Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Flink Tarmo jäsen Friberg Raimo jäsen Fäldt Marja-Leena jäsen Jalava Janne jäsen Kangas Inkeri jäsen Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen Louhi Janne jäsen Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen Kaira Jorma kaupunginhallituksen edustaja Yliluoma Arja esittelijä Uunimäki Mira esittelijä Kerkola Mikko pöytäkirjanpitäjä POISSA Lemberg Monica varapuheenjohtaja Äyräväinen Irene kaupunginhallituksen pj Juva Simo kaupunginjohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja xx.xx.2014 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja (aika ja paikka)

2 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna Perusturvalautakunnan yksilöjaoston valinta Turvapuhelinpalvelun hankinta Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueiden lääkäripalveluiden hankintaoption käyttö 136 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinta - optiokauden käyttöönotto Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalueen organisointi Ellen Laakson testamenttivarojen käyttö Valtuustoaloite huoltohenkilön palkkaamiseksi Lohjan perusturvatoimeen Aloite defibrillaattoreiden hankkimiseksi Vuodeosastojen käyttöasteen seuranta Perusturvan talousarvion toteutuminen Tiedotusluontoiset asiat

3 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PERLJ Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajat PERLJ Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan perusturvalautakunnan jäsenet Annmarie Kuurto ja Jorma Lausteela

5 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna / /2012 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa. Toimielin voi päättää, että kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa. Toimielimen jäsenellä tai varajäsenellä on kuitenkin aina niin halutessaan oikeus saada asiakirjat paperimuotoisina. Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Perusturvalautakunnan päätökset ovat julkisia silloin, kun ne eivät ole viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 21 :n mukaisesti salassa pidettäviä. Julkisten asioiden osalta allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä. listat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internetsivuilla siltä osin kuin siinä ei ole salassa pidettäviä tai ei-julkisia tietoja. Ptj Perusturvatoimen johtosäännön 3 :n mukaan toimielimen pöytäkirjanpitäjänä toimivat toimielimen nimeämät henkilöt. (Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola) Perusturvalautakunta päättää, että 1. lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi nimetään hallintopäällikkö Mikko Kerkola ja hänen estyneenä ollessaan erikoissuunnittelija Jarkko Lämsä tai hallintosihteeri Katja Erätuli-Keskinen; 2. lautakunta pitää vuoden 2015 aikana kokouksensa ti 27.1., ti 3.3., ke 8.4., ti 12.5., ti 16.6., ti 1.9., ti 29.9., ti , ti ja ti sekä talousarvioseminaarinsa tiistaina ; 3. kokouskutsut ja esityslistat lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa; 4. pöytäkirjan tarkastavat kaksi kussakin kokouksessa valittua tarkastajaa kokousta seuraavana maanantaina tai tiistaina perusturvatoimen hallinnon tiloissa Lohjantähdessä; 5. pöytäkirja julkisten asioiden osalta on nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona perusturvatoimen Lohjantähden toimipisteen aukioloajan (perusturvalautakunta ) ja samana päivänä se

6 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta julkaistaan kaupungin internet-sivuilla; sekä 6. esityslista julkaistaan kaupungin internet-sivuilla viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä

7 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan yksilöjaoston valinta 1076/ /2012 PERLJ Lohjan kaupungin perusturvatoimen johtosäännön 3 :n 2 momentin mukaan perusturvalautakunnan alaisena toimii yksilöjaosto, jossa on viisi (5) lautakunnan valitsemaa jäsentä ja varajäsentä. Lautakunta valitsee yhden jaoston jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtosäännön 5 :n mukaan yksilöjaosto ratkaisee ne yksilöitä koskevat viranhaltijoiden päätökset, joihin haetaan muutosta sekä salassa pidettävät lautakunnan toimialaan kuuluvat asiat. Johtosäännön 6 :n mukaan esittelijänä jaostossa toimii perusturvajohtaja ja hänen estyneenä ollessaan johtava ylilääkäri. Johtosäännön 3 :n mukaan toimielimen pöytäkirjanpitäjinä toimivat toimielinten nimeämät henkilöt. (Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola) Ptj Perusturvalautakunta päättää 1. valita perusturvakunnan yksilöjaoston jäsenet ja varajäsenet; 2. valita yksilöjaoston puheenjohtajan; 3. valita yksilöjaoston varapuheenjohtajan; sekä 4. nimetä yksilöjaoston pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikkö Mikko Kerkolan ja hänen estyneenä olleessaan erikoissuunnittelija Jarkko Lämsän. Perusturvalautakunta päätti 1. valita perusturvalautakunnan yksilöjaostoon seuraavat perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet: Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen: Flink Tarmo Louhi Janne Hassinen Eila Lausteela Jorma Laine Maaret Mikkonen Kristina Fäldt Marja-Leena Erolahti Anni-Helena Makkonen Hannu Jawneh Lasana M. 2. valita yksilöjaoston puheenjohtajaksi Tarmo Flinkin; 3. valita yksilöjaoston varapuheenjohtajaksi Eila Hassisen; sekä 4. nimetä yksilöjaoston pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikkö Mikko Kerkolan ja hänen estyneenä olleessaan erikoissuunnittelija Jarkko Lämsän

8 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Lohjan kaupunginvaltuusto on myöntänyt Eila Hassiselle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä lukien. Ptj Perusturvalautakunta päättää valita Eila Hassisen tilalle perusturvalautakunnan yksilöjaostoon uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan. Perusturvalautakunta päätti valita perusturvalautakunnan yksilöjaoston uudeksi varapuheenjohtajaksi Raimo Fribergin.

9 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Turvapuhelinpalvelun hankinta 474/ /2013 PERLJ Lohjan perusturvatoimi kilpailutti turvapuhelinpalvelun keväällä 2010 yhdes sä perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa. Han kin ta so pi mus solmit tiin Lohjan Sairaankuljetus Oy:n (Hiiden Tur va-aut ta jat) kanssa ja sitä voitiin jatkaa kahdella op tio vuo del la. Tur va puhe lin pal ve lu sisälsi vuokrattavat turvapuhelimet li sä lait tei neen, tur va pu he limien toimituksen, asennuksen, ohjelmoinnin, huollon, tur va hä ly tys ten vastaan oton ja välittämisen sekä turva-auttajapalvelut 24 h vuo ro kau des sa. Lohjan perusturvalautakunta päätti : 1) käyttää ensimmäisen optiovuoden turvapuhelinpalvelujen hankkimiseksi ny kyi sel tä sopimusosapuolelta Lohjan Sairaankuljetus Oy:ltä ajalla ) että optiokauden aikana palvelun hintaa tarkistetaan alkaen 8,9 %:lla, sekä 3) käynnistää turvapuhelinpalvelujen hankinnan kilpailuttamisen. KL-Kuntahankinnat Oy kartoitti tammikuussa 2014 asiakaskuntansa kiinnos tus ta turvapuhelinpalveluiden yhteishankintaan ja Lohjan pe rus tur va toimi ilmoitti olevansa kiinnostunut siitä. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n tarkoittama Suomen Kun taliit to ry:n omistama yhteishankintayksikkö. Lohjan kaupunki on tällä het kellä mukana noin 15 puitesopimuksessa. KL-Kuntahankinnat Oy päätti maaliskuussa 2014 käynnistää tur va pu he linpal ve lu jen kilpailutuksen saadun asiakaspalautteen perusteella. Han kintaan oli mahdollisuus osallistua ilmoittautumalla puitesopimuksesta kiinnos tu neek si asiakkaaksi tai sitoutumalla ennakkoon mukaan. Lohjan perus tur va toi mi ilmoitti huhtikuussa 2014 olevansa puitesopimuksesta kiinnos tu nut asiakas. Turvapuhelinpalvelun yhteishankinnan valmistelu eteni ke vään aikana siten, että puitesopimuksen oli tarkoitus olla asiakkaiden käy tös sä syyskuussa Yhteishankinnan valmistelun ollessa vielä kesken ja optiovuoden päät tyessä , oli palvelun jatkuvuuden kannalta tarkoituksenmukaista, että han kin ta so pi mus ta Lohjan sairaankuljetus Oy:n (Hiiden Turva-auttajat) kans sa jatkettiin geriatrian ylilääkärin päätösvaltuuksin vi ran hal ti ja pää töksel lä saakka. Hintoja tarkistettiin alkaen 2,9 %:lla. Nummi-Pusulan kunta on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan pää tök sen Everon turva- ja hälytysjärjestelmän käyttöönotosta Niilonpirttiin ja Nummen vanhainkotiin. Tilaussopimuksessa on kotona asuvien asiakkai den osalta laajennusoptio, joka on otettu käyttöön. Auttajakäynnit on toteu tet tu kotihoidon työntekijöiden toimesta. Sopimus Everon Oy:n kanssa ir ti sa not tiin syyskuussa 2014 kotihoidon asiakkaiden osalta (Niilonpirtin piha pii ris sä) päät ty mään Tarkoitus on, että Niilonpirtin pihapiirin

10 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta asuk kaat tulevat uu den kilpailutetun palvelun piiriin. KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutus on viivästynyt alkuperäisestä ai ka taulus ta. Lohjan perusturvatoimi arvioi tilannetta uudelleen elokuussa 2014 ja päät ti kilpailuttaa turvapuhelinpalvelut omatoimisesti.tämän hetken tiedon mu kaan KL-Kuntahankinnat Oy julkaisee hankintailmoituksen viikolla 47/2014. Lohjan perusturvatoimi pyysi tarjouksia turvapuhelinpalvelusta so pi muskau del le , jota voidaan jatkaa kahdella optiovuodella vuo si kerrallaan. Turvapuhelinpalvelu hankitaan sosiaalihuoltolain 20 :ssä tar koi te tun kotipalvelun tukipalveluna tukemaan ja turvaamaan asiak kaiden selviytymistä kotona. Asiakkaina ovat vanhukset, vammaiset, pit kä aikais sai raat, sotainvalidit ja omaishoidon tuen asiakkaat. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin Hil ma-pal ve lus sa Tarjouspyyntö on kaksiosainen: 1. osiossa kysymyksessä on kuntien järjestämisvastuun piirissä olevien tur va pu he lin pal ve lu jen kilpailuttaminen kuntien osoittamille asiakkaille. Tilaa jan asettamat laite-, sisältöjä laatuvaatimukset täyttävän, hinnaltaan edul li sim man palveluntuottajan kanssa kunta tekee sopimuksen os tet tavas ta palvelusta. Sopimuksen perusteella tilaaja osoittaa asiakkaat pal velun tuot ta jan turvapuhelinpalvelun piiriin. 2. osiossa kysymyksessä on ns. palveluntuottajan esivalinta. Lopullisen pal ve lun tuot ta jan valinnan tekee ja turvapuhelinpalvelusopimuksen solmii yk sit täi nen turvapuhelinasiakas. Esivalinnan tarkoituksena on löytää ne pal ve lun tuot ta jat, jotka täyttävät tilaajan asettamat turvapuhelinpalvelun lai te-, sisältö- ja laatuvaatimukset. Esivalinnan jälkeen tehdään edellä maini tut vaatimukset täyttävän ja hinnaltaan edullisimman palveluntuottajan kans sa palvelunvälityssopimus. Sopimuksessa ei määritellä tilattavien turva pu he li mien määrää eikä tilaaja anna takuuta tilattavan palvelun vä himmäis mää räl le. Varsinainen turvapuhelinpalvelusopimus tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Palveluntuottaja on vastuussa palvelun to teutta mi ses ta ja laadusta ensisijaisesti suoraan asiakkaalle ja vain pal ve lun väli tys so pi muk ses sa määritellyssä osin tilaajalle. Esivalinta ja pal ve lu vä li tysso pi mus ei sulje pois asiakkaan oikeutta käyttää muita markkinoilla olevia pal ve lun tuot ta jia tai uusia yrittäjiä. Kilpailutuksella valitaan yksi palveluntuottaja, joka vastaa 1.osion ja 2. osion palvelujen tuottamisesta. Hankintaan liittyen oli mahdollisuus esittää kysymyksiä mennes sä ja saatuihin kysymyksiin vastattiin Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tar jouk sen jätti Lohjan Sairaankuljetus Oy (Hiiden Turva-auttajat) eli ny kyinen palveluntuottaja. Tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut vaa ti muk set ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjousten vertailua ei voida tehdä, koska tarjous saatiin vain yhdeltä palveluntuottajalta. Hankinnan arvon arvioidaan olevan Lohjan kaupungille noin euroa vuo des sa.

11 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella han kinta pää tök sen saatua lainvoiman. (Lisätiedot: hoivapalvelupäällikkö Sirkka Kinnunen tai erikoissuunnittelija Jark ko Lämsä) Liitteet: - nro 1: Tarjouspyyntöasiakirjat - nro 2: Tarjoushinnat Ptj Perusturvalautakunta päättää hankkia turvapuhelinpalvelun Lohjan Sairaankuljetus Oy:ltä (Hii den Turva-auttajat) sopimuskaudella ; sekä 2. pidättää oikeuden irtisanoa Lohjan Sairaankuljetus Oy:n (Hiiden Turva-aut ta jat) kanssa solmittava hankintasopimus kuuden (6) kuu kau den irtisanomisajalla, mikäli KL-Kuntahankinnat Oy:n kil pai lut ta ma puitesopimus on Lohjan kaupungille edullisempi vaihtoehto. Liitteet Tarjoushinnat Tarjouspyyntöasiakirjat

12 PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueiden lääkäripalveluiden hankintaoption käyttö KH 55 Karjalohjan ja Sammatin alueiden vastaanottotoiminnan ulkoistus päättyy Vuoden 2013 talousarvion toiminnallisissa muutoksissa on todet tu, että jos toimintaa ei pystytä tuottamaan itse, se hankitaan os to pal velu na, mikä koskee myös Nummen ja Pusulan alueita. Omia terveyskeskuslääkäreitä ei ole onnistuttu palkkaamaan edellä mai nituil le alueille. Pal ve lu jen turvaamiseksi on valmisteltu lääkäripalveluiden kil pai lut ta mis ta. Hankinnan kohteena on palvelukokonaisuus, johon kuuluvat: - Sammatin ja Karjalohjan alueen avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan lää kä ri pal ve lut; kotihoidon ja asumispalvelun lääkäripalvelut; äitiys-, las tenja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut sekä kou lu ter vey den huol lon lääkäripalvelut - Nummen ja Pusulan alueen avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan lääkä ri pal ve lut; kotihoidon lääkäripalvelut; äitiys-, lasten- ja per he suun nit te luneu vo lan lääkäripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lää kä ripal ve lut Valmistelussa on lähdetty siitä, että hankinnan kohteena olevaan palveluun tar vit ta va lääkäriresurssi on Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien osalta yh teen sä yhden (1) täysiaikaisen lääkärin työpanos kaikkina vuoden ar ki työ päi vi nä sekä Pusulan terveysaseman osalta kolmen ja puolen (3,5) täy si ai kai sen lääkärin työpanos kaikkina vuoden arkityöpäivinä. Hankinta on hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävä, han kin ta lain liitteen B mukainen palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan avoin ta me net te lyä. Sopimuskausi on , jota voidaan jatkaa kahdella vuoden mit tai sel la optiokaudella. Mikäli hankintayksikkö katsoo, että palvelukokonaisuutta täydentämällä saa vu te taan hankintayksikölle kokonaistaloudellisesti edullisin toi min tavaih to eh to, on palvelun tuottajan vastuulla olevaa palvelukokonaisuutta mah dol lis ta hankintayksikön aloitteesta yhteisesti sopien täydentää siten et tä palvelun tuottaja ottaa vastuulleen muiden vastaanottopalveluiden yksi köi den tai lisäväestön lisäksi myös muita terveyskeskuksessa tuotettavia pal ve lu ko ko nai suuk sia. Muita palvelukokonaisuuksia voivat olla esi mer kiksi avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan hoitajapalvelut sekä suun terveyden huol lon hammaslääkäri- ja hoitajapalvelut. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma tai erikoissuunnittelija Jarkko Läm sä) Erikseen jaettava asiakirja - Tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset (ei julkinen)

13 PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Arja Yliluoma esitteli asiaa kokouksessa. Kj Kaupunginhallitus päättää aloittaa lääkäripalveluiden kilpailutuksen Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueille alkavaksi kahden vuoden so pi mus kaudek si ja kahdeksi vuoden mittaiseksi optiokaudeksi; sekä 2. valtuuttaa perusturvajohtajan viimeistelemään tarjouspyyntöasiakirjat. PERLJ Lohjan perusturvatoimi pyysi tarjouksia Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueen lääkäripalveluista klo mennessä. Hankin ta il moi tus ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin julkisten hankin to jen Hilma-ilmoituskanavalla. Hankintamenettely oli avoin. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää sähköpostitse hankintaan liittyviä li sä kysy myk siä klo mennessä. Kysymyksiin vastattiin Hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus , jossa tarkennettiin lääkä rei den pätevyysvaatimuksia. Tarkennuksessa keskeistä oli van han mukai sen kaksivuotisen PTL-vaiheen (lää kä rien perusterveydenhuollon li säkou lu tus) rinnastaminen uudenmukaisen yleislääketieteen eri tyis kou lu tuksen suo rit ta mi seen. Samalla tarjousaikaa jat ket tiin viikolla eli klo saakka. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: - Mediverkko Terveyspalvelut Oy - Attendo Terveyspalvelut Oy Tarjoukset käsiteltiin kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden tarkis ta mi nen, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen sekä 3) tarjousten vertailu. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut so vel tu vuus vaa ti mukset. Tarjousten tarkastuksessa saadut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mu kai sik si ja ne otettiin mukaan tarjousten vertailuun. Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 80 % ja toiminnan laatu 20 %. Hinnan osalta kriteerinä on kokonaisvuosihinta. Laadun osalta kriteereinä ovat hen ki lös tö suun ni telma (painoarvo 10 %) sekä toimintavarmuus ja saatavuuden varmistaminen (pai no ar vo 10 %). Hankinta on hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylit tävä, hankintalain liitteen B mukainen ns. toissijainen palveluhankinta. So pimus kau si on , jota voi daan jatkaa kahdella (2) op tio-

14 PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta vuo del la vuosi kerrallaan. (Lisätiedot: johtava ylilääkäri Mira Uunimäki tai erikoissuunnittelija Jarkko Läm sä) Erikseen jaettavat asiakirjat: - nro 4: Tarjouspyyntöasiakirjat - nro 5: Tarjousten vertailu (ei julkinen) Jyl Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueen lääkäripalveluiden tuottajaksi va li taan Mediverkko Terveyspalvelut Oy PERLJ Lohjan kaupunki on tehnyt Mediverkko Oy:n kanssa sopimuksen lääkäripalveluiden tuottamisesta Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan terveysasemilla ajalle Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella vuoden mittaisella optiojaksolla ajalle Lohjan kaupungin säästötoimenpiteiden vuoksi vuoden 2015 budjetin teossa on asetettu tämä sopimus tarkastelun kohteeksi ja sille on asetettu euron vuotuinen säästövelvoite. Terveyspalveluiden ja Mediverkon yhdessä toimia tarkastellessa on etsitty kohteita, joista tämä säästö voitaisiin saada aikaiseksi. Mediverkko Oy on nyt tehnyt tarjouksen kahdelle optiovuodelle. Sopimuksen nykyinen vuosihinta on euroa ( % alv.), josta kaupunki voi poistaa 5 % laskennallisen alv-vähennyksen. Hinta on muuttunut laskentateknisesti alkuperäisestä verottajan arvonlisäverolain tulkintamuutosten vuoksi. Uusi tarjous on euroa, josta voidaan vähentää 5 % alv-poisto. Tähän sisältyy suoraa hinnanalennusta euroa ja loput säästöt tulevat muista kohdennetuista lääkäripalveluostoista vanhuspalveluihin, työterveyshuoltoon sekä hammaslääkäriostosta ja sovituista toiminnallisista aukioloaikojen yhdenmukaistamisista muiden Lohjan terveysasemien kanssa kuten toiminnan supistamisesta loma-aikoina ja keskiviikkoiltapäivisin. (Lisätiedot: johtava ylilääkäri Mira Uunimäki) Jyl Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Mediverkon tarjouksen kahden optiovuoden käyttöönottamisesta eurolla

15 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/ /2012 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työsuh tee seen ottava viranomainen päättää valittavan henkilöstön kel poisuus eh dois ta, jollei voimassa olevasta lainsäädännöstä tai johtosäännöistä muu ta johdu. vaadittavasta kelpoisuudesta on tehtävä ennen viran haet ta vak si julistamista tai työsuhteisen tehtävän ilmoittamista haettavaksi. Pe rus tur va toi men johtosäännön 5 :n mukaan perusturvalautakunta päättää toimialallaan henkilöstön yleiset kelpoisuusehdot, jollei säädöksistä muu ta johdu. Perusturvatoimessa suurimman osan henkilöstöstä palkkaavat esimiehet. Jot ta kelpoisuusehdot olisivat samoilla ammattinimikkeillä samat ja jotta jokai sen tehtävän tai viran kelpoisuusehtoja ei tarvitsisi määritellä erikseen, on tarkoituksenmukaista määritellä henkilöstön kelpoisuusehdot lau ta kunnas sa vuosittain. Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot on käsitelty viimeksi pe rustur va lau ta kun nas sa Tämän jälkeen tehdyt lisäykset ja muu tok set on merkitty lihavoidulla tekstillä. Nyt käsiteltävässä kel poisuus eh to luet te los sa ei ole niitä ammattinimikkeitä, joihin ei enää valita uusia työntekijöitä. (Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola) Ptj Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alaiselleen henkilöstölle seuraavat voimaan astuvat kelpoisuusehdot: Nimike Amanuenssi Ammatillinen tukihenkilö Asumisneuvoja Asuntopäällikkö Apulaisosastonhoitaja Apulaisylihammaslääkäri Erikoishammaslääkäri Apulaisylilääkäri Erikoislääkäri Kelpoisuusehdot Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna Soveltuva sosiaalialalle suuntaavaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto Soveltuva korkeakoulututkinto Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus sekä riittävä johtamistaito Soveltuva terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammatillinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus Laillistetun hammaslääkärin kelpoisuus. Erikoishammaslääkärin pätevyys tehtävään soveltuvalla erikoisalalla Laillistetun lääkärin kelpoisuus. Erikoislääkärin pätevyys tehtävään soveltuvalla erikoisalalla

16 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Avohuollon ohjaaja Diabeteshoitaja Erikoissuunnittelija Erityispalvelupäällikkö Fysioterapeutti Työfysioterapeutti Hallintopäällikkö Hallintosihteeri Hammashoitaja Hammashoitaja, varahenkilö Hoivapalvelupäällikkö Jalkaterapeutti Johdon sihteeri Johtava hoitaja Johtava ohjaaja Johtava sosiaalityöntekijä Johtava ylilääkäri Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laillistus sekä diabeteksen hoidon lisäkoulutus Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus talous- ja hal lin to teh tä vis tä Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto, johon si säl tyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vas taa vat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä riittävä johtamistaito. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005)14 :n mu kai set siirtymäsäännökset huomioidaan kelpoisuuksissa. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus; Työfysioterapeutti lisäksi:... sekä riittävät tiedot työterveyshuollosta Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus julkishallinnon hallinto- ja taloustehtävistä ja riittävä johtamistaito Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä Valviran rekisteriin kirjattu ammattihenkilö, jolla hammashoitajan tai lähihoitajan tutkinto ja suun terveydenhuollon suuntautumisvaihtoehto Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito Nimikesuojattu jalkaterapeutti Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vas taa vis sa tehtävissä Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä joh tamis tai to Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammatillinen tutkinto, alan tun te mus ja riittävä johtamistaito Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot so si aa li työs sä sekä riittävä johtamistaito. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kel poi suus ehdois ta (272/2005) 14 :n mukaiset siirtymäsäännökset huomioidaan kelpoisuuksissa. Erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla eri kois alal la sekä riittävä johtamistaito

17 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Koulutusylilääkäri Laskentasihteeri Lastenvalvoja Maahanmuuttajakoordinaattori Maahanmuuttajaohjaaja Ohjaaja Päihdetyö Ohjaaja Kokkokallion tukikoti ja Nuorten vastaanottokoti Osastonhoitaja Työterveyskeskuksen osastonhoitaja Pajaohjaaja Palvelualuepäällikkö Palvelukuljettaja Palvelupäällikkö Perheohjaaja Perhetyöntekijä Perushoitaja / Lähihoitaja, Lähihoitaja, varahenkilö Kuntohoitaja / Mielenterveyshoitaja Pesulatyöntekijä Yleislääketieteen erikoislääkärin oikeus Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vas taa vis sa tehtävissä Sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi kor kea kou lu tut kin to Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus maahanmuuttaja-/pakolaistyöstä Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus ja riittävä kokemus maahanmuuttaja-/pakolaistyöstä Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Soveltuva korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 15 :n mukaiset siir ty mä sään nök set huomioidaan Soveltuva terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai opistoasteen amma til li nen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä johtamistaito Ttk:n oh lisäksi:...sekä työterveyshuollon erikoistumiskoulutus (amk-tutkinto tai seitsemän viikon pituiset erikoistumisopinnot) Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus ja pitkäaikainen ko ke mus vastaavista tehtävistä Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammatillinen tutkinto, alan tun te mus ja riittävä johtamistaito Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus ja pitkäaikainen ko ke mus vastaavista tehtävistä Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä joh tamis tai to Soveltuva sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan am mat ti kor kea kou lu tut kin to tai muu soveltuva korkeakoulututkinto Valviran rekisteriin kirjattu ammattihenkilö, jolla perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus

18 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Psykiatrinen sairaanhoitaja Psykologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus sekä psykiatrian hoitoon liittyvä erityiskoulutus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sää det ty laillistus. * terveyskeskuspsykologi * Eduksi katsotaan soveltuva lyhytterapeuttinen koulutus * perheneuvolapsykologi * Eduksi katsotaan kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai vas taa va vähintään lukuvuoden pituinen lasten ja perheiden kohtaamiseen val miuk sia antava erikoistumiskoulutus * neuvolapsykologi * Eduksi katsotaan soveltuva erikoistumiskoulutus * neuropsykologi * Eduksi katsotaan soveltuva erikoistumiskoulutus * työpsykologi * Eduksi katsotaan soveltuva erikoistumiskoulutus Puheterapeutti Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (amk) Sairaanhoitaja, varahenkilö Sairaanhoitaja (amk), varahenkilö Sosiaalineuvoja Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelupäällikkö Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä, perheneuvola Perheneuvoja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sää det ty laillistus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus Soveltuva korkeakoulututkinto. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 15 :n mukaiset siirtymäsäännökset huo mioi daan kelpoisuuksissa. Soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan am mat ti kor kea kou lu tut kin to. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 15 :n mukaiset siirtymäsäännökset huomioidaan kel poi suuk sis sa. Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pää ai ne opin not tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot so si aa li työs sä sekä riittävä johtamistaito. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 14 :n mu kai set siirtymäsäännökset huomioidaan kelpoisuuksissa. Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pää ai ne opin not tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot so si aa li työs sä. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 14 :n mu kai set siirtymäsäännökset huomioidaan kelpoisuuksissa. Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista 272/2005) sekä lisäksi kasvatus- ja perheneuvonnan eri kois tu mis kou lu tus tai vastaava vähintään lukuvuoden pituinen lasten ja per hei den kohtaamiseen valmiuksia

19 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta antava erikoistumiskoulutus. Sovellusneuvoja Suuhygienisti Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja Terveydenhoitaja,varahenkilö Terveyden edistämisen päällikkö Terveyskeskusavustaja Terveyskeskushammaslääkäri, Osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri Terveyskeskuslääkäri Soveltuva koulutus ja riittävä kokemus vastaavista tehtävistä Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994 mukainen laillistus Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamistaito sekä alan tuntemus Valviran rekisteriin kirjattu ammattihenkilö, jolla perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto Laillistetun hammaslääkärin kelpoisuus Laillistetun lääkärin oikeus Toimintaterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen lail lis tus Toimistosihteeri (palveluneuvoja, palvelusihteeri) * työn vaativuuden (tva) muk. A- tai a-taso * työn vaativuuden muk. B- tai b-taso Työnsuunnittelija Työvalmentaja Työterveyshuollon ylilääkäri Vahtimestari Vanhustyön johtaja Vastaava ohjaaja (Kokkokallion tukikoti ja Nuorten vastaanottokoti) Vastaava sairaanhoitaja * A ja a-taso: Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto ja pitkäaikainen kokemus vastaavissa tehtävissä * B- ja b-taso: Kauppaoppilaitoksen koulu- tai opistotasoinen tutkinto tai muu koulutus ja pitkäaikainen kokemus vastaavissa tehtävissä Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Erikoislääkärin oikeus työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoisalalla sekä yleislääketieteen erikoislääkärillä riittävä perehtyneisyys työ ter veys huol toon Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan hyvä tuntemus sekä riittävä joh ta mis tai to Soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus ja riittävä johtamistaito

20 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Välinehuoltaja Ylihammaslääkäri Ylihoitaja Ylilääkäri Välinehuoltajan ammattitutkinto Laillistetun hammaslääkärin kelpoisuus. Erikoishammaslääkärin pätevyys terveydenhuollon tai muulla tehtävään so vel tu val la erikoisalalla tai terveydenhuollon kandidaatti sekä kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito Erikoislääkärin oikeus yleislääketieteen, geriatrian tai muulla soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä johtamistaito

21 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinta - optiokauden käyttöönotto 673/ /2014 PERLJ Lohjan kaupunginvaltuusto valitsi kilpailutuksen pe rusteel la lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen ammatillisen perhe ko ti hoi don, laitoshoidon ja erityisyksikköjen tuottaman laitoshoidon palve lun tuot ta jat sopimuskaudelle Kaupunginvaltuusto val tuut ti perusturvakeskuksen tekemään puitesopimukset valittujen pal velun tuot ta jien kanssa. Hankinnan perussopimuskausi on päättymässä. Puitesopimusten mu kaises ti Lohjan kaupunki varaa oikeuden jatkaa sopimusta kahdella (2) op tiovuo del la vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä käydään neuvottelut osapuol ten kesken viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päät ty mis tä. Palveluntuottajiin on oltu tyytyväisiä, joten on tarkoituksenmukaista ottaa op tio kau si käyttöön. Samalla esitetään, että optiovuodet otetaan kerralla käyt töön siten, että optiokauden pituus on Mää rit telys sä huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (so te-uu dis tus), jossa uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien aluei den (sote-alueiden) toiminta alkaa suunnitelman mukaisesti Option piiriin esitetään tulevan kaikki kaupunginvaltuuston han kin ta pää tök sen yhteydessä hyväksytyt palveluntuottajat lukuun ot tamat ta niitä, joiden toiminta ei käynnistynyt asetetussa aikarajassa tai jotka ovat nykyisen hankintakauden aikana lopettaneet toimintansa. Optiokaudesta tehdään erillinen sopimus (lisäliite nykyisiin sopimukseen) Loh jan kau pun gin ja palveluntuottajien välillä hankintapäätöksen saatua lain voi man. (Lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen tai eri kois suun nitte li ja Jarkko Lämsä) Ptj Perusturvalautakunta päättää 1. ottaa käyttöön lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinnan op tio kauden ammatillisessa perhekotihoidossa seu raa vien pal ve lun tuot ta jien osalta: - Perhekoti Aurinkopiha Oy - Lilja Kodit Oy - SOS-Lapsikylä ry - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö - Katrin palvelukoti Oy - Kiviranta Kodit Oy - Perhetukipiste Oy - Temakodit Oy 2. ottaa käyttöön lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinnan op tio kau-

22 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta den laitoshoidossa seuraavien pal ve lun tuot ta jien osal ta: - Ryhmäkoti Tinttaralla Oy - Pienryhmäkoti Eppu Oy - Lilja Kodit Oy - Paasikiven Nuorisokylän Säätiö - Perhekuntoutuskeskus Kepilä Oy - Mehiläinen Oy - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö - Vanhakallion perhekoti Oy - Mervi Jaako Oy - Pienryhmäkoti Harmony Oy - Folkhälsan Syd Ab - Kiviranta Kodit Oy - Sipilän Varakoti Oy - Suojaverkko Oy - Pienryhmäkoti Havumäki Oy - Yhteiset Lapsemme ry - Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy - Vantaan Palmukoti Oy - Pienryhmäkoti Helmi Oy - Keravan Palmukoti Oy - Palmukoti Oy - Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy - Sivukadun Nuorisokoti Oy - Osmanpolku Oy - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy - Saverola Oy - Aulangon Nuorisokoti Oy - Pienryhmäkoti Romppu Oy - Töölön Palmukoti Oy - Mansikkapuisto Oy - Myötämieli Oy - Romano Missio ry - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut - Tukikoti Kaislikko Oy - Pieneryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy - Satu-Koti Oy - Aapelus Oy - Konstan Koti ja Koulu Oy - Laaban Oy - Desiker-Aurinkomäki Oy - LapsiperhePalvelu Stark Oy - Temakodit Oy 3. ottaa käyttöön lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinnan op tio kauden erityisyksikköjen tuottamassa lai tos hoi dos sa seu raa vien palveluntuottajien osalta: - Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy - Pienryhmäkoti Helmi Oy - Kerinkoto Oy - Aarni-hoiva Oy

23 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Myötämieli Oy - Mehiläinen Oy - Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy - Sipilän Varakoti Oy - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö - LapsiperhePalvelu Stark Oy - Kiviranta Kodit Oy - Temakodit Oy - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Varatie Oy - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut - MerTer Oy - Nuorten Ystävät -palvelut Oy 4. todeta, että optiokausi otetaan käyttöön ehdolla, että pal ve lun tuot ta jien kans sa neuvotellaan sopimus niin, että hinta on sa ma kuin vuon na 2014.

24 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalueen organisointi 627/ /2014 KH 408 Perusturvatoimen vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen päällikkö, geriat rian ylilääkäri Taina Hammarén on irtisanoutunut Lohjan kaupungin palve luk ses ta siten, että hänen viimeinen todellinen työpäivänsä on Perusturvatoimi yhdisti vanhuspalvelut ja sairaalapalvelut yhdeksi tu los alueek si vuonna Perusratkaisu on osoittautunut oikeaksi ja yhteistyötä avo hoi don ja laitoshoidon välillä on saatu sujuvoitettua aikaisemmasta. Kun ta lii tos ten myötä organisaatioon on kuitenkin tullut kitkatekijöitä, jotka vaa ti vat vastuiden ja esimiehisyyksien uudelleen pohdintaa. Pe rus tur va lauta kun ta onkin kokouksessaan edellyttänyt, että tulosalueen esimies- ja johtamisjärjestelmä nykyaikaistetaan ja virtaviivaistetaan. Ta voittee na on esimiesten määrän vähentäminen ja kustannussäästöjen aikaan saa mi nen myös sitä kautta. Vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaatio on kuvattu erikseen jaet ta vassa kaaviossa. Organisaation tulee tukea sitä tulevaisuuden strategista tavoitetta, jota tavoi tel laan. Keskeinen periaate vanhuspalveluissa mahdollisimman avo hoito pai not tei nen palvelurakenne, jonka avulla vanhukset pystyvät elämään omas sa kodissaan mahdollisimman pitkään. Perusturvatoimi esittää, että organisaatiota lähdetään kehittämään siten, et tä jatkossa kaikki lääkäripalvelut ovat johtavan ylilääkärin alaisuudessa ja siirretään siten terveyspalveluiden tulosalueelle. Näin koko lää kä ri resurs sia voidaan sujuvasti käyttää sekä avo-, kotihoito-, asumispalvelu- ja vuo de osas to hoi dos sa ja entistä paremmin varmistaa hoitoketjun su ju vuutta. Johtava ylilääkäri vastaa myös erikoissairaanhoidosta ja yhteistyöstä ja työn jaos ta HUS:n suuntaan. Toinen johtava periaate on, että esimiestasoja vähennetään vanhus- ja sai raa la pal ve luis sa ja esimiesten vastuita ja valtuuksia selvennetään. Selven nys tä vaativat erityisesti taloushallinnon vastuut. Kolmas johtava periaate on, että tulosalueen voimavarat käytetään siten, et tä ohjaus-, neuvonta- ja palvelusuunnitelmien teko toteutuvat uuden vanhus pal ve lu lain edellyttämällä tavalla. Alkukartoituksella ja neuvonnalla ehkäis tään ajautumista raskaampiin palveluihin ja saavutetaan kus tan nussääs töä. Vanhus- ja sairaalapalvelut on iso tulosalue, jossa on isoja tulevaisuuden haas tei ta. Työntekijöitä on noin 450. Kotihoidon käyntejä on noin vuo des sa ja ympärivuorokautisen hoidon hoitopäiviä noin vuodes sa, joista noin runsaasti hallinnointia vaativaa ostopalvelua. Tu los alu een päällikkö vastaa 37,3 milj. :n talousarviosta, josta os to pal velui den osuus on lähes 10 milj.. Palvelutuotannon pitää koko ajan pyöriä. Tä män vuoksi on tärkeää, että tulosalueen päällikkö pystyy paneutumaan ko ko nais joh ta mi seen ja kehittämiseen.

25 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvatoimessa on vanhustyön johtajan virka, joka on ollut täyttämättä vuo des ta 2010 alkaen (vakanssinumero 0050). Sille ei ole ollut ko. ajankoh das ta lukien määrärahavarausta. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylem pi korkeakoulututkinto, alan hyvä tuntemus ja riittävä johtamistaito. Pe rus palk ka on /kk. Kate viran täyttämiselle saadaan jättämällä geriat rian ylilääkärin virka täyttämättä. Geriatrian ylilääkärin lääketieteelliset teh tä vät sisällytetään avohoidon ylilääkäreiden tehtäviin. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma ja johtava ylilääkäri Mira Uu nimä ki) Erikseen jaettavat asiakirjat - organisaatiokaavio Kj Kaupunginhallitus päättää, että vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaatio uudistetaan siten, että or gani saa tio tukee avohoitopainotteisuutta ja prosessien sujuvuutta; 2. vanhustyön johtaja toimii vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen esimie he nä; sekä 3. perusturvalautakunta saa täyttää vanhustyön johtajan viran. PERLJ Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt seu raa vaa koskien vanhus ja sairaalapalveluiden tulosaluetta: 1. vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaatio uudistetaan siten, että or gani saa tio tukee avohoitopainotteisuutta ja prosessien sujuvuutta, 2. vanhustyön johtaja toimii vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen esimie he nä; sekä 3. perusturvalautakunta saa täyttää vanhustyön johtajan viran. Vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen uudistaminen on tarkoitus käyn nis tää pikaisesti. Vanhustyön johtajan virka on julistettu haettavaksi mennessä. Kyseessä on virka, johon perusturvalautakunta valit see työntekijän. Siksi on tarkoituksenmukaista, että valintaprosessiin ja ha ki joi den haastatteluihin osallistuvat myös perusturvalautakunnan edusta jat. Viranhaltijoista haastatteluihin osallistuvat perusturvajohtaja Arja Yliluo ma ja johtava ylilääkäri Mira Uunimäki. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma) Erikseen jaettava asiakirja - nro 2: Organisaatiokaavio Ptj Perusturvalautakunta päättää nimetä vanhustyön johtajan va lin ta työ ryhmän.

26 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päätti nimetä vanhustyön johtajan valintatyöryhmään Mar ja-lee na Fäldtin, Monica Lembergin, Mira Uunimäen ja Arja Yliluoman. PERLJ Perusturvatoimi yhdisti vanhuspalvelut ja sairaalapalvelut yhdeksi tu los alueek si vuonna Perusratkaisu on osoittautunut oikeaksi ja yhteistyötä avo hoi don ja laitoshoidon välillä on saatu sujuvoitettua aikaisemmasta. Kun ta lii tos ten myötä organisaatioon on kuitenkin tullut kitkatekijöitä, jotka vaa ti vat vastuiden ja esimiehisyyksien uudelleen pohdintaa. Pe rus tur va lauta kun ta onkin kokouksessaan edellyttänyt, että tulosalueen esimies- ja johtamisjärjestelmä nykyaikaistetaan ja virtaviivaistetaan. Ta voittee na on esimiesten määrän vähentäminen ja kustannussäästöjen aikaan saa mi nen myös sitä kautta. Vanhus- ja sairaalapalveluiden nykyinen organisaatio on liitteenä. Organisaation tulee tukea sitä tulevaisuuden strategista tavoitetta, jota tavoi tel laan. Keskeinen periaate vanhuspalveluissa on mahdollisimman avohoi to pai not tei nen palvelurakenne, jonka avulla vanhukset pystyvät elämään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Organisaatiota lähdetään kehittämään siten, että jatkossa kaikki lää kä ripal ve lut ovat johtavan ylilääkärin alaisuudessa ja siirretään siten ter veyspal ve lui den tulosalueelle. Näin koko lääkäriresurssia voidaan sujuvasti käyt tää sekä avo-, kotihoito-, asumispalvelu- ja vuodeosastohoidossa ja en tis tä paremmin varmistaa hoitoketjun sujuvuutta. Johtava ylilääkäri vastaa myös erikoissairaanhoidosta ja yhteistyöstä ja työnjaosta HUS:n suuntaan. Myös fysio- ja toimintaterapia sekä psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää terveyspalveluihin, joissa heillä kol le gi aalis ta tukea sekä oman alan esimies. Lääkäri-, fysio- ja toimintaterapia sekä psykiatrisen sairaanhoitajan pal velut tuotetaan sisäisinä palveluina vanhus- ja sairaalapalveluiden tu los alueel le. Vastaavia sisäisiä palveluita ovat teknisen toimen tuottamat ruokaja siivouspalvelut. Sijaisvälitys integroitaisiin vanhus- ja sairaalapalveluihin. Sijaisvälitys tuottaa palveluita pääsääntöisesti vanhus- ja sairaalapalveluille. Pidemmällä ai ka vä lil lä, noin vuoden kuluessa, keskitetään työvuorosuunnittelu sekä ko ti hoi don että hoiva- ja palveluasumisen osalta. Kotihoidon, jo nykyisin toi mi vaa resurssien jakoa Hilkka -ohjelman avulla keskitetään entisestään. Toinen johtava periaate on, että esimiestasoja vähennetään vanhus- ja sai raa la pal ve luis sa ja esimiesten vastuita ja valtuuksia selvennetään. Selven nys tä vaativat erityisesti taloushallinnon vastuut. Kolmas johtava periaate on, että tulosalueen voimavarat käytetään siten, et tä ohjaus-, neuvonta- ja palvelusuunnitelmien teko toteutuvat uuden vanhus pal ve lu lain edellyttämällä tavalla. Alkukartoituksella ja neuvonnalla eh-

27 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta käis tään ja siirretään myöhempään raskaampiin palveluihin joutumista ja saa vu te taan kustannussäästöä. Tulosalue esitetään jaettavaksi kolmeen tulosyksikköön: hoiva ja asu mispal ve lut, palveluohjaus ja kotihoito. Hoiva- ja asumispalvelut pitävät sisällään hoivaosastot, asu mis pal ve lu yk siköt sekä Niilonpirtin ja Pusulan vanhainkodit. Organisaatiomuutoksen yhtey des sä esitetään Pusulan vuodeosasto 6P muutettavaksi vanhainkodiksi ja yhdistettäväksi Pusulan vanhainkotiin, joka toimii samassa kiinteistössä. Palveluohjaus pitää sisällään yleisen neuvonnan ikäihmisten palveluista, pal ve lu tar peen arvioinnin ja uusien asiakkaiden palvelusuunnitelmien teon, SAS-toi min nan, sopimushallinnan ja yksityisten palveluiden valvonnan, sijais vä li tyk sen ja keskitetyn työvuorosuunnittelun sekä toimistopalvelut. Myös tällä hetkellä kahdelle tulosalueelle hallinnollisesti sijoitetut kolme, pää sään töi ses ti vanhusten parissa työskentelevää so si aa li työn te ki jää sijoittuvat palveluohjausyksikköön. Kotihoidon tulosyksikkö pitää sisällään kotihoidon ja siihen liittyvät kotona asu mi sen tukitoiminnot sekä omaishoidon ja intervallihoidon. Liitteenä on luon nos uudesta organisaatiosta. Tällä hetkellä vanhus- ja sai raa la pal veluis sa toimii erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä 45 työntekijää. Uu dis tuksen myötä esimiesten määrä vähenee siten, että heitä on Va pau tuvat henkilöstötyövuodet esimiestehtävissä suunnataan perustyöhön. Vanhus- ja sairaalapalvelut on suuri tulosalue, jossa on isoja tulevaisuuden haas tei ta. Työntekijöitä on noin 450. Kotihoidon käyntejä on noin vuo des sa ja ympärivuorokautisen hoidon hoitopäiviä noin vuo des sa, joista noin runsaasti hallinnointia vaativaa ostopalvelua. Tu los alu een päällikkö vastaa 37,3 miljoonan euron talousarviosta, josta os to pal ve lui den osuus on lähes 10 miljoonaa euroa. Palvelutuotannon pitää koko ajan olla toi min nas sa. Tämän vuoksi on tärkeää, että tulosalueen päällikkö pystyy pa neu tu maan kokonaisjohtamiseen ja kehittämiseen. Erityisen tärkeää on asia kas lähtöis ten prosessien sujuminen ja resurssien joustava ja tar koi tuk sen mu kainen allokoiminen asiakas- ja potilastarpeen mukaan. Tulosalueen nimi esitetään muutettavaksi Ikääntyneiden palvelut. Esimiesten nimikkeet ja vastuut tarkennetaan periaatepäätöksen jälkeen. Si joit tu mi nen uusiin esimiestehtäviin tapahtuisi sisäisellä haulla van hustyön johtajaa lukuun ottamatta. Uusien vastuiden mukaiset työn vaa ti vuuden arvioinnit viedään henkilöstöjaoston vahvistettaviksi. Organisaation muutos ja vastuiden muuttumiset vaativat yh teis työ toi mi kunnan käsittelyn. Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon or ga ni saa tio luon nokses ta Tavoitteellinen aikataulu on, että uuden organisaation vastuut ja työnjako as tu vat voimaan asteittain, kuitenkin viimeistään (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma)

28 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Liitteet - nro 2a: Vanhus- ja sairaalapalveluiden nykyinen organisaatio - nro 3: Vanhus- ja sairaalapalveluiden uuden organisaation luonnos Ptj Perusturvalautakunta päättää merkitä vanhus- ja sairaalapalveluiden uuden organisaation luonnoksen tie dok seen 2. tulosalueen nimestä ja organisoinnista joulukuun kokouksessa, kun yhteis työ toi mi kun nan lausunto on käytettävissä Liitteet Organisaatiokaavio vanhus- ja sairaalapalvelut Vanhus2015ORG ltk yt

29 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Ellen Laakson testamenttivarojen käyttö SOSTERVL Ilmi Ellen Laakso on tehnyt testamenttilahjoituksen Lohjan kunnalle ja lahjoituksen käytöstä on päätetty Lohjan kunnanvaltuustossa Testamentissa on edellytetty, että kunnan tulee käyttää testamentattu omaisuus kunnan vanhainkotien asukkaiden viihtyvyyden ja virkistymisen lisäämiseksi. Testamenttivaroista on perustettu Ilmi Ellen Laakson nimeä kantava rahasto, jonka vuotuinen tuotto käytetään testamentin mukaisesti kunnan vanhainkodin asukkaiden viihtyvyyden ja virkistymisen lisäämiseen. Kunnanhallitukselle on myönnetty oikeus käyttää myös rahaston pääomaa perusturvalautakunnan esityksestä, korkotuottojen käytöstä päättää perusturvalautakunta (KH , KV , KH , KV ). Edellä mainituin ehdoin testamenttivaroja on käytetty vuonna markkaa, vuonna markkaa ja vuonna ,00 euroa. Näinä vuosina varoja käytettiin osastojen saneeraukseen sekä verhojen, huonekalujen ja televisioiden hankintoihin. Tällä hetkellä testamenttivaroja noin ,00 euroa. Kartanomäen henkilökunta toivoo testamenttivaroista hankittavaksi kotiteatterilaitteiston ruokasaliin asukkaiden yhteisten elokuvahetkien mahdollistamiseksi (taulu TV 50``, kaiutin, Blue Ray DVD soitin sekä tarvittavat kaapelit), hinnaltaan yhteensä noin euroa. Lisäksi Kartanomäen henkilökunta toivoo, että he voisivat vuotuisten korkotulojen lisäksi saada testamenttivaroja käyttöön vuosittain 5.000,00 euroa ilman erillistä anomusta. Varat käytettäisiin testamentin edellytysten mukaisesti asukkaiden viihtyisyyden ja virkistyksen lisäämiseksi. Kartanomäen omia kalustomäärärahoja käytetään potilassänkyjen, pyörätuolien, rollaattoreiden sekä erilaisten lääkinnällisten laitteiden hankintaan sekä työergonomiaa parantavien laitteiden hankintaan. (Lisätiedot: hoivapalvelupäällikkö Tuula Ekholm) Ptj Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. se päättää hyväksyä Ellen Laakson testamenttivaroista käytettäväksi 2.500,00 euroa kotiteatterilaitteiston hankkimiseksi Kartanomäen vanhainkotiin 2. se päättää hyväksyä, että Kartanomäki voi käyttää Ellen Laakson testamentin korkotulojen lisäksi testamentin varoja vuosittain 5.000,00 euroa testamentin edellytysten mukaisesti KH Kj Kaupunginhallitus päättää

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 136 18.11.2014 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 18.11.2014 136 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suhtee seen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Perusturvalautakunta 101 27.10.2015 Kaupunginhallitus 405 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 148 11.11.2015 Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta 329/05.05.00/2015 PERLJ 27.10.2015 101 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa.

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa. Perusturvalautakunta 7 19.11.2013 Perusturvalautakunta 5 25.03.2014 Perusturvalautakunta 6 24.11.2015 Fysioterapiapalvelujen hankinta 179/06.04.02/2009 Perla 19.11.2013 7 Valmistelija: Talouspäällikkö

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Vammaisneuvosto AIKA 11.07.2017 kello 10:00-11:30 PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Perusturvalautakunta 101 27.10.2015 Kaupunginhallitus 405 02.11.2015 Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta 329/05.05.00/2015 PERLJ 27.10.2015 101 Perusturvalautakunta päätti 16.6.2015 60 käynnistää

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015 Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 18.03.2015 35 Viitasaaren kaupungilla,

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Kauniaisten kaupunki on yhdessä Espoo kaupungin, Kirkkonummen kunnan ja Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 138 Päätös kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta HEL 2015-000198 T 02 08 01 00 Päätös päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat palveluntarjoajat palvelukokonaisuuksittain

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 08.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 01.03.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 23 12.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 19.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 38 17.05.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 67 29.05.2017

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sotela Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh ,

Sotela Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , Sosiaali- ja terveyslautakunta 3 19.01.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20 16.02.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 37 08.03.2016 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 1.5.2016 lukien 296/00.01.01/2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA 327/01.04.02/2014 199/41.416/2013 KHALL 145 Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 93 23.08.2011 Yhtymähallitus 126 22.11.2011. Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/02.08.00/2011

Yhtymähallitus 93 23.08.2011 Yhtymähallitus 126 22.11.2011. Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/02.08.00/2011 Yhtymähallitus 93 23.08.2011 Yhtymähallitus 126 22.11.2011 Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta 48/02.08.00/2011 Kyh 93 Palveluhankinnan kokonaiskustannustaso, hintakehityksen hallinta ja laadun valvonta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Perusturvalautakunta 61 20.09.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut

Lisätiedot