Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Flink Tarmo jäsen Friberg Raimo jäsen Fäldt Marja-Leena jäsen Jalava Janne jäsen Kangas Inkeri jäsen Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen Louhi Janne jäsen Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen Kaira Jorma kaupunginhallituksen edustaja Yliluoma Arja esittelijä Uunimäki Mira esittelijä Kerkola Mikko pöytäkirjanpitäjä POISSA Lemberg Monica varapuheenjohtaja Äyräväinen Irene kaupunginhallituksen pj Juva Simo kaupunginjohtaja KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja xx.xx.2014 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja (aika ja paikka)

2 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna Perusturvalautakunnan yksilöjaoston valinta Turvapuhelinpalvelun hankinta Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueiden lääkäripalveluiden hankintaoption käyttö 136 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinta - optiokauden käyttöönotto Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalueen organisointi Ellen Laakson testamenttivarojen käyttö Valtuustoaloite huoltohenkilön palkkaamiseksi Lohjan perusturvatoimeen Aloite defibrillaattoreiden hankkimiseksi Vuodeosastojen käyttöasteen seuranta Perusturvan talousarvion toteutuminen Tiedotusluontoiset asiat

3 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PERLJ Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajat PERLJ Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan perusturvalautakunnan jäsenet Annmarie Kuurto ja Jorma Lausteela

5 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna / /2012 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa. Toimielin voi päättää, että kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa. Toimielimen jäsenellä tai varajäsenellä on kuitenkin aina niin halutessaan oikeus saada asiakirjat paperimuotoisina. Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Perusturvalautakunnan päätökset ovat julkisia silloin, kun ne eivät ole viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 21 :n mukaisesti salassa pidettäviä. Julkisten asioiden osalta allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä. listat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internetsivuilla siltä osin kuin siinä ei ole salassa pidettäviä tai ei-julkisia tietoja. Ptj Perusturvatoimen johtosäännön 3 :n mukaan toimielimen pöytäkirjanpitäjänä toimivat toimielimen nimeämät henkilöt. (Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola) Perusturvalautakunta päättää, että 1. lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi nimetään hallintopäällikkö Mikko Kerkola ja hänen estyneenä ollessaan erikoissuunnittelija Jarkko Lämsä tai hallintosihteeri Katja Erätuli-Keskinen; 2. lautakunta pitää vuoden 2015 aikana kokouksensa ti 27.1., ti 3.3., ke 8.4., ti 12.5., ti 16.6., ti 1.9., ti 29.9., ti , ti ja ti sekä talousarvioseminaarinsa tiistaina ; 3. kokouskutsut ja esityslistat lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa; 4. pöytäkirjan tarkastavat kaksi kussakin kokouksessa valittua tarkastajaa kokousta seuraavana maanantaina tai tiistaina perusturvatoimen hallinnon tiloissa Lohjantähdessä; 5. pöytäkirja julkisten asioiden osalta on nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona perusturvatoimen Lohjantähden toimipisteen aukioloajan (perusturvalautakunta ) ja samana päivänä se

6 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta julkaistaan kaupungin internet-sivuilla; sekä 6. esityslista julkaistaan kaupungin internet-sivuilla viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä

7 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan yksilöjaoston valinta 1076/ /2012 PERLJ Lohjan kaupungin perusturvatoimen johtosäännön 3 :n 2 momentin mukaan perusturvalautakunnan alaisena toimii yksilöjaosto, jossa on viisi (5) lautakunnan valitsemaa jäsentä ja varajäsentä. Lautakunta valitsee yhden jaoston jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtosäännön 5 :n mukaan yksilöjaosto ratkaisee ne yksilöitä koskevat viranhaltijoiden päätökset, joihin haetaan muutosta sekä salassa pidettävät lautakunnan toimialaan kuuluvat asiat. Johtosäännön 6 :n mukaan esittelijänä jaostossa toimii perusturvajohtaja ja hänen estyneenä ollessaan johtava ylilääkäri. Johtosäännön 3 :n mukaan toimielimen pöytäkirjanpitäjinä toimivat toimielinten nimeämät henkilöt. (Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola) Ptj Perusturvalautakunta päättää 1. valita perusturvakunnan yksilöjaoston jäsenet ja varajäsenet; 2. valita yksilöjaoston puheenjohtajan; 3. valita yksilöjaoston varapuheenjohtajan; sekä 4. nimetä yksilöjaoston pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikkö Mikko Kerkolan ja hänen estyneenä olleessaan erikoissuunnittelija Jarkko Lämsän. Perusturvalautakunta päätti 1. valita perusturvalautakunnan yksilöjaostoon seuraavat perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet: Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen: Flink Tarmo Louhi Janne Hassinen Eila Lausteela Jorma Laine Maaret Mikkonen Kristina Fäldt Marja-Leena Erolahti Anni-Helena Makkonen Hannu Jawneh Lasana M. 2. valita yksilöjaoston puheenjohtajaksi Tarmo Flinkin; 3. valita yksilöjaoston varapuheenjohtajaksi Eila Hassisen; sekä 4. nimetä yksilöjaoston pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikkö Mikko Kerkolan ja hänen estyneenä olleessaan erikoissuunnittelija Jarkko Lämsän

8 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Lohjan kaupunginvaltuusto on myöntänyt Eila Hassiselle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä lukien. Ptj Perusturvalautakunta päättää valita Eila Hassisen tilalle perusturvalautakunnan yksilöjaostoon uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan. Perusturvalautakunta päätti valita perusturvalautakunnan yksilöjaoston uudeksi varapuheenjohtajaksi Raimo Fribergin.

9 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Turvapuhelinpalvelun hankinta 474/ /2013 PERLJ Lohjan perusturvatoimi kilpailutti turvapuhelinpalvelun keväällä 2010 yhdes sä perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa. Han kin ta so pi mus solmit tiin Lohjan Sairaankuljetus Oy:n (Hiiden Tur va-aut ta jat) kanssa ja sitä voitiin jatkaa kahdella op tio vuo del la. Tur va puhe lin pal ve lu sisälsi vuokrattavat turvapuhelimet li sä lait tei neen, tur va pu he limien toimituksen, asennuksen, ohjelmoinnin, huollon, tur va hä ly tys ten vastaan oton ja välittämisen sekä turva-auttajapalvelut 24 h vuo ro kau des sa. Lohjan perusturvalautakunta päätti : 1) käyttää ensimmäisen optiovuoden turvapuhelinpalvelujen hankkimiseksi ny kyi sel tä sopimusosapuolelta Lohjan Sairaankuljetus Oy:ltä ajalla ) että optiokauden aikana palvelun hintaa tarkistetaan alkaen 8,9 %:lla, sekä 3) käynnistää turvapuhelinpalvelujen hankinnan kilpailuttamisen. KL-Kuntahankinnat Oy kartoitti tammikuussa 2014 asiakaskuntansa kiinnos tus ta turvapuhelinpalveluiden yhteishankintaan ja Lohjan pe rus tur va toimi ilmoitti olevansa kiinnostunut siitä. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n tarkoittama Suomen Kun taliit to ry:n omistama yhteishankintayksikkö. Lohjan kaupunki on tällä het kellä mukana noin 15 puitesopimuksessa. KL-Kuntahankinnat Oy päätti maaliskuussa 2014 käynnistää tur va pu he linpal ve lu jen kilpailutuksen saadun asiakaspalautteen perusteella. Han kintaan oli mahdollisuus osallistua ilmoittautumalla puitesopimuksesta kiinnos tu neek si asiakkaaksi tai sitoutumalla ennakkoon mukaan. Lohjan perus tur va toi mi ilmoitti huhtikuussa 2014 olevansa puitesopimuksesta kiinnos tu nut asiakas. Turvapuhelinpalvelun yhteishankinnan valmistelu eteni ke vään aikana siten, että puitesopimuksen oli tarkoitus olla asiakkaiden käy tös sä syyskuussa Yhteishankinnan valmistelun ollessa vielä kesken ja optiovuoden päät tyessä , oli palvelun jatkuvuuden kannalta tarkoituksenmukaista, että han kin ta so pi mus ta Lohjan sairaankuljetus Oy:n (Hiiden Turva-auttajat) kans sa jatkettiin geriatrian ylilääkärin päätösvaltuuksin vi ran hal ti ja pää töksel lä saakka. Hintoja tarkistettiin alkaen 2,9 %:lla. Nummi-Pusulan kunta on tehnyt toistaiseksi voimassa olevan pää tök sen Everon turva- ja hälytysjärjestelmän käyttöönotosta Niilonpirttiin ja Nummen vanhainkotiin. Tilaussopimuksessa on kotona asuvien asiakkai den osalta laajennusoptio, joka on otettu käyttöön. Auttajakäynnit on toteu tet tu kotihoidon työntekijöiden toimesta. Sopimus Everon Oy:n kanssa ir ti sa not tiin syyskuussa 2014 kotihoidon asiakkaiden osalta (Niilonpirtin piha pii ris sä) päät ty mään Tarkoitus on, että Niilonpirtin pihapiirin

10 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta asuk kaat tulevat uu den kilpailutetun palvelun piiriin. KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutus on viivästynyt alkuperäisestä ai ka taulus ta. Lohjan perusturvatoimi arvioi tilannetta uudelleen elokuussa 2014 ja päät ti kilpailuttaa turvapuhelinpalvelut omatoimisesti.tämän hetken tiedon mu kaan KL-Kuntahankinnat Oy julkaisee hankintailmoituksen viikolla 47/2014. Lohjan perusturvatoimi pyysi tarjouksia turvapuhelinpalvelusta so pi muskau del le , jota voidaan jatkaa kahdella optiovuodella vuo si kerrallaan. Turvapuhelinpalvelu hankitaan sosiaalihuoltolain 20 :ssä tar koi te tun kotipalvelun tukipalveluna tukemaan ja turvaamaan asiak kaiden selviytymistä kotona. Asiakkaina ovat vanhukset, vammaiset, pit kä aikais sai raat, sotainvalidit ja omaishoidon tuen asiakkaat. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistiin Hil ma-pal ve lus sa Tarjouspyyntö on kaksiosainen: 1. osiossa kysymyksessä on kuntien järjestämisvastuun piirissä olevien tur va pu he lin pal ve lu jen kilpailuttaminen kuntien osoittamille asiakkaille. Tilaa jan asettamat laite-, sisältöjä laatuvaatimukset täyttävän, hinnaltaan edul li sim man palveluntuottajan kanssa kunta tekee sopimuksen os tet tavas ta palvelusta. Sopimuksen perusteella tilaaja osoittaa asiakkaat pal velun tuot ta jan turvapuhelinpalvelun piiriin. 2. osiossa kysymyksessä on ns. palveluntuottajan esivalinta. Lopullisen pal ve lun tuot ta jan valinnan tekee ja turvapuhelinpalvelusopimuksen solmii yk sit täi nen turvapuhelinasiakas. Esivalinnan tarkoituksena on löytää ne pal ve lun tuot ta jat, jotka täyttävät tilaajan asettamat turvapuhelinpalvelun lai te-, sisältö- ja laatuvaatimukset. Esivalinnan jälkeen tehdään edellä maini tut vaatimukset täyttävän ja hinnaltaan edullisimman palveluntuottajan kans sa palvelunvälityssopimus. Sopimuksessa ei määritellä tilattavien turva pu he li mien määrää eikä tilaaja anna takuuta tilattavan palvelun vä himmäis mää räl le. Varsinainen turvapuhelinpalvelusopimus tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Palveluntuottaja on vastuussa palvelun to teutta mi ses ta ja laadusta ensisijaisesti suoraan asiakkaalle ja vain pal ve lun väli tys so pi muk ses sa määritellyssä osin tilaajalle. Esivalinta ja pal ve lu vä li tysso pi mus ei sulje pois asiakkaan oikeutta käyttää muita markkinoilla olevia pal ve lun tuot ta jia tai uusia yrittäjiä. Kilpailutuksella valitaan yksi palveluntuottaja, joka vastaa 1.osion ja 2. osion palvelujen tuottamisesta. Hankintaan liittyen oli mahdollisuus esittää kysymyksiä mennes sä ja saatuihin kysymyksiin vastattiin Tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikaan mennessä tar jouk sen jätti Lohjan Sairaankuljetus Oy (Hiiden Turva-auttajat) eli ny kyinen palveluntuottaja. Tarjoaja täyttää tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut vaa ti muk set ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjousten vertailua ei voida tehdä, koska tarjous saatiin vain yhdeltä palveluntuottajalta. Hankinnan arvon arvioidaan olevan Lohjan kaupungille noin euroa vuo des sa.

11 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella han kinta pää tök sen saatua lainvoiman. (Lisätiedot: hoivapalvelupäällikkö Sirkka Kinnunen tai erikoissuunnittelija Jark ko Lämsä) Liitteet: - nro 1: Tarjouspyyntöasiakirjat - nro 2: Tarjoushinnat Ptj Perusturvalautakunta päättää hankkia turvapuhelinpalvelun Lohjan Sairaankuljetus Oy:ltä (Hii den Turva-auttajat) sopimuskaudella ; sekä 2. pidättää oikeuden irtisanoa Lohjan Sairaankuljetus Oy:n (Hiiden Turva-aut ta jat) kanssa solmittava hankintasopimus kuuden (6) kuu kau den irtisanomisajalla, mikäli KL-Kuntahankinnat Oy:n kil pai lut ta ma puitesopimus on Lohjan kaupungille edullisempi vaihtoehto. Liitteet Tarjoushinnat Tarjouspyyntöasiakirjat

12 PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueiden lääkäripalveluiden hankintaoption käyttö KH 55 Karjalohjan ja Sammatin alueiden vastaanottotoiminnan ulkoistus päättyy Vuoden 2013 talousarvion toiminnallisissa muutoksissa on todet tu, että jos toimintaa ei pystytä tuottamaan itse, se hankitaan os to pal velu na, mikä koskee myös Nummen ja Pusulan alueita. Omia terveyskeskuslääkäreitä ei ole onnistuttu palkkaamaan edellä mai nituil le alueille. Pal ve lu jen turvaamiseksi on valmisteltu lääkäripalveluiden kil pai lut ta mis ta. Hankinnan kohteena on palvelukokonaisuus, johon kuuluvat: - Sammatin ja Karjalohjan alueen avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan lää kä ri pal ve lut; kotihoidon ja asumispalvelun lääkäripalvelut; äitiys-, las tenja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut sekä kou lu ter vey den huol lon lääkäripalvelut - Nummen ja Pusulan alueen avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan lääkä ri pal ve lut; kotihoidon lääkäripalvelut; äitiys-, lasten- ja per he suun nit te luneu vo lan lääkäripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lää kä ripal ve lut Valmistelussa on lähdetty siitä, että hankinnan kohteena olevaan palveluun tar vit ta va lääkäriresurssi on Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien osalta yh teen sä yhden (1) täysiaikaisen lääkärin työpanos kaikkina vuoden ar ki työ päi vi nä sekä Pusulan terveysaseman osalta kolmen ja puolen (3,5) täy si ai kai sen lääkärin työpanos kaikkina vuoden arkityöpäivinä. Hankinta on hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävä, han kin ta lain liitteen B mukainen palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan avoin ta me net te lyä. Sopimuskausi on , jota voidaan jatkaa kahdella vuoden mit tai sel la optiokaudella. Mikäli hankintayksikkö katsoo, että palvelukokonaisuutta täydentämällä saa vu te taan hankintayksikölle kokonaistaloudellisesti edullisin toi min tavaih to eh to, on palvelun tuottajan vastuulla olevaa palvelukokonaisuutta mah dol lis ta hankintayksikön aloitteesta yhteisesti sopien täydentää siten et tä palvelun tuottaja ottaa vastuulleen muiden vastaanottopalveluiden yksi köi den tai lisäväestön lisäksi myös muita terveyskeskuksessa tuotettavia pal ve lu ko ko nai suuk sia. Muita palvelukokonaisuuksia voivat olla esi mer kiksi avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan hoitajapalvelut sekä suun terveyden huol lon hammaslääkäri- ja hoitajapalvelut. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma tai erikoissuunnittelija Jarkko Läm sä) Erikseen jaettava asiakirja - Tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset (ei julkinen)

13 PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Arja Yliluoma esitteli asiaa kokouksessa. Kj Kaupunginhallitus päättää aloittaa lääkäripalveluiden kilpailutuksen Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueille alkavaksi kahden vuoden so pi mus kaudek si ja kahdeksi vuoden mittaiseksi optiokaudeksi; sekä 2. valtuuttaa perusturvajohtajan viimeistelemään tarjouspyyntöasiakirjat. PERLJ Lohjan perusturvatoimi pyysi tarjouksia Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueen lääkäripalveluista klo mennessä. Hankin ta il moi tus ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin julkisten hankin to jen Hilma-ilmoituskanavalla. Hankintamenettely oli avoin. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää sähköpostitse hankintaan liittyviä li sä kysy myk siä klo mennessä. Kysymyksiin vastattiin Hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus , jossa tarkennettiin lääkä rei den pätevyysvaatimuksia. Tarkennuksessa keskeistä oli van han mukai sen kaksivuotisen PTL-vaiheen (lää kä rien perusterveydenhuollon li säkou lu tus) rinnastaminen uudenmukaisen yleislääketieteen eri tyis kou lu tuksen suo rit ta mi seen. Samalla tarjousaikaa jat ket tiin viikolla eli klo saakka. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: - Mediverkko Terveyspalvelut Oy - Attendo Terveyspalvelut Oy Tarjoukset käsiteltiin kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden tarkis ta mi nen, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen sekä 3) tarjousten vertailu. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut so vel tu vuus vaa ti mukset. Tarjousten tarkastuksessa saadut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mu kai sik si ja ne otettiin mukaan tarjousten vertailuun. Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 80 % ja toiminnan laatu 20 %. Hinnan osalta kriteerinä on kokonaisvuosihinta. Laadun osalta kriteereinä ovat hen ki lös tö suun ni telma (painoarvo 10 %) sekä toimintavarmuus ja saatavuuden varmistaminen (pai no ar vo 10 %). Hankinta on hankintalain 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylit tävä, hankintalain liitteen B mukainen ns. toissijainen palveluhankinta. So pimus kau si on , jota voi daan jatkaa kahdella (2) op tio-

14 PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta vuo del la vuosi kerrallaan. (Lisätiedot: johtava ylilääkäri Mira Uunimäki tai erikoissuunnittelija Jarkko Läm sä) Erikseen jaettavat asiakirjat: - nro 4: Tarjouspyyntöasiakirjat - nro 5: Tarjousten vertailu (ei julkinen) Jyl Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueen lääkäripalveluiden tuottajaksi va li taan Mediverkko Terveyspalvelut Oy PERLJ Lohjan kaupunki on tehnyt Mediverkko Oy:n kanssa sopimuksen lääkäripalveluiden tuottamisesta Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan terveysasemilla ajalle Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella vuoden mittaisella optiojaksolla ajalle Lohjan kaupungin säästötoimenpiteiden vuoksi vuoden 2015 budjetin teossa on asetettu tämä sopimus tarkastelun kohteeksi ja sille on asetettu euron vuotuinen säästövelvoite. Terveyspalveluiden ja Mediverkon yhdessä toimia tarkastellessa on etsitty kohteita, joista tämä säästö voitaisiin saada aikaiseksi. Mediverkko Oy on nyt tehnyt tarjouksen kahdelle optiovuodelle. Sopimuksen nykyinen vuosihinta on euroa ( % alv.), josta kaupunki voi poistaa 5 % laskennallisen alv-vähennyksen. Hinta on muuttunut laskentateknisesti alkuperäisestä verottajan arvonlisäverolain tulkintamuutosten vuoksi. Uusi tarjous on euroa, josta voidaan vähentää 5 % alv-poisto. Tähän sisältyy suoraa hinnanalennusta euroa ja loput säästöt tulevat muista kohdennetuista lääkäripalveluostoista vanhuspalveluihin, työterveyshuoltoon sekä hammaslääkäriostosta ja sovituista toiminnallisista aukioloaikojen yhdenmukaistamisista muiden Lohjan terveysasemien kanssa kuten toiminnan supistamisesta loma-aikoina ja keskiviikkoiltapäivisin. (Lisätiedot: johtava ylilääkäri Mira Uunimäki) Jyl Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Mediverkon tarjouksen kahden optiovuoden käyttöönottamisesta eurolla

15 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/ /2012 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työsuh tee seen ottava viranomainen päättää valittavan henkilöstön kel poisuus eh dois ta, jollei voimassa olevasta lainsäädännöstä tai johtosäännöistä muu ta johdu. vaadittavasta kelpoisuudesta on tehtävä ennen viran haet ta vak si julistamista tai työsuhteisen tehtävän ilmoittamista haettavaksi. Pe rus tur va toi men johtosäännön 5 :n mukaan perusturvalautakunta päättää toimialallaan henkilöstön yleiset kelpoisuusehdot, jollei säädöksistä muu ta johdu. Perusturvatoimessa suurimman osan henkilöstöstä palkkaavat esimiehet. Jot ta kelpoisuusehdot olisivat samoilla ammattinimikkeillä samat ja jotta jokai sen tehtävän tai viran kelpoisuusehtoja ei tarvitsisi määritellä erikseen, on tarkoituksenmukaista määritellä henkilöstön kelpoisuusehdot lau ta kunnas sa vuosittain. Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot on käsitelty viimeksi pe rustur va lau ta kun nas sa Tämän jälkeen tehdyt lisäykset ja muu tok set on merkitty lihavoidulla tekstillä. Nyt käsiteltävässä kel poisuus eh to luet te los sa ei ole niitä ammattinimikkeitä, joihin ei enää valita uusia työntekijöitä. (Lisätiedot: hallintopäällikkö Mikko Kerkola) Ptj Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alaiselleen henkilöstölle seuraavat voimaan astuvat kelpoisuusehdot: Nimike Amanuenssi Ammatillinen tukihenkilö Asumisneuvoja Asuntopäällikkö Apulaisosastonhoitaja Apulaisylihammaslääkäri Erikoishammaslääkäri Apulaisylilääkäri Erikoislääkäri Kelpoisuusehdot Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna Soveltuva sosiaalialalle suuntaavaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto Soveltuva korkeakoulututkinto Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus sekä riittävä johtamistaito Soveltuva terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammatillinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus Laillistetun hammaslääkärin kelpoisuus. Erikoishammaslääkärin pätevyys tehtävään soveltuvalla erikoisalalla Laillistetun lääkärin kelpoisuus. Erikoislääkärin pätevyys tehtävään soveltuvalla erikoisalalla

16 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Avohuollon ohjaaja Diabeteshoitaja Erikoissuunnittelija Erityispalvelupäällikkö Fysioterapeutti Työfysioterapeutti Hallintopäällikkö Hallintosihteeri Hammashoitaja Hammashoitaja, varahenkilö Hoivapalvelupäällikkö Jalkaterapeutti Johdon sihteeri Johtava hoitaja Johtava ohjaaja Johtava sosiaalityöntekijä Johtava ylilääkäri Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laillistus sekä diabeteksen hoidon lisäkoulutus Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus talous- ja hal lin to teh tä vis tä Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto, johon si säl tyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vas taa vat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä riittävä johtamistaito. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005)14 :n mu kai set siirtymäsäännökset huomioidaan kelpoisuuksissa. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus; Työfysioterapeutti lisäksi:... sekä riittävät tiedot työterveyshuollosta Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus julkishallinnon hallinto- ja taloustehtävistä ja riittävä johtamistaito Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus vastaavissa tehtävissä Valviran rekisteriin kirjattu ammattihenkilö, jolla hammashoitajan tai lähihoitajan tutkinto ja suun terveydenhuollon suuntautumisvaihtoehto Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito Nimikesuojattu jalkaterapeutti Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vas taa vis sa tehtävissä Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä joh tamis tai to Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammatillinen tutkinto, alan tun te mus ja riittävä johtamistaito Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot so si aa li työs sä sekä riittävä johtamistaito. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kel poi suus ehdois ta (272/2005) 14 :n mukaiset siirtymäsäännökset huomioidaan kelpoisuuksissa. Erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla eri kois alal la sekä riittävä johtamistaito

17 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Koulutusylilääkäri Laskentasihteeri Lastenvalvoja Maahanmuuttajakoordinaattori Maahanmuuttajaohjaaja Ohjaaja Päihdetyö Ohjaaja Kokkokallion tukikoti ja Nuorten vastaanottokoti Osastonhoitaja Työterveyskeskuksen osastonhoitaja Pajaohjaaja Palvelualuepäällikkö Palvelukuljettaja Palvelupäällikkö Perheohjaaja Perhetyöntekijä Perushoitaja / Lähihoitaja, Lähihoitaja, varahenkilö Kuntohoitaja / Mielenterveyshoitaja Pesulatyöntekijä Yleislääketieteen erikoislääkärin oikeus Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus vas taa vis sa tehtävissä Sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi kor kea kou lu tut kin to Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus maahanmuuttaja-/pakolaistyöstä Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus ja riittävä kokemus maahanmuuttaja-/pakolaistyöstä Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Soveltuva korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 15 :n mukaiset siir ty mä sään nök set huomioidaan Soveltuva terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai opistoasteen amma til li nen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä johtamistaito Ttk:n oh lisäksi:...sekä työterveyshuollon erikoistumiskoulutus (amk-tutkinto tai seitsemän viikon pituiset erikoistumisopinnot) Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus ja pitkäaikainen ko ke mus vastaavista tehtävistä Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammatillinen tutkinto, alan tun te mus ja riittävä johtamistaito Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus ja pitkäaikainen ko ke mus vastaavista tehtävistä Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä joh tamis tai to Soveltuva sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto Soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan am mat ti kor kea kou lu tut kin to tai muu soveltuva korkeakoulututkinto Valviran rekisteriin kirjattu ammattihenkilö, jolla perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus

18 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Psykiatrinen sairaanhoitaja Psykologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus sekä psykiatrian hoitoon liittyvä erityiskoulutus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sää det ty laillistus. * terveyskeskuspsykologi * Eduksi katsotaan soveltuva lyhytterapeuttinen koulutus * perheneuvolapsykologi * Eduksi katsotaan kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai vas taa va vähintään lukuvuoden pituinen lasten ja perheiden kohtaamiseen val miuk sia antava erikoistumiskoulutus * neuvolapsykologi * Eduksi katsotaan soveltuva erikoistumiskoulutus * neuropsykologi * Eduksi katsotaan soveltuva erikoistumiskoulutus * työpsykologi * Eduksi katsotaan soveltuva erikoistumiskoulutus Puheterapeutti Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (amk) Sairaanhoitaja, varahenkilö Sairaanhoitaja (amk), varahenkilö Sosiaalineuvoja Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelupäällikkö Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä, perheneuvola Perheneuvoja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sää det ty laillistus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus Soveltuva korkeakoulututkinto. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 15 :n mukaiset siirtymäsäännökset huo mioi daan kelpoisuuksissa. Soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan am mat ti kor kea kou lu tut kin to. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 15 :n mukaiset siirtymäsäännökset huomioidaan kel poi suuk sis sa. Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pää ai ne opin not tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot so si aa li työs sä sekä riittävä johtamistaito. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 14 :n mu kai set siirtymäsäännökset huomioidaan kelpoisuuksissa. Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pää ai ne opin not tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot so si aa li työs sä. Lain sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista (272/2005) 14 :n mu kai set siirtymäsäännökset huomioidaan kelpoisuuksissa. Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista 272/2005) sekä lisäksi kasvatus- ja perheneuvonnan eri kois tu mis kou lu tus tai vastaava vähintään lukuvuoden pituinen lasten ja per hei den kohtaamiseen valmiuksia

19 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta antava erikoistumiskoulutus. Sovellusneuvoja Suuhygienisti Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja Terveydenhoitaja,varahenkilö Terveyden edistämisen päällikkö Terveyskeskusavustaja Terveyskeskushammaslääkäri, Osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri Terveyskeskuslääkäri Soveltuva koulutus ja riittävä kokemus vastaavista tehtävistä Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994 mukainen laillistus Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamistaito sekä alan tuntemus Valviran rekisteriin kirjattu ammattihenkilö, jolla perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto Laillistetun hammaslääkärin kelpoisuus Laillistetun lääkärin oikeus Toimintaterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen lail lis tus Toimistosihteeri (palveluneuvoja, palvelusihteeri) * työn vaativuuden (tva) muk. A- tai a-taso * työn vaativuuden muk. B- tai b-taso Työnsuunnittelija Työvalmentaja Työterveyshuollon ylilääkäri Vahtimestari Vanhustyön johtaja Vastaava ohjaaja (Kokkokallion tukikoti ja Nuorten vastaanottokoti) Vastaava sairaanhoitaja * A ja a-taso: Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto ja pitkäaikainen kokemus vastaavissa tehtävissä * B- ja b-taso: Kauppaoppilaitoksen koulu- tai opistotasoinen tutkinto tai muu koulutus ja pitkäaikainen kokemus vastaavissa tehtävissä Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus Erikoislääkärin oikeus työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoisalalla sekä yleislääketieteen erikoislääkärillä riittävä perehtyneisyys työ ter veys huol toon Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan hyvä tuntemus sekä riittävä joh ta mis tai to Soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus ja riittävä johtamistaito

20 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Välinehuoltaja Ylihammaslääkäri Ylihoitaja Ylilääkäri Välinehuoltajan ammattitutkinto Laillistetun hammaslääkärin kelpoisuus. Erikoishammaslääkärin pätevyys terveydenhuollon tai muulla tehtävään so vel tu val la erikoisalalla tai terveydenhuollon kandidaatti sekä kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito Erikoislääkärin oikeus yleislääketieteen, geriatrian tai muulla soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä johtamistaito

21 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinta - optiokauden käyttöönotto 673/ /2014 PERLJ Lohjan kaupunginvaltuusto valitsi kilpailutuksen pe rusteel la lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen ammatillisen perhe ko ti hoi don, laitoshoidon ja erityisyksikköjen tuottaman laitoshoidon palve lun tuot ta jat sopimuskaudelle Kaupunginvaltuusto val tuut ti perusturvakeskuksen tekemään puitesopimukset valittujen pal velun tuot ta jien kanssa. Hankinnan perussopimuskausi on päättymässä. Puitesopimusten mu kaises ti Lohjan kaupunki varaa oikeuden jatkaa sopimusta kahdella (2) op tiovuo del la vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä käydään neuvottelut osapuol ten kesken viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päät ty mis tä. Palveluntuottajiin on oltu tyytyväisiä, joten on tarkoituksenmukaista ottaa op tio kau si käyttöön. Samalla esitetään, että optiovuodet otetaan kerralla käyt töön siten, että optiokauden pituus on Mää rit telys sä huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (so te-uu dis tus), jossa uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien aluei den (sote-alueiden) toiminta alkaa suunnitelman mukaisesti Option piiriin esitetään tulevan kaikki kaupunginvaltuuston han kin ta pää tök sen yhteydessä hyväksytyt palveluntuottajat lukuun ot tamat ta niitä, joiden toiminta ei käynnistynyt asetetussa aikarajassa tai jotka ovat nykyisen hankintakauden aikana lopettaneet toimintansa. Optiokaudesta tehdään erillinen sopimus (lisäliite nykyisiin sopimukseen) Loh jan kau pun gin ja palveluntuottajien välillä hankintapäätöksen saatua lain voi man. (Lisätiedot: sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen tai eri kois suun nitte li ja Jarkko Lämsä) Ptj Perusturvalautakunta päättää 1. ottaa käyttöön lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinnan op tio kauden ammatillisessa perhekotihoidossa seu raa vien pal ve lun tuot ta jien osalta: - Perhekoti Aurinkopiha Oy - Lilja Kodit Oy - SOS-Lapsikylä ry - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö - Katrin palvelukoti Oy - Kiviranta Kodit Oy - Perhetukipiste Oy - Temakodit Oy 2. ottaa käyttöön lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinnan op tio kau-

22 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta den laitoshoidossa seuraavien pal ve lun tuot ta jien osal ta: - Ryhmäkoti Tinttaralla Oy - Pienryhmäkoti Eppu Oy - Lilja Kodit Oy - Paasikiven Nuorisokylän Säätiö - Perhekuntoutuskeskus Kepilä Oy - Mehiläinen Oy - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö - Vanhakallion perhekoti Oy - Mervi Jaako Oy - Pienryhmäkoti Harmony Oy - Folkhälsan Syd Ab - Kiviranta Kodit Oy - Sipilän Varakoti Oy - Suojaverkko Oy - Pienryhmäkoti Havumäki Oy - Yhteiset Lapsemme ry - Pienryhmäkoti Arjen Sydän Oy - Vantaan Palmukoti Oy - Pienryhmäkoti Helmi Oy - Keravan Palmukoti Oy - Palmukoti Oy - Kuntoutuskoti Kasvun Portaat Oy - Sivukadun Nuorisokoti Oy - Osmanpolku Oy - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut Oy - Saverola Oy - Aulangon Nuorisokoti Oy - Pienryhmäkoti Romppu Oy - Töölön Palmukoti Oy - Mansikkapuisto Oy - Myötämieli Oy - Romano Missio ry - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut - Tukikoti Kaislikko Oy - Pieneryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy - Satu-Koti Oy - Aapelus Oy - Konstan Koti ja Koulu Oy - Laaban Oy - Desiker-Aurinkomäki Oy - LapsiperhePalvelu Stark Oy - Temakodit Oy 3. ottaa käyttöön lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinnan op tio kauden erityisyksikköjen tuottamassa lai tos hoi dos sa seu raa vien palveluntuottajien osalta: - Vihdin sosiaali- ja kuntoutusalan Tukikohta Oy - Pienryhmäkoti Helmi Oy - Kerinkoto Oy - Aarni-hoiva Oy

23 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Myötämieli Oy - Mehiläinen Oy - Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy - Sipilän Varakoti Oy - Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö - LapsiperhePalvelu Stark Oy - Kiviranta Kodit Oy - Temakodit Oy - Mediverkko Lasten ja Nuorten Palvelut / Varatie Oy - CTM Oy Sosiaali- ja terveyspalvelut - MerTer Oy - Nuorten Ystävät -palvelut Oy 4. todeta, että optiokausi otetaan käyttöön ehdolla, että pal ve lun tuot ta jien kans sa neuvotellaan sopimus niin, että hinta on sa ma kuin vuon na 2014.

24 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalueen organisointi 627/ /2014 KH 408 Perusturvatoimen vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen päällikkö, geriat rian ylilääkäri Taina Hammarén on irtisanoutunut Lohjan kaupungin palve luk ses ta siten, että hänen viimeinen todellinen työpäivänsä on Perusturvatoimi yhdisti vanhuspalvelut ja sairaalapalvelut yhdeksi tu los alueek si vuonna Perusratkaisu on osoittautunut oikeaksi ja yhteistyötä avo hoi don ja laitoshoidon välillä on saatu sujuvoitettua aikaisemmasta. Kun ta lii tos ten myötä organisaatioon on kuitenkin tullut kitkatekijöitä, jotka vaa ti vat vastuiden ja esimiehisyyksien uudelleen pohdintaa. Pe rus tur va lauta kun ta onkin kokouksessaan edellyttänyt, että tulosalueen esimies- ja johtamisjärjestelmä nykyaikaistetaan ja virtaviivaistetaan. Ta voittee na on esimiesten määrän vähentäminen ja kustannussäästöjen aikaan saa mi nen myös sitä kautta. Vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaatio on kuvattu erikseen jaet ta vassa kaaviossa. Organisaation tulee tukea sitä tulevaisuuden strategista tavoitetta, jota tavoi tel laan. Keskeinen periaate vanhuspalveluissa mahdollisimman avo hoito pai not tei nen palvelurakenne, jonka avulla vanhukset pystyvät elämään omas sa kodissaan mahdollisimman pitkään. Perusturvatoimi esittää, että organisaatiota lähdetään kehittämään siten, et tä jatkossa kaikki lääkäripalvelut ovat johtavan ylilääkärin alaisuudessa ja siirretään siten terveyspalveluiden tulosalueelle. Näin koko lää kä ri resurs sia voidaan sujuvasti käyttää sekä avo-, kotihoito-, asumispalvelu- ja vuo de osas to hoi dos sa ja entistä paremmin varmistaa hoitoketjun su ju vuutta. Johtava ylilääkäri vastaa myös erikoissairaanhoidosta ja yhteistyöstä ja työn jaos ta HUS:n suuntaan. Toinen johtava periaate on, että esimiestasoja vähennetään vanhus- ja sai raa la pal ve luis sa ja esimiesten vastuita ja valtuuksia selvennetään. Selven nys tä vaativat erityisesti taloushallinnon vastuut. Kolmas johtava periaate on, että tulosalueen voimavarat käytetään siten, et tä ohjaus-, neuvonta- ja palvelusuunnitelmien teko toteutuvat uuden vanhus pal ve lu lain edellyttämällä tavalla. Alkukartoituksella ja neuvonnalla ehkäis tään ajautumista raskaampiin palveluihin ja saavutetaan kus tan nussääs töä. Vanhus- ja sairaalapalvelut on iso tulosalue, jossa on isoja tulevaisuuden haas tei ta. Työntekijöitä on noin 450. Kotihoidon käyntejä on noin vuo des sa ja ympärivuorokautisen hoidon hoitopäiviä noin vuodes sa, joista noin runsaasti hallinnointia vaativaa ostopalvelua. Tu los alu een päällikkö vastaa 37,3 milj. :n talousarviosta, josta os to pal velui den osuus on lähes 10 milj.. Palvelutuotannon pitää koko ajan pyöriä. Tä män vuoksi on tärkeää, että tulosalueen päällikkö pystyy paneutumaan ko ko nais joh ta mi seen ja kehittämiseen.

25 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvatoimessa on vanhustyön johtajan virka, joka on ollut täyttämättä vuo des ta 2010 alkaen (vakanssinumero 0050). Sille ei ole ollut ko. ajankoh das ta lukien määrärahavarausta. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylem pi korkeakoulututkinto, alan hyvä tuntemus ja riittävä johtamistaito. Pe rus palk ka on /kk. Kate viran täyttämiselle saadaan jättämällä geriat rian ylilääkärin virka täyttämättä. Geriatrian ylilääkärin lääketieteelliset teh tä vät sisällytetään avohoidon ylilääkäreiden tehtäviin. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma ja johtava ylilääkäri Mira Uu nimä ki) Erikseen jaettavat asiakirjat - organisaatiokaavio Kj Kaupunginhallitus päättää, että vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaatio uudistetaan siten, että or gani saa tio tukee avohoitopainotteisuutta ja prosessien sujuvuutta; 2. vanhustyön johtaja toimii vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen esimie he nä; sekä 3. perusturvalautakunta saa täyttää vanhustyön johtajan viran. PERLJ Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt seu raa vaa koskien vanhus ja sairaalapalveluiden tulosaluetta: 1. vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaatio uudistetaan siten, että or gani saa tio tukee avohoitopainotteisuutta ja prosessien sujuvuutta, 2. vanhustyön johtaja toimii vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen esimie he nä; sekä 3. perusturvalautakunta saa täyttää vanhustyön johtajan viran. Vanhus- ja sairaalapalveluiden tulosalueen uudistaminen on tarkoitus käyn nis tää pikaisesti. Vanhustyön johtajan virka on julistettu haettavaksi mennessä. Kyseessä on virka, johon perusturvalautakunta valit see työntekijän. Siksi on tarkoituksenmukaista, että valintaprosessiin ja ha ki joi den haastatteluihin osallistuvat myös perusturvalautakunnan edusta jat. Viranhaltijoista haastatteluihin osallistuvat perusturvajohtaja Arja Yliluo ma ja johtava ylilääkäri Mira Uunimäki. (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma) Erikseen jaettava asiakirja - nro 2: Organisaatiokaavio Ptj Perusturvalautakunta päättää nimetä vanhustyön johtajan va lin ta työ ryhmän.

26 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päätti nimetä vanhustyön johtajan valintatyöryhmään Mar ja-lee na Fäldtin, Monica Lembergin, Mira Uunimäen ja Arja Yliluoman. PERLJ Perusturvatoimi yhdisti vanhuspalvelut ja sairaalapalvelut yhdeksi tu los alueek si vuonna Perusratkaisu on osoittautunut oikeaksi ja yhteistyötä avo hoi don ja laitoshoidon välillä on saatu sujuvoitettua aikaisemmasta. Kun ta lii tos ten myötä organisaatioon on kuitenkin tullut kitkatekijöitä, jotka vaa ti vat vastuiden ja esimiehisyyksien uudelleen pohdintaa. Pe rus tur va lauta kun ta onkin kokouksessaan edellyttänyt, että tulosalueen esimies- ja johtamisjärjestelmä nykyaikaistetaan ja virtaviivaistetaan. Ta voittee na on esimiesten määrän vähentäminen ja kustannussäästöjen aikaan saa mi nen myös sitä kautta. Vanhus- ja sairaalapalveluiden nykyinen organisaatio on liitteenä. Organisaation tulee tukea sitä tulevaisuuden strategista tavoitetta, jota tavoi tel laan. Keskeinen periaate vanhuspalveluissa on mahdollisimman avohoi to pai not tei nen palvelurakenne, jonka avulla vanhukset pystyvät elämään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Organisaatiota lähdetään kehittämään siten, että jatkossa kaikki lää kä ripal ve lut ovat johtavan ylilääkärin alaisuudessa ja siirretään siten ter veyspal ve lui den tulosalueelle. Näin koko lääkäriresurssia voidaan sujuvasti käyt tää sekä avo-, kotihoito-, asumispalvelu- ja vuodeosastohoidossa ja en tis tä paremmin varmistaa hoitoketjun sujuvuutta. Johtava ylilääkäri vastaa myös erikoissairaanhoidosta ja yhteistyöstä ja työnjaosta HUS:n suuntaan. Myös fysio- ja toimintaterapia sekä psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävät on tarkoituksenmukaista siirtää terveyspalveluihin, joissa heillä kol le gi aalis ta tukea sekä oman alan esimies. Lääkäri-, fysio- ja toimintaterapia sekä psykiatrisen sairaanhoitajan pal velut tuotetaan sisäisinä palveluina vanhus- ja sairaalapalveluiden tu los alueel le. Vastaavia sisäisiä palveluita ovat teknisen toimen tuottamat ruokaja siivouspalvelut. Sijaisvälitys integroitaisiin vanhus- ja sairaalapalveluihin. Sijaisvälitys tuottaa palveluita pääsääntöisesti vanhus- ja sairaalapalveluille. Pidemmällä ai ka vä lil lä, noin vuoden kuluessa, keskitetään työvuorosuunnittelu sekä ko ti hoi don että hoiva- ja palveluasumisen osalta. Kotihoidon, jo nykyisin toi mi vaa resurssien jakoa Hilkka -ohjelman avulla keskitetään entisestään. Toinen johtava periaate on, että esimiestasoja vähennetään vanhus- ja sai raa la pal ve luis sa ja esimiesten vastuita ja valtuuksia selvennetään. Selven nys tä vaativat erityisesti taloushallinnon vastuut. Kolmas johtava periaate on, että tulosalueen voimavarat käytetään siten, et tä ohjaus-, neuvonta- ja palvelusuunnitelmien teko toteutuvat uuden vanhus pal ve lu lain edellyttämällä tavalla. Alkukartoituksella ja neuvonnalla eh-

27 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta käis tään ja siirretään myöhempään raskaampiin palveluihin joutumista ja saa vu te taan kustannussäästöä. Tulosalue esitetään jaettavaksi kolmeen tulosyksikköön: hoiva ja asu mispal ve lut, palveluohjaus ja kotihoito. Hoiva- ja asumispalvelut pitävät sisällään hoivaosastot, asu mis pal ve lu yk siköt sekä Niilonpirtin ja Pusulan vanhainkodit. Organisaatiomuutoksen yhtey des sä esitetään Pusulan vuodeosasto 6P muutettavaksi vanhainkodiksi ja yhdistettäväksi Pusulan vanhainkotiin, joka toimii samassa kiinteistössä. Palveluohjaus pitää sisällään yleisen neuvonnan ikäihmisten palveluista, pal ve lu tar peen arvioinnin ja uusien asiakkaiden palvelusuunnitelmien teon, SAS-toi min nan, sopimushallinnan ja yksityisten palveluiden valvonnan, sijais vä li tyk sen ja keskitetyn työvuorosuunnittelun sekä toimistopalvelut. Myös tällä hetkellä kahdelle tulosalueelle hallinnollisesti sijoitetut kolme, pää sään töi ses ti vanhusten parissa työskentelevää so si aa li työn te ki jää sijoittuvat palveluohjausyksikköön. Kotihoidon tulosyksikkö pitää sisällään kotihoidon ja siihen liittyvät kotona asu mi sen tukitoiminnot sekä omaishoidon ja intervallihoidon. Liitteenä on luon nos uudesta organisaatiosta. Tällä hetkellä vanhus- ja sai raa la pal veluis sa toimii erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä 45 työntekijää. Uu dis tuksen myötä esimiesten määrä vähenee siten, että heitä on Va pau tuvat henkilöstötyövuodet esimiestehtävissä suunnataan perustyöhön. Vanhus- ja sairaalapalvelut on suuri tulosalue, jossa on isoja tulevaisuuden haas tei ta. Työntekijöitä on noin 450. Kotihoidon käyntejä on noin vuo des sa ja ympärivuorokautisen hoidon hoitopäiviä noin vuo des sa, joista noin runsaasti hallinnointia vaativaa ostopalvelua. Tu los alu een päällikkö vastaa 37,3 miljoonan euron talousarviosta, josta os to pal ve lui den osuus on lähes 10 miljoonaa euroa. Palvelutuotannon pitää koko ajan olla toi min nas sa. Tämän vuoksi on tärkeää, että tulosalueen päällikkö pystyy pa neu tu maan kokonaisjohtamiseen ja kehittämiseen. Erityisen tärkeää on asia kas lähtöis ten prosessien sujuminen ja resurssien joustava ja tar koi tuk sen mu kainen allokoiminen asiakas- ja potilastarpeen mukaan. Tulosalueen nimi esitetään muutettavaksi Ikääntyneiden palvelut. Esimiesten nimikkeet ja vastuut tarkennetaan periaatepäätöksen jälkeen. Si joit tu mi nen uusiin esimiestehtäviin tapahtuisi sisäisellä haulla van hustyön johtajaa lukuun ottamatta. Uusien vastuiden mukaiset työn vaa ti vuuden arvioinnit viedään henkilöstöjaoston vahvistettaviksi. Organisaation muutos ja vastuiden muuttumiset vaativat yh teis työ toi mi kunnan käsittelyn. Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon or ga ni saa tio luon nokses ta Tavoitteellinen aikataulu on, että uuden organisaation vastuut ja työnjako as tu vat voimaan asteittain, kuitenkin viimeistään (Lisätiedot: perusturvajohtaja Arja Yliluoma)

28 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Liitteet - nro 2a: Vanhus- ja sairaalapalveluiden nykyinen organisaatio - nro 3: Vanhus- ja sairaalapalveluiden uuden organisaation luonnos Ptj Perusturvalautakunta päättää merkitä vanhus- ja sairaalapalveluiden uuden organisaation luonnoksen tie dok seen 2. tulosalueen nimestä ja organisoinnista joulukuun kokouksessa, kun yhteis työ toi mi kun nan lausunto on käytettävissä Liitteet Organisaatiokaavio vanhus- ja sairaalapalvelut Vanhus2015ORG ltk yt

29 PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Ellen Laakson testamenttivarojen käyttö SOSTERVL Ilmi Ellen Laakso on tehnyt testamenttilahjoituksen Lohjan kunnalle ja lahjoituksen käytöstä on päätetty Lohjan kunnanvaltuustossa Testamentissa on edellytetty, että kunnan tulee käyttää testamentattu omaisuus kunnan vanhainkotien asukkaiden viihtyvyyden ja virkistymisen lisäämiseksi. Testamenttivaroista on perustettu Ilmi Ellen Laakson nimeä kantava rahasto, jonka vuotuinen tuotto käytetään testamentin mukaisesti kunnan vanhainkodin asukkaiden viihtyvyyden ja virkistymisen lisäämiseen. Kunnanhallitukselle on myönnetty oikeus käyttää myös rahaston pääomaa perusturvalautakunnan esityksestä, korkotuottojen käytöstä päättää perusturvalautakunta (KH , KV , KH , KV ). Edellä mainituin ehdoin testamenttivaroja on käytetty vuonna markkaa, vuonna markkaa ja vuonna ,00 euroa. Näinä vuosina varoja käytettiin osastojen saneeraukseen sekä verhojen, huonekalujen ja televisioiden hankintoihin. Tällä hetkellä testamenttivaroja noin ,00 euroa. Kartanomäen henkilökunta toivoo testamenttivaroista hankittavaksi kotiteatterilaitteiston ruokasaliin asukkaiden yhteisten elokuvahetkien mahdollistamiseksi (taulu TV 50``, kaiutin, Blue Ray DVD soitin sekä tarvittavat kaapelit), hinnaltaan yhteensä noin euroa. Lisäksi Kartanomäen henkilökunta toivoo, että he voisivat vuotuisten korkotulojen lisäksi saada testamenttivaroja käyttöön vuosittain 5.000,00 euroa ilman erillistä anomusta. Varat käytettäisiin testamentin edellytysten mukaisesti asukkaiden viihtyisyyden ja virkistyksen lisäämiseksi. Kartanomäen omia kalustomäärärahoja käytetään potilassänkyjen, pyörätuolien, rollaattoreiden sekä erilaisten lääkinnällisten laitteiden hankintaan sekä työergonomiaa parantavien laitteiden hankintaan. (Lisätiedot: hoivapalvelupäällikkö Tuula Ekholm) Ptj Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. se päättää hyväksyä Ellen Laakson testamenttivaroista käytettäväksi 2.500,00 euroa kotiteatterilaitteiston hankkimiseksi Kartanomäen vanhainkotiin 2. se päättää hyväksyä, että Kartanomäki voi käyttää Ellen Laakson testamentin korkotulojen lisäksi testamentin varoja vuosittain 5.000,00 euroa testamentin edellytysten mukaisesti KH Kj Kaupunginhallitus päättää

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot