A S E M A K A A V A N S E L O S T U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S E M A K A A V A N S E L O S T U S"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 5. K A U P U N G I N O S A N K O R T T E L I N T O N T I N 1 S E K Ä K A T U A L U E E N A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A T U N N U S K A A V A N P Ä I V Ä Y S JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 5. kaupunginosan korttelin 136 tonttia 1 sekä viereistä katualuetta. Kaavan nimi 5. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 136 TONTIN 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (Hotelli Alban laajennus) Kaavan tunnus 05:082 Kaavan päiväys Kaavan laatija Osoite Kaj Liljeblad Jyväskylän kaupunki Yhdyskuntatoimi, Kaupunkisuunnitteluosasto PL Jyväskylä Puhelin Kaavan vireilletulo Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 9/2005 Hyväksymispäivämäärät Ltk KH , xx.xx.2005 KV xx.xx.2005 Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Mattilanniemessä Jyväsjärven rannassa noin 1,5 kilometriä Jyväskylän keskustasta. Tontin osoite on Ahlmaninkatu 4. Kaavan vireilletulosta ilmoittamisen päivämäärä: Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymispäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: xx.xx.2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä: xx.xx.2005 J Y V Ä S K Y L Ä N K A U P U N K I 2

3 2. KAAVAN MUUTTAMISEN TARKOITUS Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen hotellirakennuksen laajentaminen. Asemakaavan muutosta tontille sekä viereisille katualueelle on hakenut Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi / Kesk. työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suunnittelualueen maanomistaja on Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Mattilanpellon kaupunginosassa Mattilanniemessä Jyväsjärvenrannalla Jyväskylän Yliopiston rakennusten ympäröimänä. Kaava-alueen pinta-ala on 7081m 2. Tontin pinta-ala on 6324 m 2. Suunnittelualueella sijaitsee Hotelli Alban rakennus. Suunnittelualue rajautuu Ahlmaninkatuun, Jyväskylän Yliopiston tonttiin, puistoalueisiin sekä Jyväsjärven vesialueisiin. Asuinalueella sijaitseva hotellirakennus on pääosin III kerroksinen ja pintamateriaaleiltaan vaalea. Viereiset rakennukset ovat IV ja V kerroksisia ja pintamateriaaleiltaan vaaleita sekä punatiilisiä. Ahlmaninkatu on Mattilanniemen alueen runkotie, jota pitkin suuntautuu kaikki alueen liikennöinti. Kulku Hotelli Albaan on Ahlmaninkadun kautta. Mattilanniemen alue on luonnonympäristöltään rehevää ja viheralueita on runsaasti, sillä alue kuuluu osaksi Jyväsjärven rantaraittia ja sen viheralueita. Julkisten viheralueiden lisäksi alueen vehreyttä lisäävät kiinteistöjen omat yksityiset pihat / viheralueet. Alueella on runsaasti yksittäisiä puita ja puuryhmiä sekä matalampaa pensaskasvillisuutta. Alueen sisäinen kasvillisuus muodostaa alueen sisälle toimivan viherverkoston ja viheryhteydet kaupungin muihin viheralueisiin. Mattilanniemen alue on ilmeeltään hyvin puistomainen. Pinnanmuodoiltaan suunnittelualue on tasainen. Alueen tontit ovat omistustontteja. Maanomistajina ovat valtio sekä yksityiset. J Y V Ä S K Y L Ä N K A U P U N K I 3

4 3.1.2 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Tontin omistaa Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi. Osoite: Ahlmaninkatu Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Ympäristöministeriön vahvistamassa seutukaavassa alue on palvelujen ja hallinnon aluetta (P). Kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnonaluetta (PY). Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava (arkistotunnus 05:054), jossa alue on liikerakennusten korttelialuetta (KL) sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta. Tonttitehokkuus on e=0.47, jolloin tontin rakennusoikeus on 3000 kerrosalaneliömetriä (kem 2 ). Rakennusoikeutta on käytetty 3025 kerrosalaneliömetriä (kem 2 ). Kerrosluku tontilla on III+S 1. Tonttijako on hyväksytty Tontin rekisteröintipäivä on Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se tuli voimaan Kaavan pohjakartta on Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimen tonttiosaston laatima. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutosta on hakenut Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi. Kaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa nykyisen hotellirakennuksen laajentaminen alueelle. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tämän asemakaavan muutoksen osallisia ovat: asemakaavan muutoksen hakija: Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi / Kesk. työeläkevakuutusyhtiö Varma alueen maanomistajat ja haltijat sekä naapurikiinteistöjen maanomistajat ja haltijat. hallintokunnat ja vastaavat: Katu- ja puisto-osasto / Kari Ström, Jorma Lipponen, Leena Rapo Tonttiosasto / Erja Saarivaara Rakennusvalvontaosasto / Raimo Ström Ympäristöosasto / Heikki Sihvonen Jyväskylän Vesi / Jukka Tyrväinen Jyväskylän Energia Oy / Anmari Ala-Kolu. J Y V Ä S K Y L Ä N K A U P U N K I 4

5 4.2.2 Vireilletulo viranomaiset: Keski-Suomen ympäristökeskus. Vireilletulosta on ilmoitettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheen kuulemista varten kaava-aineisto oli nähtävänä osoitteessa Kilpisenkatu 1 (Tietotalo) välisen ajan. Luonnosvaiheen nähtävillä olosta tiedotettiin Keskisuomalaisessa julkaistulla kuulutuksella sekä kirjeitse muutosalueen ja naapurikiinteistöjen omistajille sekä katu- ja puisto-osastolle, tonttiosastolle, rakennusvalvontaosastolle, ympäristöosastolle, Jyväskylän Vedelle, Jyväskylän Energia Oy:lle sekä Keski-Suomen ympäristökeskukselle. Kuulemiskirjeen ohessa lähetettiin osallisille asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ote ajantasaasemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnos. Kuva 1. Asemakaavan muutosluonnos J Y V Ä S K Y L Ä N K A U P U N K I 5

6 Luonnosvaiheen nähtävillä olon aikana asemakaavan muutosluonnoksesta annettiin neljä kirjallista mielipidettä Jyväskylän Energia Oy:ltä, Jyväskylän Vedeltä, katu- ja puisto-osastolta sekä tonttiosastolta. Jyväskylän Energia Oy (Tuomo Mielonen) Jyväskylän Energia Oy:n 20 kv:n kaapelit sijaitsevat kaava-alueella, Aallonkadulla. Kaapeleiden suojauksesta ja siirrosta aiheutuvat kustannukset tulee ottaa huomioon. Kaavoittajan vastine: Lausunto ei aiheuta tarkistuksia kaavamuutokseen. Jyväskylän Vesi (Vesihuoltoinsinööri Jukka Tyrväinen) Jyväskylän Vedellä ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. Katu- ja puisto-osasto (Liikenneinsinööri Jorma Lipponen): Lausunto Mahdollisesti vaadittavien lisäautopaikkojen sijoittaminen on tarkistettava. Kaavoittajan vastine: Muutosalueen autopaikoitus on osoitettu kortteliin 142 LPAalueelle Rantaväylän, Ahlmaninkadun ja Mattilanniementien väliin. Tonttiosasto (Tontti-insinööri Marjo Kolehmainen): Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee kirjata, että maankäyttösopimus tehdään, jos se suunnittelun ja kaavoituksen edetessä katsotaan tarpeelliseksi. OAS:sta tulee käydä esille, että maankäyttösopimuksen tarpeellisuus tutkitaan ja se tehdään, jos tarve vaatii. Kaavoittajan vastine: Maankäyttösopimuksen mahdollisuus kirjataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelua ei tämän kaavan yhteydessä ole pidetty, koska kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden selvittämiseksi viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen kesken olisi pitänyt järjestää. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Asemakaavan keskeinen sisältö Asemakaavan muutosluonnos laadittiin hakemuksen pohjalta. Kaavamuutoksella täydennetään alueen kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvallista ilmettä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan myös majoituspalvelujen lisääminen alueelle. Kaavaluonnosvaiheen jälkeen suunnitelmaa on tarkistettu lausuntojen pohjalta. Muutokset ovat teknisiä ja koskevat kaavamääräyksiä autopaikoituksen järjestämisestä. Muutokset eivät ole merkittäviä. J Y V Ä S K Y L Ä N K A U P U N K I 6

7 5.2 Kaavan vaikutukset Kuva 2. Asemakaavan muutosehdotus Suunnittelualueen pinta-ala on 7083 m 2, käyttötarkoitus liikerakennusten korttelialue (KL) ja tontin rakennusoikeus on 3000 kem 2. Korttelin käyttötarkoitus ja rakennusten kerrosluku pysyvät ennallaan. Tontin rakennusalan rajoja on siirretty 15 metriä koillisen suuntaan ja rakennusoikeutta on korotettu 700 kerrosalaneliömetrillä, jolloin tontin kokonaisrakennusoikeus on 3700 kem 2. Rakennuksen julkisivuissa tulee käyttää pääasiassa valkoista keraamista laattaa ja pohjakerroksen julkisivussa luonnonkiveä. Rakennuksen tulee kaupunkikuvallisesti sopeutua alueella jo olemassa oleviin rakennuksiin. Korttelin 136 autopaikat voidaan sijoittaa korttelin 142 LPA-alueelle. Kaava-alueen pinta-ala on 7083 m 2 ja rakennusoikeutta kaava-alueella on yhteensä 3700 kem 2. Kaavan aluetehokkuusluku eli kaava-alueen rakennusoikeuden suhde kaava-alueen pinta-alaan on e=0.52. Kaava-alueen voimassa olevan kaavan mukainen rakennusoikeus on 3000 kem 2 ja kaavaehdotuksessa esitetty rakennusoikeus on 3700 kem 2. Rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksella 700 kem 2. Suunnittelun yhteydessä on arvioitu suunnitelmasta aiheutuvia vaikutuksia. Vaikutukset eivät ole mainittavia. J Y V Ä S K Y L Ä N K A U P U N K I 7

8 Kaavamuutoksen vaikutuksista ei ole tehty erillisiä selvityksiä. 5.3 Asemakaavan toteuttaminen Toteuttamisajankohtaa ei ole määritelty. Heti kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi voidaan tontille hakea rakennuslupaa lisärakennuksen toteuttamiseksi. 5.4 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutosta haki Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen Luonnosvaiheen nähtävillä olo , jonka aikana tuli neljä mielipidettä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyminen Kaupunginhallituksen hyväksyminen Asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävillä Kaupunginhallituksen hyväksyminen xx.xx.2005 Kaupunginvaltuuston hyväksyminen xx.xx LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Ote ajantasa-asemakaavasta - Pienennös asemakaavakartasta - Asemakaavan seurantalomakkeet J Y V Ä S K Y L Ä N K A U P U N K I 8

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot