Otsikko Sivu. 25 hallituksen jäsenet kaudelle Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 25 hallituksen jäsenet kaudelle 2011-12 12 Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 12:00-15:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Kaupunginhallituksen vaali 5 4 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 6 5 Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 7 6 Tattarinmäen alueen maankäytön kehittäminen 12 7 Lausunto Rotkola I-III ja Aholan tasoristeyksiä koskevasta 15 ratasuunnitelmasta 8 Äänekoskentie 1269 rivitalojen myynti 18 9 Alueneuvottelukunnan arviointikertomus kuntien yhdistymisestä Äänekosken kaupungin virallisen ilmoituslehden valinta Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön säännöt ja 25 hallituksen jäsenet kaudelle Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle Vanhusneuvoston asettaminen vuosille ja 33 vanhusneuvoston sääntöjen tarkistaminen 14 Ruokapalvelupäällikön valinta Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kodinhoitajia 37 lapsiperheiden tueksi 16 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat 47 lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi 17 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite Yli 59 3-vuotiaiden lasten kotihoidon tukemisesta 18 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Apulaiskaupunginjohtajan päätökset Johtoryhmän jäsenten palkkojen harkinnanvarainen tarkistus alkaen 68

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 12:00-15:10 puheenjohtaja Flinkman Heikki 12:00-15:10 2. varapuheenjohtaja Kiiskinen Kari 12:00-15:10 jäsen poissa 21 Leppänen Pekka 12:00-15:10 jäsen Lindell Leila 12:00-15:10 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 12:00-15:10 jäsen Närhi Merja 12:00-15:10 jäsen Piilonen Pentti 12:10-15:10 jäsen poissa 1-2 Soininen Piia 12:00-15:10 jäsen Tani Jaana 12:00-15:10 jäsen Tiusanen Matti 12:00-15:10 jäsen Tuominen Marke 12:00-15:10 jäsen Uusitalo Pirjo 12:00-15:10 jäsen poissa 11 MUU Kumpu Risto 12:00-15:10 valtuuston puheenjohtaja Salmelin Simo 12:00-15:10 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 12:00-15:10 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 12:00-15:10 valtuuston 3. varapj. poissa 13 Javanainen Hannu 12:00-14:55 kaupunginjohtaja poissa 18 ja 22 Lemettinen Pertti 12:00-14:55 hallintojohtaja poissa 22 Orenius Heli 12:00-14:55 apulaiskaupunginjohtaja poissa 22 Salonen Jouko 12:00-14:55 rahoitusjohtaja poissa 22 Konttimäki Petri 12:00-12:05 tonttipäällikkö poissa 3-22 ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Pertti Lemettinen Leila Lindell Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Merja Närhi Piia Soininen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 1 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 21. päivänä tammikuuta 2011 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kirjan pidettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 24. päivänä tam mi kuu ta 2011 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Merja Närhi ja Piia Soininen. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallituksen vaali KHALL 3 Voimassa olevan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksessa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat samassa vaalitoimituksessa. Kuntien yhdistymissopimuksessa on sovittu, että uuden kunnan vuoden 2008 loppuun päättyvän valtuustokauden sekä valtuustokauden luottamuselinten (muiden kuin valtuuston) alueellista edustavuutta edistetään siten, että kaupunginhallitukseen valitaan 13 jäsentä, joista 2 jäsentä edustamaan Sumiaisten, 4 Suolahden ja 7 Äänekosken aluetta. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginhalli tukseen vuosille kolmetoista (13) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali KHALL 4 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme (3) varapuheenjohtajaa toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valittiin nykyisen vaalikauden alussa vuosille (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vuosille Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 19/101001/2008 KHALL Suolahdessa Äänekoskentien ja rautatien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava, jonka vanhimmat osat on vahvistettu 1950-luvulla. Ratakadun asemakaavan muutos on osa Suolahden asemakaavan ajantasalle saattamista, jonka yhteydessä tarkistetaan kaavamerkinnät ja -määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi, arvioidaan toteutumatta jääneiden aluevarausten tarkoituksenmukaisuus sekä yhdenmukaistetaan asemakaavan ja maanomistusten rajoja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkittävimmät luonnoksessa esitetyt käyttötarkoituksen muutokset ovat seuraavat: - kortteli 32 / Opintien ja Asemakadun kulmaus (AK-merkinnän muutos AL-6:ksi, rakentamattomalle kerrostalotontille sallittai siin myös liike- ja toi misto ra ken ta mis ta sekä ympäristöhäiriötä ai heutta matonta pal ve lu- tai tuo tanto toi min taa) - kortteli 38 / Ratakadun ja Asemaraitin kulmaus (Y-merkinnän muutos AL-6:ksi, tavoite sama kuin edellä) - kortteli 107 / Mikonkadun länsipuoli (AL- ja AO-merkintöjen muu tos K-6:ksi tavoitteena sallia alueelle liike- ja toimistorakentamista sekä ym pä ris tö häi riö tä aiheuttamatonta palvelu- tai tuotantotoimintaa, kahdesta Ratakadun rakentamattomasta AO-tontista muodos tettaisiin uusi K-6 tontti) - kortteli 39 / Mikonkadun-Ratakadun-Äänekoskentien rajaama alue (AL- ja LH-merkinnät AL-6- ja K-7-alueiksi tavoitteena laajentaa tonttien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan pal velu- tai tuotantotoimintaan) Kaavamuutoksen vireilläolosta on kuulutettu Kaavoitus katsaukses ta 2007 tiedottamisen yh teydessä (Sisä-Suomen lehti sekä kaupungin ilmoitustau lu ja kotisivut). Oheismateriaalina toimitetaan asemakaavan muutosluonnos, voimassa oleva asemakaava sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen ja val mis teluaineiston perusteella suoritetaan valmisteluvaiheen kuuleminen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen ja ym pä ris tö lautakunnalta sekä Keski-Suomen ympäristökeskukselta, Kes ki-suomen tiepiiriltä, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen pe lastuslaitokselta. Hyväksyttiin. KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Luonnoksesta on saatu pyydetyt lausunnot. Lausuntojen perusteella ehdotukseen on laadittu Opintien varren kortteleihin kaa va mää räys (AO-14), joka koskee raken ta mi sen soveltu mis ta ar vok kaa seen ra ken nettuun ympäristöön. Äänekoskentiehen, Mikonkatuun ja Ratakatuun rajautuviin liike- ja toi misto rakennusten kort te lei hin 39 ja 107 on li sätty tont tien rajaa mis velvoite katuja vas taan (lau ta-ai ta ja istu tus alue), joiden li säksi ehdo tuksessa on ympä ristön laatua ylei sesti oh jaavat yleismääräyk set. Kiertoliittymään rajautuvalla korttelin 32 rakentamattomalla tontilla ei sallittaisi jatkossa liikennesijainnista johtuen asumista (kaavamerkintä K-6, liike- ja toimistorakennusten korttelialue), mutta esimerkiksi ym pä ris tö häi riöi tä ai heut ta ma ton tuo tan to toiminta toimintaan liittyvine myyn titi loi neen katso taan paikkaan soveltuvaksi. Asumiskäyttö poistuisi jatkossa myös Mikonkadun varren tonteilta. Ratakadun ka tu alue on le ven net ty 12 met rin levyiseksi. Lisäksi korttelin 39 huoltoaseman tonttia on laajennettu nykyisen todellisen käytön mukaiseksi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen kuuleminen. Pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Keski-Suomen museolta. Hyväksyttiin.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen KHALL Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on suoritettu Lautakuntien, ELY-keskuksen ja museon lisäksi lausunto on saatu rautatiehen liittyen Liikennevirastolta. Lausuntojen lisäksi on nähtävilläoloajan jälkeen saatu yksi muistutus. Ympäristölautakunta esittää kiertoliittymän vieressä sijaitsevan uuden K-6 -tontin muuttamista puistoksi. Mikäli alue osoitetaan rakentamiseen, ei sillä tulisi sallia tuotannollista toimintaa ja ulkovarastointia. Kaavoittajan vastine: Hyvin keskeisellä paikalla sijaitsevan kohteen käyt tö tar koi tuk sen säi lyt tä mi nen tonttina on tarkoituksenmukaista Suolahden keskustan kehittämistä ajatellen. Käyt tö tar koitus voidaan kuiten kin osoit taa väl jä nä: kau punki pystyy ton tin luovuttajana keskeisesti vai kutta maan ton tilla tu levai suudessa har joitettavaan toimintaan. Ääne kos kentien ja Ase maka dun vastai sille rajoille on syytä lisätä vastaa va aitaus- ja is tu tusvel voite kuin Mikon kadun kortteleissa. Keski-Suomen ELY-keskus edellyttää kaavaselostukseen perusteluja tontin käyttötarkoituksen muutokselle sekä radan ja maantien melu- ja tä ri nä vaikutusten arviointia. Itäosan VL-alueelle tulee merkitä liito-oravien esiintymisalue ja maaperän tietojärjestelmään sisältyvä Ratakatu 9:ssä sijaitseva kohde tulee osoittaa kaavamerkinnällä ja -määräyksellä. Kaavoittajan vastine: Täydennetään kaavaselostusta esitetyiltä osin ja lisätään kaupungin omistamalle VL-alueelle liito-oravamerkinnät. Lisätään Ratakatu 9:n tontille tarvittavat merkinnät. Keski-Suomen museo esittää Opintien omakotitaloalueen AO-14 - merkintää täsmennettäväksi muotoon: "Erillispientalojen korttelialue, jolla on erityisiä jälleenrakennuskauden rakentamistapaan liittyviä rakennushistoriallisia arvoja. Merkittävissä julkisivujen muutos- tai korjaushankkeissa Keski-Suomen museolta tulee pyytää lausunto ennen rakennusluvan hyväksymistä." Kaavoittajan vastine: Muutos voidaan tehdä. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista. Liikennevirasto esittää ylei ses ti huo mi oon otet ta vak si kaa voi tuk ses sa rautatieliikenteestä ai heutu van tä ri nän sekä valtio neu vos ton pää tök sen me lu ta son ohje ar voista. Kaa voitta jan vastine: Otetaan huomioon kaavaselostuksessa. Nähtävilläoloajan jälkeen saapuneessa muistutuksessa esitetään, että Ratakatu 9 tonttia voitaisiin käyttää voimassa olevan asemakaa-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan ehdotus: van mukaisesti myös asuintarkoituksiin. Kaavoittajan vastine: Osoitetaan tontilla sijaitseva paritalo asuinrakennuksen rakennusalana. Nähtävilläolleeseen kaavaehdotukseen tehtyjen tarkistusten perusteel la ei ole tarpeen asettaa ehdotusta uudelleen nähtäville. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Ratakadun asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. KHALL 5 Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Ratakadun asemakaavan muutokseksi. Keski-Suomen ELY-keskus on tehnyt hyväksytystä asemakaavasta oikaisukehotuksen: "Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kehottaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :n nojalla Äänekosken kaupunkia oikaisemaan Äänekosken Suolahden Ratakadun asemakaavan muutosta koskevaa asemakaavan hyväksymispäätöstä asemakaavan kaakkoiskulmassa, korttelin 65 kaakkoispuolella olevan lähivirkistysalueen (VL) osalta. Asemakaavan muutos on laadittu tämän lähivirkistysalueen osalta vastoin lain säännöksiä ja ottamatta riittävästi huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. ELY-keskuksen käsityksen mukaan on yleisen edun mukaista saattaa asia näiltä osin kunnassa uudelleen päätettäväksi." Oikaisukehotus oheismateriaalina.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan ehdotus: Fcg Oy:n laatiman päivätyn luontoselvityksen mukaan edellämainitulla lähivirkistysalueella on liito-oravan liikkumisväylä ja -aluetta sekä lisääntymis- ja levähdyspaikka hyväksytyssä asemakaavassa lähivirkistysalueen osalla on kaa va merkintä luo-1 eli luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi sen tär keä alue, ekologinen käytävä, jolla tulee säilyttää liito-oravan tar vit semaa kul kuyhteyttä varten vähintään 20 m leveä puustoinen kaista. Asemakaavaehdotuksessa lähivirkistysalue on jaettu kahden tyyppiseksi lähivirkistysalueeksi. Pohjoinen osa on lähivirkistysaluetta ja ete läi nen lähivirkistysalue li sämaininnalla: alue on liito-oravan lisääntymis- ja levähdysaluetta, jolla metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuuna siten, että lii to-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, mahdolliset ravintopuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Muutettu ehdotus Ratakadun asemakaavaksi liitteenä. Äänekosken kaupunki omistaa muutoksen kohteena olevan lähivirkistysalueen. Tehdyn muutoksen perusteella kaavaehdotusta ei ole tarpeen laittaa uudestaan nähtäville. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että päivätty ehdotus Ratakadun asemakaavan muutokseksi hyväksytään. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Oheismateriaali Liite nro 1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden oikaisukehotus koskien Ratakadun asemakaavaa Muutettu ehdotus Ratakadun asemakaavaksi Muutettu ehdotus Ratakadun asemakaavaksi

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Tattarinmäen alueen maankäytön kehittäminen 167/023002/2010 KHALL Tattarinmäen alueen maankäyttöä on pohdittu jo 1980-luvun loppupuolella, jolloin alueelle on ollut tarkoitus louhia tilat tulevalle kaatopaikan laajennukselle. Hankkeelle myönnettiin silloin maa-ainesten ottolupa, jota ei kui tenkaan koskaan hyödynnetty muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Keski-Suomen alueella on selvitetty Poski-projektin yhteydessä kiviainesten varantoa ja käyt töä ja todettu, että Äänekosken seutukunta on maakunnan selkein kiviainesten puutealue. Tattarinmäen alueen kallion hyödyntäminen on tullut jälleen ajankohtaiseksi tulevien isojen maanrakennushankkeiden myötä ja laadukkaalle kalliokiviainekselle on jatkossa käyttöä. Alueesta ovat alan toimijat kiinnostuneita ja kaupungille on tullut pyyntö käydä asiasta neu votteluja. Alueen jatkokäyttömahdollisuus voisi olla esimerkiksi biopolttoaineiden varastointialue tai maankaatopaikka. Aikaisemman ottosuunnitelman perusteella ottamisalue on ollut pinta-alaltaan 1,95 ha ja lou hittavan kallion määrä noin m3. Oton on silloin suunniteltu kestävän noin 10 vuotta. Nyt ottoaika olisi pidempi. Alueelle kuljetaan Niinivedentietä, josta erkanee liittymä tie van halle kaatopaik ka-alueelle. Niinivedentietä olisi osittain le ven net tävä ja yksi sil ta (iso rumpu) olisi uusittava. Erkaneva tie oli si kun nostet tava koko naan. Alueen käytössä olisi järkevin ede tä neu vot te lu me net te lyn kaut ta, jolloin asiaan liittyvät osatekijät tu li si vat par haiten huomioiduiksi. (valmistelija tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh ) Hyväksytään, että kaupunginhallitus ottaa tämän asian käsittelyyn kokouskutsun ulkopuolisena asiana kaupungin hallinto sään nön 32 :n 2 momentin nojalla.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että asiaa voidaan ryhtyä valmistelemaan neuvottelumenettelyllä. TELA Hyväksyttiin. Hanketta on valmisteltu siten, että helmikuussa pyydettiin lehti-ilmoituksella asiasta kiinnostuneita ilmoittautumaan. Maalis kuus sa järjes tet tiin asias ta kiinnostuneille tiedotustilaisuus. Ti lai suu teen kut suttiin neljä yritystä, jotka olivat olleet asiasta kiinnostuneita. Työnimenä oli Tattarinmäki, maan vuokraus maa- ja kiviainesten otto alueeksi. Teknisen johtajan ehdotus: Tilaisuuteen saapui neljän yrityksen edustajat, joille kerrottiin hankkkeen lähtökohdat. Lähtökohdat toimivat samalla tarjouspyyntöasiakirjana. Varsinaista tarjousaikaa jatkettiin 16.8 saakka. Tarjousajan puitteissa saatiin kaksi tarjousta. Lähtökohdat ja tarjoukset esitellään kokouksessa. Alueen kartta on oheismateriaalina. Tarjousten perusteella hankkeella ei saada taloudellisesti hyväksyttävää tulosta varsinkin kun vastuu kiviainesten myynnin aikataulusta siirtyy kaupungillle vaadituista investoinneista maksettavien korkojen muo dos sa. Huomioimatta vuokratuloja ja syntyviä investointituloksia sekä ottamalla huomioon myytävät vuosittaiset kiviainesmäärät (arvioitu markkina) saa tava tu lo 20 vuo den ai ka na on miinusmerkkinen. Tekninen toimi esittää, että tarjoukset hylätään. Koska kuitenkin kiviaineksesta tulee olemaan jatkossa tällä alueella niukkuutta ja alue on merkitty ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa kalliokiviainesten ottovyöhykkeeksi ja koska osa yri tyk sis tä il mai si ha lun sa os taa alue nyt esi tet tyyn tarkoitukseen jatkovalmisteluksi tek ni nen toi mi esit tää, et tä vuok rauksen si jaan ryh dy tään val mistele maan alu een myyntiä. Myynti hintaa ar vioi taessa on silloin huomioi tava kau pungin mahdolli nen avustusosuus yk si tyis tien pe ruskorjauk ses sa. (valmistelija tekninen johtaja Jarmo Latvala, puh ) Tekninen lautakunta päättää 1 hylätä saadut tarjoukset taloudellisesti riittämättöminä

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen esittää kaupunginhallitukselle, että ryhdytään valmistelemaan nyt esitetyn vuokra-alueen myyntiä. Hyväksyttiin. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus oikeuttaa teknisen toimialan valmistelemaan Tatta rin mäen alu een myyntiä. Hyväksyttiin. KHALL 6 Kalliokiviainesten ottoalue on ollut myytävänä asti. Pyydetyssä ajassa saatiin tarjous Osuuskunta Äänekosken Kuorma-autokeskukselta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kartta myytävästä alueesta liitteenä ja tarjous oheismateriaalina. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Äänekosken kaupunki myy Osuuskunta Äänekosken Kuorma-autokeskukselle noin 1,95 ha:n suuruisen määräalan tilasta Metsä-Koivisto 15:1 Äänekosken kaupungin Koiviston kylässä. Kauppahinta on euroa. Kiinteistökaupasta laaditaan esisopimus 5 vuoden määräajaksi. Ostajan on tänä aikana haettava ympäristö- ja maa-ai nes ten ot to lupa. Kauppakirja allekirjoitetaan lupien saatua lainvoiman, kuitenkin enintään 5 vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoittamisesta. Hyväksyttiin. Liite nro 2 Oheismateriaali Tattarinmäki, kartta myytävästä alueesta Tattarinmäki, tarjous myytävänä olleesta alueesta

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Lausunto Rotkola I-III ja Aholan tasoristeyksiä koskevasta ratasuunnitelmasta 211/080503/2010 KHALL 7 Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) 20 2 momentin mukaisen ratasuunnitelman Äänekosken kaupungin alueella olevien Rotkola I-III ja Aholan tasoristeysjärjestelyistä. Liikennevirasto pyytää ratalain 22 mukaisesti Äänekosken kaupungin lausuntoa nähtävillä olevasta suunnitelmasta sekä sitä vastaan tehdyistä muistutuksista mennessä. Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Suunnitelmaa vastaan ei ole esitetty yhtään muistutusta. Ratasuunnitelma käsittää neljään vartiomattomaan tasoristeykseen kohdistuvia toimenpiteitä. Järjestelyt perustuvat liikenneturvallisuuden parantamiseen. Suunnitelmalla poistetaan ja korjataan radasta yksityistien tasoristeyksiä, jotka näkemä- tai tieolosuhteiltaan eivät vastaa radanpitäjän ohjeita. Hanke on lähtenyt liikkeelle tasoristeysten takana ts. rautatien eteläpuolella olevien kiinteistön omistajien yhteydenotoista. Rotkola I Tasoristeyksen näkemä on vähimmillään 240 m (ohje 600m). Ta so ris teyk sen kaut ta kul je taan asun to ton teille 11:63, 11:109 ja 11:110. Ti lo jen omis ta jat ovat il moit ta neet, et tä hei dän puo les taan ta so ris teyk sen saa pois taa kun han kor vaava tie yh teys rakennetaan. Tasoristeys on tarkoitus poistaa ja korvaava yhteys tiloille rakennetaan Onkelantien kautta. Rotkola II Tasoristeyksen näkemä on vähimmillään 330 m. Tasoristeyksen eteläpuolinen odotustasanne on hyvin jyrkkä ja tasoristeyksen käyttäjät ovat kokeneet sen todella vaaralliseksi talvikeleillä. Tasoristeyksen kautta kuljetaan tontille 11:59. Tilan omistaja on toivonut, että tasoristeys korjattaisiin. Tasoristeys säilytetään nykyisellä paikallaan, mutta sen käyttöä rajoitetaan. Käytön rajoitus tarkoittaa, että tasoristeyksen ylittäminen on sallittu vain kevyelle liikenteelle. Asuntotontille 11:59 rakennetaan korvaava tieyhteys Onkelantieltä.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Rotkola III Tasoristeys on käyttämätön ja tarpeeton. Selvityksen mukaan kukaan ei ole ilmoittanut tarvitsevansa ko. risteystä. Tasoristeys poistetaan ilman korvaavaa tieyhteyttä. Ahola Tasoristeyksen näkemä on vähimmillään 330 m. Tasoristeyksen eteläpuolinen odotustasanne ei vastaa annettuja ohjemittoja. Tasoristeys palvelee kahden tilan 11:142 ja 11:143 maanviljelys- ja metsätalousliikennettä. Tilan 11:138 (sijaitsee radan molemmin puolin) omistaja vaa tii, et tä ta so ris teys säilytetään. Tasoristeyksen poisto ai heut taisi tilan vilje lyslii kenteen siirtymistä maantielle. Lisäksi talous kes kuksen ja pel lon vä linen matka pitenisi 2,1 km. Tasoristeys säilytetään nykyisellä paikallaan, mutta sen käyttöä rajoitetaan. Käytönrajoitus tarkoittaa, että tasoristeyksen ylittäminen on sallittu vain maataloustarkoituksiin (ylitys sallittu vain alle 15 m ajoneuvolle). Tasoristeyksen odotustasanteet kunnostetaan. Kustannusarvio Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio on noin Suunnitelman yleiskartta on oheismateriaalina. Lausunto: Suunnitelman mukaisesti jäljelle jäävien tasoristeysten turvallisuus paranee vaikkakin tulee käytönrajoituksia. Tasoristeysten näkemät mi toi te taan nä ke mä ase tuk sen mu kaisena ja toisen tasoristeyksen (Ahola) odo tus ta san teet korjataan. Rotkola II tasoristeykseen kunnostetaan polkuyhteys kevyelle liikenteelle. Käytössä olevien tasoristeysten kulkuyhteydet ajoneuvoliikenteen osalta korvataan uu sil la tie yhteyksillä, jotka radanpitäjä rakentaa. Ratasuunnitelma ei vaikeuta kaavojen (maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava) toteuttamista. Suunniteltavat korvaavat tiet johdetaan osa yleis kaa vas sa mer ki tylle pää sy tielle (Onkelantie). Suunnitelmassa on noudatettu hyvin kiinteistövaikutusten arviointisel vi tyk sessä (KIVA) esiin tulleiden maanomistajien kannanottoja. Tehdyssä luontoselvityksessä ei todettu suunniteltujen korvaavien tieyhteyksien kohdalla erityisiä luontoarvoja.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan ehdotus: Suunnitelmaa vastaan ei ole esitetty muistutuksia. Kaupungilla ei ole huomautettavaa ratasuunnitelman johdosta. (valmistelu tekninen johtaja Jarmo Latvala p ) Kaupunginhallitus päättää esittää liikennevirastolle yllä olevan lausunnon. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Rotkola I - III ja Ahola tasoristeyksiä koskeva ratasuunnitelma, kartta

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Äänekoskentie 1269 rivitalojen myynti 12/023004/2011 KHALL 8 Kaupungin talouden vuoden 2010 vakauttamisohjelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin Suojarinteen kuntayhtymältä vuonna 2008 kaupungin omistukseen siirtyneiden kahden rivitalon, yhdeksän asunnon, 361 m², osoitteessa Äänekoskentie 1269, myyntiin saattaminen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Suojarinteen aluetta koskevan kaavoituksen yhteydessä on rakennuksille osoitettu m²:n suuruinen tontti. Rivitalojen yhteydessä oleva autotalli ei sisälly kauppaan, vaan se puretaan myöhemmin katurakentamisen yhtey dessä. Rakennusten kiinteistökohtaiset lämpö-, sähkö- ja vesimittauslaitteistot tulevat asennetuiksi tammikuun 2011 loppuun mennessä. Kohteesta julkaistiin marraskuun 2010 lopulla myynti-ilmoitus lehdissä Keskisuomalainen, Si sä-suomen Lehti, Pikkukaupunkilainen ja Kosken Kanava sekä kau pungin nettisivuilla. Määräaikaan mennessä kohteesta jätettiin viisi tarjousta, joiden perusteella on kaikkien tar jouksen jättäneiden kanssa käyty jatkoneuvotteluja. Rahoitusjohtaja esittää, että rivitalot myydään Innovest Kiinteistöt Oy:lle hintaan euroa. Tontti vuokrataan ostajalle normaalein tontinvuokraehdoin. Ostaja sitoutuu säilyttämään vuokra-asukkaiden vuokrasuhteet. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Kaupunginhallitus päättää, että Äänekoskentie 1269 rivitalorakennuk set myy dään In no vest Kiin teistöt Oy:lle tai yhtiön määräämälle tahol le tai pe rus tet ta valle yhtiöl le hintaan euroa. Tontti vuokra taan nor maalein tontin vuokraehdoin. Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen Alueneuvottelukunnan arviointikertomus kuntien yhdistymisestä ALUENEUV Esityslistan oheismateriaalina on alueneuvottelukunnan päätös , jossa kuntaliitosta tarkastellaan tilintarkastaja Jarmo Jäspin selostuksen pohjalta. Puheenjohtajan ehdotus: Tilintarkastaja tarkastelee kuntien välistä yhdistymissopimusta ja siihen liittyvää palvelusuunnitelmaa oikeudelliselta kannalta. Jarmo Jäspi esitti pidetyssä alueneuvottelukunnan kokouksessä mm. seuraavaa: Koska tilintarkastaja käsittelee kuntien välistä yhdistymistä lähinnä oikeudelliselta kannalta, tilintarkastaja esitti toivomuksen, että alueneuvottelukunta esittäisi omasta näkökulmastaan myös enemmän poliittisen arvion kuntien välisen yhdistymisen toteutumisesta, ennen kuin alueneuvottelukunta päättää työnsä yhdistymissopimuksen mukaisesti vuonna Alueneuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti tilintarkastajan esittämän toivomuksen arviointikertomuksen laatimisesta. Arviointikertomuksen laatimista varten on tarkoitus käydä keskustelu asiasta tässä alueneuvottelukunnan kokouksessa ja hyväksyä arviointikertomus alueneuvottelukunnan viimeisessä kokouksessa myöhemmin syksyllä. Esityslistan oheismateriaalina on joitakin näkökohtia arviointikertomusta varten. Keskustellaan asiasta. Alueneuvottelukunnan alustavassa keskustelussa arviointikertomusta varten tuli esille mm. seuraavia näkökohtia. Alueneuvottelukunta hyväksyy lopullisen ar viointikertomuksen viimei sessä kokouksessaan Sumiaisten, Suolahden ja Äänekosken kunnat yhdistyivät alkaen. Uuden kunnan nimeksi tuli Äänekoski ja se otti käyttöön kaupunki nimityksen. Kun tarkastellaan tilannetta kuntien yhdistymisen ajankohtana ja yhdistymisen jälkeen tapahtunutta kehitystä koko Suo men kuntakentässä, voidaan todeta, että kuntien yhdistyminen oli oikea ratkaisu. Uuden Ää nekosken alue on tarkoituksenmukainen ja väestöpohja täytti valtion vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi. 1. Kuntien yhdistyminen voidaan ottaa annet tuna alueneu vottelukun nan arviointikertomuksen pohjaksi.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen Yhdistymissopimuksessa todettu alueneu vottelukunnan toimeksian to kuuluu seuraavasti: "Siirtymäajaksi vuosille uusi kaupunginhallitus asettaa hal linnon ja palveluiden alueellista kehi tystä sekä yhdistymissopimuksen to teuttamista seuraamaan alue neuvottelukunnan, johon nimetään kolme edustajaa Sumiaisten alu eelta, kolme edustajaa Suolah den alueelta ja kolme edustajaa Ää nekosken alueelta". 3. Toimikautensa aikana alueneuvottelukunta on tähän mennessä ko koontunut 11 kertaa. 4. Tilintarkastaja totesi, että oikeudelliselta kannalta yhdis tyminen on sujunut moitteettomasti. Tässä yhtey dessä todettiin Hämeenlin nan hallinto-oikeuden anta ma päätös koskien yh disty missopimuksen ja siihen liitetyn pal velusuunnitel man sitovuutta. 5. Yleisenä toteamuksena hallinnon ja palve luiden alueelli sesta kehitty misestä oli, että tältä osin tunnelma on epävarma ja odottava. Hyvänä asiana voidaan tässä todeta Äänekosken painoarvon kasvu. 6. Yhdistymissopimuksen toteuttamiseen on liittynyt hyvien asioiden li säksi myös ongelmia. 7. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja demokratian toteutumisen kannalta asiat ovat menneet huo nompaan suuntaan. 8. Alueneuvottelukunnan omasta toiminnasta voidaan sanoa olleen hyö tyä sikäli, että alueneuvottelukunta on pyrkinyt hoitamaan yhdis tymissopimuksessa määritet tyä toimek siantoaan ja tällä ta voin yh distymissopimuksen toteutumista on pystytty edistä mään. Toi saalta myös eräitä ongelmia on alue neuvottelukunnan toi mintaan ja rooliin liittynyt. ALUENEUV Luonnos arviointikertomuksesta on esityslistan liitteenä. Puheenjohtajan ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius on lupautunut antamaan selostuksensa yhdistymiseen liittyen. Kuullaan Heli Oreniuksen selostus. Käsitellään ja hyväksytään arviointikertomus.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen Kuultiin apulaiskaupunginjohtaja Heli Oreniuksen selostus kuntien yhdistymisestä, sen tavoitteista ja nykyhetkestä sekä hallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholmin puheenvuoro. Selostuksensa aluksi Heli Orenius jakoi seuraavat alueneuvottelukunnan pöytäkirjan oheismateriaalina olevat tilastot: 1. Henkilöstömäärän kehitys 2. Työssäkäyntitilasto 3. Väestönmuutosten ennakkotiedot Henkilöstömäärän voidaan todeta pysyneen ennallaan. Työssäkäyntitilasto on Äänekosken kannalta epäedullinen. Äänekos kelta käydään muualla vähemmän töissä kuin muualta käydään Ää nekoskella töissä. Kehi tys on mennyt Äänekosken kannalta huonompaan suuntaan. Äänekoskelaisten työssäkäynti muissa kunnissa on vähentynyt ja muista kunnista työssäkäynti Äänekoskella on lisääntynyt. Väkiluku on laskenut. Kuntien yhdistymisen tavoitteet eivät yllä olevien muuttujien osalta ole toteutuneet. Kuitenkin voidaan yleisesti todeta Äänekosken vetovoiman ja painoarvon kasvaneen. Kuntien yhdistymiseen liittyy aina ja niin myös tähän kuntien yhdistymiseen hyvien asioiden lisäksi myös ongelmia. Kokonaisuutena voi kuitenkin todeta kuntien yhdistymisen olevan positiivinen asia ja nyt me neillä olevassa julkishallinnon kehitysvaiheessa ainoa mahdollinen ratkaisu. Rolf Nyholm totesi puheenvuorossaan mm. seuraavaa: Ääneseudulla tapahtunut kuntien yh distyminen ei ole häntä kertaakaan kaduttanut. Vaikka yhdistymisen tavoitteita ei toivotussa määrin ole saavutettu ja talous asettaa edel leen kovia haasteita johtuen mm. pakollisista investoinneista ja yh teisöveron ennakoimattomasta vuosittaisesta vaihtelusta, on Ääne kosken vetovoima selkeästi kasvanut sekä julkishallinnon että yksi tyisen yritystoi minnan osalta. Päätöksentekoilmapiiri on mennyt huo nompaan suuntaan ja tämän suhteen olisi saatava aikaan parannus ta. Henki löstölle kuntien yhdistyminen on aina kova koettelemus. Kuntien määrä tulee edelleen myös Keski-Suomessa vähenemään niin, että esim. vuonna 2030 kuntia voi

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen Keski-Suomessa olla Äänekos kenkin tulee olla ennakkoluulottomasti mukana tässä kun tien yhdis tymiskehityksessä. Alueneuvottelukunta totesi yksimielisesti kuntien yhdistymiseen liittyen mm. seuraavia seikko ja: Hyväuskoisuus ja rohkeus yhdistymisen tavoitteiden asettelussa on edellytys sille, että saadaan aikaan toivottuja muutoksia, vaikka tavoitteet eivät aina sellaisinaan toteutuisikaan. Ilman unelmia ei synny tuloksia. Organisaatioiden yhdistymiseen liittyy aina tiettyjä lainalaisuuksia johtuen yhdistyvien organisaatioiden erilaisesta koos ta: mahdollisuus vaikuttaa omaksuttavaan toimintakulttuuriin riippuu osaksi kunkin liittyvän organisaation koosta. Vaikka talous on kuntien yhdistymisen vahva reunaehto, on esim. strategiatyö juuri taloudelli sesti haasteellisessa tilanteessa tärkeää. Kokonaisuutena tarkastel len yhdistynyt Äänekoski on hyvä kaupunki ja sillä on hyvät kehitty misen edellytykset ja mahdollisuudet edelleen parantaa asemaansa pohjoisen Keski-Suomen voimakkaimpana keskuksena. Alueneuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti liitteenä nro 1 olevan arviointikertomuksen ajalta sekä päätti saattaa sen kaupunginhallituksen tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Lisäksi päätettiin liittää arviointikertomuksen yhteyteen alue neu vottelukunnan pitämien kahdentoista kokouksen asialuettelot. KHALL 9 Alueneuvottelukunnan arviointikertomus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen puh ja apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään arvointikertomus tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sekä kuntien yhdistymisen nk. siir tymäkausi että yhdistysmissopimuksen voi mas sa olo aika päät tyvät Seuraavan kahden vuoden kuluessa on suoritettava ar vionti siitä, mi ten vuonna 2007 rakennettu, yhdistynyt kuntaorganisaatio on toi mi nut eri nä kö kul mis ta tar kasteltuna (mm. organisaatiorakenteen toi mi vuus ja pal velu ky ky sekä toiminnan tehokkuu den etta asiakaspalvelun näkökulmasta, joh ta mis toi min not, ra por tointi-

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueneuvottelukunta Alueneuvottelukunta Kaupunginhallitus, julkinen me netel mien toimivuus ja kun ta de mo kra tia) ja suori tet tava tar vit tavat uu dis tustoi men pi teet huo mioi den myös alue neu vot telu kun nan ar vioin ti kerto muk ses sa olevat nä kö kohdat. Saatetaan asia tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Alueneuvottelukunnan arviointikertomus ajalta

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Äänekosken kaupungin virallisen ilmoituslehden valinta KHALL 10 Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kaupungin virallisten ilmoituslehtien valintamenettelyt ovat kuntafuusion jälkeisinä vuosian vaihdelleet. Viimeisimmän kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan virallisia ilmoituslehtiä ovat olleet vuonna 2010 Sisä-Suomen Lehti, Pikkukaupunkilainen ja Kosken Kanava. Ilmoituslehtinä toimineiden lehtien tarjoukset kaupungille ovat seuraavat : Palstamilli- Tarjoushinta, metrihinta alennusprosentti Sisä-Suomen lehti 1,14 + alv alv (35 %) Pikkukaupunkilainen 0,79 + alv alv (19 %) Kosken Kanava ei jättänyt tarjousta Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius, puh ) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1. kaupunginvaltuusto valitsee Äänekosken kaupungin virallisiksi ilmoituslehdiksi vuodelle 2011 Pikkukaupunkilaisen ja Sisä-Suomen lehden, 2. kaupungin viralliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi siten, kuin on erikseen säädetty kaupungin virallisen ilmoitustaulun, Äänekosken kaupungintalon ilmoitustaulun, lisäksi myös muilla ilmoitustauluilla. Lisäksi viralliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi Äänekosken kaupungin www -sivuilla (www.aanekoski.fi) ja 3. kaupunginvaltuusto oikeuttaa toimialat ja hallintokunnat oman harkintansa mukaan ja määrärahojen puitteissa päättämään henkilöstönsä rekrytointiin liittyvästä ilmoittelusta ja tilaisuuksiensa järjestämiseen liittyvästä ilmoittelusta ja markkinoinnista. Hyväksyttiin.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön säännöt ja hallituksen jäsenet kaudelle KHALL 11 Suolahden kaupunki on yhdessä Suolahden seurakunnan, Suolahden Eläkeläiset ry:n, Suolahden eläkkeensaajat ry:n, Suolahden Kansalliset Seniorit ry:n ja Sotainvalidien Veljesliiton Suolahden osasto ry:n kanssa ollut perustamassa Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiötä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Säätiö on rakennuttanut Suolahteen yhteensä 58 asuntoa, joista Katvelankadun asunnot on peruskorjattu vuosien aikana RAY:n myöntämän avustuksen sekä kaupungin takaaman rahalaitoslainoituksen turvin. Kaupunki nimeää säätiön 7-jäseniseen hallitukseen kaksi jäsentä ja muut osakkaat kukin yhden jäsenen. Vuosina kaupungin edustajina ovat olleet Kauko Karioja (Veikko Jokinen) ja Hannele Vainio (Pirjo Uusitalo). Säätiön yhtenä tilintarkastajana on toiminut kaupungin nimeämänä Veikko Heikkinen (Audiator Oy). Säätiön hallitus on kokouksessaan hyväksynyt uudet säännöt. Sääntöjen muutos vaatii kaikkien osakkaiden suostumusta. Sääntöjen muutos ei sisällä mitään oleellisia muutoksia. Liitteessä on esitetty samassa yhteydessä nykyiset säännöt sekä niihin tehtävät muutokset (kursivointi). (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön sääntöjen muuttaminen esitetyllä tavalla. Valitaan Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön hallitukseen kaudelle kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä. Valitaan säätiön tilintarkastajaksi Veikko Heikkinen (Audiator Oy). Hyväksyttiin Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön sääntöjen muuttaminen esitetyllä tavalla. Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön hallituk sen jäseniksi kaudelle valittiin Kauko Karioja (va ra jä sen Veik ko Jo kinen) ja Pirjo Uusitalo (varajä sen Hannele Vainio). Valittiin saatiön tilintarkastajaksi Veikko Heikkinen (Audiator Oy).

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus, julkinen Pirjo Uusitalo poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Liite nro 3 Suolahden vanhain- ja vammaistentukisäätiön säännöt

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle VAMMNEUV Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista sisältää kunnallisen vammaisneu voston toimintaa ohjaavat seuraavat pykälät: 12 Yhteistyö Kunnan tulee vammaisten henkilöiden olosuhteiden edistämiseksi toimia yhteistyössä eri vi ranomaisten, laitosten, vammaisjärjestöjen sekä muiden sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy vammaisten hen kilöiden elinoloihin. 13 Vammaisneuvosto Kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kun nallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöi den kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä se kä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henki löiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla riittävä edustus. On tarkoituksen mukaista, että neuvostoon valitaan sekä uusia että jo toiminnassa mukana olleita järjestöjä, ettei mikään sosiaali- ja terveysalanjärjestö jää huo mioimatta ja toisaalta kaikki eivät vaihdu samalla kertaa. Näin kaikki pääsevät vuorollaan osallistumaan neuvoston toimintaan. Käytäntö on osoittanut, että aktiivisimmin toimivat järjestöt esittävät oman eh dokkaansa vammaisneuvostoon. Näin neuvostoon voi tulla vähem män kuin 10 tai enemmän kuin 20 esitystä. Nyt esityksiä on tullut määräajassa 17. Neuvoston jäsenet nimetään nyt vuosille Neuvoston toimikausi on kuitenkin syytä saada Äänekosken kaupungilla kunnallisvaalikauden pituisek si. Vammaisneuvoston varsinaisiksi, uusiksi jäseniksi esitetään kahta henkilöä ja järjestöä. Vanhoista, neuvostossa koko kau den toimi neista, jää ehdotukseen neljä henkilöä ja kah deksan järjestöä. Vammaisneuvoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana nyt toimivia esitetään jatka maan, koska heillä on neuvoston toiminnasta laajimmat ja uuden neuvoston toiminnan kannalta merkittävät tiedot. Puheenjohtajana toimiva on myös ollut Valtakunnallisen vammaisneuvoston varsinai nen jäsen Valtioneuvosto on nimennyt hänet edelleen valtakunnallisen vammaisneuvoston varajäseneksi

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen vammaisneuvostossa jäsenenä ovat: 1. Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry: Auranen Raili. 2. Äänekosken Reumayhdistys ry: Toikkanen Ritva. 3. Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry, Pohjoinen kerho: Piitulainen Maija. 4. Keski-Suomen syöpäyhdistys ry, Ääneseudun paikallisosasto: Kautto Oili. 5. Ääneseudun Ilona ry: Raitanen Leena. 6. Äänekosken Seudun Invalidit ry: Laaksonen Reima. 7. Sisä-Suomen kehitysvammaisten tuki ry: Takala Tuomo. 8. Sisä-Suomen kuulonhuolto ry: Koskenaro Ritva. 9. Sisäsuomen Diabetes ry: Viitamäki Jouko. 10. Ääneseudun Parkinson-kerho / Keski-Suomen Parkinson - yhdistys ry: Oikarinen Juha. Äänekoskella toimivista järjestöistä eivät ole määräaikaan mennessä toimitta neet esitystään vammaisneuvostolle, Ääneseudun allergia- ja ast mayhdistys, Sotainvalidien Veljesliiton Suolahden osasto, Sotainvalidien Veljesliiton Sumiaisten osasto se kä Kes ki-suomen näkövammaiset ry, Äänekoski. Näin kaikki varajäsenten paikat eivät täyty, vaikka varajäseniksi otettaisiin sotaveteraanien ja omaishoitajien esittämät henkilöt. Varajäsenten vajaus ei kuitenkaan muodostane estettä nimetä varajäseniksi ne henkilöt, joita on esitetty. Määräaikaan mennessä ehdotuksen ovat jättäneet seuraavat järjes töt: 1. Äänekosken Seudun Invalidit ry: Salostie Raili. 2. Ääneseudun Ilona ry: Raitanen Leena. 3. Sotainvalidien Veljesliiton Äänekosken osasto ry: Rossi Antti. 4. Ääneseudun omaishoitajat ry: Tikander Suvi. 5. Äänekosken Reumayhdistys ry: Huttunen Seija. 6. Keski-Suomen Muistiyh distys, Äänekosken alaosasto: Jakonen Armi. 7. Ääneseudun Parkin son-kerho / Keski-Suo men Parkinson - yh distys ry: Oikarinen Juha. 8. Suolahden Seudun In validit ry: Toikkanen Ritva. 9. Sisä-Suomen kehitysvammaisten tuki ry: Ouli Taina. 10. Sotainvalidien Veljesliitto Suolahden osasto: Jäntti Ritva. 11. Suolahden näkö vammaisten kerho: Huotari Arto. 12. Ääneseudun MS-kerho: Sauriala Sirpa. 13. Keski-Suomen munu ais- ja maksayhdis tys ry, Pohjoinen ker ho: Piitulainen Maija. 14. Sisäsuomen Diabetes ry: Viitamäki Jouko.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen Sisä-Suomen kuu lonhuolto ry: Koskenaro Ritva. 16. Keski-Suomen syöpäyhdis tys ry, Ää neseudun paikallisosas to: Kautto Oili. 17. Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry: Ilomäki Olavi. Äänekosken kaupungin vapaa-ajan toimesta, erityisryhmien liikunnanohjaajat Tiina Liimatainen ja Tuija Koskinen ovat halukkaita ja kiinnostuneita osallistumaan vammaisneuvostoon asiantuntija jäsenenä. Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa on varsinaisina jäseninä eri ministeriöiden edustajia ja vammaisjärjestöjen edustajia. Näin ollen kunnallisessa vammaisneuvostossa olisi hyvä olla varsinaisena jä senenä kunnan eri hallintoalojen edustajia. Vammaisneuvosto on ni menomaan tarkoitettu tiedonvälitysfoorumiksi vammaisten ja kunnan viranhaltijoiden sekä päättäjien välille. Kaupunginhallitus voisi nime tä vammaisneuvostoon oman edustajan, kuten se on nimennyt edustajansa lautakuntiin. Omaishoitajat ovat poikkeava järjestö vammaisjärjestöjen joukossa, sillä eri vammaisryhmillä on omat järjestönsä joihin omaiset ovat aina olleet tervetulleita. Omaishoitajat pitävät muihin järjestöihin verrattuna paljon esillä jäsentensä palkkausta, josta lopullisesti päätöksen tekee ai na kunnan viranhaltija myöntämiskriteerien mukaan. Asia on ymmärrettävää, koska hoitotyö jota omaishoitajat tekevät täyttää työn kaikki merkit ja on luonnollista, että heitä edustava järjestö pitää esillä tärkeää asiaansa. Muissa vammaisneuvostoon esitetyissä järjestöissä on toisenlaiset tavoitteet, kuten Sisä-Suomen kehitysvammaisten tuki ry:ssä ja kuten oli myös Omaiset Mielenterveystyön tukena ry:ssä, silloin kun se toimi Ääneseudulla. Koska vammaisneuvostoon on esitetty 17 ehdokasta ja vammaisneuvoston esitykseen sisältyy varsinaiset ja varajäsenet, voi Ääneseudun Omaishoitajat ry:n edustaja tulla valituksi varajäseneksi. Järjestö voi hänen kauttaan tutustua vammaisneuvoston työskentelyyn. Nyt toimivaa neuvostoa valittaessa Sotaveteraanien katsottiin edustavan ikääntyneitä, että heidän asioiden edistäjänä vanhusneuvosto nähtiin vammaisneuvostoa parempana foorumina. Koska vammaisneuvostoon valitaan kymmenen jäsentä ja heille esitetään varajäseniä on johdonmukaista, että sotaveteraanijärjestöjen ehdottamat henkilöt valitaan neuvoston varajäseniksi. Periaatteena työskentelyään päättävälle vammaisneuvoston nimeämiselle vuonna 2008 oli, että yhdistyksen / järjestön kotipaikka on Äänekoski ja se on virallisesti rekisteröity yhdistys. Vammaisneuvoston jäsenten valinnassa katsottiin ensisijaiseksi, että edustaja edustaa vammaisia ja heidän omaisiaan, ei omaishoitajia (mikäli jäse niä neuvostoon valitaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Vammaisneuvosto Kaupunginhallitus, julkinen kymmenen). Lisäksi kat sot tiin, et tä so tain va li dien asioi den edis tä minen jä sen ten kor kean kes ki-iän vuoksi so vel tuisi pa remmin van husneu vos ton toi mi alaan. Vammaisneuvoston kokoonpano on kuitenkin mietittävä järjestöjen aktii visuuden, jäsenmää rän, järjestöön kuuluvien ja potentiaalisen jäsen määrän mukaan. Vammaisneuvostoon voi siten kuulua useamman kauden jokin suu rempaa vammaisryhmää edustava järjestö, pie nempien vammais ryhmien edustajien toimiessa varajäseninä. Aina ei valintaa voida tehdä pelkästään kierrätysperiaatteella, vaikkakin se olisi ehkä hel pon tapa. Puheenjohtajan ehdotus vammaisneuvoston kokoonpanoksi Esitetään kaupunginhallitukselle, että 1) Vammaisneuvosto nimetään nyt vuosille , mutta jatkossa vammaisneuvoston toimikausi on kunnallisvaalikausi. 2) Vammaisneuvostoon nimetään seuraavat varsinaiset jäsenet: - Äänekosken Reumayhdistys ry: Huttunen Seija. - Keski-Suomen Muistiyhdistys, Äänekosken alaosasto: Jakonen Armi. - Sisä-Suomen kuulonhuolto ry: Koskenaro Ritva. - Ääneseudun MS-kerho: Sauriala Sirpa. - Keski-Suomen syöpäyhdistys ry, Ääneseudun paikallisosasto: Kautto Oili - Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry: Ilomäki Olavi. - Sisä-Suomen kehitysvammaisten tuki ry: Ouli Taina. - Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry, Pohjoinen kerho: Piitulainen Maija. - Sisä-Suomen Diabetes ry: Viitamäki Jouko. - Ääneseudun Ilona ry: Raitanen Leena. Ja nimetään heille seitsemän varajäsentä, jotka ovat numerojärjestuksessä: 1. Äänekosken Seudun Invalidit ry: Sa lostie Raili. 2. Ääneseudun Parkin son-kerho/keski-suomen Parkinson - yhdis tys ry: Oikarinen Juha. 3. Suolahden näkövammaisten kerho: Huotari Arto. 4. Suolahden Seudun Invalidit ry: Toik kanen Ritva. 5. Ääneseudun omaishoitajat ry: Tikan der Suvi. 6. Sotainvalidien Veljesliitto Suolahden osasto: Jäntti Ritva. 7. Sotainvalidien Veljesliiton Äänekos ken osasto ry: Rossi Antti.

pal velu- tai tuotantotoimintaan)

pal velu- tai tuotantotoimintaan) Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 19/P10.10.01/2008 KH 04.02.2008 43 Suolahdessa Äänekoskentien ja rautatien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava, jonka vanhimmat osat on vahvistettu 1950-luvulla.

Lisätiedot

Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle

Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle Vammaisneuvosto 62 07.12.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 12 17.01.2011 Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle 2011-2012 VAMMNEUV 62 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista

Lisätiedot

Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle

Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle Vammaisneuvosto 62 07.12.2010 Esitykset vammaisneuvoston nimeämiseksi toimikaudelle 2011-2012 VAMMNEUV 62 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista sisältää kunnallisen vammaisneu voston

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Vammaisneuvosto. AIKA 07.12.2010 kello 10:12-11:52. Äänekosken kaupungintalo, Takkahuone.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Vammaisneuvosto. AIKA 07.12.2010 kello 10:12-11:52. Äänekosken kaupungintalo, Takkahuone. ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Vammaisneuvosto AIKA 07.12.2010 kello 10:12-11:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, Takkahuone. LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 59 Kokouksen avaus 3

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Vammaisneuvosto AIKA 11.07.2017 kello 10:00-11:30 PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Konginkankaan palvelutalo, Palvelutie 3, Konginkangas. Otsikko Sivu

Konginkankaan palvelutalo, Palvelutie 3, Konginkangas. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 14:20-15:00 PAIKKA Konginkankaan palvelutalo, Palvelutie 3, 44400 Konginkangas LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Asia Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Asia Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008 1 Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU AIKA 03.07.2008 klo 17:00 PAIKKA Ympäristöpalvelukeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot