maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA LIKITALON MAALISKUU Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta maininki 1

2 maaliskuu 2010 Tyylissä on taikaa Maininki näyttää siltä miltä sinäkin!"#$%$%&'()*+),,)-./% $&/#%-'#'&'+&$'#'+%3-4.+$%-)#/0+-.()-$.5)#'+%,,)3-6&.$%%3-4.+%- ),,)-'17-4%-8*.+.'*.8%++&4%-,&./#2%%,.4%3-4.#(+%-$&$%%2-)# :)-$&/%%/%+-,%%#(,%%3-4.+%-)#-.()-4%-')-.2-#*%2-8716#'+1++0/009!-:0#2-60/0$0'+#-%/%'#-$)'$&'+)(&%-;)'%6#2-$&&$%&'#< %64)$'#-/%#2-'#((03-)++0-')2-$%(+%#'+%-$&/%((#'+%-,%%#(,%%-)'#+)((0029- ()((%9-B%%6+),,)-%'&$$%#5)2-)(0,0''0-,&$%2%.(.-+%6$.#++%%-,&$%2%-)(0,#'+0-%64)''%-4%-4&*< (%''%3-+&$$%-$%,,%++&2%-+%#-'#++)2-)#9-C%/.#++))2%,,)-.2-.((%-(&$#4.#5),,)-20$7#2)2-()*+#3-4.''%-*1/0$'1+002-*%%'+%+)(+%/%+-#*,#')+-4&&6#-')((%#'#2%-$&#2-*)-./%+9-C%/%((#'&&'-4%-%6$#'&&'- +0((7#2-+.#,##-%#5.2-$%&2)&'8#($&2-+%/.#29- (%#')2%-$)'$#%&$)%,%((%-)'# $##2+)#'+7/0(# &+&$'#-+&((&+- A)+*6.-E.'+)5+-4%-*)+#-%($&'#/&#((%-H0#/#-;#,%2)2-6%.++%%-'#'&'+&'< '&&22#++)(#4%2-+11(#2-+%&'+.4%9-G&/%$%/%($%5#,,)-+%64.%%-,#)(#$&/#< +&'+%-6&.$$#/#%-20$1,#0-A%2-"25)6''.2#2-+%#+)(#4%+%(.'+%9-G%&2)&'< 8#($&#''%-)#-'##'-$#+'%'+)((%9 Saaresta, Pirjo Huttunen H'9-I.88&$&&'+%-'## $)'0%#$%%29-JK9L9-'##66)+002-$)((.4%- +&22#2-/)66%2-$)'002-80#29 Olipa linjasi klassinen tai tiukan trendikäs, tyylisi löydät meiltä onhan meillä siihen silmää ja valikoimaa! Tervetuloa sovittamaan! maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI 4 18 Etu Stockmannin kanta-asiakkaille: Normaalihintaiset silmälasit, aurinkolasit ja piilolinssit -20 % Etu voimassa Ajanvaraus näöntarkastukseen puh. (02) myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Seppo Sutela 4 Päivi Himanen sisustaa 9 Saarten Triennaali 12 Minä hirvensalolainen, Jethro Rostedt 16 Pienten puolella 18 Jan Anderssonin Taiteilijatalo 22 Helena Likitalon maaliskuu 16 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras Sisustajan valoisa kevät Päivi yrittää muistuttaa suomalaisia siitä, että koteja tehdään ensisijassa omaan käyttöön, ei vieraita varten. WÄINÖ AALTOSEN JALANJÄLJILLÄ V &.22%-JMMN-800+#,,)-/%#,.2#-$%2''%-6%$)2+%%-;#6/)2'%(..2-!"#$%9-;%(&'#,,)-$%'/%++%%-8)6*))2-1*+)#')+-4&&6)+-4&&6#-+022)O- (& %-,)6)2-*)(,%%23-(0*)(()-$)'$&'+%%-4%-$)'$)(()-&8)#+%-*%66%'< +&',%*5.((#'&&$'#%9- B%%6+),,)-'&&6,#)'-.2-+#)+)2$#2-$&/%2/)#'+040-!"#$%&'()*+$,$9- H#%2-,&&++.,,)-40($))2-(71'#,,)-,&#'+.,)6$#+3-4.#5)2-,&$%%2- P0#27-"%(+.2)2-.2-%'&2&+-$.+#,,)-(0*)((09-;02-,&&++#-;#6/)2'%(..2- Q</&.+#%%2%-/&.22%-NRMJ9-G.+#,7$$#-I%&++%6%22%''%-.2-'0#(1+)++1- $&(++&&6#*#'+.6#%((#')'+#-%6/.$$%%2%-'&.4)(&$.*+))2%9 P0#27-"%(+.')2-B)&6%-8)6&'+)++##2-SM-/&.++%-'#++)2-$&/%2/)#'+0402-,&#'+.%-/%%(#,%%2T-+)$),002-+&22)+&$'#-*02)2-+%#5)++%%23-')$0-+&$)<,%%2-(%*4%$$%#+%-$&/%2/)#'+04#09-C.#,#2+%%2-$&&(&&-(#'0$'#-+&+$#,&'< $.&(&4)2-+%#5)$%'/%+&'+%-4%-/##,)-/&.'#2%-)6#+1#')'+#-/%,,%#'+)2- $&/%+%#5)+.#,#2+%%9-P0#27-"%(+.2)2*%2-.(#-#+')-$&&(./%,,%#2)29 P"<')&6%2-8#+$0%#$%#2)2-8&*))24.*+%4%-'$**#&-,.*#$,$-.2-8# P0#27-"%(+.')2-4%(%240($#0-*1/#2-20$1/#''09-;02)((0-.2-.((&+-.'&&+)2< '%-,&&2-,&%''%-%$%+)),#$.2-$.+#,7$#2-'0#(1,#')''03-')$0-')2-/#)< 6)''0-.()/%2-,&#'+.,)6$#2-81'+1+1$')''09-E1*51#2-/&.'#-'#++)2-P"< B)&6%2-8&*))24.*+%4%$'#-"2+# '+09 C.#,#2+%,,)-$)'$)#'#,,0+-+&()/%+-+%8%*+&,%+-(##++1/0+-C&6$&-JMNN- <$&(++&&6#800$%&8&2$#*%2$$))'))29-A064)'+0,,)-+.&$.<$)'0$&&''%- +%#5)201++)(12-&'($%)*&9-:01++)( $&+'&++&-B&.,)2-4.*+%/%+-$&< /%2/)#'+040+T-/(#0(&1,)(234+3&5#))4&6(($#2++3&5,2(78,99(&:($$# %-/##$(&;99#0<=99"9-G%6'#22%2-$%&++%-*)#(()-/%(#+%%2-2)(40-2&.6+%- *%%'+%4%%9-E%%5#2-/%(#+'),%-/.#++%4%-'%%-.,% )(12-C&6$&&2-JMNS9 C.#2)2-,)6$#++0/0-+%8%*+&,%-.2-1*+)#'+17''0-C&6&2-W(#.8#'+.2-$%2'< '%-4064)'+)++0/0-X%,,%#'+)2-G&/%+%#5)201++)(1-+,-./-X"GYJMMR- B)&6%2-+.#,#22%2-(%%4)2+%,#2)2-)5)(( %*%2-(#'0$'#-%$+##/#'#%- 40')2#09-P"<')&6%%2-$&&(&& #2-JMM-40')2+0-4%-+.#/.,,)-'%%/%,<,)-(#'00-,&$%%29-A0')2)$'#-/.#-(##++10-$#64)#+')-+%#-'0*$78.'+#((%T-P"< B)&6%3-;.2$%#'+)2+#)-ZK3-JMRMM-C&6$&3-[%<')&6%\(&&$$&9].,9 >,??+&>4*,)( P0#27-"%(+.')2-B)&6%2-8&*))24.*+%4% Päivi Himanen on aurinkoisen valloittava persoona. Hirvensalolainen kahden lapsen äiti muuttaa monen maailmaa. K%&2)&5)2+%4&-4%(.'+&#-=+%(#%''%9-H0#/#-%'&#-1*< +))2'0-$&&'#-/&.++%-'%%8%',%%''%-4%-/%(,#'< +&#-/&.22%-NRR^-E..,%''%-'#'&'+&'%6$$#+)*< 5#$'#9-=+%(#%'+%-*02-.,%$'&#-+11(##2'0-/06#)2-$ $(%''#')2-8&.()2-$%&2)&'$0'#+1$')23-6.'.#'#%-8#2+.4%- 4%-*1/00-$%%.$')2'#)+.$1$ <-=+%(#%(%#'#((%-.2-(&.22.'+%%2-*1/0-$%&2)&5)2+%4&9- #+'))2#-/#6+%'#-&&'#-+%8%-20*50-%'#%+3-H0#/#-$)6+..9 Hotelli Centro on Päivin pitkäaikainen kohde. Lähes joka vuosi hän tekee sinne jotain uutta. Päivin kädenjälkeä on nähtävissä myös ravintola Roccassa. SUOMALAISEN SISUSTAMISEN HAASTEET X%#$$%-1(+#76.,%2++#2)2-+11(#-)#-.()-')-H0#/#2-4&++&3-8#+00-*02-B$%25#2%%/#'+%-+11(#0-,.2)'+#-(##%2-'+)6##< (#209-B&.,%(%#')+-$.5#+-./%+-'&*+))''%-$01+)++0/002-,%%<%(%%2-8#)2#0-4%- )'#,)6$#$'#-.(.*&.2))+-./%+- %#/%2-(##%2-%*+%#+%-2##5)2-$01++7%'+))'))2-20*5)29- I%,#2%%++#(%++#.#+%-)#-,#''002-,&&%((%-,%%#(,%''%- $01+)+0-2##2-8%(4.2-$&#2-B&.,)''%3-/%#$$%-2)-.2-+%6< $.#+)++&-/%6'#2%#')'+#-4&($#'##2-+#(.#*#29- H0#/#(()-'&&22#++)(&+172-(0*+7$.*+%-.2-%#2%-8.*4%< 8##6&'+&'9-;02)2-+%/.#++))2%%2-.2-(&.5%-+.#,#/%-6%+< $%#'&9- <-_2-,#)+#++0/0-(##$)6%+.4%3-,#+)2-#*,#2)2-(##$$&&9- F+)#')''03-$)#++#7''0-4%-$1(81*&.2))''%-.2-6&&*$%%3-4%-2)-,#+.#+)+%%2-&')#2-(##%2-%*+%#$'#3-H0#/#-$)6+..9 B0#(1+1'+#(.4)2-, )6#2+)#')'+#-/0*0#2)23- /%#$$%-B&.,)''%-,)#((0-.2-8%(4.2-'0#(1+)++0/00-')< '.2$#)2-/%#*+&)''%9-H0#/#-16#++00-,&#'+&++%%-'&.,%< (%#'#%-'##+03-)++0-$.+)4%-+)*5002-)2'#'#4%''%-.,%%2- $ )#-/#)6%#+%-/%6+)29 SISUSTAMISTA SAARILLA ;#6/)2'%(..2-,&&++%,#< 2)2-$&&'#-/&.++%-'#++)2-)#-.((&+-H0#/#(()-$./#2$%%2- +#)+.#'+%9- G%&8&2$#<#*<,#2)2-/##*+11-1((0++0)2- *1/#2- ;#6/)2'%(.''%3-4.'+%-(71+11-(0*)'-$%#$< $#- +%6/#++%/%9- I%8'#8)6< *))(()-+06$)00-.2-$.&(&2-4%-$%/)6)#5)2-(0*)#'11'9- H00'))-*)(8.'+#-*##*+0,0023-8&($$%#(),%%2-+%#-&#<,%%2-#(,%23-)++0-+%6/#+'#'#-%*+%&+&%-$.$.-8.6&$%((%- +##/#'+&22)(,%#'))2-%&+..2-'##6+1,00-/%6+)29-C&6< $&&2- '&&2+%%/#'+%- 6&&*$#'+%- H0#/#- )#-.()-.++%2&+- '+6)''#03-$.'$%-=+%(#%2-,%*+#6&&*$%+-./%+-)5)(())2-,#)()''09- 5&((%9-H%#$%((#'&&'-.2-$ $%22%(+%-406$)/003-4 maininki maininki 5

4 Päivin mukaan kodin pitäisi olla turvallinen pesä, jossa arki sujuu. On mietittävä liikeratoja, miten ihminen liikkuu. Eteisessä, keittiössä ja kylpyhuoneessa on ruuhkaa, ja ne mitoitetaan usein liian ahtaiksi. $.'$%-H0#/#-*%(&%%-%$+##/#')'+#-/%(/.%-+17,%%2-$)*#+< +1,#'+09- C0((0-*)+$)((0-'&.'#.''%-./%+-'%2))6%&$')+9-H0#/#(( $.*+)#2%-NRLM<(&/&2-$#/#+%(.3-^M<(&/&2-+%(.4%3-8&&+%(.4%9-G%#$#''%-+)*5002-8)6&'+))((#'#%-6),.2+< +)4%9-Y8)%-,)6)26%2+%<%'& $%-.2-&&5#'$.*5)3- +17((#'+00-,17'9-I1*1+%#$%#2)2-'.,#'+%,#2)2-)#-.()- H0#/#2-,.++.-/%%2-*02-+)$))-$)'+0/0,8#0-6%+$%#'&4%3-4.#''%-$%&2)&' $)020-.'%2%9-X##,)-/&.5)2-%#< $%2%-H0#/#-.2-+)* $#2-/)66%2-.8)+&' ,#$0- +&2+&&-,17'-,&$%/%(+%9-B&&22#+)(,%((#'&&'-4%-%#$%< +%&(&+&'-./%+-)*5.++.,%'+#-*02)2-/%*/&&$'#%%29 PÄIVI KERTOO KEVÄÄN TUULISTA!G)/0+-.2-'#'&'+%,#')2-%#$%%9-X%(.((%-.2-/.#,%9-:1+- )()+002-')($)0'+#-/%6./%#'),8%%-$%&++%3-#*,#'#(( %6/)-+)*50-81'1/#0-*%2$#2+.4%9-"#5.+-8&&8#22%+-./%+- 8#22%((%3-$%#$#''%-8&&2-)6#-'0/1#''09-G.6$)%$##(+.#'+)2-8#2+.4)2-6#22%(()-8%(%%/%+-,%++%8#2+%#')+-$%(&'+))+9- C)$'+##()#''0-$(%''#')+-$&.'#+-/)+.%/%+3-4%-,17'-2##''0- %#5.+-,%+)6#%%(#+3-8)((%/%3-/#((%999-E#8%&'-*##()2-,&'< +%%3-'%/)2-*%6,%%+%-+%#-,&'+))2-'#2#'+0-%2+%%-*1/02- '06,02-'#'&'+&$')(()9-C%8)+#+-/%(+%%/%+-')#2#03-)#$0- )200-8)($0'+002-'&&6#((%-6)+6.$&.')#((%3-/%%2-*)6$#(< (0-$&$#((%3-8)6*.'#((%3-/%(.#'#''%-/06)#''09-A%-8%6%'+%- $)/00''0-.2-*)+$)2-800'+0-$%#$$#%((%-20$1/0-*)()0-4%-*)6$$0-/#*6)09-H)($$0-#$$&2.#5)2-8)'&-4%-$&22.2- '&&6'##/.&'-/.#-$#6$%'+%%-$.$.-$.5#2-#(,))2`! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Pasi Leino ja Tiina Törnström Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Itäinen Rantakatu 46, Turku avoinna ark , la gsm maininki maininki 7

5 KIITORADAN KEVÄT 2010 VARAA PIAN! Puh Niko Kivelä Pete Sami Kosonen Hedberg!"#$%&'&&(%))*+,( $,+*)%)-$../(0&( %+*&/0&-11/( Saarten Triennaali 2011 tarjoaa monenlaisia tekemisen mahdollisuuksia. Tämän jutun vinkeät kuvat ovat edellisestä Triennaalista vuodelta Lauri Koskinen STAND UP SHOW & DINNER SAMI HEDBERG, PETE KOSONEN SAMI HEDBERG, NIKO KIVELÄ KIITORADAN SHOWPAKETIT 43 eur/hlö Hinta sisältää illallisen sekä esityksen SHOW & DINNER VARIETEE PETE POSKIPARTA, LAURI KOSONEN Pete Poskiparta UUTUUS! LASER- AMMUNTA Uudenlainen pelikokemus! Erinomainen ajanviete ryhmille 2-6 henkilöä/rata. 3 samankokoista tilaa jotka voidaan tarvittaessa yhdistää MONIA PELIVAIHTOEHTOJA -sorsanmetsästys -villieläinammunta -länkkäriammunta jne. L*-("0"H>)' L*1($%&M%0HLH>)' L*N%%#(/'H' L*3"0)"'"O(/4"H&))'!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20" 3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< C.40G#H/'(*(&IHJ0%(4D(&$((0)/%&DE)2FKI(*!"#"$%"&'"()*(+"&,-&)+-.*$%"&/0123 Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Tänään grillattu kuuma broileri 6,79 /kg Huskon loimulohi 16,90 /kg Kölikatu 2, TURKU Kotikeittiön kreikkalainen salaatti 12,40 /kg Maukasta maaliskuuta! Maaliskuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Mestaripalvin krepsit 12,35 /kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su Saarten Triennaali SAARTEN TRIENAALI 2011 ON VIRALLINEN OSA KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIA H#6/)2'%(.23-G%$'$)66%2-4%-B%+%/%2-%(&))(< ()-'#4.#++&/%-B%%6+)2-C6#)22%%(#-+.+)&+)+%%2- )2'#-/&.22%-4064)'+1$')''002-+.#'+%-$)6+%%9- G%#$#(()-'%%6)(%#'#(()-'&&22%++&-$&(++&&6#+%8%*+&,%- +&())-.(),%%2-(%%4),8#-4%-,.2#8&.(#'),8#-$&#2-')-.(#-/&.22%-JMMK9-_(),,)-.'%-C&6$&-JMNN-F&6..8%2- $&(++&&6#800$%&8&2$#<86.4)$+#%9 H00.'%-C6#)22%%(#2-+%8%*+&,#'+%-.2-+.&$.$&&2- JMNN-(.8&((%9-:##+0-+&())-.(),%%2-$&#+)2$#2-4.-+%(< /)'+%-%($%)2-4%-C6#)22%%(##2-(##++1/#0-+&.++)#+%-+&())-,112+##2-)22)2-+0,02-/&.5)2-(.88&%9-C%/.#++))2%-.23-)++0-+%8%*+&,%+-./%+-$%#$#(()-%/.#,#%-4%-800.'#2-,%$'&++.,#%9->17'-,%2+)6))(+%-+.#/.+)+%%2-$%2'%%- +)6/)+&(())$'#` C6#)22%%(#<+%8%*+&,%2-+%/.#++))2%-.2-'%%5%-'%%< 6)(%#')+-$.+.&+&,%%2-%'&#2')&+&&2'%3-'%%5%-*)#50+- $.$..2+&,%%2-1*+))2-4%-+&+&'< +&,%%2- +.#'##2'%- ')$0- +%64.+%-,%*5.((#'&&$'#%-+)$),#'))2-4%- )'##2+1,#'))2-')$0-2&.6#(()-)++0- /%6++&2)#(()9-X&.5)2-JMNN-C6#)22%%(#%-.2-#5).#+&-2.#2-/&.5)2-%4%2-/0*#+)(()2- (%%4)2+&/%((%-/)6$.'+.((%9-;#6/)2'%(.< ')&6% /)6$.'+.2-$..(()$&+'&4%< 2%9-X&.5)2-JMMK-8)6&4%-.(#-61*,0''0- /%(,##2%-4.-*1/0-4.&$$.-4064)'+740-4%- $&(++&&6#+.#,#4.#+%-')$0-,,9-'%%6+)2- $.&(&+-4%-$#64%'+.9 B&&22#+)(,#''%-.2-+%64.+%-$)/00((0- JMNN-201++)(1+#(%%-+%#5)<-4%-$05)2+%#+.< 4)2-.'%%4#(()9-a6#2$*%((#2-$%6+%2.'+%-.2-/%6%++&-+#(.4%- $&/%+%#+)#(#4.#(()3-$&/%2/)#'+04#(()-4%-,&#(()-/%'+%%/#(< 8 maininki maininki 9

6 Antti Lehtinen esittelee Wäinö Aaltosen kotipaikkaa, Liisi Uusitalo soittaa viulua, mutta minne ovat matkalla Tuula Raatikaisen taiteilemat muurahaiset? ()-+%#+%4#(()9-F'##2+1,#'b..6&,#-4064)'+11-,17'-2&.6#< '.?025)#(()3-+%2''#<-+%#-,&#(()-8)6b.6,%2''#61*,#(()9- B%%6#(+%-(71+11-,#)(#$&/#+&$')((#2)2-4.&$$.-8%#$$.< 4%-4%-+#(.4%3-4.+$%-/.#5%%2-.++%%-C6#)22%%(#<$ %6/#++%)''%9-: #)5)+0023-)++0-;#6/)2'%(.2-'#(+%- +&())-.(),%%2-1$'#-+0((%#2)29-B%%6+)2-*%66%'+)(#4.#< 5)2-4%-,17'-%,,%++#(%#'+)2-.2-'11+0-*)+#-+%6++&%-'#< /)(+#,))2-+%#-+%(++%%23-$0150-?025#+6))2)#*#23-$)60+0-.*4)(,%61*,0-+%#-,&&+)2-61*+10-+.#,))2-1$'#2-+%#- 61*,0''09-:.#2-/&.5)2-800'+0-$)600,,)-[[[9B%%< 6)+X)6$.''%9c-D2)++#'#/&4)2-$%&++%-#(,.#++%&+&,#'#%- )6#-+%8%*+&,##29 C0''0-/%#*))''%-C6#)22%%(#/)6$.'+.''%-./%+-.(())+- $.(,)-$.&(&%-4%-80#/0$.5#+3-I&.'+%6#/&.6)2-$.&(&-4%- (&$#.3-;#6/)2'%(.2-$#64%'+.-')$0-2&.6#'.<-4%-(##$&2< +%8%(/)(&$)'$&$')+3->%6+#2-')&6%$&2+%3-G%$'$)66%2-4%-;#6/)2'%(.2-2&.6#'.')&6%+3-P0#27-"%(+.')2-')&6%3- H%%'#$#/#<.8#'+.-4%-*)#502-.8#'$)(#4.#5)2'%-.8#2+.< (#24%+3-&6*)#(&')&6%-;#6/)2'%(.2-;)#++.3-;#6/)2'%(.2- >%6+%+3-8&6'#')&6%-"BB-4%-C&6&2-B(%(.,9-_(),,)- /%6%&+&2))+3-)++0-,17'-/&.5)2-800'+0-.2-$& %(/#9-X%#$$%-2##2-)#-.(#'#$%%23-2##2-C6#)22%%(#2-JMNN- %/%&$')2%-+&((%%2-4064)'+0,002-6)#8%'-C&B(%2-+%(/#+%< 8%*+&,%-(%'$)++)(&6#2+))''09 B&&6#2-.'%-)5)((0-,%#2#< +&#'+%-+.#,#4.#'+%-4064)'+00-4.$.-1$'#2-+%#-1*+)#'+17''0-,&#5)2- $%2''%- +%8%*+&<,%23-4.$%-+&((%%2-(#'+%%<,%%2-.'%$'#-C6#)22%%(#%- JMNN9 Henna Halme ja esittelytyö Jan Anderssonin Life On A Leaf taitelijatalo on tässä kuvassa vielä keskeneräinen. Jotain samaa löytyy silti sivun 19 kuvista... 0*'1$(!2**'%2*(!3$4$%2.)!! 15)'2*)1*&'!6*,,$%)*/ Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. PLUSSA-KORTILLA Pirkka Appelsiinit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"##$%&''($'&)*!+''(',-#.%$'&''(/ Espanja 1,5 kg pussi 1 (0,99 kg) ilman korttia 1,99 ps (1,32 kg) Tarjous voimassa asti. 49 ps! K-SUPERMARKET HIRVENSALO, VANHA KAKSKERRANTIE 1 Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Puh Nyt näen myös AURINKOLASEILLANI! Silmälasien ostajana saat Optillisesta kaupan päälle aurinkolasit silmälasivahvuuksillasi - myös monitehot! Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä Ajanvaraus optikolle p. (02) maininki maininki 11

7 Huhtikuun saarelaisen valitsi Jethro. Saamme tutustua naiseen, joka on kiinnostunut siitä miltä talojen sisällä näyttää... - Kyllä minusta tulee kiinteistönvälittäjä isona. En vaihda tätä ammattia koskaan. Jethro Rostedt on tuore saarelainen. Esittelyjä hän ei ihan mahdottomasti kaipaa. Hän on tuttu mies vähintään joka viidennelle suomalaiselle. Miehestä kasvoi Suomen tunnetuin kiinteistönvälittäjä Diili-ohjelman myötä. Ja kun katsojaluvut ylsivät miljoonaan joka viidennen suomalaisen on täytynyt olla seuraamassa häneen ja Hjallis Harkimoon henkilöitynyttä ohjelmaa. minä hirvensalolainen Kuka: Jethro Rostedt, 33-vuotias kiinteistönvälittäjä, kolmen lapsen isä, kristitty en harras mutta kristitty kuitenkin, yhden vaimon mies. Oma saarihistoria: Lyhyt. Jethro Rostedt tarkistaa asian vaimoltaan: Henna, koska me muutettiin? Vastaus on se, että uuteen omakotitaloon muutettiin lokakuussa Kun mukulat aloittivat koulun. Harrastukset: Työnteko ja shakki Parasta saarilla: Luonto ja rauha. Perhe pääsi viime syksynä ensi kertaa sienimetsään ihan kotipihan tuntumassa. Kuukauden saarelainen on myös vuoden turkulainen 806#((0-.((&+-%#$%-8%(4.29->#+0-'##+0-40#- -T.#/&++&-.((%%29->)5#%*0''0$$ ,< $0+))23-2##2-+%,,#$&&''%-,#2&+-/%(#++##2- /&.5)2-+&6$&(%#')$'#9-B)-#(%*5&++#-,#2&%-C&6&2-8&.< ()'+%8&*&4%2%-2##23-)++0-+%64.'#2-$%*/#+-+.6#((%-$%#$#(()- +&6$&(%#'#(()9-:#,#+1$')((0-.(#-8%(4.2-'&&6),8#-,)6< $#+1'-$&#2-,#+0-/.#'#-$&/#+)((%9 <-B)-,#+0-d##(#'+0-40#3-2##2-$##'+%++%-.()2-/%(+%$&2< 2%2-+&22)+&#2-$##2+)#'+72/0(# =(+%()*5)2-+.#,#+< +%4%-(%'$#3-)++0-,#2&'+%-.2-$#64.#+)++&-)2),,02-$&#2- a.5.,<406/)2-,&6*#'+%3-4.#'+% &*&++&-s^-/&.< 5)2-%4%29 X.#'#-$&/#+)((%3-)++0-E.'+)5+#((% )(#,)6$$)< 40-,.2))2-?#'2)$'))23-,&++%-)#T <-C17-/#)-$%#$)2-/%8%%<%4%29-B&22&2+%#-)#-.()-$##2< +)#'+72/0(# )6*))''0-(%%+&%#$%%-D-'#((.#2-.((%%2- +7#''09-I%&%2+%#+%-8#5)+002-/%8%%80#/0209- <-_()2-'.'#%%(#2)2-#*,#2)23-$##22.'+&'+%-4%-6%$< '#'+0-4%-*%66%'+%2-%'&2+.4%T-8#)2#0-4%-#'.4%3-8%$'&4%-4%- (#++&'$%#'#%9 ROSTEDT EI KADU YHTÄ SATTUMAA E.'+)5+-, &(())2'%-$##2+)#'+72/0(#++040$'#-'%+< +&,%(+%9 <-B)-,#+0-)(0,0''02#-)2-$%5&3-.2-')-)++0-+&(#2-$##2< +)#'+72/0(#++040$'#9- F5)',) ((#$$7- "2+.2- *)#(()-+%6/#++%#'##2-,112+#,#)'9 <-F2-.((&+-+.5)((%$%%2-(%8')'+%-'%%$$%-*%%/)#((&+- +0'+0-%,,%+#'+%9->&++%-$&2-'#(,02#-%/%'#23-.(#2-4.- *%64.#++)(),%''%-$##2+)#'+72/0(#++040$'#9 A)+*6.-8%(4%'+%%3-)++0-*%%/))2%-.(#-,&&2-,&%''%- 8%8#2-%,,%++#9 <-e(0-$1'1-,#$'#3-*02-2%&6%%9 KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ KOHTASI TUNTEET ASUNNONVAIHDOSSA E.'+)5+#2-/##'#*)2$#2)2-8)6*)-,&&++#-.,%%2-&&+))2- $.+##2-/##,)-'1$'1209 <"(&))((%-%'&&-8%(4.2-1'+0/#03-(71+1#-'.8#/%-+.2+< +#-4%-+0,0-'&&2+%-/#)*0++#9-H%#$$%-.2-*1/02-,%+$%2-800''0-$)'$&'+%'+%3-'.8#/%+-8%(/)(&+3-8.*+##-A)+*6.- E.'+)5+-6%+$%#'&%-6%$)2+%%-.,%-+%(.-'%%6#(()9 G##2+)#'+72/0(# %#-)#3-+0,0-.(#-8)6*))(()-)2< '#,,0#2)2-.,%$.+#+%(.9-"'&2+.%-.(#-/%#*5)++%/%3- $&2-)2+#2)2-%($.#-$0150-/##'#*)2$#')(()-8)6*))(()- 8#)2)$'#9-F6#+1#')'+#-E.'+)5+-,%#2#+'))-8%(/)(&#'+%- +&(#+)602-;%%6(%2-$.&(&23-4.''%-8)6*))2-8.4%+-$01/0+9- C1+06-%(.#++%%-'1$'1((0-)'$%6#2-80#/0$.5#''%9 <-G&/#++)(#23-)++0-&&'#-%'&2+.-.(#'#-.((&+-#+')(()-$##2< +)#'+72/0(# $#%'#%9->&++%-.,%((%$#2-$.*5%(< (%-&&'#-$.+#-.(#-%'#%3-4.$%-,)2#-+&2+)#5)2-8&.()(()9- Jethro paljastaa, että haaveena oli muun muassa papin ammatti. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Olen shakin pelaajana kohtuuhyvä, 26 vuoden jälkeen. <-_()2-#+')-8## ,02-+%(.29-B)-.2-6%$)22)++&- 2##23-)++0-')-,#)((1++0#'#-/%6,%'+#-,17'-,&#+%-D-,&++%-.,%%2-$ ,0-.2-+)*+19 X.#'#-%4%+)((%3-)++0-$##2+)#'+72/0(#++040-!/0(#++0#'#!- #+')(())2-&2)(,%$.5#2-4%-+#)+)2$#2-,)6)2-6%22%(+%9- >&++%-+0,0-$.+#-.2-+&$)/%'+#-$&#/%((%-,%%((%3-/%#$$%- '%%6#((%-.((%%2$#29 <-E%2+%+.2++##2-)#-.()-/%6%%3-)#$0-,)6)26%22%((%- %'&,#2)2-+&&()''%-/0(++0,0++0-.()-.22)%-'11'<-4%-$)< /0+$1(,#((0-4%-+%(/)((%9-B##20-'&*+))''%-.()2-/%6,%%2- )6#$.#2)2-'%%6)(%#2)23-E.'+)5+-2%&6%%9 ALUEEN HINTATASOSSA KOETELLAAN KOHTA RAJOJA >&++%-,#(+0-;#6/)2'%( $##2+)#'+72/0(# $7$&(,%'+%f <-A.'-$1'1,1'-.(#'#-+)*+1-')#+'),02-$%*5)$'%2-/&.+< +%-'#++)23-/%'+%&'-.(#'#-.((&+-)6#(%#2)29-:1+-%(&)++%-.2-6%$)22)++&-/%6'#2-8%(4.23-)*$0-/0*02-(##$%%$#29-C022)-.2-+)*+1-'&*+))((#')2-$%((##+%-6%$)22&'$.*+)#+%9->#+)2- /.#'#-$%&2##'+#-'%2.%3-%(&)-.2-6%$)2+&,%''%-/0*02- (##%2$#2-2.8)%'+#9-B)-)#-/%6,%'+#-.()-8)($0'+002-*1/0- %'#%3-+&())-(#)/)#(,#7#+0-)22),,#2-+%#-,17*),,#29 <-;#6/)2'%( %$)22)++&-$%((##,8#%-+%(.4%- $&#2-,&#(()-%(&)#(()9-B#((0-.2-.,%+-*1/0+-4%-*& &.()2'%9 <-G&2-4%-4.'-%(&))(()-,&&++%%-LM-MMM-&&++%-#*,#'+0- D-+#)$%2+%-,)2))-8#+$0(()-&&'#$'#9-G.&(&6)'&6''#+-(.8< 8&/%+-$)'$)29 ;02-,#)++##-,17'3-)++0-%(&))(()-.2-$%%/.#+)++&-8.'< +#,)6$#2-$.$.#'#%-+.2++)4%3-,#''0-,)2))-6%4%-/%'+%%23-8%(4.2$.-+.'#%'#%''%-.2-6%$)2+%4#%3-4.+$%-')((%#'#%-*%< (&%/%+-4%-$&#2$%-8%(4.2-2##'+0-*%(&+%%2-,%$'%%9 <-A%-,#'+0-')-LM-MMM-%'&$%'+%-+&())9 SHAKKI JA JETHRO A)+*6.-E.'+)5+-$)6+..-*%66%'+%2))2'%-'*%$#2-8)(%%<,#'+%-Q</&.+#%%'+%-'%%$$%3-/0(#((0-*1/#2$#2-#2+)2'##< /#')'+#9 <--C01+11-, ) /#)-21+-%#$%%3-/%#$$%- /##$.2(.88&2%-.(+##2-6&.+'#26#'+)#(1((0-8)(%%,%''%3- *02-+&&,##9-A)+*6.-E.'+)5+#2-')&6%-.2-1((0+1'-1((0+1'-<- "2#2$%#'+)2-'*%$$#9 <-_()2-'*%$#2-8)(%%4%2%-$.*+&&*1/03-JZ-/&.5)2-40($))23-/%*/%*$.-8)(%%4%9 A%',#((%3-A.%$#,-4%-A)6.,)-+&()/%+-$)'$)2-*%%'< +%++)(&2-8%#$%2-800(()-4%-$&&2+)()/%+-+%6$.#2-$.6/#23-,#+0-4&+)((%%29-;)-'%%/%+-8&.()'+%%2-$)6+.%3-,#((%#'+%-.2-;#6/)2'%(.''%-%'&%9 <-=*%2-*1/0-4%-#*%2-*%&'$%%3-A%',#((%-'%2..-$.*< +)(#%%'+#-4%-$1')())3-$##22.'+%/%+$ ''0-.()/%+- '&$(%%$)$'#+- $) ;02-(&8%%-*.#+%%-%'#%23- )(()#/0+-,&&+` <-:1+-+0'+0-/.#-'%%5%- ')2- *%6*%$0'#+1$')23- )++0-,)#502-(%8'),,)-./%+- #*%2-6%&*%((#'#%3- A)+*6.-E.'+)5+-2%&6%%9 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN A.'-A)+*6.-E.'+)5+-.'+%%-4%-,11-%'&2+.4%3-.2-')&6%%/%- $&&$%&5)2-'%%6)(%#2)2-$##22.'+&2)),8#-'##+03-,#( %(.2-'#'0((09-;02-/.#-$&#+)2$#2-.((%-4.(()$#2- +&++&-$&/#$')2-.8)++%4%3-/%#$$%-+%&'+%((%-.2-,17'- /%2$$%-+&2+),&'-*#'+.6#%'+%9->&++%-')&6%%/%-'%%6)< (%#2)2-.2-$&22.2-'%%6)(%#2)2-D-,#$0(#-+&22&',)6$< $#20-/.#-8#+00-/)2)#(1*%66%'+&'+%9- Teksti ja kuvat: Sini Silvan Parasta saarilla on luonto ja rauha. Viime syksy oli ensimmäinen, kun oltiin sienestämässä ihan kotipihan tuntumassa. ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT 14 maininki maininki 15

9 Pienten puolella Kirjat HIIHTOKILPAILUT H)64%2+%#2%-NR9J9JMNM-4064)'+)++##2-;%%6< (%2-4%-G%$'$)66%2-$.&(&4)2-'86#2++#*##*+.< $#'%+9-G1(,0-+&&(#-/#*,.#-&($.2%-4%-/0(#(< (0-(&2+%-'%+.#-,)($)#2-/%%$%+%'.''%3-,&++%- '##+0-*&.(#,%++%-&6*)%+-*##*+040+-$#)6'#/0+- $.&(&2-8#*%(()-+)*512-()2$#2-1()#'72-$%2< 2&'+%)''%-(%5&2-/%66)((%9-F6#0-.(#-1*+))2'0- $%$'#+.#'+%O-4.$%#')2-(&.$$%<%'+)) %-8.4%+-$#(8%#(#/%+-)6#$'))29-"($&$%6'#2+%-.(#-$01+1-%#$%#'),,#2-(##$&2+%+&22)#(< (%-4%-(.8&(+%-4.$%#')(+%-(&.$%(+%-.'%((#'< +&#-$.(,)-*##*+0400-$#(8%#(&&29-G%#$$#-.'%((#'+&4%+- '%#/%+- 8%($# $%-.(#- '%%+&-(%*4.#+&$')2%-)6#-C&6&2-%(&))2-&6< *)#(&(##$$)#(+09-W()#'7-$%22&'+#-*#)2.'+#- $#(8%#(#4.#+%-4%-(%5&2-/%66)((%-20*+##2$#2- #+')-+)*+140-$%22%+&'(#88&4%-4%-h(%$%2.#+%9- C&22)(,%%-(#'0'#-6)%%(#%#$%#2)2-')(.'+&'- 4%-+%&$.,&'##$$#9-W*+)#')2-$#'%80#/02-40($))2-.(#-,&$%/%-%(.#++%%-*##*+.(.,%` Kolmasluokkalaisten pojat valmistautumassa kilpailuun. Yleisö kannusti hiihtäjiä ladun reunalla. Tyttöjen nopeimmat: 1. luokat: Iines Aho 2. luokat: Mimmi Lehto 3. luokat: Sonja Kielo 4. luokat: Danielle Barret 5. luokat: Tiia Puolakka 6. luokat: Alina Lehtimäki Poikien nopeimmat: 1. luokat: Joel Pelkonen 2. luokat: Julius Saarinen 3. luokat: Niilo Elomaa 4. luokat: nimeä ei saa julkaista 5. luokat: Santeri Blomberg 6. luokat: Joona Vienanlinna Maaliskuussa ilmestyy kotimainen tietokirja kestovaipoista G)'+./%#8%+-./%+-+&(())+-'&.'#+&#$'#-/##,)-/&.'#)2-%#$%2%3-$&2- /%#88%,%((#+-4%-<,%+)6#%%(#+-./%+-$)*#++12))+-6%+$%#')/%'+#9-G&< +%(.&5)((#'#'+%-4%-+)6/)15)((#'#'+0-/%#$&+&$'#'+%9-I%%+&-4%-)'+))+< +#'11'-./%+-,.5)62#2-/%&/%2*.#5.2-(0*+7$.*+#%9 >%(()#2))2-4%-')($)#2)-+17.*4)#2))2-+).'-.2-*%&'$%-4%-8)< 6&'+))((#2)2-+#)+.8%$)++#-2##2-%(.#++)(#4%(()3-4.-%'#%%2-8)6)*< +12))(()- $&#2-,&&+)2- $0'#+7#+0-*%66%'+%/%(()9- G#64%''%-.2-6&2'%'-/06#< /%(.$&/#+&'-')$0-/#2$#+- $)'+./%#88.4)2-+%#-+%6< /#++%/#)2-,%+)6#%%(#)2- *%2$$#,#')$'#9 Tiina Törnström BTJ Kustannus Oletko kiinnostunut asuntosijoittamisesta? Tervetuloa Asunto-osake sijoituksena -te taan ti klo Saat ajankohtaista tietoa asuntomarkkinoista, sijoitusasunnon ostamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen liittyvistä asioista sekä 1.6. voimaan tulevan asuntoyhtiölain vaikutuksista. Väliajalla tarjoilua. Rakentaminen Lisää pientaloja Hirvensalon Toijaisiin Illan ohjelmassa: Tervetuloa Olli-Pekka Saario, varatoimitusjohtaja, TOP Asunto-osake sijoituksena ja katsaus markkinoihin Hannele Honka, johtaja, Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy G%((#.#'+)2-,)+'0%(&)#5)2-4%-8#)2+%(.$.6++)()#5)2-/0< (##2-.2-'&&22#++)#((%-&&'#-8#)2+%(.%(&)9-"(&))2-$.$ #2-JL-*)*+%%6#%9-W,806#'+7<-4%-$%%/.#+&'(%&+%$&2+%- '%#-*)(,#$&&''%-+#)5.$'#-%(&))2-.'%((#'+&,#'<-4%-%6/#<.#2+#'&&22#+)(,%29-B&&22#++)(&'+%-+#)5.+)+%%2-.'.#+< +))''%-[[[9+&6$&9cg$%%/%*%$&-$.*5%''%-"'),%$%%< /%+9-;%$&'%2%$'#-/.#-$#64.#++%%-!C.#4%#'+)2-6#22)! Asuntosijoittamisen erityiskysymyksiä Tomi Rimpi, pankkilakimies, TOP Vuokravälitys ja sijoitusasuntopalvelu Juho Suviniemi, vuokra-asuntopalvelupäällikkö Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy OP-Sijoitusluotsi ja OP-Private varallisuutenne palveluksessa Veikko Karhulahti, pankinjohtaja, TOP!"#$%&'(())*+,,*-.!$/*).0)*!12/(-/!3! /-!98.-,7-)*!:#%,((';.-/!<.7+5!=/45!%&'(())*+,,*-. Paikka: Turun Seudun Osuuspankin Maariankadun konttori, Maariankatu 4, käynti sisäpihalta. Ilmoittautuminen mennessä op.fi/turunseutu tai p Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min 16 maininki maininki 17

10 Jan Anderssonin huikaiseva taitelijatalo on valmis Life on a Leaf projektin huipentumana oma kotitalo on esittelykunnossa. Jos antaisimme Anderssonille päätösvallan, hän tekisi saaristamme kaupunginosan, joka olisi suuren puun muotoinen ja jossa olisi hauskoja ja mielikuvituksellisia rakennuksia. Talojen ulkonäköä ei olisi rajoitettu ja rakennettu miljöö stimuloisi mielikuvitusta. Meille jokaiselle Jan Andersson suosittelee, että voisimme pohtia yksinkertaisempaa elämäntapaa ja ottaa itse vastuun siitä, miltä talomme näyttävät. Ja tietysti voisimme päästää sisäisen luovuutemme valloilleen! Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 18 maininki maininki 19

11 Reseptit Maaliskuussa tapahtuu Wäiski Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Diilit tehdään tyylillä... Kulttuurikeittokirja sinun mausteillasi G)/0+-JMNM-+&.-,%*5.((#'&&5)2-'%%6)(%#'#(()9-;%(&%,,)- $)60+0-$)#++.$#64%%-/%6+)2-&&5)+-4%-/%2*%+-6)')8+#+3-#'.0#< 5#2-8#+$.'+%-8&64)/)2))''0-+)*+1#*#2-*)6$$&#*#29-C%6+&- $ %-8%(4%'+%-%64)2-4%-4&*(%2-$6&&2&+3-$)66.-,17'- +%6#2%-6)')8+#2-+%&'+%((%9-I0*)+0-6)')8+#+-4%-+%6#2%+-NZ9^-,)22)''0-.'.#++))'))2T-H#$$)-B1640<X0#'02)23-P0#27- "%(+.')2-$.&(&3-P0#27-"%(+.')2-$.&(&+#)-L3-JMRMM-C&6< $&-8#$$)9'164%</%#'%2)2\+&6$&9c3-8&*-MSS-RMQSLKJ9 Mielipiteet Kevyenliikenteen yhteys Friskalasta Haarlaan ;#6/)2'%(.2-V6#'$%(%2-%'&#2%(&))(+%-.2-+)*+0/0-8#$%#')'< +#-+&6/%((#2)2-$)/1)2(##$)2+))2-1*+)1'-;%%6(%2-$.&(&2-4%- 80#/0$.5#2-+&2+&,%%29-:1$1#2)2-1*+)1'-$&($))-G%$'$)6< 6%2+#)2-$%&++%-4%-/%%+##-20#2-.(()2-/#($%'(##$)2+)#')2-+#)2-1(#++0,#')2-$%*+))2-$)6+%%29 Niko Aaltonen, Friskala SPR Hirvensalo, Stålarminkatu 33 tiistaisin klo terveyspiste, verenpaineen, verensokerin ja hb:n mittausta joka toinen keskiviikko (parilliset) klo ensiapuryhmä, perusensiapua torstaisin klo hyvän olon kerho, omaehtoista terveydenhoitoa torstaisin klo ystäväkerho, laitosvapaaehtoiset torstaisin klo miesten kerho, keskustelua ajankohtaisista aiheista ENSIAPUKURSSI (16 h) la-su Tied. ja ilm mennessä puh Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Kirjaston aukioloajat ma, to 13 19, ti, ke, pe Jos alhainen korkotaso miellyttää, siitä kannattaa pitää kiinni!""#$#%%#&'("&)*+$),-+-*+&#*.'"/%#+'##*+&0/,-/-#"/' 122*)"&),//'&-/,-/3)'&'/.*.,+*-+*"24&5#&$+-2%+&-/,/" %#*-)6#"7&*##"&8(9:('&"2(*+$22,2+*)'2&+"*)%%)*+4 0(*(&%+*22&;/,:)#*"#7&2%2-2&$.,)8:+&".,8##'4 /*/+""))*"#&'/,:)#4F+4 nordea.fi Teemme sen mahdolliseksi Nordea Pankki Suomi Oyj Taidekappelin tapahtumia ti 9.3. klo 19 Konsertti -Taidekappelin soiva tiistai Turun konservatorion Soiva tiistai -sarjan konsertissa esiintyy Markus Yli-Jokipiin johtama Turun konservatorion kamarikuoro su klo 16 Liedkonsertti Hugo Wolf vuotta Tiina-Maija Koskela, sopraano, Tuomas Lehtinen, baritoni Lotta Emanuelsson, piano, liput 10 e Taidekappelipäivät la Kevätpäiväntasaus klo 18 Operettia, operettia! Pia Pajala, sopraano ja Christian Julin, tenori klo 20 Konserttien väliajalla taiteilijatapaaminen ja kappelikaffet n. klo 20 Juha- Pekka Vikman ystävineen soittaa kamarimusiikkia yökonsertissa su Marian päivä Taidekappelissa klo 11 Musiikkijumalanpalvelus, kolehti klo 12 Kappelikaffet ja myyjäiset Taidekappelin hyväksi klo 18 Ave Maria konsertti, Oopperakammari ry, Liput 10 e su klo 14 Turun ja Järvenpään Suzuki-koulun oppilaiden konsertti, liput 5 e ma to 1.4. klo 12 joka päivä Hiljaisen viikon hetki sanoin ja sävelin Kuvataiteilija Rauno Luttinen Maisema- ja naamatauluja Näyttely avoinna: ma-pe klo 11-16, to klo ja la-su Hyvän palvelun ja huippulaadun erikoisliike. Ma-pe La Yliopistonkatu 10 Turku Puh turunpukumyynti.fi 20 maininki maininki 21

12 Maaliskuussa tapahtuu Seurakunta Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo ja Näin saatiin uutisleipä, rohdinpaita ja lypsymaito - Perinnepäivät Hennalassa 6.3. klo 10-15, 7.3. klo ja 8.3. klo Kaikenikäisten Missiotreffit laskettelurinteiden laavulla su 7.3. klo Tule ulkoilemaan makkaralle, kahville, mehulle, juttelemaan. Iltapäivä perheille ja pariskunnille su Hirvensalon kirkossa klo Piristystä parisuhteeseen -luento parisuhteen kiemuroista. Mukana Eva ja Atte Korhonen. Lastenhoito järjestetty. klo 17 Missiomessu teemalla Kaksin aina kaunihimpi? - mukana Eva ja Atte Korhonen. Myös perheettömät tervetulleita. Sanaa ja säveliä. Iltapala ja lastenhoito. Kinkerit su klo 13 Kakskertatalolla Liput salkoon maanantaina 8.3! Maaliskuun 8. päivänä tulee kuluneeksi 116 vuotta Hirvensalon suuren pojan, akateemikko Wäinö Aaltosen syntymästä. Hirvensalon kansalaisjärjestöt ovat vedonneet vuodesta 1989 lähtien saaren asukkaisiin juhlaliputuksen toteuttamiseksi kansalliskuvanveistäjämme syntymäpäivänä. Myös Turun kaupunki on osallistunut liputukseen Hirvensalon sillalla ja kaupungin laitoksissa. Kaava-asiaa Wäiskin koululla Keskiviikkona klo 19 WA-koululla kaikille avoin yleisötilaisuus, aiheena Hirvensalon Osayleiskaava, esitelmöijänä Olavi Ahola Ympäristö- ja kaavoitusvirastosta. Järjestäjänä Hirvensalo-seura Ry, ennen yleisötilaisuutta klo 18 seuran sääntömääräinen vuosikokous. Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Huhtikuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininkilehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi H O R O S K O O P P I Maaliskuussa juhlii Kalat ( ) Alkukevät on Kalojen juhla-aikaa. Mielikuvituksellinen ja haaveiluun taipuvainen Kalat on myötävirran kulkija, joka seuraa elämää herkillä vaistoillaan. Hän aavistaa kanssakulkijoiden mielentilat nopeammin kuin he itse. Saarilla asuva Kala on luonnollisesti kuin kotonaan vesielementti on aina lähellä. Anna laiskanpulskeaan elämäntapaan taipuvaiselle Kalamerkin edustajalle lahjaksi jotain, mikä kannustaa liikkumaan. Helenan maaliskuu Aktiivinen maaliskuu Helena Likitalo tekee maaliskuussa töitä, pyytää silakoita ja tapaa ystäviä L00$06#20-+17'$)2+)()/0-;)()2%-I#$#+%(.-'&$$&(.#-+7#''002-80#/#++0#2-)6#-2)&/.(.#5)2-4%--+)6/)1'$)'$&$')2-/0(#((09- ;02-/%#*+.#-LM-/&.5)2-40($))2-/0)'+7/%'+&&+172-+)6/)1'< $)'$&$')''%-(%'+)22)&/.(%2-/%'+%%/%2-(00$06#2-+)*+0/##2-')$0-5#%?)+)'</%'+%% #+0,#'))29-E)#(&2-/&.5)2-%4%2-* %$%2&+-+17%#$%2'%-8&.(#$'#-$%*5)2-+)*+0/02-$)'$)29-I#'0$'#-*0< 2)((0-.2-#(+%/%'+%%2.++.%-E%#'#.2->)*#(0#')''09 i-c178#'+))2-/%#*+&,#2)2-)#-6%'#+%-,#2&%3-'#((0-'%,%((%-+%8%%2- ')$0-2)&/.(%2-+)6/)15)2*.#+%4#%3-)++0-'%#6%%2*.#5.2-*)2$#(7$&2< +%%9-X%#2-$)66%2-.()2-( #+')2#-/0060'+0-8%#$%'+%-/ %#$%%23-;)()2%-$)6+%%9 C172-/%'+%8%#2.2%-;#6/)2'%(.''%-%'&/%-;)()2% (#$#- $1,,)2)2-/&.5)2-%4%2-$0121+-?%#(%+#2.+&22)#((%9->17'-(#2+&4)2- +%6$$%#(),#2)2-.2-*02)2-8#+$0%#$%#2)2-*%66%'+&$')2'%9 BUUKATTU KALENTERI >%%(#'$&&''%-;)()2%-'&&2+%%-1*5)$'#-/##$.2(.8&$'#--$.&(&+&'<,%+$%(()-C%,8)6))2-(00$06#80#/#(()3-,&++%-(.8&+-/##$.2/%#*+))+- $&(&/%+-,&#''%-,)6$)#''09-_*4)(,%''%-.2-'#(%$$%2&.+%2-/)+.%- E1,0++1(02-E77(0''0-1'+0/08%6#'$&2+#)2-,&$%2%-')$0-(00$)+#)< +))2-.8#'$)(#4.#5)2-'8)$'#<201+)(,02-$%+'.,#2)29-B)-8#+00-20*< 503-$.'$%-)'#+1$')''0-'.#++%%-'%$'.b.2#%-;)()2%2-2&.6#2-(%8'#3- _((#9-;)()2%-.2-/%6%22&+-$%()2+)6#'+%%2-%#$%%-,17'-#((%2#'+&4%#< '#(()-1*5)''0-1'+0/0++06#)2-$%2''%9- i-_(),,)-$&+'&2))+-8.6&$$%%,,)-()#5)#$'#-4%-2%#'/)6$.'< +.$'#3-,&++%-#+')-'%2.23-)++0-,)#+0-.2-/##'# *02-2%&6%%9 Teksti ja kuva: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

13 24 maininki

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla

Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan maalla maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TAMMIKUU 2010 Minkälaisia lakkeja ja minkälaisia ajatuksia lakkien alla? Tomi Korkka: Hirvensalossa asutaan lähellä keskustaa, aivan

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät

maininki maata ja merta Leena ja Olli Nummela kyntävät maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2009 ANTTILAN PUUTALON KEIT- TIÖSTÄ TULVII PIIRAKOIDEN TUOKSUA Leena ja Olli Nummela kyntävät maata ja merta Eila Monnosen

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi

maininki serenadeja sienipiiraita & saarelaisten turvana Aaron uintireissu Rami Västinsalo Satavasta Grönlantiin helmikuu soi maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti HELMIkuu 2009 Väisästen keittiössä broileria ja taikinapossua Rothbergien Hirvensalossa on sienipiiraita & serenadeja Kakskerran

Lisätiedot

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5.

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! TOUKOKUU 2012 Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. PIHA- SUUNNITELMASTA TODEKSI Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa

ELÄMÄN ISOT JUTUT SAKARI SAAVALAISEN LÖYTYVÄT KOTISAARESTA. Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin. Saarelainen edustus kuntapolitiikassa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2013 Pirjo ja Mikko Laineen koti rakentuu omin voimin Saarelainen edustus kuntapolitiikassa Asiakaslähtöisyyden salat paljastuvat

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu

MOIKOISIIN AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN TANSSIREISSUN JÄLJET JOHTAVAT. Mikko Laine pitää linnut pöntöissä. Seppo Sutelan maaliskuu Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2014 Mikko Laine pitää linnut pöntöissä Kari Ojala valmistautuu eläkepäiviin Seppo Sutelan maaliskuu AULIKKI JA AARNO KOLEHMAISEN

Lisätiedot

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MAALISKUU 2012 Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19 TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI LASKETTELU- RINTEESSÄ RIITTÄÄ

Lisätiedot

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin

maininki juuret löytyvät Maanpäästä Sylve Isakssonin maininki elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti huhtikuu 2009 Sjöholmit hyödyntävät kotitalousvähennystä Hirvensalon Martat sukkapuuhissa Petri Ruususen moottoripyörät kuin koruja

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa

MOIKOISISSA LÄHELLÄ KAIKKEA ARI JA HENNA LAHDEN KOTI ON. Annan Amerikankuulumiset. sivulla 9. Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2013 Tuire ja Veikko Mustalahden mehiläiset asuvat Illoisissa Iida Vartiainen aloitti koulun Tiina ja Pekka Mäkelän pihavieraina Kai

Lisätiedot

Talvi: Hervannan laskettelu- rinteillä toimiva Tampereen rinteet Oy tekee sievoista voittoa. voim. 17.2.2014 alk. OLVI KARPALOJA GREIPPI.

Talvi: Hervannan laskettelu- rinteillä toimiva Tampereen rinteet Oy tekee sievoista voittoa. voim. 17.2.2014 alk. OLVI KARPALOJA GREIPPI. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2013 Kuva: Mirja Rakkolainen Kansikuva: Markku Kalliomäki 2 2X TOUKOkuu 2013 Markku Kalliomäki, Kakskertaseuran puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Toimitaan

Lisätiedot

jklnyt.info tulevat tapahtumat kuokkanen KULTAA OSTAMME Meiltä saat kauniit sidonnat iloon ja suurun 15,- Virpin Kulta

jklnyt.info tulevat tapahtumat kuokkanen KULTAA OSTAMME Meiltä saat kauniit sidonnat iloon ja suurun 15,- Virpin Kulta kuokkanen Kuokkalan Asukkaat ry:n kulttuuri- ja tiedotuslehti, 25 vuosikerta www.kuokkala.org Lokakuu 2011 Linicin - KUN ET HALUA TÄITÄ Linicin Prevent SUOJAUDU TÄITARTUNNALTA Väritön ja huomaamaton spray.

Lisätiedot

Orvokit ja Orvokkiamppelit Myös muita amppeleita löytyy. Kukkaset myös äidille 10.5. Kekkilän Puutarhamulta 50 l ja Biolan Mustamulta 45 l

Orvokit ja Orvokkiamppelit Myös muita amppeleita löytyy. Kukkaset myös äidille 10.5. Kekkilän Puutarhamulta 50 l ja Biolan Mustamulta 45 l Nro 9 / 2015 27.4.2015 Mäntsälän Yrittäjät tiedottaa s. 16-17 La 2.5. Remu & Hurriganes Liput 15 ennakkoon, 20 ovelta + molempiin narikka 3 Äitienpäivänä 10.5. avoinna klo 12 20, varaukset numeroon 020

Lisätiedot

3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti. Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin!

3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti. Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin! 3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin! 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 3/2005 Pieni voittamaton kylä Suomessa on jo lähes neljä tuhatta kyläyhdistystä,

Lisätiedot

1/2011 9.2.2011 23. vuosikerta. Eväät talven retkille edullisesti S-marketista! KUTSU MEIDÄT KYLÄÄN

1/2011 9.2.2011 23. vuosikerta. Eväät talven retkille edullisesti S-marketista! KUTSU MEIDÄT KYLÄÄN Pitkälahti-Petosen Asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 1/2011 9.2.2011 23. vuosikerta Monen materiaalin Pauno s. 2 Hyvää ystävänpäivää s. 4 Pauno Pohjolainen Asiaa asukasyhdistykseltä s. 5 Eväät talven retkille

Lisätiedot

Sini pääsi Idolsissa jo kymmenen sakkiin, s. 3. Pari sataa laturetkellä

Sini pääsi Idolsissa jo kymmenen sakkiin, s. 3. Pari sataa laturetkellä Koulutie 1 (Sampo Pankin naapurissa) Tuukka Salomaa, pirkkalalainen yrittäjä Soita p. 0500 621 330 pirkkala@kiinteistomaailma.fi www.kiinteistomaailma.fi/pirkkala Välityspalkkioesimerkki: VERKKO Perushinta

Lisätiedot