maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta elämää saarissa Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2010 Mainingin kamera vierailulla Jan Anderssonin talossa PÄIVI HIMASEN SISUSTUSVINKIT SAARTEN TRIENNAALIN KUULUMISIA HELENA LIKITALON MAALISKUU Jethron oma koti löytyy Hirvensalosta maininki 1

2 maaliskuu 2010 Tyylissä on taikaa Maininki näyttää siltä miltä sinäkin!"#$%$%&'()*+),,)-./% $&/#%-'#'&'+&$'#'+%3-4.+$%-)#/0+-.()-$.5)#'+%,,)3-6&.$%%3-4.+%- ),,)-'17-4%-8*.+.'*.8%++&4%-,&./#2%%,.4%3-4.#(+%-$&$%%2-)# :)-$&/%%/%+-,%%#(,%%3-4.+%-)#-.()-4%-')-.2-#*%2-8716#'+1++0/009!-:0#2-60/0$0'+#-%/%'#-$)'$&'+)(&%-;)'%6#2-$&&$%&'#< %64)$'#-/%#2-'#((03-)++0-')2-$%(+%#'+%-$&/%((#'+%-,%%#(,%%-)'#+)((0029- ()((%9-B%%6+),,)-%'&$$%#5)2-)(0,0''0-,&$%2%.(.-+%6$.#++%%-,&$%2%-)(0,#'+0-%64)''%-4%-4&*< (%''%3-+&$$%-$%,,%++&2%-+%#-'#++)2-)#9-C%/.#++))2%,,)-.2-.((%-(&$#4.#5),,)-20$7#2)2-()*+#3-4.''%-*1/0$'1+002-*%%'+%+)(+%/%+-#*,#')+-4&&6#-')((%#'#2%-$&#2-*)-./%+9-C%/%((#'&&'-4%-%6$#'&&'- +0((7#2-+.#,##-%#5.2-$%&2)&'8#($&2-+%/.#29- (%#')2%-$)'$#%&$)%,%((%-)'# $##2+)#'+7/0(# &+&$'#-+&((&+- A)+*6.-E.'+)5+-4%-*)+#-%($&'#/&#((%-H0#/#-;#,%2)2-6%.++%%-'#'&'+&'< '&&22#++)(#4%2-+11(#2-+%&'+.4%9-G&/%$%/%($%5#,,)-+%64.%%-,#)(#$&/#< +&'+%-6&.$$#/#%-20$1,#0-A%2-"25)6''.2#2-+%#+)(#4%+%(.'+%9-G%&2)&'< 8#($&#''%-)#-'##'-$#+'%'+)((%9 Saaresta, Pirjo Huttunen H'9-I.88&$&&'+%-'## $)'0%#$%%29-JK9L9-'##66)+002-$)((.4%- +&22#2-/)66%2-$)'002-80#29 Olipa linjasi klassinen tai tiukan trendikäs, tyylisi löydät meiltä onhan meillä siihen silmää ja valikoimaa! Tervetuloa sovittamaan! maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI 4 18 Etu Stockmannin kanta-asiakkaille: Normaalihintaiset silmälasit, aurinkolasit ja piilolinssit -20 % Etu voimassa Ajanvaraus näöntarkastukseen puh. (02) myynti Annukka Salminen juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3800 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella LUETTAVAA tässä numerossa 4 Kutsuvieraana Seppo Sutela 4 Päivi Himanen sisustaa 9 Saarten Triennaali 12 Minä hirvensalolainen, Jethro Rostedt 16 Pienten puolella 18 Jan Anderssonin Taiteilijatalo 22 Helena Likitalon maaliskuu 16 2 maininki maininki 3

3 kutsuvieras Sisustajan valoisa kevät Päivi yrittää muistuttaa suomalaisia siitä, että koteja tehdään ensisijassa omaan käyttöön, ei vieraita varten. WÄINÖ AALTOSEN JALANJÄLJILLÄ V &.22%-JMMN-800+#,,)-/%#,.2#-$%2''%-6%$)2+%%-;#6/)2'%(..2-!"#$%9-;%(&'#,,)-$%'/%++%%-8)6*))2-1*+)#')+-4&&6)+-4&&6#-+022)O- (& %-,)6)2-*)(,%%23-(0*)(()-$)'$&'+%%-4%-$)'$)(()-&8)#+%-*%66%'< +&',%*5.((#'&&$'#%9- B%%6+),,)-'&&6,#)'-.2-+#)+)2$#2-$&/%2/)#'+040-!"#$%&'()*+$,$9- H#%2-,&&++.,,)-40($))2-(71'#,,)-,&#'+.,)6$#+3-4.#5)2-,&$%%2- P0#27-"%(+.2)2-.2-%'&2&+-$.+#,,)-(0*)((09-;02-,&&++#-;#6/)2'%(..2- Q</&.+#%%2%-/&.22%-NRMJ9-G.+#,7$$#-I%&++%6%22%''%-.2-'0#(1+)++1- $&(++&&6#*#'+.6#%((#')'+#-%6/.$$%%2%-'&.4)(&$.*+))2%9 P0#27-"%(+.')2-B)&6%-8)6&'+)++##2-SM-/&.++%-'#++)2-$&/%2/)#'+0402-,&#'+.%-/%%(#,%%2T-+)$),002-+&22)+&$'#-*02)2-+%#5)++%%23-')$0-+&$)<,%%2-(%*4%$$%#+%-$&/%2/)#'+04#09-C.#,#2+%%2-$&&(&&-(#'0$'#-+&+$#,&'< $.&(&4)2-+%#5)$%'/%+&'+%-4%-/##,)-/&.'#2%-)6#+1#')'+#-/%,,%#'+)2- $&/%+%#5)+.#,#2+%%9-P0#27-"%(+.2)2*%2-.(#-#+')-$&&(./%,,%#2)29 P"<')&6%2-8#+$0%#$%#2)2-8&*))24.*+%4%-'$**#&-,.*#$,$-.2-8# P0#27-"%(+.')2-4%(%240($#0-*1/#2-20$1/#''09-;02)((0-.2-.((&+-.'&&+)2< '%-,&&2-,&%''%-%$%+)),#$.2-$.+#,7$#2-'0#(1,#')''03-')$0-')2-/#)< 6)''0-.()/%2-,&#'+.,)6$#2-81'+1+1$')''09-E1*51#2-/&.'#-'#++)2-P"< B)&6%2-8&*))24.*+%4%$'#-"2+# '+09 C.#,#2+%,,)-$)'$)#'#,,0+-+&()/%+-+%8%*+&,%+-(##++1/0+-C&6$&-JMNN- <$&(++&&6#800$%&8&2$#*%2$$))'))29-A064)'+0,,)-+.&$.<$)'0$&&''%- +%#5)201++)(12-&'($%)*&9-:01++)( $&+'&++&-B&.,)2-4.*+%/%+-$&< /%2/)#'+040+T-/(#0(&1,)(234+3&5#))4&6(($#2++3&5,2(78,99(&:($$# %-/##$(&;99#0<=99"9-G%6'#22%2-$%&++%-*)#(()-/%(#+%%2-2)(40-2&.6+%- *%%'+%4%%9-E%%5#2-/%(#+'),%-/.#++%4%-'%%-.,% )(12-C&6$&&2-JMNS9 C.#2)2-,)6$#++0/0-+%8%*+&,%-.2-1*+)#'+17''0-C&6&2-W(#.8#'+.2-$%2'< '%-4064)'+)++0/0-X%,,%#'+)2-G&/%+%#5)201++)(1-+,-./-X"GYJMMR- B)&6%2-+.#,#22%2-(%%4)2+%,#2)2-)5)(( %*%2-(#'0$'#-%$+##/#'#%- 40')2#09-P"<')&6%%2-$&&(&& #2-JMM-40')2+0-4%-+.#/.,,)-'%%/%,<,)-(#'00-,&$%%29-A0')2)$'#-/.#-(##++10-$#64)#+')-+%#-'0*$78.'+#((%T-P"< B)&6%3-;.2$%#'+)2+#)-ZK3-JMRMM-C&6$&3-[%<')&6%\(&&$$&9].,9 >,??+&>4*,)( P0#27-"%(+.')2-B)&6%2-8&*))24.*+%4% Päivi Himanen on aurinkoisen valloittava persoona. Hirvensalolainen kahden lapsen äiti muuttaa monen maailmaa. K%&2)&5)2+%4&-4%(.'+&#-=+%(#%''%9-H0#/#-%'&#-1*< +))2'0-$&&'#-/&.++%-'%%8%',%%''%-4%-/%(,#'< +&#-/&.22%-NRR^-E..,%''%-'#'&'+&'%6$$#+)*< 5#$'#9-=+%(#%'+%-*02-.,%$'&#-+11(##2'0-/06#)2-$ $(%''#')2-8&.()2-$%&2)&'$0'#+1$')23-6.'.#'#%-8#2+.4%- 4%-*1/00-$%%.$')2'#)+.$1$ <-=+%(#%(%#'#((%-.2-(&.22.'+%%2-*1/0-$%&2)&5)2+%4&9- #+'))2#-/#6+%'#-&&'#-+%8%-20*50-%'#%+3-H0#/#-$)6+..9 Hotelli Centro on Päivin pitkäaikainen kohde. Lähes joka vuosi hän tekee sinne jotain uutta. Päivin kädenjälkeä on nähtävissä myös ravintola Roccassa. SUOMALAISEN SISUSTAMISEN HAASTEET X%#$$%-1(+#76.,%2++#2)2-+11(#-)#-.()-')-H0#/#2-4&++&3-8#+00-*02-B$%25#2%%/#'+%-+11(#0-,.2)'+#-(##%2-'+)6##< (#209-B&.,%(%#')+-$.5#+-./%+-'&*+))''%-$01+)++0/002-,%%<%(%%2-8#)2#0-4%- )'#,)6$#$'#-.(.*&.2))+-./%+- %#/%2-(##%2-%*+%#+%-2##5)2-$01++7%'+))'))2-20*5)29- I%,#2%%++#(%++#.#+%-)#-,#''002-,&&%((%-,%%#(,%''%- $01+)+0-2##2-8%(4.2-$&#2-B&.,)''%3-/%#$$%-2)-.2-+%6< $.#+)++&-/%6'#2%#')'+#-4&($#'##2-+#(.#*#29- H0#/#(()-'&&22#++)(&+172-(0*+7$.*+%-.2-%#2%-8.*4%< 8##6&'+&'9-;02)2-+%/.#++))2%%2-.2-(&.5%-+.#,#/%-6%+< $%#'&9- <-_2-,#)+#++0/0-(##$)6%+.4%3-,#+)2-#*,#2)2-(##$$&&9- F+)#')''03-$)#++#7''0-4%-$1(81*&.2))''%-.2-6&&*$%%3-4%-2)-,#+.#+)+%%2-&')#2-(##%2-%*+%#$'#3-H0#/#-$)6+..9 B0#(1+1'+#(.4)2-, )6#2+)#')'+#-/0*0#2)23- /%#$$%-B&.,)''%-,)#((0-.2-8%(4.2-'0#(1+)++0/00-')< '.2$#)2-/%#*+&)''%9-H0#/#-16#++00-,&#'+&++%%-'&.,%< (%#'#%-'##+03-)++0-$.+)4%-+)*5002-)2'#'#4%''%-.,%%2- $ )#-/#)6%#+%-/%6+)29 SISUSTAMISTA SAARILLA ;#6/)2'%(..2-,&&++%,#< 2)2-$&&'#-/&.++%-'#++)2-)#-.((&+-H0#/#(()-$./#2$%%2- +#)+.#'+%9- G%&8&2$#<#*<,#2)2-/##*+11-1((0++0)2- *1/#2- ;#6/)2'%(.''%3-4.'+%-(71+11-(0*)'-$%#$< $#- +%6/#++%/%9- I%8'#8)6< *))(()-+06$)00-.2-$.&(&2-4%-$%/)6)#5)2-(0*)#'11'9- H00'))-*)(8.'+#-*##*+0,0023-8&($$%#(),%%2-+%#-&#<,%%2-#(,%23-)++0-+%6/#+'#'#-%*+%&+&%-$.$.-8.6&$%((%- +##/#'+&22)(,%#'))2-%&+..2-'##6+1,00-/%6+)29-C&6< $&&2- '&&2+%%/#'+%- 6&&*$#'+%- H0#/#- )#-.()-.++%2&+- '+6)''#03-$.'$%-=+%(#%2-,%*+#6&&*$%+-./%+-)5)(())2-,#)()''09- 5&((%9-H%#$%((#'&&'-.2-$ $%22%(+%-406$)/003-4 maininki maininki 5

4 Päivin mukaan kodin pitäisi olla turvallinen pesä, jossa arki sujuu. On mietittävä liikeratoja, miten ihminen liikkuu. Eteisessä, keittiössä ja kylpyhuoneessa on ruuhkaa, ja ne mitoitetaan usein liian ahtaiksi. $.'$%-H0#/#-*%(&%%-%$+##/#')'+#-/%(/.%-+17,%%2-$)*#+< +1,#'+09- C0((0-*)+$)((0-'&.'#.''%-./%+-'%2))6%&$')+9-H0#/#(( $.*+)#2%-NRLM<(&/&2-$#/#+%(.3-^M<(&/&2-+%(.4%3-8&&+%(.4%9-G%#$#''%-+)*5002-8)6&'+))((#'#%-6),.2+< +)4%9-Y8)%-,)6)26%2+%<%'& $%-.2-&&5#'$.*5)3- +17((#'+00-,17'9-I1*1+%#$%#2)2-'.,#'+%,#2)2-)#-.()- H0#/#2-,.++.-/%%2-*02-+)$))-$)'+0/0,8#0-6%+$%#'&4%3-4.#''%-$%&2)&' $)020-.'%2%9-X##,)-/&.5)2-%#< $%2%-H0#/#-.2-+)* $#2-/)66%2-.8)+&' ,#$0- +&2+&&-,17'-,&$%/%(+%9-B&&22#+)(,%((#'&&'-4%-%#$%< +%&(&+&'-./%+-)*5.++.,%'+#-*02)2-/%*/&&$'#%%29 PÄIVI KERTOO KEVÄÄN TUULISTA!G)/0+-.2-'#'&'+%,#')2-%#$%%9-X%(.((%-.2-/.#,%9-:1+- )()+002-')($)0'+#-/%6./%#'),8%%-$%&++%3-#*,#'#(( %6/)-+)*50-81'1/#0-*%2$#2+.4%9-"#5.+-8&&8#22%+-./%+- 8#22%((%3-$%#$#''%-8&&2-)6#-'0/1#''09-G.6$)%$##(+.#'+)2-8#2+.4)2-6#22%(()-8%(%%/%+-,%++%8#2+%#')+-$%(&'+))+9- C)$'+##()#''0-$(%''#')+-$&.'#+-/)+.%/%+3-4%-,17'-2##''0- %#5.+-,%+)6#%%(#+3-8)((%/%3-/#((%999-E#8%&'-*##()2-,&'< +%%3-'%/)2-*%6,%%+%-+%#-,&'+))2-'#2#'+0-%2+%%-*1/02- '06,02-'#'&'+&$')(()9-C%8)+#+-/%(+%%/%+-')#2#03-)#$0- )200-8)($0'+002-'&&6#((%-6)+6.$&.')#((%3-/%%2-*)6$#(< (0-$&$#((%3-8)6*.'#((%3-/%(.#'#''%-/06)#''09-A%-8%6%'+%- $)/00''0-.2-*)+$)2-800'+0-$%#$$#%((%-20$1/0-*)()0-4%-*)6$$0-/#*6)09-H)($$0-#$$&2.#5)2-8)'&-4%-$&22.2- '&&6'##/.&'-/.#-$#6$%'+%%-$.$.-$.5#2-#(,))2`! Teksti: Tiina Törnström Kuvat: Pasi Leino ja Tiina Törnström Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Merihenkinen sisustus- ja lahjaliike Itäinen Rantakatu 46, Turku avoinna ark , la gsm maininki maininki 7

5 KIITORADAN KEVÄT 2010 VARAA PIAN! Puh Niko Kivelä Pete Sami Kosonen Hedberg!"#$%&'&&(%))*+,( $,+*)%)-$../(0&( %+*&/0&-11/( Saarten Triennaali 2011 tarjoaa monenlaisia tekemisen mahdollisuuksia. Tämän jutun vinkeät kuvat ovat edellisestä Triennaalista vuodelta Lauri Koskinen STAND UP SHOW & DINNER SAMI HEDBERG, PETE KOSONEN SAMI HEDBERG, NIKO KIVELÄ KIITORADAN SHOWPAKETIT 43 eur/hlö Hinta sisältää illallisen sekä esityksen SHOW & DINNER VARIETEE PETE POSKIPARTA, LAURI KOSONEN Pete Poskiparta UUTUUS! LASER- AMMUNTA Uudenlainen pelikokemus! Erinomainen ajanviete ryhmille 2-6 henkilöä/rata. 3 samankokoista tilaa jotka voidaan tarvittaessa yhdistää MONIA PELIVAIHTOEHTOJA -sorsanmetsästys -villieläinammunta -länkkäriammunta jne. L*-("0"H>)' L*1($%&M%0HLH>)' L*N%%#(/'H' L*3"0)"'"O(/4"H&))'!"##"$%&'()*++,*-.&/(0)/0"/,*1"20" 3"4*5678*+99*:%;*5678*+9< C.40G#H/'(*(&IHJ0%(4D(&$((0)/%&DE)2FKI(*!"#"$%"&'"()*(+"&,-&)+-.*$%"&/0123 Pysyvästi edullinen S-market Majakkaranta Tänään grillattu kuuma broileri 6,79 /kg Huskon loimulohi 16,90 /kg Kölikatu 2, TURKU Kotikeittiön kreikkalainen salaatti 12,40 /kg Maukasta maaliskuuta! Maaliskuussa Ruokatoriltamme: !"#$ MEIKÄLÄINEN MAIJA TURUN OK Mestaripalvin krepsit 12,35 /kg Palvelemme ma pe 7 21, la 7 18, su Saarten Triennaali SAARTEN TRIENAALI 2011 ON VIRALLINEN OSA KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIA H#6/)2'%(.23-G%$'$)66%2-4%-B%+%/%2-%(&))(< ()-'#4.#++&/%-B%%6+)2-C6#)22%%(#-+.+)&+)+%%2- )2'#-/&.22%-4064)'+1$')''002-+.#'+%-$)6+%%9- G%#$#(()-'%%6)(%#'#(()-'&&22%++&-$&(++&&6#+%8%*+&,%- +&())-.(),%%2-(%%4),8#-4%-,.2#8&.(#'),8#-$&#2-')-.(#-/&.22%-JMMK9-_(),,)-.'%-C&6$&-JMNN-F&6..8%2- $&(++&&6#800$%&8&2$#<86.4)$+#%9 H00.'%-C6#)22%%(#2-+%8%*+&,#'+%-.2-+.&$.$&&2- JMNN-(.8&((%9-:##+0-+&())-.(),%%2-$&#+)2$#2-4.-+%(< /)'+%-%($%)2-4%-C6#)22%%(##2-(##++1/#0-+&.++)#+%-+&())-,112+##2-)22)2-+0,02-/&.5)2-(.88&%9-C%/.#++))2%-.23-)++0-+%8%*+&,%+-./%+-$%#$#(()-%/.#,#%-4%-800.'#2-,%$'&++.,#%9->17'-,%2+)6))(+%-+.#/.+)+%%2-$%2'%%- +)6/)+&(())$'#` C6#)22%%(#<+%8%*+&,%2-+%/.#++))2%-.2-'%%5%-'%%< 6)(%#')+-$.+.&+&,%%2-%'&#2')&+&&2'%3-'%%5%-*)#50+- $.$..2+&,%%2-1*+))2-4%-+&+&'< +&,%%2- +.#'##2'%- ')$0- +%64.+%-,%*5.((#'&&$'#%-+)$),#'))2-4%- )'##2+1,#'))2-')$0-2&.6#(()-)++0- /%6++&2)#(()9-X&.5)2-JMNN-C6#)22%%(#%-.2-#5).#+&-2.#2-/&.5)2-%4%2-/0*#+)(()2- (%%4)2+&/%((%-/)6$.'+.((%9-;#6/)2'%(.< ')&6% /)6$.'+.2-$..(()$&+'&4%< 2%9-X&.5)2-JMMK-8)6&4%-.(#-61*,0''0- /%(,##2%-4.-*1/0-4.&$$.-4064)'+740-4%- $&(++&&6#+.#,#4.#+%-')$0-,,9-'%%6+)2- $.&(&+-4%-$#64%'+.9 B&&22#+)(,#''%-.2-+%64.+%-$)/00((0- JMNN-201++)(1+#(%%-+%#5)<-4%-$05)2+%#+.< 4)2-.'%%4#(()9-a6#2$*%((#2-$%6+%2.'+%-.2-/%6%++&-+#(.4%- $&/%+%#+)#(#4.#(()3-$&/%2/)#'+04#(()-4%-,&#(()-/%'+%%/#(< 8 maininki maininki 9

6 Antti Lehtinen esittelee Wäinö Aaltosen kotipaikkaa, Liisi Uusitalo soittaa viulua, mutta minne ovat matkalla Tuula Raatikaisen taiteilemat muurahaiset? ()-+%#+%4#(()9-F'##2+1,#'b..6&,#-4064)'+11-,17'-2&.6#< '.?025)#(()3-+%2''#<-+%#-,&#(()-8)6b.6,%2''#61*,#(()9- B%%6#(+%-(71+11-,#)(#$&/#+&$')((#2)2-4.&$$.-8%#$$.< 4%-4%-+#(.4%3-4.+$%-/.#5%%2-.++%%-C6#)22%%(#<$ %6/#++%)''%9-: #)5)+0023-)++0-;#6/)2'%(.2-'#(+%- +&())-.(),%%2-1$'#-+0((%#2)29-B%%6+)2-*%66%'+)(#4.#< 5)2-4%-,17'-%,,%++#(%#'+)2-.2-'11+0-*)+#-+%6++&%-'#< /)(+#,))2-+%#-+%(++%%23-$0150-?025#+6))2)#*#23-$)60+0-.*4)(,%61*,0-+%#-,&&+)2-61*+10-+.#,))2-1$'#2-+%#- 61*,0''09-:.#2-/&.5)2-800'+0-$)600,,)-[[[9B%%< 6)+X)6$.''%9c-D2)++#'#/&4)2-$%&++%-#(,.#++%&+&,#'#%- )6#-+%8%*+&,##29 C0''0-/%#*))''%-C6#)22%%(#/)6$.'+.''%-./%+-.(())+- $.(,)-$.&(&%-4%-80#/0$.5#+3-I&.'+%6#/&.6)2-$.&(&-4%- (&$#.3-;#6/)2'%(.2-$#64%'+.-')$0-2&.6#'.<-4%-(##$&2< +%8%(/)(&$)'$&$')+3->%6+#2-')&6%$&2+%3-G%$'$)66%2-4%-;#6/)2'%(.2-2&.6#'.')&6%+3-P0#27-"%(+.')2-')&6%3- H%%'#$#/#<.8#'+.-4%-*)#502-.8#'$)(#4.#5)2'%-.8#2+.< (#24%+3-&6*)#(&')&6%-;#6/)2'%(.2-;)#++.3-;#6/)2'%(.2- >%6+%+3-8&6'#')&6%-"BB-4%-C&6&2-B(%(.,9-_(),,)- /%6%&+&2))+3-)++0-,17'-/&.5)2-800'+0-.2-$& %(/#9-X%#$$%-2##2-)#-.(#'#$%%23-2##2-C6#)22%%(#2-JMNN- %/%&$')2%-+&((%%2-4064)'+0,002-6)#8%'-C&B(%2-+%(/#+%< 8%*+&,%-(%'$)++)(&6#2+))''09 B&&6#2-.'%-)5)((0-,%#2#< +&#'+%-+.#,#4.#'+%-4064)'+00-4.$.-1$'#2-+%#-1*+)#'+17''0-,&#5)2- $%2''%- +%8%*+&<,%23-4.$%-+&((%%2-(#'+%%<,%%2-.'%$'#-C6#)22%%(#%- JMNN9 Henna Halme ja esittelytyö Jan Anderssonin Life On A Leaf taitelijatalo on tässä kuvassa vielä keskeneräinen. Jotain samaa löytyy silti sivun 19 kuvista... 0*'1$(!2**'%2*(!3$4$%2.)!! 15)'2*)1*&'!6*,,$%)*/ Kehykset yli 500 mallin valikoimastamme. PLUSSA-KORTILLA Pirkka Appelsiinit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"##$%&''($'&)*!+''(',-#.%$'&''(/ Espanja 1,5 kg pussi 1 (0,99 kg) ilman korttia 1,99 ps (1,32 kg) Tarjous voimassa asti. 49 ps! K-SUPERMARKET HIRVENSALO, VANHA KAKSKERRANTIE 1 Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su Puh Nyt näen myös AURINKOLASEILLANI! Silmälasien ostajana saat Optillisesta kaupan päälle aurinkolasit silmälasivahvuuksillasi - myös monitehot! Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä Ajanvaraus optikolle p. (02) maininki maininki 11

7 Huhtikuun saarelaisen valitsi Jethro. Saamme tutustua naiseen, joka on kiinnostunut siitä miltä talojen sisällä näyttää... - Kyllä minusta tulee kiinteistönvälittäjä isona. En vaihda tätä ammattia koskaan. Jethro Rostedt on tuore saarelainen. Esittelyjä hän ei ihan mahdottomasti kaipaa. Hän on tuttu mies vähintään joka viidennelle suomalaiselle. Miehestä kasvoi Suomen tunnetuin kiinteistönvälittäjä Diili-ohjelman myötä. Ja kun katsojaluvut ylsivät miljoonaan joka viidennen suomalaisen on täytynyt olla seuraamassa häneen ja Hjallis Harkimoon henkilöitynyttä ohjelmaa. minä hirvensalolainen Kuka: Jethro Rostedt, 33-vuotias kiinteistönvälittäjä, kolmen lapsen isä, kristitty en harras mutta kristitty kuitenkin, yhden vaimon mies. Oma saarihistoria: Lyhyt. Jethro Rostedt tarkistaa asian vaimoltaan: Henna, koska me muutettiin? Vastaus on se, että uuteen omakotitaloon muutettiin lokakuussa Kun mukulat aloittivat koulun. Harrastukset: Työnteko ja shakki Parasta saarilla: Luonto ja rauha. Perhe pääsi viime syksynä ensi kertaa sienimetsään ihan kotipihan tuntumassa. Kuukauden saarelainen on myös vuoden turkulainen 806#((0-.((&+-%#$%-8%(4.29->#+0-'##+0-40#- -T.#/&++&-.((%%29->)5#%*0''0$$ ,< $0+))23-2##2-+%,,#$&&''%-,#2&+-/%(#++##2- /&.5)2-+&6$&(%#')$'#9-B)-#(%*5&++#-,#2&%-C&6&2-8&.< ()'+%8&*&4%2%-2##23-)++0-+%64.'#2-$%*/#+-+.6#((%-$%#$#(()- +&6$&(%#'#(()9-:#,#+1$')((0-.(#-8%(4.2-'&&6),8#-,)6< $#+1'-$&#2-,#+0-/.#'#-$&/#+)((%9 <-B)-,#+0-d##(#'+0-40#3-2##2-$##'+%++%-.()2-/%(+%$&2< 2%2-+&22)+&#2-$##2+)#'+72/0(# =(+%()*5)2-+.#,#+< +%4%-(%'$#3-)++0-,#2&'+%-.2-$#64.#+)++&-)2),,02-$&#2- a.5.,<406/)2-,&6*#'+%3-4.#'+% &*&++&-s^-/&.< 5)2-%4%29 X.#'#-$&/#+)((%3-)++0-E.'+)5+#((% )(#,)6$$)< 40-,.2))2-?#'2)$'))23-,&++%-)#T <-C17-/#)-$%#$)2-/%8%%<%4%29-B&22&2+%#-)#-.()-$##2< +)#'+72/0(# )6*))''0-(%%+&%#$%%-D-'#((.#2-.((%%2- +7#''09-I%&%2+%#+%-8#5)+002-/%8%%80#/0209- <-_()2-'.'#%%(#2)2-#*,#2)23-$##22.'+&'+%-4%-6%$< '#'+0-4%-*%66%'+%2-%'&2+.4%T-8#)2#0-4%-#'.4%3-8%$'&4%-4%- (#++&'$%#'#%9 ROSTEDT EI KADU YHTÄ SATTUMAA E.'+)5+-, &(())2'%-$##2+)#'+72/0(#++040$'#-'%+< +&,%(+%9 <-B)-,#+0-)(0,0''02#-)2-$%5&3-.2-')-)++0-+&(#2-$##2< +)#'+72/0(#++040$'#9- F5)',) ((#$$7- "2+.2- *)#(()-+%6/#++%#'##2-,112+#,#)'9 <-F2-.((&+-+.5)((%$%%2-(%8')'+%-'%%$$%-*%%/)#((&+- +0'+0-%,,%+#'+%9->&++%-$&2-'#(,02#-%/%'#23-.(#2-4.- *%64.#++)(),%''%-$##2+)#'+72/0(#++040$'#9 A)+*6.-8%(4%'+%%3-)++0-*%%/))2%-.(#-,&&2-,&%''%- 8%8#2-%,,%++#9 <-e(0-$1'1-,#$'#3-*02-2%&6%%9 KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ KOHTASI TUNTEET ASUNNONVAIHDOSSA E.'+)5+#2-/##'#*)2$#2)2-8)6*)-,&&++#-.,%%2-&&+))2- $.+##2-/##,)-'1$'1209 <"(&))((%-%'&&-8%(4.2-1'+0/#03-(71+1#-'.8#/%-+.2+< +#-4%-+0,0-'&&2+%-/#)*0++#9-H%#$$%-.2-*1/02-,%+$%2-800''0-$)'$&'+%'+%3-'.8#/%+-8%(/)(&+3-8.*+##-A)+*6.- E.'+)5+-6%+$%#'&%-6%$)2+%%-.,%-+%(.-'%%6#(()9 G##2+)#'+72/0(# %#-)#3-+0,0-.(#-8)6*))(()-)2< '#,,0#2)2-.,%$.+#+%(.9-"'&2+.%-.(#-/%#*5)++%/%3- $&2-)2+#2)2-%($.#-$0150-/##'#*)2$#')(()-8)6*))(()- 8#)2)$'#9-F6#+1#')'+#-E.'+)5+-,%#2#+'))-8%(/)(&#'+%- +&(#+)602-;%%6(%2-$.&(&23-4.''%-8)6*))2-8.4%+-$01/0+9- C1+06-%(.#++%%-'1$'1((0-)'$%6#2-80#/0$.5#''%9 <-G&/#++)(#23-)++0-&&'#-%'&2+.-.(#'#-.((&+-#+')(()-$##2< +)#'+72/0(# $#%'#%9->&++%-.,%((%$#2-$.*5%(< (%-&&'#-$.+#-.(#-%'#%3-4.$%-,)2#-+&2+)#5)2-8&.()(()9- Jethro paljastaa, että haaveena oli muun muassa papin ammatti. 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN RAMI KOSKELAINEN IRMELI VIKAMA RIKU LEHTINEN MAIJA JA KALEVI ROTHBERG OLLI JA LEENA NUMMELA SILVE ISAKSSON MICHELA FINGERROOS RIKU HEIKKALA maininki 13

8 Olen shakin pelaajana kohtuuhyvä, 26 vuoden jälkeen. <-_()2-#+')-8## ,02-+%(.29-B)-.2-6%$)22)++&- 2##23-)++0-')-,#)((1++0#'#-/%6,%'+#-,17'-,&#+%-D-,&++%-.,%%2-$ ,0-.2-+)*+19 X.#'#-%4%+)((%3-)++0-$##2+)#'+72/0(#++040-!/0(#++0#'#!- #+')(())2-&2)(,%$.5#2-4%-+#)+)2$#2-,)6)2-6%22%(+%9- >&++%-+0,0-$.+#-.2-+&$)/%'+#-$&#/%((%-,%%((%3-/%#$$%- '%%6#((%-.((%%2$#29 <-E%2+%+.2++##2-)#-.()-/%6%%3-)#$0-,)6)26%22%((%- %'&,#2)2-+&&()''%-/0(++0,0++0-.()-.22)%-'11'<-4%-$)< /0+$1(,#((0-4%-+%(/)((%9-B##20-'&*+))''%-.()2-/%6,%%2- )6#$.#2)2-'%%6)(%#2)23-E.'+)5+-2%&6%%9 ALUEEN HINTATASOSSA KOETELLAAN KOHTA RAJOJA >&++%-,#(+0-;#6/)2'%( $##2+)#'+72/0(# $7$&(,%'+%f <-A.'-$1'1,1'-.(#'#-+)*+1-')#+'),02-$%*5)$'%2-/&.+< +%-'#++)23-/%'+%&'-.(#'#-.((&+-)6#(%#2)29-:1+-%(&)++%-.2-6%$)22)++&-/%6'#2-8%(4.23-)*$0-/0*02-(##$%%$#29-C022)-.2-+)*+1-'&*+))((#')2-$%((##+%-6%$)22&'$.*+)#+%9->#+)2- /.#'#-$%&2##'+#-'%2.%3-%(&)-.2-6%$)2+&,%''%-/0*02- (##%2$#2-2.8)%'+#9-B)-)#-/%6,%'+#-.()-8)($0'+002-*1/0- %'#%3-+&())-(#)/)#(,#7#+0-)22),,#2-+%#-,17*),,#29 <-;#6/)2'%( %$)22)++&-$%((##,8#%-+%(.4%- $&#2-,&#(()-%(&)#(()9-B#((0-.2-.,%+-*1/0+-4%-*& &.()2'%9 <-G&2-4%-4.'-%(&))(()-,&&++%%-LM-MMM-&&++%-#*,#'+0- D-+#)$%2+%-,)2))-8#+$0(()-&&'#$'#9-G.&(&6)'&6''#+-(.8< 8&/%+-$)'$)29 ;02-,#)++##-,17'3-)++0-%(&))(()-.2-$%%/.#+)++&-8.'< +#,)6$#2-$.$.#'#%-+.2++)4%3-,#''0-,)2))-6%4%-/%'+%%23-8%(4.2$.-+.'#%'#%''%-.2-6%$)2+%4#%3-4.+$%-')((%#'#%-*%< (&%/%+-4%-$&#2$%-8%(4.2-2##'+0-*%(&+%%2-,%$'%%9 <-A%-,#'+0-')-LM-MMM-%'&$%'+%-+&())9 SHAKKI JA JETHRO A)+*6.-E.'+)5+-$)6+..-*%66%'+%2))2'%-'*%$#2-8)(%%<,#'+%-Q</&.+#%%'+%-'%%$$%3-/0(#((0-*1/#2$#2-#2+)2'##< /#')'+#9 <--C01+11-, ) /#)-21+-%#$%%3-/%#$$%- /##$.2(.88&2%-.(+##2-6&.+'#26#'+)#(1((0-8)(%%,%''%3- *02-+&&,##9-A)+*6.-E.'+)5+#2-')&6%-.2-1((0+1'-1((0+1'-<- "2#2$%#'+)2-'*%$$#9 <-_()2-'*%$#2-8)(%%4%2%-$.*+&&*1/03-JZ-/&.5)2-40($))23-/%*/%*$.-8)(%%4%9 A%',#((%3-A.%$#,-4%-A)6.,)-+&()/%+-$)'$)2-*%%'< +%++)(&2-8%#$%2-800(()-4%-$&&2+)()/%+-+%6$.#2-$.6/#23-,#+0-4&+)((%%29-;)-'%%/%+-8&.()'+%%2-$)6+.%3-,#((%#'+%-.2-;#6/)2'%(.''%-%'&%9 <-=*%2-*1/0-4%-#*%2-*%&'$%%3-A%',#((%-'%2..-$.*< +)(#%%'+#-4%-$1')())3-$##22.'+%/%+$ ''0-.()/%+- '&$(%%$)$'#+- $) ;02-(&8%%-*.#+%%-%'#%23- )(()#/0+-,&&+` <-:1+-+0'+0-/.#-'%%5%- ')2- *%6*%$0'#+1$')23- )++0-,)#502-(%8'),,)-./%+- #*%2-6%&*%((#'#%3- A)+*6.-E.'+)5+-2%&6%%9 SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN A.'-A)+*6.-E.'+)5+-.'+%%-4%-,11-%'&2+.4%3-.2-')&6%%/%- $&&$%&5)2-'%%6)(%#2)2-$##22.'+&2)),8#-'##+03-,#( %(.2-'#'0((09-;02-/.#-$&#+)2$#2-.((%-4.(()$#2- +&++&-$&/#$')2-.8)++%4%3-/%#$$%-+%&'+%((%-.2-,17'- /%2$$%-+&2+),&'-*#'+.6#%'+%9->&++%-')&6%%/%-'%%6)< (%#2)2-.2-$&22.2-'%%6)(%#2)2-D-,#$0(#-+&22&',)6$< $#20-/.#-8#+00-/)2)#(1*%66%'+&'+%9- Teksti ja kuvat: Sini Silvan Parasta saarilla on luonto ja rauha. Viime syksy oli ensimmäinen, kun oltiin sienestämässä ihan kotipihan tuntumassa. ULLA-MAIJA LAKKA MARTTI LEHTO ELINA VAKKURI-MÄKI MAIJA HAUNINEN-KALLIO TERTTU DIETRICH TOMI KORKKA MAURI KOSONEN JETHRO ROSTEDT 14 maininki maininki 15

9 Pienten puolella Kirjat HIIHTOKILPAILUT H)64%2+%#2%-NR9J9JMNM-4064)'+)++##2-;%%6< (%2-4%-G%$'$)66%2-$.&(&4)2-'86#2++#*##*+.< $#'%+9-G1(,0-+&&(#-/#*,.#-&($.2%-4%-/0(#(< (0-(&2+%-'%+.#-,)($)#2-/%%$%+%'.''%3-,&++%- '##+0-*&.(#,%++%-&6*)%+-*##*+040+-$#)6'#/0+- $.&(&2-8#*%(()-+)*512-()2$#2-1()#'72-$%2< 2&'+%)''%-(%5&2-/%66)((%9-F6#0-.(#-1*+))2'0- $%$'#+.#'+%O-4.$%#')2-(&.$$%<%'+)) %-8.4%+-$#(8%#(#/%+-)6#$'))29-"($&$%6'#2+%-.(#-$01+1-%#$%#'),,#2-(##$&2+%+&22)#(< (%-4%-(.8&(+%-4.$%#')(+%-(&.$%(+%-.'%((#'< +&#-$.(,)-*##*+0400-$#(8%#(&&29-G%#$$#-.'%((#'+&4%+- '%#/%+- 8%($# $%-.(#- '%%+&-(%*4.#+&$')2%-)6#-C&6&2-%(&))2-&6< *)#(&(##$$)#(+09-W()#'7-$%22&'+#-*#)2.'+#- $#(8%#(#4.#+%-4%-(%5&2-/%66)((%-20*+##2$#2- #+')-+)*+140-$%22%+&'(#88&4%-4%-h(%$%2.#+%9- C&22)(,%%-(#'0'#-6)%%(#%#$%#2)2-')(.'+&'- 4%-+%&$.,&'##$$#9-W*+)#')2-$#'%80#/02-40($))2-.(#-,&$%/%-%(.#++%%-*##*+.(.,%` Kolmasluokkalaisten pojat valmistautumassa kilpailuun. Yleisö kannusti hiihtäjiä ladun reunalla. Tyttöjen nopeimmat: 1. luokat: Iines Aho 2. luokat: Mimmi Lehto 3. luokat: Sonja Kielo 4. luokat: Danielle Barret 5. luokat: Tiia Puolakka 6. luokat: Alina Lehtimäki Poikien nopeimmat: 1. luokat: Joel Pelkonen 2. luokat: Julius Saarinen 3. luokat: Niilo Elomaa 4. luokat: nimeä ei saa julkaista 5. luokat: Santeri Blomberg 6. luokat: Joona Vienanlinna Maaliskuussa ilmestyy kotimainen tietokirja kestovaipoista G)'+./%#8%+-./%+-+&(())+-'&.'#+&#$'#-/##,)-/&.'#)2-%#$%2%3-$&2- /%#88%,%((#+-4%-<,%+)6#%%(#+-./%+-$)*#++12))+-6%+$%#')/%'+#9-G&< +%(.&5)((#'#'+%-4%-+)6/)15)((#'#'+0-/%#$&+&$'#'+%9-I%%+&-4%-)'+))+< +#'11'-./%+-,.5)62#2-/%&/%2*.#5.2-(0*+7$.*+#%9 >%(()#2))2-4%-')($)#2)-+17.*4)#2))2-+).'-.2-*%&'$%-4%-8)< 6&'+))((#2)2-+#)+.8%$)++#-2##2-%(.#++)(#4%(()3-4.-%'#%%2-8)6)*< +12))(()- $&#2-,&&+)2- $0'#+7#+0-*%66%'+%/%(()9- G#64%''%-.2-6&2'%'-/06#< /%(.$&/#+&'-')$0-/#2$#+- $)'+./%#88.4)2-+%#-+%6< /#++%/#)2-,%+)6#%%(#)2- *%2$$#,#')$'#9 Tiina Törnström BTJ Kustannus Oletko kiinnostunut asuntosijoittamisesta? Tervetuloa Asunto-osake sijoituksena -te taan ti klo Saat ajankohtaista tietoa asuntomarkkinoista, sijoitusasunnon ostamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen liittyvistä asioista sekä 1.6. voimaan tulevan asuntoyhtiölain vaikutuksista. Väliajalla tarjoilua. Rakentaminen Lisää pientaloja Hirvensalon Toijaisiin Illan ohjelmassa: Tervetuloa Olli-Pekka Saario, varatoimitusjohtaja, TOP Asunto-osake sijoituksena ja katsaus markkinoihin Hannele Honka, johtaja, Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy G%((#.#'+)2-,)+'0%(&)#5)2-4%-8#)2+%(.$.6++)()#5)2-/0< (##2-.2-'&&22#++)#((%-&&'#-8#)2+%(.%(&)9-"(&))2-$.$ #2-JL-*)*+%%6#%9-W,806#'+7<-4%-$%%/.#+&'(%&+%$&2+%- '%#-*)(,#$&&''%-+#)5.$'#-%(&))2-.'%((#'+&,#'<-4%-%6/#<.#2+#'&&22#+)(,%29-B&&22#++)(&'+%-+#)5.+)+%%2-.'.#+< +))''%-[[[9+&6$&9cg$%%/%*%$&-$.*5%''%-"'),%$%%< /%+9-;%$&'%2%$'#-/.#-$#64.#++%%-!C.#4%#'+)2-6#22)! Asuntosijoittamisen erityiskysymyksiä Tomi Rimpi, pankkilakimies, TOP Vuokravälitys ja sijoitusasuntopalvelu Juho Suviniemi, vuokra-asuntopalvelupäällikkö Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy OP-Sijoitusluotsi ja OP-Private varallisuutenne palveluksessa Veikko Karhulahti, pankinjohtaja, TOP!"#$%&'(())*+,,*-.!$/*).0)*!12/(-/!3! /-!98.-,7-)*!:#%,((';.-/!<.7+5!=/45!%&'(())*+,,*-. Paikka: Turun Seudun Osuuspankin Maariankadun konttori, Maariankatu 4, käynti sisäpihalta. Ilmoittautuminen mennessä op.fi/turunseutu tai p Puhelu maksaa 0, ,059 /min tai matkapuhelimesta + 0,169 /min 16 maininki maininki 17

10 Jan Anderssonin huikaiseva taitelijatalo on valmis Life on a Leaf projektin huipentumana oma kotitalo on esittelykunnossa. Jos antaisimme Anderssonille päätösvallan, hän tekisi saaristamme kaupunginosan, joka olisi suuren puun muotoinen ja jossa olisi hauskoja ja mielikuvituksellisia rakennuksia. Talojen ulkonäköä ei olisi rajoitettu ja rakennettu miljöö stimuloisi mielikuvitusta. Meille jokaiselle Jan Andersson suosittelee, että voisimme pohtia yksinkertaisempaa elämäntapaa ja ottaa itse vastuun siitä, miltä talomme näyttävät. Ja tietysti voisimme päästää sisäisen luovuutemme valloilleen! Kuvat: Mikko Laaksonen / Monsuuni.com 18 maininki maininki 19

11 Reseptit Maaliskuussa tapahtuu Wäiski Tiistaisin Paavo-hallissa Wäiskin Wauhti-ilta klo Tervetuloa esi-ja alakoululaiset vanhempineen. Lasten liikunnan ihmemaahan pohjautuvaa toimintaa omien vanhempien valvonnassa. Järjestää Wäiskin Wanhemmat ry Diilit tehdään tyylillä... Kulttuurikeittokirja sinun mausteillasi G)/0+-JMNM-+&.-,%*5.((#'&&5)2-'%%6)(%#'#(()9-;%(&%,,)- $)60+0-$)#++.$#64%%-/%6+)2-&&5)+-4%-/%2*%+-6)')8+#+3-#'.0#< 5#2-8#+$.'+%-8&64)/)2))''0-+)*+1#*#2-*)6$$&#*#29-C%6+&- $ %-8%(4%'+%-%64)2-4%-4&*(%2-$6&&2&+3-$)66.-,17'- +%6#2%-6)')8+#2-+%&'+%((%9-I0*)+0-6)')8+#+-4%-+%6#2%+-NZ9^-,)22)''0-.'.#++))'))2T-H#$$)-B1640<X0#'02)23-P0#27- "%(+.')2-$.&(&3-P0#27-"%(+.')2-$.&(&+#)-L3-JMRMM-C&6< $&-8#$$)9'164%</%#'%2)2\+&6$&9c3-8&*-MSS-RMQSLKJ9 Mielipiteet Kevyenliikenteen yhteys Friskalasta Haarlaan ;#6/)2'%(.2-V6#'$%(%2-%'&#2%(&))(+%-.2-+)*+0/0-8#$%#')'< +#-+&6/%((#2)2-$)/1)2(##$)2+))2-1*+)1'-;%%6(%2-$.&(&2-4%- 80#/0$.5#2-+&2+&,%%29-:1$1#2)2-1*+)1'-$&($))-G%$'$)6< 6%2+#)2-$%&++%-4%-/%%+##-20#2-.(()2-/#($%'(##$)2+)#')2-+#)2-1(#++0,#')2-$%*+))2-$)6+%%29 Niko Aaltonen, Friskala SPR Hirvensalo, Stålarminkatu 33 tiistaisin klo terveyspiste, verenpaineen, verensokerin ja hb:n mittausta joka toinen keskiviikko (parilliset) klo ensiapuryhmä, perusensiapua torstaisin klo hyvän olon kerho, omaehtoista terveydenhoitoa torstaisin klo ystäväkerho, laitosvapaaehtoiset torstaisin klo miesten kerho, keskustelua ajankohtaisista aiheista ENSIAPUKURSSI (16 h) la-su Tied. ja ilm mennessä puh Hirvensalon kirjasto Hirvensalon kirjastossa tiistaisin klo vanhusten palveluohjausta Kirjaston aukioloajat ma, to 13 19, ti, ke, pe Jos alhainen korkotaso miellyttää, siitä kannattaa pitää kiinni!""#$#%%#&'("&)*+$),-+-*+&#*.'"/%#+'##*+&0/,-/-#"/' 122*)"&),//'&-/,-/3)'&'/.*.,+*-+*"24&5#&$+-2%+&-/,/" %#*-)6#"7&*##"&8(9:('&"2(*+$22,2+*)'2&+"*)%%)*+4 0(*(&%+*22&;/,:)#*"#7&2%2-2&$.,)8:+&".,8##'4 /*/+""))*"#&'/,:)#4F+4 nordea.fi Teemme sen mahdolliseksi Nordea Pankki Suomi Oyj Taidekappelin tapahtumia ti 9.3. klo 19 Konsertti -Taidekappelin soiva tiistai Turun konservatorion Soiva tiistai -sarjan konsertissa esiintyy Markus Yli-Jokipiin johtama Turun konservatorion kamarikuoro su klo 16 Liedkonsertti Hugo Wolf vuotta Tiina-Maija Koskela, sopraano, Tuomas Lehtinen, baritoni Lotta Emanuelsson, piano, liput 10 e Taidekappelipäivät la Kevätpäiväntasaus klo 18 Operettia, operettia! Pia Pajala, sopraano ja Christian Julin, tenori klo 20 Konserttien väliajalla taiteilijatapaaminen ja kappelikaffet n. klo 20 Juha- Pekka Vikman ystävineen soittaa kamarimusiikkia yökonsertissa su Marian päivä Taidekappelissa klo 11 Musiikkijumalanpalvelus, kolehti klo 12 Kappelikaffet ja myyjäiset Taidekappelin hyväksi klo 18 Ave Maria konsertti, Oopperakammari ry, Liput 10 e su klo 14 Turun ja Järvenpään Suzuki-koulun oppilaiden konsertti, liput 5 e ma to 1.4. klo 12 joka päivä Hiljaisen viikon hetki sanoin ja sävelin Kuvataiteilija Rauno Luttinen Maisema- ja naamatauluja Näyttely avoinna: ma-pe klo 11-16, to klo ja la-su Hyvän palvelun ja huippulaadun erikoisliike. Ma-pe La Yliopistonkatu 10 Turku Puh turunpukumyynti.fi 20 maininki maininki 21

12 Maaliskuussa tapahtuu Seurakunta Rukouspysäkki Hirvensalon kirkossa klo ja Näin saatiin uutisleipä, rohdinpaita ja lypsymaito - Perinnepäivät Hennalassa 6.3. klo 10-15, 7.3. klo ja 8.3. klo Kaikenikäisten Missiotreffit laskettelurinteiden laavulla su 7.3. klo Tule ulkoilemaan makkaralle, kahville, mehulle, juttelemaan. Iltapäivä perheille ja pariskunnille su Hirvensalon kirkossa klo Piristystä parisuhteeseen -luento parisuhteen kiemuroista. Mukana Eva ja Atte Korhonen. Lastenhoito järjestetty. klo 17 Missiomessu teemalla Kaksin aina kaunihimpi? - mukana Eva ja Atte Korhonen. Myös perheettömät tervetulleita. Sanaa ja säveliä. Iltapala ja lastenhoito. Kinkerit su klo 13 Kakskertatalolla Liput salkoon maanantaina 8.3! Maaliskuun 8. päivänä tulee kuluneeksi 116 vuotta Hirvensalon suuren pojan, akateemikko Wäinö Aaltosen syntymästä. Hirvensalon kansalaisjärjestöt ovat vedonneet vuodesta 1989 lähtien saaren asukkaisiin juhlaliputuksen toteuttamiseksi kansalliskuvanveistäjämme syntymäpäivänä. Myös Turun kaupunki on osallistunut liputukseen Hirvensalon sillalla ja kaupungin laitoksissa. Kaava-asiaa Wäiskin koululla Keskiviikkona klo 19 WA-koululla kaikille avoin yleisötilaisuus, aiheena Hirvensalon Osayleiskaava, esitelmöijänä Olavi Ahola Ympäristö- ja kaavoitusvirastosta. Järjestäjänä Hirvensalo-seura Ry, ennen yleisötilaisuutta klo 18 seuran sääntömääräinen vuosikokous. Netin välityksellä voit myös lähettää tapahtumatiedot mielipidekirjoitukset Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Huhtikuun lehteen ehtii lähettämällä tiedot mennessä. Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininkilehdet voit lukea netissä osoitteessa maininkilehti.fi H O R O S K O O P P I Maaliskuussa juhlii Kalat ( ) Alkukevät on Kalojen juhla-aikaa. Mielikuvituksellinen ja haaveiluun taipuvainen Kalat on myötävirran kulkija, joka seuraa elämää herkillä vaistoillaan. Hän aavistaa kanssakulkijoiden mielentilat nopeammin kuin he itse. Saarilla asuva Kala on luonnollisesti kuin kotonaan vesielementti on aina lähellä. Anna laiskanpulskeaan elämäntapaan taipuvaiselle Kalamerkin edustajalle lahjaksi jotain, mikä kannustaa liikkumaan. Helenan maaliskuu Aktiivinen maaliskuu Helena Likitalo tekee maaliskuussa töitä, pyytää silakoita ja tapaa ystäviä L00$06#20-+17'$)2+)()/0-;)()2%-I#$#+%(.-'&$$&(.#-+7#''002-80#/#++0#2-)6#-2)&/.(.#5)2-4%--+)6/)1'$)'$&$')2-/0(#((09- ;02-/%#*+.#-LM-/&.5)2-40($))2-/0)'+7/%'+&&+172-+)6/)1'< $)'$&$')''%-(%'+)22)&/.(%2-/%'+%%/%2-(00$06#2-+)*+0/##2-')$0-5#%?)+)'</%'+%% #+0,#'))29-E)#(&2-/&.5)2-%4%2-* %$%2&+-+17%#$%2'%-8&.(#$'#-$%*5)2-+)*+0/02-$)'$)29-I#'0$'#-*0< 2)((0-.2-#(+%/%'+%%2.++.%-E%#'#.2->)*#(0#')''09 i-c178#'+))2-/%#*+&,#2)2-)#-6%'#+%-,#2&%3-'#((0-'%,%((%-+%8%%2- ')$0-2)&/.(%2-+)6/)15)2*.#+%4#%3-)++0-'%#6%%2*.#5.2-*)2$#(7$&2< +%%9-X%#2-$)66%2-.()2-( #+')2#-/0060'+0-8%#$%'+%-/ %#$%%23-;)()2%-$)6+%%9 C172-/%'+%8%#2.2%-;#6/)2'%(.''%-%'&/%-;)()2% (#$#- $1,,)2)2-/&.5)2-%4%2-$0121+-?%#(%+#2.+&22)#((%9->17'-(#2+&4)2- +%6$$%#(),#2)2-.2-*02)2-8#+$0%#$%#2)2-*%66%'+&$')2'%9 BUUKATTU KALENTERI >%%(#'$&&''%-;)()2%-'&&2+%%-1*5)$'#-/##$.2(.8&$'#--$.&(&+&'<,%+$%(()-C%,8)6))2-(00$06#80#/#(()3-,&++%-(.8&+-/##$.2/%#*+))+- $&(&/%+-,&#''%-,)6$)#''09-_*4)(,%''%-.2-'#(%$$%2&.+%2-/)+.%- E1,0++1(02-E77(0''0-1'+0/08%6#'$&2+#)2-,&$%2%-')$0-(00$)+#)< +))2-.8#'$)(#4.#5)2-'8)$'#<201+)(,02-$%+'.,#2)29-B)-8#+00-20*< 503-$.'$%-)'#+1$')''0-'.#++%%-'%$'.b.2#%-;)()2%2-2&.6#2-(%8'#3- _((#9-;)()2%-.2-/%6%22&+-$%()2+)6#'+%%2-%#$%%-,17'-#((%2#'+&4%#< '#(()-1*5)''0-1'+0/0++06#)2-$%2''%9- i-_(),,)-$&+'&2))+-8.6&$$%%,,)-()#5)#$'#-4%-2%#'/)6$.'< +.$'#3-,&++%-#+')-'%2.23-)++0-,)#+0-.2-/##'# *02-2%&6%%9 Teksti ja kuva: Minna Uusivirta TURKU 22 maininki Kyntäjänkatu 1, Myllyn alueella, Raisio. Puh maininki 23 Palvelemme arkisin ja lauantaisin

13 24 maininki

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

0 99 kg reseptit: Yhteishyvä.fi

0 99 kg reseptit: Yhteishyvä.fi Rainbow Banaanit Costa-Rica Liikkeemme on suljettu Isänpäivänä 8.11. 0 99 kg reseptit: Yhteishyvä.fi Hyvää Isänpäivää! 9 95 9 95 Omistajan käyntikortti 95 kg Apetit Savukirjolohi 800 1600 g 95 kg Norjan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

sivu 1/5 KANGASALAN KOULUJEN UINTIKILPAILUT 2010 TULOSTAULUKKO

sivu 1/5 KANGASALAN KOULUJEN UINTIKILPAILUT 2010 TULOSTAULUKKO sivu 1/5 KANGASALAN KOULUJEN UINTIKILPAILUT 2010 TULOSTAULUKKO 3. luokka pojat 1. Otto Ollila Raikku 19,58 2. Nico Mankinen Ruutana 21,01 3. Ilmari Jokinen Kirkkoharju 21,03 4. Paulus Silventoinen Suorama

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 HAnki ihana olo uutta valoa uutta iloa Unohda kevätväsymys ja nakkaa talviturkki ullakolle, nyt on aika herätä kevääseen. Tule kanssamme viettämään Hyvän Olon teemapäiviä 27.2.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

TIEDOTTAA /

TIEDOTTAA / Keilaseura POLE ry TIEDOTTAA 2008-2009 / 2 04.11.08 POLE tiedottaa 2008-2009 / 2 04.11.08 1(4) Tiedottajan palsta Huomioikaa kutsu ylimääräiseen vuosikokoukseen, joka on Tapiolassa su 23.11. n. klo 15:40,

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU!

KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! KERIMÄEN URHEILIJOIDEN HIIHTOKOULU! MAANANTAISIN HARJUMAJALLA KLO 18.00. KOULU ON TARKOITETTU ALLE 12-VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLE. HIIHTOKOULU SISÄLTÄÄ HIIHTOHARJOITTELUA JA LEIKKEJÄ. HIIHTOKOULUN PAKKASRAJA

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry.

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. JALASJÄRVI 11.10.2014 25 tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. päivitetty 11.10.2014 klo 19.20 MM 1. Järvinen Tarmo JST 43 43 38 48 40 212 2. Mäkinen Mauno VaaTi 41 43 44 40 40 208 3. Tammi Aimo TurTi

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta Joulu on taas, joulu on taas MYLLYPURON OstarilLa! Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta VILINÄÄ, VILSKETTÄ, RÄTINÄÄ, RÄISKETTÄ Joulu alkaa Ostarilta!

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

päivitetty klo 20.30

päivitetty klo 20.30 ÄHTÄRI 11.9.2016 25 tikkaa kansallinen Järjestäjä: Ähtärin Seudun Tikka yhteensä 85 kilpailijaa päivitetty 5.10.2016 klo 20.30 MM tulos 1. Ylönen Niilo JST 46 43 41 39 42 211 2. Tammi Aimo TurTi 37 44

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

-50% KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN. 10 000 kpl erä MERKKIKEHYKSIÄ /kehys. silmälasien ostajalle MYÖS UUTUUDET!

-50% KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN. 10 000 kpl erä MERKKIKEHYKSIÄ /kehys. silmälasien ostajalle MYÖS UUTUUDET! VERENLUOVUTUS TAIVALKOSKELLA pe 17.7. klo 12 16 Seurakuntatalo, Kirkkotie 7 OJENNA KÄTESI. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen henkilötodistus mukaan. AL KAIKKI KEHYKSET silmälasien ostajalle

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

TIEDOTTAA /

TIEDOTTAA / Keilaseura POLE ry TIEDOTTAA 2008-2009 / 3 29.01.09 POLE tiedottaa 2008-2009 / 3 29.01.09 1(4) Tiedottajan palsta Helmikuun kk-kisa käydään Talissa la 21.2. klo 13:30 alkaen, ohjeet tarkemmin tässä tiedotteessa.

Lisätiedot

-Heinolassa 50 vuotta-

-Heinolassa 50 vuotta- Hyvää kerhokautta 2015-16! Viikoittainen kerhotoiminta on pyörähtänyt käyntiin. Päiväkerholaisten yli satapäinen joukko antaa työhömme vauhtia ja tekee arjestamme juhlaa! Jatkamme jo kevätkaudella aloittamiamme

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

TSA:N SEURAENNÄTYKSET

TSA:N SEURAENNÄTYKSET TSA:N SEURAENNÄTYKSET KIVÄÄRILAJIT (laji, sarja, ampuja, ennätys, vuosi) Vapaakivääri 300 m. 3x40 ls Y Heikki Ranne 1154 (2000) 60 ls makuu Y Heikki Ranne 596 (1989) joukkue Y (Kärppälä, Ranne, Sjöberg)

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan!

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISTYÖ syyskausi 2017 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakuntien näkövammaistyö järjestää näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät tiedot näkövammaisten

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html

Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html 1 Hyvä Klubin jäsen, Klubin viikkokirje 6.11.2015 on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html sunnuntai 8.11. ISÄNPÄIVÄLOUNAS KLUBILLA ISILLE, PERHEILLE, SUVULLE Koko perheen ja ystävien tilaisuus.

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat lokakuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat lokakuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat lokakuussa 2015 Viikko 40 (1.10.-4.10.) To 1.10. - Klo 9.30 Ympäristötaidepaja, (Kädentaitopaja 0. krs). Tule kuulemaan, mitä ympäristötaide on. Jatkossa ryhmässä tuotetaan

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille.

Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? LAPSET FARMILLA ohjelma lapsille ja ILTA FARMILLA ohjelma perheille. Perjantai 21.04.2017 klo 09:00-21:00 Tahko Ski Lift Pitch Jääkö savolaisesta hissipuheestakin vastuu kuulijalle? Musiikkinäytelmä: Sinun vuorosi loistaa Nilsiän Manttu, Vesitornintie 1 Nilsiän lukion musiikkinäytelmä

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

Kaukaharjukeskuksen kesäkuun ohjelmia

Kaukaharjukeskuksen kesäkuun ohjelmia Maanantai 30.5 14 15 Nääsvillen muistijumppa. Kertamaksu 4 Tiistai 31.5 Keskiviikko 1.6 10 Teatteriryhmä. Ohjaajana Riku Laakkonen PiiPoosta Torstai 2.6 14 Hengellisiä yhteislauluja laulattaa Elna, Risto

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 AIKATAULU BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 PERJANTAI 11.4.2014, MATINKYLÄN JÄÄHALLI Matinkartanontie 9-11,

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut Säkylä 02. - 17:31:44 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja M 1. Jesse Forstén SA 99 98 100 98 99 99 593 2. Sami Koskela SA 100 98 100 96 96 99 589 3. Jouko Forstén SäSA 98 94 100 98 97 98 585 4. Juha Rinta-Keturi

Lisätiedot

Dinotski s Stuff. Dinotski s Stuff. Dinotski s Stuff. Sirpa Helminen 050 3274 756 dino@phnet.fi. Hierontalahjakortti. Palvelut

Dinotski s Stuff. Dinotski s Stuff. Dinotski s Stuff. Sirpa Helminen 050 3274 756 dino@phnet.fi. Hierontalahjakortti. Palvelut Dinotski s Stuff Sirpa Helmisen Lahden osuuskunta Startin kautta perustama käsityöyritys, joka tarjoaa myös kiireapua ja toimii freelancerina. Dinotski s Stuff Sirpa Helminen 050 3274 756 dino@phnet.fi

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia!

Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Renkajärven valokuvauskilpailu 2011 jälleen upeita kuvia! Suojeluyhdistyksen valokuvauskilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Kilpailuaika oli 13.2.-5.6.2011. Yhdistyksen hallitus oli antanut kilpailun

Lisätiedot

NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009

NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009 2.4.2009 R Itella Oy NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009 la. 4.4. P y h ä k o u l u koulun liikuntasalissa klo. 10 11.30 ma.13.4. P ä ä s i ä i s j u h l a Rukoushuoneella klo.18.vetäjinä Rita ja Hannu

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

päivitetty 9.11.10 Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 KALANNIN KOULU SALI 1 SALI 2

päivitetty 9.11.10 Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 KALANNIN KOULU SALI 1 SALI 2 päivitetty 9.11.10 KALANNIN KOULU Nuoriso- ja liikuntatoimi syyskausi 30.8.-15.12.2010, kevätkausi 2.1.-29.5.2011 SALI 1 SALI 2 MA UPK P-01 / Timo Veijanen p. 041 440 0346 16.00-17.30 UPK P-01 / Timo Veijanen

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys Koulun kysytyin kysymys "Miksi koulua käydään?". Otimme tehtäväksemme ottaa siitä selvää. Wanted Taiteen taito Tölön taidetta Kohti hyvää elämää Hyvään elämään on monta tietä ja neuvoa. Tässä muutama.

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Vanha Kanava, Kansola

Vanha Kanava, Kansola Vanha Kanava, Kansola 5.9.2010 Miehet 60 v 1 Soini Korhonen 3724 gr 2 Jaakko Villanen 2595 gr 3 Seppo Summanen 2499 gr 4 Kalevi Lyytikäinen 1977 gr 5 Eero Lempiäinen 1512 gr 6 Reijo Siitonen 1505 gr 7

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

SM-kilpailut Tulokset. Helsingin Työväen Luistelijat ry. Helsingin Luistinkiitäjät ry. 500m Miehet 1.osa 2.osa

SM-kilpailut Tulokset. Helsingin Työväen Luistelijat ry. Helsingin Luistinkiitäjät ry. 500m Miehet 1.osa 2.osa 500m Miehet 1.osa 2.osa yht.pisteet ero 1 30 Mika POUTALA HTL 36,50 37,04 73,54 2 44 Tuomas NIEMINEN SU 37,09 37,92 75,01 1,47 3 37 Risto ROSENDAHL HTU 38,15 37,77 75,92 2,38 4 52 Markus PUOLAKKA HLK 38,59

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.10.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

Näkövammaistyö Kevät

Näkövammaistyö Kevät Näkövammaistyö Kevät 2015 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten kevään 2015 toiminnasta.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu Mikkelin Ampujien Ampuma-Areena 13. - 14.02.2016 11:05:19 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Timo Puisto MA 94 99 95 99 100 98 585 2. Olli Hahl MA 96 99 98 93 99 96 581 3. Juho Katajamaa KuusA 96 97 96

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat elokuussa 2015 Viikko 32 (3.8.-9.8.) Ma 3.8. - Klo 9-13 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

Tuote-esittely kylätuvalla. Leipuri-kondiittori Virva Heikka esittelee

Tuote-esittely kylätuvalla. Leipuri-kondiittori Virva Heikka esittelee Uudenvuodenpäivä Suomalaiset juhlapyhät Loppiainen Suomalaiset juhlapyhät Tuote-esittely kylätuvalla. Leipuri-kondiittori Virva Heikka esittelee leivonta,-kakku -ja keittiötarvikkeita. Tuotevalikoima on

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET N0 0,km Hilma Ampuja Lahden Hiihtoseura 00:0:, 00:00:00,0 Lahja Kallinen Lahden Hiihtoseura 00::, 00:0:, 8..0 0:: M0 0,km 0 Leo Rajaniemi Lahden Hiihtoseura 00:0:09, 00:00:00,0 Hermanni Latonummi Hollolan

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

Levin Joulu 2015. Joulun aikaan aukioloajoissa on joitakin poikkeuksia, suurin osa palveluista on kuitenkin avoinna joka päivä.

Levin Joulu 2015. Joulun aikaan aukioloajoissa on joitakin poikkeuksia, suurin osa palveluista on kuitenkin avoinna joka päivä. Levin Joulu 2015 Jouluruokailuja, joulutori, jouluisia ohjelmia, useita erilaisia ohjattuja aktiviteetteja, pukin vierailuja huoneistoon, laskettelua, kelkkailua, hiihtokoulua, hiihtoa, kauneimpia joululauluja.

Lisätiedot