KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 10:05-12:02 PAIKKA Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Seppälän biokaasulaitos esiselvitys Kulttuuri-Kainuu projekti Oikaisuvaatimus Runolaulu-Akatemian -perustamishanke 154 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Ilmoitusasiat Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Talouden seurantaraportti ajalle Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n esitys äänestysikärajan alentamiseksi 16 vuoteen 159 Yhteistyösopimus Venäjän Federaation Arkangelin aluehallinnon ja Suomen tasavallan Kainuun maakunta -kuntayhtymän välillä 160 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alueiden julistus EU:n koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen 161 Sotiemme veteraanien palveluseteli/määrärahan 2010 korottaminen 162 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Kainuun keskussairaalassa päivystyspoliklinikan perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä/tehy Kainuu ry 163 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Kainuun keskussairaalassa päivystyspoliklinikan perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä/juko ry 164 Valtuustoaloite: Kainuun keskussairaalan patologian laboratorion uusien tilojen suunnittelu ja rahoitus 165 Valtuustoaloite: Maakunta -kuntayhtymän sosiaalityön resurssit ja niiden vahvistaminen, erityisesti vammaispalveluissa ja lastensuojelussa

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ KOKOUSAIKA klo 10:05-12:02 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Jokelainen Alpo 10:05-12:02 puheenjohtaja Piirainen Raimo 10:05-12:02 I varapuheenjohtaja Haataja Minna 10:05-12:02 jäsen Huttu Lauri 10:05-12:02 jäsen Kemppainen Tapani 10:05-12:02 jäsen Krogerus Timo 10:05-12:02 jäsen Lukkari Anne 10:05-12:02 jäsen Okkonen Arto 10:05-12:02 jäsen Sarparanta Tiina 10:05-12:02 jäsen Seppänen Juhani 10:05-12:02 jäsen Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa 10:05-12:02 Vaalan kunnan edustaja Poissa Kinnunen Anneli II varapuheenjohtaja Juntunen Hannu mv:n II vpj Muut osallistujat Säkkinen Timo 10:05-12:02 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 10:05-12:02 mv:n I vpj Yliniemi Kalevi 10:05-12:02 sihteeri Pääkkönen Tuomo 10:05-12:02 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 10:05-10:45 kehittämisjohtaja Poistui 5 jälkeen Tuominen Anssi 10:05-12:02 koulutustoimialajohtaja ALLEKIRJOITUKSET Alpo Jokelainen Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2010 / 2010 Raimo Piirainen Tiina Sarparanta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, Kajaani perjantaina klo 8-15 / 2010 toimistosihteeri Sari Keränen

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 149 Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus totesi kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Maakuntahallitus myönsi läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden.

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 150 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Piirainen ja Tiina Sarparanta. Hyväksyi.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Seppälän biokaasulaitos esiselvitys MH 151 Hanketiimi Hakijana Kainuun ammattiopisto -liikelaitos yhteyshenkilönään Raimo Sivonen. KAO toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja haluaa edistää uusiutuvien ener giamuotojen käyttöä Kainuussa. Nykyinen lämmöntuotantolaitos Seppälässä on vanhene massa ja tässä vaiheessa olisi hyvä selvittää mahdollisuutta, voisiko osan koulutilan tarvitse masta lämmöstä ja sähköstä tuottaa biokaasulla? Biokaasulaitos voisi toimia samalla oppi mis- ja tutkimusympäristönä, koulutettaessa alalle työvoimaa tai tulevia energia-alan yrittäjiä. Seppälän opetusmaatilan toiminnassa syntyy biokaasulaitoksen raaka-ainetta: lantaa, elin tarvikejätettä sekä kasvijätettä, lisäksi lähialueelta on saatavissa joitakin määriä raaka-ainetta laitoksessa kaasutettavaksi. Seppälän energiahuolto tarvitsee biokaasun rinnalle myös toi sen uusitutuvan energiamuodon lämmöntuotantotavan. Ennen mahdollisen laitoksen raken tamista on tehtävä esiselvitys, jossa tarkastellaan laitoksen toteutettavuutta useasta eri lähtö kohdasta ja selvitetään mahdollista käytettävää tekniikkaa, tuotantoprosessia ja laitoksen kapasiteettia. Projektin tavoitteet: 1) Laatia suunnitelma biokaasulaitoksen rakentamisesta Seppälään, jossa arvioidaan bio kaasulaitoksen investoinnin toteutettavuutta. 2) Selvittää ja arvioida maatilakokoluokan biokaasulaitosten rakentamisen mahdollisuuksia ja kysyntää Kainuussa vuosina sekä edistää tiedottamisen keinoin biokaasun käyt töönottoa ja bioenergiayrittäjyyttä Kainuussa. 3) Kartoittaa ketkä toimijat ja organisaatiot voisivat hyödyntää Seppälän biokaasulaitosta tut kimus ja tuotekehitysympäristönä ja millä tavalla? Samalla kartoitetaan millaisia valmiuksia t&k ympäristöltä vaaditaan. 4) Laatia alustava suunnitelma uusista ammatillisen koulutuksen koulutustuotteista tai tutkin tojen osista, joita voitaisiin toteuttaa uudessa ympäristössä biolämpöjärjestelmien rakentami sessa, ylläpidossa, huoltotoiminnoissa ja bioenergiayrittäjyydessä. Koulutustuotteet olisivat valtakunnallisia ja mikäli mahdollista myös kansainvälisiä. Tarkemmat projektin tavoitteet on kuvattu hakemuksen liitteessä. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan EAKR TL 2 ja valtion vastinrahoitusta Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle EAKR TL 2 ja valtion vastinrahaa 70 %, kuitenkin enintään EAKR TL ja valtion vastinrahaa jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke on EAKR -ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 1.2 Osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Enintään % EAKR TL Valtion vastinraha Kuntarahoitus Yhteensä Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Henkilöstökulut Ostopalvelut Matkakustannukset Toimistokulut Yhteensä EU ja valtion vastinrahaa voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Kulttuuri-Kainuu projekti MH 152 Hanketiimi Hakijana Elias Lönnrot Seura ry yhteyshen kilönään Lasse Lyytikäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Elias Lönnrot Seura ry:lle valtionavustuksen Kulttuuri-Kainuu -projektin jatkohank keen toteuttamiseen Saadulle rahoitukselle edellytetään 50 % oma-rahoitusosuutta eli , jota haetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän budjettivaroista. Hankkeen tavoitteena on luoda kulttuuri- ja matkailuyritysten, kulttuurijärjestöjen, kulttuurilaitosten ja muiden taiteen ja kulttuurin toimijoiden yhteistyöverkostoja ja sitä kautta tehostaa yrittäjyyden ja matkailun toimintaedellytyksiä taiteen ja kulttuurin aloilla. Hankkeen keskeinen fokus on kulttuuriyrittäjyydessä ja -matkailussa, joita tarkastellaan 1. osaamisen kehittämisen, 2. taiteen ja kulttuurituotannon, 3. kansainvälisen toiminnan sekä 4. toimintaympäristön kehittämisen kannalta. Vuosien aikana hankkeeseen sisältyvät seuraavat toimenpiteet: 1. Kainuun kulttuurituotannon kehittämishankkeen jatkojalostus. 2. Kulttuuri- ja matkailuyritysten ja kulttuurituottajien verkostojen kehittäminen. 3. Uusien kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen. 4. Innovaatiotyöpajan toteuttaminen Kajaanissa syksyllä Kainuun suuriin kirjailijoihin (Lönnrot, Leino, Kianto, Huovinen, Asp) liittyvien paikkojen ja reittien matkailullinen tuotteistaminen. 6. Vuoden 2011 Kainuun kulttuurifoorumin suunnittelu. 7. Vuoden 2011 Kulttuuri-Sampo -lehden sekä 8. Kulttuuriympäristö -lehden suunnittelu (yhdessä Kainuun Sanomien kanssa). 9. Yhteistyö perustetun Kainuun kulttuuriyhdistyksen kanssa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ).

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun maakunta -kuntayhtymän budjettivaroista 33,33 %, kuitenkin enintään jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 2.2 Toimialojen kehittäminen, kulttuuri. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Enin tään % Kainuun maakunta -kuntayhtymä ,33 Opetusministeriö ,67 Yhteensä ,00 Hankkeelle hyväksyttävät kustannukset: Henkilöstömenot Asiantuntijapalvelut Puhelin, posti 750 Painatus- ja ilmoituskulut Matkustuspalvelut Toimistopalvelut 750 Muut palvelut 870 Yhteensä Kainuun maakunta -kuntayhtymän budjettivaroja voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Oikaisuvaatimus Runolaulu-Akatemian -perustamishanke MH 153 Jumikeko -säätiö on tehnyt oikaisuvaati muksen yllä mainitun hankkeen maksatukseen. Oikaisuvaatimusta haetaan entisen Oulun lääninhallituksen rahoittaman hankkeen kuluihin koskien vuoden 2008 ja 2009 maksatuksia. Vuoden 2010 alusta hallintouudistuksen myötä hankkeen hallinnointi siirtyi Kainuun maakunta -kuntayhtymälle ja hakija lisäsi Oulun lääninhallituksen hylkäämät kulut Kainuun maakunta -kuntayhtymälle te kemäänsä maksatushakemukseen, joka koskee kautta Kustannuksia haetaan maksuun vuodelta 2008: 2008 Matkakustannukset 110,00 maksatuskausi Kone- ja laitehankinnat 117,00 maksatuskausi Muut kustannukset, hankkeiden yhteisen suunnitte lupalaverin ruokailu/hankehenkilöstö Muut kustannukset, hankkeiden yhteisen suunnitte lupalaverin ruokailu, hankehenkilöstö Yhteensä 317, ,00 maksatuskausi ,00 maksatuskausi sekä vuodelta 2009: 2009 Kuorittu peruna 50,25 maksatuskausi Leipää ruokailuihin 91,58 maksatuskausi Seminaarien ruokalasku 291,61 maksatuskausi Ruokailun kuluja 337,19 maksatuskausi Ruokailun kuluja 287,22 maksatuskausi Ruokailun talkootyön osuus 1 045,00 maksatuskausi Hankintoja ruokailuun 15,26 maksatuskausi Hankkeiden yhteisen suunnittelupalaverin ruokailut/hankehenkilöstö ,30 maksatuskausi Yhteensä 2 166,41

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maksatuspäätös on viranomaisen hallintoasiassa tekemä ratkaisu eli hal lin to pää tös. Vi ran omaisen hallintopäätös tulee lainvoimai seksi, jollei siihen haeta muu tosta oi kai su vaa ti muk sella (muutok senhaun esivaihe) tai valituksella. Siltä osin kuin pää tös on tullut lainvoimaiseksi, asiaa ei voida käsitellä oikaisuvaati muksen joh dosta eikä oikaisu vaatimus pää töksestä teh dystä valituksesta. Tässä tapauksessa maksatuspäätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimus ta, joten se on tullut tullut lain voimaiseksi niiden kustannusten osalta, joiden osalta maksaja on tehnyt lopullisen ratkaisun. Vuoden 2008 osalta maksatuskauden hakijan oikaisu vaa ti muk sella vaa ti mia ku luja 317,00, sekä vuoden 2009 maksatuskauden osalta kulu 48,30 ei voida ottaa enää kä sit te lyyn, kos ka haki ja ei ole tehnyt asias ta oi kaisuvaa ti musta/vali tusta ra hoitta jalle (Ou lun lää nin halli tuksel le) lain vaati massa ajassa. Ou lun läänin hal li tuksen sivistysosasto on teh nyt pe rustellut hylkäys päätök set ja ne ovat ministeriön/eu-säännösten mukaiset. Pääsääntönä on mm. ruokailujen osalta, että ne eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät varsinkaan hankehenkilöstön kulut, joille maksetaan hankkeesta palkkaa ja joiden velvollisuus on verkostoitua ja pitää yhteyttä toisiin hankkeisiin jo informaation vuoksi. Vuoden 2009 maksatuskauden osalta Oulun lääninhallituksen sivistysosasto on päätöksellään hylännyt kuluja yht ,11 kommentilla, että "ruokailukulut vielä selvityksen alla, hylätään tässä vaiheessa". Sel vi tysten te ke mi seen ei ole ase tet tu mää rätaikaa, vaikkakin välissä on ollut yksi maksatus, joten sil tä osin ha ki jan Kai nuun maa kunta -kun ta yh ty mälle esittä mien ku lu jen osalta oi kai su vaatimus on lain mukai nen. Tämän hankkeen rinnalla toimii Kainuu ELY-keskukselle Oulun lääninhallituksen sivistysosastolta siirtynyt ESR -hanke Ruonolaulu Pottku. Hakija on myös tälle hankkeelle esittänyt seminaareista (3 kpl) ai heutuneita ruokailukuluja. ELY-keskus on hyväksynyt hyväksyt tä vik si kuluiksi ruokailukuluja yhteensä kpl/ruokailua eli hank keen opet tajien, muusikkojen ja asiantuntijoiden kulut, ei muun hen kilös tön kuluja. Las ku pe rus tee na on käytetty aterian yksikköhintaa á 4,10. Erillisliite nro: 3 Lisätietoja asiasta antaa EU-koordinaattori Oi li Pa lo niemi, puh tai säh kö pos titse osoitteel la (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus hyväksyy hakijan tekemän oikaisuvaatimuksen vuoden 2009 maksatuskauden kuluja hy väk syt tä väksi saman käytännön mukaan kuin ELY-keskus seuraavasti:

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ ruokailuja yht. 429 kpl á 4,10 eli yhteensä 1 758,90, josta tuen määrä on 1 547,83. Pe rus te lui na esitetään, että ko. henkilöstölle ei ole mak set tu päi vä ra ho ja. Apu hen kilöstön osalta kuluja ei hyväksy tä. Maakuntahallitus: Vuoden 2008 maksatuskauden ja vuoden 2009 maksatuskauden kulujen osalta oikaisuvaatimusta ei oteta käsittelyyn viitaten yllä oleviin perusteluihin. Hyväksyi.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot MH 154 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistu nut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Viranhaltijapäätökset: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen - päätökset: :t 49-59, ja 2 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henki lös tökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t 12, 13-14, Hankintapäätös: Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan luontoselvitys ( 12) - Eurocard-kuittien käsittely ( 13) - Virka/työsuhteisen toimistosihteerin tehtävän vakinainen täyttäminen ( 14) - Täyttölupatyöryhmän mukaiset päätökset ( :t 18-19) Vs. maakuntajohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t 24-29, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t 1 ja 2 - Marja karjalaisen 60-vuotissyntymäpäivän muistaminen ( 1) - Hankintapäätös: Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kajaanin kaupungin yhteinen asiointipalveluostoliikenteen hankinta ajalle ( 2) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t , ja 6-7 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t Hankintapäätökset: - Kainuun maakunta -kuntayhtymän ateriapalveluiden ja Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen osastovaunujärjestelmä ( 13) - Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimintayksiköiden työnohjaus puitejärjestelyin vuoden aikana ( 14) Talousjohtaja Asta Tolonen - päätökset: :t ja 7-8 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-,

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Kehittämisjohtaja Jorma Teittinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Aluekehitysjohtaja Juhani Kärkkäinen - päätökset: :t 38-47, ja 7 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: 1 - Viran/työsopimussuhteisen korkeakouluharjoittelijan tehtävän täyttäminen ( 1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen - päätökset: :t 36-41, 12, ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sai raus-, työ ai ka va paa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henki lös tö kou lutuspäätöksiä Vs. henkilöstöpäällikkö Hannu Westerinen - päätökset: :t 8-12, 7-11 ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki - päätökset: 9-10 ja 9 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Ravintohuoltopäällikkö Eila Heikkinen - päätökset: :t 40-49, ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Sairaalainsinööri Pentti Keränen - päätökset: :t , ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Laskentapäällikkö Irma Kärnä - päätökset: :t 20-26, 9-14 ja 6 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Hankintapäällikkö Laila Härkönen

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ päätökset: :t 38-42, ja 7-15 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Tietohallintojohtaja Riitta Remsu - päätökset: :t 56-62, ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Kuljetuspäällikkö Hannu Hänninen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Toimistopäällikkö Anja Martiskainen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Laskentasihteeri Raisa Heikkinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Arkistopäällikkö Hilkka Karivuo - päätökset: :t ja 7 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Laskentasihteeri Pirjo Heikkinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Rahoitussihteeri Liisa Moilanen - päätökset: :t ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Pirjo Heikkinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, virantoimitusmatka- ja henkilöstökoulutus päätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Maija Rusanen - päätökset: :t 21-29, ja 1 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö - päätökset: :t ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-,

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on näh tävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslias sa, Kauppakatu 1, 2. kerroksessa sekä maakuntahallituksen kokouksessa. Lausunnot: 1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Suvi Jousmäki ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Ristijärven kunnanhallitukselle koskien lausuntopyyntöä Putkosjärven asemakaavaehdotuksesta: "Ristijärven kunta on pyytänyt Kainuun maakunta kuntayhtymältä lausun toa Putkosjär ven asemakaavaehdotuksesta. Ristijärven kunta on hankki nut Putkosjärven ranta-aluei ta sisältä vän Ketolan tilan omistukseensa tar koituksenaan käyttää sitä olemassa ole vaan kyläraken teeseen tukeutu van, luonnonympäristöltään ja sosiaalisilta olosuhteiltaan viihtyisän asunto alueen muodostamiseen. Kainuun maakunta kuntayhtymä toteaa, että kaavaehdotuksessa on pää osin otettu huomi oon kaavaluonnoksesta huhtikuussa 2010 annetun lau sunnon mukaiset näkökoh dat. Kaava selostuksen kohtaa Maakunta kaava tulisi kuitenkin vielä täydentää seuraavasti: Asemakaavaselostukseen esitetään lisättäväksi kaava-alueen reunal la sijaitseva maa kuntakaavassa osoitettu seututie 888 Puolanka-Risti järvi-sotkamo: Seututie tai pääkatu Merkinnällä osoitetaan Kainuun seututiet sekä liikenneverkon kannalta tär keät Kajaanin pää kadut. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoi tus. Maakuntakaava-aluetta koskevista yleismääräyksistä esitetään lisät täväksi ase makaa vaselostukseen rantojen käyttöä ja liikenneturvalli suutta koskevat kaava määräykset: RANTOJEN KÄYTTÖ Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luonnonja maisema-ar vot, vesihuollon järjestäminen sekä maanomistajien välinen ta sapuolisuus. Ranta-raken taminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan riittävä vapaan rantaviivan määrä, viihtyi syys sekä yleisen virkis tyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet. LIIKENNETURVALLISUUS Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä kos kevassa suun nitte lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvalli suuden edistämiseen sekä su juvan ja hyvän liikenneympäristön saavutta miseen.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavaehdotuksessa olisi syytä arvioida em. yleisten suunnittelumääräys ten toteutumista (vrt. kohdat 2.3, 2.4 ja 2.5). Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdotukseen." Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. (08) , tai sähköpostitse 2) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja suunnittelija Suvi Jousmäki ovat an ta neet seu raa van sisältöisen lausunnon Kainuun ELY-keskukselle kos kien lau sunto pyyntöä Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arvioinnin arviointiohjelmasta: "Kainuun ELY-keskus pyytää lausuntoa arviointiohjelmasta, joka koskee Talvivaaran uraanin talteen oton ympäristövaiku tusten arviointia. Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloitta vansa muiden metal lien sivutuotteena saa tavan uraanin tal teenoton nykyisten kai vostoimintojen yhteydessä. Uusi uraa nin talteenottolaitos rakennetaan kiinteäksi osaksi nykyistä metallien saostusprosessia Talvivaarassa. Talvivaaran alue on osoitettu voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa EK-mer kinnällä (kaivos tai kaivostoimin taan tarkoitettu alue). Kainuun maakuntakaavassa on annet tu kaivostoimintaan tarkoi tetuille alueille seuraava suunnitte lumääräys: Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otetta va huo mioon toiminnan aiheuttamat ympäristö vaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä. Laadittu arviointiohjelma on sisällöltään monipuolinen. Ar viointiohjelmassa on kuvattu hankkeen läh tökohtiin ja nykyti laan liittyvät tiedot kattavasti. Hankkeen arvioinnin jatko suunnittelussa sekä arvioin nissa Kainuun maa kunta kunta yhtymä pyytää kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Sivulla 21 esitettyä vaikutusalueen karttaa sekä siihen liitty vää tekstiä tulisi tarkentaa. Tekstissä mai nitaan ympäristövai kutusten välittömien vaikutus ten tarkastelualueeksi Talvivaa ran kaivosalueen lähi ympäristö ja sosiaalis ten vaikutusten tarkastelualue maini taan hankkeen ympäristövaikutuksia sel västi laajemmaksi. Kartasta ei kuitenkaan ilme ne, esitetään kö siinä ym päristövaikutusten vai sosiaa listen vaikutusten vaikutusalue. Li säksi vaiku tusaluekarttaan tulisi sisällyttää Kokkolan ja Oulun sata miin suuntautuvat uraanipuolijalos teen kuljetusreitit. Hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tulee huoleh tia siitä, että osallisille luo daan todelliset mahdollisuudet vai kuttaa. Erityisesti työpajojen aikataulullinen sijoittami nen ar viointiselostuksen luon noksen valmistumi sen jälkeiseen ai kaan asettaa haasteita työpajojen sisällölle, etteivät osalli set koki si vaikuttamismahdollisuuksiansa jo valmii seen työhön pieniksi. Arvioinnissa tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota kaivos alueen sisäisiin sekä uraani puolituotteen kuljetuksiin liittyviin mahdollisiin poikkeustilantei siin sekä riskien arviointiin. Lisäk si erityishuomiota tu lisi kiinnittää vesien ti laan sekä toimin nasta aiheutuvan melun ja tärinän haittojen vä-

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ hentämi seen. Kainuun maakunta kuntayhtymällä ei ole muuta huomautet tavaa arviointiselostukseen." Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, puh. (08) , tai sähköpostitse 3) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle kos kien lausuntopyyntöä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta: "Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on päättänyt käynnistää maakuntakaavan 3. vai heen laatimisen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt lausuntoa Poh jois-karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen osallistumis- ja ar viointisuunnitelmaluonnok sesta. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa osallistumisja arviointisuunnitelmaluonnokseen." Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. (08) , tai sähköpostitse 4) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon AI- RIX Ympäristö Oy:lle kos kien lausuntopyyntöä Kuhmon Ontojärven etelärannan ranta-asemakaavan luonnoksesta: "UPM-Kymmene Oy on pyy tänyt maa kunta -kunta yhty mältä lausun toa Kuh mon Onto järven etelä ran nan ran ta-ase makaa van luon nokses ta. Ran ta-ase makaa valuon nos Asema kaava selos tusta esite tään täyden nettä väksi seuraa vasti: Kohta 3.2 Suun nittelu tilanne (sivu 5 alkaen) alakoh ta Maa kuntakaava: Kai nuun maa kunta kaavan kehittä mispe riaate mer kintä ok1, KA JAA- NI-KUHMO-VARTIUS -KÄY TÄVÄ, esite tään li sättä väksi asema kaava selos tuk seen tarvit tavin osin: Kehit tämis merkin nällä ok1 esi tetään Kajaa ni-kuh mo-vartius -käytä vä. Se on Kai nuussa osa val ta kun nalli sesti tärkeää kan sainvä listä Ou lu-kajaa ni-ar kangel -käytä vää. Kajaa ni-kuh mo-vartius -käytä vän muo dostaa tieyh teys Kajaa nista Sotka mon ja Kuh mon kautta Vartiuk sen ra ja-asemalle.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Kai nuun maa kunta kaavas sa on annettu Kajaa ni-kuh mo-vartius -käytävän maan käyttö luokkaa koske va suunnit telu mää räys: Kajaa ni-kuh mo-vartius -käytä vää ke hitetään kan sainvä lisenä matkai luja lii kenne käytä vänä, jonka maan käytön suunnit telussa tulee kiinnit tää eri tyistä huo miota liiken teen ja matkai lun pal veluihin sekä lii kenne- ja kult tuuri ympä ristön laatuun. Maan käytön suunnit telussa on otet tava huomi oon korkea luokkai sen maan tielii kenteen ja tieto liiken nejoh tojen tilava raukset ja rajoi tuk set ympä röivälle maan käytöl le. Ran ta-ase makaa va-alue on Kai nuun maa kunta kaa vassa osoi tettu M -alu eeksi. Maa kun takaa van maa- ja metsä talous valtai set alu eet (M) esite tään li sättä väksi asema kaava se lostuk seen tarvit tavin osin: Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Kai nuun maa kunta kaavas sa on annettu pää asiassa maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tettuja alueita koske va suunnit telu mää räys: Maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tettuja alueita voidaan käyttää alueen pää asiallis ta käyt tö tar koi tusta sanot tavasti haittaa matta ja luon netta muutta matta myös erityis lainsää dännön oh jaa mana mui hin tarkoi tuksiin, kuten luon tais- tai muu hun elinkei notoi min taan, turve tuotan toon, maa- ja kiviai nesten ottoon, ha ja-asu tusluon teiseen pysy vään ja lo ma-asumiseen sekä jo ka miehen oikeu den ra joissa ul koi luun ja retkei lyyn. Alueille voidaan perus taa yk sityisiä suojelu alueita. Ilman erityisiä perus teita hyviä ja yhtenäi siä pel toaluei ta ei tu le ottaa taaja matoi minto jen käyt töön. Maan käyttöä suunni teltaes sa on tuettava metsä talous aluei den yh tenäisyyttä ja toimi vuutta. Kai nuun maa kunta kaavan aluees ta on pääosa maa- ja metsä talouskäyt töön tarkoi tettua aluet ta (M). Maa- ja metsä talous käyt töön tarkoitetuille alueille voidaan perus taa yk sityisiä suojelu alueita ja erityi sestä syystä voidaan osoittaa muuta elinkei notoi mintaa palvele vaa maan käyttöä. Elinkei notoi minnan sijoittu misella on kui tenkin ensisi jaisesti pyrittävä tuke maan olemas sa ole vaa alue- ja yhdys kunta ra ken netta. Mahdolliset uu det tur peen ja maa- tai kivi aines ten ot ta mis alueet voivat sijoittua maa- ja metsä talous alueel le. Kai nuun maa kunta kaavas sa ei ole osoitettu pel toaluei ta alue varauk sena, mutta maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tetuille alueille on an nettu yleinen maa kunta kaava mää räys, jonka tarkoi tuksena on tur vata hy vien ja yhte näisten pelto- ja metsä talous alueiden säi lyminen maa- ja met sä talous käytös sä. Maa- ja met säta lousvaltaisille alueille on osoi tettu päällek käis merkin tänä kehittä misvyö hykkei tä sekä mai seman, luonnon ja kult tuuri ympä ristön vaalimi sen kannal ta tärkeitä osa-alueita. Maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tetulla alueella maan käyttöä ohjaa erityis lainsää däntö, ku ten maa-ai neslaki, kaivos laki, ympä ristön suojelulaki, luon non suojelu laki, metsä laki ja poron hoitola ki. Maa kunta kaavas sa osoi tetuilla maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tetuilla alueilla metsien käyttöä oh jaa metsä laki (1093/1996). Metsä lain ta voittee na on edistää metsien talou delli sesti, ekologi sesti ja sosiaa lisesti kestä vää hoi toa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestä västi hyvän tuoton samalla kun

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: nii den biologi nen moni muotoi suus säilyte tään metsä lais sa mainit tujen erityi sen tär keiden elinym päristö jen ja muiden arvok kaiden luonto kohteiden säi lyttämi sellä. Matkai lualueil la ja nii den lä hialueil la met sien hoidossa ja käytös sä tulee ottaa huomi oon matkai lun tar peet. Maa kunta kaa va-aluetta kos kevista yleis mää räyk sistä esite tään lisättä väksi asema kaa vase lostuk seen tarvit tavin osin ranto jen käyttöä ja lii to-ora vien esiinty mis paikko ja kos kevat kaava mää räyk set: RAN TOJEN KÄYT TÖ Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksi tyiskoh taisem massa kaavoi tukses sa tulee ottaa huomi oon luon nonja maise ma-ar vot, ve sihuol lon jär jestämi nen se kä maan omista jien vä linen ta sapuoli suus. Ran ta-ra kenta minen tu lee mitoit taa si ten, et tä suunnit telussa turva taan riittävä vapaan rantavii van määrä, viihtyi syys sekä yleisen virkis tyskäy tön tar peet ja vesille pääsyn mah dolli suudet. LIITO-ORAVAN ESIIN TYMIS PAIKAT Yleinen suojelumääräys: Lii to-ora vien esiinty mis aluei den yk sityis kohtai sem massa kaavoi tukses sa ja metsien käsitte lys sä tulee turvata lii to-ora ville tär keiden pesä puiden ja niitä suojaa vien puiden sekä liikkumi sen kannal ta riittä vän puuston säilymi nen. Kaava selos tusta olisi li säksi hyvä täyden tää asema kaavan suhdet ta voimassa olevaan Kai nuun maa kunta kaa vaan käsitte levällä osalla. Tarken nukse na kaa vase lostuk sen si vulle 6 tode taan, että Kai nuun maakunta kaava on vah vistettu valtio neuvos tossa Asema kaavan luonto selvitys on sel keä ja havain nolli nen. Kai nuun maa kunta -kunta yhty mällä ei ole muuta huo mautet tavaa asemakaavaluonnokseen." Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. (08) , tai sähköpostitse Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi sekä merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Hyväksyi.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Ilmoitusasiat 237/18/180/ /16/2010 MH 155 1) Oulun hallinto-oikeus on (nro 10/0286/2) antanut päätök sen sä kun nal lis valitukseen koskien maakuntavaltuuston te ke mää päätöstä siitä, että vaalikaudella maakunta val tuus ton il moituslehtinä ovat Kainuun Sanomat ja kainuulaiset pai kal lis lehdet. Pohjois-Suomen Sanomalehti Oy, Oulu ja Kustannusosakeyhtiö Kansan Tahto, Oulu asiamiehenään asianajaja Martti Turkka Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä jättivät asias ta kun nal lis va li tuk sen vaatien, et tä maa kun ta val tuus ton päätös on ku mot tava. Oulun hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan hallinto-oikeus ei toimivaltaansa kuulumattomana tutki valitusta. Perustelut päätökselle: "Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja muutoksenhakijoiden välille on syntynyt Kajaanin hallintojohtajan tekemän hankintapäätöksen ja osapuolten välisen hankintasopimuksen seurauksena lehti-ilmoitushankintaa koskeva yksityisoikeudellinen sopimussuhde. Asiassa on näin ollen kysymys yksityisoikeudellista sopimusta koskevasta erimielisyydestä. Mikäli muutoksenhakijat katsovat maakuntavaltuuston päätöksen loukkaavan niiden oikeutta lehti-ilmoituksia koskevan hankintasopimuksen osapuolena, ne voivat päätöksestä huolimatta saattaa asian yksityisoikeudellisena riita-asiana viime kädessä kärä jäoikeuden käsiteltäväksi. Edellä todetun perusteella muutoksenha kijoiden valitusta ei voida tutkia ja ratkaista hallintolainkäytön järjes tyksessä hallinto-oikeudessa." Maakuntajohtajan ehdotus: 2) Itä-Suomen maakuntien perinteinen Huippukokous järjestetään Kuopiossa. Liitteenä Huippukokouksen ohjelma. Liite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse 3) Opetusministeri Henna Virkkusen vastaus maakuntavaltuuston esitykseen. Liite nro: 1a Maakuntahallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus: Maakuntahallitus päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi ja kohdan 3 maakuntahallitus päätti saattaa maakuntavaltuuston tiedoksi. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Suomussalmen kunnan esityksen siirtää kuntatalousneuvottelujen kurkistusneuvotteluita ja valtuutti asiassa hallintojohtajan Kalevi Yliniemen suosituksena se, että neuvot telut pi detään alkuperäisenä ajankohtana. Maakuntahallitus päätti, että Itä-Suomen Huippukokouksen yhteydessä maakuntahallitus pitää kokouksensa maanantaina klo

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano MH 156 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Kainuun maakuntavaltuusto on kokoukses saan käsitellyt :t Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Päätökset päätetään panna täytäntöön. Hyväksyi.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Talouden seurantaraportti ajalle MH 157 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Talouden seurantaraportti ajalta valmistuu siten, että se jaetaan ko kouk ses sa. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. (08) , tai sähköpostitse Talouden seurantaraportti on liitteenä. Liite nro: 1b Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta Hyväksyi.

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n esitys äänestysikärajan alentamiseksi 16 vuoteen MH 158 Raimo Piirainen luovutti maakuntahallitukselle Suomen Nuorisoyhteistyö - Allians si ry:n esityksen äänestysikärajan alentamiseen 16 vuoteen. Maakuntahallitus päätti ( 106) merkitä asian tiedoksi ja laittaa valmisteluun uudelle maakuntavaltuustolle Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n aloitteen. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttaja järjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja. Sen jäseninä on yli 100 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssi tuottaa palveluita sekä nuo rille että nuorisoalan toimijoille. Sääntöjensä mukaan Allianssin tarkoituksena on "edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan." Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä. Kainuun nuorisofoorumi teki esityksen, että Kainuun maakuntahallinto selvittäisi mahdollisuutta liittää kokeilu äänestysikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen Kainuun maakun tavaaleissa mukaan Kainuun hallintokokeiluun. 16-vuotta täyttäneet voisivat kokeilun aikana äänestää siis ainoastaan Kainuun maakuntavaaleissa; maakuntahallitus , ). Maakuntavaltuusto päätti äänin 18-19, että se ei tee esi tys tä hal lin tokokeilulain muuttami sesta siten, että Kainuun maa kun ta vaa leis sa 2008 äänestysoikeus olisi kaikilla yli 16-vuotiail la maa kun nan va ki naisilla asukkailla. Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia arviomuistio äänes tysikärajan alentaminen kunnallisvaaleissa mahdollisista seurauksista sekä äänestysikärajan alentamisen hyödyistä ja haitoista. Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxil le Toimeksiannon mukaisesti muistiossa on myös ar vioitu, mi ten äänioikeusikärajan alentamisesta kunnallisvaaleissa voitaisiin käytännössä ko keissa ja mitä lainsäädännön muutoksia kokeilu vaa tisi. Lisäksi muistiossa käsitellään mah dollisen kokeilun kustannuk sia ja kokeilun arviointia. Työryhmä toteaa, että äänestysikärajan muuttaminen on ennen muuta poliittinen päätös, eikä työryhmä näin ollen ota kantaa äänioi keusikärajan alentamisen puolesta tai vas taan. Oikeusministeri Tuija Brax totesi äänestysikätyöryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa , että "kyseessä on ennen kaikkea poliittinen valinta, joka edellyttää laajaa yhteis kunnallista keskustelua. Nyt on oikea käydä keskustelua puolueissa, kansalaisjärjestöis-

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: sä, kouluissa ja kahvipöydissä. On tärkeää, että myös nuoret ovat keskeisesti mukana tässä keskustelussa. Nuorten kanssa on käytävä syvempää keskustelua siitä, mitä asioita äänioikeus mahdollistaisi ja mitkä asiat mahdollisesti ikärajan laskussa herättävät kielteisiä ajatuksia." Keskustelu äänioikeusikärajan alentamisesta on käynnistynyt oikeusministeriön Otakan taa.fi-sivustolla. Edelleen ministeri totesi mm.: "Alun perin tämän selvityksen tähtäin on ollut seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Tämän selvityksen ja syksyn keskustelun pohjalta asiasta on mahdollista linjata seuraavan hallituksen ohjelmassa. Mikäli nuoret ja puolueet kuitenkin pitävät asiaa tärkeänä ja kiireisenä ja uudistuksesta syntyy laaja poliittinen konsensus, halli tuksen esityksen antaminen eduskunnalle jo syksylle 2010 ei sekä ole poissuljettua. Mikäli eduskunta hyväksyisi esityksen tässä ja seuraavassa eduskunnassa, äänioikeusikärajan alentaminen olisi mahdollista jo vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Todennäköisempi aikataulu on kuitenkin vuosi 2016, jolloin asiasta olisi mahdollista keskustella ennen seuraavia edus kuntavaaleja ja linjata asiasta hallitusohjelmasta." Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Koska asia on vahvasti valtakunnallisessa valmistelussa, esitän, että asiaa ei oteta maakunnan edunvalvontakohteeksi. Hyväksyi.

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Yhteistyösopimus Venäjän Federaation Arkangelin aluehallinnon ja Suomen tasavallan Kainuun maakunta -kuntayhtymän välillä MH 159 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Venäjän Federaation Arkangelin alue käsittää Vienan mereltä Vologdaan ulottu van alueen Karjalan Tasavallan itäpuolella. Alueella asuu 1,3 miljoonaa ihmistä, joista alueen pääkaupungissa Arkangelissa. Arkangelin aluehallinto on esittänyt kiinnostuksensa yhteistyön kehittämisestä Kainuun maakunnan kanssa. Asiaa koskeva Kainuun maakunta -kunta yhtymän ja Arkangelin alueen välinen aiepöytäkirja on allekirjoitettu Kainuun ja Arkangelin alueen välisen yhteistyön kehittämiseksi on käynnistynyt ulkoministeriön rahoitta ma ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoima KARKO -hanke. Arkangelin aluehallinto on valmistellut sopimuksen Yhteistyösopimus Venäjän Federaation Arkangelin aluehallinnon ja Suomen tasavallan Kainuun maakunta -kuntayhtymän välillä vuo sille Sopimus käsittää seitsemän eri tee maa, jotka tukevat Kainuun kehittämis tavoitteita. Sopimus on tarkoitus allekirjoit taa Kainuun valtuuskunnan vierailun yhteydessä Arkangelissa Yhteistyösopimusluonnos on liitteenä. Liite nro: 2 Lisätietoja asiasta antaa projektijohtaja Paavo Keränen puh tai sähköpostitse osoitteella Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen osaltaan. Hyväksyi.

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alueiden julistus EU:n koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen MH 160 Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto: Euroopan unionin Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteeseen kuuluvat alueet ovat huolissaan mahdollisuudesta, jonka mukaan EU:n koheesiopolitiikan rahoituskaudelle tehtäisiin merkittäviä muutoksia aluekehittämisvarojen suuntaamiseen. Euroopan komissiosta on tullut ristiriitaisia viestejä siitä, että kuluvalla rahoituskaudella niin sanotuille tavoite 2 alueille nykyisin suunnattuja varoja suunnattaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti toisaalle. Rahoituskaudella Suomelle on sidottu tavoitteen alla EU-rahoitusta 1,6 miljardia euroa. Kyse on ratkaisevan tärkeästä aluekehittämisen välineestä, jolla tuetaan ky seisten alueiden kykyä vastata yhteiseurooppalaisiin kasvu- ja työllisyystavoitteisiin. Rahoi tuksella on luotu kestäviä tuloksia ja lisäarvoa aluekehittämiseen ja tämän hyvän kehityk sen halutaan jatkuvan. Pirkanmaa haluaa toimia rahoituksen säilyttämiseksi ja on mukana yleiseurooppalaisessa ta voite-2 -alueiden aloitteessa, jota koordinoi itävaltalainen Niederösterreichin eli Ala-Itävallan osavaltio. Aloitteen tarkoituksena on viestittää eurooppalaisella tasolla, että rakennerahasto rahoituksen säilyminen kilpailukykyalueilla on ehdottoman tärkeää seuraavalla rahoituskau della Pyydämme myös muita suomalaisia maakuntia osallistumaan tähän merkit tävään yleiseurooppalaiseen aloitteeseen. Aloitteen puitteissa on laadittu julistus otsikolla Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoit teen alueiden julistus EU:n koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen (liite 2). Tavoitteena on kerätä jopa 170:n eurooppalaisen alueen tuki aloitteelle käytännössä kunkin maakunta- tai aluejohtajan allekirjoituksen julistukseen. Allekirjoitetut julistukset kootaan yhteen kirjaksi ja luovutetaan maakunta- ja aluejohtajien läsnä ollessa Euroopan komission puheenjohtaja Jo se Manuel Barrosolle Brysselissä torstaina Julistuksen juhlallista luovutusta edel tää delegaation kulkue Euroopan komissioon ja sitä seuraa lehdistötilaisuus ja vastaanotto. Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtaja _ entinen aluepolitiikasta vastaava komissaari Danuta Hübner ovat vahvasti aloitteen takana ja osallistuvat myös tilaisuuteen. Parhaan mahdollisen näkyvyyden varmistamiseksi tilai suus järjestetään alue- ja paikallistason Open Days esittäytymisviikon aikana. Toivomme, että myös suomalaiset maakunnat lähtevät mukaan tähän yleiseurooppalaiseen aloitteeseen, jolla voimme tuoda mahdollisimman selvästi ja laajalti esille tahtomme turvata tavoite 2-alueiden rahoituksen myös seuraavalla eurooppalaisella kaudella.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Lisätietoja aloitteesta: EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen, Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto, ; Toivomme, että allekirjoitettu julistus toimitetaan kesäkuun loppuun mennessä (viimeistään elokuun alussa): kirjeitse: Tampere Region EU Office, Square de Meeus 1, 1000 Bryssel, Belgia. sähköpostitse (scannattuna): EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen, Tampereen ja Pirkan maan EU-toimisto, Liite nro: 3 Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, puh. (08) , tai sähköpostitse Maakuntahallitus päättää yhtyä liitteenä olevaan julistukseen. Hyväksyi.

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Sotiemme veteraanien palveluseteli/määrärahan 2010 korottaminen MH 161 Maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget : "Kainuun maakunta- kuntayhtymä on varannut tämän vuoden talous arvioonsa enintään euroa käytettäväksi sotiemme veteraa nien tai heidän leskiensä kotona selviytymisen tukemiseen. Sotiemme veteraanien palveluseteli on ollut nyt käytössä toukokuusta 2009 alkaen. Vuonna 2009 palvelusetelin myöntämiseen oli käytettävissä euroa. Viime vuonna tehtiin kaikkiaan 707 päätöstä. Osa veteraaneista/leskistä jäi viime vuonna paitsi hakemaansa pal velua määrärahan loppumisen vuoksi. Heidän hakemuksensa siirrettiin tälle vuodelle ja käsi teltiin ensimmäiseksi. Vuodelle 2010 määrärahaa korotettiin euroon. Tähän men nessä palveluseteliä on myönnetty 970:lle veteraanille tai leskelle. Veteraaneille ja heidän leskilleen on lähetetty 6 kpl 45 euron arvoisia palveluseteleitä. Määräraha on näin ollen lop puun käytetty. Määrärahan loppumisen vuoksi käsittelemättä on tällä hetkellä n 150 hake musta. Hakemuksia tulee edelleen muutamia viikossa. Palveluseteli on saavuttanut veteraanien ja heidän leskiensä keskuudessa suuren suosion. Saamamme palautteen perusteella on todettava, että palveluseteli tulee todelliseen tarpee seen, valtaosa palvelusetelillä hankituista palveluista on ollut siivousta. Palvelusetelin myön täminen sotiemme veteraaneille ja heidän leskilleen tukee tehokkaasti maakunta- kuntayhty män vanhustenhuollon palveluiden linjausta, jonka mukaan vanhuksia tuetaan selviytymään mahdollisimman pitkään kotona erilaisin avohuollon palveluin. Näin monissa tapauksissa säästetään kalliissa laitoshoitokustannuksissa. Sotiemme veteraanien palvelusetelin käyttöönotolla on ollut myös selkeästi positiivista vaiku tusta palveluseteliyrittäjien työtilaisuuksien määrään, millä seikalla on kainuulaista taloutta el vyttävä vaikutus. Palveluseteliasiaa hoitaville henkilöille tulee säännöllisesti palautetta, että palveluseteliä tulisi myöntää tasapuolisesti kaikille siihen oikeutetuille veteraaneille ja heidän leskilleen. Tarkoitukseen varatun määrärahan loppumisen vuoksi jo maalis-huhtikuun vaihteessa myön täminen ei ole ollut sen jälkeen kuitenkaan mahdollista. Määrärahan suuruuden arvioiminen etukäteen on ollut vaikeaa, koska hakijamäärä ei ole ollut tiedossa. Tämän vuosi on ollut en simmäinen kokonainen vuosi, minkä perusteella voidaan arvioida, että hakijamäärä on aset tuu hakijan välille. Palvelusetelin myöntäminen vielä 150 veteraanille/leskelle lisäisi tämänvuotisia kustannuksia 150 x 45x 6 = euroa.