Lausunto osakeyhtiömuotoisen organisaation käyttämisestä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto osakeyhtiömuotoisen organisaation käyttämisestä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisessä"

Transkriptio

1 Lausunto osakeyhtiömuotoisen organisaation käyttämisestä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisessä Helsingin kaupunki on pyytänyt oikeudellista arviotani siitä, voiko kuntien yhteisesti omistama osakeyhtiömuotoinen organisaatio järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen. Esitän lausuntonani seuraavan. 1. Lausunnon kohde Pääkaupunkiseudun kunnat selvittävät YTV-alueen kuntien yhteistyön järjestämistä joukkoliikennesektorilla. Yhtenä päävaihtoehtona yhteistyön organisoimiseksi on yhtiömalli. Tämän mallin mukaan pääkaupunkiseudun kunnat perustaisivat osakeyhtiön, jossa ne olisivat osakkaina. Osakeyhtiön tehtävänä olisi järjestää ja suunnitella pääkaupunkiseudun joukkoliikenne sekä tilata joukkoliikenteen palvelut julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisessa menettelyssä. Tämän lausunnon tarkoituksena on arvioida, onko yleisiä yhtiö- tai julkisoikeudellisia esteitä sille, että kuntien yhteisesti omistama osakeyhtiömuotoinen organisaatio järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen. Yhtiömallin mukaisesti toimivaan joukkoliikenteen järjestämiseen kuuluisivat muun muassa joukkoliikennereittien ja joukkoliikenteen aikataulujen suunnittelu, päättäminen noudatettavasta tariffista, ostoliikenteen kilpailuttaminen ja muut joukkoliikenteen hoitamiseen välittömästi liittyvät tehtävät. Erikseen on arvioitava myös matkalippujen tarkastustoiminnan järjestämisen puitteet, mikäli joukkoliikennepalvelut järjestetään yhtiömallin mukaisesti. 2. Osakeyhtiölain määrittelemät puitteet yhtiömallille 2.1. Kuntien yhteistoiminta osakeyhtiömuodossa

2 2 Kuntien yhteistoiminnasta säädetään kuntalain (365/1995) 76 :ssä, joka määrittelee yhteistoiminnan muotoja. Säännös ei kuitenkaan ole tyhjentävä eikä sen soveltamisala myöskään ole kattava, sillä sääntely kohdistuu vain sellaiseen kuntien yhteistoimintaan, jota harjoitetaan julkisoikeudellisissa muodoissa. Tästä johtuen säännöksessä ei mainita yksityisoikeudellisia yhteistyön järjestämistapoja eikä siten myöskään osakeyhtiömuotoista yhteistoimintaa. Täysin vakiintuneena kunnallisoikeudellisena lähtökohtana on kuitenkin, että kunnat voivat tehtäviensä toteuttamiseksi harjoittaa yhteistoimintaa myös käyttäen sellaisia yksityisoikeudellisia muotoja, joita ei säännellä kuntalaissa. Tämä merkitsee, että muun muassa osakeyhtiömuotoinen yhteistoiminta kuntien välillä on mahdollista, ja myös pääkaupunkiseudun kunnat voivat käyttää yhtiömallia yhtenä yhteistyönsä toteuttamistapana Osakeyhtiön perustaminen ja yhtiön toiminnan tavoitteet Osakeyhtiölaissa (624/2006) määritellään puitteet osakeyhtiön perustamiselle ja toiminnalle. Osakeyhtiölain 1 luvun 2 :n 1 momentin mukaan osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Saman luvun 9 :n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on yleensä tuottaa voittoa osakkeenomistajille, mutta osakeyhtiölain 1 luvun 5 :n mukaan tästä tarkoituksesta voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä myös toisin. Joukkoliikenteen järjestämisen erityispiirteet voidaan osakeyhtiölain mukaan ottaa huomioon lähinnä yhtiöjärjestyksessä, jossa määrätään yhtiön toiminnasta. Rajat osakeyhtiön toimintaa koskevalle sopimiselle yhtiöjärjestyksen muodossa määräytyvät kuitenkin osakeyhtiölain ja muun pakottavan lainsäädännön mukaan. Tarkastelen lähinnä julkisoikeudelliseen pakottavaan lainsäädäntöön sisältyviä rajoituksia jäljempänä. Sen sijaan osakeyhtiölaki ei aseta erityisiä rajoituksia sille, että kuntien järjestämän joukkoliikennetoiminnan sisältöä määritellään tarpeellisessa määrin yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseksi voidaan yhtiöjärjestyksessä määritellä muukin tavoite kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Osakeyhtiölaki ei siten aseta estettä sille, että yhtiöjärjestyksessä määrätään joukkoliikennettä harjoittavan osakeyhtiön velvoitteeksi toimia esimerkiksi voittoa tuottamatta, kustannusvastaavuuden perusteella ja/tai palvelujen laatua ja saatavuutta korostaen. Yhtiöjärjestyksen lisäksi kunnat voivat myös osakassopimuksessa sopia yhtiön toiminnasta. 3. Julkisoikeudelliset puitteet yhtiömallille Kuntien osakeyhtiömuotoista yhteistoimintaa järjestettäessä on osakeyhtiölain määrittelemien puitteiden lisäksi otettava huomioon lähinnä kolme perustavanluonteista julkisoikeudellista sääntelyä. Ensimmäisen niistä muodostaa perustuslain 124 :ään sisältyvä säännös. Se määrittelee yleiset puitteet, joiden rajoissa hallintotehtävä on mahdollista antaa muun kuin viranomaisen esimerkiksi osakeyhtiön tehtäväksi. Tällaista tehtävän siirtoa arvioitaessa on toiseksi otettava huomioon kuntalain 2 :ssä

3 3 määritelty kunnan toimiala. Lähtökohtana on, että kunnat voivat siirtää osakeyhtiön hoidettavaksi vain sellaisia tehtäviään, jotka kuuluvat kunnan toimialaan. Yhtiömallin käyttöä arvioitaessa on kolmanneksi merkitystä perustuslain 121 :ssä turvatun kunnallisen itsehallinnon perusteilla. Kunnallinen itsehallinto asettaa osaltaan rajoja mahdollisuudelle siirtää kunnan päätösvaltaa ja tehtäviä osakeyhtiömuotoiselle organisaatiolle. Erityistä merkitystä on itsehallintoon perustuvalla kunnan päätösvallan käytöllä. Seuraavassa tarkastelen yhtiömallin käytön mahdollisuuksia ja toiminnan puitteita erityisesti näiden kolmen yleissäännöksen sisältämien vaatimusten kannalta. Tämän jälkeen arvioin vielä julkisia henkilöliikennepalveluja koskevan EU-oikeudellisen sääntelyn pääpiirteistä merkitystä siltä osin kuin se tulee sovellettavaksi kuntien yhdessä järjestämiin joukkoliikennepalveluihin. Näiden yleisten julkis- ja eurooppaoikeudellisten puitteiden lisäksi on pidettävä mielessä, että yhtiömallin mukaisesti toimivan osakeyhtiön on noudatettava sen toimintaan muuten kohdistuvaa yksityis- ja julkisoikeudellista lainsäädäntöä. Joukkoliikennepalvelujen toteuttamista on säännelty erikseen lähinnä luvanvaraista henkilöliikennettä koskevassa lainsäädännössä. Niin ikään osakeyhtiön toiminnassa on noudatettava muun muassa elinkeinoverotusta, kilpailua ja julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, sikäli kuin ne tulevat sovellettaviksi joukkoliikennepalveluihin. Tällaisen sääntelyn määrittelemiä erityispiirteitä ja soveltamiskriteereitä en kuitenkaan käsittele tarkemmin tässä arviossa, jonka ulkopuolelle jää myös kysymys yhtiömallin käyttämisen vaikutuksesta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaa (YTV) koskevaan lainsäädäntöön. 4. Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle Perustuslain 124 :n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Näillä perustuslakiin sisältyvillä rajoituksilla on merkitystä myös arvioitaessa mahdollisuutta siirtää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäminen kuntien yhteisesti omistaman osakeyhtiön järjestettäväksi. Rajoitukset on otettava huomioon, mikäli joukkoliikenteen järjestäminen on julkinen hallintotehtävä tai siihen liittyy tällaisia tehtäviä. Yhtiömallin käyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista siltä osin kuin joukkoliikenteen järjestämiseen liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä Onko joukkoliikenteen järjestäminen perustuslain 124 :ssä tarkoitettu julkinen hallintotehtävä? Perustuslain 124 :ssä tarkoitetaan julkisella hallintotehtävällä suhteellisen laajasti erilaisia valtion ja kuntien julkisten tehtävien hoidossa käytettyjä toimintoja. Tämä käy ilmi säännöstä koskevan hallituksen esityksen perusteluista: Julkisella hallintotehtävällä

4 4 viitataan tässä yhteydessä verraten laajaan hallinnollisten tehtävien kokonaisuuteen, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. (HE 1/1998 vp, s. 179). Perustuslain 124 :ssä tarkoitetut julkiset hallintotehtävät ovat yleensä luonteeltaan hallinnollista päätöksentekoa ja lainsäädännön toimeenpanoa sekä näihin liittyvää toimintaa. Julkisten hallintotehtävien sisältöä ja alaa on määritelty lähinnä perustuslain 124 :n tulkintaa ja soveltamista koskevassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännössä. Siinä julkisina hallintotehtävinä on pidetty muun muassa vientitakuiden myöntämistä (PeVL 2/2001 vp), ajoneuvojen katsastusta (PeVL 40/2002 vp), kiinteistönvälittäjän ammattipätevyyskokeen järjestämistä (PeVL 24/2000 vp) ja työsuojelun valvontaan liittyvän tarkastustehtävän hoitamista (PeVL 42/2005 vp). Perustuslain 124 :n tarkoittamana julkisena hallintotehtävänä ei sen sijaan voida pitää toimintaa, johon kuka tahansa voi ryhtyä tai jota kuka tahansa voi harjoittaa. Kun lainsäädäntö ei rajoita toiminnan harjoittajia, perustuslain 124 :n rajoitukset eivät yleensä tule kyseiseen toimintaan sovellettaviksi. Tällainen toiminta ei myöskään sisällä julkista hallintotehtävää vielä esimerkiksi sillä perusteella, että siihen kohdistuu tarkempaa oikeudellista sääntelyä, kuten toiminnan laatuvaatimusten tai lupaedellytysten määrittelyä taikka julkista valvontaa. Näiden yleisten perusteiden kannalta on perusteltua arvioida myös joukkoliikenteen järjestämisen luonnetta ja suhdetta julkisen hallintotehtävän hoitamiseen. Lähtökohtana on, että joukkoliikenne on lainsäädännössä säänneltyä ja yleensä luvanvaraista toimintaa ja että sääntelyssä on eroja riippuen siitä, onko kyseessä tie- vai raideliikenne Joukkoliikenteen järjestäminen palvelujen tuottaminen Tieliikenteen osalta oikeudellisen arvioinnin keskeisenä lähtökohtana voidaan pitää sääntelyä, joka sisältyy luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettuun lakiin (343/1991). Lain 5 :n 1 momentin mukaan henkilöiden kuljettaminen tiellä autolla korvausta vastaan edellyttää yleensä siihen myönnettävää liikennelupaa. Lain 6 a :n 1 momentin mukaan tällaisia lupia ovat joukkoliikenne-, linjaliikenne-, taksi- ja sairaankuljetuslupa. Joukkoliikennelupa on lain 9 :n mukaan myönnettävä siinä mainitut edellytykset täyttävälle hakijalle, joka voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Arvioinnin kannalta on lisäksi merkitystä sillä, että joukkoliikenteellä tarkoitetaan lain 2 :n 6 kohdan mukaan linjaliikennettä, ostoliikennettä ja muuta säännöllistä henkilöliikennettä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä. Joukkoliikennettä voi siis tieliikenteenä harjoittaa kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka täyttää laissa määritellyt edellytykset ja jolle on myönnetty laissa säädetty joukkoliikennelupa. Näin ollen on nähdäkseni kiistatonta, että joukkoliikenneluvan kohteena olevaa tieliikenteen järjestämistä ei voida pitää perustuslain 124 :ssä tarkoitettuna julkisena hallintotehtävänä, jonka antaminen muulle kuin viranomaiselle olisi mahdollista vain lailla tai lain nojalla.

5 5 Tämä arvio koskee erityisesti joukkoliikenteeseen sisältyvien tieliikennepalvelujen tuottamista yleisesti käytettäväksi. Tällaista toimintaa ei siten voida pitää julkisena hallintotehtävänä. Erikseen on kuitenkin perustuslain 124 :n kannalta arvioitava joukkoliikenteeseen liittyviä muita toimintoja, kuten muun muassa joukkoliikenteen suunnittelua, kilpailuttamista ja tariffipäätöksiä. Tämä arvio esitetään seuraavassa jaksossa Myös raitiotie- ja metroliikenne kuuluisivat yhtiömallin mukaan järjestettävään joukkoliikenteeseen. Näiden joukkoliikennemuotojen osalta toiminnan harjoittamisedellytyksiä välittömästi sääntelevää lainsäädäntöä ei juurikaan ole. Oikeudellisena lähtökohtana on joka tapauksessa, että myös raitiotie- ja metroliikenne ovat sellaista joukkoliikennettä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä (L luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 1 ja 2 :n 6 kohta). Lisäksi laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/1977) samoin kuin laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979) koskevat raitiotie- ja metroliikennettä. Raideliikennevastuulaki (113/1999) sääntelee korvausvastuuta henkilö- ja esinevahingoista, joita aiheutuu muun muassa metrojunalla tai raitiovaunulla harjoitetusta joukkoliikenteestä. Raitiotie- ja metroliikenteen harjoittaminen joukkoliikenteenä on nykyään lähinnä käytännön syistä tosiasiallisesti kuntien tehtävänä. Näitä joukkoliikenteen muotoja ei kuitenkaan voitane pitää suoranaisena luonnollisena monopolina. Ei myöskään ole oikeudellista estettä sille, että tällaista joukkoliikennettä harjoittaisi muukin toimija kuin kunta. Nähdäkseni myöskään raitiotie- ja metroliikenteen järjestämistä ei siten voida luonteeltaan pitää perustuslain 124 :n tarkoittamana julkisena hallintotehtävänä, jonka antaminen muun kuin viranomaisen hoidettavaksi olisi mahdollista vain lailla tai lain nojalla Joukkoliikenteen järjestäminen joukkoliikenteen suunnitteluun, tariffeihin, palvelutasoon ja kilpailuttamiseen liittyvät tehtävät Joukkoliikenteen järjestämiseen yhtiömallin mukaisesti voi sisältyä tai liittyä toimintoja, joita on erikseen arvioitava julkisen hallintotehtävän hoitamisen kannalta. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa joukkoliikennereittien ja aikataulujen suunnittelu, päättäminen noudatettavista maksuista, palvelutason määrittely ja ostoliikenteen kilpailuttaminen julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Joukkoliikennereittien suunnittelu edellyttää viranomaisen päätösvallan käyttöä siltä osin kuin kysymys on maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvästä suunnittelusta, jota säännellään lähinnä maankäyttö- ja rakennuslain 5, 39, 54 ja 83 :n säännöksissä. Tällainen joukkoliikenteen reittisuunnittelu, jossa kaavoituksella ja katupiirustuksilla päätetään oikeudellisesti sitovalla tavalla mm. metrolinjauksista, raitiotieradoista tai joukkoliikennekaduista, on maankäytön suunnittelua, jossa päätösvalta maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuuluu yleensä kunnalle. Maankäytön suunnitteluun kohdistuvaa viranomaisten päätöksentekoa ohjaa erikseen luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 3 :ssä, jonka mukaan joukkoliikenteen hoitamisen edellytykset tulee ottaa huomioon kaavoituksessa sekä muussa maankäytön ja liikenneväylien suunnittelussa.

6 6 Joukkoliikennereittejä koskeva oikeudellisesti sitova päätöksenteko on julkinen hallintotehtävä, joka kuuluu perustuslain 124 :ssä määritellyn rajoituksen piiriin. Tällaisen suunnittelutehtävän siirtäminen yhtiömallin mukaisesti hoidettavaksi olisi näin ollen mahdollista vain säätämällä asiasta laissa, mikäli myös siirron muut edellytykset on mahdollista täyttää. Siltä osin kuin suunnitteluun mahdollisesti sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, tällaisen suunnittelutehtävän siirto osakeyhtiölle ei ole lainkaan mahdollinen. Myös joukkoliikennettä harjoittava osakeyhtiö on sidottu maankäyttöä ja reittisuunnittelua koskevan lainsäädännön nojalla tehtyihin päätöksiin. Oikeudellisen sääntelyn ja viranomaispäätösten puitteissa osakeyhtiö voi kuitenkin omalta osaltaan suunnitella muun muassa käyttämiään liikennereittejä ja joukkoliikenteen aikatauluja. Tällaista toiminnallista suunnittelua, joka liittyy joukkoliikennepalvelun toteuttamiseen, ei voida pitää julkisena hallintotehtävänä. Se voi siten olla myös osakeyhtiön tehtävänä. Suunnittelutehtävää voidaan tältä osin määritellä esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 3 :n 3 momentin mukaan kunnan tehtävänä on määritellä alueensa joukkoliikenteen palvelutaso tarvittavilta osin. Kuntien tulee lisäksi toimia yhteistyössä toistensa kanssa pyrkien sovittamaan yhteen eri henkilöliikennemuotojen palveluja sekä ottaa huomioon eri väestöryhmien kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeet. Palvelujen sisältöä ja palvelutasoa koskeva päätöksenteko on näin ollen kunnan tehtävä. Osittain palvelutasoa tai ainakin sen puitteita määritellään myös maankäytön ja liikennereittien suunnittelussa, joka on edellä esitetyn mukaisesti julkisen hallintotehtävän hoitamista. Muilta osin palvelutason määrittely on kunnalle kuuluva tehtävä, jota hoitaessaan kunta määrittelee puitteet hankkimilleen tai tuottamilleen joukkoliikennepalveluille. Esimerkiksi Helsingin valtuusto on hyväksynyt määrävälein joukkoliikenteen suunnitteluohjeen, jossa määritellään puitteet ja tavoitteet sen palvelutasolle. Kysymys ei tältä osin kuitenkaan ole tehtävästä, joka kuuluisi yksinomaan kunnan päätösvaltaan, vaan myös joukkoliikennettä järjestävä yhtiö voi täsmentää palvelutasoa omassa toiminnassaan kunnan määrittelemien palvelutavoitteiden puitteissa. Palvelutasoa voidaan lisäksi määritellä osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja/tai osakassopimuksessa. Päättäminen joukkoliikenteessä noudatettavasta tariffista liittyy kiinteästi joukkoliikenteen harjoittamiseen. Oikeudellisena lähtökohtana on, että joukkoliikenteen tariffi ei ole julkisoikeudellinen kunnallinen maksu, joka voi perustua joko lain säännöksiin tai suoraan kunnalliseen itsehallintoon (PeVL 53/2002 vp). Mikäli tällaisesta tariffista ja siihen perustuvasta maksusta olisi säädetty laissa, sen soveltamiseen liittyisi julkisen hallintotehtävän hoitamiseen verrattavia piirteitä. Päätösvaltaa ei tältä osin olisi siten ainakaan ilman muuta mahdollista siirtää osakeyhtiölle ilman asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Joukkoliikenteen tariffiin perustuvat maksut ovat kuitenkin luonteeltaan ensisijaisesti yksityisoikeudellisia maksuja, joita peritään yhtiön järjestämän liikennepalvelujen käyttämisestä. Tällaisista maksuista ei myöskään ole säädetty laissa. Niitä koskeva päätöksenteko voidaan perustuslain 124 :n estämättä järjestää myös osakeyhtiön päätet-

7 7 täväksi, joskaan yhtiömallin käyttäminen ei välttämättä tätä edellytä. Kunnilla on lisäksi lakiin perustuva oikeus sopia seutu- ja kuntalippujen hinnoista liikenteenharjoittajien kanssa silloin, kun kunnat tai valtio rahoittavat näiden lippujen hinnanalennuksia (L luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 4 :n 2 mom.). Ostoliikenteellä tarkoitetaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 2 :n 4 kohdan mukaan joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka hoitaminen perustuu kunnan, kuntayhtymän, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan, liikenneministeriön tai lääninhallituksen kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen. Säännöksessä ei mainita kuntien yhteistä yhtiötä, mutta se on nähdäkseni sovellettavissa myös kuntien yhteistyömuotona käyttämään yhtiömalliin. Ostoliikenteen kilpailuttaminen on velvollisuus, jonka toteuttamista säännellään julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä. Varsinaista kilpailuttamista ei kuitenkaan voida pitää julkisena hallintotehtävänä pelkästään sillä perusteella, että se on lakisääteinen velvollisuus. Siten myös osakeyhtiö voi tehtäviään hoitaessaan huolehtia siitä Joukkoliikenteen järjestäminen ja merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät tehtävät ja Perustuslain 124 :ssä tarkoitettua merkittävää julkisen vallan käyttöä on muun muassa itsenäiseen harkintaan perustuva voimakeinojen käyttäminen ja merkittävä puuttuminen yksilön perusoikeuksiin (HE 1/1998, s. 179; PeVL 46/2001 vp). Tällaisen toimivallan käyttämistä sisältävä tehtävä voi kuulua vain viranomaiselle, joten sitä ei voida järjestää esimerkiksi yhtiömallin perusteella hoidettavaksi. Joukkoliikenteen järjestämiseen ei yleensä sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä. Tätä yleistä lähtökohtaa on kuitenkin täsmennettävä eräiden joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvien toimintojen osalta. Joukkoliikenteen tarkastusmaksun perimiseen sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttämistä (PeVL 55/2005 vp), joka voi olla vain viranomaisen tehtävän. Tämä lähtökohta käy ilmi myös joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) 1 :stä, jonka mukaan oikeus tarkastusmaksun perimiseen voidaan myöntää ainoastaan kunnalle, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle tai rautatieliikenteen turvallisuudesta vastaavalle viranomaiselle. Oikeutta joukkoliikenteen tarkastusmaksun perimiseen ei siten voida myöntää osakeyhtiölle. Säännöstä on perusteltua pitää tyhjentävänä, joten kunta ei myöskään voi siirtää saamaansa oikeutta tarkastusmaksun perimiseen kuntien yhteisesti perustaman osakeyhtiön hoidettavaksi. Estettä ei kuitenkaan ole sille, että tehtävä määritellään kunnan organisaatioon kuuluvan viranomaisen hoidettavaksi. Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneet kunnat voivat myös sopia, että tarkastusmaksujen periminen annetaan toisen kunnan tai YTV:n hoidettavaksi. Kunta voi lisäksi sitä koskevan nimenomaisen lain säännöksen perusteella tehdä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa toimeksiantosopimuksen matkalipun tarkastuksessa apuna olevien järjestyksenvalvojien toiminnasta (L joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 2 ja 6 a ).

8 8 Perustuslakivaliokunta on lisäksi arvioinut, että linjaliikennepäätösten tekeminen voi sisältää merkittävää julkisen vallan käyttöä (PeVL 11 a/2002 vp). Koska tällaisten tehtävien siirtäminen muulle kuin viranomaiselle on kielletty perustuslain 124 :ssä, niitä ei voida antaa myöskään kuntien yhteisesti perustaman osakeyhtiön hoidettavaksi. 5. Kunnan toimiala Kunnan toimialaa koskeva sääntely vaikuttaa yhtiömallin arviointiin lähinnä siksi, että myös kuntien osakeyhtiömuotoisen toiminnan on kuuluttava kunnan toimialaan. Lähtökohtana on tältä osin kuntalain 2 :n säännös, jonka mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnan toimialaan on vakiintuneesti katsottu kuuluvan joukkoliikenteen harjoittaminen kunnan alueella. Kunnan toimialaa on lisäksi lailla erikseen laajennettu myös toisen kunnan alueelle, sillä kunta voi tuottaa ostoliikennepalveluita myös toisen kunnan alueelle (L luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 4 :n 1 mom., HE 52/1994 vp). Saman säännöksen mukaan kunnat voivat joukkoliikennepalveluita tuottaessaan ja hankkiessaan toimia tarpeen mukaan yhteistyössä toistensa kanssa. Kuntien välinen yhteistyö kunnan toimialaan kuuluvien palvelujen tuottamisessa on mahdollista organisoida myös yhteisön tai säätiön muodossa (ks. myös PeVL 11/2002 vp). Tällaisessa yhteistyössä on mahdollista käyttää esimerkiksi osakeyhtiömuotoa. Joukkoliikenteen harjoittaminen kuuluu kuntien toimialaan, ja kunnat voivat järjestää joukkoliikennettä myös toisen kunnan alueella. Lisäksi kunnat voivat tuottaa ja hankkia joukkoliikennepalvelut yhteistyössä. Myös yhtiömallin mukainen yhteistoiminta pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämiseksi kuuluu sisällöllisesti osakeyhtiön perustavien kuntien toimialaan. 6. Kunnallinen itsehallinto 6.1. Kunnallisen itsehallinnon perusteet ja kunnan tehtävien siirtäminen yhteistoimintaelimelle Perustuslain 121 määrittelee kunnallisen itsehallinnon perusteet. Pykälän 1 momentin mukaan kuntien hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Tämä edellyttää, että kuntalaisilla on oikeus päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. Tältä osin kunnallisen itsehallinnon perusteisiin sisältyy perustuslakivaliokunnan mukaan kansanvaltaisuusperiaate, jonka mukaan kunnan päätösvalta kuuluu kuntalaisten valitsemille toimielimille (PeVL 11/1984 vp; PeVL 8/2003 vp). Periaatteen toteutumiseen ja kunnan päätösvallan käyttämiseen voi vaikuttaa itsehallinnon perusteiden kannalta ongelmallisesti se, että kunnan päätösvaltaa siirretään laajamittaisesti esimerkiksi kuntien yhteistoimintaelimelle (PeVL 11 a/2002 vp). Perustuslakivaliokunta onkin tämän vuoksi katsonut, että perustuslain 121 :n 1 momentin vaatimukset voivat viime kädessä rajoittaa myös kuntien kuntalain mukaista mahdollisuutta siirtää tehtäviään kuntien yhteistoimintaelimelle, kuten esimerkiksi kuntayhtymille (PeVL 65/2002 vp). Tällaiset rajoitukset liittyvät lähinnä siihen, että kuntien yhteistoi-

9 9 mintaelimen tehtäviä lisättäisiin siinä määrin ja sillä tavalla, että se vaikuttaisi oleellisesti jäsenkuntien hallintoon ja vaarantaisi kunnan itsenäisen päätösvallan käytön Joukkoliikenteen tehtävien siirtäminen osakeyhtiölle Kuten edellä on perusteltu, joukkoliikenteen järjestäminen pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä kuuluu sisällöllisesti kuntien toimialaan. Kunnat voivat toteuttaa tätä yhteistyötä myös yhtiömallin perusteella antamalla joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvät tehtävät, tosin eräin poikkeuksin, osakeyhtiön vastuulle. Tällaisen joukkoliikennetehtävien siirtämistä osakeyhtiömuotoiselle yhteistoimintaelimelle rajatulla palvelutehtävien alueella ei voida arvioida vaikuttavan sillä tavoin oleellisesti jäsenkuntien hallintoon, että sitä voitaisiin pitää ongelmallisena perustuslain 121 :n 1 momentin vaatimusten kannalta (ks. joukkoliikennetehtävien osalta samoin PeVL 42/1996 vp). Tällaista yhteistoimintamallia voidaan pitää myös luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain tavoitteiden mukaisena Yhtiömallin vaikutus kuntien päätösvallan käyttöön Osakeyhtiömuotoisen yhteistyön vaikutuksia on perusteltua arvioida vielä erikseen yhteistyöhön osallistuvien kuntien päätösvallan käytön kannalta. Lähtökohtana tässä arviossa on, että osakeyhtiön toimintaa ohjaavat ensisijaisesti osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. Osakeyhtiö toimii itsenäisenä oikeushenkilönä. Osakeyhtiön perustaneet kunnat eivät siten voi ohjata osakeyhtiötä soveltamalla samoja ohjauskeinoja, joita käytetään kunnan omassa viranomaiskoneistossa. Kunnat eivät esimerkiksi voi antaa osakeyhtiön toimielimille näitä oikeudellisesti velvoittavia määräyksiä tai ohjeita. Joukkoliikennettä järjestävään osakeyhtiöön ei myöskään sovelleta viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia säännöksiä, koska yhtiölle ei kuulu julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä. Yhtiömallin mukaisesti toimiva osakeyhtiö ei kuitenkaan ole kunnan päätösvallan ja ohjauksen ulottumattomissa. Käytännössä kunta voi kohdistaa sen määräysvallassa olevaan osakeyhtiöön suhteellisen monipuolista ohjausta sekä kuntalain että osakeyhtiölain perusteella. Tämä ohjaus poikkeaa kuitenkin sisällöltään ja muodoiltaan kunnan sisäisessä organisaatiossa sovellettavasta ohjauksesta. Kuntalain 23 :n 2 momentin nojalla kunnanhallitus voi antaa ohjeita kuntaa osakeyhtiön toimielimissä edustaville henkilöille. Tällainen ohjausvalta voidaan johtosäännössä antaa kunnan muullekin viranomaiselle. Vaikka asiasta ei nimenomaisesti säädetä kuntalaissa, kunnat ovat voineet käytännössä päättää myös konserniohjeista, jotka sisältävät määräyksiä kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta kuntakonsernin ohjauksessa. Muodostunut käytäntö määritellään oikeudellisesti velvoittavaksi kuntalakiin sisällytettävällä uudella 25 a :llä. Säännöksen mukaan kunnan määräysvallassa olevan osakeyhtiön ohjauksesta ja valvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä määritellyt kunnan viranomaiset. Vaikka

10 10 konsernijohdon päätökset eivät oikeudellisesti sido kunnan määräysvallassa olevan osakeyhtiön toimielimiä, konsernijohto voi kuitenkin ohjata kunnan valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kunnan kannan käsiteltäviin asioihin. Konsernijohdon tehtävänä on myös valvoa, että konsernijohdon tai valtuuston osakeyhtiölle asettamat tavoitteet toteutetaan ja konserniohjeita noudatetaan (HE 263/2006 vp, s. 22). Kunnan tehtävänä kuntalain 29 :n 2 momentin mukaan tiedottaa sopivin tavoin asukkailleen osakeyhtiön toiminnasta. Lisäksi osakeyhtiö voi itse päättää sen toimintaa koskevasta tiedottamisesta, johon tosin vaikuttaa muun muassa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö. Joukkoliikennetoimintaa järjestävän osakeyhtiön toiminnan ohjaus toteutuu muuten osakeyhtiölain määrittelemissä puitteissa ja muodoissa. Vaikka osakeyhtiö toimii sen perustaneista kunnista erillisenä oikeushenkilönä, siihen kohdistuvaa ohjausta voidaan siis toteuttaa muun muassa yhtiöjärjestyksellä, kuntien keskinäisellä osakassopimuksella, yhtiökokouksen päätöksillä, hallituksen valinnalla, kuntaa tytäryhteisössä edustaville annettavilla ohjeilla sekä muulla konserniohjauksella ja -valvonnalla. Kunnat voivat yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen osalta yhdessä ja muuten itsenäisesti päättää, millä tavoin ja missä määrin ne käyttävät näitä ohjausmuotoja. Osakeyhtiömuotoisen organisaation käyttämisen joukkoliikenteen järjestämisen yhteistyömuotona ei nämä käytettävissä olevat ohjauskeinot huomioon ottaen voida arvioida vaarantavan yhteistyöhön osallistuvien ja osakeyhtiön perustavien kuntien päätösvallan itsenäisyyttä. Käytännössä kysymys on paljolti myös siitä, missä määrin ja miten aktiivisesti kunnat käyttävät näitä ohjausmuotoja. 7. Kuntien järjestämiä joukkoliikennepalveluja koskeva EU-oikeudellinen sääntely Kuten edellä on todettu, yhtiömallia koskevan tarkemman arvion ulkopuolelle jäävät tässä yhteydessä kilpailuoikeudelliset ja julkisia hankintoja koskevat sääntelyt, joiden sisältö määräytyy pääosin EU-oikeuden perusteella. Tätä sääntelyä on käsitelty edellä vain viitteellisesti ja yleisesti voidaan todeta, että nämä sääntelyt asettavat lähinnä puitteita ja rajoituksia yhtiömallin mukaisesti perustetun osakeyhtiön käytännön toiminnalle. Sen sijaan niillä ei ole suoranaista vaikutusta osakeyhtiön perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. EU-oikeuden kannalta ei yleensä ole merkitystä sillä, tuottavatko julkisia henkilöliikennepalveluja julkiset toimijat vai yksityiset yritykset. Keskeinen merkitys voi sen sijaan olla julkisia henkilöliikennepalveluja koskevalla EUoikeudellisella sääntelyllä. Tältä osin voidaan todeta, että parhaillaan on valmisteilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista. Uudella asetuksella on tarkoitus korvata nykyinen, vuodelta 1969 oleva asetus (1191/69/ETY). Neuvoston yhteisestä kannasta asetukseen on päätetty (KOM(2006)805 lopullinen). Asetuksen tämän version lähtökohtana, jonka sekä parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet, on toimivaltaisen viranomaisen valinnanvapauden periaate.

11 11 Valinnanvapauden periaatteen mukaan julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekeminen voidaan joko kilpailuttaa tai paikallinen viranomainen voi tarjota suoraan tai oman yrityksensä välityksellä julkisen liikenteen palveluja. Mikäli paikallinen viranomainen (Suomessa lähinnä kunta) valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon, kunta tai sen määräysvallassa oleva osakeyhtiö ei kuitenkaan asetustekstin 5 artiklan 2 kohdan mukaan saa osallistua kilpailuun muita julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemiseksi. Uusi julkisia henkilöliikennepalveluja määrittelevä asetus ei esitetyn perusteella aseta rajoituksia yhtiömallin toteuttamiselle, vaan se omalta osaltaan lähinnä mahdollistaa sen käytön yhtenä vaihtoehtona. Mikäli osakeyhtiömuotoinen organisaatio järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen, yhtiö ei kuitenkaan voi osallistua mahdollisesti järjestettävään kilpailuun muista kuin tähän tehtävään sisältyvistä julkisista palveluhankinnoista. 8. Yhteenveto 1. Pääkaupunkiseudun kunnat voivat harjoittaa yhteistoimintaa myös osakeyhtiön muodossa. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määritellä joukkoliikennettä järjestävän ja harjoittavan osakeyhtiön toiminnan sisältöä ja tavoitteita. Tällaisen osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseksi voidaan yhtiöjärjestyksessä määritellä muukin tavoite kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. 2. Joukkoliikenneluvan kohteena olevaa tieliikennepalvelujen tuottamista tai raitiotieja metroliikennepalvelujen tuottamista ei voida pitää perustuslain 124 :n tarkoittamana julkisena hallintotehtävänä. Tällainen tehtävä voidaan siten mainitun säännöksen estämättä antaa myös osakeyhtiön järjestettäväksi. 3. Joukkoliikenteen järjestämiseen liittyy kuitenkin toimintoja, jotka ovat perustuslain 124 :ssä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä. Tällainen tehtävä on ainakin maankäytön suunnitteluun liittyvä joukkoliikennereittejä koskeva oikeudellisesti sitova päätöksenteko. Tällaisen tehtävän siirtäminen yhtiömallin mukaisesti hoidettavaksi olisi mahdollista vain säätämällä asiasta laissa ja ottamalla huomioon tällaisen siirron sisällölliset edellytykset. Kunnan tehtävänä on myös joukkoliikenteen palvelutason puitteiden ja perusteiden määrittely, mutta palvelutasoa voidaan näissä puitteissa täsmentää myös yhtiön toimin. 4. Osakeyhtiö voi harjoittaa toiminnallista suunnittelua, joka liittyy joukkoliikennepalvelun toteuttamiseen. Siihen voi kuulua muun muassa liikennereittien ja aikataulujen suunnittelu sekä palvelutason toteuttaminen viranomaisten oikeudellisesti sitovan päätöksenteon puitteissa. 5. Joukkoliikenteen tariffin maksut ovat luonteeltaan yksityisoikeudellisia maksuja, joista myös joukkoliikennettä järjestävä osakeyhtiö voi päättää. Myös ostoliikenteen kilpailuttaminen voidaan antaa tällaisen osakeyhtiön tehtäväksi.

12 12 6. Joukkoliikenteen tarkastusmaksun perimiseen ja linjaliikennepäätösten tekemiseen sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttämistä. Näitä tehtäviä ei perustuslain 124 :n sisältämän rajoituksen vuoksi voida antaa osakeyhtiölle. Kunnat voivat kuitenkin järjestää tarkastusmaksun perimisen yhteistoiminnassa sopimalla, että tarkastusmaksujen periminen annetaan toisen kunnan tai YTV:n hoidettavaksi 7. Joukkoliikenteen järjestäminen kuuluu kuntien toimialaan. Kunnan toimialaa määrittelevän kuntalain 2 :n puitteissa kuntien yhteistoiminta pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisessä voidaan hoitaa myös yhtiömallin mukaisesti. 8. Joukkoliikenteen järjestäminen yhtiömallin mukaisesti ei vaikuta sillä tavoin oleellisesti jäsenkuntien hallintoon, että sitä voitaisiin pitää ongelmallisena kunnallisen itsehallinnon vaatimusten kannalta. 9. Osakeyhtiö toimii sen perustaneista kunnista erillisenä oikeushenkilönä. Kunnat eivät siten voi ohjata tällaista osakeyhtiötä soveltamalla ohjauskeinoja, joita käytetään kunnan omassa viranomaiskoneistossa. Kuntien määräysvallassa olevaa osakeyhtiötä voidaan kuitenkin ohjata muun muassa yhtiöjärjestyksessä, osakassopimuksilla, yhtiökokouksen päätöksillä, hallituksen valinnalla, kuntaa tytäryhteisössä edustaville annettavilla ohjeilla sekä muulla konserniohjauksella ja - valvonnalla. 10. Käytettävissä olevat kunnallis- ja yhtiöoikeudelliset ohjauskeinot huomioon ottaen yhtiömallin ei voida arvioida vaarantavan osakeyhtiön perustavien kuntien päätösvallan itsenäisyyttä. Arvioon vaikuttaa kuitenkin myös se, missä määrin ja miten aktiivisesti kunnat käyttävät kyseisiä ohjausmuotoja. 11. Julkisia henkilöliikennepalveluja koskevaa EU-oikeudellista sääntelyä uudistetaan parhaillaan. Asiaa koskevan asetusehdotuksen lähtökohtana on toimivaltaisen viranomaisen valinnanvapauden periaate. Kunta voi periaatteen mukaan tarjota julkisen liikenteen palveluja myös määräysvallassaan olevan yrityksen välityksellä. Mikäli kunnan määräysvallassa oleva osakeyhtiö järjestää joukkoliikenteen, yhtiö ei kuitenkaan voi osallistua kilpailuun muista kuin sen tehtäviin kuuluvista julkisista palveluhankinnoista. Helsingissä, helmikuun 12 päivänä 2007 Olli Mäenpää oikeustieteen tohtori hallinto-oikeuden professori

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 18/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta HE 18/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan kuntajakolakiin lisättäväksi säännökset yhdistyvän kunnan toimivallasta tilanteessa, jossa ennen

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö 8.6.2016, VM057:00/2016 LAUSUNNON ANTAJA Tampereen kaupunginhallitus PL 487 33101 Tampere

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Olli Mäenpää 30.1.2015. Perustuslakivaliokunnalle

Olli Mäenpää 30.1.2015. Perustuslakivaliokunnalle Olli Mäenpää 30.1.2015 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp) Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia.

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia. 1 Alavieskan kunta 26.8.2014 Pappilantie 1 85200 Alavieska Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Alavieskan kunnanhallitus on 25.8.2014 päättänyt antaa asiassa seuraavan

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntaliitoksien ICT-oikeutta

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Kuntaliitoksien ICT-oikeutta Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen Kuntaliitoksien ICT-oikeutta 8.5.2014 Tomu-projektin esittely Tietohallinnon oikeudellinen muutostuki -tutkimusprojekti Tomu-tutkimusprojektissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 )

Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista (122 ) 1 (5 27.6.2014 Kaupunginkanslia Johanna Alatalo Kaupunginkanslian lakimiehen lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta LAUSUNTO KUNTALAKILUONNOKSESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Lappeenrannan

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Terveydenhuollon palveluntuottajat ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eveliina Leinonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 19 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden oikeudesta tiedon saamiseksi kaupungin yhtiöissä - Tampereen vihreä valtuustoryhmä TRE:5877/03.00.01/2015 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma 20.6.2016 Pentti Malinen Tuleva kolmitasoinen hallinto Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on työnjako kunnan, maakunnan

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnalle 1 Perustuslakivaliokunnalle Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä (HE 324/2014 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi esitän kunnioittaen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot