ampujien Ampuma-Areena 13. - 14.02.2016 11:05:19 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Timo Puisto MA 94 99 95 99 100 98 585 2. Olli Hahl MA 96 99 98 93 99 96 581 3. Juho Katajamaa KuusA 96 97 96

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

SM-kilpailut Tulokset. Helsingin Työväen Luistelijat ry. Helsingin Luistinkiitäjät ry. 500m Miehet 1.osa 2.osa

SM-kilpailut Tulokset. Helsingin Työväen Luistelijat ry. Helsingin Luistinkiitäjät ry. 500m Miehet 1.osa 2.osa 500m Miehet 1.osa 2.osa yht.pisteet ero 1 30 Mika POUTALA HTL 36,50 37,04 73,54 2 44 Tuomas NIEMINEN SU 37,09 37,92 75,01 1,47 3 37 Risto ROSENDAHL HTU 38,15 37,77 75,92 2,38 4 52 Markus PUOLAKKA HLK 38,59

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Tytöt 5.v 40m 1. Helmi Moisio 10.0 2. Nella Suuronen 10.0 3. Jenniina Pöyhönen 10.4 4. Kira Karjalainen 10.6 5. Anna Kuronen 11.1 6. Seela Säntti 11.3 7. Viivi Kytöjoki 11.6

Lisätiedot

Laji 1, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 10-11 v # Nimi Synt Pisteet FINA Aika Tila Seura

Laji 1, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 10-11 v # Nimi Synt Pisteet FINA Aika Tila Seura Sivu: 1 Päivämäära: 10 joulukuu 2015 Aika: 09:14:25 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) Kilpailu: RaUS Cup 7.12.2015 Kilpailun paikkakunta: Rauma Järjestäjä: Kilpailunjohtaja: Heidi

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

Manno Laakson muistopainit

Manno Laakson muistopainit Tytöt 27 kg Tytöt 27 kg N 1. Runde Alondra Pereda (Janakkalan Paini-Ilves- Mari Kuisma (Hyvinkään Painiklubi) 4,0 : 0,0 4 : 0 00:14 SS 4; N 1. Runde Nea Turpeinen (Karkkilan Urheilijat) - Janna Hakala

Lisätiedot

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä 16.8.2012 TULOKSET P4 (2008 - ) 40 m 1. Hermanni Mäkinen 11,3 2. Jasper Kieho 11,7 3. Otto Uusitalo 11,9 4. Rasmus Salminen 12,3 5. Henri Hyytiäinen 12,5

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Aluemestaruuskilpailu 50 m kivääri

Aluemestaruuskilpailu 50 m kivääri Tyrri Kouvola 16:14:07 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Jouni Jokinen KuusA 97 98 99 100 96 97 587 2. Juha Haavisto KuusA 94 93 94 93 98 98 570 3. Sami Korhonen KuusA 92 93 92 92 95 93 557 50m Kivääri

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat helmikuussa 2016

Lähitori Kuusela tapahtumat helmikuussa 2016 Lähitori Kuusela tapahtumat helmikuussa 2016 Viikko 5 (1.2. 7.2.) Ma 1.2. - Klo 9.00-14.00 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Maisemanvaihdos. piristää. Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016. Ryhmäetu. Sormisyötäviä ja vihershotteja. Tutustu kokoustiloihin etukäteen

Maisemanvaihdos. piristää. Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016. Ryhmäetu. Sormisyötäviä ja vihershotteja. Tutustu kokoustiloihin etukäteen Ryhmäetu Kun varaat kokous- tai ryhmämatkan vähintään 20 hengelle. Kysy lisää! Maisemanvaihdos piristää Ryhmä- ja kokousmatkat talvi & kevät 2016 Sormisyötäviä ja vihershotteja Laajensimme kokoustarjoiluja.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016

MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016 MYYRMÄKITALON TAPAHTUMAT HUHTIKUUSSA 2016 Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet ovat maksuttomia! 4.4. 9.4.2016 ma-pe klo 9 20, la klo 10-16 Poistokirjamyynti Myynnissä poistokirjoja 50 snt/ kpl Tapahtumapaikka:

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016 Mielenvireys ry:n Jäsentiedote 4/2016 Taas eletään vuoden pimeintä aikaa. Loppuvuosi tuo mukanaan erilaisia tapahtumia ja juhlia. Mielenvireydessä vietämme mm. mielenterveysviikkoa, kynttilätapahtumaa,

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

2 Suomen kielen äänteet

2 Suomen kielen äänteet 1 Ruudulla on ensin vain Ali. Linkit kolmeen suomen kielen äänteiden alakokonaisuuteen (2.1 Kirjaintarjottimeen, 2.2 Yksittäisiin äänteisiin sekä 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi) ilmestyvät ruudulle

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY

TSEMPPIS JOUKKUEKILPAILU TEXAS SCRAMBLE Lakeside Golfin Pirunpelto-kentällä 1.8.2011 EASY väylällä pelattujen erikoisrastien pisteiden määrä (max 51 pistettä). EASY Gerkman Elmo Honkoliini Riku 45 Palo Tomi Järvinen Teemu Kyllönen Lenni 49 3) Lahtinen Jenna Leminen Fia 67 Nurkkala Olivia Jenna

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Sakkoeritt. Loppuaika Ero

Sija Nimi Seura Sakkoeritt. Loppuaika Ero Naiset 9 vuotta 2 km V 1. Ellinor Halonen Närpes Kraft Biath0+0=0 8.56,7 Miehet 9 vuotta 2 km V ====================== 1. Tuomas Paalanen Kangasniemen Kalsk0+0=0 9.55,0 Naiset 11 vuotta 2 km V 1. Iida

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Viikko 45 (2.11.-8.11.) Ma 2.11. - Klo 9-14 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot