Otsikko Sivu. 25 hallituksen jäsenet kaudelle Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 25 hallituksen jäsenet kaudelle 2011-12 12 Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 12:00-15:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Kaupunginhallituksen vaali 5 4 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 6 5 Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 7 6 Tattarinmäen alueen maankäytön kehittäminen 12 7 Lausunto Rotkola I-III ja Aholan tasoristeyksiä koskevasta 15 ratasuunnitelmasta 8 Äänekoskentie 1269 rivitalojen myynti 18 9 Alueneuvottelukunnan arviointikertomus kuntien yhdistymisestä Äänekosken kaupungin virallisen ilmoituslehden valinta Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön säännöt ja 25 hallituksen jäsenet kaudelle Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle Vanhusneuvoston asettaminen vuosille ja 33 vanhusneuvoston sääntöjen tarkistaminen 14 Ruokapalvelupäällikön valinta Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kodinhoitajia 37 lapsiperheiden tueksi 16 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat 47 lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi 17 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite Yli 59 3-vuotiaiden lasten kotihoidon tukemisesta 18 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Apulaiskaupunginjohtajan päätökset Johtoryhmän jäsenten palkkojen harkinnanvarainen tarkistus alkaen 68

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 12:00-15:10 puheenjohtaja Flinkman Heikki 12:00-15:10 2. varapuheenjohtaja Kiiskinen Kari 12:00-15:10 jäsen poissa 21 Leppänen Pekka 12:00-15:10 jäsen Lindell Leila 12:00-15:10 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 12:00-15:10 jäsen Närhi Merja 12:00-15:10 jäsen Piilonen Pentti 12:10-15:10 jäsen poissa 1-2 Soininen Piia 12:00-15:10 jäsen Tani Jaana 12:00-15:10 jäsen Tiusanen Matti 12:00-15:10 jäsen Tuominen Marke 12:00-15:10 jäsen Uusitalo Pirjo 12:00-15:10 jäsen poissa 11 MUU Kumpu Risto 12:00-15:10 valtuuston puheenjohtaja Salmelin Simo 12:00-15:10 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 12:00-15:10 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 12:00-15:10 valtuuston 3. varapj. poissa 13 Javanainen Hannu 12:00-14:55 kaupunginjohtaja poissa 18 ja 22 Lemettinen Pertti 12:00-14:55 hallintojohtaja poissa 22 Orenius Heli 12:00-14:55 apulaiskaupunginjohtaja poissa 22 Salonen Jouko 12:00-14:55 rahoitusjohtaja poissa 22 Konttimäki Petri 12:00-12:05 tonttipäällikkö poissa 3-22 ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Pertti Lemettinen Leila Lindell Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Merja Närhi Piia Soininen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 1 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 21. päivänä tammikuuta 2011 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kirjan pidettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 24. päivänä tam mi kuu ta 2011 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Merja Närhi ja Piia Soininen. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallituksen vaali KHALL 3 Voimassa olevan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksessa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat samassa vaalitoimituksessa. Kuntien yhdistymissopimuksessa on sovittu, että uuden kunnan vuoden 2008 loppuun päättyvän valtuustokauden sekä valtuustokauden luottamuselinten (muiden kuin valtuuston) alueellista edustavuutta edistetään siten, että kaupunginhallitukseen valitaan 13 jäsentä, joista 2 jäsentä edustamaan Sumiaisten, 4 Suolahden ja 7 Äänekosken aluetta. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginhalli tukseen vuosille kolmetoista (13) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali KHALL 4 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme (3) varapuheenjohtajaa toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valittiin nykyisen vaalikauden alussa vuosille (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vuosille Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 19/101001/2008 KHALL Suolahdessa Äänekoskentien ja rautatien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava, jonka vanhimmat osat on vahvistettu 1950-luvulla. Ratakadun asemakaavan muutos on osa Suolahden asemakaavan ajantasalle saattamista, jonka yhteydessä tarkistetaan kaavamerkinnät ja -määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi, arvioidaan toteutumatta jääneiden aluevarausten tarkoituksenmukaisuus sekä yhdenmukaistetaan asemakaavan ja maanomistusten rajoja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkittävimmät luonnoksessa esitetyt käyttötarkoituksen muutokset ovat seuraavat: - kortteli 32 / Opintien ja Asemakadun kulmaus (AK-merkinnän muutos AL-6:ksi, rakentamattomalle kerrostalotontille sallittai siin myös liike- ja toi misto ra ken ta mis ta sekä ympäristöhäiriötä ai heutta matonta pal ve lu- tai tuo tanto toi min taa) - kortteli 38 / Ratakadun ja Asemaraitin kulmaus (Y-merkinnän muutos AL-6:ksi, tavoite sama kuin edellä) - kortteli 107 / Mikonkadun länsipuoli (AL- ja AO-merkintöjen muu tos K-6:ksi tavoitteena sallia alueelle liike- ja toimistorakentamista sekä ym pä ris tö häi riö tä aiheuttamatonta palvelu- tai tuotantotoimintaa, kahdesta Ratakadun rakentamattomasta AO-tontista muodos tettaisiin uusi K-6 tontti) - kortteli 39 / Mikonkadun-Ratakadun-Äänekoskentien rajaama alue (AL- ja LH-merkinnät AL-6- ja K-7-alueiksi tavoitteena laajentaa tonttien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan pal velu- tai tuotantotoimintaan) Kaavamuutoksen vireilläolosta on kuulutettu Kaavoitus katsaukses ta 2007 tiedottamisen yh teydessä (Sisä-Suomen lehti sekä kaupungin ilmoitustau lu ja kotisivut). Oheismateriaalina toimitetaan asemakaavan muutosluonnos, voimassa oleva asemakaava sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen ja val mis teluaineiston perusteella suoritetaan valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen ja ym pä ris tö lautakunnalta sekä Keski-Suomen ympäristökeskukselta, Kes ki-suomen tiepiiriltä, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen pe lastuslaitokselta. Hyväksyttiin. KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Luonnoksesta on saatu pyydetyt lausunnot. Lausuntojen perusteella ehdotukseen on laadittu Opintien varren kortteleihin kaa va mää räys (AO-14), joka koskee raken ta mi sen soveltu mis ta ar vok kaa seen ra ken nettuun ympäristöön. Äänekoskentiehen, Mikonkatuun ja Ratakatuun rajautuviin liike- ja toi misto rakennusten kort te lei hin 39 ja 107 on li sätty tont tien rajaa mis velvoite katuja vas taan (lau ta-ai ta ja istu tus alue), joiden li säksi ehdo tuksessa on ympä ristön laatua ylei sesti oh jaavat yleismääräyk set. Kiertoliittymään rajautuvalla korttelin 32 rakentamattomalla tontilla ei sallittaisi jatkossa liikennesijainnista johtuen asumista (kaavamerkintä K-6, liike- ja toimistorakennusten korttelialue), mutta esimerkiksi ym pä ris tö häi riöi tä ai heut ta ma ton tuo tan to toiminta toimintaan liittyvine myyn titi loi neen katso taan paikkaan soveltuvaksi. Asumiskäyttö poistuisi jatkossa myös Mikonkadun varren tonteilta. Ratakadun ka tu alue on le ven net ty 12 met rin levyiseksi. Lisäksi korttelin 39 huoltoaseman tonttia on laajennettu nykyisen todellisen käytön mukaiseksi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen kuuleminen. Pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Keski-Suomen museolta. Hyväksyttiin.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen KHALL Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on suoritettu Lautakuntien, ELY-keskuksen ja museon lisäksi lausunto on saatu rautatiehen liittyen Liikennevirastolta. Lausuntojen lisäksi on nähtävilläoloajan jälkeen saatu yksi muistutus. Ympäristölautakunta esittää kiertoliittymän vieressä sijaitsevan uuden K-6 -tontin muuttamista puistoksi. Mikäli alue osoitetaan rakentamiseen, ei sillä tulisi sallia tuotannollista toimintaa ja ulkovarastointia. Kaavoittajan vastine: Hyvin keskeisellä paikalla sijaitsevan kohteen käyt tö tar koi tuk sen säi lyt tä mi nen tonttina on tarkoituksenmukaista Suolahden keskustan kehittämistä ajatellen. Käyt tö tar koitus voidaan kuiten kin osoit taa väl jä nä: kau punki pystyy ton tin luovuttajana keskeisesti vai kutta maan ton tilla tu levai suudessa har joitettavaan toimintaan. Ääne kos kentien ja Ase maka dun vastai sille rajoille on syytä lisätä vastaa va aitaus- ja is tu tusvel voite kuin Mikon kadun kortteleissa. Keski-Suomen ELY-keskus edellyttää kaavaselostukseen perusteluja tontin käyttötarkoituksen muutokselle sekä radan ja maantien melu- ja tä ri nä vaikutusten arviointia. Itäosan VL-alueelle tulee merkitä liito-oravien esiintymisalue ja maaperän tietojärjestelmään sisältyvä Ratakatu 9:ssä sijaitseva kohde tulee osoittaa kaavamerkinnällä ja -määräyksellä. Kaavoittajan vastine: Täydennetään kaavaselostusta esitetyiltä osin ja lisätään kaupungin omistamalle VL-alueelle liito-oravamerkinnät. Lisätään Ratakatu 9:n tontille tarvittavat merkinnät. Keski-Suomen museo esittää Opintien omakotitaloalueen AO-14 - merkintää täsmennettäväksi muotoon: "Erillispientalojen korttelialue, jolla on erityisiä jälleenrakennuskauden rakentamistapaan liittyviä rakennushistoriallisia arvoja. Merkittävissä julkisivujen muutos- tai korjaushankkeissa Keski-Suomen museolta tulee pyytää lausunto ennen rakennusluvan hyväksymistä." Kaavoittajan vastine: Muutos voidaan tehdä. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista. Liikennevirasto esittää ylei ses ti huo mi oon otet ta vak si kaa voi tuk ses sa rautatieliikenteestä ai heutu van tä ri nän sekä valtio neu vos ton pää tök sen me lu ta son ohje ar voista. Kaa voitta jan vastine: Otetaan huomioon kaavaselostuksessa. Nähtävilläoloajan jälkeen saapuneessa muistutuksessa esitetään, että Ratakatu 9 tonttia voitaisiin käyttää voimassa olevan asemakaa-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan ehdotus: van mukaisesti myös asuintarkoituksiin. Kaavoittajan vastine: Osoitetaan tontilla sijaitseva paritalo asuinrakennuksen rakennusalana. Nähtävilläolleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen tarkistusten perusteel la ei ole tarpeen asettaa ehdotusta uudelleen nähtäville. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Ratakadun asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. KHALL 5 Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Ratakadun asemakaavan muutokseksi. Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt hyväksytystä asemakaavasta oikaisukehotuksen: "Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kehottaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :n nojalla Äänekosken kaupunkia oikaisemaan Äänekosken Suolahden Ratakadun asemakaavan muutosta koskevaa asemakaavan hyväksymispäätöstä asemakaavan kaakkoiskulmassa, korttelin 65 kaakkoispuolella olevan lähivirkistysalueen (VL) osalta. Asemakaavan muutos on laadittu tämän lähivirkistysalueen osalta vastoin lain säännöksiä ja ottamatta riittävästi huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. ELY-keskuksen käsityksen mukaan on yleisen edun mukaista saattaa asia näiltä osin kunnassa uudelleen päätettäväksi." Oikaisukehotus oheismateriaalina.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan ehdotus: Fcg Oy:n laatiman päivätyn luontoselvityksen mukaan edellämainitulla lähivirkistysalueella on liito-oravan liikkumisväylä ja -aluetta sekä lisääntymis- ja levähdyspaikka hyväksytyssä asemakaavassa lähivirkistysalueen osalla on kaa va merkintä luo-1 eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi sen tär keä alue, ekologinen käytävä, jolla tulee säilyttää liito-oravan tar vit semaa kul kuyhteyttä varten vähintään 20 m leveä puustoinen kaista. Asemakaavaehdotuksessa lähivirkistysalue on jaettu kahden tyyppiseksi lähivirkistysalueeksi. Pohjoinen osa on lähivirkistysaluetta ja ete läi nen lähivirkistysalue li sämaininnalla: alue on liito-oravan lisääntymis- ja levähdysaluetta, jolla metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuuna siten, että lii to-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, mahdolliset ravintopuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Muutettu ehdotus Ratakadun asemakaavaksi liitteenä. Äänekosken kaupunki omistaa muutoksen kohteena olevan lähivirkistysalueen. Tehdyn muutoksen perusteella kaavaehdotusta ei ole tarpeen laittaa uudestaan nähtäville. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Ratakadun asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Oheismateriaali Liite nro 1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden oikaisukehotus koskien Ratakadun asemakaavaa Muutettu ehdotus Ratakadun asemakaavaksi Muutettu ehdotus Ratakadun asemakaavaksi

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Tattarinmäen alueen maankäytön kehittäminen 167/023002/2010 KHALL Tattarinmäen alueen maankäyttöä on pohdittu jo 1980-luvun loppupuolella, jolloin alueelle on ollut tarkoitus louhia tilat tulevalle kaatopaikan laajennukselle. Hankkeelle myönnettiin silloin maa-ainesten ottolupa, jota ei kui tenkaan koskaan hyödynnetty muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Keski-Suomen alueella on selvitetty Poski-projektin yhteydessä kiviainesten varantoa ja käyt töä ja todettu, että Äänekosken seutukunta on maakunnan selkein kiviainesten puutealue. Tattarinmäen alueen kallion hyödyntäminen on tullut jälleen ajankohtaiseksi tulevien isojen maanrakennushankkeiden myötä ja laadukkaalle kalliokiviainekselle on jatkossa käyttöä. Alueesta ovat alan toimijat kiinnostuneita ja kaupungille on tullut pyyntö käydä asiasta neu votteluja. Alueen jatkokäyttömahdollisuus voisi olla esimerkiksi biopolttoaineiden varastointialue tai maankaatopaikka. Aikaisemman ottosuunnitelman perusteella ottamisalue on ollut pinta-alaltaan 1,95 ha ja lou hittavan kallion määrä noin m3. Oton on silloin suunniteltu kestävän noin 10 vuotta. Nyt ottoaika olisi pidempi. Alueelle kuljetaan Niinivedentietä, josta erkanee liittymä tie van halle kaatopaik ka-alueelle. Niinivedentietä olisi osittain le ven net tävä ja yksi sil ta (iso rumpu) olisi uusittava. Erkaneva tie oli si kun nostet tava koko naan. Alueen käytössä olisi järkevin ede tä neu vot te lu me net te lyn kaut ta, jolloin asiaan liittyvät osatekijät tu li si vat par haiten huomioiduiksi. (valmistelija tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh ) Hyväksytään, että kaupunginhallitus ottaa tämän asian käsittelyyn kokouskutsun ulkopuolisena asiana kaupungin hallinto sään nön 32 :n 2 momentin nojalla.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että asiaa voidaan ryhtyä valmistelemaan neuvottelumenettelyllä. TELA Hyväksyttiin. Hanketta on valmisteltu siten, että helmikuussa pyydettiin lehti-ilmoituksella asiasta kiinnostuneita ilmoittautumaan. Maalis kuus sa järjes tet tiin asias ta kiinnostuneille tiedotustilaisuus. Ti lai suu teen kut suttiin neljä yritystä, jotka olivat olleet asiasta kiinnostuneita. Työnimenä oli Tattarinmäki, maan vuokraus maa- ja kiviainesten otto alueeksi. Teknisen johtajan ehdotus: Tilaisuuteen saapui neljän yrityksen edustajat, joille kerrottiin hankkkeen lähtökohdat. Lähtökohdat toimivat samalla tarjouspyyntöasiakirjana. Varsinaista tarjousaikaa jatkettiin 16.8 saakka. Tarjousajan puitteissa saatiin kaksi tarjousta. Lähtökohdat ja tarjoukset esitellään kokouksessa. Alueen kartta on oheismateriaalina. Tarjousten perusteella hankkeella ei saada taloudellisesti hyväksyttävää tulosta varsinkin kun vastuu kiviainesten myynnin aikataulusta siirtyy kaupungillle vaadituista investoinneista maksettavien korkojen muo dos sa. Huomioimatta vuokratuloja ja syntyviä investointituloksia sekä ottamalla huomioon myytävät vuosittaiset kiviainesmäärät (arvioitu markkina) saa tava tu lo 20 vuo den ai ka na on miinusmerkkinen. Tekninen toimi esittää, että tarjoukset hylätään. Koska kuitenkin kiviaineksesta tulee olemaan jatkossa tällä alueella niukkuutta ja alue on merkitty ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa kalliokiviainesten ottovyöhykkeeksi ja koska osa yri tyk sis tä il mai si ha lun sa os taa alue nyt esi tet tyyn tarkoitukseen jatkovalmisteluksi tek ni nen toi mi esit tää, et tä vuok rauksen si jaan ryh dy tään val mistele maan alu een myyntiä. Myynti hintaa ar vioi taessa on silloin huomioi tava kau pungin mahdolli nen avustusosuus yk si tyis tien pe ruskorjauk ses sa. (valmistelija tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh ) Tekninen lautakunta päättää 1 hylätä saadut tarjoukset taloudellisesti riittämättöminä

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen esittää kaupunginhallitukselle, että ryhdytään valmistelemaan nyt esitetyn vuokra-alueen myyntiä. Hyväksyttiin. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen toimialan valmistelemaan Tatta rin mäen alu een myyntiä. Hyväksyttiin. KHALL 6 Kalliokiviainesten ottoalue on ollut myytävänä asti. Pyydetyssä ajassa saatiin tarjous Osuuskunta Äänekosken Kuorma-autokeskukselta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kartta myytävästä alueesta liitteenä ja tarjous oheismateriaalina. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Äänekosken kaupunki myy Osuuskunta Äänekosken Kuorma-autokeskukselle noin 1,95 ha:n suuruisen määräalan tilasta Metsä-Koivisto 15:1 Äänekosken kaupungin Koiviston kylässä. Kauppahinta on euroa. Kiinteistökaupasta laaditaan esisopimus 5 vuoden määräajaksi. Ostajan on tänä aikana haettava ympäristö- ja maa-ai nes ten ot to lupa. Kauppakirja allekirjoitetaan lupien saatua lainvoiman, kuitenkin enintään 5 vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta. Hyväksyttiin. Liite nro 2 Oheismateriaali Tattarinmäki, kartta myytävästä alueesta Tattarinmäki, tarjous myytävänä olleesta alueesta

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Lausunto Rotkola I-III ja Aholan tasoristeyksiä koskevasta ratasuunnitelmasta 211/080503/2010 KHALL 7 Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) 20 2 momentin mukaisen ratasuunnitelman Äänekosken kaupungin alueella olevien Rotkola I-III ja Aholan tasoristeysjärjestelyistä. Liikennevirasto pyytää ratalain 22 mukaisesti Äänekosken kaupungin lausuntoa nähtävillä olevasta suunnitelmasta sekä sitä vastaan tehdyistä muistutuksista mennessä. Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Suunnitelmaa vastaan ei ole esitetty yhtään muistutusta. Ratasuunnitelma käsittää neljään vartiomattomaan tasoristeykseen kohdistuvia toimenpiteitä. Järjestelyt perustuvat liikenneturvallisuuden parantamiseen. Suunnitelmalla poistetaan ja korjataan radasta yksityistien tasoristeyksiä, jotka näkemä- tai tieolosuhteiltaan eivät vastaa radanpitäjän ohjeita. Hanke on lähtenyt liikkeelle tasoristeysten takana ts. rautatien eteläpuolella olevien kiinteistön omistajien yhteydenotoista. Rotkola I Tasoristeyksen näkemä on vähimmillään 240 m (ohje 600m). Ta so ris teyk sen kaut ta kul je taan asun to ton teille 11:63, 11:109 ja 11:110. Ti lo jen omis ta jat ovat il moit ta neet, et tä hei dän puo les taan ta so ris teyk sen saa pois taa kun han kor vaava tie yh teys rakennetaan. Tasoristeys on tarkoitus poistaa ja korvaava yhteys tiloille rakennetaan Onkelantien kautta. Rotkola II Tasoristeyksen näkemä on vähimmillään 330 m. Tasoristeyksen eteläpuolinen odotustasanne on hyvin jyrkkä ja tasoristeyksen käyttäjät ovat kokeneet sen todella vaaralliseksi talvikeleillä. Tasoristeyksen kautta kuljetaan tontille 11:59. Tilan omistaja on toivonut, että tasoristeys korjattaisiin. Tasoristeys säilytetään nykyisellä paikallaan, mutta sen käyttöä rajoitetaan. Käytön rajoitus tarkoittaa, että tasoristeyksen ylittäminen on sallittu vain kevyelle liikenteelle. Asuntotontille 11:59 rakennetaan korvaava tieyhteys Onkelantieltä.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Rotkola III Tasoristeys on käyttämätön ja tarpeeton. Selvityksen mukaan kukaan ei ole ilmoittanut tarvitsevansa ko. risteystä. Tasoristeys poistetaan ilman korvaavaa tieyhteyttä. Ahola Tasoristeyksen näkemä on vähimmillään 330 m. Tasoristeyksen eteläpuolinen odotustasanne ei vastaa annettuja ohjemittoja. Tasoristeys palvelee kahden tilan 11:142 ja 11:143 maanviljelys- ja metsätalousliikennettä. Tilan 11:138 (sijaitsee radan molemmin puolin) omistaja vaa tii, et tä ta so ris teys säilytetään. Tasoristeyksen poisto ai heut taisi tilan vilje lyslii kenteen siirtymistä maantielle. Lisäksi talous kes kuksen ja pel lon vä linen matka pitenisi 2,1 km. Tasoristeys säilytetään nykyisellä paikallaan, mutta sen käyttöä rajoitetaan. Käytönrajoitus tarkoittaa, että tasoristeyksen ylittäminen on sallittu vain maataloustarkoituksiin (ylitys sallittu vain alle 15 m ajoneuvolle). Tasoristeyksen odotustasanteet kunnostetaan. Kustannusarvio Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio on noin Suunnitelman yleiskartta on oheismateriaalina. Lausunto: Suunnitelman mukaisesti jäljelle jäävien tasoristeysten turvallisuus paranee vaikkakin tulee käytönrajoituksia. Tasoristeysten näkemät mi toi te taan nä ke mä ase tuk sen mu kaisena ja toisen tasoristeyksen (Ahola) odo tus ta san teet korjataan. Rotkola II tasoristeykseen kunnostetaan polkuyhteys kevyelle liikenteelle. Käytössä olevien tasoristeysten kulkuyhteydet ajoneuvoliikenteen osalta korvataan uu sil la tie yhteyksillä, jotka radanpitäjä rakentaa. Ratasuunnitelma ei vaikeuta kaavojen (maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava) toteuttamista. Suunniteltavat korvaavat tiet johdetaan osa yleis kaa vas sa mer ki tylle pää sy tielle (Onkelantie). Suunnitelmassa on noudatettu hyvin kiinteistövaikutusten arviointisel vi tyk sessä (KIVA) esiin tulleiden maanomistajien kannanottoja. Tehdyssä luontoselvityksessä ei todettu suunniteltujen korvaavien tieyhteyksien kohdalla erityisiä luontoarvoja.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan ehdotus: Suunnitelmaa vastaan ei ole esitetty muistutuksia. Kaupungilla ei ole huomautettavaa ratasuunnitelman johdosta. (valmistelu tekninen johtaja Jarmo Latvala p ) Kaupunginhallitus päättää esittää liikennevirastolle yllä olevan lausunnon. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Rotkola I - III ja Ahola tasoristeyksiä koskeva ratasuunnitelma, kartta

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Äänekoskentie 1269 rivitalojen myynti 12/023004/2011 KHALL 8 Kaupungin talouden vuoden 2010 vakauttamisohjelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin Suojarinteen kuntayhtymältä vuonna 2008 kaupungin omistukseen siirtyneiden kahden rivitalon, yhdeksän asunnon, 361 m², osoitteessa Äänekoskentie 1269, myyntiin saattaminen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Suojarinteen aluetta koskevan kaavoituksen yhteydessä on rakennuksille osoitettu m²:n suuruinen tontti. Rivitalojen yhteydessä oleva autotalli ei sisälly kauppaan, vaan se puretaan myöhemmin katurakentamisen yhtey dessä. Rakennusten kiinteistökohtaiset lämpö-, sähkö- ja vesimittauslaitteistot tulevat asennetuiksi tammikuun 2011 loppuun mennessä. Kohteesta julkaistiin marraskuun 2010 lopulla myynti-ilmoitus lehdissä Keskisuomalainen, Si sä-suomen Lehti, Pikkukaupunkilainen ja Kosken Kanava sekä kau pungin nettisivuilla. Määräaikaan mennessä kohteesta jätettiin viisi tarjousta, joiden perusteella on kaikkien tar jouksen jättäneiden kanssa käyty jatkoneuvotteluja. Rahoitusjohtaja esittää, että rivitalot myydään Innovest Kiinteistöt Oy:lle hintaan euroa. Tontti vuokrataan ostajalle normaalein tontinvuokraehdoin. Ostaja sitoutuu säilyttämään vuokra-asukkaiden vuokrasuhteet. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Kaupunginhallitus päättää, että Äänekoskentie 1269 rivitalorakennuk set myy dään In no vest Kiin teistöt Oy:lle tai yhtiön määräämälle tahol le tai pe rus tet ta valle yhtiöl le hintaan euroa. Tontti vuokra taan nor maalein tontin vuokraehdoin. Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen Alueneuvottelukunnan arviointikertomus kuntien yhdistymisestä ALUENEUV Esityslistan oheismateriaalina on alueneuvottelukunnan päätös , jossa kuntaliitosta tarkastellaan tilintarkastaja Jarmo Jäspin selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan ehdotus: Tilintarkastaja tarkastelee kuntien välistä yhdistymissopimusta ja siihen liittyvää palvelusuunnitelmaa oikeudelliselta kannalta. Jarmo Jäspi esitti pidetyssä alueneuvottelukunnan kokouksessä mm. seuraavaa: Koska tilintarkastaja käsittelee kuntien välistä yhdistymistä lähinnä oikeudelliselta kannalta, tilintarkastaja esitti toivomuksen, että alueneuvottelukunta esittäisi omasta näkökulmastaan myös enemmän poliittisen arvion kuntien välisen yhdistymisen toteutumisesta, ennen kuin alueneuvottelukunta päättää työnsä yhdistymissopimuksen mukaisesti vuonna Alueneuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti tilintarkastajan esittämän toivomuksen arviointikertomuksen laatimisesta. Arviointikertomuksen laatimista varten on tarkoitus käydä keskustelu asiasta tässä alueneuvottelukunnan kokouksessa ja hyväksyä arviointikertomus alueneuvottelukunnan viimeisessä kokouksessa myöhemmin syksyllä. Esityslistan oheismateriaalina on joitakin näkökohtia arviointikertomusta varten. Keskustellaan asiasta. Alueneuvottelukunnan alustavassa keskustelussa arviointikertomusta varten tuli esille mm. seuraavia näkökohtia. Alueneuvottelukunta hyväksyy lopullisen ar viointikertomuksen viimei sessä kokouksessaan Sumiaisten, Suolahden ja Äänekosken kunnat yhdistyivät alkaen. Uuden kunnan nimeksi tuli Äänekoski ja se otti käyttöön kaupunki nimityksen. Kun tarkastellaan tilannetta kuntien yhdistymisen ajankohtana ja yhdistymisen jälkeen tapahtunutta kehitystä koko Suo men kuntakentässä, voidaan todeta, että kuntien yhdistyminen oli oikea ratkaisu. Uuden Ää nekosken alue on tarkoituksenmukainen ja väestöpohja täytti valtion vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi. 1. Kuntien yhdistyminen voidaan ottaa annet tuna alueneu vottelukun nan arviointikertomuksen pohjaksi.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen Yhdistymissopimuksessa todettu alueneu vottelukunnan toimeksian to kuuluu seuraavasti: "Siirtymäajaksi vuosille uusi kaupunginhallitus asettaa hal linnon ja palveluiden alueellista kehi tystä sekä yhdistymissopimuksen to teuttamista seuraamaan alue neuvottelukunnan, johon nimetään kolme edustajaa Sumiaisten alu eelta, kolme edustajaa Suolah den alueelta ja kolme edustajaa Ää nekosken alueelta". 3. Toimikautensa aikana alueneuvottelukunta on tähän mennessä ko koontunut 11 kertaa. 4. Tilintarkastaja totesi, että oikeudelliselta kannalta yhdis tyminen on sujunut moitteettomasti. Tässä yhtey dessä todettiin Hämeenlin nan hallinto-oikeuden anta ma päätös koskien yh disty missopimuksen ja siihen liitetyn pal velusuunnitel man sitovuutta. 5. Yleisenä toteamuksena hallinnon ja palve luiden alueelli sesta kehitty misestä oli, että tältä osin tunnelma on epävarma ja odottava. Hyvänä asiana voidaan tässä todeta Äänekosken painoarvon kasvu. 6. Yhdistymissopimuksen toteuttamiseen on liittynyt hyvien asioiden li säksi myös ongelmia. 7. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja demokratian toteutumisen kannalta asiat ovat menneet huo nompaan suuntaan. 8. Alueneuvottelukunnan omasta toiminnasta voidaan sanoa olleen hyö tyä sikäli, että alueneuvottelukunta on pyrkinyt hoitamaan yhdis tymissopimuksessa määritet tyä toimek siantoaan ja tällä ta voin yh distymissopimuksen toteutumista on pystytty edistä mään. Toi saalta myös eräitä ongelmia on alue neuvottelukunnan toi mintaan ja rooliin liittynyt. ALUENEUV Luonnos arviointikertomuksesta on esityslistan liitteenä. Puheenjohtajan ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius on lupautunut antamaan selostuksensa yhdistymiseen liittyen. Kuullaan Heli Oreniuksen selostus. Käsitellään ja hyväksytään arviointikertomus.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen Kuultiin apulaiskaupunginjohtaja Heli Oreniuksen selostus kuntien yhdistymisestä, sen tavoitteista ja nykyhetkestä sekä hallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholmin puheenvuoro. Selostuksensa aluksi Heli Orenius jakoi seuraavat alueneuvottelukunnan pöytäkirjan oheismateriaalina olevat tilastot: 1. Henkilöstömäärän kehitys 2. Työssäkäyntitilasto 3. Väestönmuutosten ennakkotiedot Henkilöstömäärän voidaan todeta pysyneen ennallaan. Työssäkäyntitilasto on Äänekosken kannalta epäedullinen. Äänekos kelta käydään muualla vähemmän töissä kuin muualta käydään Ää nekoskella töissä. Kehi tys on mennyt Äänekosken kannalta huonompaan suuntaan. Äänekoskelaisten työssäkäynti muissa kunnissa on vähentynyt ja muista kunnista työssäkäynti Äänekoskella on lisääntynyt. Väkiluku on laskenut. Kuntien yhdistymisen tavoitteet eivät yllä olevien muuttujien osalta ole toteutuneet. Kuitenkin voidaan yleisesti todeta Äänekosken vetovoiman ja painoarvon kasvaneen. Kuntien yhdistymiseen liittyy aina ja niin myös tähän kuntien yhdistymiseen hyvien asioiden lisäksi myös ongelmia. Kokonaisuutena voi kuitenkin todeta kuntien yhdistymisen olevan positiivinen asia ja nyt me neillä olevassa julkishallinnon kehitysvaiheessa ainoa mahdollinen ratkaisu. Rolf Nyholm totesi puheenvuorossaan mm. seuraavaa: Ääneseudulla tapahtunut kuntien yh distyminen ei ole häntä kertaakaan kaduttanut. Vaikka yhdistymisen tavoitteita ei toivotussa määrin ole saavutettu ja talous asettaa edel leen kovia haasteita johtuen mm. pakollisista investoinneista ja yh teisöveron ennakoimattomasta vuosittaisesta vaihtelusta, on Ääne kosken vetovoima selkeästi kasvanut sekä julkishallinnon että yksi tyisen yritystoi minnan osalta. Päätöksentekoilmapiiri on mennyt huo nompaan suuntaan ja tämän suhteen olisi saatava aikaan parannus ta. Henki löstölle kuntien yhdistyminen on aina kova koettelemus. Kuntien määrä tulee edelleen myös Keski-Suomessa vähenemään niin, että esim. vuonna 2030 kuntia voi

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen Keski-Suomessa olla Äänekos kenkin tulee olla ennakkoluulottomasti mukana tässä kun tien yhdis tymiskehityksessä. Alueneuvottelukunta totesi yksimielisesti kuntien yhdistymiseen liittyen mm. seuraavia seikko ja: Hyväuskoisuus ja rohkeus yhdistymisen tavoitteiden asettelussa on edellytys sille, että saadaan aikaan toivottuja muutoksia, vaikka tavoitteet eivät aina sellaisinaan toteutuisikaan. Ilman unelmia ei synny tuloksia. Organisaatioiden yhdistymiseen liittyy aina tiettyjä lainalaisuuksia johtuen yhdistyvien organisaatioiden erilaisesta koos ta: mahdollisuus vaikuttaa omaksuttavaan toimintakulttuuriin riippuu osaksi kunkin liittyvän organisaation koosta. Vaikka talous on kuntien yhdistymisen vahva reunaehto, on esim. strategiatyö juuri taloudelli sesti haasteellisessa tilanteessa tärkeää. Kokonaisuutena tarkastel len yhdistynyt Äänekoski on hyvä kaupunki ja sillä on hyvät kehitty misen edellytykset ja mahdollisuudet edelleen parantaa asemaansa pohjoisen Keski-Suomen voimakkaimpana keskuksena. Alueneuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti liitteenä nro 1 olevan arviointikertomuksen ajalta sekä päätti saattaa sen kaupunginhallituksen tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Lisäksi päätettiin liittää arviointikertomuksen yhteyteen alue neu vottelukunnan pitämien kahdentoista kokouksen asialuettelot. KHALL 9 Alueneuvottelukunnan arviointikertomus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen puh ja apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään arvointikertomus tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sekä kuntien yhdistymisen nk. siir tymäkausi että yhdistysmissopimuksen voi mas sa olo aika päät tyvät Seuraavan kahden vuoden kuluessa on suoritettava ar vionti siitä, mi ten vuonna 2007 rakennettu, yhdistynyt kuntaorganisaatio on toi mi nut eri nä kö kul mis ta tar kasteltuna (mm. organisaatiorakenteen toi mi vuus ja pal velu ky ky sekä toiminnan tehokkuu den etta asiakaspalvelun näkökulmasta, joh ta mis toi min not, ra por tointi-

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen me netel mien toimivuus ja kun ta de mo kra tia) ja suori tet tava tar vit tavat uu dis tustoi men pi teet huo mioi den myös alue neu vot telu kun nan ar vioin ti kerto muk ses sa olevat nä kö kohdat. Saatetaan asia tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Alueneuvottelukunnan arviointikertomus ajalta

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Äänekosken kaupungin virallisen ilmoituslehden valinta KHALL 10 Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kaupungin virallisten ilmoituslehtien valintamenettelyt ovat kuntafuusion jälkeisinä vuosian vaihdelleet. Viimeisimmän kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan virallisia ilmoituslehtiä ovat olleet vuonna 2010 Sisä-Suomen Lehti, Pikkukaupunkilainen ja Kosken Kanava. Ilmoituslehtinä toimineiden lehtien tarjoukset kaupungille ovat seuraavat : Palstamilli- Tarjoushinta, metrihinta alennusprosentti Sisä-Suomen lehti 1,14 + alv alv (35 %) Pikkukaupunkilainen 0,79 + alv alv (19 %) Kosken Kanava ei jättänyt tarjousta Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius, puh ) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1. kaupunginvaltuusto valitsee Äänekosken kaupungin virallisiksi ilmoituslehdiksi vuodelle 2011 Pikkukaupunkilaisen ja Sisä-Suomen lehden, 2. kaupungin viralliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi siten, kuin on erikseen säädetty kaupungin virallisen ilmoitustaulun, Äänekosken kaupungintalon ilmoitustaulun, lisäksi myös muilla ilmoitustauluilla. Lisäksi viralliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi Äänekosken kaupungin www -sivuilla (www.aanekoski.fi) ja 3. kaupunginvaltuusto oikeuttaa toimialat ja hallintokunnat oman harkintansa mukaan ja määrärahojen puitteissa päättämään henkilöstönsä rekrytointiin liittyvästä ilmoittelusta ja tilaisuuksiensa järjestämiseen liittyvästä ilmoittelusta ja markkinoinnista. Hyväksyttiin.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön säännöt ja hallituksen jäsenet kaudelle KHALL 11 Suolahden kaupunki on yhdessä Suolahden seurakunnan, Suolahden Eläkeläiset ry:n, Suolahden eläkkeensaajat ry:n, Suolahden Kansalliset Seniorit ry:n ja Sotainvalidien Veljesliiton Suolahden osasto ry:n kanssa ollut perustamassa Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiötä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Säätiö on rakennuttanut Suolahteen yhteensä 58 asuntoa, joista Katvelankadun asunnot on peruskorjattu vuosien aikana RAY:n myöntämän avustuksen sekä kaupungin takaaman rahalaitoslainoituksen turvin. Kaupunki nimeää säätiön 7-jäseniseen hallitukseen kaksi jäsentä ja muut osakkaat kukin yhden jäsenen. Vuosina kaupungin edustajina ovat olleet Kauko Karioja (Veikko Jokinen) ja Hannele Vainio (Pirjo Uusitalo). Säätiön yhtenä tilintarkastajana on toiminut kaupungin nimeämänä Veikko Heikkinen (Audiator Oy). Säätiön hallitus on kokouksessaan hyväksynyt uudet säännöt. Sääntöjen muutos vaatii kaikkien osakkaiden suostumusta. Sääntöjen muutos ei sisällä mitään oleellisia muutoksia. Liitteessä on esitetty samassa yhteydessä nykyiset säännöt sekä niihin tehtävät muutokset (kursivointi). (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön sääntöjen muuttaminen esitetyllä tavalla. Valitaan Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön hallitukseen kaudelle kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä. Valitaan säätiön tilintarkastajaksi Veikko Heikkinen (Audiator Oy). Hyväksyttiin Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön sääntöjen muuttaminen esitetyllä tavalla. Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön hallituk sen jäseniksi kaudelle valittiin Kauko Karioja (va ra jä sen Veik ko Jo kinen) ja Pirjo Uusitalo (varajä sen Hannele Vainio). Valittiin saatiön tilintarkastajaksi Veikko Heikkinen (Audiator Oy).

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Pirjo Uusitalo poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Liite nro 3 Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön säännöt

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle VAMMNEUV Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista sisältää kunnallisen vammaisneu voston toimintaa ohjaavat seuraavat pykälät: 12 Yhteistyö Kunnan tulee vammaisten henkilöiden olosuhteiden edistämiseksi toimia yhteistyössä eri vi ranomaisten, laitosten, vammaisjärjestöjen sekä muiden sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy vammaisten hen kilöiden elinoloihin. 13 Vammaisneuvosto Kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kun nallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöi den kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä se kä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henki löiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla riittävä edustus. On tarkoituksen mukaista, että neuvostoon valitaan sekä uusia että jo toiminnassa mukana olleita järjestöjä, ettei mikään sosiaali- ja terveysalanjärjestö jää huo mioimatta ja toisaalta kaikki eivät vaihdu samalla kertaa. Näin kaikki pääsevät vuorollaan osallistumaan neuvoston toimintaan. Käytäntö on osoittanut, että aktiivisimmin toimivat järjestöt esittävät oman eh dokkaansa vammaisneuvostoon. Näin neuvostoon voi tulla vähem män kuin 10 tai enemmän kuin 20 esitystä. Nyt esityksiä on tullut määräajassa 17. Neuvoston jäsenet nimetään nyt vuosille Neuvoston toimikausi on kuitenkin syytä saada Äänekosken kaupungilla kunnallisvaalikauden pituisek si. Vammaisneuvoston varsinaisiksi, uusiksi jäseniksi esitetään kahta henkilöä ja järjestöä. Vanhoista, neuvostossa koko kau den toimi neista, jää ehdotukseen neljä henkilöä ja kah deksan järjestöä. Vammaisneuvoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana nyt toimivia esitetään jatka maan, koska heillä on neuvoston toiminnasta laajimmat ja uuden neuvoston toiminnan kannalta merkittävät tiedot. Puheenjohtajana toimiva on myös ollut Valtakunnallisen vammaisneuvoston varsinai nen jäsen Valtioneuvosto on nimennyt hänet edelleen valtakunnallisen vammaisneuvoston varajäseneksi

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen vammaisneuvostossa jäsenenä ovat: 1. Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry: Auranen Raili. 2. Äänekosken Reumayhdistys ry: Toikkanen Ritva. 3. Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry, Pohjoinen kerho: Piitulainen Maija. 4. Keski-Suomen syöpäyhdistys ry, Ääneseudun paikallisosasto: Kautto Oili. 5. Ääneseudun Ilona ry: Raitanen Leena. 6. Äänekosken Seudun Invalidit ry: Laaksonen Reima. 7. Sisä-Suomen kehitysvammaisten tuki ry: Takala Tuomo. 8. Sisä-Suomen kuulonhuolto ry: Koskenaro Ritva. 9. Sisäsuomen Diabetes ry: Viitamäki Jouko. 10. Ääneseudun Parkinson-kerho / Keski-Suomen Parkinson - yhdistys ry: Oikarinen Juha. Äänekoskella toimivista järjestöistä eivät ole määräaikaan mennessä toimitta neet esitystään vammaisneuvostolle, Ääneseudun allergia- ja ast mayhdistys, Sotainvalidien Veljesliiton Suolahden osasto, Sotainvalidien Veljesliiton Sumiaisten osasto se kä Kes ki-suomen näkövammaiset ry, Äänekoski. Näin kaikki varajäsenten paikat eivät täyty, vaikka varajäseniksi otettaisiin sotaveteraanien ja omaishoitajien esittämät henkilöt. Varajäsenten vajaus ei kuitenkaan muodostane estettä nimetä varajäseniksi ne henkilöt, joita on esitetty. Määräaikaan mennessä ehdotuksen ovat jättäneet seuraavat järjes töt: 1. Äänekosken Seudun Invalidit ry: Salostie Raili. 2. Ääneseudun Ilona ry: Raitanen Leena. 3. Sotainvalidien Veljesliiton Äänekosken osasto ry: Rossi Antti. 4. Ääneseudun omaishoitajat ry: Tikander Suvi. 5. Äänekosken Reumayhdistys ry: Huttunen Seija. 6. Keski-Suomen Muistiyh distys, Äänekosken alaosasto: Jakonen Armi. 7. Ääneseudun Parkin son-kerho / Keski-Suo men Parkinson - yh distys ry: Oikarinen Juha. 8. Suolahden Seudun In validit ry: Toikkanen Ritva. 9. Sisä-Suomen kehitysvammaisten tuki ry: Ouli Taina. 10. Sotainvalidien Veljesliitto Suolahden osasto: Jäntti Ritva. 11. Suolahden näkö vammaisten kerho: Huotari Arto. 12. Ääneseudun MS-kerho: Sauriala Sirpa. 13. Keski-Suomen munu ais- ja maksayhdis tys ry, Pohjoinen ker ho: Piitulainen Maija. 14. Sisäsuomen Diabetes ry: Viitamäki Jouko.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen Sisä-Suomen kuu lonhuolto ry: Koskenaro Ritva. 16. Keski-Suomen syöpäyhdis tys ry, Ää neseudun paikallisosas to: Kautto Oili. 17. Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry: Ilomäki Olavi. Äänekosken kaupungin vapaa-ajan toimesta, erityisryhmien liikunnanohjaajat Tiina Liimatainen ja Tuija Koskinen ovat halukkaita ja kiinnostuneita osallistumaan vammaisneuvostoon asiantuntija jäsenenä. Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa on varsinaisina jäseninä eri ministeriöiden edustajia ja vammaisjärjestöjen edustajia. Näin ollen kunnallisessa vammaisneuvostossa olisi hyvä olla varsinaisena jä senenä kunnan eri hallintoalojen edustajia. Vammaisneuvosto on ni menomaan tarkoitettu tiedonvälitysfoorumiksi vammaisten ja kunnan viranhaltijoiden sekä päättäjien välille. Kaupunginhallitus voisi nime tä vammaisneuvostoon oman edustajan, kuten se on nimennyt edustajansa lautakuntiin. Omaishoitajat ovat poikkeava järjestö vammaisjärjestöjen joukossa, sillä eri vammaisryhmillä on omat järjestönsä joihin omaiset ovat aina olleet tervetulleita. Omaishoitajat pitävät muihin järjestöihin verrattuna paljon esillä jäsentensä palkkausta, josta lopullisesti päätöksen tekee ai na kunnan viranhaltija myöntämiskriteerien mukaan. Asia on ymmärrettävää, koska hoitotyö jota omaishoitajat tekevät täyttää työn kaikki merkit ja on luonnollista, että heitä edustava järjestö pitää esillä tärkeää asiaansa. Muissa vammaisneuvostoon esitetyissä järjestöissä on toisenlaiset tavoitteet, kuten Sisä-Suomen kehitysvammaisten tuki ry:ssä ja kuten oli myös Omaiset Mielenterveystyön tukena ry:ssä, silloin kun se toimi Ääneseudulla. Koska vammaisneuvostoon on esitetty 17 ehdokasta ja vammaisneuvoston esitykseen sisältyy varsinaiset ja varajäsenet, voi Ääneseudun Omaishoitajat ry:n edustaja tulla valituksi varajäseneksi. Järjestö voi hänen kauttaan tutustua vammaisneuvoston työskentelyyn. Nyt toimivaa neuvostoa valittaessa Sotaveteraanien katsottiin edustavan ikääntyneitä, että heidän asioiden edistäjänä vanhusneuvosto nähtiin vammaisneuvostoa parempana foorumina. Koska vammaisneuvostoon valitaan kymmenen jäsentä ja heille esitetään varajäseniä on johdonmukaista, että sotaveteraanijärjestöjen ehdottamat henkilöt valitaan neuvoston varajäseniksi. Periaatteena työskentelyään päättävälle vammaisneuvoston nimeämiselle vuonna 2008 oli, että yhdistyksen / järjestön kotipaikka on Äänekoski ja se on virallisesti rekisteröity yhdistys. Vammaisneuvoston jäsenten valinnassa katsottiin ensisijaiseksi, että edustaja edustaa vammaisia ja heidän omaisiaan, ei omaishoitajia (mikäli jäse niä neuvostoon valitaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen kymmenen). Lisäksi kat sot tiin, et tä so tain va li dien asioi den edis tä minen jä sen ten kor kean kes ki-iän vuoksi so vel tuisi pa remmin van husneu vos ton toi mi alaan. Vammaisneuvoston kokoonpano on kuitenkin mietittävä järjestöjen aktii visuuden, jäsenmää rän, järjestöön kuuluvien ja potentiaalisen jäsen määrän mukaan. Vammaisneuvostoon voi siten kuulua useamman kauden jokin suu rempaa vammaisryhmää edustava järjestö, pie nempien vammais ryhmien edustajien toimiessa varajäseninä. Aina ei valintaa voida tehdä pelkästään kierrätysperiaatteella, vaikkakin se olisi ehkä hel pon tapa. Puheenjohtajan ehdotus vammaisneuvoston kokoonpanoksi Esitetään kaupunginhallitukselle, että 1) Vammaisneuvosto nimetään nyt vuosille , mutta jatkossa vammaisneuvoston toimikausi on kunnallisvaalikausi. 2) Vammaisneuvostoon nimetään seuraavat varsinaiset jäsenet: - Äänekosken Reumayhdistys ry: Huttunen Seija. - Keski-Suomen Muistiyhdistys, Äänekosken alaosasto: Jakonen Armi. - Sisä-Suomen kuulonhuolto ry: Koskenaro Ritva. - Ääneseudun MS-kerho: Sauriala Sirpa. - Keski-Suomen syöpäyhdistys ry, Ääneseudun paikallisosasto: Kautto Oili - Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry: Ilomäki Olavi. - Sisä-Suomen kehitysvammaisten tuki ry: Ouli Taina. - Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry, Pohjoinen kerho: Piitulainen Maija. - Sisä-Suomen Diabetes ry: Viitamäki Jouko. - Ääneseudun Ilona ry: Raitanen Leena. Ja nimetään heille seitsemän varajäsentä, jotka ovat numerojärjestuksessä: 1. Äänekosken Seudun Invalidit ry: Sa lostie Raili. 2. Ääneseudun Parkin son-kerho/keski-suomen Parkinson - yhdis tys ry: Oikarinen Juha. 3. Suolahden näkövammaisten kerho: Huotari Arto. 4. Suolahden Seudun Invalidit ry: Toik kanen Ritva. 5. Ääneseudun omaishoitajat ry: Tikan der Suvi. 6. Sotainvalidien Veljesliitto Suolahden osasto: Jäntti Ritva. 7. Sotainvalidien Veljesliiton Äänekos ken osasto ry: Rossi Antti.