Kuntouttava työote osaston arjessa tuloksia SATSHP:ssä tehdystä kuntouttavan työotteen alkukartoituksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttava työote osaston arjessa tuloksia SATSHP:ssä tehdystä kuntouttavan työotteen alkukartoituksesta"

Transkriptio

1 Kuntouttava työote osaston arjessa tuloksia SATSHP:ssä tehdystä kuntouttavan työotteen alkukartoituksesta Marita Koivunen, TtT, Dos, Kehittämisylihoitaja SATSHP, Sisäinen kehittämistoiminta

2 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on edistää kuntouttavan työotteen toteutumista näyttöön perustuvan toiminnan kehittämismallia ja tutkittua tietoa hyödyntäen. Yksilöidyt tavoitteet kerätä ja tiivistää näyttöön perustuva tieto kuntouttavasta työotteesta ja potilaan osallisuudesta omassa hoidossaan selvittää kuntouttavan työotteen ja potilaan osallisuuden toteutumista hankkeeseen rajatuissa yksiköissä vahvistaa hoitohenkilökunnan kuntouttavaan työotteeseen liittyvää osaamista kehittää kuntouttavan työotteen hyödyntäminen systemaattiseksi toimintatavaksi

3 Hankkeen toimijat Osastot: SISO1, SISO3, KIRO2, keuhkosairauksien osasto, kuntoutusosasto. Mukana olevien osastojen henkilökunta, osastonhoitajat, ylihoitajat. Sisäinen kehittämistoiminta (kehittämisylihoitaja). Yhteisvoimin kotona hanke (projektisuunnittelija). Vaikuttavat tavat VATA hanke (Arcada, Samk, yliopettajat, yamk opiskelijat)

4 Kehittämisen sykli Missä nyt mennään: Vaiheet 1. ja 2. toteutettu lukuun ottamatta potilaskyselyjä. Ollaan siirtymässä vaiheeseen

5 Kuntouttava työote kirjallisuudessa Yamk opiskelijoiden tuottamat kirjallisuuskatsaukset Todettiin, että kuntouttavaa / toimintakykyä edistävää työotetta ja / tai potilaan osallisuutta ei ole juurikaan tutkittu erikoissairaanhoidon ympäristössä. Lonkkaproteesipotilaan toimintakyvyn edistämistä selvittävässä kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että aihetta ei ole tutkittu hoitotyön näkökulmasta. Kohtalaista näyttöä löytyi siitä, että lonkkamurtumapotilaan postoperatiivinen kuntoutus edistää potilaan kuntoutumista ja toimintakykyä sekä potilaan kotiutumista leikkauksen jälkeen. Kirjallisuuskatsauksen mukaan keuhkoahtaumatautia sairastavien kohdalla kuntouttavan hoitotyön vaikuttavuus perinteiseen hoitoon nähden on kiistatonta. Tähän näkemykseen perustuu myös COPD Käypä hoito suositus. COPD kuntoutuksen tulisi sisältää mm. tehostettua tupakasta vieroitusta, omahoidon ohjausta, fyysisen inaktiivisuuden ehkäisyä, liikunnallista kuntoutusta, fysioterapiaa ja ravitsemustilan arviointia. Kuntouttavasta työotteesta päivystysympäristössä ei löytynyt tutkimusta. Kuntouttava työote sydänpotilaan hoidossa kiteytyi tutkimusten mukaan laadukkaaseen potilasohjaukseen ja neuvontaan, hoitoketjun saumattomaan toimivuuteen, vertaistukeen sekä ryhmäkuntoutukseen

6 Kuntouttava työote kirjallisuudessa Tutkittu tieto ei tuottanut meille selkeää käsitystä siitä mitä kuntouttava työote voi olla erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminnan arjessa. Tutkimusta aiheesta on tehty pitkäaikaissairaanhoidossa ja vanhusten palveluissa. Kuntouttavan työotteen määrittelyä: Kuntouttavan hoitotyön tavoitteena on tukea yksilön mahdollisimman normaalia elämää sairauksista huolimatta, mikä tarkoittaa jäljellä olevan toimintakyvyn osa-alueiden tunnistamista ja hoidon rakentamista niiden varaan (Lundgren 1998). Kuntoutumista edistävä hoitotyö on terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa, jossa hoitaja edistää ikääntyneen kuntoutumista tuomalla hänen käyttöönsä ammatilliset tietonsa ja taitonsa (Routasalo 2004)

7 Kuntouttava työote kirjallisuudessa Kuntoutumista edistävä toiminta edellyttää hoitajan tietojen ja taitojen lisäksi yhteistä kuntoutumista edistävää toimintafilosofiaa, johon hoitajat sitoutuvat sekä hoitajan uskoa kuntoutumista edistävän toiminnan tuloksellisuuteen (Routasalo ym. 2003, Resnick ym. 2009). Kulmakivinä ovat hyvä perushoito, potilaan turvallisuudesta huolehtiminen ja riskitekijöihin puuttuminen (Pryor & Smith 2002). Kuntoutumista edistävä hoitotyö on moniammatillista, terveyslähtöistä, tavoitteellista toimintaa, jota toteutetaan opettamisen, ohjaamisen, yhdessä tekemisen, kannustamisen, auttamisen, motivoimisen ja tiedottamisen avulla (Vähäkangas 2010). Hoitajan tehtävä on myös hoidon koordinointi sekä omaisten ohjaus ja tuki (Vähäkangas 2010)

8 Osastojen alkukartoituksen toteuttaminen Osastojen tilakartoitukset toteutettiin hyödyntäen THL:n kaatumisen ehkäisyyn liittyvässä IKINÄ hankkeessa kehitettyä ympäristön tarkastuslistaa soveltuvin osin. Osastonhoitajien teemahaastattelut yksilöhaastatteluina (n = 5) toteutettiin välisenä aikana. Osastojen henkilökunnan moniammatilliset haastattelut ryhmähaastatteluina (n = 5, osallistujia yhteensä 25) toteutettiin Mukana olleet ammattiryhmät: sairaanhoitaja, fysioterapeutti, kuntohoitaja, lääkäri. Teemahaastattelurungot luotiin soveltaen tutkittua tietoa yhteistyössä VATA hankkeen edustajien kanssa. Haastattelut kestivät 1-1½ tuntia. Haastattelut nauhoitettiin

9 Tilakartoituksen tuloksia WC ja suihkutilat WC ja suihkutiloissa on yleisesti riittävästi oikein sijoitettuja tukitankoja ja kaiteita. WC istuimien korkeus ei pääsääntöisesti ole korotettavissa ilman erillistä irrallista korotinta. WC ja suihkutilojen lattiapinnat ovat liukumattomia, mutta pesuaineiden säilytystelineistä on mahdollista vuotaa pesuainetta lattialle. Veden valuminen suihkutilasta potilashuoneen puolelle on mahdollista, jolloin huoneen lattia oven edestä saattaa olla liukas. Osastojen suihkutuolit ovat vaihtelevan laatuisia. Pienimmät WC ja suihkutilat ovat ahtaita kun tarvitaan avustaja pesuissa. WC ja suihkutiloissa ylettyy istuessa pääsääntöisesti hoitajakutsupainikkeeseen

10 Tilakartoituksen tuloksia Potilashuoneet Sänkyjen korkeus on säädettävissä. Sängyissä ja yöpöydissä on lukittavat jarrut. Sänkyjen yläpuolelle on mahdollista kiinnittää kohottautumistelineet. Hoitajakutsulaitteet on pääasiallisesti kiinnitetty magneetilla potilassänkyyn tai yöpöytään. Yöpöydät kestävät jonkin verran nojaamista, mutta jarrut eivät välttämättä estä pöydän liikkumista nojattaessa. Potilaat syövät pääsääntöisesti hyödyntäen yöpöytää, paitsi kuntoutusosastolla, jossa ruokailu tapahtuu päiväsalissa. Potilashuoneissa on tuoleja (esim. vieraita varten), mutta ei yöpöytien lisäksi muita pöytiä. Geriatrisia tuoleja on vaihtelevasti osastojen käytössä ja ne ovat vaihtelevan laatuisia ja kokoisia. Osassa osastoja potilashuoneissa on runsaasti hoitoon liittyviä laitteita ja välineitä, joiden johdot saattavat aiheuttaa kaatumisriskin. Potilashuoneissa saatetaan säilyttää erilaisia apuvälineitä

11 Tilakartoituksen tuloksia Osastojen yleiset tilat Käytävillä on jonkin verran irtotavaraa; sänkyjä, varastotavaraa, eristyshuoneiden suojautumiseen liittyvää tavaraa, tarjoilurullakoita yms. Käytävien seinillä on kulkua tukevat kaiteet. Osassa osastoja kaiteet ovat pyöreät metalliset ja osassa leveät puiset. Saattaa olla, että pyöreästä kaiteesta on liikkuessa helpompi saada tukeva ote kun leveästä. Käytävien valaistus on hyvä ja lattiapinnat pääasiassa heijastamattomia. Päiväsalit sijoittuvat pääasiassa suhteellisen kauaksi potilashuoneista ja kaikilta osin niiden kalustus ei mahdollista esim. ruokailua tilassa. Osastojen parvekkeet ovat vaihtelevasti kalustetut ja vaihtelevasti käytössä. Hisseissä on tukikaiteet ja suhteellisen selkeät kerrosmerkinnät. Apuvälineiden säilytystilat osastoilla on niukat

12 Hoitoympäristön merkitys haastattelujen perusteella Hoitoympäristö ei sinänsä vaikuta kuntouttavan työotteen toteuttamiseen, mutta voi antaa enemmän mahdollisuuksia. Kuntouttavan työotteen toteuttaminen vaatii ehkä hiukan enemmän tilaa potilashuoneet ahtaita. Potilashuoneissa säilytetään hoitolaitteita ja apuvälineitä. Käytäviä käytetään myös tavaroiden säilytykseen pulaa varastotiloista. WC- ja suihkutilat osittain ahtaita, kun on hoitajan apua tarvitseva potilas. Päiväsalien sijainti haaste esim. ruokailua ajatellen optimaalinen päiväsalitila olisi keskellä osastoa. Potilashuoneissa ei erillistä pöytää ruokailua varten. Parvekkeet eivät juurikaan potilaskäytössä

13 Haastattelujen tuloksia työnjako ja resursointi Osastoilla käytössä moduuli työnjakomalli. Kuntoutusosastolla moniammatillinen tiimityö. Työnjako ohjaa toimintaa ja mooduulijako mahdollistaa sen, että hoitohenkilökunta oppii tuntemaan potilaat kohtalaisen hyvin. Erityistyöntekijöitä (esim. fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti, haavahoitaja, jalkaterapeutti, farmaseutti, psykiatrisen sairaanhoitaja, diabeteshoitaja, puheterapeutti, kuntoutusohjaaja, avannehoitaja, sairaalapastori, eri erikoisalojen lääkärit ) kohtalaisen hyvin tarpeen mukaan saatavilla. Hoitohenkilökunnan resurssi kun kaikki potilaspaikat käytössä: aamuvuorossa 3,3 4,3 potilasta / hoitaja (ei huomioitu mahdollisia eristystai valvontapotilaita). Iltavuorossa 5 6,8 potilasta / hoitaja (Huom! Iltavuoroon sijoittuu esim. kaksi ruokailua)

14 Haastattelujen tuloksia potilaisiin ja hoitoon liittyviä erityispiirteitä / haasteita Lyhyet hoitojaksot. Ikärakenne potilaat iäkkäitä. Muistisairauksia. Huonokuntoisia ja monisairaita. Paljon apua tarvitsevia. Eristyspotilaita ja valvontapotilaita. Osastojen / potilaiden / tutkimusten yms. aikataulut asettavat haasteita päivittäisten toimintojen toteuttamiselle. Yhteydenpito ulkopuolisiin yhteistyötahoihin vaativaa. Potilaiden asennoituminen sairaalassa ollaan sängyssä

15 Haastattelujen tuloksia kuntouttava työote, mitä se on, mitä se vaatii? Potilaan tilanteen tarkastelua kokonaisvaltaisesti fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen. Potilaan tukemista päivittäisissä toiminnoissa. Potilaan itsenäistä tekemistä mahdollisuuksien rajoissa ei turhaa puolesta tekemistä. Potilaan osallistamista potilas mukaan tavoitteiden asettamiseen. Potilaan oman roolin korostamista kuntoutumisen edistämisessä. Potilaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja palauttamista hetkellisen menettämisen jälkeen. Potilaan tarpeista lähtevää hoitoa / potilaslähtöisyyttä. Potilaan motivoimista, kannustamista, ohjaamista. Hoitohenkilökunnan oikeaa asennoitumista. Hoitohenkilökunnan toimimista yhteisin periaattein. Moniammatillista yhteistyötä. Riittävää resursointia perushoidon toteuttamiseen. Apuvälineiden oikeanlaisen hyödyntämisen osaamista. Oikeanlaista ohjausosaamista. Omaisten mukaan ottamista

16 Haastattelujen tuloksia - kehittämisehdotuksia Koulutusta Asennemuokkausta Moniammatillisuutta Ergonomiaa Apuvälineiden käyttöä Aktiivista, omaa opiskelua Hoitohenkilökunnan tukemista

17 Haastattelujen tuloksia - kehittämisehdotuksia Toimintakäytäntöjen kehittämistä Potilaiden ruokailukäytännöt. Potilaan toimintakyvyn / voimavarojen kartoittaminen korostetaan sitä mitä on jäljellä, ei sitä mikä on menetetty tulohaastattelut? Potilaat vahvemmin mukaan oman hoitonsa suunnitteluun. Potilasohjauksen kehittäminen tunnistetaanko ohjaus päivittäisten toimien ohella? Potilaiden pukeutuminen pyjama päivällä? Kanyylien / katetrien poisto ajoissa. Yhteistä toimintakäytäntöjen tarkastelua osastolla haasteita aiheutuu erilaisista aikataulutetuista asioista. Moniammatilliset hoitokokoukset. Yhteistyö fysioterapiayksikön kanssa. Apuvälineiden tehokkaampi hyödyntäminen. Osaston tilojen tarkastelu, suunnittelu, mahdolliset muutokset. Kirjaamisen kehittäminen. Tsekkauslistojen hyödyntäminen

18 Mitä tästä eteenpäin? Alkukartoituksen tulokset raportoitu ylihoitajille ja osastonhoitajille Osastojen henkilökunnan kanssa laaditaan ehdotukset kokeiluista / piloteista joita lähdetään toteuttamaan eri osastoilla. Pilottien suunnitteluun kootaan työryhmät, joissa mukana kaikki ne ammattiryhmät, joiden työtä valittu aihe sivuaa. Työryhmien workshopit kehittämisylihoitajan ja projektisuunnittelijan vetäminä nykykäytännön ja uuden toimintamallin kuvaus ja vertailu. Mahdollisten koulutustarpeiden selvitys. Uuden toimintamallin kokeilu, testaus ja arviointi

19 Kiitos!

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:32 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:32 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. Koulutus TVT-palvelujen käyttöönotto

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus

Vastuuhoitajuus. Mikä auttaa onnistumaan vastuuhoitajan tehtävässä: - ASENNE o positiivisuus o vuorovaikutus o luotettavuus / luottamus o avoimuus Vastuuhoitajuus Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidossa on käytössä toimintakykyä edistävä työote (esim. Kotka Sotela 17.10.2012 132). Tärkeä osa toimintakykyä edistävän työotteen toteuttamista on toimiva

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

4.2 Uuden kuntouttavan lyhytaikaisyksikön suunnittelu ja perustaminen

4.2 Uuden kuntouttavan lyhytaikaisyksikön suunnittelu ja perustaminen 4. TOIMINTAMUODOT 4.1 Henkilöstön laaja-alainen koulutus 4.1.1 Valssi-koulutus Keväällä 2004 viisi työntekijää vanhustenhuollosta kävi Ikäinstituutin järjestämässä Valssi I -, eli Vanhusten liikunta sosiaali-

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Eija Ahola Nuorisopalveluiden johtaja Sosiaalisen vahvistaminen ideatyöryhmän seminaari Erilaisia tapoja organisoida matalan kynnyksen palveluja

Lisätiedot

Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen

Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen Henkilöstöohjelmaamme kirjattuina keskeisinä tavoitteina ovat muun muassa seuraavat: henkilöstömme on osallistuvaa; toimintaamme

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ Tytti Hartikainen 2013 1 2 Porin Psykososiaaliset laitospalvelut Perustehtävänä on antaa mahdollisimman hyvää ja yksilöllistä päihdehoitoa ja kuntoutumista asiakkaille ja heidän

Lisätiedot

KYLLÄ MÄ SEN AMMATIN HALUAISIN

KYLLÄ MÄ SEN AMMATIN HALUAISIN KYLLÄ MÄ SEN AMMATIN HALUAISIN Erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutuspolut Anna-Leena Klemetti-Falenius, lehtori Marjaana Salmi, erityisopettaja Seurakuntaopisto Tuurilla vai tutkinnolla Koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA. Toukokuu 2014

SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA. Toukokuu 2014 SASTAMALAN SEUDUN (Punkalaidun ja Sastamala) RAVITSEMUSSUUNNITELMA Toukokuu 2014 JOHDANTO Punkalaitumen ja Sastamalan kuntien toimijoille on valmisteltu seudullinen ravitsemussuunnitelma, joka konkretisoi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen

Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen Työpaikkojen hyvinvointiverkosto 12.12.2013 Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kommentoi alustusta viestiseinällä Verkostoissa

Lisätiedot

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Lean ajattelu Filosofia, kulttuuri, arvo, ajattelutapa jne. Parannuskeino,

Lisätiedot

Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI

Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI POTIILAAN HOIITOON TAII KOHTELUUN LIIIITTYVÄ MUIISTUTUS Arkivoima Oy Paavo Ruohonen Hauskankatu 32 50100 MIKKELI Saapumispäivämäärä: Vastaanottaja: Diariointinumero: POTILAS Sukunimi, etunimet Osoite:

Lisätiedot

lapsilla on omat oikeudet?

lapsilla on omat oikeudet? Tiesitkö, että lapsilla on omat oikeudet? Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) -SADe-ohjelma 2009

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava"

Visio vuoteen 2020 Onnellinen Kerava erava Keravan kaupungin strategia 2020 Visio vuoteen 2020 "Onnellinen Kerava" Viherkaupunki jossa kaikkien on hyvä olla. Keravan missio Kerava on metropolialueen kärjessä kulkeva, vetovoimainen, rohkea,

Lisätiedot

Perusopinnot Täydennyskoulutus Opettajien koko työuran aikainen osaamisen kehittäminen

Perusopinnot Täydennyskoulutus Opettajien koko työuran aikainen osaamisen kehittäminen 3.9. Sidosryhmätapaaminen Teema: Millaista tukea ja kehittämiskumppanuutta ammatillinen opettajakorkeakoulu voi tarjota yhteistyökumppaneille opettajien osaamisen kehittämiseksi? Teeman vetäjä: Aila Paaso

Lisätiedot

Paikkatietomarkkinat / Taksaattoriklubi 4.11.2014 Mitä Laserkeilauksen huippuyksikkö merkitsee metsätieteille? Markus Holopainen Helsingin yliopisto,

Paikkatietomarkkinat / Taksaattoriklubi 4.11.2014 Mitä Laserkeilauksen huippuyksikkö merkitsee metsätieteille? Markus Holopainen Helsingin yliopisto, Paikkatietomarkkinat / Taksaattoriklubi 4.11.2014 Mitä Laserkeilauksen huippuyksikkö merkitsee Markus Holopainen Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos markus.holopainen@helsinki.fi Mitä Laserkeilauksen

Lisätiedot