Kokousaika kello 16:23-18:32

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 21.12.2011 kello 16:23-18:32"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Kokousaika kello 16:23-18:32 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, KH:n huone Asiat Otsikko Sivu 99 MAKSUTTOMAN ESIOPETUSKULJETUKSEN KILOMETRIMÄÄRÄN YH- DENMUKAISTAMINEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA ALKAEN 100 VARHAISKASVATUSPALVELUISSA NOUDATETTAVIA KÄYTÄNTÖJÄ KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUTA- SOKUVAUKSET 102 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE SIILISET-PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUS- PALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2011/PÄIVITYS 104 SIILISET -PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUS- PALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALU- EELLE 106 JÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVÄT TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODEL- LE ATERIAMAKSUPERUSTEIDEN MUUTOS KEHITYSVAMMAISTEN AUTE- TUN JA TUETUN ASUMISEN YKSIKÖISSÄ 108 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN INDEKSI- TARKASTUKSET VOIMAAN LUKIEN JA PÄIVÄHOITOMAKSU- JEN INDEKSITARKASTUKSET LUKIEN 109 OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA VANHUSTENHUOLLON PALVELUKETJUN PAIKKATILANTEESTA AI- HEUTUNUT ERIKOISSAIRAANHOIDON TARPEETON KÄYTTÖ, RISU- HARJUN LISÄHOITOPAIKKOJEN PURKAMINEN 111 VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUITA TUOTTANEEN YRITYK- SEN KONKURSSISTA AIHEUTUVAT MÄÄRÄAIKAISET JÄRJESTELYT 112 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VANHUSPALVE- LUIDEN SAS-TOIMINTA 113 TIETOON SAATETTAVAT ASIAT SOSIAALIHUOLTO- JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJE- TUSPALVELUIDEN SOPIMUSKAUDEN JATKAMINEN 115 VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KUL- JETUSPALVELUIDEN KILPAILUTUKSEN VALMISTELUN KÄYNNISTY- MINEN 116 PALVELUTALO AKULIINAN ASUKKAIDEN JA OMAISTEN KIRJEET PE- RUSTURVALAUTAKUNNALLE

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/2011 2

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aallosvirta Veijo jäsen Asikainen Ritva jäsen Hassinen Raija jäsen Oli esteellinen 106 Siilinjärven SPR asian käsittelyn osalta ja poistui kokouksesta klo Korhonen Raimo jäsen Nurmi Aila jäsen Nykänen Erkko jäsen/puheenjohtaja Parviainen Marjatta jäsen Pitkänen Jorma jäsen/varapuheenjohtaja Solehmainen Matti jäsen Väätäinen Liisa jäsen Oli esteelinen 106 MLL ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen asioiden osalta ja poistui kokouksesta klo Kekoni Arja esittelijä Oli esteellinen pykälän 110 asian osalta ja poistui kokouksesta klo Räsänen Henna pöytäkirjanpitäjä Ojala Kari Siilinjärven KH:n edustaja Lyytinen Eeva-Liisa asiantuntija Oli läsnä 100 esittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa klo Poissa Pääkkönen Auli jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa otettiin yksi lisäasia, joka käsiteltiin en nen 114 pykälää. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Nurmi ja Marjatta Parviainen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkko Nykänen Henna Räsänen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Aila Nurmi pöytäkirjanpitäjä Marjatta Parviainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo, Kasurilantie 1, kirjaamo PIDETTY YLEISESTI

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ NÄHTÄVÄNÄ perusturvajohtaja Arja Kekoni virka-ase ma allekirjoitus Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32, neuvonta perusturvajohtaja virka-asema Arja Kekoni allekirjoitus Nilsiän kaupungintalo, Nilsiäntie 78, palvelupiste, perusturvajohtaja virka-asema Arja Kekoni allekirjoitus

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta MAKSUTTOMAN ESIOPETUSKULJETUKSEN KILOMETRIMÄÄRÄN YHDENMUKAISTAMINEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA ALKAEN 5/08.180/2012 Ptltk 99 Perusopetuslain 32 : ssä todetaan, että "Jos esiopetusta saavan oppilaan mat ka kotoa esi opetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esi opetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suo raan esiopetuk seen tai päi vähoidosta esi opetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivä hoitoon. Esiopetusta saaval la oppi laalla on oikeus mak sutto maan kuljetukseen myös silloin, kun edel lä tarkoi tettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodos tuu oppi laalle lii an vai keaksi, ra sitta vaksi tai vaaralliseksi. " Siilinjärvellä on maksuttoman esiopetuskuljetuksen osalta noudatettu lain mu kaista viiden ki lo metrin matkaa, Maaningalla ja Nilsiässä maksuttoman esiope tuskuljetuksen raja on ollut 3 km. Yhteistoiminta-alueella on ollut mahdollista kahden ensimmäisen toimintavuoden ajan olla käytössä eri kun tien asuk kail le eri perustein määräytyviä etuja. Kolman nen toiminta vuoden alusta perusteet tulisi yh den mu kais taa tai mikä li jokin kunta haluaa myöntää asukkailleen pa rempia etuja, kunta vastaa kus tan nuk sista eikä niitä makseta peruspalvelu keskuksen budjetista. Maaningan kunnanjoh taja ja Nil siän si vistys toi men johtaja ovat sähköpostitse il moittaneet molem pien kuntien haluavan säi lyttää edel leen 3 kilometrin matkan rajana mak suttomalle esiopetuskuljetuk selle. Perusturvalautakunta päättää, että 1. Siiliset yhteistoiminta-alueella maksuttoman esi ope tus kul je tuk sen ki lo met rimää räk si hy väk sy tään lain mu kai nen 5 kilometriä alkaen. 2. siir tää esi opetuskuljetuksen kilo metrimäärän määrittämisen Maa nin gan kunnanhallituksen ja Nilsiän kaupunginhallituksen päätettäväksi, jos kunnat ha luavat muut taa yh te näistä hyväk syttyä kilometrimää rää, 5 kilometriä. Valmisteli ja/lisätiedot: var hais kas va tus pal ve lui den tu los alue joh ta ja Ee va-lii sa Lyy ti nen,

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta VARHAISKASVATUSPALVELUISSA NOUDATETTAVIA KÄYTÄNTÖJÄ Ptltk 100 1) maksuvapautuksen myöntämistä perheille, jotka itsejärjestävät lastensa hoidon koulujen talvi- ja syyslomien ( viikko 10 ja viikko 42) aikana sekä erikseen pää tettävänä joulun ai kana. Esityksen pe rusteluna on vanhemmilta tulleet toiveet sekä työntekijöiden vuosilomien keskit tä minen sa moil le lo ma vii- taisiin vä hentää si jais ten käyttöä. koil le, jol loin voi- Varhaiskasvatuspalvelujen tulosaluejohtaja esittää seuraavien toimintaperiaattei den käyttöönottoa varhaiskasvatuspalveluihin: 2) Päiväkotihoidon hoitopaikkatakuun käyttöönotto tilanteissa jolloin lapsen päivähoidon tarve lop puu vanhemman työttömyyden, lomautuksen, äitiys- ja vanhempainrahakauden tai hoitovapaan vuok si ja perhe luopuu päiväkotipaikasta vähin tään neljän kuu kauden ajaksi, päivä hoito sitoutuu järjestämään uudelleen hoito paikan samasta päiväkodista seuraa van toimintakauden elo kuun alusta lukien. Tällä hetkellä edellä mainituissa tilan teissa lapsia pidetään hoidossa sen vuoksi, kun halutaan varmistaa va pai den jäl keen sama hoitopaikka. 3) alkaen ostopäivien määrät olisivat 10,15 ja 20 päivää kuukau dessa nykyisten 12,16 ja 20 sijaan. Ostopäiviä käyttävät perheet, jotka eivät vuorotyön tai opiskelun vuoksi tarvitse koko kuukau den hoitoa. Esi tyk sen mu kai set ostopäivät ovat käytössä mm. Kuo pios sa. Kun nat voivat itse päättää ostopäivien määrän. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuspalvelujen tulosaluejohtajan esityksen varhaiskasvatuspalveluissa noudatettavista käytännöistä kohtien 1 ja 2 osalta ja kohdan 3 osalta alkaen. Varhaiskasvatuspalveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen oli läsnä asian esittelyn ajan ja poistui klo Valmistelija/li sätiedot: varhaiskasvatuspalveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen,

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASUMISPALVELUIDEN PALVELUTASOKUVAUKSET Ptltk 101 Perusturvalautakunta määrittää palvelutasomääritykset ja - kriteerit, joiden perusteella Liikelaitos Sii liset-peruspalvelukeskus antaa palveluja. Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään hänen yksilöllisen tarpeensa mukaiset asumispalvelut. Kehitysvammainen henkilö on oikeutettu saamaan tarvitsemansa asumispalvelut kehitysvammalain perusteella, kuitenkin siten, että henkilö maksaa itse asumisesta koituvat normaalit menot. Asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, hoidon ja ohjauksen tarve päivittäisessä elämässä. Palvelut voidaan toteuttaa erilaisissa asumispalveluyksiköissä, ryhmäkodeissa, palvelutaloissa, perhehoitona ja laitoshoitona. Siilisetissä kehitysvammaiset asumispalveluita tarvitsevat henkilöt ohjautuvat tuettuun tai autettuun asumiseen arvioidun palvelutarpeen mukaisesti. Asumispalveluita tuotetaan Siilisetin omana toimintana sekä hankitaan kuntayhtymältä, säätiöil tä, yksityisiltä palvelutuottajilta ja toimeksiantosopimuksella perhehoitajilta. Yh teistoiminta-alueella on kehitysvammaisia asiakkaita erimuotoisissa asumispal veluissa noin 110 henkilöä ja palvelutarve on kasvamassa. Kehitysvammaisten asiakkaiden terveyden ja toimintakyvyn arviointi on perustana asumispalveluille. Palvelutasokuvauksia tarkastelemalla voidaan arvioida asiakkaan tarvitseman asumispalvelun tason. Toimi -menetelmän avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus vammaisen henkilön psykososiaalisen toimintakyvyn eri puolista ja tunnistetaan toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset. Toimintakyvyn vahvuudet kertovat voimavaroista mielekkääksi koettuun elämään. Toimintakyvyn rajoitukset auttavat tunnistamaan toimintoja, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee apua tai tukea. Palveluiden käyttäjä on tässä tarkastelussa itse aktiivisesti mukana. TOIMIn ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne vammaispalveluiden asiakkaat, joilla on kehitysvamma. TOIMIn avulla voidaan laatia kuvaus myös muilla tavoin vammaisten henkilöiden toimintakyvystä - ainakin niiden, joilla on puhevamma tai keskushermoston sairaus tai vamma. Menetelmää voidaan tietyissä tapauksissa käyttää myös mielenterveyskuntoutujien tuen ja palveluiden tarpeen jäsentämiseen. TOIMI soveltuu psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen yläkouluiästä, viimeistään peruskoulun päättövaiheesta lähtien. Tarkoituksenmukaista asumismuotoa selvitettäessä käytetään tukena TOIMI-toimintakyvyn arviointia. TOIMI-toimintakyvyn arviointiasteikko sisältää seuraavat osa-alueet: ilmaisutaidot, tarkkaavai suus ja toiminnanohjaus, välineelliset taidot, sosiaalinen tilannetaju, ihmissuhde taidot, empatiakyky, itseluottamus, fyysinen toimintakyky, hygienia ja siisteys, ko din askareet, työkyky, ympäristössä liikkuminen, omasta terveydestä huolehtimi nen, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki, stressin ja ahdistuneisuuden käsittely ja mieliala. Palvelutasokuvaukset tuettuun asumiseen ja autettuun asumiseen ovat seuraa-

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta vat: 1. TUETTU ASUMINEN Tuettu asuminen mahdollistaa kehitysvammaisen henkilön itsenäisen toiminnan. Tuettu asunto voi olla vuokra-asunto tai asiakkaan oma. Tuettuun asumiseen voidaan siirtyä portaittain kotoa tai asumisvalmennuksen kautta. Henkilöt, joilla on lievä kehitysvamma ja jotka kykenevät melko itsenäiseen elämään, voivat asua tuetussa asunnossa. Tuetussa asumisessa asukas huolehtii lähes itsenäisesti asunnon päivittäisestä kunnossapidosta ja siivouksesta. Asukas pystyy myös huolehtimaan ruokailustaan ja ostoksista, mutta saattaa tarvita suunnitteluapua sekä tukea raha-asioissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. Fyysinen toimintakyky ja liikkuminen Suoriutumistaso: sujuu melko hyvin tai sujuu hyvin (Toimi pisteet ) Liikkuminen on tavallisissa tilanteissa normaalin näköistä. Kotipaikkakunnan tutuilla alueilla liikkuu omatoimisesti. Liikkuminen voi olla varovaista ja kömpelöä. Hygienia ja siisteys Suoriutumistaso: melko siisti tai siisti (Toimi pisteet ) Hoitaa puhtautensa ja ulkoasunsa pääsääntöisesti hyvin. Toisinaan voi tarvita muistuttamista. Kodin askareet Suoriutumistaso: selviytyy itse kohtalaisesti tai hyvin (Toimi pisteet ) Selviytyy kodinhoidosta kohtalaisesti, voi tarvita muistuttamista ja ohjausta. Työkyky Suoriutumistaso: melko hyvä tai hyvä (Toimi pisteet ) Asenne työhön ja työyhteisöön on hyvä, tarvitsee selkeät ja samana pysyvät työtehtävät. Hallitsee omat työtehtävänsä hyvin ja kykenee oppimaan myös uusia. Ihmissuhdetaidot, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki Suoriutumistaso: melko hyvä tai hyvä ( Toimi pisteet ) Henkilön vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on yleensä sellaista kuin pitääkin, uusissa tilanteissa tai vieraiden ihmisten kanssa voi joskus käyttäytyä hieman hämmentävästi. Ilmaisutaidot. Päällisin puolin myönteiset suhteet lähipiirin ihmisiin, voi kaivata esim. seurustelukumppania tai sellaista ihmistä, jolta saa tukea vaikeisiinkin asioihin. Ilmaisutaidot Suoriutumistaso: melko hyvä tai hyvä (Toimi pisteet ) Ilmaisu on tilanteeseen liittyvää ja siinä on eleillä ja ilmeillä suuri merkitys. Kertominen omista ajatuksista tai tapahtuneista asioista voi tuottaa hankaluuksia, mutta onnistuu kuitenkin. Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen Suoriutumistaso: selviytyy tuetusti tai selviytyy hyvin. ( Toimi pisteet ) Terveydestä huolehtimisen tiedot ja taidot ovat hyvät, mutta huolimattomuutta tai välinpitämättömyyttä ilmenee joissakin asioissa. 2. AUTETTU ASUMINEN Autettu asuminen on asumista, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asukkaiden tarpeet ovat paljolti perushoidon alueella. Autetussa asumisessa pyritään perushoidon lisäksi ottamaan huomioon asukkaiden yksilölliset tarpeet ja kuntoutumismahdollisuudet. Autettua asumista tarvitsee yleensä henkilö, joka on vaikeasti kehitysvammainen ja jolla voi olla erilaisia lisäsairauksia. Asukkaat ovat usein monissa päivittäisissä toiminnoissa avun tarpeessa tai täy-

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta sin autettavia. Fyysinen toimintakyky ja liikkuminen Suoriutumistaso: melko huono, huono tai liikuntakyvytön (Toimi pisteet 0-40) Aristelee liikkumista hankalissa paikoissa, liikkuu sisätiloissakin vain apuvälineen avulla tai pyörätuolilla. Voi olla täysin liikuntakyvytön. Hygienia ja siisteys Suoriutumistaso: tarvitsee avustamista tai ei pysty itse huolehtimaan hygienia-asioistaan (Toimi pisteet 0-50) Henkilö tarvitsee paljon avustamista peseytymiseen ja pukeutumiseen. Henkilön puhtaus ja siisteys ovat täysin avustavan henkilökunnan varassa Kodin askareet Suoriutumistaso: autettuna osallistuu tai on täysin autettava (Toimi pisteet 0-50) Omia taitoja ei juuri ole, mutta autettuna osallistuu monenlaisiin askareisiin tai pystyy vain seuraamaan muiden puuhia. Työkyky Suoriutumistaso: huono tai erittäin huono (Toimi pisteet 0-50) Pystyy työskentelemään lyhyitä jaksoja vahvasti ohjattuna. Ohjauksen sietokyky heikkoa. Ei kykene avustettunakaan juuri minkäänlaiseen toimintaan. Ihmissuhdetaidot, ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki Suoriutumistaso: huono tai erittäin huono (Toimi pisteet 0-30) On puutteita ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoissa. Voi herättää muissa pelkoa tai torjuntaa. Ei osaa ottaa kontaktia toiseen sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Ilmaisutaidot Suoriutumistaso: puutteelliset tai olemattomat (Toimi pisteet 0-30) Yksittäisiä sanoja, Ilmaisu epäselvää tai eriytymätöntä, tahdonilmaisua on vaikea saada yksiselitteisesti esille. Ei ole lainkaan toiselle ihmiselle kohdistettua ilmaisua Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen Suoriutumistaso: selviytyy vain jatkuvasti avustettuna tai täysin toisista riippuvainen (Toimi pisteet 0-40) Tarvitsee jatkuvaa avustamista terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimiseen, ei osaa aina ilmaista muutoksia olossaan, esim. sairastumista. Huolehditaan täysin toisten toimesta. Perusturvalautakunta päättää vahvistaa kehitysvammaisten asumispalveluiden palvelutasokuvaukset. Perusturvalautakunta päättää vahvistaa kehitysvammaisten asumispalveluiden palvelutasokuvaukset. Valmistelija/lisätiedot: perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE /08/2011 Ptltk Liite 1 Siiliset-yhteistoiminta-alueen palvelustrategia linjaa yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen suunnan, joka vuosittain vahvistettavassa järjestämissuunnitelmassa konkretisoidaan toimenpiteiksi strategisten kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi vuosittain vahvistetaan palvelusopimus, joka pohjautuu järjestämissuunnitelmaan. Perusturvatoimialan johtosäännön 5 kohta 2 mukaan perusturvalautakunta päättää järjestämissuunnitelman hyväksymisestä. Järjestämissuunnitelmassa kuvataan väestön palvelutarvetta indikaattoreiden ja tilastotietojen avulla, esitetään kuntien rahoituspohja ja palvelut sekä niiden järjestäminen alueellisesti. Järjestämissuunnitelma sisältää myös vuosittaisen palveluiden seurannan suunnitelman. Nyt päätettävänä oleva järjestämissuunnitelma on Siiliset-perusturvatoimialan kolmas. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2012 ja antaa sen Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskukselle tiedoksi. Järjestämissuunnitelmaan korjataan kohta kuulumaan seuraavasti: Palvelujen monipuolistamiseksi on otettu käyttöön myös päivähoidon palveluseteli ruuhkahuippujen tasaamiseen, jonka turvin perheet voivat hakeutua hoitoon mm Siilinjärvellä aloittaneeseen, yksityiseen 72-paikkaiseen päiväkoti Touhulaan. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, Liisa Väätäinen saapui kokoukseen 95 käsittelyn aikana klo 16:14. Ptltk 102 Liite 1 Perusturvalautakunta on hyväksynyt järjestämissuunnitelman 2012 kokouksessaan Järjestämissuunnitelmaa päivitetään lautakunnan päätösten mukaisesti. Järjestämissuunnitelmaan on tehty päätösten mukaiset muutokset kohtiin ja 5.2. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä missuunnitelman 2012 ja antaa sen Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskukselle tiedoksi. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta SIILISET-PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2011/PÄIVITYS 155/01.060/2011 Ptltk Liite 1 Perusturvatoimialan johtosäännön (kv ) mukaisesti Siiliset-perustur va lautakunta päättää palvelusopimuksesta. Vuosittain vah vis tet ta va pal ve lu sopi mus poh jau tuu vahvistettuun järjestämissuun ni tel maan (ptltk ) ja Siilinjärven kunnan talousarvioon (kv ). Perusturvalautakunta päättää liitteen mu kai sen Sii li set-pal ve lu so pi muk sen hyväksymistä vuodelle Perusturvalautakunta hyväksyi liitteen mukaisen sopimuksen siihen kokouk sessa teh dyin muu tok sin. Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, Ptltk 103 Liite 2 Perusturvatoimiala on esittänyt vuoden 2011 osalle muutostalousarviota kokouksissaan , ja Muutostalousarvio on yhteensä euroa. Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutostalousarvion , Maa ningan kunnanhallitus ja Nilsiän kaupunginvaltuustossa ja Maaningan kunnanvaltuusto päättää muutos talousarviosta kokouksessaan Palvelusopimus päivitetään Maaningan kunnanvaltuuston päätös huomioiden, jonka jälkeen perusturvalauta kunta päättää palvelusopimuksen 2011 hyväk symisestä. annetaan kokouksessa. Perusturva lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan, muutosbudjetin mukaisen pal ve lu so pi muksen vuodelle 2011 Siiliset- yhteistoiminta-alueelle. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta SIILISET -PERUSTURVATOIMIALAN JA LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE /01.060/2012 Ptltk 104 Liite 3 Perusturvatoimialan johtosäännön (kv ) mukaisesti Siiliset-perusturvalautakunta päättää palvelussopimuksesta. Vuosittain vahvistettava palvelusopimus pohjaantuu vahvistettuun järjestämissuunnitelmaan ja Siilinjärven kunnan talousarvioon. Perusturvatoimiala on esittänyt vuoden 2011 osalle muutostalousarviota kokouksissaan , ja Muutostalousarvio on yhteensä euroa, mistä kohdentuu Siilinjärven kunnalle euroa, Maaningan kunnalle euroa ja Nilsiän kaupungille euroa. Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt muutostalousarvion , Maaningan kunnanhallitus ja Nilsiän kaupunginvaltuustossa ja Maaningan kunnanvaltuusto päättää muutostalousarviosta kokouksessaan Palvelusopimus hyväksytään Maaningan kunnanvaltuuston päätös huo mioi den, jonka jälkeen perusturvalauta kunta päättää palvelusopimuksen 2012 hy väk symisestä. annetaan kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen vuodelle 2012 Siiliset- yhteistoiminta-alueelle. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni, puh

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLE Ptltk 105 Liite 4 Vuoden 2008 alussa voimaan astunut lastensuojelulaki (417 / 2007) velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojelusuunnitelman. Laki painottaa ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Siilinjärven, Maaningan ja Nilsiän strategiset tavoitteet ja kehittämishaasteet tuleville vuosille sisältävät paljon lasten- ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita, ja ne on kirjattu kehittämishaasteina ja -toimenpiteinä suunnitelmaan. Lastensuojelulain mukaan suunnitelman toteutumiseen ja arviointiin tulee olla suunnitelma. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Ehdotetut toimenpiteet sisältyvät osittain hallintokuntien toiminta- ja talousarviosuunnitelmiin seurantoineen. Muilta osin suunnitelma vastuista, seurannasta ja raportoinnista kirjataan hankesuunnitelmiin. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lastensuojelun sekä las ten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelman vuosille ja päättää esittää Siilinjärven kunnanhallitukselle ja-valtuustolle, Maaningan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle ja Nilsiän kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle lastensuojelun se kä lasten ja nuor ten hy vin voinnin suunnitelman hyväksymistä. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta JÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVÄT TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE /05.090/2011 Ptltk 106 Liite 5 Perusturvalautakunta päättää vuosittain jaettavista toiminta-avustuksista, joka tukee ja täydentää perusturvan toimialaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Vuoden 2012 avustukset maksetaan vuoden 2012 aikana syntyneistä kustannuksista. Avustusten ha ku aika päättyi elokuun loppuun. Hake muk sia saa pui yh teen sä 33, jois ta 32 kpl mää räaikaan mennessä. Toimin ta-avustus ta on haet tu yh teensä Siilinjärven kunnanvaltuusto on ja Nilsiän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille Maaningan kunnanvaltuusto kokoontuu päättämään 71 vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Vuonna 2012 avustuksiin on varattu yhteensä myönnettävistä avustuksista ja avustusten määrästä annetaan ko kouk ses sa. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset järjestöavustukset vuodelle Merkittiin pöytäkirjaan, että Liisa Väätäinen ilmoitti olevansa esteellinen MLL ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen asioiden osalta ja poistui ko kouksesta klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Raija Hassinen ilmoitti olevansa esteellinen Siilinjärven SPR asian käsittelyn osalta ja poistui kokouksesta klo Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta ATERIAMAKSUPERUSTEIDEN MUUTOS KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN JA TUETUN ASUMI- SEN YKSIKÖISSÄ Ptltk 107 Kehitysvammaisten erityshuollosta voidaan periä maksuja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain nojalla. Maksuttomia sosiaalipalveluja ovat tällöin kehitysvammaisten erityishuolto ja kuljetus erityishuollon palveluihin. Ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista voidaan periä asiakasmaksu. Ylläpitoon kuuluvat majoitus, ravinto ja muut vastaavat kulut. Alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito on lain mukaan maksutonta. Ylläpidon ja osittaisen ylläpidon käsitteitä ei ole tarkemmin määritelty kehitysvammalaissa eikä asiakasmaksulainsäädännössä. Kehitysvammaisten henkilöiden ateriapalvelun maksujen jakautumisesta on annettu KHO:n päätös /2/09, jossa todetaan, että ateriapalvelun tarpeen johtuessa asiakkaan kehitysvammasta eivät aterian valmistukseen liittyvät palvelut kuulu ylläpitoon, vaan ovat annettua maksutonta erityishuoltoa. Yhteistoiminta-alueella Siilisetin omissa asumisyksiköissä sekä ostopalveluissa on autetussa asumisessa 73 kehitysvammaista henkilöä ja tuetussa asumisessa 24 kehitysvammaista henkilöä. Ateriapalveluiden maksun muodostumisesta on syksyn aikana tehty kartoitus ja sen mukaan ravintokuluihin sisältyy 46,4-60 % aterianvalmistuskuluja. Autettuun asumiseen sisältyy säännöllinen auttaminen/avustaminen kaikissa tai lähes kaikissa arjen toiminnoissa ja henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Tuetun asumisen yksiköissä asumiseen sisältyy tuki ja ohjaus toimintoihin, jotka on määritelty hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja tuetussa asumisessa asiakas asuu lähes itsenäisesti. Muuttuneen laintulkinnan perusteella tulee muuttaa kehitysvammaisilta henkilöiltä perittävän ateriapalvelumaksun perusteita siten, että kehitysvammainen henkilö maksaa vain ateriapalvelun raaka-ainekulut ja aterian valmistuksesta aiheutuvat kulut ovat maksutonta erityishuoltoa, niiden ke hitysvammaisten henkilöiden kohdalla, joilla ateriapalvelun tarve johtuu kehitys vammasta. Perusturvalautakunta päättää, että autetun ja tuetun asumispalvelun kehitysvammaisilta asiakkailta, peritään alkaen ateriapalvelumaksuna aterian raaka-ainekustannukset, kun ateriapalvelun tarve johtuu kehitysvammasta. Valmistelija/lisätiedot: perhe- ja aikuispalveluiden tulosaluejohtaja Minna Pitkänen,

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKASTUKSET VOI- MAAN LUKIEN JA PÄIVÄHOITOMAKSUJEN INDEKSITARKASTUKSET LU- KIEN Ptltk 108 Liite 6 Sosiaali- ja terveysministeriö on päivätyllä kuntainfolla (8a/2011) määritellyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutarkastukset voimaan ja päivähoitomaksujen indeksitarkistukset lukien. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliä ja eräitä tulorajoja on tarkistettu annetulla valtioneuvoston asetuk sella ja so siaali- ja terveysministeriön ilmoituksella (valtioneuvoston asetus sosi aali- ja tervey denhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 1147/2011, se kä sosi aali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkiste tuista sosiaali- ja ter veydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisai raanhoidon palve lusetelistä, 1148/2011). Muutokset tulevat voimaan , paitsi päivähoitoa koskevat tarkistukset alkaen. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ja ottaa käyttöön liitteen mukaiset indeksitarkistukset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin Siiliset -yhteistoimin ta-alu eel la alka maan muilta osin ja päi vä hoi to mak sujen indeksitarkas tus al kaen. Valmistelija/lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Kekoni,

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA 2012 Ptltk 109 Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut tiedotteessaan 9/2011 omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden korottamisesta indeksitarkistuksen johdosta lukien. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakerroin on 1,253 ja vuodelle 2012 vahvistettu palkkakerroin on 1,291. Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden vähimmäismäärä on lukien 364,35 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 728,69 euroa kuukaudessa. Perusturvalautakunta on hyväksynyt Siiliset yhteistoiminta-alueelle yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet alkaen, jolloin perusturvalautakunta on vahvistanut tukiluokka 1. olevan 405 /kk, tukiluokka 2. ole van 560 /kk, tukiluokka 3. olevan 745 /kk ja erityistukiluokan olevan enintään 1275 /kk. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaisesti hoitopalkkion määrän tarkis tus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palk kion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2012 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 3,03 prosentin korotusta vuoteen 2011 verrattuna. Vuodelle 2012 omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden 1. tukiluokka on 417,27 /kk, 2. tukiluokka on 576,97 /kk, 3. tukiluokka on 767,57 /kk ja erityistukiluokka on enintään 1313,63 /kk. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Perusturvalautakunta on vahvistanut toimeksiantosopimuksella toteutettavan omaishoidontuen vapaapäivän hinnaksi 100,00 /vuorokausi alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen 9/2011 mukaisesti hoitopalkkioiden 3,03 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Vuodelle 2012 toimeksiantosopimuksella toteutettavan omaishoidontuen vapaapäivän hinta on 103,03 /vuorokausi. Perusturvalautakunta vahvistaa omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden korottamisen 3,03 prosenttia indeksitarkistuksesta johtuen alkaen siten, että omaishoidon tukena maksettavien hoitopalkkioiden 1. tukiluokka on 417,27 /kk, 2. tukiluokka on 576,97 /kk, 3. tukiluokka on 767,57 /kk ja erityistukiluokka on enintään 1313,63 /kk ja toimeksiantosopimuksella toteutettavan omaishoidontuen vapaa päivän hinta on 103,03 /vuorokausi. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen, VANHUSTENHUOLLON PALVELU- KETJUN PAIKKATILANTEESTA AIHEUTUNUT ERIKOISSAIRAANHOIDON TARPEETON KÄYT- TÖ, RISUHARJUN LISÄHOITOPAIKKOJEN PURKAMINEN

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Ptltk Liite 14. Siiliset yhteistoiminta-alueella Siilinjärvi ikääntyy seuraavien vuosi kymme nien aikana voimakkaasti, mikä vaikuttaa ikääntyneiden palveluiden jär jestämiseen. Vanhukset ovat suurin palvelujen käyttäjä ryhmä asumispalveluiden ja kotipalveluiden lisäksi sekä perusterveyden huollossa että erikoissairaan hoidon useimmilla erikoisaloilla. Vanhusten pitkäaikaisen hoidon tavoit teissa, jär jestä misessä sekä palvelujen kehittämisessä on etsitty uusia organisaatiorakenne-, toimin ta- ja työn jakoratkaisuja palve lujärjestelmän tarpeisiin, joista useimmat ovat perustuneet resurssien tai organi saatioiden hallinnon muutokseen. Siiliset yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksessa on niukentuvien resurssien aikana ikääntyvien palvelut järjestetty tarkoituksenmukaisesti pyrkimällä turvaamaan hoidon hyvä laatu sekä toiminnan tarvitsema ammattitaidoltaan riittävä henkilöstö. Merkittävin rakennemuutos yhteistoiminta-alueella on ollut Siilinjärven ja Nilsiän vuodeosaston pienentyminen sekä vanhuspalveluiden intervalliyksikön käynnistyminen Siilinjärven vuodeosaston paikkamäärä pienentyi paikasta 38 paikkaan eli kahdeksalla paikalla ja Nilsiän vuodeosasto on vuoden 2010 aikana pienentynyt 30 paikasta 25 paikkaan eli viidellä paikalla. Vanhuspalveluiden intervalliyksikkö on vähentänyt muutaman vuoden aikana palvelukeskus Risuharjusta kahdeksan pitkäaikaishoidon paikkaa, joista kolme on vähentynyt vuoden 2010 aikana. Näkyvä panostus ikääntyneiden pitkäaikaishoitoon on ollut myös Siilinjärven 15 tehostetun palveluasumisen lisäpaikan ostaminen vuoden 2010 aikana, joka on korvannut sairaalahoidon ja laitoshoidon paikkojen vähenemistä, ja Maaningan 3 tehostetun palveluasumisen lisäpaikan ostaminen kesäkuussa 2010 lähtien sekä vanhuspalveluiden resurssien vahvistaminen kolmella työntekijällä sekä kotihoitoon että intervalliyksikköön. Väestön ikärakenteen muutoksesta johtuvaa lisäpaikkatarvetta (5 paikkaa /vuosi) ei Siilinjärvelle voitu budjetoida vuodelle Vanhuspalveluiden rakenne ja mitoitus suhteessa valtakunnalliseen laatusuositukseen sekä kehitys on esitetty tarkemmin liitteessä. Toisessa liitteessä on kuvattu vanhusten SAS-työryhmän sijoituksia vuoden 2010 aikana. Elokuusta 2010 lähtien erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö on lähtenyt huomattavaan kasvuun. Elokuussa 2010 kertyi erikoissairaanhoidossa 76 tarpeetonta hoitopäivää, kun aikaisempina vuosina kertymä on ollut 27 hoitopäivästä 60 hoitopäivään. Syyskuussa 2010 kertyi erikoissairaanhoidossa 270 tarpeetonta hoitopäivää, kun vastaavasti aikaisempina vuosina kertymä on ollut 9 hoitopäivästä 46 hoitopäivään. Vastaavasti mennessä erikoissairaanhoitoon on kertynyt 82 tarpeetonta hoitopäivää Siilinjärveläisistä ja Maaninkalaisista. Aikaisempina vuosina lokakuun kertymä Siilinjärven ja Maaningan alueella on ollut erikoissairaanhoidossa 1 hoitopäivästä 34 hoitopäivään. Mikäli erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö jatkuu syyskuun ja lokakuun alkupuolen tilanteen mukaisena, niin siitä kertyy vuoden loppuun mennessä noin lasku yhteistoiminta-alueen kunnille. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön vaikuttaa Siiliset yhteistoiminta-alueen vuodeosastojen kuormitus pitkäaikaishoidon päätöksellä olevista ikääntyneistä, jotka jonottavat vanhuspalveluiden jatkuvaan ja pysyvään ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa antavaan asumispalvelupaikkaan. Siilinjärven vuodeosastolla on tällä hetkellä 8 potilasta pitkäaikaishoidon päätöksellä. Vastaavasti vanhuspalveluissa kaikki yhteistoiminta-alueen asumispalvelupaikat

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta ovat täytettynä täysi määräisenä. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön tulee vaikuttaa välittömästi, sillä tilanne on kestämätön ikääntyneiden palveluiden järjestämisen inhimillisestä, vaikuttavasta ja taloudellisesta näkökulmasta. Kunnilla on palveluiden järjestämisvelvoite vaikkakaan ikääntyneellä ei ole subjektiivista oikeutta palvelujen saamiseen vaan kunta voi käyttää tarveharkintaa vanhuspalvelujen kohdentamispäätöksissään. Kunnat voivat täyttää palveluiden järjestämisvelvollisuutensa tuottamalla palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai muilta tuottajilta hankkimalla. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön voidaan vaikuttaa ostamalla yksityisiltä lääkäriasemilta tilapäisesti vuodeosastohoitoa (tarjolla olisi palvelua Cordialta /Lasaretilta). Yksityiset lääkäriasemat tarjoavat tilapäistä vuodeosastohoitoa euron vuorokausihintaan. Kuukausitasolla yhden tilapäisen vuodeosaston paikan hinnaksi tulee euroa, jolloin kuuden tilapäisen vuodeosaston paikka maksaisi kuukaudessa euroa. Vuositasolla kustannukseksi muodostuu euroa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön voidaan vaikuttaa ostamalla yksityiseltä kuusi tehostetun palveluasumisen paikkaa. Kustannuksiltaan yksi ostettu tehostetun palveluasumisen paikka on keskimääräisesti kuukaudessa, jolloin kuusi paikkaa maksaisi euroa kuukaudessa ja vuositasolla euroa. Näistä paikoista kustannukset kohdentuvat Siilinjärvelle. Vaihtoehtona oman tehostetun palveluasumisen lisääminen ei ole mahdollista, koska kaikki paikat ovat täynnä. Oman tehostetun palveluasumisen hintojen keskiarvo nykyisel lä hen ki lös tömitoituksella on 85,61 euroa/pvä eli kuuden paikan kuukausikustan nuk sena euroa ja vuosikustannuksena euroa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön voidaan vaikuttaa myös omien palveluiden joustolla siellä, missä se tilojen puolesta on mahdollista (esim. omassa laitoshoidossa) lisäämällä määräaikaisesti asti kuusi hoitopaikkaa ja palkkaamalla kolme työntekijää. Tästä kustannuksia aiheutuu henkilöstömenojen verran eli vuositasolla noin Edellä mainitun pituisen määräajan on arvioitu olevan tarpeen, koska pätevien työntekijöiden palkkaaminen lyhyemmäksi ajaksi on epärealistista. Järjestely korvaisi vastaavan hoitopaikkamäärän verran ensi vuodelle suunniteltuja tehostetun palveluasumisen lisäpaikkoja. Liikelaitoksella ei ole osoittaa kustannuksiin katetta liikelaitoksen sisältä, mutta ilman ratkaisua aiheutumassa olevan ylimääräisen erikoissairaanhoidon kustannuksista kuluu vain pieni osa ehdotetun ratkaisun rahoittamiseen. Toimenpiteellä ehkäistään erikoissairaanhoidon turha paikkapulasta johtuva käyttö. Perusturvalautakunta päättää, että erikoissairaanhoidon tarpeettoman käytön ehkäisemiseksi lisätään liikelaitoksen omana tuotantona kuusi hoi topaikkaa määräaikaisella järjestelyllä. Määräaikai sesta järjestelystä kuluvana vuonna aiheutuva lisäkustannus huomioidaan loppuvuoden määrä rahaseurannassa ja järjestely huomioi daan liikelaitoksen vuoden 2011 ta lousar viossa. Lisätietoja antaa vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Kati Kantanen Ptltk 110 Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, että eri-

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta koissairaanhoidon tarpeettoman käytön ehkäisemiseksi Liikelaitos Siiliset- peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluihin lisätään omaan tuotantoon määräaikaisesti kuusi hoitopaikkaa asti, jotka korvaavat viisi yksityisen tehostetun palveluasumisen ostopaikkaa. Nämä kuusi hoitopaikkaa sijoittuivat asumispalveluiden vanhainkoti Risuharjun Iltatähden yksikköön. Lisähoitopaikkojen johdosta yksikön henkilöstöä vahvistettiin mää rä ai kai sesti kolmella lähihoitajalla, joiden työsuhde on päättymässä Määräaikaisen kuuden hoitopaikan lisäyksen myötä työterveyshuolto ja ympäristötarkastaja olivat tehneet Iltatähden -yksikköön valvontatarkastuksen. Ympäristö tarkastajan tarkastuspöytäkirjassa on maininta, että terveydensuojeluviranomai nen hyväksyy järjestelyn väliaikaisena suunnitellun määräajan, mutta ei pysyvä nä järjestelynä. Työterveyshuollon muistiossa on huomioitu yksikön tilojen ahtau desta, henkilöstöresurssien riittävyydestä ja kuormituksesta mahdollisesti lisään tyvä henkilöstön psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen. Työterveyshuollon näke myksen mukaan järjestely saattaa lisätä työuupumusta sekä tuki- ja liikuntaelin oireilua. Palvelukeskus Risuharjun henkilöstön sairauslomat ovat kasvaneet vuo den 2011 aikana noin 9 päivää/vakituinen työntekijä. Kuuden lisähoitopaikan määräaikaisjärjestely on umpeutumassa paikkojen ollessa täy si määräisesti käytössä. Vanhuspalveluissa on tehty valmisteluja li sähoi topaik kojen purkamiseksi kartoittamalla Siilinjärven asumispalveluyksiköi den asukkaita ja hei dän mahdollisuuttaan siirtyä vuoden alusta yksityisen tehos tetun palvelu asumi sen piiriin. Kartoituksen lähtökohtana on ollut lisähenkilöstön palkkaukseen käytetty määräraha, jolla pystytään ostamaan yksityisestä tehostetun palveluasumisen yksiköstä kolmelle ikääntyneelle ympärivuorokautinen hoiva ja hoito. Vanhuspal veluiden asumispalveluiden Risuharjun palvelukeskuksesta on kolme ikääntynyt tä ilmoittanut olevansa valmiita siirtymään Vetrea Terveys Oy:n Siilinjärven hoito kotiin, joka aukeaa Siirtyjien tilalle saadaan purettua Iltatähden yksi köstä kolme lisähoitopaikkaa. Jäljelle jäävät kolme lisähoitopaikkaa muutetaan vanhainkotiyksiköihin (Muistolaan, Sointulaan ja Iltatähteen) ylipaikoiksi siten, et tä ne poistuvat luonnollisen poistuman kautta. Yhden ylipaikan sijoittuminen ku hunkin yksikköön ei edellytä määräaikaisen henkilökunnan työsopimusten jatka mista. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden talousarviossa 2012 on varauduttu määräaikaisten hoitopaikkojen purkamiseen. Perusturvalautakunta päättää, että vanhuspalveluiden asumispalveluiden Risuharjun yksikön kuusi lisähoitopaikkaa puretaan vuoden 2012 alusta siten, että kol melle Risuhar jun asukkaalle ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta tehostetun palveluasumi sen paikka ja kolme asukasta hoidetaan ylipaikoilla Risuharjun yksi köissä. Merkittiin pöytäkirjaan, että Arja Kekoni ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajak si. Pykälän esittelijänä toimi vs. hyvinvointisuunnittelija Henna Räsänen. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen, VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUITA TUOTTANEEN YRITYKSEN KONKURSSISTA AIHEUTUVAT MÄÄRÄAIKAISET JÄRJESTELYT Ptltk 111 Vanhuspalveluiden asumispalveluita tuottanut yritys on asetettu Pohjois-Savon

21 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta kä rä jäoi keu den pää tök sellä kon kurs siin Asianajaja on mää rätty konkurssi pe sän hoita jaksi. Siilinjärven kunta on hank kinut asumis pal veluja yrityksen yh teensä kuudelle Siilinjärven kunnan asuk kaalle, jot ka asu vat täl lä het kel lä yhtiön toimitiloissa. Konkurssipesä on esittänyt Siilinjärven kunnalle väliaikaiseksi rat kaisuksi Siilinjär ven kunnan maksusitoumuksella olevil le asukkaille seuraavaa: Siilinjärven kunnan ja yrityksen välinen sopi mus asumispalvelui den hankinnasta kat so taan konkurssin myötä purkaantu neek si ja Siilinjär ven kun ta ottaa asuk kaansa omalle vas tuulleen Asukkaat jäävät yrityksen vuokra tiloihin ja Sii linjärven kunta ostaa os topalveluna kon kurssipesältä hoitoon tar vit tavan henkilö kunnan ja vuokraa toi mitilat (sis. sähkö, vesi, puhelin) Siilinjär ven kunnan ja yrityksen en tiseen asu mispalvelusopimukseen rinnastet tavalla hinnalla Ateriapalvelut Siilinjärven kunta ostaa yrityksen entiseltä yrittäjältä Konkurssi pesä toimii ainoastaan ostopalve luiden tuot tajana ja kunta vastaa tosi asialli sesti hoidosta Perusturvajohtaja, Liikelaitoksen johtaja ja vanhuspalveluiden tulosalue joh taja ovat hyväksyneet konkurssipesän väliaikaisen ratkai sun ajalle Yrityksen entinen yrittäjä ehdotti, että he hoitaisivat yrityksen ti loissa Sii lin jär ven kun nan maksusitoumuksella olevia asukkai ta Perhekoti Kaihon toimitiloissa. Yri tyk sen kon kurs si pe sänhoitajalla ei ollut yrit tä jän eh do tusta vas taan es tet tä. Liikelaitos Siili set-pe rus palvelukeskuksen van hus pal ve luista vastaa va vi ran haltija edel lytti yrittä jää sel vit tämään Perhekoti Kai hon toi mi lupaa aluehal linto vi rastosta. Yrit täjän sel vi tyksen mu kaisesti aluehallinto vi rasto on suh tautunut eh do tukseen kiel tei sesti. Asiasta tu lisi tehdä erillinen hake mus ja sel vi tykset tilan tees ta, jo ka on yrit täjälle kohtuuton rasite suhteessa toimi luvan mää räaikaan ja yhtä ai kaisesti kon kurssi selvittelyn ohessa. Yrityksen en tinen yrittäjä on il moitta nut vanhuspalve luiden tulos aluejohta jalle säh köpos titse, että asukkai den tavarat saa vat jäädä yrityksen tiloi hin odotta maan toi seen yksityi seen hoito ko tiin muuttamista, mutta asukkai den hoito ja hoi va on Siilinjär ven kun nan järjestet tävä. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden kotiutushoitajat ovat selvittäneet yrityksen asukkaiden mahdollisuutta siirtyä yksityi sen palve lun tuot tajan pal veluiden piiriin. Kah den viikon määräaikaisjärjestelynä Siilinjärven kun nan maksu si toumuksella olleet yrityksen kuusi asukasta sijoite taan Sii lin jär ven asumis pal ve luiden palvelu keskus Risuharjuun kriisisijoitukse na siten, et tä asuk kaat ovat yli paikoilla. Sijoituk sen ajaksi Risuharjuun palka taan lisäre surssia siten, että yö hoitoon lisä tään yksi hoitaja ja sekä aamu- että ilta vuoroon yksi hoi taja. Työnteki jöi den palk ka kus tannukset katetaan kyseisten asukkaiden yksityi sen te hostetun palveluasu mi sen ostorahoista. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi yrityksen konkurssipesän väli aikaisen rat kai sun ja hyväksyy vanhuspalveluiden Risuharjun yksikön määräai kaiset ylipaikat ajalle yrityksen konkurssista ai heutuneen tilan teen joh dosta.

22 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen,

23 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN VANHUSPALVELUIDEN SAS-TOIMINTA Ptltk 112 Perusturvalautakunta on pyytänyt aukaisemaan Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden SAS-toimintaa joulukuun 2011 lautakunnan kokoukseen. Perusturvalautakunta on pyytänyt selvitystä SAS toiminnan tavoitteista, toiminnasta ja päätöksen teosta. SAS- (suunnittele-arvioi-sijoita) työryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ikääntyneiden palvelujen käyttöä sekä avo- että laitoshoidossa. SAS-työryhmä arvioi hoitopaikan tarpeen tehdyn selvityksen ja kokonaistilanteen perusteella käytettävissä olevien resurssien puitteissa sekä kirjaa jonottavat asiakkaat ja ylläpitää jonotilannetta. SAS toiminnan tavoitteena on selvittää ensi sijaisesti avohoidon mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä sekä löytää tar koituksenmukainen hoitopaikka tehostetusta palveluasumisesta tai vanhainko dista. Palveluiden ja hoitopaikan priorisoinnissa käytetään ohjaavana mittarina Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluissa käytössä olevaa asiakkaan toimintakykyä mittaavaa RaVa-indeksiä ja kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin MMSE- (mini-mental state examination) testiä. Sas-työryhmä päättää puheenjohtajan johdolla Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden säännöllisestä lyhytaikaishoidosta, asumispalvelusijoituksista sekä tarvittaessa palveluiden päättämisestä ja tukipal veluiden myöntämisestä. SAS-työryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimii vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja. Muut jäsenet ovat vanhuspalveluiden kotiutushoitajat, lyhytaikaishoidon edustaja, sairaalapalveluiden edustaja ja kotihoidon edustus. Lisäksi SAS-työ ryh mä käyt tää asian tuntijoina geriatria, omalääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä. SAS-työ ryhmä ko koontuu joka toinen viikko, jolloin työryhmässä käsitellään saa puneet ja/tai ak ti voituneet hakemukset ja vapautuneet paikat. Työryhmän kokouksista tehdään pöytäkirja, joka on tallennettuna yhteiselle levypalvelualueelle. Levypal velualueel le on käyttöoikeus kaikilla ikääntyneiden hoivaan ja hoitoon osallistuvil la liikelai toksen työntekijöillä. Yhteistoiminta-alueen ikääntyneen palveluihin hakeutuminen käynnistyy ottamalla yhteyttä joko ohjauspalveluiden palveluohjaajiin tai kotiutushoitajiin tai oman alueen kotihoidon sairaanhoitajaan, jos ikääntynyt on säännöllisen kotihoidon piirissä. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen työntekijä täyttää asiakkaan kanssa yhteistyössä SAS-hakemuksen, joka ohjataan SAS yhdyshenkilönä toimivalle kotiutushoitajalle. Kotiutushoitaja tuo uuden hakemuksen SAS työryhmän käsiteltäväksi. Työryhmä arvioi hakemuksen perusturvalautakunnan vahvistamien kri tee rien mukaisesti. Arvioinnissa tarkastellaan myös, että kotihoidon palvelut ovat käytössä eikä niitä ole enää mahdollisuutta lisätä kotona asumisen mahdollistamiseksi. Kriteerien täyt tyes sä ha ke mus ase te taan si joi tus lis tal le so pivaksi ar vioi tuun hoitomuotoon. Sijoituslistalla olevien ikääntyneiden hakemus käsitellään SAS-työryhmässä uu delleen tilanteen muuttuessa. Aloitteen hakemuksen uudelleen käsittelylle voi tehdä ikääntynyt itse, omaiset tai peruspalvelukeskuksen työntekijä. Sijoituslistalla oleville tar jo taan va pau tu nut ta hoi topaikkaa huomioiden kokonaisvaltaisesti ikääntyneen elämäntilanne ja kiireelli syys. Kiireellisessä sijoituksessa korostuu yhteistyö vanhuspalveluiden asumis palvel luiden, ko ti pal veluiden ja sai-

24 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta raalapalveluiden kanssa. Pääsääntöisesti kii reellisissä si joi tuk sissa toimintatapaan vaikuttaa asiakkaan toimintakyky, voima varat ja hoi to pai kan tarkoituksenmukai suus. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen vanhuspalveluiden SAS työryhmän toiminnasta. Valmistelija/lisätiedot: vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Kati Kantanen,

25 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 13/ Perusturvalautakunta TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Ptltk 113 Siilinjärven kunta Tiedote, Siiliset -yhteistoimintasopimuksen purkaminen Liikelaitos Siiliset Peruspalvelukeskus Palvelusetelin käyttö- ja maksuseuranta alkaen Kotihoidontuen kuntalisä - tilastoja Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 2011 Nilsiän kaupunki Perusturvatoimialan muutokset vuoden 2011 talousarvioon, kv Siiliset-yhteistoiminta-alueen sopimuksen irtisanominen, kv Perusturvajohtaja Kuntalaisen ääni - asiakasnäkökulma stretegisissa suunnitelmissa Case - lastensuojelusuunnitelma Siiliset -alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien ja päivähoitomaksujen indeksitarkistukset lukien Kuntainfo 7/2011: Toimeentulotuki lukien, Kuntainfo 8a/2011: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset voimaan lukien ja päivähoitomaksujen indeksitarkistukset lukien, Kuntainfo 9/2011: Laki yksityisestä sosiaalipalveluista voimaan Kuntainfo 12/2011: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2012, Itä-Suomen aluehallintovirasto Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen, päätös Terveydenhuollon luvan muutos; uusien toimipaikkojen hyväksyminen ja palvelualan korjaus, päätös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimeentulotuki 2010, 43/2011 Valtiontalouden tarkastusvirasto Rintamaveteraanien kuntoutus (projektinumero 20178), muistio Juankosken kaupunki Hevoshaan toimintakeskuksen hinnanmuutosilmoitus, Hopeakoti Onni ja Olga Oy Vuorokausihinta asumispalveluissa 2012 Vaalijalan kuntayhtymä Suoritteiden yksikköhintojen vahvistaminen, hallituksen pöytäkirja