Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 280/10/101/2012, 302/11/111/2012 MH 83 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen johtokunta Koulutuslautakunta Viranhaltijapäätökset: Henkilöstön vuosilomaa-, sairautta-, työai kavapaata-, virkavapaata-, palkkausta-, vi rantoi mitusmatkaa- ja henki löstökoulutuksia koskevat päätökset: - maakuntajohtaja Alpo Jokelainen :t hallintojohtaja Kalevi Yliniemi :t va. talousjohtaja Irma Kärnä :t kehittämisjohtaja Jorma Teittinen :t aluekehitysjohtaja Pentti Malinen :t suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen :t henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen :t 7, 1-147, johtava talous- ja velkaneuvoja Kirsi Määttä :t sairaalainsinööri Pentti Keränen :t vs. tietohallintojohtaja Ville Turunen :t henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen :t 13, 2 - ravintohuoltopäällikkö Eila Heikkinen :t hankintapäällikkö Laila Härkönen :t 28-32, 3 - kuljetuspäällikkö Hannu Hänninen :t 48 - toimistopäällikkö Anja Martiskainen :t laskentasihteeri Pirjo Heikkinen :t laskentasihteeri Raisa Heikkinen :t palkkahallinnon tiiminvetäjä Pirjo R Heikkinen :t palkkahallinnon tiiminvetäjä Jaana Kilpeläinen :t pääkirjanpitäjä Eija Sirviö :t Muut kuin em. päätökset: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen: - Täyttölupatoimikunnan mukaiset päätökset ( 13) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi: - Henkilöstöpäätös: vuosiloman siirto/kokkonen Aila ( 8) - Henkilöstöpäätös: huoltomestarin työsuhteisen tehtävän

2 täyt tä mi nen ( 9) Henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen: - Muu päätös: koulutusapuraha/manninen Kristiina ( 4) Materiaalihallinnon vastuualuepäällikkö: - Hankintapäätös: materiaalipalveluiden keskusvaraston kuor ma la va hyl lyt ( 2) - Hankintapäätös: Rondo Ret kilpailutusohjelma ( 3) - Hankintapäätös: Kainuun maakunta -kuntayhtymän MA- PO-ra ken nus pro jektin irtokalusteet ( 4) Maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo Inget: - Päätökset veteraanin tukipalvelusetelin myöntämisestä ( :t ) Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kansliassa, Kauppakatu 1, 2. kerroksessa sekä maakuntahallituksen kokouksessa. Täyttölupatyöryhmän päätökset ovat nähtävillä maakuntahallituksen kokouksessa. Lausunnot: 1) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju ovat antaneet seuraavan sisäl töisen lausunnon Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle koskien lausuntopyyntöä metsähallituksen alueellisten neuvottelu kun tien asettamisesta: "Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, neuvoteltuaan Kainuun maa kunta -kuntayhtymän ja Poh jois-pohjanmaan liiton kans sa alueelli sen neuvottelu kunnan kokoonpanosta, esittää Poh jois-suomen aluehallintoviras ton, Kai nuun maakunta -kunta yhtymän ja Poh jois-pohjanmaan yhteise nä esitykse nä Poh jois-pohjanmaan ja Kai nuun alueella toimivan neuvottelukun nan kokoonpanoksi seuraavaa: Metsähallituksen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan neuvottelukunta PPL:n ja Kainuun maakuntayhtymän ehdotus pj Tytti Määttä vpj Eila Valtanen Jäsenet: Juha Virkkunen Huolila (vara) Ilmari Schepel Juhani Voutilainen Juha Kuukasjärvi kunnanjohtaja, Vaala kaupunginjohtaja, Kuhmo poromies/ kalastusmestari, Taivalkoski Markus kalastusbiologi, ELY-keskus, Kajaani maaseutusihteeri, Suomussalmi toiminnanjohtaja SML Kainuu, Sotkamo matkailuyrittäjä Iso-Syöte, Taivalkoski

3 Juhani Pyykkönen (vara) vs. alueyks. joht.metsäkeskus, Ka jaani Eero Kippola veturinkuljettaja,metsänomistaja, Ylivieska Paula Kemppainen (vara) METO-sihteeri, Suomussalmi Merja Ylö nen toiminnanjohtaja P-P:n lsp, Oulu Keijo Kapiainen (vara) riistapäällikkö, Muhos Eeva Heikkinen Tarja Ahlholm (vara) yritystutkija ELY-keskus, Puolanka korjuupäällikkö Ha-Sa, Haapajärvi Pentti Malinen aluekehitysjohtaja, Kajaani Ulla Silventoinen(vara) liikuntatoimen tarkastaja Oulu Minna Komulainen toiminnanjohtaja ProAgria, Kajaani Kalevi Hirvonen (vara) johtaja TAIMETSO, Taivalkoski Erkki Pitkänen Heikki Rahko (vara) kuljetusyrittäjä, Kuusamo aluejohtaja metsänom.liitto, Paltamo Ehdotetut jäsenet edustavat monipuolisesti alueen väestöä, metsä taloutta, elinkeinoelämää, ympäristönsuojelua ja kansalaisjärjestöjä sekä täyttävät tasa-arvolain vaatimukset sukupuolijakautumasta." 2) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja hallintojohtaja Kalevi Yliniemi ovat an ta neet seuraavan si sältöisen lau sunnon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle koskien lausuntopyyntöä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellisen pakolaisten kuntiin osoittamisen strategiasta: "Pakolaisten kuntiin osoittamisen strategiset linjaukset ovat oikeat. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pitää erinomaisen tärkeänä, että linjaus 1. maa hanmuuttomyönteiseen ilmapiiriin kehittymisen edistäminen toteutuisi niin, että Kainuun kunnista muutkin kuin Kajaani tekisi myönteisen päätök sen ottaa maahanmuuttajia vastaan. Strategian linjaus 2. kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneen turvapai kanhakijan kuntaan sijoittaminen toimii siten, että prosessi on joustava ja nopea, siinä huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien palvelutarpeet ja vas taanottavan kunnan ja seutukunnan erityispiirteet. Linjaus on oikein ja sen prioriteettiasema myös. Linjaus 3. kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneen turvapaikanhaki jan omaehtoista ja aktiivista kotoutumista tuetaan siten, että saatavilla on informaatiota Suomessa asumisesta ja paikallista kautta alueellisesta yhtei söstä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän mielestä tämä linjaus on oikea. Tämän linjauksen mukainen toiminta toteutuisi Kainuussa parhaiten siten, että Kainuun kunnat laatisivat yhdessä valtionviranomaisten kanssa maa kunnallisen kotouttamisohjelman. Linjaus 4. moniammatillinen asiakkaan subjektiutta korostava yhteistyö si ten, että asiakkaan palvelutarve tunnistetaan kokonaisvaltaisesti, pal-

4 velu ketjut toimivat saumattomasti ja että palvelujen tarjonta vastaa kysyntää. Eri kehittämishankkeiden tuloksia hyödynnetään palvelujen tuottamisessa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän mielestä myös tämä neljäs linjaus on oi kea. Yhteenveto Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomauttamista Pohjois-Pohjan maan ja Kainuun alueellisen pakolaisten kuntiin osoittamisen strategiasta. Strategian toteuttamisen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeätä Kainuussa, että Kainuun kunnista muutkin kuin Kajaani tekisi myönteisen päätöksen ottaa pakolaisia ja muita maahanmuuttajia vastaan. Ja se, että Kainuun kunnat tekisivät yhdessä alueen valtionviranomaisten kanssa yhteisen ko touttamisohjelman. Se takaisi sen, että Kainuun kunnat saisivat pakolais ten ja maahanmuuttajien muuttaessa omaehtoisesti Kainuuseen täysimää räisesti valtion osuuden." 3) Hallintojohtaja Kalevi Yliniemen allekirjoittama selitys on annettu Korkeimmalle hallinto-oikeudelle selityspyyntöön toimivallasta maakuntahallituksen nimissä annettuun seli tykseen koskien Sami Kilpeläisen tekemään valitukseen Oulun hallinto-oikeuden antamaan päätökseen: "Maakuntahallitus on antanut asiasta Oulun hallinto-oikeuden pyyn nöstä selityksen päätöksellään Pöytäkirjanote on liit teenä, Liite 1. Selitys annettiin Vesa Kaikkosen maakuntavaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen maakuntahallituksen johtosäännön 5 10 koh dan mukaisesti maakuntahallituksen päättämänä. Korkein hallinto-oikeus pyysi kirjeellään selitystä Sami Kilpeläisen valituksesta Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä. Seli tys an net tiin maakuntajohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamana maakunta hallituksen nimissä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 34 mu kaan maakunnan puolesta tehtävät sopi mukset, sitoumukset sekä kirjel mät allekirjoittaa maakuntajohtaja tai toimialajohtaja. Annetun selityksen on maakuntahallitus kokoukses saan hyväksynyt pöytäkirjan merkinnällä, merkitsee tie doksi. Pöytäkirjanote on liitteenä, Liite 2. Maa kuntahallituksella, ellei se olisi hyväksynyt selitystä, oli mah dollisuus ottaa annettu selitys yksityiskohtaiseen käsittelyynsä ja muut taa sitä haluamal laan taval la. Lausunnossamme Korkeimmalle hallinto-oikeudelle pitäydyimme arvioimaan Oulun hallinto-oikeuden päätöstä, emmekä antaneet uutta seli tystä maakuntavaltuuston päätöksestä. Täten katsomme, että antamamme selitys Sami Kilpeläisen Oulun hal linto-oikeuden päätökseen on annettu meidän sääntöjen mukai sesti ja näin Korkein hallinto-oikeus voi sen ottaa haluamallaan ta valla huomi oon teh-

5 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: dessään asiasta päätöksen. Tarvittaessa maakuntahallitus antaa uuden lausunnon maakuntaval tuuston päätöksestä valita Sami Kilpeläinen tarkastuslautakunnan jäse neksi." Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi puh tai sähköpostitse Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi sekä merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Hyväksyi.

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

MV 73. Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Vesa Kaikkosen esittämä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: Maakuntavaltuusto 73 15.06.2009 Maakuntahallitus I 230 14.09.2009 Maakuntavaltuusto 110 28.09.2009 Maakuntahallitus I 35 01.02.2010 Maakuntavaltuusto 9 15.02.2010 Valtuustoaloite koko maakunnan vanhuspalveluiden

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys 25.02.2011 Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 Aika: 24.2.2011 klo 13.00-13.55

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot