Kokousaika kello 16:23-18:32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 21.12.2011 kello 16:23-18:32"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Kokousaika kello 16:23-18:32 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, KH:n huone Asiat Otsikko Sivu 99 MAKSUTTOMAN ESIOPETUSKULJETUKSEN KILOMETRIMÄÄRÄN YH- DENMUKAISTAMINEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA ALKAEN 100 VARHAISKASVATUSPALVELUISSA NOUDATETTAVIA KÄYTÄNTÖJÄ KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUTA- SOKUVAUKSET 102 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE SIILISET-PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUS- PALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2011/PÄIVITYS 104 SIILISET -PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUS- PALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALU- EELLE 106 JÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVÄT TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODEL- LE ATERIAMAKSUPERUSTEIDEN MUUTOS KEHITYSVAMMAISTEN AUTE- TUN JA TUETUN ASUMISEN YKSIKÖISSÄ 108 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN INDEKSI- TARKASTUKSET VOIMAAN LUKIEN JA PÄIVÄHOITOMAKSU- JEN INDEKSITARKASTUKSET LUKIEN 109 OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA VANHUSTENHUOLLON PALVELUKETJUN PAIKKATILANTEESTA AI- HEUTUNUT ERIKOISSAIRAANHOIDON TARPEETON KÄYTTÖ, RISU- HARJUN LISÄHOITOPAIKKOJEN PURKAMINEN 111 VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUITA TUOTTANEEN YRITYK- SEN KONKURSSISTA AIHEUTUVAT MÄÄRÄAIKAISET JÄRJESTELYT 112 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VANHUSPALVE- LUIDEN SAS-TOIMINTA 113 TIETOON SAATETTAVAT ASIAT SOSIAALIHUOLTO- JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJE- TUSPALVELUIDEN SOPIMUSKAUDEN JATKAMINEN 115 VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KUL- JETUSPALVELUIDEN KILPAILUTUKSEN VALMISTELUN KÄYNNISTY- MINEN 116 PALVELUTALO AKULIINAN ASUKKAIDEN JA OMAISTEN KIRJEET PE- RUSTURVALAUTAKUNNALLE

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/2011 2

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aallosvirta Veijo jäsen Asikainen Ritva jäsen Hassinen Raija jäsen Oli esteellinen 106 Siilinjärven SPR asian käsittelyn osalta ja poistui kokouksesta klo Korhonen Raimo jäsen Nurmi Aila jäsen Nykänen Erkko jäsen/puheenjohtaja Parviainen Marjatta jäsen Pitkänen Jorma jäsen/varapuheenjohtaja Solehmainen Matti jäsen Väätäinen Liisa jäsen Oli esteelinen 106 MLL ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen asioiden osalta ja poistui kokouksesta klo Kekoni Arja esittelijä Oli esteellinen pykälän 110 asian osalta ja poistui kokouksesta klo Räsänen Henna pöytäkirjanpitäjä Ojala Kari Siilinjärven KH:n edustaja Lyytinen Eeva-Liisa asiantuntija Oli läsnä 100 esittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa klo Poissa Pääkkönen Auli jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa otettiin yksi lisäasia, joka käsiteltiin en nen 114 pykälää. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Nurmi ja Marjatta Parviainen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkko Nykänen Henna Räsänen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Aila Nurmi pöytäkirjanpitäjä Marjatta Parviainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo, Kasurilantie 1, kirjaamo PIDETTY YLEISESTI

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ NÄHTÄVÄNÄ perusturvajohtaja Arja Kekoni virka-ase ma allekirjoitus Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32, neuvonta perusturvajohtaja virka-asema Arja Kekoni allekirjoitus Nilsiän kaupungintalo, Nilsiäntie 78, palvelupiste, perusturvajohtaja virka-asema Arja Kekoni allekirjoitus

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta MAKSUTTOMAN ESIOPETUSKULJETUKSEN KILOMETRIMÄÄRÄN YHDENMUKAISTAMINEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA ALKAEN 5/08.180/2012 Ptltk 99 Perusopetuslain 32 : ssä todetaan, että "Jos esiopetusta saavan oppilaan mat ka kotoa esi opetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esi opetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suo raan esiopetuk seen tai päi vähoidosta esi opetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivä hoitoon. Esiopetusta saaval la oppi laalla on oikeus mak sutto maan kuljetukseen myös silloin, kun edel lä tarkoi tettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodos tuu oppi laalle lii an vai keaksi, ra sitta vaksi tai vaaralliseksi. " Siilinjärvellä on maksuttoman esiopetuskuljetuksen osalta noudatettu lain mu kaista viiden ki lo metrin matkaa, Maaningalla ja Nilsiässä maksuttoman esiope tuskuljetuksen raja on ollut 3 km. Yhteistoiminta-alueella on ollut mahdollista kahden ensimmäisen toimintavuoden ajan olla käytössä eri kun tien asuk kail le eri perustein määräytyviä etuja. Kolman nen toiminta vuoden alusta perusteet tulisi yh den mu kais taa tai mikä li jokin kunta haluaa myöntää asukkailleen pa rempia etuja, kunta vastaa kus tan nuk sista eikä niitä makseta peruspalvelu keskuksen budjetista. Maaningan kunnanjoh taja ja Nil siän si vistys toi men johtaja ovat sähköpostitse il moittaneet molem pien kuntien haluavan säi lyttää edel leen 3 kilometrin matkan rajana mak suttomalle esiopetuskuljetuk selle. Perusturvalautakunta päättää, että 1. Siiliset yhteistoiminta-alueella maksuttoman esi ope tus kul je tuk sen ki lo met rimää räk si hy väk sy tään lain mu kai nen 5 kilometriä alkaen. 2. siir tää esi opetuskuljetuksen kilo metrimäärän määrittämisen Maa nin gan kunnanhallituksen ja Nilsiän kaupunginhallituksen päätettäväksi, jos kunnat ha luavat muut taa yh te näistä hyväk syttyä kilometrimää rää, 5 kilometriä. Valmisteli ja/lisätiedot: var hais kas va tus pal ve lui den tu los alue joh ta ja Ee va-lii sa Lyy ti nen,

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta VARHAISKASVATUSPALVELUISSA NOUDATETTAVIA KÄYTÄNTÖJÄ Ptltk 100 1) maksuvapautuksen myöntämistä perheille, jotka itsejärjestävät lastensa hoidon koulujen talvi- ja syyslomien ( viikko 10 ja viikko 42) aikana sekä erikseen pää tettävänä joulun ai kana. Esityksen pe rusteluna on vanhemmilta tulleet toiveet sekä työntekijöiden vuosilomien keskit tä minen sa moil le lo ma vii- taisiin vä hentää si jais ten käyttöä. koil le, jol loin voi- Varhaiskasvatuspalvelujen tulosaluejohtaja esittää seuraavien toimintaperiaattei den käyttöönottoa varhaiskasvatuspalveluihin: 2) Päiväkotihoidon hoitopaikkatakuun käyttöönotto tilanteissa jolloin lapsen päivähoidon tarve lop puu vanhemman työttömyyden, lomautuksen, äitiys- ja vanhempainrahakauden tai hoitovapaan vuok si ja perhe luopuu päiväkotipaikasta vähin tään neljän kuu kauden ajaksi, päivä hoito sitoutuu järjestämään uudelleen hoito paikan samasta päiväkodista seuraa van toimintakauden elo kuun alusta lukien. Tällä hetkellä edellä mainituissa tilan teissa lapsia pidetään hoidossa sen vuoksi, kun halutaan varmistaa va pai den jäl keen sama hoitopaikka. 3) alkaen ostopäivien määrät olisivat 10,15 ja 20 päivää kuukau dessa nykyisten 12,16 ja 20 sijaan. Ostopäiviä käyttävät perheet, jotka eivät vuorotyön tai opiskelun vuoksi tarvitse koko kuukau den hoitoa. Esi tyk sen mu kai set ostopäivät ovat käytössä mm. Kuo pios sa. Kun nat voivat itse päättää ostopäivien määrän. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuspalvelujen tulosaluejohtajan esityksen varhaiskasvatuspalveluissa noudatettavista käytännöistä kohtien 1 ja 2 osalta ja kohdan 3 osalta alkaen. Varhaiskasvatuspalveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen oli läsnä asian esittelyn ajan ja poistui klo Valmistelija/li sätiedot: varhaiskasvatuspalveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen,

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUTASOKUVAUKSET Ptltk 101 Perusturvalautakunta määrittää palvelutasomääritykset ja - kriteerit, joiden perusteella Liikelaitos Sii liset-peruspalvelukeskus antaa palveluja. Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään hänen yksilöllisen tarpeensa mukaiset asumispalvelut. Kehitysvammainen henkilö on oikeutettu saamaan tarvitsemansa asumispalvelut kehitysvammalain perusteella, kuitenkin siten, että henkilö maksaa itse asumisesta koituvat normaalit menot. Asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, hoidon ja ohjauksen tarve päivittäisessä elämässä. Palvelut voidaan toteuttaa erilaisissa asumispalveluyksiköissä, ryhmäkodeissa, palvelutaloissa, perhehoitona ja laitoshoitona. Siilisetissä kehitysvammaiset asumispalveluita tarvitsevat henkilöt ohjautuvat tuettuun tai autettuun asumiseen arvioidun palvelutarpeen mukaisesti. Asumispalveluita tuotetaan Siilisetin omana toimintana sekä hankitaan kuntayhtymältä, säätiöil tä, yksityisiltä palvelutuottajilta ja toimeksiantosopimuksella perhehoitajilta. Yh teistoiminta-alueella on kehitysvammaisia asiakkaita erimuotoisissa asumispal veluissa noin 110 henkilöä ja palvelutarve on kasvamassa. Kehitysvammaisten asiakkaiden terveyden ja toimintakyvyn arviointi on perustana asumispalveluille. Palvelutasokuvauksia tarkastelemalla voidaan arvioida asiakkaan tarvitseman asumispalvelun tason. Toimi -menetelmän avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus vammaisen henkilön psykososiaalisen toimintakyvyn eri puolista ja tunnistetaan toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset. Toimintakyvyn vahvuudet kertovat voimavaroista mielekkääksi koettuun elämään. Toimintakyvyn rajoitukset auttavat tunnistamaan toimintoja, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee apua tai tukea. Palveluiden käyttäjä on tässä tarkastelussa itse aktiivisesti mukana. TOIMIn ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne vammaispalveluiden asiakkaat, joilla on kehitysvamma. TOIMIn avulla voidaan laatia kuvaus myös muilla tavoin vammaisten henkilöiden toimintakyvystä - ainakin niiden, joilla on puhevamma tai keskushermoston sairaus tai vamma. Menetelmää voidaan tietyissä tapauksissa käyttää myös mielenterveyskuntoutujien tuen ja palveluiden tarpeen jäsentämiseen. TOIMI soveltuu psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen yläkouluiästä, viimeistään peruskoulun päättövaiheesta lähtien. Tarkoituksenmukaista asumismuotoa selvitettäessä käytetään tukena TOIMI-toimintakyvyn arviointia. TOIMI-toimintakyvyn arviointiasteikko sisältää seuraavat osa-alueet: ilmaisutaidot, tarkkaavai suus ja toiminnanohjaus, välineelliset taidot, sosiaalinen tilannetaju, ihmissuhde taidot, empatiakyky, itseluottamus, fyysinen toimintakyky, hygienia ja siisteys, ko din askareet, työkyky, ympäristössä liikkuminen, omasta terveydestä huolehtimi nen, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki, stressin ja ahdistuneisuuden käsittely ja mieliala. Palvelutasokuvaukset tuettuun asumiseen ja autettuun asumiseen ovat seuraa-

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta vat: 1. TUETTU ASUMINEN Tuettu asuminen mahdollistaa kehitysvammaisen henkilön itsenäisen toiminnan. Tuettu asunto voi olla vuokra-asunto tai asiakkaan oma. Tuettuun asumiseen voidaan siirtyä portaittain kotoa tai asumisvalmennuksen kautta. Henkilöt, joilla on lievä kehitysvamma ja jotka kykenevät melko itsenäiseen elämään, voivat asua tuetussa asunnossa. Tuetussa asumisessa asukas huolehtii lähes itsenäisesti asunnon päivittäisestä kunnossapidosta ja siivouksesta. Asukas pystyy myös huolehtimaan ruokailustaan ja ostoksista, mutta saattaa tarvita suunnitteluapua sekä tukea raha-asioissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. Fyysinen toimintakyky ja liikkuminen Suoriutumistaso: sujuu melko hyvin tai sujuu hyvin (Toimi pisteet ) Liikkuminen on tavallisissa tilanteissa normaalin näköistä. Kotipaikkakunnan tutuilla alueilla liikkuu omatoimisesti. Liikkuminen voi olla varovaista ja kömpelöä. Hygienia ja siisteys Suoriutumistaso: melko siisti tai siisti (Toimi pisteet ) Hoitaa puhtautensa ja ulkoasunsa pääsääntöisesti hyvin. Toisinaan voi tarvita muistuttamista. Kodin askareet Suoriutumistaso: selviytyy itse kohtalaisesti tai hyvin (Toimi pisteet ) Selviytyy kodinhoidosta kohtalaisesti, voi tarvita muistuttamista ja ohjausta. Työkyky Suoriutumistaso: melko hyvä tai hyvä (Toimi pisteet ) Asenne työhön ja työyhteisöön on hyvä, tarvitsee selkeät ja samana pysyvät työtehtävät. Hallitsee omat työtehtävänsä hyvin ja kykenee oppimaan myös uusia. Ihmissuhdetaidot, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki Suoriutumistaso: melko hyvä tai hyvä ( Toimi pisteet ) Henkilön vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on yleensä sellaista kuin pitääkin, uusissa tilanteissa tai vieraiden ihmisten kanssa voi joskus käyttäytyä hieman hämmentävästi. Ilmaisutaidot. Päällisin puolin myönteiset suhteet lähipiirin ihmisiin, voi kaivata esim. seurustelukumppania tai sellaista ihmistä, jolta saa tukea vaikeisiinkin asioihin. Ilmaisutaidot Suoriutumistaso: melko hyvä tai hyvä (Toimi pisteet ) Ilmaisu on tilanteeseen liittyvää ja siinä on eleillä ja ilmeillä suuri merkitys. Kertominen omista ajatuksista tai tapahtuneista asioista voi tuottaa hankaluuksia, mutta onnistuu kuitenkin. Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen Suoriutumistaso: selviytyy tuetusti tai selviytyy hyvin. ( Toimi pisteet ) Terveydestä huolehtimisen tiedot ja taidot ovat hyvät, mutta huolimattomuutta tai välinpitämättömyyttä ilmenee joissakin asioissa. 2. AUTETTU ASUMINEN Autettu asuminen on asumista, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asukkaiden tarpeet ovat paljolti perushoidon alueella. Autetussa asumisessa pyritään perushoidon lisäksi ottamaan huomioon asukkaiden yksilölliset tarpeet ja kuntoutumismahdollisuudet. Autettua asumista tarvitsee yleensä henkilö, joka on vaikeasti kehitysvammainen ja jolla voi olla erilaisia lisäsairauksia. Asukkaat ovat usein monissa päivittäisissä toiminnoissa avun tarpeessa tai täy-

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta sin autettavia. Fyysinen toimintakyky ja liikkuminen Suoriutumistaso: melko huono, huono tai liikuntakyvytön (Toimi pisteet 0-40) Aristelee liikkumista hankalissa paikoissa, liikkuu sisätiloissakin vain apuvälineen avulla tai pyörätuolilla. Voi olla täysin liikuntakyvytön. Hygienia ja siisteys Suoriutumistaso: tarvitsee avustamista tai ei pysty itse huolehtimaan hygienia-asioistaan (Toimi pisteet 0-50) Henkilö tarvitsee paljon avustamista peseytymiseen ja pukeutumiseen. Henkilön puhtaus ja siisteys ovat täysin avustavan henkilökunnan varassa Kodin askareet Suoriutumistaso: autettuna osallistuu tai on täysin autettava (Toimi pisteet 0-50) Omia taitoja ei juuri ole, mutta autettuna osallistuu monenlaisiin askareisiin tai pystyy vain seuraamaan muiden puuhia. Työkyky Suoriutumistaso: huono tai erittäin huono (Toimi pisteet 0-50) Pystyy työskentelemään lyhyitä jaksoja vahvasti ohjattuna. Ohjauksen sietokyky heikkoa. Ei kykene avustettunakaan juuri minkäänlaiseen toimintaan. Ihmissuhdetaidot, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki Suoriutumistaso: huono tai erittäin huono (Toimi pisteet 0-30) On puutteita ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoissa. Voi herättää muissa pelkoa tai torjuntaa. Ei osaa ottaa kontaktia toiseen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Ilmaisutaidot Suoriutumistaso: puutteelliset tai olemattomat (Toimi pisteet 0-30) Yksittäisiä sanoja, Ilmaisu epäselvää tai eriytymätöntä, tahdonilmaisua on vaikea saada yksiselitteisesti esille. Ei ole lainkaan toiselle ihmiselle kohdistettua ilmaisua Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen Suoriutumistaso: selviytyy vain jatkuvasti avustettuna tai täysin toisista riippuvainen (Toimi pisteet 0-40) Tarvitsee jatkuvaa avustamista terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimiseen, ei osaa aina ilmaista muutoksia olossaan, esim. sairastumista. Huolehditaan täysin toisten toimesta. Perusturvalautakunta päättää vahvistaa kehitysvammaisten asumispalveluiden palvelutasokuvaukset. Perusturvalautakunta päättää vahvistaa kehitysvammaisten asumispalveluiden palvelutasokuvaukset. Valmistelija/lisätiedot: perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE /08/2011 Ptltk Liite 1 Siiliset-yhteistoiminta-alueen palvelustrategia linjaa yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen suunnan, joka vuosittain vahvistettavassa järjestämissuunnitelmassa konkretisoidaan toimenpiteiksi strategisten kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi vuosittain vahvistetaan palvelusopimus, joka pohjautuu järjestämissuunnitelmaan. Perusturvatoimialan johtosäännön 5 kohta 2 mukaan perusturvalautakunta päättää järjestämissuunnitelman hyväksymisestä. Järjestämissuunnitelmassa kuvataan väestön palvelutarvetta indikaattoreiden ja tilastotietojen avulla, esitetään kuntien rahoituspohja ja palvelut sekä niiden järjestäminen alueellisesti. Järjestämissuunnitelma sisältää myös vuosittaisen palveluiden seurannan suunnitelman. Nyt päätettävänä oleva järjestämissuunnitelma on Siiliset-perusturvatoimialan kolmas. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2012 ja antaa sen Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskukselle tiedoksi. Järjestämissuunnitelmaan korjataan kohta kuulumaan seuraavasti: Palvelujen monipuolistamiseksi on otettu käyttöön myös päivähoidon palveluseteli ruuhkahuippujen tasaamiseen, jonka turvin perheet voivat hakeutua hoitoon mm Siilinjärvellä aloittaneeseen, yksityiseen 72-paikkaiseen päiväkoti Touhulaan. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, Liisa Väätäinen saapui kokoukseen 95 käsittelyn aikana klo 16:14. Ptltk 102 Liite 1 Perusturvalautakunta on hyväksynyt järjestämissuunnitelman 2012 kokouksessaan Järjestämissuunnitelmaa päivitetään lautakunnan päätösten mukaisesti. Järjestämissuunnitelmaan on tehty päätösten mukaiset muutokset kohtiin ja 5.2. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä missuunnitelman 2012 ja antaa sen Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskukselle tiedoksi. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta SIILISET-PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2011/PÄIVITYS 155/01.060/2011 Ptltk Liite 1 Perusturvatoimialan johtosäännön (kv ) mukaisesti Siiliset-perustur va lautakunta päättää palvelusopimuksesta. Vuosittain vah vis tet ta va pal ve lu sopi mus poh jau tuu vahvistettuun järjestämissuun ni tel maan (ptltk ) ja Siilinjärven kunnan talousarvioon (kv ). Perusturvalautakunta päättää liitteen mu kai sen Sii li set-pal ve lu so pi muk sen hyväksymistä vuodelle Perusturvalautakunta hyväksyi liitteen mukaisen sopimuksen siihen kokouk sessa teh dyin muu tok sin. Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, Ptltk 103 Liite 2 Perusturvatoimiala on esittänyt vuoden 2011 osalle muutostalousarviota kokouksissaan , ja Muutostalousarvio on yhteensä euroa. Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutostalousarvion , Maa ningan kunnanhallitus ja Nilsiän kaupunginvaltuustossa ja Maaningan kunnanvaltuusto päättää muutos talousarviosta kokouksessaan Palvelusopimus päivitetään Maaningan kunnanvaltuuston päätös huomioiden, jonka jälkeen perusturvalauta kunta päättää palvelusopimuksen 2011 hyväk symisestä. annetaan kokouksessa. Perusturva lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan, muutosbudjetin mukaisen pal ve lu so pi muksen vuodelle 2011 Siiliset- yhteistoiminta-alueelle. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta SIILISET -PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE /01.060/2012 Ptltk 104 Liite 3 Perusturvatoimialan johtosäännön (kv ) mukaisesti Siiliset-perusturvalautakunta päättää palvelussopimuksesta. Vuosittain vahvistettava palvelusopimus pohjaantuu vahvistettuun järjestämissuunnitelmaan ja Siilinjärven kunnan talousarvioon. Perusturvatoimiala on esittänyt vuoden 2011 osalle muutostalousarviota kokouksissaan , ja Muutostalousarvio on yhteensä euroa, mistä kohdentuu Siilinjärven kunnalle euroa, Maaningan kunnalle euroa ja Nilsiän kaupungille euroa. Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutostalousarvion , Maaningan kunnanhallitus ja Nilsiän kaupunginvaltuustossa ja Maaningan kunnanvaltuusto päättää muutostalousarviosta kokouksessaan Palvelusopimus hyväksytään Maaningan kunnanvaltuuston päätös huo mioi den, jonka jälkeen perusturvalauta kunta päättää palvelusopimuksen 2012 hy väk symisestä. annetaan kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen vuodelle 2012 Siiliset- yhteistoiminta-alueelle. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, puh

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLE Ptltk 105 Liite 4 Vuoden 2008 alussa voimaan astunut lastensuojelulaki (417 / 2007) velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojelusuunnitelman. Laki painottaa ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Siilinjärven, Maaningan ja Nilsiän strategiset tavoitteet ja kehittämishaasteet tuleville vuosille sisältävät paljon lasten- ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita, ja ne on kirjattu kehittämishaasteina ja -toimenpiteinä suunnitelmaan. Lastensuojelulain mukaan suunnitelman toteutumiseen ja arviointiin tulee olla suunnitelma. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Ehdotetut toimenpiteet sisältyvät osittain hallintokuntien toiminta- ja talousarviosuunnitelmiin seurantoineen. Muilta osin suunnitelma vastuista, seurannasta ja raportoinnista kirjataan hankesuunnitelmiin. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lastensuojelun sekä las ten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelman vuosille ja päättää esittää Siilinjärven kunnanhallitukselle ja-valtuustolle, Maaningan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle ja Nilsiän kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle lastensuojelun se kä lasten ja nuor ten hy vin voinnin suunnitelman hyväksymistä. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta JÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVÄT TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE /05.090/2011 Ptltk 106 Liite 5 Perusturvalautakunta päättää vuosittain jaettavista toiminta-avustuksista, joka tukee ja täydentää perusturvan toimialaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Vuoden 2012 avustukset maksetaan vuoden 2012 aikana syntyneistä kustannuksista. Avustusten ha ku aika päättyi elokuun loppuun. Hake muk sia saa pui yh teen sä 33, jois ta 32 kpl mää räaikaan mennessä. Toimin ta-avustus ta on haet tu yh teensä Siilinjärven kunnanvaltuusto on ja Nilsiän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille Maaningan kunnanvaltuusto kokoontuu päättämään 71 vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Vuonna 2012 avustuksiin on varattu yhteensä myönnettävistä avustuksista ja avustusten määrästä annetaan ko kouk ses sa. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset järjestöavustukset vuodelle Merkittiin pöytäkirjaan, että Liisa Väätäinen ilmoitti olevansa esteellinen MLL ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen asioiden osalta ja poistui ko kouksesta klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Raija Hassinen ilmoitti olevansa esteellinen Siilinjärven SPR asian käsittelyn osalta ja poistui kokouksesta klo Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta ATERIAMAKSUPERUSTEIDEN MUUTOS KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN JA TUETUN ASUMI- SEN YKSIKÖISSÄ Ptltk 107 Kehitysvammaisten erityshuollosta voidaan periä maksuja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain nojalla. Maksuttomia sosiaalipalveluja ovat tällöin kehitysvammaisten erityishuolto ja kuljetus erityishuollon palveluihin. Ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista voidaan periä asiakasmaksu. Ylläpitoon kuuluvat majoitus, ravinto ja muut vastaavat kulut. Alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito on lain mukaan maksutonta. Ylläpidon ja osittaisen ylläpidon käsitteitä ei ole tarkemmin määritelty kehitysvammalaissa eikä asiakasmaksulainsäädännössä. Kehitysvammaisten henkilöiden ateriapalvelun maksujen jakautumisesta on annettu KHO:n päätös /2/09, jossa todetaan, että ateriapalvelun tarpeen johtuessa asiakkaan kehitysvammasta eivät aterian valmistukseen liittyvät palvelut kuulu ylläpitoon, vaan ovat annettua maksutonta erityishuoltoa. Yhteistoiminta-alueella Siilisetin omissa asumisyksiköissä sekä ostopalveluissa on autetussa asumisessa 73 kehitysvammaista henkilöä ja tuetussa asumisessa 24 kehitysvammaista henkilöä. Ateriapalveluiden maksun muodostumisesta on syksyn aikana tehty kartoitus ja sen mukaan ravintokuluihin sisältyy 46,4-60 % aterianvalmistuskuluja. Autettuun asumiseen sisältyy säännöllinen auttaminen/avustaminen kaikissa tai lähes kaikissa arjen toiminnoissa ja henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Tuetun asumisen yksiköissä asumiseen sisältyy tuki ja ohjaus toimintoihin, jotka on määritelty hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja tuetussa asumisessa asiakas asuu lähes itsenäisesti. Muuttuneen laintulkinnan perusteella tulee muuttaa kehitysvammaisilta henkilöiltä perittävän ateriapalvelumaksun perusteita siten, että kehitysvammainen henkilö maksaa vain ateriapalvelun raaka-ainekulut ja aterian valmistuksesta aiheutuvat kulut ovat maksutonta erityishuoltoa, niiden ke hitysvammaisten henkilöiden kohdalla, joilla ateriapalvelun tarve johtuu kehitys vammasta. Perusturvalautakunta päättää, että autetun ja tuetun asumispalvelun kehitysvammaisilta asiakkailta, peritään alkaen ateriapalvelumaksuna aterian raaka-ainekustannukset, kun ateriapalvelun tarve johtuu kehitysvammasta. Valmistelija/lisätiedot: perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKASTUKSET VOI- MAAN LUKIEN JA PÄIVÄHOITOMAKSUJEN INDEKSITARKASTUKSET LU- KIEN Ptltk 108 Liite 6 Sosiaali- ja terveysministeriö on päivätyllä kuntainfolla (8a/2011) määritellyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutarkastukset voimaan ja päivähoitomaksujen indeksitarkistukset lukien. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu annetulla valtioneuvoston asetuk sella ja so siaali- ja terveysministeriön ilmoituksella (valtioneuvoston asetus sosi aali- ja tervey denhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 1147/2011, se kä sosi aali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkiste tuista sosiaali- ja ter veydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisai raanhoidon palve lusetelistä, 1148/2011). Muutokset tulevat voimaan , paitsi päivähoitoa koskevat tarkistukset alkaen. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ja ottaa käyttöön liitteen mukaiset indeksitarkistukset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin Siiliset -yhteistoimin ta-alu eel la alka maan muilta osin ja päi vä hoi to mak sujen indeksitarkas tus al kaen. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA 2012 Ptltk 109 Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut tiedotteessaan 9/2011 omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden korottamisesta indeksitarkistuksen johdosta lukien. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin on 1,253 ja vuodelle 2012 vahvistettu palkkakerroin on 1,291. Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden vähimmäismäärä on lukien 364,35 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 728,69 euroa kuukaudessa. Perusturvalautakunta on hyväksynyt Siiliset yhteistoiminta-alueelle yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet alkaen, jolloin perusturvalautakunta on vahvistanut tukiluokka 1. olevan 405 /kk, tukiluokka 2. ole van 560 /kk, tukiluokka 3. olevan 745 /kk ja erityistukiluokan olevan enintään 1275 /kk. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaisesti hoitopalkkion määrän tarkis tus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palk kion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2012 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 3,03 prosentin korotusta vuoteen 2011 verrattuna. Vuodelle 2012 omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden 1. tukiluokka on 417,27 /kk, 2. tukiluokka on 576,97 /kk, 3. tukiluokka on 767,57 /kk ja erityistukiluokka on enintään 1313,63 /kk. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Perusturvalautakunta on vahvistanut toimeksiantosopimuksella toteutettavan omaishoidontuen vapaapäivän hinnaksi 100,00 /vuorokausi alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen 9/2011 mukaisesti hoitopalkkioiden 3,03 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Vuodelle 2012 toimeksiantosopimuksella toteutettavan omaishoidontuen vapaapäivän hinta on 103,03 /vuorokausi. Perusturvalautakunta vahvistaa omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden korottamisen 3,03 prosenttia indeksitarkistuksesta johtuen alkaen siten, että omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden 1. tukiluokka on 417,27 /kk, 2. tukiluokka on 576,97 /kk, 3. tukiluokka on 767,57 /kk ja erityistukiluokka on enintään 1313,63 /kk ja toimeksiantosopimuksella toteutettavan omaishoidontuen vapaa päivän hinta on 103,03 /vuorokausi. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen, VANHUSTENHUOLLON PALVELU- KETJUN PAIKKATILANTEESTA AIHEUTUNUT ERIKOISSAIRAANHOIDON TARPEETON KÄYT- TÖ, RISUHARJUN LISÄHOITOPAIKKOJEN PURKAMINEN

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Ptltk Liite 14. Siiliset yhteistoiminta-alueella Siilinjärvi ikääntyy seuraavien vuosi kymme nien aikana voimakkaasti, mikä vaikuttaa ikääntyneiden palveluiden jär jestämiseen. Vanhukset ovat suurin palvelujen käyttäjä ryhmä asumispalveluiden ja kotipalveluiden lisäksi sekä perusterveyden huollossa että erikoissairaan hoidon useimmilla erikoisaloilla. Vanhusten pitkäaikaisen hoidon tavoit teissa, jär jestä misessä sekä palvelujen kehittämisessä on etsitty uusia organisaatiorakenne-, toimin ta- ja työn jakoratkaisuja palve lujärjestelmän tarpeisiin, joista useimmat ovat perustuneet resurssien tai organi saatioiden hallinnon muutokseen. Siiliset yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksessa on niukentuvien resurssien aikana ikääntyvien palvelut järjestetty tarkoituksenmukaisesti pyrkimällä turvaamaan hoidon hyvä laatu sekä toiminnan tarvitsema ammattitaidoltaan riittävä henkilöstö. Merkittävin rakennemuutos yhteistoiminta-alueella on ollut Siilinjärven ja Nilsiän vuodeosaston pienentyminen sekä vanhuspalveluiden intervalliyksikön käynnistyminen Siilinjärven vuodeosaston paikkamäärä pienentyi paikasta 38 paikkaan eli kahdeksalla paikalla ja Nilsiän vuodeosasto on vuoden 2010 aikana pienentynyt 30 paikasta 25 paikkaan eli viidellä paikalla. Vanhuspalveluiden intervalliyksikkö on vähentänyt muutaman vuoden aikana palvelukeskus Risuharjusta kahdeksan pitkäaikaishoidon paikkaa, joista kolme on vähentynyt vuoden 2010 aikana. Näkyvä panostus ikääntyneiden pitkäaikaishoitoon on ollut myös Siilinjärven 15 tehostetun palveluasumisen lisäpaikan ostaminen vuoden 2010 aikana, joka on korvannut sairaalahoidon ja laitoshoidon paikkojen vähenemistä, ja Maaningan 3 tehostetun palveluasumisen lisäpaikan ostaminen kesäkuussa 2010 lähtien sekä vanhuspalveluiden resurssien vahvistaminen kolmella työntekijällä sekä kotihoitoon että intervalliyksikköön. Väestön ikärakenteen muutoksesta johtuvaa lisäpaikkatarvetta (5 paikkaa /vuosi) ei Siilinjärvelle voitu budjetoida vuodelle Vanhuspalveluiden rakenne ja mitoitus suhteessa valtakunnalliseen laatusuositukseen sekä kehitys on esitetty tarkemmin liitteessä. Toisessa liitteessä on kuvattu vanhusten SAS-työryhmän sijoituksia vuoden 2010 aikana. Elokuusta 2010 lähtien erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö on lähtenyt huomattavaan kasvuun. Elokuussa 2010 kertyi erikoissairaanhoidossa 76 tarpeetonta hoitopäivää, kun aikaisempina vuosina kertymä on ollut 27 hoitopäivästä 60 hoitopäivään. Syyskuussa 2010 kertyi erikoissairaanhoidossa 270 tarpeetonta hoitopäivää, kun vastaavasti aikaisempina vuosina kertymä on ollut 9 hoitopäivästä 46 hoitopäivään. Vastaavasti mennessä erikoissairaanhoitoon on kertynyt 82 tarpeetonta hoitopäivää Siilinjärveläisistä ja Maaninkalaisista. Aikaisempina vuosina lokakuun kertymä Siilinjärven ja Maaningan alueella on ollut erikoissairaanhoidossa 1 hoitopäivästä 34 hoitopäivään. Mikäli erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö jatkuu syyskuun ja lokakuun alkupuolen tilanteen mukaisena, niin siitä kertyy vuoden loppuun mennessä noin lasku yhteistoiminta-alueen kunnille. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön vaikuttaa Siiliset yhteistoiminta-alueen vuodeosastojen kuormitus pitkäaikaishoidon päätöksellä olevista ikääntyneistä, jotka jonottavat vanhuspalveluiden jatkuvaan ja pysyvään ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa antavaan asumispalvelupaikkaan. Siilinjärven vuodeosastolla on tällä hetkellä 8 potilasta pitkäaikaishoidon päätöksellä. Vastaavasti vanhuspalveluissa kaikki yhteistoiminta-alueen asumispalvelupaikat

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta ovat täytettynä täysi määräisenä. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön tulee vaikuttaa välittömästi, sillä tilanne on kestämätön ikääntyneiden palveluiden järjestämisen inhimillisestä, vaikuttavasta ja taloudellisesta näkökulmasta. Kunnilla on palveluiden järjestämisvelvoite vaikkakaan ikääntyneellä ei ole subjektiivista oikeutta palvelujen saamiseen vaan kunta voi käyttää tarveharkintaa vanhuspalvelujen kohdentamispäätöksissään. Kunnat voivat täyttää palveluiden järjestämisvelvollisuutensa tuottamalla palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai muilta tuottajilta hankkimalla. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön voidaan vaikuttaa ostamalla yksityisiltä lääkäriasemilta tilapäisesti vuodeosastohoitoa (tarjolla olisi palvelua Cordialta /Lasaretilta). Yksityiset lääkäriasemat tarjoavat tilapäistä vuodeosastohoitoa euron vuorokausihintaan. Kuukausitasolla yhden tilapäisen vuodeosaston paikan hinnaksi tulee euroa, jolloin kuuden tilapäisen vuodeosaston paikka maksaisi kuukaudessa euroa. Vuositasolla kustannukseksi muodostuu euroa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön voidaan vaikuttaa ostamalla yksityiseltä kuusi tehostetun palveluasumisen paikkaa. Kustannuksiltaan yksi ostettu tehostetun palveluasumisen paikka on keskimääräisesti kuukaudessa, jolloin kuusi paikkaa maksaisi euroa kuukaudessa ja vuositasolla euroa. Näistä paikoista kustannukset kohdentuvat Siilinjärvelle. Vaihtoehtona oman tehostetun palveluasumisen lisääminen ei ole mahdollista, koska kaikki paikat ovat täynnä. Oman tehostetun palveluasumisen hintojen keskiarvo nykyisel lä hen ki lös tömitoituksella on 85,61 euroa/pvä eli kuuden paikan kuukausikustan nuk sena euroa ja vuosikustannuksena euroa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön voidaan vaikuttaa myös omien palveluiden joustolla siellä, missä se tilojen puolesta on mahdollista (esim. omassa laitoshoidossa) lisäämällä määräaikaisesti asti kuusi hoitopaikkaa ja palkkaamalla kolme työntekijää. Tästä kustannuksia aiheutuu henkilöstömenojen verran eli vuositasolla noin Edellä mainitun pituisen määräajan on arvioitu olevan tarpeen, koska pätevien työntekijöiden palkkaaminen lyhyemmäksi ajaksi on epärealistista. Järjestely korvaisi vastaavan hoitopaikkamäärän verran ensi vuodelle suunniteltuja tehostetun palveluasumisen lisäpaikkoja. Liikelaitoksella ei ole osoittaa kustannuksiin katetta liikelaitoksen sisältä, mutta ilman ratkaisua aiheutumassa olevan ylimääräisen erikoissairaanhoidon kustannuksista kuluu vain pieni osa ehdotetun ratkaisun rahoittamiseen. Toimenpiteellä ehkäistään erikoissairaanhoidon turha paikkapulasta johtuva käyttö. Perusturvalautakunta päättää, että erikoissairaanhoidon tarpeettoman käytön ehkäisemiseksi lisätään liikelaitoksen omana tuotantona kuusi hoi topaikkaa määräaikaisella järjestelyllä. Määräaikai sesta järjestelystä kuluvana vuonna aiheutuva lisäkustannus huomioidaan loppuvuoden määrä rahaseurannassa ja järjestely huomioi daan liikelaitoksen vuoden 2011 ta lousar viossa. Lisätietoja antaa vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Kati Kantanen Ptltk 110 Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, että eri-

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta koissairaanhoidon tarpeettoman käytön ehkäisemiseksi Liikelaitos Siiliset- peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluihin lisätään omaan tuotantoon määräaikaisesti kuusi hoitopaikkaa asti, jotka korvaavat viisi yksityisen tehostetun palveluasumisen ostopaikkaa. Nämä kuusi hoitopaikkaa sijoittuivat asumispalveluiden vanhainkoti Risuharjun Iltatähden yksikköön. Lisähoitopaikkojen johdosta yksikön henkilöstöä vahvistettiin mää rä ai kai sesti kolmella lähihoitajalla, joiden työsuhde on päättymässä Määräaikaisen kuuden hoitopaikan lisäyksen myötä työterveyshuolto ja ympäristötarkastaja olivat tehneet Iltatähden -yksikköön valvontatarkastuksen. Ympäristö tarkastajan tarkastuspöytäkirjassa on maininta, että terveydensuojeluviranomai nen hyväksyy järjestelyn väliaikaisena suunnitellun määräajan, mutta ei pysyvä nä järjestelynä. Työterveyshuollon muistiossa on huomioitu yksikön tilojen ahtau desta, henkilöstöresurssien riittävyydestä ja kuormituksesta mahdollisesti lisään tyvä henkilöstön psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen. Työterveyshuollon näke myksen mukaan järjestely saattaa lisätä työuupumusta sekä tuki- ja liikuntaelin oireilua. Palvelukeskus Risuharjun henkilöstön sairauslomat ovat kasvaneet vuo den 2011 aikana noin 9 päivää/vakituinen työntekijä. Kuuden lisähoitopaikan määräaikaisjärjestely on umpeutumassa paikkojen ollessa täy si määräisesti käytössä. Vanhuspalveluissa on tehty valmisteluja li sähoi topaik kojen purkamiseksi kartoittamalla Siilinjärven asumispalveluyksiköi den asukkaita ja hei dän mahdollisuuttaan siirtyä vuoden alusta yksityisen tehos tetun palvelu asumi sen piiriin. Kartoituksen lähtökohtana on ollut lisähenkilöstön palkkaukseen käytetty määräraha, jolla pystytään ostamaan yksityisestä tehostetun palveluasumisen yksiköstä kolmelle ikääntyneelle ympärivuorokautinen hoiva ja hoito. Vanhuspal veluiden asumispalveluiden Risuharjun palvelukeskuksesta on kolme ikääntynyt tä ilmoittanut olevansa valmiita siirtymään Vetrea Terveys Oy:n Siilinjärven hoito kotiin, joka aukeaa Siirtyjien tilalle saadaan purettua Iltatähden yksi köstä kolme lisähoitopaikkaa. Jäljelle jäävät kolme lisähoitopaikkaa muutetaan vanhainkotiyksiköihin (Muistolaan, Sointulaan ja Iltatähteen) ylipaikoiksi siten, et tä ne poistuvat luonnollisen poistuman kautta. Yhden ylipaikan sijoittuminen ku hunkin yksikköön ei edellytä määräaikaisen henkilökunnan työsopimusten jatka mista. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden talousarviossa 2012 on varauduttu määräaikaisten hoitopaikkojen purkamiseen. Perusturvalautakunta päättää, että vanhuspalveluiden asumispalveluiden Risuharjun yksikön kuusi lisähoitopaikkaa puretaan vuoden 2012 alusta siten, että kol melle Risuhar jun asukkaalle ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta tehostetun palveluasumi sen paikka ja kolme asukasta hoidetaan ylipaikoilla Risuharjun yksi köissä. Merkittiin pöytäkirjaan, että Arja Kekoni ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajak si. Pykälän esittelijänä toimi vs. hyvinvointisuunnittelija Henna Räsänen. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen, VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUITA TUOTTANEEN YRITYKSEN KONKURSSISTA AIHEUTUVAT MÄÄRÄAIKAISET JÄRJESTELYT Ptltk 111 Vanhuspalveluiden asumispalveluita tuottanut yritys on asetettu Pohjois-Savon

21 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta kä rä jäoi keu den pää tök sellä kon kurs siin Asianajaja on mää rätty konkurssi pe sän hoita jaksi. Siilinjärven kunta on hank kinut asumis pal veluja yrityksen yh teensä kuudelle Siilinjärven kunnan asuk kaalle, jot ka asu vat täl lä het kel lä yhtiön toimitiloissa. Konkurssipesä on esittänyt Siilinjärven kunnalle väliaikaiseksi rat kaisuksi Siilinjär ven kunnan maksusitoumuksella olevil le asukkaille seuraavaa: Siilinjärven kunnan ja yrityksen välinen sopi mus asumispalvelui den hankinnasta kat so taan konkurssin myötä purkaantu neek si ja Siilinjär ven kun ta ottaa asuk kaansa omalle vas tuulleen Asukkaat jäävät yrityksen vuokra tiloihin ja Sii linjärven kunta ostaa os topalveluna kon kurssipesältä hoitoon tar vit tavan henkilö kunnan ja vuokraa toi mitilat (sis. sähkö, vesi, puhelin) Siilinjär ven kunnan ja yrityksen en tiseen asu mispalvelusopimukseen rinnastet tavalla hinnalla Ateriapalvelut Siilinjärven kunta ostaa yrityksen entiseltä yrittäjältä Konkurssi pesä toimii ainoastaan ostopalve luiden tuot tajana ja kunta vastaa tosi asialli sesti hoidosta Perusturvajohtaja, Liikelaitoksen johtaja ja vanhuspalveluiden tulosalue joh taja ovat hyväksyneet konkurssipesän väliaikaisen ratkai sun ajalle Yrityksen entinen yrittäjä ehdotti, että he hoitaisivat yrityksen ti loissa Sii lin jär ven kun nan maksusitoumuksella olevia asukkai ta Perhekoti Kaihon toimitiloissa. Yri tyk sen kon kurs si pe sänhoitajalla ei ollut yrit tä jän eh do tusta vas taan es tet tä. Liikelaitos Siili set-pe rus palvelukeskuksen van hus pal ve luista vastaa va vi ran haltija edel lytti yrittä jää sel vit tämään Perhekoti Kai hon toi mi lupaa aluehal linto vi rastosta. Yrit täjän sel vi tyksen mu kaisesti aluehallinto vi rasto on suh tautunut eh do tukseen kiel tei sesti. Asiasta tu lisi tehdä erillinen hake mus ja sel vi tykset tilan tees ta, jo ka on yrit täjälle kohtuuton rasite suhteessa toimi luvan mää räaikaan ja yhtä ai kaisesti kon kurssi selvittelyn ohessa. Yrityksen en tinen yrittäjä on il moitta nut vanhuspalve luiden tulos aluejohta jalle säh köpos titse, että asukkai den tavarat saa vat jäädä yrityksen tiloi hin odotta maan toi seen yksityi seen hoito ko tiin muuttamista, mutta asukkai den hoito ja hoi va on Siilinjär ven kun nan järjestet tävä. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden kotiutushoitajat ovat selvittäneet yrityksen asukkaiden mahdollisuutta siirtyä yksityi sen palve lun tuot tajan pal veluiden piiriin. Kah den viikon määräaikaisjärjestelynä Siilinjärven kun nan maksu si toumuksella olleet yrityksen kuusi asukasta sijoite taan Sii lin jär ven asumis pal ve luiden palvelu keskus Risuharjuun kriisisijoitukse na siten, et tä asuk kaat ovat yli paikoilla. Sijoituk sen ajaksi Risuharjuun palka taan lisäre surssia siten, että yö hoitoon lisä tään yksi hoitaja ja sekä aamu- että ilta vuoroon yksi hoi taja. Työnteki jöi den palk ka kus tannukset katetaan kyseisten asukkaiden yksityi sen te hostetun palveluasu mi sen ostorahoista. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi yrityksen konkurssipesän väli aikaisen rat kai sun ja hyväksyy vanhuspalveluiden Risuharjun yksikön määräai kaiset ylipaikat ajalle yrityksen konkurssista ai heutuneen tilan teen joh dosta.

22 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen,

23 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VANHUSPALVELUIDEN SAS-TOIMINTA Ptltk 112 Perusturvalautakunta on pyytänyt aukaisemaan Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden SAS-toimintaa joulukuun 2011 lautakunnan kokoukseen. Perusturvalautakunta on pyytänyt selvitystä SAS toiminnan tavoitteista, toiminnasta ja päätöksen teosta. SAS- (suunnittele-arvioi-sijoita) työryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ikääntyneiden palvelujen käyttöä sekä avo- että laitoshoidossa. SAS-työryhmä arvioi hoitopaikan tarpeen tehdyn selvityksen ja kokonaistilanteen perusteella käytettävissä olevien resurssien puitteissa sekä kirjaa jonottavat asiakkaat ja ylläpitää jonotilannetta. SAS toiminnan tavoitteena on selvittää ensi sijaisesti avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä sekä löytää tar koituksenmukainen hoitopaikka tehostetusta palveluasumisesta tai vanhainko dista. Palveluiden ja hoitopaikan priorisoinnissa käytetään ohjaavana mittarina Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluissa käytössä olevaa asiakkaan toimintakykyä mittaavaa RaVa-indeksiä ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin MMSE- (mini-mental state examination) testiä. Sas-työryhmä päättää puheenjohtajan johdolla Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden säännöllisestä lyhytaikaishoidosta, asumispalvelusijoituksista sekä tarvittaessa palveluiden päättämisestä ja tukipal veluiden myöntämisestä. SAS-työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja. Muut jäsenet ovat vanhuspalveluiden kotiutushoitajat, lyhytaikaishoidon edustaja, sairaalapalveluiden edustaja ja kotihoidon edustus. Lisäksi SAS-työ ryh mä käyt tää asian tuntijoina geriatria, omalääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä. SAS-työ ryhmä ko koontuu joka toinen viikko, jolloin työryhmässä käsitellään saa puneet ja/tai ak ti voituneet hakemukset ja vapautuneet paikat. Työryhmän kokouksista tehdään pöytäkirja, joka on tallennettuna yhteiselle levypalvelualueelle. Levypal velualueel le on käyttöoikeus kaikilla ikääntyneiden hoivaan ja hoitoon osallistuvil la liikelai toksen työntekijöillä. Yhteistoiminta-alueen ikääntyneen palveluihin hakeutuminen käynnistyy ottamalla yhteyttä joko ohjauspalveluiden palveluohjaajiin tai kotiutushoitajiin tai oman alueen kotihoidon sairaanhoitajaan, jos ikääntynyt on säännöllisen kotihoidon piirissä. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen työntekijä täyttää asiakkaan kanssa yhteistyössä SAS-hakemuksen, joka ohjataan SAS yhdyshenkilönä toimivalle kotiutushoitajalle. Kotiutushoitaja tuo uuden hakemuksen SAS työryhmän käsiteltäväksi. Työryhmä arvioi hakemuksen perusturvalautakunnan vahvistamien kri tee rien mukaisesti. Arvioinnissa tarkastellaan myös, että kotihoidon palvelut ovat käytössä eikä niitä ole enää mahdollisuutta lisätä kotona asumisen mahdollistamiseksi. Kriteerien täyt tyes sä ha ke mus ase te taan si joi tus lis tal le so pivaksi ar vioi tuun hoitomuotoon. Sijoituslistalla olevien ikääntyneiden hakemus käsitellään SAS-työryhmässä uu delleen tilanteen muuttuessa. Aloitteen hakemuksen uudelleen käsittelylle voi tehdä ikääntynyt itse, omaiset tai peruspalvelukeskuksen työntekijä. Sijoituslistalla oleville tar jo taan va pau tu nut ta hoi topaikkaa huomioiden kokonaisvaltaisesti ikääntyneen elämäntilanne ja kiireelli syys. Kiireellisessä sijoituksessa korostuu yhteistyö vanhuspalveluiden asumis palvel luiden, ko ti pal veluiden ja sai-

24 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta raalapalveluiden kanssa. Pääsääntöisesti kii reellisissä si joi tuk sissa toimintatapaan vaikuttaa asiakkaan toimintakyky, voima varat ja hoi to pai kan tarkoituksenmukai suus. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden SAS työryhmän toiminnasta. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen,

25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Ptltk 113 Siilinjärven kunta Tiedote, Siiliset -yhteistoimintasopimuksen purkaminen Liikelaitos Siiliset Peruspalvelukeskus Palvelusetelin käyttö- ja maksuseuranta alkaen Kotihoidontuen kuntalisä - tilastoja Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 2011 Nilsiän kaupunki Perusturvatoimialan muutokset vuoden 2011 talousarvioon, kv Siiliset-yhteistoiminta-alueen sopimuksen irtisanominen, kv Perusturvajohtaja Kuntalaisen ääni - asiakasnäkökulma stretegisissa suunnitelmissa Case - lastensuojelusuunnitelma Siiliset -alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien ja päivähoitomaksujen indeksitarkistukset lukien Kuntainfo 7/2011: Toimeentulotuki lukien, Kuntainfo 8a/2011: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien ja päivähoitomaksujen indeksitarkistukset lukien, Kuntainfo 9/2011: Laki yksityisestä sosiaalipalveluista voimaan Kuntainfo 12/2011: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2012, Itä-Suomen aluehallintovirasto Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen, päätös Terveydenhuollon luvan muutos; uusien toimipaikkojen hyväksyminen ja palvelualan korjaus, päätös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimeentulotuki 2010, 43/2011 Valtiontalouden tarkastusvirasto Rintamaveteraanien kuntoutus (projektinumero 20178), muistio Juankosken kaupunki Hevoshaan toimintakeskuksen hinnanmuutosilmoitus, Hopeakoti Onni ja Olga Oy Vuorokausihinta asumispalveluissa 2012 Vaalijalan kuntayhtymä Suoritteiden yksikköhintojen vahvistaminen, hallituksen pöytäkirja

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen jatkaminen ja aterioiden kuljetuksen kilpailuttaminen

Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen jatkaminen ja aterioiden kuljetuksen kilpailuttaminen Liperin sosiaali- ja 27 31.03.2015 terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja 45 26.05.2015 terveyslautakunta Kunnanhallitus 97 01.06.2015 Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340 Sivistyslautakunta 16 01.06.2015 Sivistyslautakunta 12 21.06.2016 Sivistyslautakunta 6 29.08.2017 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvojen tarkistus 1.8.2015 lukien / Varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981.

Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Sosiaali- ja terveyslautakunta 122 10.12.2014 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2015 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Omaishoidon tuen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA Perusturvalautakunta 59 13.10.2010 Perusturvalautakunta 56 05.10.2011 LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA PETUL 59 Ikääntyvien palveluissa on edessä

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja, puh. 040 779 3981

Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja, puh. 040 779 3981 Sosiaali- ja terveyslautakunta 55 20.05.2015 Lisäselvitys omaishoidon tuesta kaupunginvaltuustolle Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik kö (Jämsän Terveys Oy), puh. 040 712 2613.

Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik kö (Jämsän Terveys Oy), puh. 040 712 2613. Sosiaali- ja terveyslautakunta 99 16.12.2015 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2016 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Kokousaika kello 16:15-16:42

Kokousaika kello 16:15-16:42 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 06.03.2017 kello 16:15-16:42 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo (os. Kasurilantie 1), kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot