KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 10:05-12:02 PAIKKA Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, 2. krs:n neuvotteluhuone, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Seppälän biokaasulaitos esiselvitys Kulttuuri-Kainuu projekti Oikaisuvaatimus Runolaulu-Akatemian -perustamishanke 154 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Ilmoitusasiat Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Talouden seurantaraportti ajalle Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n esitys äänestysikärajan alentamiseksi 16 vuoteen 159 Yhteistyösopimus Venäjän Federaation Arkangelin aluehallinnon ja Suomen tasavallan Kainuun maakunta -kuntayhtymän välillä 160 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alueiden julistus EU:n koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen 161 Sotiemme veteraanien palveluseteli/määrärahan 2010 korottaminen 162 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Kainuun keskussairaalassa päivystyspoliklinikan perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä/tehy Kainuu ry 163 Paikallinen virka- ja työehtosopimus Kainuun keskussairaalassa päivystyspoliklinikan perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä/juko ry 164 Valtuustoaloite: Kainuun keskussairaalan patologian laboratorion uusien tilojen suunnittelu ja rahoitus 165 Valtuustoaloite: Maakunta -kuntayhtymän sosiaalityön resurssit ja niiden vahvistaminen, erityisesti vammaispalveluissa ja lastensuojelussa

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ KOKOUSAIKA klo 10:05-12:02 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Jokelainen Alpo 10:05-12:02 puheenjohtaja Piirainen Raimo 10:05-12:02 I varapuheenjohtaja Haataja Minna 10:05-12:02 jäsen Huttu Lauri 10:05-12:02 jäsen Kemppainen Tapani 10:05-12:02 jäsen Krogerus Timo 10:05-12:02 jäsen Lukkari Anne 10:05-12:02 jäsen Okkonen Arto 10:05-12:02 jäsen Sarparanta Tiina 10:05-12:02 jäsen Seppänen Juhani 10:05-12:02 jäsen Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa 10:05-12:02 Vaalan kunnan edustaja Poissa Kinnunen Anneli II varapuheenjohtaja Juntunen Hannu mv:n II vpj Muut osallistujat Säkkinen Timo 10:05-12:02 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 10:05-12:02 mv:n I vpj Yliniemi Kalevi 10:05-12:02 sihteeri Pääkkönen Tuomo 10:05-12:02 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 10:05-10:45 kehittämisjohtaja Poistui 5 jälkeen Tuominen Anssi 10:05-12:02 koulutustoimialajohtaja ALLEKIRJOITUKSET Alpo Jokelainen Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2010 / 2010 Raimo Piirainen Tiina Sarparanta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, Kajaani perjantaina klo 8-15 / 2010 toimistosihteeri Sari Keränen

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 149 Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus totesi kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Maakuntahallitus myönsi läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden.

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 150 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Piirainen ja Tiina Sarparanta. Hyväksyi.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Seppälän biokaasulaitos esiselvitys MH 151 Hanketiimi Hakijana Kainuun ammattiopisto -liikelaitos yhteyshenkilönään Raimo Sivonen. KAO toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja haluaa edistää uusiutuvien ener giamuotojen käyttöä Kainuussa. Nykyinen lämmöntuotantolaitos Seppälässä on vanhene massa ja tässä vaiheessa olisi hyvä selvittää mahdollisuutta, voisiko osan koulutilan tarvitse masta lämmöstä ja sähköstä tuottaa biokaasulla? Biokaasulaitos voisi toimia samalla oppi mis- ja tutkimusympäristönä, koulutettaessa alalle työvoimaa tai tulevia energia-alan yrittäjiä. Seppälän opetusmaatilan toiminnassa syntyy biokaasulaitoksen raaka-ainetta: lantaa, elin tarvikejätettä sekä kasvijätettä, lisäksi lähialueelta on saatavissa joitakin määriä raaka-ainetta laitoksessa kaasutettavaksi. Seppälän energiahuolto tarvitsee biokaasun rinnalle myös toi sen uusitutuvan energiamuodon lämmöntuotantotavan. Ennen mahdollisen laitoksen raken tamista on tehtävä esiselvitys, jossa tarkastellaan laitoksen toteutettavuutta useasta eri lähtö kohdasta ja selvitetään mahdollista käytettävää tekniikkaa, tuotantoprosessia ja laitoksen kapasiteettia. Projektin tavoitteet: 1) Laatia suunnitelma biokaasulaitoksen rakentamisesta Seppälään, jossa arvioidaan bio kaasulaitoksen investoinnin toteutettavuutta. 2) Selvittää ja arvioida maatilakokoluokan biokaasulaitosten rakentamisen mahdollisuuksia ja kysyntää Kainuussa vuosina sekä edistää tiedottamisen keinoin biokaasun käyt töönottoa ja bioenergiayrittäjyyttä Kainuussa. 3) Kartoittaa ketkä toimijat ja organisaatiot voisivat hyödyntää Seppälän biokaasulaitosta tut kimus ja tuotekehitysympäristönä ja millä tavalla? Samalla kartoitetaan millaisia valmiuksia t&k ympäristöltä vaaditaan. 4) Laatia alustava suunnitelma uusista ammatillisen koulutuksen koulutustuotteista tai tutkin tojen osista, joita voitaisiin toteuttaa uudessa ympäristössä biolämpöjärjestelmien rakentami sessa, ylläpidossa, huoltotoiminnoissa ja bioenergiayrittäjyydessä. Koulutustuotteet olisivat valtakunnallisia ja mikäli mahdollista myös kansainvälisiä. Tarkemmat projektin tavoitteet on kuvattu hakemuksen liitteessä. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan EAKR TL 2 ja valtion vastinrahoitusta Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle EAKR TL 2 ja valtion vastinrahaa 70 %, kuitenkin enintään EAKR TL ja valtion vastinrahaa jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke on EAKR -ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 1.2 Osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Enintään % EAKR TL Valtion vastinraha Kuntarahoitus Yhteensä Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Henkilöstökulut Ostopalvelut Matkakustannukset Toimistokulut Yhteensä EU ja valtion vastinrahaa voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Kulttuuri-Kainuu projekti MH 152 Hanketiimi Hakijana Elias Lönnrot Seura ry yhteyshen kilönään Lasse Lyytikäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Elias Lönnrot Seura ry:lle valtionavustuksen Kulttuuri-Kainuu -projektin jatkohank keen toteuttamiseen Saadulle rahoitukselle edellytetään 50 % oma-rahoitusosuutta eli , jota haetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän budjettivaroista. Hankkeen tavoitteena on luoda kulttuuri- ja matkailuyritysten, kulttuurijärjestöjen, kulttuurilaitosten ja muiden taiteen ja kulttuurin toimijoiden yhteistyöverkostoja ja sitä kautta tehostaa yrittäjyyden ja matkailun toimintaedellytyksiä taiteen ja kulttuurin aloilla. Hankkeen keskeinen fokus on kulttuuriyrittäjyydessä ja -matkailussa, joita tarkastellaan 1. osaamisen kehittämisen, 2. taiteen ja kulttuurituotannon, 3. kansainvälisen toiminnan sekä 4. toimintaympäristön kehittämisen kannalta. Vuosien aikana hankkeeseen sisältyvät seuraavat toimenpiteet: 1. Kainuun kulttuurituotannon kehittämishankkeen jatkojalostus. 2. Kulttuuri- ja matkailuyritysten ja kulttuurituottajien verkostojen kehittäminen. 3. Uusien kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen. 4. Innovaatiotyöpajan toteuttaminen Kajaanissa syksyllä Kainuun suuriin kirjailijoihin (Lönnrot, Leino, Kianto, Huovinen, Asp) liittyvien paikkojen ja reittien matkailullinen tuotteistaminen. 6. Vuoden 2011 Kainuun kulttuurifoorumin suunnittelu. 7. Vuoden 2011 Kulttuuri-Sampo -lehden sekä 8. Kulttuuriympäristö -lehden suunnittelu (yhdessä Kainuun Sanomien kanssa). 9. Yhteistyö perustetun Kainuun kulttuuriyhdistyksen kanssa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ).

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun maakunta -kuntayhtymän budjettivaroista 33,33 %, kuitenkin enintään jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 2.2 Toimialojen kehittäminen, kulttuuri. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Enin tään % Kainuun maakunta -kuntayhtymä ,33 Opetusministeriö ,67 Yhteensä ,00 Hankkeelle hyväksyttävät kustannukset: Henkilöstömenot Asiantuntijapalvelut Puhelin, posti 750 Painatus- ja ilmoituskulut Matkustuspalvelut Toimistopalvelut 750 Muut palvelut 870 Yhteensä Kainuun maakunta -kuntayhtymän budjettivaroja voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Oikaisuvaatimus Runolaulu-Akatemian -perustamishanke MH 153 Jumikeko -säätiö on tehnyt oikaisuvaati muksen yllä mainitun hankkeen maksatukseen. Oikaisuvaatimusta haetaan entisen Oulun lääninhallituksen rahoittaman hankkeen kuluihin koskien vuoden 2008 ja 2009 maksatuksia. Vuoden 2010 alusta hallintouudistuksen myötä hankkeen hallinnointi siirtyi Kainuun maakunta -kuntayhtymälle ja hakija lisäsi Oulun lääninhallituksen hylkäämät kulut Kainuun maakunta -kuntayhtymälle te kemäänsä maksatushakemukseen, joka koskee kautta Kustannuksia haetaan maksuun vuodelta 2008: 2008 Matkakustannukset 110,00 maksatuskausi Kone- ja laitehankinnat 117,00 maksatuskausi Muut kustannukset, hankkeiden yhteisen suunnitte lupalaverin ruokailu/hankehenkilöstö Muut kustannukset, hankkeiden yhteisen suunnitte lupalaverin ruokailu, hankehenkilöstö Yhteensä 317, ,00 maksatuskausi ,00 maksatuskausi sekä vuodelta 2009: 2009 Kuorittu peruna 50,25 maksatuskausi Leipää ruokailuihin 91,58 maksatuskausi Seminaarien ruokalasku 291,61 maksatuskausi Ruokailun kuluja 337,19 maksatuskausi Ruokailun kuluja 287,22 maksatuskausi Ruokailun talkootyön osuus 1 045,00 maksatuskausi Hankintoja ruokailuun 15,26 maksatuskausi Hankkeiden yhteisen suunnittelupalaverin ruokailut/hankehenkilöstö ,30 maksatuskausi Yhteensä 2 166,41

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maksatuspäätös on viranomaisen hallintoasiassa tekemä ratkaisu eli hal lin to pää tös. Vi ran omaisen hallintopäätös tulee lainvoimai seksi, jollei siihen haeta muu tosta oi kai su vaa ti muk sella (muutok senhaun esivaihe) tai valituksella. Siltä osin kuin pää tös on tullut lainvoimaiseksi, asiaa ei voida käsitellä oikaisuvaati muksen joh dosta eikä oikaisu vaatimus pää töksestä teh dystä valituksesta. Tässä tapauksessa maksatuspäätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimus ta, joten se on tullut tullut lain voimaiseksi niiden kustannusten osalta, joiden osalta maksaja on tehnyt lopullisen ratkaisun. Vuoden 2008 osalta maksatuskauden hakijan oikaisu vaa ti muk sella vaa ti mia ku luja 317,00, sekä vuoden 2009 maksatuskauden osalta kulu 48,30 ei voida ottaa enää kä sit te lyyn, kos ka haki ja ei ole tehnyt asias ta oi kaisuvaa ti musta/vali tusta ra hoitta jalle (Ou lun lää nin halli tuksel le) lain vaati massa ajassa. Ou lun läänin hal li tuksen sivistysosasto on teh nyt pe rustellut hylkäys päätök set ja ne ovat ministeriön/eu-säännösten mukaiset. Pääsääntönä on mm. ruokailujen osalta, että ne eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät varsinkaan hankehenkilöstön kulut, joille maksetaan hankkeesta palkkaa ja joiden velvollisuus on verkostoitua ja pitää yhteyttä toisiin hankkeisiin jo informaation vuoksi. Vuoden 2009 maksatuskauden osalta Oulun lääninhallituksen sivistysosasto on päätöksellään hylännyt kuluja yht ,11 kommentilla, että "ruokailukulut vielä selvityksen alla, hylätään tässä vaiheessa". Sel vi tysten te ke mi seen ei ole ase tet tu mää rätaikaa, vaikkakin välissä on ollut yksi maksatus, joten sil tä osin ha ki jan Kai nuun maa kunta -kun ta yh ty mälle esittä mien ku lu jen osalta oi kai su vaatimus on lain mukai nen. Tämän hankkeen rinnalla toimii Kainuu ELY-keskukselle Oulun lääninhallituksen sivistysosastolta siirtynyt ESR -hanke Ruonolaulu Pottku. Hakija on myös tälle hankkeelle esittänyt seminaareista (3 kpl) ai heutuneita ruokailukuluja. ELY-keskus on hyväksynyt hyväksyt tä vik si kuluiksi ruokailukuluja yhteensä kpl/ruokailua eli hank keen opet tajien, muusikkojen ja asiantuntijoiden kulut, ei muun hen kilös tön kuluja. Las ku pe rus tee na on käytetty aterian yksikköhintaa á 4,10. Erillisliite nro: 3 Lisätietoja asiasta antaa EU-koordinaattori Oi li Pa lo niemi, puh tai säh kö pos titse osoitteel la (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus hyväksyy hakijan tekemän oikaisuvaatimuksen vuoden 2009 maksatuskauden kuluja hy väk syt tä väksi saman käytännön mukaan kuin ELY-keskus seuraavasti:

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ ruokailuja yht. 429 kpl á 4,10 eli yhteensä 1 758,90, josta tuen määrä on 1 547,83. Pe rus te lui na esitetään, että ko. henkilöstölle ei ole mak set tu päi vä ra ho ja. Apu hen kilöstön osalta kuluja ei hyväksy tä. Maakuntahallitus: Vuoden 2008 maksatuskauden ja vuoden 2009 maksatuskauden kulujen osalta oikaisuvaatimusta ei oteta käsittelyyn viitaten yllä oleviin perusteluihin. Hyväksyi.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot MH 154 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistu nut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Viranhaltijapäätökset: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen - päätökset: :t 49-59, ja 2 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henki lös tökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t 12, 13-14, Hankintapäätös: Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan luontoselvitys ( 12) - Eurocard-kuittien käsittely ( 13) - Virka/työsuhteisen toimistosihteerin tehtävän vakinainen täyttäminen ( 14) - Täyttölupatyöryhmän mukaiset päätökset ( :t 18-19) Vs. maakuntajohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t 24-29, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t 1 ja 2 - Marja karjalaisen 60-vuotissyntymäpäivän muistaminen ( 1) - Hankintapäätös: Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kajaanin kaupungin yhteinen asiointipalveluostoliikenteen hankinta ajalle ( 2) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t , ja 6-7 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t Hankintapäätökset: - Kainuun maakunta -kuntayhtymän ateriapalveluiden ja Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen osastovaunujärjestelmä ( 13) - Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimintayksiköiden työnohjaus puitejärjestelyin vuoden aikana ( 14) Talousjohtaja Asta Tolonen - päätökset: :t ja 7-8 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-,

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Kehittämisjohtaja Jorma Teittinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Aluekehitysjohtaja Juhani Kärkkäinen - päätökset: :t 38-47, ja 7 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: 1 - Viran/työsopimussuhteisen korkeakouluharjoittelijan tehtävän täyttäminen ( 1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen - päätökset: :t 36-41, 12, ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sai raus-, työ ai ka va paa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henki lös tö kou lutuspäätöksiä Vs. henkilöstöpäällikkö Hannu Westerinen - päätökset: :t 8-12, 7-11 ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki - päätökset: 9-10 ja 9 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Ravintohuoltopäällikkö Eila Heikkinen - päätökset: :t 40-49, ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Sairaalainsinööri Pentti Keränen - päätökset: :t , ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Laskentapäällikkö Irma Kärnä - päätökset: :t 20-26, 9-14 ja 6 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Hankintapäällikkö Laila Härkönen

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ päätökset: :t 38-42, ja 7-15 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Tietohallintojohtaja Riitta Remsu - päätökset: :t 56-62, ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Kuljetuspäällikkö Hannu Hänninen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Toimistopäällikkö Anja Martiskainen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Laskentasihteeri Raisa Heikkinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Arkistopäällikkö Hilkka Karivuo - päätökset: :t ja 7 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Laskentasihteeri Pirjo Heikkinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Rahoitussihteeri Liisa Moilanen - päätökset: :t ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Pirjo Heikkinen - päätökset: :t ja ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, virantoimitusmatka- ja henkilöstökoulutus päätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Maija Rusanen - päätökset: :t 21-29, ja 1 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö - päätökset: :t ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työai kavapaa-, virkavapaa-,

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilös tökoulutuspäätöksiä Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on näh tävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslias sa, Kauppakatu 1, 2. kerroksessa sekä maakuntahallituksen kokouksessa. Lausunnot: 1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Suvi Jousmäki ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Ristijärven kunnanhallitukselle koskien lausuntopyyntöä Putkosjärven asemakaavaehdotuksesta: "Ristijärven kunta on pyytänyt Kainuun maakunta kuntayhtymältä lausun toa Putkosjär ven asemakaavaehdotuksesta. Ristijärven kunta on hankki nut Putkosjärven ranta-aluei ta sisältä vän Ketolan tilan omistukseensa tar koituksenaan käyttää sitä olemassa ole vaan kyläraken teeseen tukeutu van, luonnonympäristöltään ja sosiaalisilta olosuhteiltaan viihtyisän asunto alueen muodostamiseen. Kainuun maakunta kuntayhtymä toteaa, että kaavaehdotuksessa on pää osin otettu huomi oon kaavaluonnoksesta huhtikuussa 2010 annetun lau sunnon mukaiset näkökoh dat. Kaava selostuksen kohtaa Maakunta kaava tulisi kuitenkin vielä täydentää seuraavasti: Asemakaavaselostukseen esitetään lisättäväksi kaava-alueen reunal la sijaitseva maa kuntakaavassa osoitettu seututie 888 Puolanka-Risti järvi-sotkamo: Seututie tai pääkatu Merkinnällä osoitetaan Kainuun seututiet sekä liikenneverkon kannalta tär keät Kajaanin pää kadut. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoi tus. Maakuntakaava-aluetta koskevista yleismääräyksistä esitetään lisät täväksi ase makaa vaselostukseen rantojen käyttöä ja liikenneturvalli suutta koskevat kaava määräykset: RANTOJEN KÄYTTÖ Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luonnonja maisema-ar vot, vesihuollon järjestäminen sekä maanomistajien välinen ta sapuolisuus. Ranta-raken taminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan riittävä vapaan rantaviivan määrä, viihtyi syys sekä yleisen virkis tyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet. LIIKENNETURVALLISUUS Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä kos kevassa suun nitte lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvalli suuden edistämiseen sekä su juvan ja hyvän liikenneympäristön saavutta miseen.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Kaavaehdotuksessa olisi syytä arvioida em. yleisten suunnittelumääräys ten toteutumista (vrt. kohdat 2.3, 2.4 ja 2.5). Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdotukseen." Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. (08) , tai sähköpostitse 2) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja suunnittelija Suvi Jousmäki ovat an ta neet seu raa van sisältöisen lausunnon Kainuun ELY-keskukselle kos kien lau sunto pyyntöä Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arvioinnin arviointiohjelmasta: "Kainuun ELY-keskus pyytää lausuntoa arviointiohjelmasta, joka koskee Talvivaaran uraanin talteen oton ympäristövaiku tusten arviointia. Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloitta vansa muiden metal lien sivutuotteena saa tavan uraanin tal teenoton nykyisten kai vostoimintojen yhteydessä. Uusi uraa nin talteenottolaitos rakennetaan kiinteäksi osaksi nykyistä metallien saostusprosessia Talvivaarassa. Talvivaaran alue on osoitettu voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa EK-mer kinnällä (kaivos tai kaivostoimin taan tarkoitettu alue). Kainuun maakuntakaavassa on annet tu kaivostoimintaan tarkoi tetuille alueille seuraava suunnitte lumääräys: Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otetta va huo mioon toiminnan aiheuttamat ympäristö vaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä. Laadittu arviointiohjelma on sisällöltään monipuolinen. Ar viointiohjelmassa on kuvattu hankkeen läh tökohtiin ja nykyti laan liittyvät tiedot kattavasti. Hankkeen arvioinnin jatko suunnittelussa sekä arvioin nissa Kainuun maa kunta kunta yhtymä pyytää kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Sivulla 21 esitettyä vaikutusalueen karttaa sekä siihen liitty vää tekstiä tulisi tarkentaa. Tekstissä mai nitaan ympäristövai kutusten välittömien vaikutus ten tarkastelualueeksi Talvivaa ran kaivosalueen lähi ympäristö ja sosiaalis ten vaikutusten tarkastelualue maini taan hankkeen ympäristövaikutuksia sel västi laajemmaksi. Kartasta ei kuitenkaan ilme ne, esitetään kö siinä ym päristövaikutusten vai sosiaa listen vaikutusten vaikutusalue. Li säksi vaiku tusaluekarttaan tulisi sisällyttää Kokkolan ja Oulun sata miin suuntautuvat uraanipuolijalos teen kuljetusreitit. Hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tulee huoleh tia siitä, että osallisille luo daan todelliset mahdollisuudet vai kuttaa. Erityisesti työpajojen aikataulullinen sijoittami nen ar viointiselostuksen luon noksen valmistumi sen jälkeiseen ai kaan asettaa haasteita työpajojen sisällölle, etteivät osalli set koki si vaikuttamismahdollisuuksiansa jo valmii seen työhön pieniksi. Arvioinnissa tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota kaivos alueen sisäisiin sekä uraani puolituotteen kuljetuksiin liittyviin mahdollisiin poikkeustilantei siin sekä riskien arviointiin. Lisäk si erityishuomiota tu lisi kiinnittää vesien ti laan sekä toimin nasta aiheutuvan melun ja tärinän haittojen vä-

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ hentämi seen. Kainuun maakunta kuntayhtymällä ei ole muuta huomautet tavaa arviointiselostukseen." Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, puh. (08) , tai sähköpostitse 3) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle kos kien lausuntopyyntöä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta: "Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on päättänyt käynnistää maakuntakaavan 3. vai heen laatimisen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt lausuntoa Poh jois-karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen osallistumis- ja ar viointisuunnitelmaluonnok sesta. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa osallistumisja arviointisuunnitelmaluonnokseen." Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. (08) , tai sähköpostitse 4) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon AI- RIX Ympäristö Oy:lle kos kien lausuntopyyntöä Kuhmon Ontojärven etelärannan ranta-asemakaavan luonnoksesta: "UPM-Kymmene Oy on pyy tänyt maa kunta -kunta yhty mältä lausun toa Kuh mon Onto järven etelä ran nan ran ta-ase makaa van luon nokses ta. Ran ta-ase makaa valuon nos Asema kaava selos tusta esite tään täyden nettä väksi seuraa vasti: Kohta 3.2 Suun nittelu tilanne (sivu 5 alkaen) alakoh ta Maa kuntakaava: Kai nuun maa kunta kaavan kehittä mispe riaate mer kintä ok1, KA JAA- NI-KUHMO-VARTIUS -KÄY TÄVÄ, esite tään li sättä väksi asema kaava selos tuk seen tarvit tavin osin: Kehit tämis merkin nällä ok1 esi tetään Kajaa ni-kuh mo-vartius -käytä vä. Se on Kai nuussa osa val ta kun nalli sesti tärkeää kan sainvä listä Ou lu-kajaa ni-ar kangel -käytä vää. Kajaa ni-kuh mo-vartius -käytä vän muo dostaa tieyh teys Kajaa nista Sotka mon ja Kuh mon kautta Vartiuk sen ra ja-asemalle.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Kai nuun maa kunta kaavas sa on annettu Kajaa ni-kuh mo-vartius -käytävän maan käyttö luokkaa koske va suunnit telu mää räys: Kajaa ni-kuh mo-vartius -käytä vää ke hitetään kan sainvä lisenä matkai luja lii kenne käytä vänä, jonka maan käytön suunnit telussa tulee kiinnit tää eri tyistä huo miota liiken teen ja matkai lun pal veluihin sekä lii kenne- ja kult tuuri ympä ristön laatuun. Maan käytön suunnit telussa on otet tava huomi oon korkea luokkai sen maan tielii kenteen ja tieto liiken nejoh tojen tilava raukset ja rajoi tuk set ympä röivälle maan käytöl le. Ran ta-ase makaa va-alue on Kai nuun maa kunta kaa vassa osoi tettu M -alu eeksi. Maa kun takaa van maa- ja metsä talous valtai set alu eet (M) esite tään li sättä väksi asema kaava se lostuk seen tarvit tavin osin: Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Kai nuun maa kunta kaavas sa on annettu pää asiassa maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tettuja alueita koske va suunnit telu mää räys: Maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tettuja alueita voidaan käyttää alueen pää asiallis ta käyt tö tar koi tusta sanot tavasti haittaa matta ja luon netta muutta matta myös erityis lainsää dännön oh jaa mana mui hin tarkoi tuksiin, kuten luon tais- tai muu hun elinkei notoi min taan, turve tuotan toon, maa- ja kiviai nesten ottoon, ha ja-asu tusluon teiseen pysy vään ja lo ma-asumiseen sekä jo ka miehen oikeu den ra joissa ul koi luun ja retkei lyyn. Alueille voidaan perus taa yk sityisiä suojelu alueita. Ilman erityisiä perus teita hyviä ja yhtenäi siä pel toaluei ta ei tu le ottaa taaja matoi minto jen käyt töön. Maan käyttöä suunni teltaes sa on tuettava metsä talous aluei den yh tenäisyyttä ja toimi vuutta. Kai nuun maa kunta kaavan aluees ta on pääosa maa- ja metsä talouskäyt töön tarkoi tettua aluet ta (M). Maa- ja metsä talous käyt töön tarkoitetuille alueille voidaan perus taa yk sityisiä suojelu alueita ja erityi sestä syystä voidaan osoittaa muuta elinkei notoi mintaa palvele vaa maan käyttöä. Elinkei notoi minnan sijoittu misella on kui tenkin ensisi jaisesti pyrittävä tuke maan olemas sa ole vaa alue- ja yhdys kunta ra ken netta. Mahdolliset uu det tur peen ja maa- tai kivi aines ten ot ta mis alueet voivat sijoittua maa- ja metsä talous alueel le. Kai nuun maa kunta kaavas sa ei ole osoitettu pel toaluei ta alue varauk sena, mutta maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tetuille alueille on an nettu yleinen maa kunta kaava mää räys, jonka tarkoi tuksena on tur vata hy vien ja yhte näisten pelto- ja metsä talous alueiden säi lyminen maa- ja met sä talous käytös sä. Maa- ja met säta lousvaltaisille alueille on osoi tettu päällek käis merkin tänä kehittä misvyö hykkei tä sekä mai seman, luonnon ja kult tuuri ympä ristön vaalimi sen kannal ta tärkeitä osa-alueita. Maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tetulla alueella maan käyttöä ohjaa erityis lainsää däntö, ku ten maa-ai neslaki, kaivos laki, ympä ristön suojelulaki, luon non suojelu laki, metsä laki ja poron hoitola ki. Maa kunta kaavas sa osoi tetuilla maa- ja metsä talous käyt töön tarkoi tetuilla alueilla metsien käyttöä oh jaa metsä laki (1093/1996). Metsä lain ta voittee na on edistää metsien talou delli sesti, ekologi sesti ja sosiaa lisesti kestä vää hoi toa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestä västi hyvän tuoton samalla kun

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: nii den biologi nen moni muotoi suus säilyte tään metsä lais sa mainit tujen erityi sen tär keiden elinym päristö jen ja muiden arvok kaiden luonto kohteiden säi lyttämi sellä. Matkai lualueil la ja nii den lä hialueil la met sien hoidossa ja käytös sä tulee ottaa huomi oon matkai lun tar peet. Maa kunta kaa va-aluetta kos kevista yleis mää räyk sistä esite tään lisättä väksi asema kaa vase lostuk seen tarvit tavin osin ranto jen käyttöä ja lii to-ora vien esiinty mis paikko ja kos kevat kaava mää räyk set: RAN TOJEN KÄYT TÖ Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksi tyiskoh taisem massa kaavoi tukses sa tulee ottaa huomi oon luon nonja maise ma-ar vot, ve sihuol lon jär jestämi nen se kä maan omista jien vä linen ta sapuoli suus. Ran ta-ra kenta minen tu lee mitoit taa si ten, et tä suunnit telussa turva taan riittävä vapaan rantavii van määrä, viihtyi syys sekä yleisen virkis tyskäy tön tar peet ja vesille pääsyn mah dolli suudet. LIITO-ORAVAN ESIIN TYMIS PAIKAT Yleinen suojelumääräys: Lii to-ora vien esiinty mis aluei den yk sityis kohtai sem massa kaavoi tukses sa ja metsien käsitte lys sä tulee turvata lii to-ora ville tär keiden pesä puiden ja niitä suojaa vien puiden sekä liikkumi sen kannal ta riittä vän puuston säilymi nen. Kaava selos tusta olisi li säksi hyvä täyden tää asema kaavan suhdet ta voimassa olevaan Kai nuun maa kunta kaa vaan käsitte levällä osalla. Tarken nukse na kaa vase lostuk sen si vulle 6 tode taan, että Kai nuun maakunta kaava on vah vistettu valtio neuvos tossa Asema kaavan luonto selvitys on sel keä ja havain nolli nen. Kai nuun maa kunta -kunta yhty mällä ei ole muuta huo mautet tavaa asemakaavaluonnokseen." Lisätietoja asiasta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. (08) , tai sähköpostitse Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi sekä merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Hyväksyi.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Ilmoitusasiat 237/18/180/ /16/2010 MH 155 1) Oulun hallinto-oikeus on (nro 10/0286/2) antanut päätök sen sä kun nal lis valitukseen koskien maakuntavaltuuston te ke mää päätöstä siitä, että vaalikaudella maakunta val tuus ton il moituslehtinä ovat Kainuun Sanomat ja kainuulaiset pai kal lis lehdet. Pohjois-Suomen Sanomalehti Oy, Oulu ja Kustannusosakeyhtiö Kansan Tahto, Oulu asiamiehenään asianajaja Martti Turkka Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä jättivät asias ta kun nal lis va li tuk sen vaatien, et tä maa kun ta val tuus ton päätös on ku mot tava. Oulun hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan hallinto-oikeus ei toimivaltaansa kuulumattomana tutki valitusta. Perustelut päätökselle: "Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja muutoksenhakijoiden välille on syntynyt Kajaanin hallintojohtajan tekemän hankintapäätöksen ja osapuolten välisen hankintasopimuksen seurauksena lehti-ilmoitushankintaa koskeva yksityisoikeudellinen sopimussuhde. Asiassa on näin ollen kysymys yksityisoikeudellista sopimusta koskevasta erimielisyydestä. Mikäli muutoksenhakijat katsovat maakuntavaltuuston päätöksen loukkaavan niiden oikeutta lehti-ilmoituksia koskevan hankintasopimuksen osapuolena, ne voivat päätöksestä huolimatta saattaa asian yksityisoikeudellisena riita-asiana viime kädessä kärä jäoikeuden käsiteltäväksi. Edellä todetun perusteella muutoksenha kijoiden valitusta ei voida tutkia ja ratkaista hallintolainkäytön järjes tyksessä hallinto-oikeudessa." Maakuntajohtajan ehdotus: 2) Itä-Suomen maakuntien perinteinen Huippukokous järjestetään Kuopiossa. Liitteenä Huippukokouksen ohjelma. Liite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse 3) Opetusministeri Henna Virkkusen vastaus maakuntavaltuuston esitykseen. Liite nro: 1a Maakuntahallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus: Maakuntahallitus päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi ja kohdan 3 maakuntahallitus päätti saattaa maakuntavaltuuston tiedoksi. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Suomussalmen kunnan esityksen siirtää kuntatalousneuvottelujen kurkistusneuvotteluita ja valtuutti asiassa hallintojohtajan Kalevi Yliniemen suosituksena se, että neuvot telut pi detään alkuperäisenä ajankohtana. Maakuntahallitus päätti, että Itä-Suomen Huippukokouksen yhteydessä maakuntahallitus pitää kokouksensa maanantaina klo

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano MH 156 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Kainuun maakuntavaltuusto on kokoukses saan käsitellyt :t Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Päätökset päätetään panna täytäntöön. Hyväksyi.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Talouden seurantaraportti ajalle MH 157 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Talouden seurantaraportti ajalta valmistuu siten, että se jaetaan ko kouk ses sa. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. (08) , tai sähköpostitse Talouden seurantaraportti on liitteenä. Liite nro: 1b Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta Hyväksyi.

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n esitys äänestysikärajan alentamiseksi 16 vuoteen MH 158 Raimo Piirainen luovutti maakuntahallitukselle Suomen Nuorisoyhteistyö - Allians si ry:n esityksen äänestysikärajan alentamiseen 16 vuoteen. Maakuntahallitus päätti ( 106) merkitä asian tiedoksi ja laittaa valmisteluun uudelle maakuntavaltuustolle Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n aloitteen. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttaja järjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja. Sen jäseninä on yli 100 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssi tuottaa palveluita sekä nuo rille että nuorisoalan toimijoille. Sääntöjensä mukaan Allianssin tarkoituksena on "edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan." Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä. Kainuun nuorisofoorumi teki esityksen, että Kainuun maakuntahallinto selvittäisi mahdollisuutta liittää kokeilu äänestysikärajan laskemisesta 16 ikävuoteen Kainuun maakun tavaaleissa mukaan Kainuun hallintokokeiluun. 16-vuotta täyttäneet voisivat kokeilun aikana äänestää siis ainoastaan Kainuun maakuntavaaleissa; maakuntahallitus , ). Maakuntavaltuusto päätti äänin 18-19, että se ei tee esi tys tä hal lin tokokeilulain muuttami sesta siten, että Kainuun maa kun ta vaa leis sa 2008 äänestysoikeus olisi kaikilla yli 16-vuotiail la maa kun nan va ki naisilla asukkailla. Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia arviomuistio äänes tysikärajan alentaminen kunnallisvaaleissa mahdollisista seurauksista sekä äänestysikärajan alentamisen hyödyistä ja haitoista. Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxil le Toimeksiannon mukaisesti muistiossa on myös ar vioitu, mi ten äänioikeusikärajan alentamisesta kunnallisvaaleissa voitaisiin käytännössä ko keissa ja mitä lainsäädännön muutoksia kokeilu vaa tisi. Lisäksi muistiossa käsitellään mah dollisen kokeilun kustannuk sia ja kokeilun arviointia. Työryhmä toteaa, että äänestysikärajan muuttaminen on ennen muuta poliittinen päätös, eikä työryhmä näin ollen ota kantaa äänioi keusikärajan alentamisen puolesta tai vas taan. Oikeusministeri Tuija Brax totesi äänestysikätyöryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa , että "kyseessä on ennen kaikkea poliittinen valinta, joka edellyttää laajaa yhteis kunnallista keskustelua. Nyt on oikea käydä keskustelua puolueissa, kansalaisjärjestöis-

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: sä, kouluissa ja kahvipöydissä. On tärkeää, että myös nuoret ovat keskeisesti mukana tässä keskustelussa. Nuorten kanssa on käytävä syvempää keskustelua siitä, mitä asioita äänioikeus mahdollistaisi ja mitkä asiat mahdollisesti ikärajan laskussa herättävät kielteisiä ajatuksia." Keskustelu äänioikeusikärajan alentamisesta on käynnistynyt oikeusministeriön Otakan taa.fi-sivustolla. Edelleen ministeri totesi mm.: "Alun perin tämän selvityksen tähtäin on ollut seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Tämän selvityksen ja syksyn keskustelun pohjalta asiasta on mahdollista linjata seuraavan hallituksen ohjelmassa. Mikäli nuoret ja puolueet kuitenkin pitävät asiaa tärkeänä ja kiireisenä ja uudistuksesta syntyy laaja poliittinen konsensus, halli tuksen esityksen antaminen eduskunnalle jo syksylle 2010 ei sekä ole poissuljettua. Mikäli eduskunta hyväksyisi esityksen tässä ja seuraavassa eduskunnassa, äänioikeusikärajan alentaminen olisi mahdollista jo vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Todennäköisempi aikataulu on kuitenkin vuosi 2016, jolloin asiasta olisi mahdollista keskustella ennen seuraavia edus kuntavaaleja ja linjata asiasta hallitusohjelmasta." Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Koska asia on vahvasti valtakunnallisessa valmistelussa, esitän, että asiaa ei oteta maakunnan edunvalvontakohteeksi. Hyväksyi.

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Yhteistyösopimus Venäjän Federaation Arkangelin aluehallinnon ja Suomen tasavallan Kainuun maakunta -kuntayhtymän välillä MH 159 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Venäjän Federaation Arkangelin alue käsittää Vienan mereltä Vologdaan ulottu van alueen Karjalan Tasavallan itäpuolella. Alueella asuu 1,3 miljoonaa ihmistä, joista alueen pääkaupungissa Arkangelissa. Arkangelin aluehallinto on esittänyt kiinnostuksensa yhteistyön kehittämisestä Kainuun maakunnan kanssa. Asiaa koskeva Kainuun maakunta -kunta yhtymän ja Arkangelin alueen välinen aiepöytäkirja on allekirjoitettu Kainuun ja Arkangelin alueen välisen yhteistyön kehittämiseksi on käynnistynyt ulkoministeriön rahoitta ma ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnoima KARKO -hanke. Arkangelin aluehallinto on valmistellut sopimuksen Yhteistyösopimus Venäjän Federaation Arkangelin aluehallinnon ja Suomen tasavallan Kainuun maakunta -kuntayhtymän välillä vuo sille Sopimus käsittää seitsemän eri tee maa, jotka tukevat Kainuun kehittämis tavoitteita. Sopimus on tarkoitus allekirjoit taa Kainuun valtuuskunnan vierailun yhteydessä Arkangelissa Yhteistyösopimusluonnos on liitteenä. Liite nro: 2 Lisätietoja asiasta antaa projektijohtaja Paavo Keränen puh tai sähköpostitse osoitteella Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen osaltaan. Hyväksyi.

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alueiden julistus EU:n koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen MH 160 Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto: Euroopan unionin Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteeseen kuuluvat alueet ovat huolissaan mahdollisuudesta, jonka mukaan EU:n koheesiopolitiikan rahoituskaudelle tehtäisiin merkittäviä muutoksia aluekehittämisvarojen suuntaamiseen. Euroopan komissiosta on tullut ristiriitaisia viestejä siitä, että kuluvalla rahoituskaudella niin sanotuille tavoite 2 alueille nykyisin suunnattuja varoja suunnattaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti toisaalle. Rahoituskaudella Suomelle on sidottu tavoitteen alla EU-rahoitusta 1,6 miljardia euroa. Kyse on ratkaisevan tärkeästä aluekehittämisen välineestä, jolla tuetaan ky seisten alueiden kykyä vastata yhteiseurooppalaisiin kasvu- ja työllisyystavoitteisiin. Rahoi tuksella on luotu kestäviä tuloksia ja lisäarvoa aluekehittämiseen ja tämän hyvän kehityk sen halutaan jatkuvan. Pirkanmaa haluaa toimia rahoituksen säilyttämiseksi ja on mukana yleiseurooppalaisessa ta voite-2 -alueiden aloitteessa, jota koordinoi itävaltalainen Niederösterreichin eli Ala-Itävallan osavaltio. Aloitteen tarkoituksena on viestittää eurooppalaisella tasolla, että rakennerahasto rahoituksen säilyminen kilpailukykyalueilla on ehdottoman tärkeää seuraavalla rahoituskau della Pyydämme myös muita suomalaisia maakuntia osallistumaan tähän merkit tävään yleiseurooppalaiseen aloitteeseen. Aloitteen puitteissa on laadittu julistus otsikolla Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoit teen alueiden julistus EU:n koheesiopolitiikasta vuoden 2013 jälkeen (liite 2). Tavoitteena on kerätä jopa 170:n eurooppalaisen alueen tuki aloitteelle käytännössä kunkin maakunta- tai aluejohtajan allekirjoituksen julistukseen. Allekirjoitetut julistukset kootaan yhteen kirjaksi ja luovutetaan maakunta- ja aluejohtajien läsnä ollessa Euroopan komission puheenjohtaja Jo se Manuel Barrosolle Brysselissä torstaina Julistuksen juhlallista luovutusta edel tää delegaation kulkue Euroopan komissioon ja sitä seuraa lehdistötilaisuus ja vastaanotto. Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtaja _ entinen aluepolitiikasta vastaava komissaari Danuta Hübner ovat vahvasti aloitteen takana ja osallistuvat myös tilaisuuteen. Parhaan mahdollisen näkyvyyden varmistamiseksi tilai suus järjestetään alue- ja paikallistason Open Days esittäytymisviikon aikana. Toivomme, että myös suomalaiset maakunnat lähtevät mukaan tähän yleiseurooppalaiseen aloitteeseen, jolla voimme tuoda mahdollisimman selvästi ja laajalti esille tahtomme turvata tavoite 2-alueiden rahoituksen myös seuraavalla eurooppalaisella kaudella.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Lisätietoja aloitteesta: EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen, Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto, ; Toivomme, että allekirjoitettu julistus toimitetaan kesäkuun loppuun mennessä (viimeistään elokuun alussa): kirjeitse: Tampere Region EU Office, Square de Meeus 1, 1000 Bryssel, Belgia. sähköpostitse (scannattuna): EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen, Tampereen ja Pirkan maan EU-toimisto, Liite nro: 3 Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, puh. (08) , tai sähköpostitse Maakuntahallitus päättää yhtyä liitteenä olevaan julistukseen. Hyväksyi.

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/ Maakuntahallitus I Sotiemme veteraanien palveluseteli/määrärahan 2010 korottaminen MH 161 Maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget : "Kainuun maakunta- kuntayhtymä on varannut tämän vuoden talous arvioonsa enintään euroa käytettäväksi sotiemme veteraa nien tai heidän leskiensä kotona selviytymisen tukemiseen. Sotiemme veteraanien palveluseteli on ollut nyt käytössä toukokuusta 2009 alkaen. Vuonna 2009 palvelusetelin myöntämiseen oli käytettävissä euroa. Viime vuonna tehtiin kaikkiaan 707 päätöstä. Osa veteraaneista/leskistä jäi viime vuonna paitsi hakemaansa pal velua määrärahan loppumisen vuoksi. Heidän hakemuksensa siirrettiin tälle vuodelle ja käsi teltiin ensimmäiseksi. Vuodelle 2010 määrärahaa korotettiin euroon. Tähän men nessä palveluseteliä on myönnetty 970:lle veteraanille tai leskelle. Veteraaneille ja heidän leskilleen on lähetetty 6 kpl 45 euron arvoisia palveluseteleitä. Määräraha on näin ollen lop puun käytetty. Määrärahan loppumisen vuoksi käsittelemättä on tällä hetkellä n 150 hake musta. Hakemuksia tulee edelleen muutamia viikossa. Palveluseteli on saavuttanut veteraanien ja heidän leskiensä keskuudessa suuren suosion. Saamamme palautteen perusteella on todettava, että palveluseteli tulee todelliseen tarpee seen, valtaosa palvelusetelillä hankituista palveluista on ollut siivousta. Palvelusetelin myön täminen sotiemme veteraaneille ja heidän leskilleen tukee tehokkaasti maakunta- kuntayhty män vanhustenhuollon palveluiden linjausta, jonka mukaan vanhuksia tuetaan selviytymään mahdollisimman pitkään kotona erilaisin avohuollon palveluin. Näin monissa tapauksissa säästetään kalliissa laitoshoitokustannuksissa. Sotiemme veteraanien palvelusetelin käyttöönotolla on ollut myös selkeästi positiivista vaiku tusta palveluseteliyrittäjien työtilaisuuksien määrään, millä seikalla on kainuulaista taloutta el vyttävä vaikutus. Palveluseteliasiaa hoitaville henkilöille tulee säännöllisesti palautetta, että palveluseteliä tulisi myöntää tasapuolisesti kaikille siihen oikeutetuille veteraaneille ja heidän leskilleen. Tarkoitukseen varatun määrärahan loppumisen vuoksi jo maalis-huhtikuun vaihteessa myön täminen ei ole ollut sen jälkeen kuitenkaan mahdollista. Määrärahan suuruuden arvioiminen etukäteen on ollut vaikeaa, koska hakijamäärä ei ole ollut tiedossa. Tämän vuosi on ollut en simmäinen kokonainen vuosi, minkä perusteella voidaan arvioida, että hakijamäärä on aset tuu hakijan välille. Palvelusetelin myöntäminen vielä 150 veteraanille/leskelle lisäisi tämänvuotisia kustannuksia 150 x 45x 6 = euroa.

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 154 16.08.2010 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot MH 154 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistu nut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.6.2010

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen Maakuntahallitus I 85 16.03.2009 Maakuntahallitus I 142 04.05.2009 Maakuntahallitus I 220 31.08.2009 Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke Maakuntahallitus I 25 19.01.2009 Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke MH 25 MH3 8/21.1.2008 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 83 04.06.2012 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 280/10/101/2012, 302/11/111/2012 MH 83 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Yhteistyötoimikunta 16.06.2009 AIKA 16.06.2009 Klo 09:00-11:30 PAIKKA Kauppakatu 1, 4. krs, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 46 26.03.2012 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 154/10/101/2012 MH 46 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 3 11.01.2010 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 966/81/813/2009 933/81/813/2009 1041/81/813/2009 MH 3 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat: Kokouspöytäkirjat:

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 176/10.02.04.00/2014 Lausunto Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta

kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 176/10.02.04.00/2014 Lausunto Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta Mäntyharjun kunta kirjaamo@mantyharju.fi 16.1.2015 1/2015 Viite: pyyntö 1.12.2014 176/10.02.04.00/2014 Vanosen rantaosayleiskaavan lisäselvitysalueen kaavaehdotuksesta Mäntyharjun kunta pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot