Osakkeenomistajat ja osakkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakkeenomistajat ja osakkeet"

Transkriptio

1 ekokemkonsernin tilinpäätös 2011

2 Osakkeenomistajat ja osakkeet Yhtiön osakekanta muodostuu A- ja B-osakesarjoista, joita molempia on kpl eli yhteensä kpl. B-osakkeet antavat 1 äänen ja A-osakkeet 20 ääntä yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Yhtiön osakkeet ovat arvoosuusrekisterissä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy. Osakkaiden määrä vuoden 2011 lopussa oli 286 kpl. Yhtiön osakkeet ovat noteerattuja Aalto Capital Oy -pankkiiriliikkeessä. Osinkopolitiikka Ekokem-konsernin tavoitteena on jakaa osinkoa keskimäärin prosenttia nettotuloksesta huomioiden liiketoiminnan kehitystarpeet ja lähivuosien näkymät. Hallituksen esitys vuoden 2011 osingoksi on 2,20 euroa (2,00 e). Suurimmat osakkeenomistajat A-osakkeet kpl B-osakkeet kpl Yhteensä kpl Osuus osakkeista % Osuus äänistä % Äänet Suomen valtio ,08 34, Suomen Kuntaliitto r.y ,42 21, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,94 13, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ,47 10, Neste Oil Oyj ,13 2, Orion-yhtymä Oyj ,99 1, Tikkurila Oyj ,70 1, Kemira Oyj ,42 1, Wärtsilä Oyj Abp ,99 0, Kone Oyj ,93 0, Outokumpu Oyj ,91 0, Sanomapaino Oy ,68 0, Stora Enso Oyj ,60 0, Erikoissijoitusrahasto Phoebus ,34 0, Linström Oy ,33 0, Oras Oy ,28 0, Finlayson Forssan tehtaiden ,21 0, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,21 0, M-real Oyj ,20 0, Bayer Oy ,19 0, Muut omistajat ,99 6, Yhteensä Osakkeiden määrä yhteensä

3 Strateginen johtoryhmä YT-neuvottelukunta Puheenjohtaja Timo Piekkari toimitusjohtaja Yvonne Malin-Hult CFO, talousjohtaja Petri Onikki tekninen johtaja Vesa Soini liiketoimintajohtaja Puheenjohtaja Seppo Eriksson Tiina Aaltonen Jorma Manninen Raino Salmi Janne Silvonen Max Uronen Tero Svinhufvud myyntijohtaja Juha Väyrilä Ekokem-Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Ville Yrjänä johtaja, käsittelykeskukset ja asiakasratkaisut Auli Westerholm viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Ekokem-konsernin tytäryhtiöt Ekokem-Palvelu Oy Ekovoima Oy Ekokem - TSJ Yrityspalvelut Oy Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari Toimitusjohtaja Juha Väyrilä Hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari Ekokemin ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n yhteisyritys aloitti :n omistusosuus on 51 %. Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ekopartnerit. 21

4 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Osakepääoman jakauma Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 12 Elinkeinoelämä, 33,8 % Suomen valtio, 34,1 % Kunnat ja kuntien yhteisöt, 32,1 % Ekokem-konsernin liitetiedot 13 Ekokem-konsernin avainluvut 18 Laskentakaavat 18 Tilintarkastuskertomus 19 :n hallinto ja 20 luottamuselimet Ekokem-konsernin tytäryhtiöt 21 Tulos per osake Eur/kpl 5 4 3,54 4, ,04 2,33 1 1,

5 hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema n liikevaihto nousi 124,5 miljoonaan euroon (13,8 %), ja kaikki liiketoiminta-alueet kasvoivat. Liikevaihdon kasvu ja ydinprosesseja, mm. logistiikkaa ja toimipaikkaverkostoa, edelleen kehittävät hankkeet nostivat liikevoiton 19,2 miljoonaan euroon (22,3 %). Avainluvut Ekokem-konserni Liikevaihto, milj. e 124,5 109,4 94,3 Liikevoitto, milj. e 19,2 15,7 7,1 % liikevaihdosta 15,4 14,4 7,5 Tilikauden tulos, milj. e 14,6 12,5 4,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,3 12,3 5,5 Oman pääoman tuotto, % 12,1 11,1 4,0 Omavaraisuusaste, % 71,0 69,1 67,5 Henkilöstö keskimäärin Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. e 17,0 15,6 17,1 Investoinnit, milj. e 37,2 10,4 9,0 T&K-menot, milj. e 2,5 2,0 1,6 % liikevaihdosta 2,0 1,8 1,7 Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta kasvoi kaikilla sektoreilla. Menestyimme panostamalla avainasiakkuuksiin sekä tarjoamalla kokonaispalveluratkaisuja. Voimala 2:n energian hyödyntämiseen valmistautuen lisäsimme suunnitellusti jätteen vastaanottoa ja välitystä. Tilikauden alussa hankimme Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy:n koko osakekannan. Uudella yhtiöllä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon. Kohteen liikearvosta on tilikaudella tehty 1,3 miljoonan euron kertapoisto. Ympäristörakentamisen liikevaihto kasvoi EU-rahoitteisten projektivientikohteiden ansiosta. Myös kotimainen projektitoiminta oli vilkasta, ja valtakunnalliseen palvelukeskusverkostoon tehdyt investoinnit ovat tuottaneet tulosta. Onnistuimme solmimaan pitkäkestoisia jätevoimaloiden tuhkien ja kuonien vastaanottosopimuksia. Jätehuoltoyhtiö Rouskiksen kanssa yhteistyö käynnistyi hyvin, ja pääsimme tavoiteltuun toimintavolyymiin. Energialiiketoiminnan volyymi ja tuottavuus paranivat edelleen. Vuoden alussa otettiin käyttöön energiatehokkuutta lisäävä savukaasujen lauhdutusinvestointi. Yhdyskuntajätteitä hyödyntävä Voimala 1 toimi suunnitellusti, ja energiatehokkuuden parantamiseen tehdyt investoinnit paransivat tulosta. Kaukolämpötoimitukset Riihimäelle ja Hyvinkäälle kasvoivat. Loppuvuodesta teimme Oy KWH Mirka Ab:n kanssa jätteiden vastaanotto- ja energiantoimitussopimuksen. Ekokem rakentaa Mirkan Jepuan tehtaan yhteyteen 10 MW:n ekovoimalan, joka tuottaa Mirkan tehtaan tarvitseman energian. Rahoitus n taloudellinen asema säilyi vahvana pääomia vaativasta Voimala 2 -investoinnista huolimatta. Korollista vierasta pääomaa oli 11,2 miljoonaa euroa (14,8 milj. e). Investoinnit rahoitettiin kassavirralla ja aiemmin kertyneistä varoista. Likvidejä varoja oli vuoden lopussa 4,2 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Omavaraisuusaste oli 71,0 prosenttia (69,1 %). Vuoden 2012 investointien rahoitus tulee vaatimaan ulkopuolista rahoitusta, jonka saanti kohtuullisin ehdoin on varmistettu. Henkilöstö Ekokem-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 319 (309) henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä kasvoi ympäristörakentamisen projektiliiketoiminnan kasvun ja alkuvuonna tehdyn yritysoston myötä. Vuoden aikana lopetettiin kannattamaton kylmälaitekäsittely ja sopeutettiin palvelukeskusten henkilöstömäärää vastaamaan muuttuvien jätevirtojen määrää. ssa käytiin koko henkilöstön kanssa laaja arvokeskustelu ja arvot uudistettiin yhteistyössä. Uudet arvot ovat vastuullisuus, uudistushakuisuus, yksilön arvostus ja rehellisyys. Ohjelmaa arvojen toteuttamiseksi päivittäisessä työssä jatketaan vuonna tuloslaskelma Milj. e 8,5 74, Liikevaihto Liikevoitto 13,1 96,6 7,1 94,3 15,7 109,4 19,2 124, tase vastaavaa Milj. e 155,9 20,2 4,1 131,6 157,8 24,1 3,9 129,8 160,0 30,0 3,8 126,2 169,5 43,8 122,0 175,6 29,4 3,6 142, ,7 Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset 2

6 hallituksen toimintakertomus Ympäristönkuormitus Jätteenpolton savukaasujen mittaustuloksista lasketut pitoisuuksien vuosikeskiarvot alittivat lupaehtojen ohjearvot. Vuorokausikeskiarvojen lupaylitykset vähenivät edellisvuoden kuudesta ylityksestä kahteen. Toiminnan ympäristövaikutuksia käsitellään tarkemmin yhtiön yhteiskuntavastuuraportissa. Turvallisuus Oman henkilöstön poissaolon aiheuttaneet tapaturmat vähenivät edellisen vuoden viidestä tapaturmasta kahteen. Yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus (LT1) pieneni 27:stä 21:een. Tapaturmien vähentämistavoitetta ei saavutettu. Yhteistyökumppaneille suunnattu turvallisuusprojekti on aloitettu vuoden 2012 alussa. Investoinnit sekä tutkimusja kehityskustannukset n investoinnit tilikaudella olivat 37,2 miljoonaa euroa (10,4 milj. e). Niistä isoin oli Voimala 2, joka on valmistumassa aikataulun mukaisesti lokakuussa Muista investoinneista merkittävimmät liittyivät käsittelykeskusten rakentamiseen Kouvolassa, Salossa, Porissa ja Hausjärvellä. Ekokem tukee Suomen ympäristönhuoltoalan tutkimusta ja tuotekehitystä muun muassa jakamalla stipendejä. Vuonna 2011 stipendirahastosta tuettiin seitsemää hanketta kaikkiaan eurolla. n tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 2,0 prosenttia (1,8 %) liikevaihdosta, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (2,0 milj. e). Tutkimuksen painopisteinä olivat jätepohjainen energiantuotanto, biojätteiden käsittely sekä jätteen lajittelun, kierrätyksen ja hyödyntämisen edistäminen. Ekokem on mukana monissa toimialan julkisissa tutkimuksissa kuten esim. NeReMassa, jossa tutkitaan useiden tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyönä materiaaleja ja ratkaisuja niiden kierrättämiseksi. Yhteistyössä Oy KWH Mirka Ab:n kanssa aloitettu tutkimus prosessihukkajätteiden energiana hyödyntämisestä on johtanut uutta tek niikkaa soveltavan, pienen, jäteperäistä polttoainetta hyödyntävän lämpölaitoksen rakennusprojektiin Jepualla tase vastattavaa Milj. e 155,9 31,5 30,9 157,8 24,7 34,4 160,0 28,3 23,8 169,5 31,9 20,8 175,6 33,5 17,7 Teknisestä kehitystyöstä tässä projektissa vastaa Ekokem yhteistyössä Renewa Oy:n kanssa. Hallinto :n hallitus kokoontui 8 kertaa. Puheenjohtajana toimi diplomi-insinööri Maija-Liisa Friman ja varapuheenjohtajana varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen sekä jäseninä CFO Pia Björk, riskienhallintajohtaja Jorma Haavisto, hallintojohtaja Matti Hilli, ylijohtaja Helena Säteri ja johtaja Esko Torsti. Hallituksessa on palkitsemisvaliokunta, joka arvioi konsernin palkitsemisjärjestelmää ja valmistelee palkitsemiseen liittyviä asioita hallitukselle. Riskitarkastelu Strategiset riskit Merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät jätteiden käsittelyn suuriin investointeihin ja kysynnän mahdollisiin siirtymiin mm. lainsäädännön muuttuessa. Ekokem seuraa ja ennakoi liiketoimintaympäristöään, kilpailutilannetta ja asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti. Operatiivisen toiminnan riskit Liikevaihdon suhdanneherkkyys ei ole kovin suuri. Asiakaskunta jakautuu useille elinkeinosektoreille. Alueellinen yhdyskuntajätekertymä ja kaukolämmön kysyntä ovat vakaita. Ympäristörakentamisen projektitoiminnan kustannusrakenne joustaa liikevaihdon mukaan. Rahoitusriskit Ekokem-yhtiöt toimivat pääosin kotimaan markkinoilla. Ulkomaankaupassa sovelletaan lähes yksinomaan euromääräistä laskutusta ja turvaavia vakuuksia. Hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaan sovelletaan vain pääomasuojattuja sijoitusmuotoja. Liikevaihto kertyy ilman merkittäviä luottoriskikeskittymiä. n omavaraisuusaste on 71,0 prosenttia (69,1 %), ja jäljellä olevien pitkäaikaisten lainojen maturiteetti on 2,7 (2,5) vuotta. Vahinkoriskit Vaarallisten jätteiden käsittelylaitos Riihimäellä kuuluu teollisuuskemikaaliasetuksen turvallisuusselvityslaitosluokkaan. Käsittelyprosessissa kerralla oleva ainemäärä ei ole suuri, mutta laitosalueen varastot saattavat ajoittain olla verrattain isot. Ekokem-yhtiöt käsittelevät ja varastoivat vaarallisia aineita useilla paikkakunnilla, mutta varastoissa kerralla olevat määrät ovat Riihimäen ulkopuolella melko vähäiset. Toiminnan lupaehdot ovat tiukat, ja käsittelytoiminta on ympäristöviranomaisten jatkuvassa valvonnassa ,5 98,7 107,9 116,8 124, Lyhytaikainen vieraspääoma Pitkäaikainen vieraspääoma + varaukset Oma pääoma Riskien vähentäminen ja toimintajärjestelmä Toiminta riskien tunnistamiseksi ja tunnistettujen riskien hallitsemiseksi on määrätietoista ja jatkuvaa. Vuonna 2011 kartoitettiin erityisesti projektitoimintaan liittyviä ympäristö riskejä. Turvallisuuskoulutusjärjestelmä kattaa koko henkilöstön, ja 3

7 hallituksen toimintakertomus koulutus uusitaan määrävälein. Järjestelmän toimivuus varmistetaan koulutusrekisterin avulla. Ekokemin toimintajärjestelmä kattaa konsernin kaikki yhtiöt lukuun ottamatta vuonna 2011 hankittua Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy:tä. Järjestelmä on sertifioitu laatustandardin ISO 9001 ja ympäristöstandardin ISO sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardin OHSAS mukaisesti. Turvallisuusasiat on integroitu toimintajärjestelmään, ja Tukes tarkastaa emoyhtiön Riihimäen toiminnot säännöllisesti. Arvio riskien toteutumisen vaikuttavuudesta Arvioitavissa olevat riskit eivät mahdollisesti toteutuessaan horjuta olennaisesti yhtiön vahvaa taloudellista perustaa. Yhtiön vakuutukset ovat kattavat. Lainsäädännön muutokset ja toimintaympäristö Tämän vuoden toukokuussa voimaan astuvan jätelain ja vielä valmisteilla olevien alemman tason säädösten tavoitteena on edistää jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista, muun muassa rajoittamalla orgaanisten jätteiden kuten biohajoavien ja muovijätteiden kaatopaikkasijoittamista. Vuoden 2011 alusta voimaan astunut jäteverolaki muutti verotusta niin, että jätevero kohdistetaan pääosin niihin jätteisiin, jotka voitaisiin myös hyödyntää. Samalla jäteveroa korotettiin. Jätelainsäädännön uudistaminen vahvistaa Ekokemin kaikkien liiketoimintojen asemaa. Jäteperäisen energiantuotannon ja hukkaenergian hyödyntämisen asema vahvistuu. Tähän vaikuttavat muun muassa energiatehokkuuden parantamiseen ohjaava lainsäädäntö ja sen myötä käynnistyneet energiatehokkuusohjelmat sekä uusiutuvia polttoaineita koskeva lainsäädäntö ja jätteen jätevoimalakäsittelyn luokittelu energian hyödyntämiseksi. Energian hinnan nousun myötä asiakkaiden kiinnostus innovatiivisiin energiantuotantoratkaisuihin kasvanee. Näkymät tilikaudelle 2012 Strategian mukaisesti keskitymme asiakkaidemme materiaalija energiatehokkuuden parantamiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Toteutetut energiatehokkuutta parantavat investoinnit mahdollistavat lämmöntuotannon lisäämisen, ja Voimala 2 varmistaa kaukolämmön alueellisen kysynnän tyydyttämisen sekä sähkön myynnin lisäämisen. Ennakoitavissa oleva suhdannetaantuma vaikuttaa eniten Ekokemin ympäristörakentamisen liiketoimintoihin. Jäteperäisen energian tuotanto kotitalousjätteestä sekä tästä toiminnasta syntyvien tuhkien ja kuonien käsittelytoiminta jatkunevat tasaisina taantumasta huolimatta. Useat vuoden 2011 ja 2012 investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta. n liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan maltillista kasvua. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat aloitti toimintansa Ekokemin ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n yhteisyritys, johon liitettiin molempien yhtiöiden Turun talousalueen elinkeinoelämää palvelevat toiminnot. Yhtiön nimi on Ekokem - TSJ Yrityspalvelut Oy ja omistaa siitä 51 prosenttia. Yhtiö käyttää markkinointinimeä Ekopartnerit. Yhtiön osakkeet :ssä on A-osakkeita ja B-osakkeita kumpiakin kpl, yhteensä kpl. A-osakkeilla on yhtiöjärjestyksen mukaan 20 ääntä, ja näitä osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 9 :ssä oleva suostumuslauseke. B-osakkeilla on kullakin yksi ääni. A-osakkeen voi muuttaa halutessaan B-osakkeeksi. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Ekokemin osakkeita välittää Aalto Capital -ryhmään kuuluva Privanet Pankkiiriliike Oy. :n hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä Ekokem-konsernin tilikauden voitto oli ,58 euroa, ja jakokelpoiset varat ,30 euroa. :n tilikauden voitto oli ,51 euroa, voitto edellisiltä tilikausilta ,33 euroa ja jakokelpoiset varat ,02 euroa. Hallitus esittää, että kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa euroa eli 2,20 euroa kutakin A-osaketta kohti ja 2,20 euroa kutakin B-osaketta kohti. osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on kertyneistä voittovaroista siirretään euroa :n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten. tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2012 Maija-Liisa Friman Puheenjohtaja Jorma Haavisto Timo Kietäväinen Esko Torsti Pia Björk Matti Hilli Helena Säteri Timo Piekkari Toimitusjohtaja 4

8 tilinpäätös Ekokem-konserni Tuloslaskelma EUR Liitetieto Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0 17 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Käsittelyvelan muutos Jälkihoitovarauksen muutos Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 11 7 Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Voitto ennen veroja Tilikauden verot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

9 tilinpäätös Ekokem-konserni Tase Vastaavaa EUR Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 10 Aineettomat oikeudet 1 9 Liikearvo liikearvo 295 Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 10 Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset 11 Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VastAAVAA yhteensä

10 tilinpäätös Ekokem-konserni Tase Vastattavaa EUR Liitetieto OMA PÄÄOMA 13 Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Ympäristöstipendirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto PAKOLLISET VARAUKSET Jälkihoitovaraus Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Käsittelyvelka VastattAVAA yhteensä

11 tilinpäätös Ekokem-konserni Rahoituslaskelma EUR Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja maksut Saadut osingot 11 7 Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisin maksut Luovutustulot osakkeista 4 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -106 Investointien rahavirta kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -412 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Maksetut stipendit Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

12 tilinpäätös Ekokem oy ab Tuloslaskelma EUR Liitetieto Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Käsittelyvelan muutos Jälkihoitovarauksen muutos Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot muilta 11 7 Korko ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Korko- ja muut rahoituskulut muille Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot/konserniavustus Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron vähennys/lisäys Tuloverot Tilikauden voitto

13 tilinpäätös Ekokem oy ab Tase Vastaavaa EUR Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 10 Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 10 Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset 11 Osuudet konserniyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset konserni Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset avustussaaminen Siirtosaamiset konserni 58 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VastAAVAA yhteensä

14 tilinpäätös Ekokem oy ab Tase Vastattavaa EUR Liitetieto OMA PÄÄOMA 13 Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Ympäristöstipendirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET 7 Jälkihoitovaraus Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Muut velat Muut velat Siirtovelat Käsittelyvelka VastattAVAA yhteensä

15 tilinpäätös Ekokem oy ab Rahoituslaskelma EUR Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja maksut Saadut osingot 11 7 Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisin maksut Sijoitukset osakkeisiin -112 Luovutustulot osakkeista 4 Investointien rahavirta kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten vähennys Pitkäaikaisten saamisten lisäys Lyhytaikaisten saamisten vähennys Lyhytaikaisten lainojen nostot 406 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Maksetut stipendit Saatu konserniavustus Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

16 liitetiedot Ekokem-konserni Liitetiedot Laadintaperiaatteet tilinpäätös sisältää emoyhtiö :n, Ekovoima Oy:n ja Ekokem-Palvelu Oy:n sekä alkaen Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy:n. Ekokem-konsernin konsernitilinpäätösten jäljennökset ovat saatavissa :n konttorista Kuulojankatu 1, Riihimäki. tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. n sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Tilikaudella 2011 Ekokem hankki Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy:n osakekannasta 100 %. Hankinnasta muodostui ,52 euron liikearvo, jonka poistoajaksi määritettiin viisi vuotta. Liiketoiminta ei kehittynyt odotetusti, ja tulevaisuuden tuotto-odotukset alenivat, minkä johdosta tilikaudelle kirjattiin liikearvosta ,14 euron kertapoisto tilikauden kokonaispoiston ollessa ,64 euroa. Vaihto-omaisuus on esitetty taseessa hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneiden muuttuvien kustannusten määräisenä tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan tai jälleenhankintahintaan. Itse valmistetun käyttöomaisuuden hankintameno sisältää valmistuksen muuttuvat menot. Valmistus omaan käyttöön -tuloslaskelmaerää on täsmennetty tilikaudesta 2011 lähtien siten, että vain muualle kuin energian tuottamiseen käytetty energia raportoidaan valmistuksena omaan käyttöön. Tämä pienentää oman käytön määrää ja ostot tilikauden aikana -tuloslaskelmaerää. Jätevoimalan rakennusaikaiset korot on aktivoitu ja poistetaan suunnitelman mukaan 25 vuodessa. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka ja -saaminen kokonaisuudessaan. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. ssa on tilikaudella 2009 siirrytty osatuloutuskäytäntöön, jota on sovellettu Ekokem- Palvelu Oy:n olennaisimpiin vienti- ja kotimaan projekteihin. Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi ja meno kuluksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden valmistusaika on ennakoitu vähintään vuodeksi ja joiden määrä on ylittänyt 0,3 milj. euroa. Pitkäaikaisten hankkeiden valmistusaste on määritetty työmailta mitattujen toteutuneiden määrämittaisten suoritteiden mukaan. 1. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Markkina-alueittain Kotimaan myynti Vientimyynti Valmistusasteen mukainen Valmistusasteen mukainen liikevaihto Muu liikevaihto Liikevaihto yhteensä Pitkäaikaishankkeiden tilikaudella ja aiemmin tuotoksi kirjattu määrä on ,13 euroa. Pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamaton määrä on ,52 euroa. 2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Kuluveloitukset konserniyhtiöille Vakuutuskorvaukset vahingoista Tekes Muut Yhteensä Ekokemillä on kirjattu vuonna 2011 Ekovoimalta veloitettuja jätevoimalan käyttökuluja ,27 euroa muihin tuottoihin. Vastaavat erät on käsitelty vuonna 2010 kulunoikaisuna. 3. HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN n ja emoyhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot

17 liitetiedot Ekokem-konserni 4. POISTOPERIAATTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty konsernissa yhdenmukaisin periaattein laskettua ennalta laadittua tasapoistosuunnitelmaa. Poistoajat, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin, ovat seuraavat: Poistoaika, vuotta Aineettomat oikeudet 10 Liikearvo 5 Muut pitkävaikutteiset menot 5 10 Rakennukset ja rakennelmat polttolaitos 15 kiviset tehdas-, toimisto- ja asuinrakennukset 30 puiset konttorirakennukset 20 rakennelmat ja säiliöt 7 20 kaukolämpöverkko 30 Koneet ja kalusto tuotannolliset koneet ja kalusto 7 25 muut koneet ja kalustot 5 7 Muut aineelliset hyödykkeet 5 10 Muihin aineellisiin hyödykkeisiin sisältyvien tytäryhtiön kaatopaikkojen pohjarakenteista on tehty täyttöasteen mukainen poisto. Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Leasing- ja muut vuokrat Luottotappiot Henkilöstökulut Toimisto- ja hallintokulut Kiinteistökulut Ostetut palvelut Matkakulut Markkinointi- ja edustuskulut Yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastus Lausunnot Veroneuvonta Muut palvelut Yhteensä KÄSITTELYVELAN MUUTOS/SIIRTOVELAT Käsittelyvelka sisältää tilikauden päättymishetkellä käsittelemät - tö mien jätteiden käsittelykustannuksia vastaavat kulut. Käsittelyvelka Tilikauden muutos Käsittelyvelka PAKOLLISET VARAUKSET Jälkihoitovarauksella konsernin yhtiöt varautuvat hallitsemiensa kaatopaikkojen jälkihoito- ja jälkivalvontakustannuksiin. Ekokem Oy Ab on vuodesta 1993 alkaen varautunut pakollisella varauksella kaatopaikoille sijoitettujen tuhkien ja muiden jätteiden käsittelyyn. Jälkihoitovaraus Tilikauden lisäys Jälkihoitovaraus Muut pakolliset varaukset sisältävät lopetettavan toimipisteen vuokrat sopimuskauden loppuun ja tytäryhtiöön siirrettävän rakennuksen korjauskulut. Muut pakolliset varaukset Tilikauden lisäys Muut pakolliset varaukset TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Poistoeron vähennys/ lisäys tilikaudella Kertynyt poistoero

18 liitetiedot Ekokem-konserni 9. VEROT Laskennallinen verovelka Verovelan muutos tilikauden tulokseen Verovelan muutos omaan pääomaan -212 Laskennallinen verovelka Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos tilikauden tulokseen Tilikauden verot AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. ja Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo liikearvo Lisäykset Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

19 liitetiedot Ekokem-konserni 12. SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Suomen Rakennusjäte, tontin tyhjennys ja puhdistus Projektien osatuloutukset Tyel maksusaatava Kouvolan kaupunki, lattian pinnoitus Talletusten siirtyvät korot Muut Yhteensä OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. ja Vararahasto 1.1. ja Ympäristöstipendirahasto Siirto voittovaroista Myönnetyt stipendit SIJOITUKSET Osakkeet konserniyritykset Hankintameno Lisäykset 112 Hankintameno Osakkeet muut Hankintameno Lisäykset Vähennykset -4-4 Hankintameno yritykset Ekovoima Oy, Riihimäki 100 % 100 % Ekokem-Palvelu Oy, Riihimäki 100 % 100 % Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy, Turku 100 % 0 Palautus rahastoon 3 3 Ympäristöstipendirahasto Sijoitetun oman pääoman rahasto Voittovarat Osingonjakopäätös Voittovarojen siirto ympäristöstipendirahastoon Suomen Rakennusjätteen Lajittelu- ja Kierrätyskeskus Oy:n verosaaminen 212 Tilikauden voitto/tappio Voittovarat Oma pääoma Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Oma pääoma Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhteensä

20 liitetiedot Ekokem-konserni POISTOERON JA VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN JAKAMINEN eur Vapaaehtoisista varauksista ja poistoeroista omaan pääomaan siirretty osuus Tilikauden voittoon merkitty osa poistoeron ja vapaaehtoisten varausten muutoksesta Poistoeroista omaan pääomaan siirretty osuus Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista Laskennallinen verosaaminen yhdistelytoimenpiteistä Laskennallinen verosaaminen jaksotuseroista Poistoerot yhteensä SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Lomapalkka- ja muut palkkavelat henkilösivukuluineen Öljyjätehuollon tilitys 232 Verovelka Projektien osatuloutukset Muut Yhteensä MUUT LIITETIEDOT ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET Velat joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöön Rahalaitoslainat Vuokravastuut Maksut seuraavana vuonna Maksut myöhemmin Yhteensä Alv-vastuut Rakennuksiin liittyvä AVL33 :n mukainen palautusvelvollisuus Yhteensä YMPÄRISTÖNSUOJELUKUSTANNUKSET Käyttö- ja kunnossapitokustannukset Ilmansuojelu Jätehuolto Vesien käsittely Maaperän ja pohjaveden suojelu Yhteensä Kustannukset sisältyvät tuloslaskelman eriin aineet ja tarvikkeet sekä muut kulut. Pakolliset varaukset Loppusijoituspaikkojen jälkihoitovaraus Esitetty tarkemmin liitetietojen kohdassa 7 Investoinnit Yhteensä Annetut vakuudet omasta ja samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin Kiinnitetyt panttivelkakirjat Omasta puolesta annetut vakuudet Muut omat vastuut Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset Leasingvastuut Maksut seuraavana vuonna Maksut myöhemmin Yhteensä

21 ekokem-konserni tilinpäätös Ekokem-konserni Avainluvut Milj. eur Liikevaihto 124,5 109,4 94,3 96,6 74,3 Liikevoitto 19,2 15,7 7,1 13,1 8,5 Osuus liikevaihdosta % 15,4 14,4 7,5 13,5 11,5 Voitto ennen veroja 18,8 15,3 6,5 12,1 9,2 Osuus liikevaihdosta % 15,1 13,9 6,9 12,6 12,4 Tulos 14,6 12,5 4,2 8,2 7,2 Tulos per osake* e/kpl 4,14 3,54 1,18 2,33 2,04 Oman pääoman tuotto-% 12,1 11,1 4,0 8,5 8,0 Sijoitetun pääoman tuotto-% 14,3 12,3 5,5 10,2 8,1 Omavaraisuusaste % 71,0 69,1 67,5 62,6 60,0 Gearing-% -1,6-0,2 2,5 13,6 19,8 Poistot 16,3 14,5 12,6 11,7 8,9 Investoinnit 37,2 10,4 9,0 13,3 52,2 Osuus liikevaihdosta % 29,9 9,5 9,6 13,8 70,2 Tutkimus- ja kehittämismenot 2,5 2,0 1,6 1,8 1,8 Osuus liikevaihdosta % 2,0 1,8 1,7 1,9 2,4 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö, euroa 390,5 354,0 289,3 298,0 246,1 *Osakemäärä Laskentakaavat Oman pääoman tuotto (%) Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot Oma pääoma keskimäärin x100 Sijoitetun pääoman tuotto (%) Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoitus kulut Taseen loppusumma - korottomat velat keskim. x100 Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma + poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä Taseen loppusumma - saadut ennakot x100 Gearing (%) Korolliset nettovelat Oma pääoma Gearingin laskentatapaa on muutettu siten, että alle 3 kk:n lainasaamiset on huomioitu kassavaroihin. 18

22 Ekokem-konserni Tilintarkastuskertomus :n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet :n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 27. päivänä maaliskuuta 2012 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Niina Vilske KHT 19

23 Ekokem konserni :n hallinto ja luottamuselimet Edessä vasemmalta: Pia Björk, Maija-Liisa Friman ja Helena Säteri Takana vasemmalta: Matti Hilli, Esko Torsti, toimitusjohtaja Timo Piekkari, Timo Kietäväinen ja Jorma Haavisto Hallitus Muut hallituksen jäsenet: Puheenjohtaja Maija-Liisa Friman diplomi-insinööri Varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Pia Björk CFO Jorma Haavisto riskienhallintajohtaja Matti Hilli hallintojohtaja Helena Säteri ylijohtaja Esko Torsti johtaja 20

24 Kuulojankatu 1, PL 181, RIIHIMÄKI puh , faksi

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Laurantis Pharma -konserni (Laurantis tai Yhtiö) ja Hermo

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot