Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy 1

2 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. SISÄLLYSLUETTELO 2 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA 3 3. TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS- JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT 3 4. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET SEURAUKSINEEN SEKÄ TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI JA NIIDEN SEURAUSTEN EHKÄISEMISEKSI 4 5. OHJELMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET 4 6. PALVELUIDEN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET 4 7. PALVELUN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ SEKÄ PALVELUUN OSALLISTUVIEN OMINAISUUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET; TIETOJEN ANTO PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE 5 8. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 5 9. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN VAKUUTUKSET TIEDOTTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJAN JA SUUNNITELMIEN TIETOJEN JAKAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE JA MUILLE MAHDOLLISILLE ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN: YLEISOHJE ESIMERKKI TURVALLISUUSSUNNITELMASTA: OPASTETTU MELONTARETKI ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ: OPASTETTU MELONTARETKI 12 2

3 2. JOHDANTO; KUVAUS TOIMINNASTA Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy on Rautalammilla toimiva luonto- ja elämyspalveluyritys, joka toteuttaa pääosin luontoon ja erämaisiin ympäristöihin sijoittuvia lihasvoimin toteutettavia ohjelmapalveluita sekä kuluttaja-, yhteisö että yritysasiakkaille. Toimintaympäristönä on koko maa. Ohjelmaa toteutetaan asiakkaan toivomassa paikassa, kaikkina vuodenaikoina. Yrityksellä ei ole omia kiinteitä toimipaikkoja. Ohjelmapalveluita Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n palveluksessa toteuttaa pääasiassa yrittäjä Markku Utriainen. Tarvittaessa käytetään ammattiinsa koulutettuja ja tarvittavat lajiliittojen auktorisoinnit omaavia oppaita, esimerkiksi melontaohjaajat sekä erä- ja luonto-oppaat. Tapahtumissa avustavina henkilöinä voivat toimia myös muun riittävän kokemuksen omaavat henkilöt. Yrityksen toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteelle, ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Tämä turvallisuusasiakirja perustuu Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011). Rautalammilla TURVALLISUUDESTA JA ALKUSAMMUTUS-JA ENSIAPUVÄLINEISTÄ VASTAAVAT HENKILÖT Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n järjestämien tilaisuuksien turvallisuudesta, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaa päävastuullisesti yrityksen omistaja, yrittäjä Markku Utriainen, puhelin ja sähköposti Vastuualueet: päävastuu turvallisuusasioista, turvallisuusasioiden suunnittelu, toteutus ja valvonta, henkilökunnan koulutus ja perehdytys, henkilösuojaus-, alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen, onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi, seuranta ja tiedottaminen, pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta tapahtumapaikoilla ja tämän turvallisuusasiakirjan sisällöstä ja päivittämisestä vastaaminen. Tämän turvallisuusasiakirjan lisäksi on yleisimmistä yrityksen toteuttamista toiminnoista laadittu omat toimintokohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Jokainen työntekijä tuntee tämän turvallisuusasiakirjan sisällön. Yrityksen käyttäessä ohjelmapalvelutapahtuman toteuttamiseen toista yritystä alihankkijana, vastaa tämä henkilökuntansa pätevyydestä ja sopivuudesta kyseiseen toimintaan. Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy edellyttää alihankkijoiltaan samoja turvallisuus- ja pätevyysvaatimuksia kuin omilta työntekijöiltäänkin. Työntekijöiden ammattitaito: Yritys käyttää kulloiseenkin ohjelmapalvelutapahtumaan vaadittavan koulutuksen omaavia ohjaajia. 3

4 Yrittäjän omaama pätevyys: *Melontaohjaaja (Suomen Melontakouluttajat ry) *Vuokraveneenkuljettaja (Trafi) *Ea 1 (Spr) Yrityksen käyttämät alihankkijat ovat sitoutuneet vastaamaan omien työntekijöidensä osalta samoista pätevyys- ja ammattitaitovaatimuksista. 4. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET SEURAUKSINEEN SEKÄ TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI JA NIIDEN SEURAUSTEN EHKÄISEMISEKSI Koska yrityksellä ei ole kiinteitä toimitiloja tai toimipaikkoja, vaaratilanteiden ennakointi ja riskien kartoitus sekä niiden toimenpiteiden arviointi, joilla vaaroja pyritään poistamaan ja tapaturmia sekä onnettomuuksia ehkäisemään, selvitetään ja määritetään toimintamuotokohtaisissa turvallisuussuunnitelmissa ja riskikartoituksissa. Nämä sisältävät myös ohjeet mahdollisia onnettomuus- ja vaaratilanteita varten. Turvallisuussuunnitelmien ja riskikartoitusten laatimisesta vastaa yrittäjä, Markku Utriainen. Liitteenä on malli turvallisuussuunnitelmasta ja riskikartoituksesta. 5. TAPAHTUMISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET JA SUOJAVARUSTEET Ohjelmapalvelutapahtumissa käytettävien välineiden ja suojavarusteiden kunnosta ja turvallisuudesta vastaavat yrittäjän lisäksi kaikki toimintaa ohjaavat henkilöt. Kaikki välineet tarkastetaan säännöllisesti ja huolletaan asianmukaisesti. Melontavälineistön turvallisuus tarkastetaan silmävaraisesti aina ennen kuin sitä luovutetaan asiakkaan käyttöön. Toiminnassa käytetään vain varusteita, jotka ovat asianmukaisesti hyväksyttyjä tai sertifioituja, mikäli niitä edellytetään. Käytettävät kelluntavälineet ovat CE-hyväksyttyjä. 6. PALVELUIDEN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET Koska yrityksen tarjoamat palvelut eroavat toisistaan erittäin paljon olosuhderajoitusten suhteen, tarkemmat tiedot rajoituksista kerrotaan toimintapaikka- tai tapahtumakohtaisissa turvallisuussuunnitelmissa sekä asiakkaille toimitettavissa ennakkotiedoissa. Paitsi toiminnan laji myös asiakasryhmän koostumus ja valmiudet vaikuttavat olosuhderajoituksiin. Yrittäjä ohjeistaa ohjaajat sovellettavista olosuhderajoituksista, mutta myös ohjaaja tekee itsenäisiä päätöksiä toiminnan mahdollisesta peruuttamisesta tai siirtämisestä tarpeen mukaan. Olosuhteista ei saa aiheutua vaaraa asiakkaalle tai muulle osapuolelle. 4

5 7. PALVELUN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ SEKÄ PALVELUUN OSALLISTUVIEN OMINAISUUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET; TIETOJEN ANTO PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVILLE Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n asiakkailleen tarjoamien palveluiden monimuotoisuudesta johtuen eri palveluita koskevat hyvin erilaiset vaatimukset koskien turvallista asiakasmäärää eri olosuhteissa, osallistujien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta, kielitaitoa ja muita vastaavia seikkoja. Nämä asiat selviävät palvelua varten laadittavasta turvallisuussuunnitelmasta sekä asiakkaalle toimitettavasta esitietomateriaalista (tilausvahvistus, lomake huoltajan kirjallista lupaa varten). Myös osallistujilta vaadittava varustus ja valmistautuminen kerrotaan materiaalissa. Osallistujat opastetaan paikalle useimmiten karttalinkkien avulla, sekä olemalla paikan päällä vastassa ohjaamassa oikeaan paikkaan. Tapahtuman alussa selvitetään tarvittavat turvallisuusasiat, sekä muu ohjeistus ja turvallisuusvälineiden ja suojainten käyttö. Melontatapahtumissa noudatetaan melonnan turvallisuusohjeessa mainittuja suurimpia sallittuja osallistujamääriä/ohjaaja. Kaikissa vesillä tapahtuvat aktiviteeteissa noudatetaan nollatoleranssia päihteiden käytön suhteen. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat melontaohjelmiin huoltajan kirjallisen luvan, tai huoltajan mukaan tapahtumaan. Lomake luvan antamiseksi on tulostettavissa yrityksen kotisivuilta osoitteesta 8. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN HENKILÖIDENTURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Toiminnan lajista riippuen ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus varmistetaan selvittämällä toimintapaikan olosuhteet etukäteen. Tarkemmat selvitykset eri tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasioista löytyvät toimintakohtaisista turvallisuussuunnitelmista ja riskikartoituksista. 9. RISKIANALYYSI JA RISKIEN VÄLTTÄMINEN Elämys- ja luonto-ohjelmapalvelutoimintaan liittyy eritasoisia riskejä. Toiminnan laadusta riippuen ne ovat joko lähinnä varusteisiin tai omaisuuteen kohdistuvia tai lieviä henkilöriskejä. Korkeariskisiksi luokitelluissa lajeissa ja esimerkiksi vaelluksilla erämaa-alueilla on kuitenkin mahdollisuus vakaviinkin terveyteen kohdistuviin tapaturmiin. Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n tuottamien tapahtumien sisältämät riskit analysoidaan etukäteen, ja vaadittavat toimenpiteet riskien minimoimiseksi suoritetaan viipymättä ja huolellisesti. Ammattitaitoinen henkilökunta, hyväkuntoinen kalusto, selkeä asiakkaiden ohjeistaminen ja sään ja muiden olosuhteiden ottaminen huomioon mahdollistavat turvallisen toiminnan. Henkilökunnan ohjeita noudattava asiakas voi luottaa olevansa turvallisissa käsissä koko tapahtuman ajan. Tuotekohtainen riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma laaditaan jokaiselle ohjelmapalvelutuotteelle. 5

6 10. ONNETTOMUUS-JA HÄTÄTILANTEET; TOIMINTAOHJE Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n ohjelmapalvelutuotteille on laadittu turvallisuussuunnitelmat, jotka löytyvät ohjaajan varusteista yhdessä ensiapuvälineiden kanssa. Onnettomuustilanteessa, ennen pelastusviranomaisten saapumista, toimintaa paikalla johtaa tapahtuman vastuuohjaaja. Mikäli asiakasryhmään kuuluu lääkintä- tai pelastusalan ammattilaisia, voidaan johtovastuu siirtää heille. Yrityksen työntekijät ovat suorittaneet vähintään EA 1 tasoisen ensiapukoulutuksen. Yrityksen omistaja, jollei itse ole tapahtumassa paikalla, on tavoitettavissa puhelimitse : Markku Utriainen Toimintajärjestys onnettomuustilanteessa on seuraava: - Pelasta ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat. - Ilmoita onnettomuudesta hätänumeroon 112 vasta turvallisesta paikasta. - Estä lisävahinkojen syntyminen - Anna ensiapua; tarvittaessa aloita elvytys - Opasta pelastajat paikalle. Hätäpuhelua soittaessasi muista nämä: - Kerro, mitä on tapahtunut: tulipalo vai muu onnettomuus. - Missä on tapahtunut: Kerro osoite tarkasti: paikkakunta, katuosoite,koordinaatit, kylä, talon nimi, sovi opastuksesta. - Kerro, onko joku vaarassa tai loukkaantunut. - Vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti. - Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut luvan. Pelastuslaitos Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa etkä SIM-korttia. Kolikko- ja korttipuhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa. 11. ONNETTOMUUS-JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN KIRJAAMINEN Yrityksen toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle vapaamuotoisella ilmoituksella. Viranomainen elämyspalveluiden kyseessä ollessa on Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, Tervon kunta. 6

7 Osoite on Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, Suonenjoen toimipaikka, Herralantie 1, Suonenjoki. Tarvittaessa kirjanpitoa hyödynnetään myös tulevien onnettomuuksien ehkäisyssä koulutuksen ja tarkastustoiminnan kautta. Vastuuhenkilönä toimii yrittäjä Markku Utriainen. 12. VAKUUTUKSET Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n järjestämissä asiakastapahtumissa on voimassa yrittäjän toiminnanvastuuvakuutus, joka kattaa yrittäjän tuottamuksesta johtuvat henkilö- ja esinevahingot euron edestä. Vakuutussopimuksen numero: Pohjola Yrityksen käyttämät alihankkijat vastaavat omasta osuudestaan toiminnassa omin vastuuvakuutuksin. Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly edellä mainittuun vakuutukseen. Suosittelemme, että toimintaan osallistuvalla asiakkaalla on oma tai mahdollisesti työnantajan ottama tapaturmavakuutus. 13. TIEDOTTAMINEN Mahdollisissa turvallisuusasioihin liittyvissä asioissa ja onnettomuustilanteissa Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n puolesta tiedotuksesta vastaa yksin Markku Utriainen puhelin , 14.TURVALLISUUSASIAKIRJAN JA SUUNNITELMIEN TIETOJEN JAKAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE JA MUILLE MAHDOLLISILLE TAHOILLE Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n työntekijät perehdytetään turvallisuusasiakirjan sekä turvallisuussuunnitelmien sisältöön, ja jokainen kuittaa lukeneensa aineiston. Lista kuittauksista on turvallisuusasiakirjan ohessa liitteenä. Aina aineistoa päivitettäessä yrittäjä ohjeistaa henkilöstöä lukemaan uuden version. Henkilökunnan koulutussuunnitelma löytyy turvallisuuskansiosta turvallisuusasiakirjan yhteydestä. Turvallisuussuunnitelma riskikartoituksineen on ohjaajalla aina mukana tapahtumaa ohjattaessa, ja sen sisältö on jokaisella ohjaajalla tiedossa. 15. ASIAKKAAKSI OHJELMAPALVELUTAPAHTUMAAN; YLEISOHJE Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalvelutilaisuuteen osallistuvalle: Ohjelmapalveluiden turvallisuusvinkkejä kuluttajille Ohjelmapalveluiden (esim. seikkailu- ja elämyspalvelun) tarjoaja on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen. 7

8 Ilmoita etukäteen (lomakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdollisista liikkumisrajoitteista ja sairauksista. Näin järjestäjä voi varautua asiaan ja tarvittaessa muokata ohjelmaa sopivaksi. Älä osallistu temppuun johon et tunne pystyväsi. On järkevää osata kieltäytyä. Sosiaalinen paine saattaa ajaa jotkut tekemään jotakin sellaista, mistä he eivät selviä. Pidä huolta kaveristasi, erityisesti lapsista ja nuorista! Kysy järjestäjältä, voiko lapsesi osallistua. Noudata järjestäjän asettamia ikä- ja kokorajoja! Esimerkiksi huvipuistolaitteessa liian pienikokoinen lapsi saattaa luiskahtaa pois kieppuvasta istuimesta ja pudota. Käytä suojavarusteita! Järjestäjä ei jaa niitä jännityksen lisäämiseksi, vaan suojaamaan sinua ja muita osallistujia. Älä osallistu alkoholin vaikutuksen alaisena! Humalassa yliarvioit kykysi ja tarkkaavaisuutesi on herpaantunut. Toimi järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. On parempi kysyä, kuin hosua ja katua! Muista huolehtia elämysseikkailunkin aikana perusturvallisuusasioista, eli käytä liikenteessä aina turvavyötä, kuormaa ajoneuvot oikein, huolehdi mahdollisen lastin oikeasta kiinnittämisestä ja noudata liikennesääntöjä. Älä hyppää suinpäin veteen. Vesillä liikuttaessa käytä aina pelastusliivejä tai kelluntapukinetta! Kelluntapukine soveltuu vain uimataitoisille henkilöille. Jos epäilet, voit kysyä palvelun tarjoajalta yrittäjän vastuuvakuutuksesta, vetäjien ammatillisesta osaamisesta (miten hän on hankkinut osaamisensa, mitä kursseja on suorittanut, työkokemus jne.) ja hätätilanteisiin varautumisesta. Ohjaajan välinpitämätön tai ylimielinen suhtautuminen turvallisuuskysymyksiin on vaaran merkki. Ammattitaitoinen ja asiaan vakavasti suhtautuva ohjaaja ei laske leikkiä turvallisuusasioista. Älä toteuta omin päin temppua, jonka olet nähnyt televisiossa tai ammattilaisen tekemänä. Ammattilaisilla on tempun vaatimat erikoisvälineet ja he huolehtivat turvallisuusjärjestelyistä, vaikka turvallisuustoimet eivät päällepäin näkyisikään tai niistä ei mainittaisi. Kuluttajavirasto Palvelun turvallisuudesta on vastuussa palvelun järjestäjä. Epäillessäsi palvelun turvallisuutta voit ilmoittaa asiasta kunnan terveystarkastajalle. 8

9 16. ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA: OPASTETTU MELONTARETKI Toiminnan kuvaus Opastettu korkeintaan päivän mittainen melontaretki järvi- tai jokialueella. Asiakkaat tulevat itse ilmoitetulle lähtöpaikalle ja maksavat osallistumismaksun ohjaajalle. Ensin kartoitetaan osallistujien aikaisempi melontakokemus ja uimataito kysymällä jokaiselta ja varmistetaan että kaikki ovat yli 18-vuotiaita tai heillä on huoltajan lupa osallistua melontaan. Samalla varmistetaan että osallistujien varusteet soveltuvat sää yms. olosuhteisiin. Käydään läpi kajakin ja melojan turvavarusteet ja niiden käyttö. Käydään läpi suullisesti läpi turvallisuussuunnitelma (melontareitti, toiminta onnettomuustapauksissa, ryhmässä pysyminen, toiminta kajakin kaatuessa). Jaetaan osallistujille varusteet ja tarkistetaan että he pukevat ne oikein päälle. Harjoitellaan kajakkiin meno ja siitä poistuminen rantautuessa. Ohjaaja valvoo asiakkaiden menon kajakkiin ja lähdön melomaan. Meloessa pysytään ryhmässä siten että ohjaajalla on koko ajan näkö ja kuuluyhteys ajan kaikkiin osallistujiin. Palattaessa asiakkaat rantautuvat ohjaajan ohjeiden mukaan ja palauttavat melontavarusteen ohjaajalle. Sää- ja muut varaukset Kovalla tuulella, pakkasella tai rankkasateella ei toimita, ei myöskään ukkosella; ohjaaja tarkistaa säätiedotuksen ennen tapahtuman alkua ja tekee päätöksen toiminnan mahdollisesta peruuttamisesta tai toiminnan keskeyttämisestä säätilanteen mukaan. Toimintaan ei voi osallistua päihtyneenä ja retken aikana ei nautita alkoholia. Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltaja mukanaan tai tämän kirjallinen lupa osallistua melontaohjelmaan. Asiakkaiden on noudatettava annettuja ohjeita ja otettava omassa toiminnassaan huomioon myös muiden osallistujien ja ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus; ohjaajalla ja muulla henkilökunnalla on oikeus estää henkilön osallistuminen melontaretkelle jos hän aiheuttaa vaaraa joko itselleen tai muille. Ohjaajat Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy käyttää toiminnassa vai Suomen Melontakouluttajat ry:n tai Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n auktorisoimia melontaohjaajia tai melontaoppaita. Ohjaajat ovat tutustuneet melontaympäristöön etukäteen ja heille on selvitetty turvalliset rantautumispaikat ja huomioitavat veneväylät. Ohjaajilla on tarvittavat pelastustaidot ja pelastamisvarusteet, mikäli asiakas kaatuu kajakilla tai hänet on muusta syystä hinattava rantaan. Ohjaajilla on vähintään EA1-tasoiset ensiaputaidot. Ohjaajat ovat tutustuneet tähän turvallisuussuunnitelmaan ja riskianalyysiin sekä Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n turvallisuusasiakirjaan. Välineet 9

10 Kaikki toiminnassa käytettävät välineet ovat melontatoimintaan hyväksyttyjä ja CE-merkinnöillä varustettuja. Ohjaaja varmistaa, että kajakkien turvavarusteet ovat kunnossa ennen kuin niitä luovutetaan asiakkaan käyttöön. Jokaiselle melojalle on mela, kelluntapukine soveltuu melojalle ja on asianmukaisesti puettuna päälle, kajakin kansiluukut ovat suljettuna/kellukkeet ovat kunnossa, kajakeissa on tyhjennysvälineinä äyskäri tai sieni, kajakin keulan ja perän tartuntakahvat ja kansiköydet ovat kunnossa ja kajakin jokaiseen aukkoon on aukkopeite (ei koske avokajakkeja). Avokajakeilla melotaan vain olosuhteissa, joissa ei ole ilmeistä riskiä kajakin täyttymisestä vedellä. Välineiden kunto tarkistetaan silmämääräisesti aina ennen kuin niitä luovutetaan asiakkaan käyttöön. Ohjaaja tarkistaa että osallistujien vaatetus ja muu varustus on sääolosuhteisiin ja melontaretken vaativuuteen riittävä. Ohjaajalla on oikeus estää asiakasta osallistumasta retkelle, jos asiakkaan varustus on selvästi riittämätöntä senhetkisiin olosuhteisiin nähden. Ohjaajan varusteisiin kuuluu aina edellä mainittujen lisäksi aina hinausvyö tai hinausköysi, ea-pakkaus, kanootin paikkausvälineet (ilmastointiteippi), matkapuhelin, kartta ja kompassi, puukko, tulentekovälineet, lämpöpeite Ryhmän koko Yhdellä ohjaajalla on vastuullaan korkeintaan 16 hengen ryhmä korkeintaan 10 kajakissa. Toiminta vaaratilanteissa Vaaratilanteessa toimintajärjestys on seuraava: o pelastetaan ensin loukkaantuneet ja vaarassa olevat o tehdään ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 o estetään lisävahinkojen synty o opastetaan pelastajat paikalle o tarkkaillaan koko ajan loukkaantuneiden tilaa ja elintoimintoja sekä annetaan tarvittaessa ensiapua Hätäpuhelua soitettaessa ilmoitetaan o mitä on tapahtunut o missä on tapahtunut: Ohjaaja seuraa koko ajan kartastaan missä ollaan, jotta voi tarvittaessa ilmoittaa ryhmän sijainnin hätäkeskukseen. Esimerkiksi sijainnin voi ilmoittaa: Rautalammin kunnan Hankavesi-järvellä, Vilosensaaren pohjoiskärjessä. o kerrotaan, onko joku vaarassa tai loukkaantunut o sovitaan opastuksesta 10

11 o vastataan kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti o ei suljeta puhelinta ennen kuin on saatu lupa siihen o matkapuhelimella soitettaessa ei tarvita suuntanumeroa eikä SIM-korttia Toiminnan johtaminen hätätilanteessa o toimintaa johtaa tilaisuuden vastaava ohjaaja kunnes paikalle saadaan pelastusmiehistöä tai poliisi o mikäli vastaava ohjaaja on itse loukkaantunut, toiminnan johdon ottaa toinen ohjaaja tai joku läsnäolijoista, mikäli tällä on pätevyys siihen Tapahtuneesta tiedottaminen Tiedottamisesta vastaa yrittäjä Markku Utriainen p Ensiapu- ja pelastusvälineet o ensiapuvälineet löytyvät sekä ohjaajan kajakista Kiireettömät avunpyynnöt Etelä-Konnevesi, Pohjois-Konnevesi, Kiesimä: Konneveden Järvipelastajat, puh Niinivesi, Hankavesi, Iisvesi, Koskelovesi, Miekkavesi: Sisä-Savon Järvipelastajat puh Vahingot ja läheltä piti tilanteet Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy:n toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat onnettomuus- ja läheltä piti- tilanteet tutkitaan tarkasti ja kirjataan ylös sekä ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle, joka elämyspalveluiden kyseessä ollessa on kunnan terveystarkastaja. Vakuutukset Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy järjestämissä asiakastapahtumissa on voimassa yrittäjän toiminnanvastuuvakuutus, joka kattaa yrittäjän tuottamuksesta johtuvat henkilö- ja esinevahingot euron edestä. Vakuutussopimuksen numero: pohjola Yrityksen mahdollisesti käyttämät alihankkijat vastaavat omasta osuudestaan toiminnassa omin vastuuvakuutuksin Yrityksen työntekijöillä on voimassaoleva lakisääteinen tapaturmavakuutus Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly toiminnanvastuuvakuutuksen piiriin. suosittelemme, että toimintaan osallistuvalla asiakkaalla on oma tai mahdollisesti työnantajan ottama tapaturmavakuutus. Liitteet: riskianalyysi 11

12 17. ESIMERKKI RISKIANALYYSISTÄ RISKIANALYYSI OHJATTU MELONTARETKI TODENNÄKÖISYYS SEURAUKSEN VAKAVUUS TOIMENPITEET VAARAN POISTAMISEKSI SUORITTAJA(T) Kaatuminen kajakkiin noustessa tai rantautuessa epätodennäköinen, mahdollinen haitallinen, vakava ohjeistus ja harjoittelu retken aluksi, valvonta, paikan valinta ohjaaja Kajakin kaatuminen epätodennäköinen, mahdollinen haitallinen ohjeistus toiminnasta, tarkastetut ja hyväksytyt välineet ohjaaja Toisen aluksen törmääminen kajakkiin epätodennäköinen, mahdollinen vakava ohjeistus, ohjaajan valvonta, ei melota sumussa/hämäräs sä. ohjaaja Liukastuminen rantakallioilla tai laiturilla mahdollinen haitallinen, vakava ohjeistus, kengät, ohjaaja valvoo ohjaaja asiakkaan sairauskohtaus retken aikana epätodennäköinen, mahdollinen haitallinen, vakava toimintaohjeet hätätapauksissa, ea, avun hälyttäminen ohjaaja, yrittäjä ohjaajan sairauskohtaus retken aikana epätodennäköinen, mahdollinen haitallinen, vakava ohjataan vain terveenä ohjaaja, muut paikallaolijat asiakkaan eksyminen ryhmästä epätodennäköinen, mahdollinen haitallinen Ohjeistus ryhmässä pysymisestä, ohjaaja valvoo ja antaa ohjeita retken aikana ohjaaja Sää: kova tuuli, aallokko, myrsky mahdollinen haitallinen, vakava Säätiedotusten ja luonnon seuranta, retken keskeytys Ohjaaja 12

13 Hypotermia mahdollinen haitallinen, vakava ei melota kylmän veden aikaan, vaatetus, varavaatetus Yrittäjä, ohjaaja Rautalampi Markku Utriainen Yrittäjä Etelä-Konneveden Luontopalvelut Oy 13

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille,

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Jari Haiko Risto Jouslahti MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot